Directigen Meningitis Combo Test

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Directigen Meningitis Combo Test"

Transkript

1 Til detektion af Haemophilus influenzae type b, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli K1, Streptococcus gruppe B og Neisseria meningitidis gruppe A, B, C, Y og W JAA(02) Dansk TILSIGTET BRUG BD Directigen Meningitis Combo Test er en latex-agglutinationstest til direkte, kvalitativ, foreløbig detektion af antigener fra H. influenzae type b, S. pneumoniae, N. meningitidis gruppe A, B, C, Y og W135 samt Escherichia coli K1 i cerebrospinalvæske (CSF), serum og urin. Testen kan desuden bruges til direkte, kvalitativ detektion af antigener fra Streptococcus gruppe B i CSF og serum. Derudover kan test-kittet bekræfte identiteten og fastlægge serotypen af formodede kolonier af H. influenzae type b, S. pneumoniae, Streptococcus gruppe B og N. meningitidis gruppe A / Y, B eller C / W135. Synlig agglutination indtræffer, når en prøve indeholdende et af disse bakterielle antigener reagerer med de tilsvarende antistof-coatede latexpartikler. RESUMÉ OG FORKLARING Diagnose af bakteriæmi og meningitis kan være vanskelig, specielt hos mindre børn. I helt op til 55 % af tilfældene bliver børnene lægeundersøgt og sat i antibiotisk behandling, inden meningitis er konstateret 1. Detektion af mikrobielle antigener i CSF er en hurtig og nyttig metode i diagnostisk mikrobiologi. Denne test kan være langt den vigtigste i tilfælde af delvis behandlet meningitis, da gramfarvning og dyrkning kan være negative. Detektion af et specifikt antigen er et klinisk betydende fund og et værdifuldt hjælpemiddel ved valg af antimikrobiel behandling 2. Haemophilus influenzae type b, Neisseri a meningitidis og Streptococcus pneumoniae er indberettet som de tre ætiologiske agenser i omkring 84 % af alle tilfælde af bakteriel meningitis 3. Streptococcus gruppe B og Escherichia coli K1 er vigtige patogene bakterier hos nyfødte 4-7. Stammer af streptokokker af gruppe B og E. coli K1 koloniserer ofte vagina og/eller rectum og kan være forbundet med maternel septicaemi og neonatal septicaemi, pneumoni og meningitis 8. Polysaccharid-antigenet i E. coli K1 er påvist at være strukturelt og immunologisk svarende til antigenet i Neisseria meningitidis gruppe B 9,10. Skønt BD Directigen latexreagenset til Neisseria meningitidis gruppe B således ikke kan skelne mellem de to antigener, kan det være nyttigt til diagnose af neonatal meningitis med E. coli K1. Den høje morbiditet og mortalitet, der er forbundet med gruppe B streptokokker og E. coli K1 hos nyfødte, gør det yderst vigtigt at råde over en hurtig og nøjagtig metode til identifikation af disse organismer 4. Til detektion af karakteristiske exoantigener fra patogene mikroorganismer i patienters kropsvæsker (CSF, serum, urin) er immunologiske metoder typisk hurtigere end traditionelle metoder som dyrkning. Til de immunologiske teknikker hører krydset immunelektroforese (CIE) og latexagglutination Latexagglutinationsmetoden er fundet at være hurtigere og mere følsom end CIE til detektion af renset antigen METODENS PRINCIPPER Specifikke antistoffer er bundet til overfladen af latexpartikler. I tilstedeværelse af specifikke antigener bliver aggregationen af latexpartikler tilstrækkelig stor til at muliggøre hurtig visualisering af positiv agglutination. Sådanne specifikke, opløselige polysaccharid-antigener akkumulerer i CSF, serum eller urin som følge af infektion med H. influenzae type b, S. pneumoniae og N. meningitidis gruppe A, B, C, Y eller W135 samt Escherichia coli K1, foruden i CSF og/eller serum som følge af infektion med Streptococcus gruppe B. Alle de nævnte antigener kan detekteres med BD Directigen Meningitis Combo Test Kit. REAGENSER Directigen Meningitis Combo Test BD Directigen Meningitis Combo Test Reagens 1 (1,0 ml), Anti-H. influenzae type b, suspension af latexpartikler coatet med polyklonalt kaninantistof, Reagens 2 (1,0 ml), Anti-S. pneumoniae, suspension af latexpartikler coatet med polyklonalt kanin-antistof, Reagens 3 (1,0 ml), Anti-Streptococcus gruppe B, suspension af latexpartikler coatet med polyklonalt kaninantistof, Reagens 4 (1,0 ml), Anti-N. meningitidis gruppe C og W135, suspension af latexpartikler coatet med polyklonalt kanin-antistof, Reagens 5 (1,0 ml), Anti-N. meningitidis gruppe A og Y, suspension af latexpartikler coatet med polyklonalt kanin-antistof, Reagens 6 (1,0 ml), Anti-N. meningitidis gruppe B/E. coli K1, suspension af latexpartikler coatet med polyklonalt murint antistof, Reagens A (0,5 ml), Kontrol-latex, suspension af latexpartikler coatet med kanin-immunoglobulin, Reagens B (0,5 ml), Kontrol-latex, suspension af latexpartikler coatet med murint immunoglobulin, hvert af ovenstående med 0,2 % natriumazid (konserveringsstof), Control + (9,0 ml), Polyvalent positiv antigen-kontrol, antigener fra H. influenzae type b, S. pneumoniae, Streptococcus gruppe B og N. meningitidis gruppe A, B, C, Y og W135, Kontrol (9,0 ml), Negativ antigen-kontrol, saltvand med glycinbuffer, hvert af ovenstående med 0,2 % natriumazid (konserveringsstof), Prøvebuffer (8,0 ml), Bufferopløsning med prøve, indeholdende EDTA.

2 Advarsler og forholdsregler: Til in vitro diagnostik. Patogene mikroorganismer, herunder hepatitisvirus og HIV, kan forekomme i kliniske prøver. "Standardforholdsregler" og institutionelle retningslinier skal overholdes ved håndtering af alle materialer, der er kontamineret med blod og andre legemsvæsker. Sterilisér præparatbeholdere og andre kontaminerede materialer ved autoklavering inden bortskaffelse. Advarsel H302 Farlig ved indtagelse. P264 Vask grundigt efter brug. P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Reagenser: Må ikke bruges efter udløbsdatoen. Efter udtagning af køleskab skal reagenserne henstå, til de har nået stuetemperatur (15 til 30 C), før de bruges. For at sikre korrekt dråbeafgivelse skal reagensdoseringsflasken holdes lodret, så den afgiver én fritfaldende dråbe ad gangen. Kontroller: Test-kittet må ikke anvendes, hvis Kontrol + og Kontrol ikke giver korrekte resultater. Testkort: Kortene skal ligge fladt for at give korrekte reaktioner. Glat om nødvendigt kortene ud ved at bøje dem bagud i modsat retning af den bøjede kant. Vær påpasselig med at undgå fingeraftryk i testområderne, da dette kan medføre fedtet belægning og forkerte testresultater. Brug kun kortet én gang, og kassér det efter brugen. Opbevar kortene i den oprindelige emballage på et tørt sted ved stuetemperatur. Undgå at ridse kortet med plast-rørepinden, når prøverne påføres i testområderne. Kan prøven ikke spredes helt ud til omkredsen af testområdet, skal De benytte et andet testområde på kortet. Testplade (glas): Bruges testplade (glas), skal denne desinficeres efter hver gangs brug og vaskes før genbrug. Et phenol-desinfektionsmiddel foreslås. Sørg for, at alle rengørings- og/eller desinfektionsmidler skylles grundigt af testpladen, før denne genbruges. Rotation: Den anbefalede mekaniske rotationshastighed er 100 ± 2/min., men udsving inden for 95 til 110/min. påvirker ikke resultaterne nævneværdigt. Rotatoren skal bevæge sig omkring en cirkel med en diameter på ca. to centimeter i det vandrette plan. For at undgå udtørring af prøverne under rotationen skal anvendes et fugtgivende låg. Opbevaring af reagenser: Ved modtagelsen udtages kartonen med reagenserne og sættes i køleskab ved 2 til 8 C. MÅ IKKE FRYSES. Hætterne skal sættes tilbage på reagensflaskerne, og flaskerne sættes tilbage i køleskabet, når de ikke er i brug. Undgå at forbytte de farvekodede hætter. PRØVEINDSAMLING OG -HÅNDTERING Yderligere oplysninger om metoder til prøveindsamling og -håndtering findes i den pågældende litteratur. Prøverne skal testes så snart som muligt. Kan en prøve ikke testes straks, skal den opbevares enten ved 2 til 8 C (i indtil 48 timer) eller ved -20 C. Serum skal adskilles fra helblod inden testning eller opbevaring. FORBEHANDLING AF PRØVER Brug af tildækkede reagensglas (borsilikatglas) i et (kogende) vandbad ved 100 C er mest effektiv som behandling af prøverne. Skønt prøverørene kan varmes i varmeblok, kan dette medføre øget variation i gennemvarmningen af prøven som følge af forskelle i størrelsen af rør og prøvevolumen. PROCEDURER Testområde, reagenser, testprøver og testkomponenter skal have stuetemperatur (15 til 30 C) ved anvendelsen. Vedlagte materialer: Alle de under "Reagenser" anførte materialer samt arbejdsstation, engangstestkort og tilbehør. Nødvendige materialer, der ikke er vedlagt: Rotator, fugtgivende dæksel, mikropipette (50 µl) og pipettespidser (se "Bestilling"). Desuden kræves nødvendigt laboratorieudstyr til præparation, opbevaring og håndtering af kliniske prøver af CSF, serum og urin. Prøvepræparation (CSF): 1. Opvarm prøverne i 3 min. ved 100 C (f.eks. i vandbad eller varmeblok), og lad dem køle af til rumtemperatur før brug. For at få optimal følsomhed skal testningen for N. meningitidis gruppe B og E. coli K1 udføres på uopvarmede prøver (se "Procedurens begrænsninger"). 2. CSF-prøver, der er uklare, skal efter opvarmning centrifugeres i 10 min. ved 1400 x g før testning. Supernatanten anvendes som prøve. 3. Test prøverne som beskrevet i "Testprocedure". Præparation af prøver (serum): 1. Fortynd serumprøverne, der er på mindst 0,6 ml, med BD Directigen-prøvebuffer i forholdet 1:1, og bland. 2. Opvarm prøverne i 5 min. ved 100 C (f.eks. i vandbad eller varmeblok), og lad dem køle af til rumtemperatur før brug. 3. Løsn det dannede protein-"koagulat", og slyng indholdet kraftigt (i ca. 5 sek.). 4. Centrifugér ved mindst 1400 x g i 15 min. 2

3 5. Test supernatanten som beskrevet i "Testprocedure". Præparation af prøver (ukoncentreret urin): 1. Fortynd urinprøverne, der er på mindst 0,4 ml, med BD Directigen-prøvebuffer i forholdet 1:1, og bland. 2. Opvarm prøverne i 5 min. ved 100 C (f.eks. i vandbad eller varmeblok), og lad dem køle af til rumtemperatur før brug. 3. Centrifugér ved mindst 1400 x g i 10 min. 4. Test supernatanten som beskrevet i "Testprocedure". Præparation af prøver (koncentreret urin): 1. Urinprøver, der er uklare eller indeholder partikler, skal centrifugeres ved 1400 x g i 10 min., før de koncentreres. 2. Urinprøver kan koncentreres 25 gange med Minicon B-15-koncentrator (Amicon Corporation, Danvers, Massachusetts). 3. Fortynd mindst 200 µl urinkoncentrat med BD Directigen-prøvebuffer i forholdet 1:1, og bland. 4. Opvarm prøverne i 5 min. ved 100 C (f.eks. i vandbad eller varmeblok), og lad dem køle af til rumtemperatur før brug. 5. Centrifugér ved mindst 1400 x g i 10 min. 6. Test supernatanten som beskrevet i "Testprocedure". Præparation til bekræftelse af kolonier fra kultur: 1. Lokaliser de mistænkte kolonier på agaroverfladen af timers kulturer, der har morfologiske og gramfarvningsmæssige egenskaber som organismer egnet til testning med BD Directigen-latex-reagenser til meningitis. Bemærk: Før testning skal der foretages en gramfarvning for at sikre, at organismerne er egnede til testning med BD Directigen latex-reagenser til meningitis. 2. Afpipettér 0,5 ml (ca. 10 dråber) kontrolreagens i et lille prøverør (10 x 75 mm eller tilsvarende). 3. Vælg adskillige (2 3) isolerede kolonier med omtrent samme morfologi fra den oprindelige plade eller subkulturpladen ved hjælp af en steril podenål med øje, og opslæm dem i ovennævnte rør, så der fås en suspension svarende til en McFarland uklarhedsstandard #1. Bemærk: Overinokulation vil gøre suspensionen for tyk, hvilket kan give forkerte resultater. 4. Opvarm suspensionen i 3 min. ved 100 C (f.eks. i kogende vandbad eller varmeblok), og lad den køle af til rumtemperatur før testning. 5. Centrifugér ved mindst 1400 x g i 10 min. 6. Test supernatanten som beskrevet i "Testprocedure". Bemærk: Hvis der iagttages atypiske agglutinationsmønstre, henvises til "Procedurens begrænsninger". Brugerkvalitetskontrol: Medtag test af Kontrol + og Kontrol for hvert parti prøver, der testes som beskrevet under trin 1, "Testprocedure". Kvalitetskontrol skal finde sted efter krav, der er fastsat i henhold til gældende lokale eller statslige bestemmelser eller akkrediteringskrav og laboratoriets rutinemæssige kvalitets kontrol procedurer. Det anbefales, at brugeren følger de relevante CLSI-retningslinjer og CLIA-bestemmelser for kvalitetskontrolpraksis. Testprocedure (CSF, serum, urin, koncentreret urin og kolonibekræftelse): Tag reagenserne ud af køleskabet, og anbring reagenser og kort i de angivne fordybninger i arbejdsstationens bakke. Brug kun det testkort eller den testplade, der anbefales til dette test-kit. Før testpladen benyttes, skal den rengøres grundigt med en fnugfri serviet. Se illustrationen til procedureskemaet. 1. Påfør én dråbe Kontrol + i cirkel 1 til 6 i række "+". Påfør én dråbe Kontrol i cirkel 1 til 6 i række " ". 2. Påfør 50 µl prøve med mikropipette i cirkel 1 til 6 i række "S" (prøve) og i cirklerne mærket "A" og "B". Række "+" (positiv) og " " (negativ) fungerer som kontrol. Til de efterfølgende prøver kan anvendes række +, række og S med nye testkort. 3. Hold doseringsflasken i hætten, og slyng den grundigt (uden at vende den på hovedet), så reagens 1 6 og reagens A og B blandes grundigt. Inden De tager låget af hver flaske, skal De forsigtigt banke flaskens bund mod bordpladen for at sikre, at der ikke sidder noget latex-reagens tilbage i spidsen. 4. Afsæt én dråbe af reagens A (kontrolsuspension af latex-partikler) i cirkel "A". Afsæt én dråbe af reagens B (kontrolsuspension af latex-partikler) i cirkel "B". 5. Afsæt én dråbe af latex-suspensionen reagens 1 på cirklerne i søjle 1, række "+" (positiv), række " " (negativ) og række "S" (prøve). Gentag proceduren for de øvrige latex-suspensioner (reagens 2 6) i rækkerne "+", " " og "S", søjle 2 til Bland prøverne og latex-reagenserne i hver cirkel med en rørepind af plast, og brug skiftevis først den ene, derefter den modsatte ende til næste cirkel. Kassér rørepinden. 7. Anbring kortet eller testpladen på en mekanisk rotator, og lad det rotere ved en hastighed på 100 ± 2/min. i 10 min. Benyt et fugtgivende dæksel til at forhindre fordampning. 8. Aflæs straks testresultaterne makroskopisk under en kraftig glødelampe, når de 10 minutter er gået. 3

4 Bemærk: Ved testning af en prøve (CSF, serum, urin, koncentreret urin eller kolonibekræftelse) med ét enkelt af reagenserne 1 5 skal reagens A anvendes. Til testning med ét enkelt reagens 6 skal reagens B anvendes. Følg ovenstående procedure. TOLKNING AF TESTRESULTATER Notér først testresultaterne for kontrol + og kontrol : Kontrol + skal give kraftig agglutination i cirklerne i række "+" inden for 10 min. Kontrol skal ikke give nogen agglutination i cirklerne i række " ". Resultaterne er ufortolkelige, hvis der er agglutination i nogen cirkel indeholdende kontrol. Notér testresultaterne for prøven: Positiv test skal vise agglutination. Enhver grad af agglutination i et af latex-reagenserne viser tilstedeværelse af det tilsvarende antigen. Resultaterne er ufortolkelige hvis der er agglutination i to eller flere af latexreagenserne eller i det tilsvarende reagens A (reagens 1 5) eller reagens B (reagens 6). Negativ test må ikke vise agglutination. PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER Latex-agglutinationstests er ikke tænkt at skulle træde i stedet for dyrkning af bakterier. Bekræftende diagnose af bakteriel meningitis er kun mulig med passende dyrkningsprocedurer. Prøver med ekstremt lille antigenindhold, f.eks. tidligt i infektionens forløb, kan give falske negative resultater. Ligeledes kan prøver med meget høj antigenkoncentration udvise prozoneeffekt og give falske negative resultater. Prozone-fænomenet ikke er fuldstændig undersøgt, men er kun iagttaget i prøver tilsået med ekstremt høje antigenmængder, ikke i kliniske prøver. Dette assay er beregnet til kvalitativ påvisning af antigener fra H. influenzae type b, S. pneumoniae, N. meningitidis gruppe A, B, C, Y eller W135 og E. coli K1 i CSF, serum eller urin samt Streptococcus gruppe B i CSF og serum. Derudover kan test-kittet anvendes til formodede kolonier af H. influenzae type b, S. pneumoniae, Streptococcus gruppe B og N. meningitidis gruppe A, B, C, Y og W135. Testpræstationerne med andre typer prøver er ikke evalueret. BD Directigen Meningitis Combo Test kan ikke bruges med bloddyrkningsmedier. Et positivt eller negativt resultat for gruppe B streptokokker er kun tegn på tilstedeværelse eller fravær af gruppe B streptokok-antigen og er ikke diagnostisk for tilstedeværelse eller fravær af infektion med gruppe B streptokokker. Dette udstyr bør ikke træde i stedet for bakteriedyrkning til diagnose af septicaemi med gruppe B streptokokker og/eller meningitis. Et positivt eller negativt resultat skal betragtes som foreløbigt for gruppe B streptokok-antigen. Resultatet kræver bekræftelse ved dyrkning. For spædbørn er serum og cerebrospinalvæske de eneste prøver, der anbefales benyttet til direkte kvalitativ påvisning af gruppe B streptokok-antigen. Testning af urin fra spædbørn med reagenser til direkte kvalitativ detektion af gruppe B streptokok-antigen kan for indeværende ikke anbefales; der foreligger endnu ikke tilstrækkelige oplysninger om testens præstationer til, at den kan anvendes på urin som en pålidelig prædiktor for infektion med gruppe B streptokokker. Pneumokokker og Haemophilus influenzae type B (uden kapselantigen) vil ikke nødvendigvis blive detekteret med immunologiske teknikker. Krydsreaktioner med H. influenzae-reagens vides at finde sted i tilstedeværelse af Escherichia coli K100. Reagenset for N. meningitidis gruppe C og W135 vides at krydsreagere i tilstedeværelse af Escherichia coli K92. Andre krydsreaktioner samt ufortolkelige og falske positive resultater kan forekomme, men kan begrænses eller elimineres ved korrekt prøvepræparation (se "Forbehandling af prøver" og "Procedurer Forbehandling af prøver"). Undersøgelser af CSF-prøver tilsået med antigen fra N. meningitidis gruppe B og E. coli K1 har tydet på, at der kan forekomme noget tab af følsomhed efter opvarmning, sammenlignet med uopvarmede prøver. Ubehandlet serum og urin kan give ufortolkelige resultater med latex-reagenserne og bør behandles som angivet under "Procedurer Forbehandling af prøver". Prøver af CSF, der er uklare, skal efter opvarmning centrifugeres i 10 min. ved 1400 x g, før de testes. Supernatanten anvendes som prøve. Urinprøver, der er behandlet som angivet under "Procedurer Forbehandling af prøver" og giver resultater, der er ufortolkelige eller mistænkes for at være falske positive, kan filtreres med et MILLIPORE Millex-HA 0,45 µm filter (#SLHA-0250S) og testes igen med det eller de pågældende latex-testreagenser og det eller de tilsvarende latex-kontrolreagenser. Prøver til kolonibekræftelse, der giver ufortolkelige eller atypiske agglutinationsreaktioner, kan kræve fortynding af supernatanten med kontrolreagens i forholdet 1:10. Det bør undgås at anvende bakteriesuspensioner med større uklarhed end McFarland-uklarhedsstandard #1. Latex-agglutinationstests på urin er potentielt nyttige til bekræftelse af tilstedeværelse af patogene organismer i små børn, der har feber med ikke-lokaliserbart focus. 22 Antigenudskillelsen af i urinen kan imidlertid hos små børn persistere i 3 14 dage eller indtil 30 dage efter administration af vaccine mod Haemophilus influenzae type b (Hib-vaccine). Antigenuriens hyppighed og varighed afhænger af patienten og den anvendte vaccinetype. Oplysninger om patientens vaccinationer er vigtige for korrekt tolkning af positive fund af Hib-antigen i urinen hos vaccinerede småbørn Visse stammer af streptokokker af viridans-gruppen (dvs. S. mitis, S. sanguis II, S. salivarius) har udløst krydsreaktioner med BD Directigen-latexreagenset til S. pneumoniae 25. Der kan derfor være behov for supplerende tests for at skelne streptokokker af viridans-gruppen fra S. pneumoniae. Der skal foretages en gramfarvning inden anvendelsen til kolonibekræftelse. Visse bakterieisolater fra blodkulturplader, som morfologisk ligner den formodede organisme i kolonien, men ikke svarer til den i gramfarvning (dvs. beta-hæmolytiske, ikke-patogene Neisseria-arter), kan udvise ikke-specifik agglutination og/ eller falske positive reaktioner med latexreagenset til gruppe B Streptokokker. 4

5 FORVENTEDE VÆRDIER Haemophilus influenzae type b, Neisseria meningitidis og Streptococcus pneumoniae er indberettet som de tre ætiologiske agenser, der er ansvarlige for omkring 84 % af alle tilfælde af bakteriel meningitis 3. Streptococcus gruppe B og Escherichia coli K1 er vigtige bakterielle patogene hos nyfødte 4-7. Stammer af gruppe B streptokokker og E. coli K1 koloniserer ofte vagina og/eller rectum og kan være forbundet med maternel septicaemi og neonatal septicaemi, pneumoni og meningitis 8. FUNKTIONSDATA Følsomhed: I en serie retrospektive kliniske evalueringer blev prøver af cerebrospinalvæske (opvarmet og uopvarmet), serum og urin testet med BD Directigen-latex-reagenser til meningitis. Prøverne stammede oprindelig fra patienter, som ved dyrkning, CIE eller brug af gængse latexreagenser var fundet positive for infektion med enten Haemophilus influenzae type b, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis gruppe A, B, C, W135 eller gruppe B streptokokker. Latex-resultaterne blev desuden sammenholdt med krydset immunelektroforese (CIE), men ikke alle prøver blev testet med CIE (tabel 1 på side 7). BD Directigenlatexreagenser til meningitis var jævnbyrdige med eller mere følsomme end CIE til detektion af antigen i prøver af CSF, serum og urin. Følsomheden for E. coli K1 blev bestemt ved at bruge hele E. coli K1-celler, der var sået i kropsvæsker, og blev sammenholdt med et gængs latex-agglutatinationsreagens. BD Directigen-latexreagens til N. meningitidis gruppe B var i stand til at detektere E. coli K1 i CSF (4/4), serum (4/4), urin (3/4) og koncentreret urin (4/4). Med følsomhederne som endepunkter var resultaterne jævnbyrdige med eller bedre end dem, der blev observeret ved et tilsvarende gængs latexreagens 15. Desuden blev hvert BD Directigen-latexreagens sammenholdt med CIE med hensyn til dets evne til at detektere delvis renset antigen udsået i CSF, serum, urin og koncentreret urin. I CIE-testen anvendtes gængs specifikt antiserum for hvert antigen. BD Directigen-latexreagenserne var mere følsomme end CIE 15. Specificitet: Specificiteten af BD Directigen-reagenserne til meningitis bestemtes ved retrospektiv og prospektiv testning af prøver af CSF, serum, urin og koncentreret urin i forskellige kliniske studier (tabel 2, side 7). Både dyrkningsnegative og ikke-indekserede dyrkningspositive prøver blev testet. Data viser, at specificiteten ligger i området %, afhængigt af det anvendte latexreagens og den testede prøve. Kolonibekræftelse: Latexreagenserne blev testet med suspensioner af isolerede kolonier svarende til organismernes morfologiske kendetegn. Funktionsdata er angivet i tabel 3 (på side 8). BESTILLING Kat. nr. Beskrivelse BD Directigen Meningitis Combo Test BD Directigen Group B Strep Test BD Directigen H. influenzae type b Test BD Directigen Neisseria meningitidis group B og E. coli K1 Test BD Directigen Neisseria meningitidis Test BD Directigen S. pneumoniae Test BD Directigen Specimen Buffer Solution (buffer til prøver) BD Directigen Meningitis Test, negativ kontrol, 4 x 9 ml BD Macro-Vue Card Test Rotator BD Directigen Meningitis Combo Test Cards, 30 kort LITTERATUR 1. Rothrock, S.G., S.M. Green, J. Wren, D. Letai, L. Daniel-Underwood, E. Pillar: Pediatric bacterial meningitis: is prior antibi otic therapy associated with unaltered clinical presentation?, Annals Emerg. Med. 21: , Fasola, E. and P. Ferrieri: Laboratory diagnostic methods for central nervous system infections, Neuro. Clinics N. Amer. 3: , Morbidity and Mortality Weekly Report (CDC), Surveillance summary: bacterial meningitis and meningococcemia, United States, 28: , Finegold, S.M. and Martin, W.J.: Bailey and Scott s Diagnostic Microbiology, Sixth Ed., C.V. Mosby Co., Baker, C.J.: Summary of the workshop on perinatal infections due to group B Streptococcus, NIH News, J. Infec. Dis., 136: , Mulder, C.J.J., Van Alphen, L. and Zanen, H.C.: Neonatal meningitis caused by Escherichia coli in the Netherlands, J. Infect. Dis., 150:935, Sarff, L.D., McCracken, G.H., Jr., Schiffer, M.S., Glocle, M.P., Robbins, J.B. and Orskov, F.: Epidemiology of Escherichia coli K1 in healthy and diseased newborns, Lancet, 1: , Blaunstein, H., Tucker, E.B., and Gibson, B.C.: Identification and significance of Streptococcus agalactiae, Am. J. Clin. Path., 51: , Kasper, D.L., Winkelhake, J.L., Zollinger, W.D., Brandt, B.L. and Artenstein, M.S.: Immunochemical similarity between polysaccharide antigens of Escherichia coli: 07:K1 (L): NM and group B Neisseria meningitidis, J. Immunol., 110: , Lifely, M.R., Gilbert, A.S. and Moreno, C.: Sialic Acid polysaccharide antigens of Neisseria meningitidis and Escherichia coli: esterification between adjacent residues, Carbohydr. Res., 94: , Edwards, E.A.: Immunologic investigations of meningococcal disease, group-specific Neisseria meningitidis antigens present in the serum of patients with fulminant meningococcemia, J. Immunol. 106: ,

6 12. Whittle, H.C., Egler, J.J., Tugwell, P. and Greenwood, B.M.: Rapid bacteriological diagnosis of pyogenic meningitis by latex agglutination, Lancet, 2: , Ingram, D.L., Anderson, P. and Smith, D.H.: Countercurrent Immunoelectrophoresis in the diagnosis of disease caused by Haemophilus influenzae type b, J. Ped., 81: , Newman, R.B., Stevens, R.W. and Gaafar, H.H.: Latex agglutination test for the diagnosis of Haemophilus influenzae meningitis, J. Lab. Clin. Med., 76: , Data on file at BD Diagnostic Systems. 16. Tilton, R.C., Dias, F. and Ryan, R.W.: Comparative evaluation of three commercial products and counterimmunoel ectro phoresis for the detection of antigens in cerebrospinal fluid, J. Clin. Microbiol., 20: , Rench, M.A., Metzger, T.G. and Baker, C.J.: Detection of group B streptococcal antigen in body fluids by a latex-coupled monoclonal antibody assay, J. Clin. Microbiol., 20: , Clinical and Laboratory Standards Institute Approved Guideline M29-A3. Protection of laboratory workers from occupationally acquired infections, 3rd ed. CLSI, Wayne, Pa. 19. Garner, J.S Hospital Infection Control Practices Advisory Committee, U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. Guideline for isolation precautions in hospitals. Infect. Control Hospital Epidemiol. 17: U.S. Department of Health and Human Services Biosafety in microbiological and biomedical laboratories, HHS Publication (CDC), 5th ed. U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 21. Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC). Official Journal L262, 17/10/2000, p Jones, R.G., Bass, J.W., Weisse, M.E., and Vincent, J.M. Antigenuria after immunization with Haemophilus influenzae oligosaccharide CRM197 conjugate (HbOC) vaccine. Pediatr. Inf. Dis. J. 1991; 10: Goepp, J.G., Hohenboken, M., Almeido-Hill, J., and Santocham, M. Persistent urinary antigen excretion to infants vaccinated with Haemophilus influenzae type b capsular polysaccharide conjugated with outer membrane protein from Neisseria meningitidis. Pediatr. Inf. Dis. J. 1992; 11: Rothstein, E.P., Madore, D.V., et. al. Comparison of antigenuria after immunization with three Haemophilus influenzae type b conjugate vaccines. Pediatr. Inf. Dis. J. 1991; 10: Holmberg, H., Danielsson, D., Hardie, J., Krook, A., Whiley, R.: Cross-reactions between α-streptococci and omniserum, a polyvalent pneumococcal serum, demonstrated by direct immunofluorescence, immunoelectroosmophoresis, and latex agglutination, J. Clin. Microbiol., 21: , BD Diagnostics tekniske service og support: kontakt den lokale BD-repræsentant, eller besøg 6

7 Tabel 1 Sammenligning af BD Directigen og CIE i opbevarede prøver Prøve Antigen fundet Metoder Antal af positive Antal af negative H. influenzae type b BD Directigen CIE S. pneumoniae BD Directigen 36 9 CIE gruppe B Streptococcus BD Directigen 18 6 CSF CIE 2 4 N. meningitidis BD Directigen 22 3 gruppe A CIE Ikke testes Ikke testes N. meningitidis gruppe B BD Directigen CIE 7 20 N. meningitidis BD Directigen 8 0 gruppe C eller W135 CIE 2 4 H. influenzae type b BD Directigen 7 2 CIE 5 4 S. pneumoniae BD Directigen 17 5 Serum CIE 17 5 N. meningitidis BD Directigen 12 9 gruppe A, B, C eller W135 CIE 7 13 H. influenzae type b BD Directigen 12 4 CIE 2 14 S. pneumoniae BD Directigen 7 12 Urin CIE 1 18 gruppe B Streptococcus BD Directigen CIE 2 3 N. meningitidis BD Directigen 5 2 gruppe A eller C CIE 1 4 Tabel 2 Specificitet testning af dyrkningsnegative og dyrkningspositive kliniske prøver Prøve Latex-reagens Antel Antal af Specificitet % undersøgt negative H. influenzae type b S. pneumoniae CSF gruppe B Streptococcus N. meningitidis gruppe C / W ,3 N. meningitidis gruppe A / Y ,7 N. meningitidis gruppe B / E. coli K H. influenzae type b S. pneumoniae Serum gruppe B Streptococcus N. meningitidis gruppe C / W N. meningitidis gruppe A / Y ,2 N. meningitidis gruppe B / E. coli K H. influenzae type b S. pneumoniae Urin gruppe B Streptococcus ,7 N. meningitidis gruppe C / W N. meningitidis gruppe A / Y N. meningitidis gruppe B / E. coli K H. influenzae type b S. pneumoniae Koncentreret gruppe B Streptococcus ,5 urin N. meningitidis gruppe C / W ,1 N. meningitidis gruppe A / Y N. meningitidis gruppe B / E. coli K

8 TABEL 3 Funktionsdata - Kolonibekræftelse BD Directigen Meningitis kontra biokemisk identifikation Suspekte Antel Relativ sensitivitet Relativ specificitet % ikke-tolkelig organisme undersøgt (95 % (95 % initiale konfidensinterval) konfidensinterval) testning H. influenzae type b % (92 100) 98,5 % (92 100) 2 3,6 % S. pneumoniae % (84 98) 79,0 % (66 88) 1 0 % gruppe B Streptococcus % (95 100) 90,5 % (80 96) 1 0 % N. meningitidis gruppe A / Y % (83 100) 100 % (96 100) 2 10,4 % N. meningitidis gruppe C / W % (82 100) 98,5 % (92 100) 2 11,7 % N. meningitidis gruppe B % (55-98) 100 % (96 100) 2 4,7 % 1 Se "Procedurens begrænsninger". 2 Resultater efter gentages testning med en 1:10 fortynding 8

9 Procedureskema Udførelse af testen S S 5 Directigen MENI Directigen MENINGITIS TEST 7 + S 9

10 Manufacturer / Производител / Výrobce / Fabrikant / Hersteller / Κατασκευαστής / Fabricante / Tootja / Fabricant / Proizvođać / Gyártó / Fabbricante / Атқарушы / Gamintojas / Ražotājs / Tilvirker / Producent / Producător / Производитель / Výrobca / Proizvođač / Tillverkare / Üretici / Виробник Use by / Използвайте до / Spotřebujte do / Brug før / Verwendbar bis / Χρήση έως / Usar antes de / Kasutada enne / Date de péremption / Upotrijebiti do / Felhasználhatóság dátuma / Usare entro / Дейін пайдалануға / Naudokite iki / Izlietot līdz / Houdbaar tot / Brukes for / Stosować do / Prazo de validade / A se utiliza până la / Использовать до / Použite do / Upotrebiti do / Använd före / Son kullanma tarihi / Використати до\line YYYY-MM-DD / YYYY-MM (MM = end of month) ГГГГ-ММ-ДД / ГГГГ-ММ (ММ = края на месеца) RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = konec měsíce) ÅÅÅÅ-MM-DD / ÅÅÅÅ-MM (MM = slutning af måned) JJJJ-MM-TT / JJJJ-MM (MM = Monatsende) ΕΕΕΕ-MM-HH / ΕΕΕΕ-MM (MM = τέλος του μήνα) AAAA-MM-DD / AAAA-MM (MM = fin del mes) AAAA-KK-PP / AAAA-KK (KK = kuu lõpp) AAAA-MM-JJ / AAAA-MM (MM = fin du mois) GGGG-MM-DD / GGGG-MM (MM = kraj mjeseca) ÉÉÉÉ-HH-NN / ÉÉÉÉ-HH (HH = hónap utolsó napja) AAAA-MM-GG / AAAA-MM (MM = fine mese) ЖЖЖЖ-АА-КК / ЖЖЖЖ-АА / (АА = айдың соңы) MMMM-MM-DD / MMMM-MM (MM = mėnesio pabaiga) GGGG-MM-DD/GGGG-MM (MM = mēneša beigas) JJJJ-MM-DD / JJJJ-MM (MM = einde maand) ÅÅÅÅ-MM-DD / ÅÅÅÅ-MM (MM = slutten av måneden) RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = koniec miesiąca) AAAA-MM-DD / AAAA-MM (MM = fim do mês) AAAA-LL-ZZ / AAAA-LL (LL = sfârşitul lunii) ГГГГ-ММ-ДД / ГГГГ-ММ (ММ = конец месяца) RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = koniec mesiaca) GGGG-MM-DD / GGGG-MM (MM = kraj meseca) ÅÅÅÅ-MM-DD / ÅÅÅÅ-MM (MM = slutet av månaden) YYYY-AA-GG / YYYY-AA (AA = ayın sonu) РРРР-MM-ДД / РРРР-MM (MM = кінець місяця) Catalog number / Каталожен номер / Katalogové číslo / Katalognummer / Αριθμός καταλόγου / Número de catálogo / Katalooginumber / Numéro catalogue / Kataloški broj / Katalógusszám / Numero di catalogo / Каталог нөмірі / Katalogo numeris / Kataloga numurs / Catalogus nummer / Numer katalogowy / Număr de catalog / Номер по каталогу / Katalógové číslo / Kataloški broj / Katalog numarası / Номер за каталогом Authorized Representative in the European Community / Оторизиран представител в Европейската общност / Autorizovaný zástupce pro Evropském společenství / Autoriseret repræsentant i De Europæiske Fællesskaber / Autorisierter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft / Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα / Representante autorizado en la Comunidad Europea / Volitatud esindaja Euroopa Nõukogus / Représentant autorisé pour la Communauté européenne / Autorizuirani predstavnik u Europskoj uniji / Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben / Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea / Европа қауымдастығындағы уәкілетті өкіл / Įgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje / Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā / Bevoegde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap / Autorisert representant i EU / Autoryzowane przedstawicielstwo we Wspólnocie Europejskiej / Representante autorizado na Comunidade Europeia / Reprezentantul autorizat pentru Comunitatea Europeană / Уполномоченный представитель в Европейском сообществе / Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve / Autorizovano predstavništvo u Evropskoj uniji / Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen / Avrupa Topluluğu Yetkili Temsilcisi / Уповноважений представник у країнах ЄС In vitro Diagnostic Medical Device / Медицински уред за диагностика ин витро / Lékařské zařízení určené pro diagnostiku in vitro / In vitro diagnostisk medicinsk anordning / Medizinisches In-vitro-Diagnostikum / In vitro διαγνωστική ιατρική συσκευή / Dispositivo médico para diagnóstico in vitro / In vitro diagnostika meditsiiniaparatuur / Dispositif médical de diagnostic in vitro / Medicinska pomagala za In vitro Dijagnostiku / In vitro diagnosztikai orvosi eszköz / Dispositivo medicale per diagnostica in vitro / Жасанды жағдайда жүргізетін медициналық диагностика аспабы / In vitro diagnostikos prietaisas / Medicīnas ierīces, ko lieto in vitro diagnostikā / Medisch hulpmiddel voor in-vitro diagnostiek / In vitro diagnostisk medisinsk utstyr / Urządzenie medyczne do diagnostyki in vitro / Dispositivo médico para diagnóstico in vitro / Dispozitiv medical pentru diagnostic in vitro / Медицинский прибор для диагностики in vitro / Medicínska pomôcka na diagnostiku in vitro / Medicinski uređaj za in vitro dijagnostiku / Medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik / İn Vitro Diyagnostik Tıbbi Cihaz / Медичний пристрій для діагностики in vitro Temperature limitation / Температурни ограничения / Teplotní omezení / Temperaturbegrænsning / Temperaturbegrenzung / Περιορισμοί θερμοκρασίας / Limitación de temperatura / Temperatuuri piirang / Limites de température / Dozvoljena temperatura / Hőmérsékleti határ / Limiti di temperatura / Температураны шектеу / Laikymo temperatūra / Temperatūras ierobežojumi / Temperatuurlimiet / Temperaturbegrensning / Ograniczenie temperatury / Limites de temperatura / Limite de temperatură / Ограничение температуры / Ohraničenie teploty / Ograničenje temperature / Temperaturgräns / Sıcaklık sınırlaması / Обмеження температури Batch Code (Lot) / Код на партидата / Kód (číslo) šarže / Batch-kode (lot) / Batch-Code (Charge) / Κωδικός παρτίδας (παρτίδα) / Código de lote (lote) / Partii kood / Numéro de lot / Lot (kod) / Tétel száma (Lot) / Codice batch (lotto) / Топтама коды / Partijos numeris (LOT) / Partijas kods (laidiens) / Lot nummer / Batch-kode (parti) / Kod partii (seria) / Código do lote / Cod de serie (Lot) / Код партии (лот) / Kód série (šarža) / Kod serije / Partinummer (Lot) / Parti Kodu (Lot) / Код партії 10

11 Contains sufficient for <n> tests / Съдържанието е достатъчно за <n> теста / Dostatečné množství pro <n> testů / Indeholder tilstrækkeligt til <n> tests / Ausreichend für <n> Tests / Περιέχει επαρκή ποσότητα για <n> εξετάσεις / Contenido suficiente para <n> pruebas / Küllaldane <n> testide jaoks / Contenu suffisant pour <n> tests / Sadržaj za <n> testova / <n> teszthez elegendő / Contenuto sufficiente per <n> test / <п> тесттері үшін жеткілікті / Pakankamas kiekis atlikti <n> testų / Satur pietiekami <n> pārbaudēm / Inhoud voldoende voor n testen / Innholder tilstrekkelig til <n> tester / Zawiera ilość wystarczającą do <n> testów / Conteúdo suficiente para <n> testes / Conţinut suficient pentru <n> teste / Достаточно для <n> тестов(а) / Obsah vystačí na <n> testov / Sadržaj dovoljan za <n> testova / Innehåller tillräckligt för <n> analyser / <n> test için yeterli malzeme içerir / Вистачить для аналізів: <n> Consult Instructions for Use / Направете справка в инструкциите за употреба / Prostudujte pokyny k použití / Se brugsanvisningen / Gebrauchsanweisung beachten / Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης / Consultar las instrucciones de uso / Lugeda kasutusjuhendit / Consulter la notice d emploi / Koristi upute za upotrebu / Olvassa el a használati utasítást / Consultare le istruzioni per l uso / Пайдалану нұсқаулығымен танысып алыңыз / Skaitykite naudojimo instrukcijas / Skatīt lietošanas pamācību / Raadpleeg de gebruiksaanwijzing / Se i bruksanvisningen / Zobacz instrukcja użytkowania / Consultar as instruções de utilização / Consultaţi instrucţiunile de utilizare / См. руководство по эксплуатации / Pozri Pokyny na používanie / Pogledajte uputstvo za upotrebu / Se bruksanvisningen / Kullanım Talimatları na başvurun / Див. інструкції з використання Do not reuse / Не използвайте отново / Nepoužívejte opakovaně / Ikke til genbrug / Nicht wiederverwenden / Μην επαναχρησιμοποιείτε / No reutilizar / Mitte kasutada korduvalt / Ne pas réutiliser / Ne koristiti ponovo / Egyszer használatos / Non riutilizzare / Пайдаланбаңыз / Tik vienkartiniam naudojimui / Nelietot atkārtoti / Niet opnieuw gebruiken / Kun til engangsbruk / Nie stosować powtórnie / Não reutilize / Nu refolosiţi / Не использовать повторно / Nepoužívajte opakovane / Ne upotrebljavajte ponovo / Får ej återanvändas / Tekrar kullanmayın / Не використовувати повторно Serial number / Сериен номер / Sériové číslo / Serienummer / Seriennummer / Σειριακός αριθμός / Nº de serie / Seerianumber / Numéro de série / Serijski broj / Sorozatszám / Numero di serie / Топтамалық нөмірі / Serijos numeris / Sērijas numurs / Serie nummer / Numer seryjny /Número de série / Număr de serie / Серийный номер / Seri numarası / Номер серії For IVD Performance evaluation only / Само за оценка качеството на работа на IVD / Pouze pro vyhodnocení výkonu IVD / Kun til evaluering af IVD ydelse / Nur für IVD-Leistungsbewertungszwecke / Mόνο για αξιολόγηση απόδοσης IVD / Sólo para la evaluación del rendimiento en diagnóstico in vitro / Ainult IVD seadme hindamiseks / Réservé à l évaluation des performances IVD / Samo u znanstvene svrhe za In Vitro Dijagnostiku / Kizárólag in vitro diagnosztikához / Solo per valutazione delle prestazioni IVD / Жасанды жағдайда «пробирка ішінде»,диагностикада тек жұмысты бағалау үшін / Tik IVD prietaisų veikimo charakteristikoms tikrinti / Vienīgi IVD darbības novērtēšanai /Uitsluitend voor doeltreffendheidsonderzoek / Kun for evaluering av IVD-ytelse / Tylko do oceny wydajności IVD / Uso exclusivo para avaliação de IVD / Numai pentru evaluarea performanţei IVD / Только для оценки качества диагностики in vitro / Určené iba na diagnostiku in vitro / Samo za procenu učinka u in vitro dijagnostici / Endast för utvärdering av diagnostisk användning in vitro / Yalnızca IVD Performans değerlendirmesi için / Тільки для оцінювання якості діагностики in vitro For US: For Investigational Use Only Lower limit of temperature / Долен лимит на температурата / Dolní hranice teploty / Nedre temperaturgrænse / Temperaturuntergrenze / Κατώτερο όριο θερμοκρασίας / Límite inferior de temperatura / Alumine temperatuuripiir / Limite inférieure de température / Najniža dozvoljena temperatura / Alsó hőmérsékleti határ / Limite inferiore di temperatura / Температураның төменгі руқсат шегі / Žemiausia laikymo temperatūra / Temperatūras zemākā robeža /Laagste temperatuurlimiet / Nedre temperaturgrense / Dolna granica temperatury / Limite minimo de temperatura / Limită minimă de temperatură / Нижний предел температуры / Spodná hranica teploty / Donja granica temperature / Nedre temperaturgräns / Sıcaklık alt sınırı / Мінімальна температура Control / Контролно / Kontrola / Kontrol / Kontrolle / Μάρτυρας / Kontroll / Contrôle / Controllo / Бақылау / Kontrolė / Kontrole / Controle / Controlo / Контроль / kontroll / Контроль Positive control / Положителен контрол / Pozitivní kontrola / Positiv kontrol / Positive Kontrolle / Θετικός μάρτυρας / Control positivo / Positiivne kontroll / Contrôle positif / Pozitivna kontrola / Pozitív kontroll / Controllo positivo / Оң бақылау / Teigiama kontrolė / Pozitīvā kontrole / Positieve controle / Kontrola dodatnia / Controlo positivo / Control pozitiv / Положительный контроль / Pozitif kontrol / Позитивний контроль Negative control / Отрицателен контрол / Negativní kontrola / Negativ kontrol / Negative Kontrolle / Αρνητικός μάρτυρας / Control negativo / Negatiivne kontroll / Contrôle négatif / Negativna kontrola / Negatív kontroll / Controllo negativo / Негативтік бақылау / Neigiama kontrolė / Negatīvā kontrole / Negatieve controle / Kontrola ujemna / Controlo negativo / Control negativ / Отрицательный контроль / Negatif kontrol / Негативний контроль Method of sterilization: ethylene oxide / Метод на стерилизация: етиленов оксид / Způsob sterilizace: etylenoxid / Steriliseringsmetode: ethylenoxid / Sterilisationsmethode: Ethylenoxid / Μέθοδος αποστείρωσης: αιθυλενοξείδιο / Método de esterilización: óxido de etileno / Steriliseerimismeetod: etüleenoksiid / Méthode de stérilisation : oxyde d éthylène / Metoda sterilizacije: etilen oksid / Sterilizálás módszere: etilén-oxid / Metodo di sterilizzazione: ossido di etilene / Стерилизация әдісі этилен тотығы / Sterilizavimo būdas: etileno oksidas / Sterilizēšanas metode: etilēnoksīds / Gesteriliseerd met behulp van ethyleenoxide / Steriliseringsmetode: etylenoksid / Metoda sterylizacji: tlenek etylu / Método de esterilização: óxido de etileno / Metodă de sterilizare: oxid de etilenă / Метод стерилизации: этиленоксид / Metóda sterilizácie: etylénoxid / Metoda sterilizacije: etilen oksid / Steriliseringsmetod: etenoxid / Sterilizasyon yöntemi: etilen oksit / Метод стерилізації: етиленоксидом Method of sterilization: irradiation / Метод на стерилизация: ирадиация / Způsob sterilizace: záření / Steriliseringsmetode: bestråling / Sterilisationsmethode: Bestrahlung / Μέθοδος αποστείρωσης: ακτινοβολία / Método de esterilización: irradiación / Steriliseerimismeetod: kiirgus / Méthode de stérilisation : irradiation / Metoda sterilizacije: zračenje / Sterilizálás módszere: besugárzás / Metodo di sterilizzazione: irradiazione / Стерилизация әдісі сәуле түсіру / Sterilizavimo būdas: radiacija / Sterilizēšanas metode: apstarošana / Gesteriliseerd met behulp van bestraling / Steriliseringsmetode: bestråling / Metoda sterylizacji: napromienianie / Método de esterilização: irradiação / Metodă de sterilizare: iradiere / Метод стерилизации: облучение / Metóda sterilizácie: ožiarenie / Metoda sterilizacije: ozračavanje / Steriliseringsmetod: strålning / Sterilizasyon yöntemi: irradyasyon / Метод стерилізації: опроміненням 11

12 Biological Risks / Биологични рискове / Biologická rizika / Biologisk fare / Biogefährdung / Βιολογικοί κίνδυνοι / Riesgos biológicos / Bioloogilised riskid / Risques biologiques / Biološki rizik / Biológiailag veszélyes / Rischio biologico / Биологиялық тәуекелдер / Biologinis pavojus / Bioloģiskie riski / Biologisch risico / Biologisk risiko / Zagrożenia biologiczne / Perigo biológico / Riscuri biologice / Биологическая опасность / Biologické riziko / Biološki rizici / Biologisk risk / Biyolojik Riskler / Біологічна небезпека Caution, consult accompanying documents / Внимание, направете справка в придружаващите документи / Pozor! Prostudujte si přiloženou dokumentaci! / Forsigtig, se ledsagende dokumenter / Achtung, Begleitdokumente beachten / Προσοχή, συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά έγγραφα / Precaución, consultar la documentación adjunta / Ettevaatust! Lugeda kaasnevat dokumentatsiooni / Attention, consulter les documents joints / Upozorenje, koristi prateču dokumentaciju / Figyelem! Olvassa el a mellékelt tájékoztatót / Attenzione: consultare la documentazione allegata / Абайлаңыз, тиісті құжаттармен танысыңыз / Dėmesio, žiūrėkite pridedamus dokumentus / Piesardzība, skatīt pavaddokumentus / Voorzichtig, raadpleeg bijgevoegde documenten / Forsiktig, se vedlagt dokumentasjon / Należy zapoznać się z dołączonymi dokumentami / Cuidado, consulte a documentação fornecida / Atenţie, consultaţi documentele însoţitoare / Внимание: см. прилагаемую документацию / Výstraha, pozri sprievodné dokumenty / Pažnja! Pogledajte priložena dokumenta / Obs! Se medföljande dokumentation / Dikkat, birlikte verilen belgelere başvurun / Увага: див. супутню документацію Upper limit of temperature / Горен лимит на температурата / Horní hranice teploty / Øvre temperaturgrænse / Temperaturobergrenze / Ανώτερο όριο θερμοκρασίας / Límite superior de temperatura / Ülemine temperatuuripiir / Limite supérieure de température / Gornja dozvoljena temperatura / Felső hőmérsékleti határ / Limite superiore di temperatura / Температураның руқсат етілген жоғарғы шегі / Aukščiausia laikymo temperatūra / Augšējā temperatūras robeža / Hoogste temperatuurlimiet / Øvre temperaturgrense / Górna granica temperatury / Limite máximo de temperatura / Limită maximă de temperatură / Верхний предел температуры / Horná hranica teploty / Gornja granica temperature / Övre temperaturgräns / Sıcaklık üst sınırı / Максимальна температура Keep dry / Пазете сухо / Skladujte v suchém prostředí / Opbevares tørt / Trocklagern / Φυλάξτε το στεγνό / Mantener seco / Hoida kuivas / Conserver au sec / Držati na suhom / Száraz helyen tartandó / Tenere all asciutto / Құрғақ күйінде ұста / Laikykite sausai / Uzglabāt sausu / Droog houden / Holdes tørt / Przechowywać w stanie suchym / Manter seco / A se feri de umezeală / Не допускать попадания влаги / Uchovávajte v suchu / Držite na suvom mestu / Förvaras torrt / Kuru bir şekilde muhafaza edin / Берегти від вологи Collection time / Време на събиране / Čas odběru / Opsamlingstidspunkt / Entnahmeuhrzeit / Ώρα συλλογής / Hora de recogida / Kogumisaeg / Heure de prélèvement / Sati prikupljanja / Mintavétel időpontja / Ora di raccolta / Жинау уақыты / Paėmimo laikas / Savākšanas laiks / Verzameltijd / Tid prøvetaking / Godzina pobrania / Hora de colheita / Ora colectării / Время сбора / Doba odberu / Vreme prikupljanja / Uppsamlingstid / Toplama zamanı / Час забору Peel / Обелете / Otevřete zde / Åbn / Abziehen / Αποκολλήστε / Desprender / Koorida / Décoller / Otvoriti skini / Húzza le / Staccare / Ұстіңгі қабатын алып таста / Plėšti čia / Atlīmēt / Schillen / Trekk av / Oderwać / Destacar / Se dezlipeşte / Отклеить / Odtrhnite / Oljuštiti / Dra isär / Ayırma / Відклеїти Perforation / Перфорация / Perforace / Perforering / Διάτρηση / Perforación / Perforatsioon / Perforacija / Perforálás / Perforazione / Тесік тесу / Perforacija / Perforācija / Perforatie / Perforacja / Perfuração / Perforare / Перфорация / Perforácia / Perforasyon / Перфорація Do not use if package damaged / Не използвайте, ако опаковката е повредена / Nepoužívejte, je-li obal poškozený / Må ikke anvendes hvis emballagen er beskadiget / Inhal beschädigter Packungnicht verwenden / Μη χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά. / No usar si el paquete está dañado / Mitte kasutada, kui pakend on kahjustatud / Ne pas l utiliser si l emballage est endommagé / Ne koristiti ako je oštećeno pakiranje / Ne használja, ha a csomagolás sérült / Non usare se la confezione è danneggiata / Егер пакет бұзылған болса, пайдаланба / Jei pakuotė pažeista, nenaudoti / Nelietot, ja iepakojums bojāts / Niet gebruiken indien de verpakking beschadigd is / Må ikke brukes hvis pakke er skadet / Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone / Não usar se a embalagem estiver danificada / A nu se folosi dacă pachetul este deteriorat / Не использовать при повреждении упаковки / Nepoužívajte, ak je obal poškodený / Ne koristite ako je pakovanje oštećeno / Använd ej om förpackningen är skadad / Ambalaj hasar görmüşse kullanmayın / Не використовувати за пошкодженої упаковки Keep away from heat / Пазете от топлина / Nevystavujte přílišnému teplu / Må ikke udsættes for varme / Vor Wärme schützen / Κρατήστε το μακριά από τη θερμότητα / Mantener alejado de fuentes de calor / Hoida eemal valgusest / Protéger de la chaleur / Držati dalje od izvora topline / Óvja a melegtől / Tenere lontano dal calore / Салқын жерде сақта / Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / Sargāt no karstuma / Beschermen tegen warmte / Må ikke utsettes for varme / Przechowywać z dala od źródeł ciepła / Manter ao abrigo do calor / A se feri de căldură / Не нагревать / Uchovávajte mimo zdroja tepla / Držite dalje od toplote / Får ej utsättas för värme / Isıdan uzak tutun / Берегти від дії тепла Cut / Срежете / Odstřihněte / Klip / Schneiden / Κόψτε / Cortar / Lõigata / Découper / Reži / Vágja ki / Tagliare / Кесіңіз / Kirpti / Nogriezt / Knippen / Kutt / Odciąć / Cortar / Decupaţi / Отрезать / Odstrihnite / Iseći / Klipp / Kesme / Розрізати Collection date / Дата на събиране / Datum odběru / Opsamlingsdato / Entnahmedatum / Ημερομηνία συλλογής / Fecha de recogida / Kogumiskuupäev / Date de prélèvement / Dani prikupljanja / Mintavétel dátuma / Data di raccolta / Жинаған тізбекүні / Paėmimo data / Savākšanas datums / Verzameldatum / Dato prøvetaking / Data pobrania / Data de colheita / Data colectării / Дата сбора / Dátum odberu / Datum prikupljanja / Uppsamlingsdatum / Toplama tarihi / Дата забору µl/test / µl/тест / µl/test / µl/εξέταση / µl/prueba / µl/teszt / мкл/тест / µl/tyrimas / µl/pārbaude / µl/teste / мкл/ аналіз Keep away from light / Пазете от светлина / Nevystavujte světlu / Må ikke udsættes for lys / Vor Licht schützen / Κρατήστε το μακριά από το φως / Mantener alejado de la luz / Hoida eemal valgusest / Conserver à l abri de la lumière / Držati dalje od svjetla / Fény nem érheti / Tenere al riparo dalla luce / Қараңғыланған жерде ұста / Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / Sargāt no gaismas / Niet blootstellen aan zonlicht / Må ikke utsettes for lys / Przechowywać z dala od źródeł światła / Manter ao abrigo da luz / Feriţi de lumină / Хранить в темноте / Uchovávajte mimo dosahu svetla / Držite dalje od svetlosti / Får ej utsättas för ljus / Işıktan uzak tutun / Берегти від дії світла 12

Directigen Meningitis Combo Test

Directigen Meningitis Combo Test Directigen Meningitis Combo Test Til detektion af Haemophilus influenzae type b, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli K1, Streptococcus gruppe B og Neisseria meningitidis gruppe A, B, C, Y og W135.

Læs mere

B CrystalSpec Nephelometer User s Guide

B CrystalSpec Nephelometer User s Guide B CrystalSpec Nephelometer User s Guide 8809791JAA(01) 2015-12 Dansk TILSIGTET BRUG CrystalSpec Nephelometer (CrystalSpec nefelometer) er en batteridrevet, bærbar anordning, der er udviklet til at måle

Læs mere

B GasPak EZ Gas Generating Container Systems (GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer) U

B GasPak EZ Gas Generating Container Systems (GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer) U B GasPak EZ Gas Generating Container Systems (GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer) U 8010412(02) 2014-07 Dansk TILSIGTET BRUG GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer er flerbrugssystemer, som producerer

Læs mere

BACTEC Plus Anaerobic/F Culture Vials Soja-kasein-afkogsbouillon i en plastikflaske

BACTEC Plus Anaerobic/F Culture Vials Soja-kasein-afkogsbouillon i en plastikflaske B BACTEC Plus Anaerobic/F Culture Vials Soja-kasein-afkogsbouillon i en plastikflaske 1 8090999(01) 2014(09) Dansk TILSIGTET BRUG BD BACTEC Plus Anaerobic/F medium anvendes i en kvalitativ procedure til

Læs mere

PROCEDURENS PRINCIPPER

PROCEDURENS PRINCIPPER Francisella Tularensis Antigen og Antiserum for febril antigen agglutinationstest 8810131JAA(02) 2014-11 Dansk TILSIGTET BRUG Febrile antigener anvendes i agglutionationstest som et hjælpemiddel ved diagnose

Læs mere

B MGIT TBc Identification Test (02)

B MGIT TBc Identification Test (02) B MGIT TBc Identification Test 8085917(02) 2015-04 Dansk TILSIGTET BRUG BD MGIT TBc Identification Test (BD MGIT TBc-identifikationstest) (TBc ID) er en hurtig kromatografisk immunassay til kvalitativ

Læs mere

Difco Vibrio Cholerae Antisera

Difco Vibrio Cholerae Antisera B TILSIGTET BRUG Difco Vibrio Cholerae antisera anbefales ved agglutinationstests på objektglas til identifikation og serumtypebestemmelse af Vibrio cholerae. RESUMÉ OG FORKLARING V. cholerae er årsagsfaktoren

Læs mere

BDifco Listeria Antisera and Antigens Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen U S1471 2005/01 Dansk TILSIGTET BRUG Difco Listeria O Antisera type 1, 4 og Poly anvendes til identifikation af Listeria

Læs mere

B Clay Adams Sedi-Stain Concentrated Stain

B Clay Adams Sedi-Stain Concentrated Stain B Clay Adams Sedi-Stain Concentrated Stain 1570-000-011(02) 2015-06 Dansk Tilsigtet ANVENDELSE Sedi-Stain Concentrated Stain (Sedi-Stain koncentreret farve) er en stabiliseret modifikation af Sternheimer-Malbin

Læs mere

Difco FA Bordetella Pertussis Difco FA Bordetella Parapertussis

Difco FA Bordetella Pertussis Difco FA Bordetella Parapertussis Difco FA Bordetella Pertussis Difco FA Bordetella Parapertussis 8085878(03) 2014-10 Dansk TILSIGTET BRUG BD Difco FA Bordetella Pertussis og BD Difco FA Bordetella Parapertussis anbefales til brug som

Læs mere

B BBL papirskiver til påvisning af β-lactamase enzymer

B BBL papirskiver til påvisning af β-lactamase enzymer B BBL papirskiver til påvisning af β-lactamase enzymer Cefinase Discs U 8800801JAA(02) 2015-04 Dansk TILSIGTET BRUG Cefinase discs (Cefinase skiver) er beregnet til brug ved hurtig testning af isolerede

Læs mere

BACTEC Diluting Fluid

BACTEC Diluting Fluid BACTEC Diluting Fluid TILSIGTET BRUG BACTEC Diluting Fluid (fortyndingsvæske) bruges i procedurer, hvor mykobakterielle kulturer fortyndes til inokulering. Dens primære brug er i standard BACTEC medikament

Læs mere

B BBL Streptocard Acid Latex Test Kit (til in vitro -diagnostik)

B BBL Streptocard Acid Latex Test Kit (til in vitro -diagnostik) B BBL Streptocard Acid Latex Test Kit (til in vitro -diagnostik) L010796(03) 2017-02 Dansk TILSIGTET BRUG BD BBL Streptocard Acid Latex Test Kit (syreholdig latextestkit) giver en hurtig platform til serologisk

Læs mere

Difco Bordetella Antisera Difco Bordetella Antigens

Difco Bordetella Antisera Difco Bordetella Antigens Difco Bordetella Antisera Difco Bordetella Antigens Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen. S1220 2003/07 Dansk TILSIGTET BRUG anbefales ved agglutinationstests på objektglas til identifikation

Læs mere

B Gram Stain Kits and Reagents

B Gram Stain Kits and Reagents B Gram Stain Kits and Reagents Gram Stain Kits og Reagenser 8820191JAA(06) 2017-05 Dansk Gram Stain Kit 1 Kat. nr. Gram Crystal Violet Til differentialfarvning af bakterier. 1 х 250 ml 212539 Gram Iodine

Læs mere

Til direkte påvisning af respiratorisk syncytialvirus (RSV)

Til direkte påvisning af respiratorisk syncytialvirus (RSV) B Directigen EZ RSV Til direkte påvisning af respiratorisk syncytialvirus (RSV) TILSIGTET BRUG Directigen EZ RSV test er et hurtigt kromatografisk immunoanalyse til direkte og kvalitativ påvisning af respiratorisk

Læs mere

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products 8830161JAA 2007/06 Dansk Patent No. 4,030,978 TILSIGTET BRUG BBL Port-A-Cul-rør, beholdere og hætteglas indeholder et reduceret transportmedium

Læs mere

B Acridine Orange Stain Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen U 8820211 2004/06 Dansk Kat nr Acridine Orange Stain Til påvisning af mikroorganismer i direkte 1 x 250 ml 212536 udstrygninger

Læs mere

Wellcogen TM N. meningitidis B/ E. coli K1.

Wellcogen TM N. meningitidis B/ E. coli K1. Inden brug skal alle reagenser bringes til rumtemperatur (18-30 C) og blandes. Stil ubrugte reagenser tilbage i køleskabet efter brug. Wellcogen TM N. meningitidis B/ E. coli K1. ZL24/R30859502...30 tests

Læs mere

PASTOREX TM MENINGITIS

PASTOREX TM MENINGITIS PASTOREX TM MENINGITIS 25 test 61607 61611 61616 61608 61613 61618 61610 61614 61717 PÅVISNING AF OPLØSELIGE ANTIGENER OG KONSTATERING AF NEISSERIA MENINGITIDIS A, C, Y/W-135, B/E. COLI K1, HAEMOPHILUS

Læs mere

Collection and Transport System

Collection and Transport System B Liquid Amies Elution Swab (ESwab) Collection and Transport System 54(02) 2014-08 Dansk 0086 TILSIGTET BRUG BD Liquid Amies Elution Swab (ESwab) Collection and Transport System (indsamlings- og transportsystem)

Læs mere

B VDRL Antigen med saltvand med puffer VDRL Test Control Serum Set Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen U L000135 2004/08 Dansk TILSIGTET BRUG VDRL Antigen med saltvand med puffer anbefales

Læs mere

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER B FecalSwab Collection, Transport and Preservation System of Enteric Bacteria (FecalSwab indsamlings-, transport- og konserveringssystem for enteriske bakterier) 0086 1 L010905(03) HPC049 2016-04 Dansk

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Alere BinaxNOW. Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET

Alere BinaxNOW. Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET Alere BinaxNOW Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET Alere BinaxNOW S. pneumoniae og Legionella Med Alere BinaxNOW urinantigentest kan sundhedspersonale

Læs mere

B Totalys MultiProcessor

B Totalys MultiProcessor B Totalys MultiProcessor 491310 BD Totalys MultiProcessor Consumables Kit 480 TILSIGTET BRUG BD Totalys MultiProcessor bruges sammen med BD Totalys SlidePrep til at klargøre BD SurePath Liquid-based Pap

Læs mere

PROCEDURENS PRINCIPPER

PROCEDURENS PRINCIPPER B BBL MGIT Mycobacteria Growth Indicator Tube 7 ml Med BACTEC MGIT 960 Supplement Kit L000180JAA(04) 2016-10 Dansk TILSIGTET BRUG BBL MGIT Mycobacteria Growth Indicator Tube (BBL MGIT indikatorrør til

Læs mere

B Affirm VPIII Microbial Identification Test

B Affirm VPIII Microbial Identification Test B Affirm VPIII Microbial Identification Test 1 670160JAA(02) 2015-04 Dansk TILSIGTET BRUG Affirm VPIII Microbial Identification Test (Affirm VPIII mikrobiel identifikationsundersøgelse) er en DNA-probeundersøgelse,

Læs mere

Difco Shigella Antisera Poly

Difco Shigella Antisera Poly Difco Shigella Antisera Poly Se symbolglossaret i slutningen af indægssedlen. S1161 2003/07 Dansk TILSIGTET BRUG Difco Shigella Antisera Poly anvendes til den sandsynlige identifikation af Shigella-arter

Læs mere

IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST DANSK. SSI Diagnostica

IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST DANSK. SSI Diagnostica IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST DANSK SSI Diagnostica Para otras lenguas Para outros lenguas Für andere Sprachen Pour d autres Per le altre lingue For andre språk Для других

Læs mere

B Difco E Coli Antisera Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen U S1230 2003/05 Dansk TILSIGTET ANVENDELSE Difco E Coli O Antiserum O157 og Difco E Coli H Antiserum H7 bruges til at identificere

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Stav

Tidlig Graviditetstest Stav DK Tidlig Graviditetstest Stav Brugsanvisning Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-M14 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre selv. Den tester for tilstedeværelsen

Læs mere

B Difco Shigella Antisera Poly

B Difco Shigella Antisera Poly B Difco Shigella Antisera Poly 8085884(04) 2016-03 Dansk TILSIGTET BRUG Difco Shigella Antisera Poly anvendes til den sandsynlige identifikation af Shigella-arter vha. agglutinationstest på objektglas.

Læs mere

B BBL VDRL Antigen BBL VDRL Test Control Serum Set

B BBL VDRL Antigen BBL VDRL Test Control Serum Set B BBL VDRL Antigen BBL VDRL Test Control Serum Set 1 8085886(05) 2016-03 Dansk TILSIGTET BRUG VDRL Antigen anbefales til brug i testen fra Venereal Disease Research Laboratory (forskningslaboratorium for

Læs mere

Testprocedure: 1 Åben BBL DrySlide PYR posen og tag objektglasset ud Brugte eller delvist brugte BBL DrySlide PYR (med organismer) må ikke lægges tilb

Testprocedure: 1 Åben BBL DrySlide PYR posen og tag objektglasset ud Brugte eller delvist brugte BBL DrySlide PYR (med organismer) må ikke lægges tilb BBBL DrySlide PYR Kit Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen 8820381 2004/06 Dansk U TILSIGTET BRUG BBL DrySlide PYR sæt, indeholder BBL DrySlide PYR og BBL DrySlide PYR Color Developer, anvendes

Læs mere

B BBL Streptocard Enzyme Latex Test Kit

B BBL Streptocard Enzyme Latex Test Kit B BBL Streptocard Enzyme Latex Test Kit (til in vitro -diagnostik) L010797(01) 2015-07 Dansk TILSIGTET BRUG BD BBL Streptocard Enzyme Latex Test Kit (enzymlatextestkit) giver en hurtig platform til serologisk

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

B BBL Streptocard Acid Latex Test Kit (til in vitro -diagnostik)

B BBL Streptocard Acid Latex Test Kit (til in vitro -diagnostik) B BBL Streptocard Acid Latex Test Kit (til in vitro -diagnostik) L010796(02) 2016-06 Dansk TILSIGTET BRUG BD BBL Streptocard Acid Latex Test Kit (syreholdig latextestkit) giver en hurtig platform til serologisk

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Strimmel

Tidlig Graviditetstest Strimmel DK Tidlig Graviditetstest Strimmel Brugsanvisning Beregnet til hjemmebrug. Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-S 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING BRUGERVEJLEDNING n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG Microbiologics Parasite Suspensions støtter kvalitetssikringsprogrammer ved at tjene som udfordringer inden for kvalitetskontrollen ved

Læs mere

/08. BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli. MacConkey II Agar with MUG

/08. BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli. MacConkey II Agar with MUG 8808191 2003/08 BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli MacConkey II Agar with MUG Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen. TILSIGTET BRUG MacConkey II Agar with MUG

Læs mere

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials TILSIGTET BRUG BACTEC PZA Test Medium Culture Vials Middlebrook 7H12 Medium ph 6.0 PP071JAA MA-0029 2007/06 Dansk BACTEC PZA Test Medium (Middlebrook 7H12 bouillon, ph 6,0) er specielt udviklet til at

Læs mere

PROCEDURENS PRINCIPPER BD

PROCEDURENS PRINCIPPER BD Veritor System For Rapid Detection of Group A Strep (Til hurtig påvisning af gruppe A-streptokok) CLIA-kompleksitet-FRASKREVET CLIA-fraskrevet kit konfigureret til test af podninger fra svælget Til podninger

Læs mere

Veritor System. For Rapid Detection of Flu A+B

Veritor System. For Rapid Detection of Flu A+B Veritor System For Rapid Detection of Flu A+B CLIA-fraskrevet kit konfigureret til test af nasale og nasopharyngeale podninger, der er friske, behandlede og leveret direkte på analysetestenheden. Til brug

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

BACTEC PANTA PLUS Kit

BACTEC PANTA PLUS Kit BACTEC PANTA PLUS Kit TILSIGTET BRUG BACTEC PANTA PLUS er et antimikrobielt supplement, som består af BACTEC PANTA Supplement og BACTEC Reconstituting Fluid (rekonstitueringsvæske). Det bruges primært

Læs mere

Difco Neisseria Meningitidis Antisera

Difco Neisseria Meningitidis Antisera Difco Neisseria Meningitidis Antisera 8085876 2008/10 Dansk TILSIGTET BRUG Difco Neisseria Meningitidis Antisera anbefales til agglutinationstest på objektglas til serumtypebestemmelse af Neisseria meningitidis.

Læs mere

PROCEDURENS PRINCIPPER

PROCEDURENS PRINCIPPER GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer 8010412/04 2007/09 Dansk TILSIGTET BRUG GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer er flerbrugssystemer, som producerer atmosfærer egnet til understøttelse af primær

Læs mere

B Difco E. Coli Antisera

B Difco E. Coli Antisera B Difco E. Coli Antisera 8085880(04) 2016-03 Dansk TILSIGTET ANVENDELSE Difco E. Coli O Antiserum O157 og Difco E. Coli H Antiserum H7 bruges til at identificere Escherichia coli O157:H7. OVERSIGT OG FORKLARING

Læs mere

B Directigen RSV Til direkte påvisning af respiratorisk syncytialvirus (RSV) L0001170JAA 2006/06 Dansk Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen UU S Patent No 5,093,231; 5,135,847 Patent pending

Læs mere

Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin

Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin 1. PÅTÆNKT ANVENDELSE Legionær sygdommen er forårsaget af Legionella pneumophila og er en akut

Læs mere

Veritor System Reader

Veritor System Reader Veritor System Reader Aflæser Brugervejledning TILSIGTET BRUG BD Veritor System Reader (BD Veritor system ) skal bruges sammen med BD Veritor system test kitapparater. L010108(03) 2013-09 Dansk RESUMÉ

Læs mere

Synovasure PJI lateral flow-testkit

Synovasure PJI lateral flow-testkit Synovasure PJI lateral flow-testkit Alfa-defensintest til detektion af infektion omkring implanterede ledproteser Forhandler Gå ind på www.cddiagnostics.com for at få yderligere produktoplysninger Brugere

Læs mere

Инструкция по эксплуатации Tермоконтейнер для транспортировки

Инструкция по эксплуатации Tермоконтейнер для транспортировки 300102 Bedienungsanleitung Thermo-Transportbehälter Instruction manual Thermo transport container Mode d emploi Conteneur isotherme pour le transport Manuale di utilizzo Contenitore termico per il trasporto

Læs mere

Monolisa HBs Ag ULTRA 72408

Monolisa HBs Ag ULTRA 72408 Monolisa HBs Ag ULTRA 72408 Confirmatory 25 test TEST TIL BEKRÆFTELSE AF HBsAg I HUMANT SERUM ELLER PLASMA IVD Producentens kvalitetskontrol Alle producerede og kommercialiserede reagenser er underlagt

Læs mere

cobas PCR Female Swab Sample Kit

cobas PCR Female Swab Sample Kit cobas PCR Female Swab Sample Kit TIL IN VITRO-DIAGNOSTIK. cobas PCR Female Swab Sample Kit 100 Packets P/N: 05170516190 TILSIGTET BRUG cobas -kit til PCR-podeprøver fra kvinder bruges til at indsamle og

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO-blodtypebestemmelse. RH1 Ag bestemmelse IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

Bedienungsanleitung Isolierkanne 5L mit Pumpsystem. Instruction manual Thermo jug 5L with pump system. Mode d emploi Cafetière thermos 5L à pompe

Bedienungsanleitung Isolierkanne 5L mit Pumpsystem. Instruction manual Thermo jug 5L with pump system. Mode d emploi Cafetière thermos 5L à pompe 190135 Bedienungsanleitung Isolierkanne 5L mit Pumpsystem Instruction manual Thermo jug 5L with pump system Mode d emploi Cafetière thermos 5L à pompe Manuale di utilizzo Thermos 5L a pompa Instrucciones

Læs mere

SurePath Manual Method

SurePath Manual Method SurePath Manual Method 491266 BD SurePath Manual Method Kit 480 491435 BD SurePath Manual Method Kit Japan 480 TILSIGTET BRUG BD SurePath Manual Method er en metode til fremstilling af væskebaserede cellepræparater

Læs mere

B ProbeTec ET Mycobacterium tuberculosis Complex (ctb) Culture Identification Reagent Pack

B ProbeTec ET Mycobacterium tuberculosis Complex (ctb) Culture Identification Reagent Pack B ProbeTec ET Mycobacterium tuberculosis Complex (ctb) Culture Identification Reagent Pack U 3300762JAA(03) 2015-07 Dansk TILSIGTET BRUG BD ProbeTec ET Mycobacterium tuberculosis Complex (ctb) Culture

Læs mere

BD BBL CHROMagar 0157

BD BBL CHROMagar 0157 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA241.4 Rev.: Dec 28 Amerikansk patentnr. 6,16,743 BD BBL CHROMagar 17 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar O17 er et selektivt medium til isolering, differentiering og

Læs mere

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

L010905(04) HPC

L010905(04) HPC B FecalSwab Collection, Transport and Preservation System of Enteric Bacteria (indsamlings-, transport- og konserveringssystem for enteriske bakterier) 0123 L010905(04) HPC049 2017-07 Dansk TILSIGTET BRUG

Læs mere

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument 06878007re_Da.fm Page 1 Monday, August 18, 2008 11:30 AM Graviditetstest Indhold REF Indhold Antal test 1760 (06484105) 25 foliepakkede (enkeltvis) Clinitest hcg-testkassetter, hver indeholdende en engangspippette

Læs mere

Aptima prøvetagningskit til multitestpodning

Aptima prøvetagningskit til multitestpodning Tilsigtet brug Aptima prøvetagningskit til multitestpodning er til brug med Aptima assays. Aptima prøvetagningskit til multitestpodning er beregnet til vaginale podningsprøver taget af klinikeren eller

Læs mere

Ægløsningstest Stav. Brugsanvisning. Version 1.0 DK Cat.No. W2-MII

Ægløsningstest Stav. Brugsanvisning. Version 1.0 DK Cat.No. W2-MII DK Ægløsningstest Stav Brugsanvisning Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W2-MII Babyplan Ægløsningstest er en kvalitativ test som bruges til at forudsige hvornår der er stigning i LH, og dermed, hvornår du

Læs mere

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia.

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia. Transformation af E.coli K 12 Version 3. marts 2009 (C) Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

Kuvettetest LCK 381 TOC Total organisk kulstof

Kuvettetest LCK 381 TOC Total organisk kulstof VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Kuvettetest Princip Total kulstof () og total uorganisk kulstof () bliver gennem oxidation () eller forsuring

Læs mere

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997 Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel:

Læs mere

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644 Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133

Læs mere

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse Bilag D Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse INTERN RAPPORT Afprøvning af Immunofixation af M-komponenter (Bestemmelse af immunoglobulin-klasse og -type) på

Læs mere

Biomarkører. Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens

Biomarkører. Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens Biomarkører Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens Hvad er en biomarkør? En biomarkør er: En karakteristik, som måles objektivt og vurderes som indikator for normale biologiske

Læs mere

HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.ortho.microport.com.

Læs mere

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit Instruktionsmanual Katalognummer 166-2400EDU explorer.bio-rad.com Delene i dette kit er sendt i separate æsker. Opbevar posen med reagenser i køleskab indefor

Læs mere

ELISA Immuno Explorer TM Kit

ELISA Immuno Explorer TM Kit - 1 - ELISA Immuno Explorer TM Kit Katalog nummer 166-2400EDU Til læreren Dette kit er lavet for at lette og illustrere immunologiundervisningen og kan give en øget forståelse af antigen-antistof interaktionen,

Læs mere

Regnskovens hemmeligheder

Regnskovens hemmeligheder Center for Undervisningsmidler, afdeling København Regnskovens hemmeligheder Øvelsesvejledning Formål Et gen for et kræfthelbredende protein er blevet fundet i nogle mystiske blade i regnskoven. Forskere

Læs mere

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT. Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.610-DK-V6 Instruktionsinformation Beregnet anvendelse T-Cell Xtend-reagenset

Læs mere

ScanGel IVD. ScanLiss ml ml ERYTHROCYTSUSPENSIONSMEDIUM

ScanGel IVD. ScanLiss ml ml ERYTHROCYTSUSPENSIONSMEDIUM ScanGel ScanLiss 86441 100 ml 86442 500 ml ERYTHROCYTSUSPENSIONSMEDIUM IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse af råmateriale til markedsføring af slutproduktet

Læs mere

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 2015/09/09 A93A01230CDA A11A01907 22 ml 8 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse

Læs mere

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. - [DK] - 2015/01 Indholdsfortegnelse Access HIV combo QC4 & QC5 1 Tilsigtet brug...

Læs mere

8087675(06) 2014-11 Dansk. Veritor System. For Rapid Detection of Group A Strep. Til podninger fra svælget. Bestemmelser

8087675(06) 2014-11 Dansk. Veritor System. For Rapid Detection of Group A Strep. Til podninger fra svælget. Bestemmelser Veritor System For Rapid Detection of Group A Strep Til podninger fra svælget 8087675(06) 2014-11 Dansk 30 Bestemmelser Veritor System For Rapid Detection of Group A Strep CLIA-kompleksitet-FRASKREVET

Læs mere

Industri Farmaceut Foreningen

Industri Farmaceut Foreningen 11.02.2016 Medicinsk udstyr Industri Farmaceut Foreningen Jacobsen Pharma & MedTech Advice AS www.jacobsenadvice.com Agenda: Hvad er medicinsk udstyr Lovgivning Klassifikation Eksempler Godkendelsesprocedure

Læs mere

Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis

Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis 1. Prøvetagning ved pyodermi... 2 1.1. Hvornår...2 1.2. Hvilke læsioner udtages prøver fra...2 1.3. Hvordan udtages

Læs mere

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer.

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Analyzer og FIA VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Læs indlægssedlen og brugermanualen grundigt før brug af vejledningerne til hurtig reference. Dette er ikke en komplet

Læs mere

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf DA OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf 150841-0 følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) M Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

Vandig opløsning indeholdende bis (3-aminopropyl) -dodecylamin, didecyldimethylammoniumchlorid og benzalkoniumchlorid.

Vandig opløsning indeholdende bis (3-aminopropyl) -dodecylamin, didecyldimethylammoniumchlorid og benzalkoniumchlorid. 1. Identifikation af substansen/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktets handelsnavn Desinficerende koncentrat til medicinske instrumenter. 1.2. Information om producent/ leverandør Route des Jeunes

Læs mere

Universal Viral Transport 45 2008/10

Universal Viral Transport 45 2008/10 Universal Viral Transport 45 2008/10 0086 Dansk TILSIGTET BRUG BD Universal Viral Transport System (BD universelt virustransportsystem) er beregnet til opsamling og transport af kliniske præparater, der

Læs mere

Blodprøvetagning - Venepunktur

Blodprøvetagning - Venepunktur Blodprøvetagning - Venepunktur Klargøring til venepunktur Følgende genstande skal være tilgængelige inden prøvetagning: Prøvetagningsblanket (PTB) (Manuel rekvisitionsblanket benyttes kun ved nedbrud af

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

ABX Pentra Fructosamine

ABX Pentra Fructosamine 2015/09/18 A93A00192KDA A11A01679 6 x 14 ml 6 x 6 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af glykeret protein (fruktosamin) i serum eller plasma ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

LCK 319 LCK 319. Cyanid som let frigøres. Analyseprocedure. Gældende for alle fotometertyper. Udgave 05/08

LCK 319 LCK 319. Cyanid som let frigøres. Analyseprocedure. Gældende for alle fotometertyper. Udgave 05/08 Analyseprocedure Gældende for alle fotometertyper Udgave 05/08 Se venligst vejledningen under punktet Vær særlig opmærksom på. Spildevandsprøver, som har været underkastet en behandling med dithionit,

Læs mere

Kuvettetest LCK 319 Cyanid som let frigøres

Kuvettetest LCK 319 Cyanid som let frigøres Kuvettetest Princip Ved reaktionen bliver cyanider, som let frigøres, til gasformigt HCN (cyanbrinte og overføres gennem en membran til indikatorkuvetten. Farveændringen i indikatoren evalueres fotometrisk.

Læs mere

Kuvettetest LCK 380 TOC Total organisk kulstof

Kuvettetest LCK 380 TOC Total organisk kulstof VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Kuvettetest Princip Total kulstof () og total uorganisk kulstof () bliver gennem oxidation () eller forsuring

Læs mere

BACTEC MGIT 960 SIRE Kits

BACTEC MGIT 960 SIRE Kits BACTEC MGIT 960 SIRE Kits Til antimycobakteriel følsomhedsundersøgelse af Mycobacterium tuberculosis 8008200 2007/03 Dansk TILSIGTET BRUG BACTEC MGIT 960 SIRE Kit er en hurtig, kvalitativ procedure til

Læs mere