Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling"

Transkript

1 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: DK-Gentofte: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE - FORSYNINGSVIRKSOMHED Bygge- og anlægsarbejde DEL I: ORDREGIVER I.1) NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER) Dong Energy Sales & Distribution A/S Nesa Alle 1 Kontakt(er): Claus Friis Lundegaard 2820 Gentofte DANMARK Telefon Internetadresse(r) Overordnet internetadresse for ordregiveren Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Se under kontakt(er) ovenfor Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter til et dynamisk købersystem) kan findes på følgende adresse: Se under kontakt(er) ovenfor Tilbud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Se under kontakt(er) ovenfor I.2) ORDREGIVERENS HOVEDAKTIVITET(ER) Produktion, transport og distribution af gas og varme DEL II: KONTRAKTENS GENSTAND II.1) BESKRIVELSE II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) Ordregiverens betegnelse for kontrakten Entreprenørydelser (Grave- og Svejsearbejder i DONG Energy s Gasdistributionsnet). Kontrakttype og udførelses- eller leveringssted Bygge- og anlægsarbejde NUTS-kode DK0 Bekendtgørelsen vedrører Udarbejdelse af en rammeaftale Oplysninger om rammeaftalen Rammeaftale med en enkelt aktør Rammeaftalens varighed: År: 2 Anslået samlet værdi af indkøbene i løbet af hele rammeaftalens varighed: anslået værdi ekskl. moms ,00 DKK Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene Rammeaftale dækkende: S143 1/7

2 2/7 II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.3) Entreprenørydelser (svejse & gravearbejder) i DONG Energy's gasdistributionsnet samt private stikledninger ifm. plastrørsanlægsarbejder, med følgende overordnede ydelser: planlægning og koordinering, opbrydning og retablering af befæstede arealer, jordarbejder (gravning, jordfortrængning, udskiftning mv.), rør- og sporkabelhåndtering, samt svejsning og mufning af disse, opsætning af regulatorskabe. CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary) Er dette udbud omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb? Opdeling i delaftaler Ja skal der afgives bud på en eller flere delaftaler Alternative tilbud vil blive taget i betragtning ORDRENS MÆNGDE ELLER OMFANG Samlet mængde eller omfang DONG Energy's gasdistributionsnet består af to fysiske adskilte distributionsnet i hhv. Syd- & Sønderjylland og Vest- & Sydsjælland. Hvert af disse områder er udbudsmæssigt underopdelt i et nordlig og sydlig område. Det forventede årlige estimat for rammeaftalen er: "Vest- & Sydsjælland - Syd", etablering af ca. 400 nye gasstik samt et mindre antal gadeledningsarbejder omfattende ca. 8 km plastrør i enten gravetrace, ved skydning eller som styret underboring, "Vest- & Sydsjælland - Nord", etablering af ca. 400 nye gasstik samt et mindre antal gadeledningsarbejder omfattende ca. 7 km plastrør i enten gravetrace, ved skydning eller som styret underboring, "Syd- & sønderjylland - Syd", etablering af ca. 350 nye gasstik samt et mindre antal gadeledningsarbejder omfattende ca. 8 km plastrør i enten gravetrace, ved skydning eller som styret underboring, "Syd- & Sønderjylland - Nord", etablering af ca. 450 nye gasstik samt et mindre antal gadeledningsarbejder omfattende ca. 12 km plastrør i enten gravetrace, ved skydning eller som Tilbudsgiver vil kunne afgive bud på op til tre områder i kombination. De 2 Jyske områder kan ikke samtidig indgå i kombinationen. anslået værdi ekskl. moms ,00 DKK Optioner Ja beskrivelse af disse optioner: Mulighed for forlængelse 2x1 år. Antal gange, der er mulighed for forlængelse 2 KONTRAKTENS VARIGHED ELLER FRIST FOR DENS OPFYLDELSE begyndelse færdiggørelse OPLYSNINGER VEDRØRENDE DELAFTALER PARTI NR. 1 BETEGNELSE Vest- & Sydsjælland - Syd S143 2/7

3 3/7 Det forventede årlige estimat for rammeaftalen "Vest- & Sydsjælland - Syd" udgør etablering af ca. 400 nye gasstik samt et mindre antal gadeledningsarbejder omfattende ca. 8 km plastrør i enten gravetrace eller som anslået værdi ekskl. moms ,00 DKK PARTI NR. 2 BETEGNELSE Vest- & Sydsjælland - Nord "Det forventede årlige estimat for rammeaftalen "Vest- & Sydsjælland - Nord" udgør etablering af ca. 400 nye gasstik samt et mindre antal gadeledningsarbejder omfattende ca. 7 km plastrør i enten gravetrace eller som anslået værdi ekskl. moms ,00 DKK PARTI NR. 3 BETEGNELSE Syd- & Sønderjylland - Syd Det forventede årlige estimat for rammeaftalen "Syd- & Sønderjylland - Syd" udgør etablering af ca. 350 nye gasstik samt et mindre antal gadeledningsarbejder omfattende ca. 8 km plastrør i enten gravetrace eller som anslået værdi ekskl. moms ,00 DKK 5) YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DELAFTALER Ansøger kan kun prækvalificerer sig til at afgive bud på et af de jyske områder, henholdvis Syd- & Sønderjylland - Syd eller Syd- & Sønderjylland - Nord jf. punkt VI.3. PARTI NR. 4 BETEGNELSE Syd- & Sønderjylland - Nord S143 3/7

4 4/7 Det forventede årlige estimat for rammeaftalen "Syd- & Sønderjylland - Nord" udgør etablering af ca. 450 nye gasstik samt et mindre antal gadeledningsarbejder omfattende ca. 12 km plastrør i enten gravetrace eller som anslået værdi ekskl. moms ,00 DKK 5) YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DELAFTALER Ansøger kan kun prækvalificerer sig til at afgive bud på et af de jyske områder, henholdvis Syd- & Sønderjylland - Syd eller Syd- & Sønderjylland - Nord jf. punkt VI.3. DEL III: JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPLYSNINGER III.1) BETINGELSER I RELATION TIL KONTRAKTEN III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) III.2.2) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges Der stilles krav om garantistillelse. De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles Andre særlige vilkår, som gælder for opfyldelse af kontrakten BETINGELSER FOR DELTAGELSE De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Det er et krav for at deltage i udbuddet, at ansøgeren om prækvalifikation dokumenterer, at ansøgeren ikke: 1. Er under konkurs, likvidation eller tvangsakkord uden for konkurs, ikke er i betalingsstandsning, ikke har indstillet sin virksomhed eller befinder sig i en anden lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning. 2. Ikke er begæret under konkursbehandling, behandling med henblik på likvidation, tvangsakkord uden for konkurs, betalingsstandsning eller enhver anden lignende behandling, der er fastsat i national lovgivning. 3. Ikke ved en retskraftig dom ifølge landets retsforskrifter er dømt for en strafbar handling, der rejser tvivl om den pågældendes faglige hæderlighed. 4. Har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land. 5. Har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land. Fremsendelse af en serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller en erklæring på tro og love omhandlende de 5 ovenstående punkter vil blive anset som dokumentation for, at ansøgeren ikke befinder sig i en af ovenstående situationer. Serviceattesten eller erklæringen på tro og love må højst være 6 måneder gammel på tidspunktet for ansøgningsfristen. Bemærk at det kan tage op til 14 dage at få udstedt en serviceattest. Økonomisk og finansiel kapacitet Det er et mindstekrav for at deltage i udbuddet, at ansøgeren i de sidste 3 kalenderår ( ) har haft en samlet omsætning på minimum ,00 DKK i perioden. Ansøgeren skal dokumentere opfyldelsen af dette krav, hvilket blandt andet kan ske ved fremlæggelse af årsrapporter, hvor ansøgerens omsætning fremgår. Det er desuden et mindstekrav for at deltage i udbuddet, at ansøgeren i de sidste 3 kalenderår ( ) har haft en samlet omsætning på projekter/arbejder svarende til de i denne udbudsbekendtgørelse udbudte arbejder på minimum ,00 DKK. Ansøger skal dokumentere, at ansøgeren opfylder dette krav, hvilket blandt andet kan ske ved at ansøger afgiver en erklæring på tro og love om, at ansøger opfylder kravet. S143 4/7

5 5/7 III.2.3) III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) Teknisk kapacitet Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt Ansøgningen skal vedlægges referenceblade for relevante projekter/arbejder vedrørende levering af entreprenørydelser (grave- & svejsearbejder) vedrørende gasdistributionsnet, som minimum med angivelse af bygherre, lokation, beskrivelse af ydelserne, værdi i kr., startmåned og -år og slutmåned og -år. DONG Energy forbeholder sig ret til at rette henvendelse til bygherren nævnt i referencebladene, for verifikation af oplysninger. Det er et mindstekrav, at ansøgeren kan dokumentere erfaring fra minimum 5 opgaver udført i perioden , som svarer til de i denne udbudsbekendtgørelse udbudte arbejder. Som dokumentation for at ansøgeren opfylder dette krav, skal ansøgeren fremlægge 5 referencer. Referencerne skal, som minimum, indeholde følgende oplysninger: angivelse af bygherre, lokation, beskrivelse af ydelserne, værdi i kr., startmåned og -år og slutmåned og -år. DONG Energy forbeholder sig ret til at rette henvendelse til bygherren nævnt i referencerne, for verifikation af oplysninger. Det er et mindstekrav for at deltage i udbuddet, at ansøgeren har et kvalitetsledelsessystem. Hvis ansøgeren er certificeret efter ISO 9001 dokumenteres opfyldelsen af dette krav ved fremlæggelse af en kopi af certifikatet. Hvis ansøgeren anvender et ikke-certificeret system, skal ansøgeren: a) beskrive virksomhedens overordnede politik for kvalitetsledelse med oplysning om navn og stilling på den ansvarlige for virksomhedens kvalitetsledelse, b) beskrive virksomhedens dokumentstyringssystem, c) beskrive hvordan virksomheden sikrer, at systemer, procedurer og/eller arbejdsgange følges, d) beskrive hvordan virksomheden arbejder med forebygge og korrigere handlinger for at fjerne afvigelser fra systemer, procedurer og/eller arbejdsgange, e) beskrive hvordan virksomheden evaluerer sit kvalitetsledelsessystem, f) beskrive virksomhedens program for instruktion af medarbejdere i kvalitetsledelse samt tiltag til sikring af at medarbejderne kan udføre opgaven, g) beskrive hvordan styringen af underleverandører foregår. Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver fremsender en ulykkesstatistik for de seneste 12 måneder forud for ansøgningsfristen for projekter/arbejder som svarer til de i denne udbudsbekendtgørelse udbudte arbejder/ projekter. Det er et mindstekrav, at ansøgeren har den fornødne autorisation som vvs-installatør samt nødvendige USME-GAS påtegninger, der er nødvendige for at kunne udføre de i denne udbudsbekendtgørelse udbudte installationsarbejder. Opfyldelsen af dette mindstekrav skal dokumenteres. Reserverede kontrakter SPECIFIKKE VILKÅR FOR TJENESTEYDELSESKONTRAKTER Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen DEL IV: PROCEDURER IV.1) TYPE PROCEDURE IV.1.1) IV.2) IV.2.1) Type procedure Efter forhandling Kandidaterne er allerede blevet udvalgt TILDELINGSKRITERIER Tildelingskriterier S143 5/7

6 6/7 IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag afde kriterier, der er anført i specifikationerne eller opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle Der vil blive anvendt elektronisk auktion ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER Sagsnummer hos ordregiveren Forudgående offentliggørelser om samme kontrakt Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter Skal der betales for dokumenterne? Frist for modtagelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse :00 Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse Dansk. Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud Fremgangsmåden ved åbning af bud DEL VI: SUPPLERENDE OPLYSNINGER VI.1) ER DER TALE OM GENTAGNE OFFENTLIGE INDKØB VI.2) VI.3) VI.4) VI.4.1) VEDRØRER KONTRAKTEN/KONTRAKTERNE ET PROJEKT/PROGRAM, DER FINANSIERES MED FÆLLESSKABSMIDLER? YDERLIGERE OPLYSNINGER Ordregiver har til hensigt at begrænse antallet af økonomiske aktører, som vil blive opfordret til at afgive tilbud eller deltage, til minimum 1 og maksimalt 4 økonomiske aktører pr. parti. Partiernes opdeling: a) Vest- & Sydsjælland - Syd b) Vest- & Sydsjælland - Nord c) Syd- & Sønderjylland - Syd d) Syd- & Sønderjylland - Nord Ansøger kan prækvalificerer sig til at afgive bud i op til 3 områder i kombination jf. punkt II.2.1 med begræsning på, at kun et jysk område kan indgå i kombinationen. Det skal klart fremgå af ansøgerens materiale, hvilke partier/områder ansøger ønsker at prækvalificerer sig til de objektive kriterier for valg af det begrænsede antal økonomiske aktører er referencer, se punkt III.2.3) Teknisk kapacitet. KLAGEPROCEDURER Organ med ansvar for klageprocedurerne Klagenævnet for Udbud Kampmannsgade København V DANMARK Telefon Internet: Fax S143 6/7

7 7/7 VI.4.2) VI.4.3) VI.5) Indgivelse af klager Præcise oplysninger om frist(er) for indgivelse af klager: Fristerne fremgår af lov nr. 492 af om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. Klager over ikke at være blevet prækvalificeret skal indgives inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Klager over udbud skal indgives inden 6 måneder efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Klager over udbud af en rammeaftale skal indgives inden 12 måneder efter at ordregiveren har indgået rammeaftalen regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om indgivelse af klager Konkurrencestyrelsen, Center for Offentlig Konkurrence Nyrupgade København V DANMARK Telefon Internet: Fax DATO FOR AFSENDELSE AF DENNE BEKENDTGØRELSE: S143 7/7

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177680-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

1/ 11 ENOTICES_Bech-bruun 13/04/2011- ID:2011-052714 Standardformular 5 - DA Implementering og drift (hosting) af et it-system

1/ 11 ENOTICES_Bech-bruun 13/04/2011- ID:2011-052714 Standardformular 5 - DA Implementering og drift (hosting) af et it-system 1/ 11 ENOTICES_Bech-bruun 13/04/2011- ID:2011-052714 Standardformular 5 - DA DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Officielt navn: Boligselskabet Sjælland Adresse: Parkvænget 25 By: Roskilde Postnummer: 4000

Officielt navn: Boligselskabet Sjælland Adresse: Parkvænget 25 By: Roskilde Postnummer: 4000 1/ 16 ENOTICES_AlexBliddalHytting 13/07/2011- ID:2011-097455 Standardformular 2 - DA DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Officielt navn: Boligforeningen ØsterBo Adresse: Treschowsgade 4 By: Vejle Postnummer: 7100

Officielt navn: Boligforeningen ØsterBo Adresse: Treschowsgade 4 By: Vejle Postnummer: 7100 1/ 15 ENOTICES_nprintz 11/02/2011- ID:2011-021727 Standardformular 2 - DA DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352)

Læs mere

DK-Vejle: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2013/S 044-070210. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Vejle: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2013/S 044-070210. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:70210-2013:text:da:html DK-Vejle: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2013/S 044-070210 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

1/ 15 ENOTICES_olesloth - ID:2011-XXXXXX Standardformular 2 - DA Boligselskabet Østparken - ombygning/renovering af 190 boliger

1/ 15 ENOTICES_olesloth - ID:2011-XXXXXX Standardformular 2 - DA Boligselskabet Østparken - ombygning/renovering af 190 boliger 1/ 15 ENOTICES_olesloth - ID:2011-XXXXXX Standardformular 2 - DA DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670

Læs mere

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:45071-2013:text:da:html DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere