SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR. Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog for voksne DET HUMANISTISKE FAKULTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR. Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog for voksne DET HUMANISTISKE FAKULTET"

Transkript

1 SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog for voksne DET HUMANISTISKE FAKULTET

2 Indholdsfortegnelse I. Bestemmelser for uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog for voksne...3 A. Mål og forudsætninger Om uddannelsen Kompetencebeskrivelse Studerendes mulighed for kontakt til relevant forskningsmiljø Beskæftigelsesprofil...5 B. Opbygning og progression Faglig progression og sammenhæng Uddannelsens faglige progression Principper for valg af undervisnings- og prøveformer Eksamensoversigt C. Særlige definitioner og eksamensbestemmelser for faget Eksterne/interne prøver Stave- og formuleringsevne (skriftlig fremstillingsform) Individuelle og gruppeprøver Portfolioeksamen Meritoverførsel Undervisnings- og eksamenssprog Forudsætninger for deltagelse i undervisningen Tilmelding til fag og prøver Framelding til fag og prøver Forudsætninger for deltagelse i prøver Eksamen afholdt på computer Uregelmæssigheder under eksamen Klager over eksamen Regler om tidsfrister for afslutning af uddannelsen Dispensation ECTS Normalside Typeenhed Time II. Beskrivelse af uddannelsens discipliner Sprogbeskrivelse Kulturforståelse og interkulturel kommunikation Andetsprogspædagogik Andetsprogstilegnelse Praktik Projekt III. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser Gyldighed Godkendelse Overgangsbestemmelser Senere ændringer til studieordningen

3 Faglig del I. Bestemmelser for uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog for voksne I henhold til Bekendtgørelse nr. 777 af 23. juni 2016 af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. samt bekendtgørelse nr. 287 af 14. maj 1998 om uddannelse til underviser i dansk som andetsprog for voksne udbydes nedenstående uddannelsesforløb. A. Mål og forudsætninger 1. Om uddannelsen Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog til voksne udbydes i henhold til lov om åben uddannelse og har et omfang på 60 ECTS. Uddannelsen gennemføres på to år som et deltidsstudium. Uddannelsen kan gennemføres som et heltidsstudium på et år. Uddannelsen hører under Studienævn for Audiologopædi og er knyttet til Censorkorpset for Masteruddannelsen dansk som andetsprog. 2. Kompetencebeskrivelse Formålet med Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog for voksne er at give den studerende kvalifikationer gennem fagspecifik og fagrelateret kunnen, viden og metode inden for sprogvidenskabelige, pædagogiske, og specifik sprogpædagogiske områder. Herved opnår den studerende som færdiguddannet erhvervskompetence som underviser i dansk som andetsprog for voksne. Uddannelsens kompetencemål opdeles i generelle og fagspecifikke kompetencemål. De generelle kompetencemål er de overordnede kompetencemål dimittenden har efter afslutning af uddannelsen, mens de fagspecifikke kompetencemål relaterer sig til uddannelsens kernefaglighed. Generelle kompetencemål: Dimittenden skal - kunne afgrænse og definere et fagligt problem på et videnskabeligt niveau - kunne undersøge, analysere og løse faglige problemer ved hjælp af relevante faglige teorier og metoder samt relatere dette til aktuel forskning - kunne systematisere kompleks viden og data samt selektere og prioritere forhold, der er væsentlige for emnet - kritisk kunne vurdere fagets forskellige teorier og metoder - have en præcis og konsekvent begrebsanvendelse - kunne argumentere på et grundlæggende videnskabeligt grundlag - kunne indgå i en dialog på et fagligt grundlag - kunne fokusere og skabe sammenhæng i løsning af opgaver - tage kritisk stilling til alle benyttede kilder og dokumentere disse ved hjælp af referencer, noter og bibliografi - anvende et sprog skriftligt og/eller mundtligt der er emneorienteret, klart, præcist og korrekt - formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller, således at det bliver relevant og forståeligt for forskellige målgrupper 3

4 - kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer og kunne indgå i et samarbejde, herunder at kunne modtage og give konstruktiv kritik - kunne arbejde selvstændigt, disciplineret, struktureret og målrettet, herunder også kunne overholde deadlines og formalia - anvende IT som et redskab i forbindelse med såvel informationssøgning som mundtlig og skriftlig formidling - kunne forstå og anvende faglige tekster på engelsk og på de skandinaviske sprog Fagspecifikke kompetencemål: De fagspecifikke kompetencemål relaterer sig til uddannelsens kernefaglighed og opdeles i viden, færdigheder og kompetencer i henhold til Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse. Viden Dimittenden har viden om opbygning af det danske sprog og sproglige metoder for lingvistisk beskrivelse kendskab til (andet)sprogtilegnelsesteorier samt forskellige metoder inden for sprogtilegnelse som videnskab kendskab til teorier og modeller, der danner basis for undervisningsmetoder og test viden om, hvorledes kulturelle udtryk analyseres, fortolkes og formidles samt kendskab til forskellige teorier og metoder inden for kulturvidenskaberne Færdigheder Dimittenden kan foretage en faglig vurdering af borgeres mundtlige og skriftlige sprogbrug udarbejde en undervisningsplan for individer eller grupper af individer med samme eller forskellig sproglig baggrund gøre sig relevante pædagogiske og didaktiske overvejelser udføre undervisningsplaner, og rådgive andre i at støtte sprogtræningsforløb evaluere trænings-, eller undervisningsforløb organisere, strukturere og hierarkisere et stofområde kommunikere med voksne borgere med anden baggrund end dansk om deres sproglige problemstillinger og løsninger, herunder kommunikation hvor tolk er påkrævet Kompetencer Dimittenden kan identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer indgå i gruppeprojekter og organisere arbejdet i sådanne opsøge og bearbejde ny information i en reflekteret og målrettet proces selvstændigt og med en professionel tilgang indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde med personer inden for sundhed, pædagogik og socialrådgivning 3. Studerendes mulighed for kontakt til relevant forskningsmiljø De ansvarlige for uddannelsen er anerkendte forskere, og undervisningen er altid forskning s- baseret. Gennem forskellige aktiviteter i de forskellige fag vil de studerende får kendskab til de forskningsmiljøer som står bag uddannelsen, og gennem det afsluttende projekt får de studerende mulighed for selv, under vejledning af forskere, at udforme egne forskningsprojekter. 4

5 4. Beskæftigelsesprofil Uddannelsen giver kompetence til at varetage undervisning i dansk som andetsprog for unge og voksne (flygtninge, indvandrere mv.), fx på sprogcentre, voksen- og ungdomsuddannelser, højskoler og i virksomheder. Uddannelsen giver faglige og pædagogiske metoder og færdigheder til at planlægge, implementere, begrunde og udvikle undervisningen i dansk som andetsprog på tværs af niveauer, herunder alfabetiseringsundervisning, og under hensyntagen til interkulturelle aspekter af læring og kommunikation. 5. Adgangskrav Jf. bekendtgørelsen om uddannelsen som underviser i dansk som andetsprog for voksne er adgangskravene En gennemført læreruddannelse, hvor der indgår en liniefagsuddannelse i sprog eller En humanistisk bacheloruddannelse, hvor sprog indgår som centralt fag, eller En anden uddannelse, hvor tilsvarende forudsætninger er erhvervet. Universitetet kan efter en konkret vurdering give adgang til uddannelsen for ansøgere med andre kvalifikationer, som skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne ge n- nemføre uddannelsen, eventuelt efter nærmere fastsat supplering. 5

6 B. Opbygning og progression 6. Faglig progression og sammenhæng Uddannelsen består jf. 5 i bekendtgørelsen af følgende elementer 1) Sprogbeskrivelse 10,5 ECTS 2) Sprogtilegnelse 10,5 ECTS 3) Kulturforståelse og interkulturel kommunikation 10,5 ECTS 4) Andetsprogspædagogik under en voksenpædagogisk synsvinkel 10,5 ECTS 5) Praktik 6,0 ECTS 6) Projekt 12,0 ECTS 6

7 7. Uddannelsens faglige progression. For fuldtidsstuderende: 2. sem 1. sem 10,5 ECTS 10,5 ECTS 12 ECTS 34 ECTS-point Kulturforståelse og interkulturel kommunikation Andetsprogstilegnelse Projekt 10,5 ECTS 10,5 ECTS 6 ECTS 26 ECTS-point Sprogbeskrivelse Sprogpædagogik Praktik For deltidsstuderende: 4. 10,5 ECTS 12 ECTS 22,5 ECTS-point sem Andetsprogstilegnelse Projekt 3. sem 10,5 ECTS 6 ECTS 16,5 ECTS-point Sprogpædagogik Praktik 2. sem 1. sem 10,5 ECTS 10,5 ECTS-point Kulturforståelse og interkulturel kommunikation 10,5 ECTS 10,5 ECTS-point Sprogbeskrivelse 7

8 8. Principper for valg af undervisnings- og prøveformer Principper for valg af undervisnings- og prøveformer Sammensætning af undervisnings- og prøveformer følger Humanioramodellens anvisninger om variation i valg af undervisningsformer såvel som prøveformer. Det tilstræbes at skabe overensstemmelse mellem undervisnings- og eksamensform i det enkelte fag. Humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning Humanioramodellen er en platform for udvikling og udformning af aktiverende undervisning og aktiv læring på det Humanistiske Fakultet. Hermed udmønter humanioramodellen Sy d- dansk Universitets principper for uddannelse: aktiverende undervisning og aktiv læring. Modellen tager udgangspunkt i, at aktiv læring realiseres gennem deltagelse i flere forskellige former for undervisning og aktiviteter. Den viser samtidig, hvordan undervisningen kan være aktiverende på forskellig vis. Humanioramodellen baserer sig på, at forskellige former for undervisningsaktiviteter foregår i forskellige rum, der defineres af underviseres og studerendes respektive roller og ansvar. Modellen synliggør, at den studerende har forskellige opgaver og roller i løbet af sit studium, herunder at deltage i forskellige aktiviteter og bidrage med en varietet af leverancer. Studerendes studieaktiviteter organiseres og rammesættes i fire rum: Aktiviteter styret af underviser Undervisningsrum, hvor underviser har planlægningsansvar og er til stede. Fx forelæsninger, holdundervisning, ekskursioner og workshops Studierum, hvor underviser har planlægningsansvar, men ikke er til stede. Fx øvelser, opgaveløsning, arbejdsspørgsmål og tilsvarende aktiviteter udført såvel individuelt som i grupper. Deltagelse af undervisere og studerende Deltagelse af studerende Undervisningsrum, hvor underviser er til stede, men studerende har planlægningsansvar Fx gruppeoplæg, flipped classroom, peerfeedback, case- og problembased learning, projektvejledning og spørgetimer. Studierum, hvor studerende har planlægningsansvar, og underviser ikke er til stede. Fx selvstændige studier, læsegrupper, eksamensforberedelse, udarbejdelse af opgaver og andre studieprodukter Aktiviteter styret af studerende Underviseren planlægger og gennemfører aktiverende undervisning, herunder involverer alle fire rum under hensyntagen til det enkelte fags målbeskrivelse tydeliggør hvilket ansvar studerende har i forhold til deltagelse i de forskellige rum støtter studerendes tilegnelse af studiekompetence til at arbejde i de forskellige rum 8

9 Underviseren reflekterer således over hvilke aktiviteter, der kan foregå i de fire rum, og hvo r- dan aktiviteterne hænger sammen med fagets mål og udprøvning. Uddannelsens ledelse sikrer, at de studerende samlet set har aktiviteter i alle fire rum i hvert semester, samt at unde r- visernes særlige kompetencer og styrkeområder udnyttes bedst muligt i implementeringen af modellen. Modellen synliggør, at studerende har forskellige former for ansvar, opgaver og roller knyttet til deltagelse i de forskellige studieaktiviteter. Det forventes, at den studerende leverer forskellige typer produkter og ydelser i de forskellige rum. Den studerende bliver således bevidst om og fortrolig med forskellige studieaktiviteter og opgaveformer. Undervisningsrum, hvor underviser har planlægningsansvar og er til stede Dette undervisningsrum vil typisk indeholde forelæsninger og holdundervisning med aktiv e- rende elementer, ekskursioner og workshops, hvor studerende deltager aktivt ved for eksempel at stille spørgsmål, reflektere, tage noter og bidrage til diskussioner i grupper og i plenum. Her kan eksempelvis summemøder, refleksionsspørgsmål, quizzes, udfærdigelse af begrebskort, mm. være aktiverende elementer, som underviseren kan gøre brug af. Studierum, hvor underviser har planlægningsansvar, men ikke er til stede Dette studierum vil typisk kunne indeholde gruppearbejde, øvelser, opgaveløsning og tilsv a- rende aktiviteter, som er rammesat af underviseren, og hvor den studerende deltager aktivt. Eksempler på aktiviteter kan være arbejde med arbejdsspørgsmål til pensum, logbøger, bidrag til blogs eller wikier, indsamling af materiale til egen eller gruppes portfolio, feltarbejde mm. Undervisningsrum, hvor underviser er til stede, men studerende har planlægningsansvar for konkrete delaktiviteter Dette undervisningsrum vil typisk kunne indeholde gruppeoplæg, vejledning og spørgetimer og lignende aktiviteter inden for rammerne af kurset. Den studerende deltager aktivt ved for eksempel at afholde studenteroplæg, respondere på medstuderendes oplæg evt. med variere n- de opponentroller, tage initiativ til og forberede vejledning. I alle tilfælde kan der være tale om individuelt såvel som gruppebaseret arbejde. Dette undervisningsrum kan eksempelvis rumme gruppeoplæg, flipped classroom, peerfeedback, case- og problembased learning, projektvejledning og spørgetimer. Studierum, hvor studerende har planlægningsansvar, og underviser ikke er til stede Dette studierum indeholder den studerendes selvstændige studier, aktiv deltagelse i selvorganiserede læsegrupper og fælles eksamensforberedelse, udarbejdelse af opgaver og andre studieprodukter. Humanioramodellen er en overordnet model, som gælder for all e uddannelser, som er hjemmehørende under Det Humanistiske Fakultet. Modellen er både en beskrivelse af eksisterende praksis på de humanistiske uddannelser, hvor aktiverende pædagogiske former allerede spiller en stor rolle, og et pejlepunkt i forhold til den videre udvikling af undervisningen på fakultetet. Studienævnet for den enkelte uddannelse afgør i detaljen, hvordan modellen kommer til u d- tryk i den pågældende uddannelse. I nedenstående skema er markeret de undervisningsrum/studierum, som de studeren de aktiveres i, i de enkelte discipliner. 9

10 Vejledende oversigt over anvendte undervisningsrum/studierum ift. den enkelte disciplin. Skemaet tager udgangspunkt i semesteropbygningen for deltidsstuderende, men beskrivelsen dækker også fagene for fuldtidsstuderende. Uddannelsens discipl i- ner 1. semester Undervisningsrum Studierum Undervisningsrum Studierum Underviser har planlægningsansvar og er til stede F.eks. forelæsni n- ger, holdundervi s- ning Underviser har planlægningsansvar og er ikke til stede F.eks. gruppearbejde, øvelser, opgaveløsning Studerende har planlægningsansvar, underviser er til stede F.eks. studenteroplæg, flipped clas s- room, case- og problembased lea r- ning, peer-feedback, projektvejledning og spørgetimer Sprogbeskrivelse X X X Kulturforståelse og interkulturel kommunikation 2. semester Studerende har planlægningsansvar, underviser er ikke til stede F.eks. selvstændige studier X X X x 3. semester Sprogpædagogik X X X Praktik X X 4. semester Sprogtilegnelse X X X Projekt X X 10

11 9. Eksamensoversigt Undervisningsfag: Discpl. ansvar Prøve, henvisninger m.v. Prøveform Censur Prøvens Varighed Vurdering ECTSvægt Beskr. i Andetsprogspædagogik ISK Skriftlig portfolio med mundtlig fremlæggelse Ekstern 30 min. 7-trinsskala 10,5 31 Andetsprogstilegnelse IDK Fri skriftlig hjemmeopgave Intern 7-trinsskala 10,5 32 Kulturforståelse og interkulturel kommunikation IKV Mundtlig prøve på baggrund af synopsis Intern 30 min. 7-trinsskala 10,5 30 Sprogbeskrivelse ISK Skriftlig portfolio Intern 7-trinsskala 10,5 29 Praktik Individuel samlet rapport Intern Bestået/ 6 33 ikke bestået Projekt Fri skriftlig hjemmeopgave Ekstern 7-trinsskala ECTS i alt: 60 11

12 C. Særlige definitioner og eksamensbestemmelser for faget 10. Eksterne/interne prøver Prøverne kan enten være eksterne eller interne. Eksterne prøver bedømmes af en eller flere eksaminatorer og af en eller flere censorer, der er beskikket af Styrelsen for Videregående Uddannelse. Interne prøver bedømmes af en eller flere undervisere (eksaminatorer) udpeget af universitetet blandt underviserne på universitetet. Ved skriftlige stedprøver, som afvikles på universitetet, og ved skriftlige hjemmeopgaver med bedømmelsen bestået/ikke-bestået medvirker kun en medbedømmer, såfremt en underviser har bedømt opgaven til ikke-bestået, eller såfremt underviseren er i tvivl om bedømmelsen. Dette gælder uanset, at det af fagbeskrivelsen fremgår, at det er en intern prøve med to eksaminatorer. 11. Stave- og formuleringsevne (skriftlig fremstillingsform) Ved bedømmelsen af projektet og andre skriftlige prøver skal der ud over det faglige indhold også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne, uanset hvilket sprog eksamenspræstationen er affattet på. Sprogbehandlingen i de skriftlige prøver og projektet indgår i helhedsbedømmelsen af den pågældende præstation, idet det faglige indhold dog skal vægtes tungest. 12. Individuelle og gruppeprøver Prøverne tilrettelægges som individuelle prøver eller som gruppeprøver. Ved såvel en i ndividuel prøve som en gruppeprøve skal der foretages en individuel bedømmelse af de studere n- des præstationer, og der skal gives individuelle karakterer. Det fremgår af beskrivelsen af de enkelte fag i afsnit II, hvis en prøve er tilrettelagt som en gruppeprøve. Såfremt en prøve er tilrettelagt som en gruppeprøve, fremgår det af fagbeskrivelsen, hvor mange studerende, der højst kan deltage i den enkelte gruppeprøve og om den studerende har mulighed for at vælge en individuel prøve. Der kan kun gives en bedømmelse for en skriftlig opgavebesvarelse, som er udarbejdet af flere studerende, såfremt opgaven er individualiseret, således at den enkelte studerendes bidrag kan konstateres. I fagbeskrivelsen er fastsat krav om individualisering. Der henvises til eksamensbekendtgørelsens 4 og til eksamensbestemmelserne i fagbeskrivelserne. 13. Portfolioeksamen Portfolio i form af en samling af den studerendes skriftlige eller mundtlige opgavebesvarelser (fx 3-5 opgaver). De studerendes opgavebesvarelser fra undervisningen kommenteres af underviser og eventuelt medstuderende (evt. elektronisk via fagets e-læringsplatform), ligesom de diskuteres i tilstedeværelsesundervisningen. Den studerende forventes at revidere og su p- plere sine besvarelser på baggrund af kritiske kommentarerer fra underviser og medstuderende. Den oprindelige version af besvarelserne bibeholdes til sammenligning og tydeliggørelse af 12

13 den studerendes læreproces. Underviseren specificerer ved undervisningens start, hvor mange opgaver der skal udarbejdes i løbet af semestret. Indholdet og formen af opgaverne afgøres af underviseren, evt. i samråd med de studerende. 14. Meritoverførsel I henhold til 8 i bekendtgørelsen om uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog for voksne kan studienævnet i enkelttilfælde bevilge meritoverførsel for fag taget f.eks. ved et andet dansk eller udenlandsk universitet. 15. Undervisnings- og eksamenssprog På uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog for voksne afholdes undervisningen på dansk og prøverne aflægges på dansk. Hvis undervisningen i et fag har været afholdt på et fremmedsprog, aflægges prøven på dette sprog jf. fagbeskrivelsen, medmindre det er en del af prøvens formål at dokumentere den studerendes færdigheder i dansk. Studienævnet kan dog træffe anden beslutning herom. Studienævnet kan i øvrigt, hvor forholdene gør det muligt, tillade studerende, der ønsker det, at aflægge en prøve på et fremmedsprog. Dette gælder dog ikke, hvis det er en del af prøvens formål at dokumentere færdigheder i dansk. 16. Forudsætninger for deltagelse i undervisningen Der er ingen forudsætninger for deltagelse i undervisningen med mindre andet er nævnt i b e- skrivelsen af den enkelte disciplin. 17. Tilmelding til fag og prøver Studerende tilmeldes automatisk af institutionen til de enkelte discipliner når der er modtaget rettidig betaling for disciplinerne. Betalingen dækker deltagelse i en undervisningsgang og op til 3 prøveforsøg i en disciplin jf. 13 stk. 2 i Eksamensbekendtgørelsen. De tre prøveforsøg består af: 1. Den prøve, der følger umiddelbart efter disciplinens afvikling 2. Den tilhørende omprøve eller sygeprøve, hvis den studerende ikke består den første ordinære prøve 3. Et andet ordinært prøveforsøg, som holdes inden for et år efter første ordinære eksamen. 18. Framelding til fag og prøver Reglerne er fastsat jf. eksamensbekendtgørelsen 14, stk. 4. Framelding til en ordinær prøve, en omprøve eller en sygeprøve skal ske senest ugedagen før første prøvedag for det enkelte fag eller modul. Afmelder den studerende efter denne frist, vil den studerende blive registreret som udeblevet (U), og det vil tælle som et prøveforsøg. Første prøvedag defineres således: Skriftlig hjemmeopgave: Dato for aflevering. Skriftlig hjemmeopgave med bundet emne: Dato for udlevering af opgaveformulering. Skriftlig stedprøve: Dagen for prøvens afvikling Mundtlig på baggrund af skriftligt produkt: Dato for aflevering af skriftlige produkt. Mundtlig prøve: Dagen for prøven, dog første prøvedag, hvis prøven foregår over flere dage. 19. Forudsætninger for deltagelse i prøver 13

14 Reglerne er fastsat jf. 18 pkt. 4 i bekendtgørelse om ændring af eksamensbekendtgørelsen. Studerende, som har deltaget i en ordinær prøve uden at bestå denne, har mulighed for at gå op til omprøve i samme eksamenstermin. Består den studerende ikke omprøven, har den studerende mulighed for at deltage i næste ordinære prøve. For sen framelding eller udeblivelse fra prøven tæller som et eksamensforsøg, og den studerende har ikke ret til at gå til omprøve. Studerende, som er forhindret i at deltage i en prøve på grund af sygdom har mulighed for at gå til sygeprøve. Dette kræver, at den studerende 1. kontakter studiesekretariatet senest på dagen for prøven. 2. fremskaffer lægelig dokumentation for sygdommen fra egen sædvanlige læge hurtigst muligt. Erklæringen skal indeholde dato og/eller periode for sygdom eller sygemelding samt stempel og underskrift fra pågældende læge. Betaling for lægeattest dækkes af den studerende. 3. sender dokumentationen til Eksamen via senest en måned efter prøvedagen. Studienævnet kan give adgang til omprøve efter dispensationsansøgning, såfremt der er tale om usædvanlige forhold. Usædvanlige forhold vedrører konkrete, individuelle forhold hos den enkelte studerende, som man vanskeligt kunne forudse eller er uden skyld i. 20. Eksamen afholdt på computer Alle skriftlige stedprøver afvikles på computer, medmindre andet er angivet i disciplinbeskrivelserne. For skriftlige stedprøver, der afvikles på computer, gælder Syddansk Universitets regelsæt for brug af computer ved skriftlige stedprøver. 21. Uregelmæssigheder under eksamen Der kan træffes disciplinære foranstaltninger over for studerende ved eksamenssnyd eller forstyrrende adfærd ved eksaminer jf. Regler om disciplinære foranstaltninger over for de st u- derende ved Syddansk Universitet. 22. Klager over eksamen Klage over prøver eller anden bedømmelse, der indgår i eksamen, skal indbringes for dekanen, senest 2 uger efter at resultatet af eksamen er bekendtgjort. Klagen skal være skriftlig og b e- grundet. 23. Regler om tidsfrister for afslutning af uddannelsen I henhold til 3 stk. 3 i bekendtgørelsen om uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog for voksne skal uddannelsen være afsluttet senest 6 år efter studiestart. Styrelsen for videregående uddannelser kan dispensere fra bestemmelsen når det er begru n- det i usædvanlige forhold. 24. Dispensation Studienævnet kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i st u- dieordningen, der alene er fastsat af universitetet. 25. ECTS 14

15 ECTS, det europæiske meritoverførselssystem, er oprettet under Erasmus-programmet. ECTSpoint er en værdi, der tillægges en kursusenhed med henblik på at beskrive den samlede arbejdsindsats, som kræves fra den studerende for at gennemføre denne, i form af undervi s- ningsdeltagelse, forberedelse, evt. opgaveskrivning, eksamensforberedelse mv. 60 ECTS-points svarer til 1 årsværk og til 1680 arbejdstimer for den studerende. Et undervisningsfag på 10 ECTS-point svarer således til 280 arbejdstimer. 26. Normalside 1 normalside = 2400 typeenheder 27. Typeenhed Herved forstås ethvert typografisk element, dvs. ikke blot bogstaver og tal, men også interpunktionstegn og mellemrum. 28. Time 1 undervisningstime er 45 minutter. 15

16 II. Beskrivelse af uddannelsens discipliner 29. Sprogbeskrivelse Language description a. Undervisningens omfang: 4 timer ugentligt i ét semester Vægtning: 10,5 ECTS b. Målbeskrivelse: Den studerende får redskaber til sprogbeskrivelse således at de kan analysere, forklare og vurdere voksne udlændinges danske sprogbrug. Det er målet, at den studerende o p- når viden, færdigheder og kompetencer således: Viden: Den studerende skal erhverve viden om dansk sprog og sprogbrug generelt, dvs. talt og skrevet dansk opnå indsigt i forskelle mellem tale- og skriftsprog, herunder implikationer for andetsprogsundervisning- og læring have kendskab til analytiske metoder til anvendelse på både tale- og skriftsprog, herunder samtaleanalyse, sprogbrugsbaseret lingvistik, fonetik, og sprogtypologi have viden om dataindsamling og -håndtering Færdigheder: Den studerende skal kunne analysere, forklare og vurdere voksne udlændinges danske sprogbrug i tale og tekst relatere empiriske fænomener fra danske andetsprogsdata, skriftlige og mundtlige, til centrale teorier inden for andetsprogstilegnelse indsamle egne data, mundtlige og skriftlige formidle faglige problemstillinger, konsekvenser og løsninger til fx kolleger, studerende, kursister mm. Kompetencer: Den studerende skal kunne identificere andetsprogsbrugeres udviklingsmuligheder med udgangspunkt i deres egentlige sproglige praksis og produktion arbejde teoretisk velfunderet og målrettet med danske andetsprogsdata mhp. pædagogisk intervention Målene udmøntes i undervisningens forskellige arbejdsformer, hvor den erhvervede viden anvendes og færdighederne øves. Prøveformerne afspejler mulige anvendelsesfo r- mer af både viden og færdigheder i en professionel kontekst. c. Undervisningsfagets indhold Undervisningen og studiearbejdet omhandler bl.a. følgende: Sprogbeskrivelse- og analyse Dansk fonetik, syntagmatiske og paradigmatiske relationer, semantik, tekstlingvistik, pragmatik, stilistik 16

17 Social interaktion og samtaleanalyse Skriftsprog vs. talesprog d. Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisningen er en kombination af forelæsninger, diskussion, gruppearbejde, projekt og øvelser. e. Pensum: Pensum meddeles i undervisningen. f. Bedømmelseskriterier: Under hensyntagen til eksamensformen og niveauet på første semester lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i 2 nævnte generelle kompetencemål, som faget i særlig grad understøtter. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i k a- rakterskalabekendtgørelsen. g. Eksamensbestemmelser: Prøveform: Skriftlig portfolio, jf. 13 Censur: Intern prøve, to eksaminator Bedømmelse: 7-trinsskala Vægtning: 10,5 ECTS Reeksamensbestemmelser: Prøveform: Hjemmeopgave Varighed: 48 timer Censur: Intern prøve, to eksaminator Bedømmelse: 7-trinsskala Vægtning: 10,5 ECTS 30. Kulturforståelse og interkulturel kommunikation Cultural awareness and intercultural communication a. Undervisningens omfang 4 ugentlige timer i 1. semester. Vægtning: 10,5 ECTS b. Målbeskrivelse Undervisningen tilrettelægges med fokus på at give de studerende indblik i aktuel forskning om relationen mellem sprog, kultur og identitet for minoritetsgrupper og majoritet på samfundsplan, i forskellige institutionelle og organisatoriske sammenhænge og i konkrete undervisningssituationer. Undervisningen giver de studerende redskaber til at an a- lysere kulturmøde og interkulturelle kommunikationssituationer og til at arbejde med interkulturelle pædagogiske problemstillinger. Undervisningen introducerer til interkulturel didaktik. 17

18 Efter at have gennemført dette modul har den studerende Viden: - om forskellige kulturanalytiske begreber, teorier om interkulturel kommunikation, identitet og didaktik i en interkulturel kontekst - om teorier og metoder, der er relevante for udviklingen af en interkulturel pædagogik og didaktik Færdigheder: - til kritisk at diskutere kulturelle forklaringers gyldighed og kunne analysere interkulturelle kommunikative problemstillinger - til kritisk at diskutere mono-, fler- og interkulturelle retninger i pædagogikken og kunne analysere interkulturelle didaktiske problemstillinger - til kritisk at kunne analysere og vurdere faktorer, der gør sig gældende i samspillet mellem sprog, kultur og identitet på samfunds-, institutions- og individniveau - til kritisk at kunne analysere styredokumenter, læreplaner og læremidler med rel e- vans for andetsprogspædagogikken Kompetencer: - til at kunne anvende teorier om kultur, identitet, pædagogik og didaktik i sin faglige praksis - til at kunne konstruere og begrunde handlescenarier ud fra viden om kultur, inte r- kulturel kommunikation, identitet og didaktisk teori c. Undervisningens indhold Der arbejdes med kulturteorier og samspillet mellem sprog, kultur og identitet på samfunds-, institutions- og individplan. Endvidere arbejdes der med analyser af styredokumenter, læreplaner, læremidler med et interkulturelt kommunikativt og didaktiske perspektiv. Endelig arbejder der med interkulturel didaktik og med at opstille handlescen a- rier til løsning af konkrete interkulturelle pædagogiske problemer. d. Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningsformerne følger humanioramodellen og er en kombination af forelæsninger, øvelser, studenteroplæg, gruppearbejde og dialog. e. Pensum sider, der skal omfatte såvel kulturteori som interkulturel kommunikation og kulturforståelse i pædagogiske og didaktiske sammenhænge. f. Bedømmelseskriterier Under hensyntagen til evalueringsformen og niveauet på 1. semester lægges der vægt på, i hvilken grad den studerendes præstationer lever op til målbeskrivelsen. Karakteren gives ud fra en vurdering af gradsopfyldelsen af mål- og kompetencebeskrivelsen i henhold til karakterskalabekendtgørelsen. 18

19 g. Eksamensbestemmelser Prøveform: Mundtlig prøve pba. synopsis. Omfang: Max 3 normalsider (eksklusiv litteraturliste) Varighed: 30 minutter inkl. bedømmelse Flere studerende kan bidrage: Nej Censur: Intern prøve, to eksaminator Bedømmelse: 7-trinsskala Vægtning: 10,5 ECTS Reeksamensbestemmelse: Prøveform: Fri hjemmeopgave Omfang: Max 10 normalsider (eksklusiv litteraturliste) Flere studerende kan bidrage: Nej Censur: Intern prøve, to eksaminator Bedømmelse: 7-trinsskala Vægtning: 10,5 ECTS Alternativt kan disciplinen afløses gennem projektet, hvorved projektets omfang øges med 10,5 ECTS. I så fald skal projektets omfang være 35 sider pr. studerende. 31. Andetsprogspædagogik Second language pedagogy a. Undervisningens omfang: 4 timer ugentligt i ét semester Vægtning: 10,5 ECTS b. Målbeskrivelse: Den studerende får et generelt indblik i aktuel forskning i andetsprogspædagogik og får et særligt indblik i aktuel og god praksis inden for andetsprogsundervisning under en voksenpædagogisk synsvinkel. Det er målet, at den studerende opnår viden, færdigh e- der og kompetencer der kan generere en reflekteret undervisningspraksis, der vedv a- rende udvikles og opdateres. Viden: Den studerende skal erhverve viden om centrale teorier og modeller, inkl. nye teoridannelser, inden for andetsprogspædagogik og andetsprogsundervisningsmetoder med særlig henblik på god praksis inden for undervisning i dansk som andetsprog for voksne opnå indsigt i pædagogiske muligheder og udfordringer i forbindelse med at undervise differentieret og målgruppeorienteret Færdigheder: Den studerende skal kunne vurdere og begrunde anvendelse af sprogpædagogisk metode i specifikke konte k- ster 19

20 formidle faglige problemstillinger, konsekvenser og løsninger til fx kolleger, studerende, kursister mm. tilrettelægge differentierede undervisningsforløb Kompetencer: Den studerende skal kunne understøtte andetsprogslæringsprocesser og praksisser i og uden for klasserummet planlægge, gennemføre, begrunde og evaluere egen sprogpædagogisk praksis identificere egne udviklingsmuligheder med udgangspunkt i refleksion over egen og andres sprogpædagogiske praksis Målene udmøntes i undervisningens forskellige arbejdsformer, hvor den erhvervede v i- den anvendes og færdighederne øves. Prøveformerne afspejler mulige anvendelsesformer af både viden og færdigheder i en professionel kontekst. c. Undervisningsfagets indhold Undervisningen og studiearbejdet omhandler bl.a. følgende: Sprogpædagogik, sprogdidaktik og andetsproglig udvikling. Sprogpædagogisk praktik Kognitive, interaktionelle, sociale og sociokognitive aspekter af andetsprogspædagogik herunder læringspraksis og -strategier. Sprog- og læringssyn med særlig henblik på lærematerialer og undervisningspraksis d. Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisningen er en kombination af forelæsninger, diskussion, gruppearbejde, projekt og øvelser. Projektorienteret forløb I tilknytning til studiet etableres et projektorienteret forløb i samarbejdet med et praktiksted. Teoretisk viden og kompetence omsættes til aktioner i egen praksis der reflekteres og evalueres i samspil med praktikstedet og supervisor fra SDU. Praksislæringsforl ø- bet tones så vidt muligt efter den enkelte studerendes fokus og interesser og kan fx dreje sig om sproglæring i hverdagen blandt voksne, begynderundervisning, professionalis e- ring i dansk som andetsprog, sprogbrugsbaseret undervisning på sprogcentret mv. e. Pensum: Pensum meddeles i undervisningen. f. Bedømmelseskriterier: Under hensyntagen til eksamensformen og niveauet på 2. semester lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i 2 nævnte generelle kompetencemål, som faget i særlig grad understøtter. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i k a- rakterskalabekendtgørelsen. g. Eksamensbestemmelser: Prøveform: Skriftlig portfolio, jfr. 13, med mundtlig fremlæggelse. 20

21 Varighed: 30 minutter inkl. bedømmelse Flere studerende kan deltage: Nej Censur: Ekstern prøve Bedømmelse: 7-trinsskala Vægtning: 10,5 ECTS Reeksamensbestemmelser: Prøveform: Hjemmeopgave Varighed: 48 timer Flere studerende kan deltage: Nej Censur: Ekstern prøve Bedømmelse: 7-trinsskala Vægtning: 10,5 ECTS Alternativt kan disciplinen afløses gennem projektet, hvorved projektets omfang øges med 10,5 ECTS. I så fald skal projektets omfang være 35 sider pr. studerende. 32. Andetsprogstilegnelse Second language acquisition a. Undervisningens omfang: 4 timer ugentligt i ét semester Vægtning: 10,5 ECTS b. Målbeskrivelse: Den studerende får indblik i aktuel forskning og centrale teoridannelser inden for ande t- sprogstilegnelse og et særligt indblik i læring af dansk som andetsprog for voksne. Den studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer således Viden: Den studerende skal opnå viden om centrale teorier inden for andetsprogstilegnelsesforskning viden om aktuel forskning i andetsprogstilegnelse, inkl. kognitiv sprogbrugsbaseret forskning, samtaleanalytiske vinkler, og sociokognitive modeller kendskab til generelle og specifikke træk af voksnes læringsforløb inden for dansk som andetsprog Færdigheder: Den studerende skal kunne diskutere andetsprogstilegnelsesteoriers empiriske grundlag og sammenholde og analysere empiriske fænomener med relevante teorier og modeller diskutere teorier og modeller i forhold til evidensbaseret undervisningspraksis kunne formidle faglige problemstillinger, konsekvenser og løsninger til fx kolleger, studerende, kursister mm. Kompetencer: Den studerende skal kunne understøtte andetsprogslæringsprocesser og praksisser 21

22 analysere læringssituationer og -forløb med henblik på at optimere disse Målene udmøntes i undervisningens forskellige arbejdsformer, hvor den erhvervede v i- den anvendes og færdighederne øves. Prøveformerne afspejler mulige anvendelsesfo r- mer af både viden og færdigheder i en professionel kontekst. c. Undervisningsfagets indhold Undervisningen og studiearbejdet omhandler bl.a. følgende: Andetsprogstilegnelse og andetsproglig udvikling Kognitive, interaktionelle, sociale og sociokognitive aspekter ved andet-og fremmedsprogstilegnelse herunder indlæringspraksis og -strategier. Sprog- og læringssyn med særligt henblik på andetsprogstilegnelsesteori d. Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisningsformerne følger humanioramodellen og inkluderer projektarbejde, forelæsninger og gruppearbejde. e. Pensum: Pensum meddeles i undervisningen. f. Bedømmelseskriterier: Under hensyntagen til eksamensformen og niveauet på 4. semester lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i xx nævnte generelle kompetencemål, som faget i særlig grad understøtter. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i k a- rakterskalabekendtgørelsen. g. Eksamensbestemmelser: Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave Sideomfang: normalsider Censur: Intern prøve, to eksaminator Bedømmelse: 7-trinsskala Vægtning: 10,5 ECTS Reeksamensbestemmelser: Prøveform: Skriftlig hjemmeopgave Varighed: 48 timer Sideomfang: 10 normalsider Censur: Intern prøve, to eksaminator Bedømmelse: 7-trinsskala Vægtning: 10,5 ECTS Alternativt kan disciplinen afløses gennem projektet, hvorved projektets omfang øges med 10,5 ECTS. I så fald skal projektets omfang være 35 sider pr. studerende. 22

23 33. Praktik In-Service Training a. Praktikkens omfang: Vægtning: 6 ECTS b. Målbeskrivelse: Den studerende skal Viden: have grundlæggende viden, der relaterer til praktikophold. Det gælder f.eks. metoder til observation, metoder til refleksion over andres og egen praksis, metoder til feedback samt etiske overvejelser Færdigheder: kunne reflektere over vurdering af borgeres dansksproglige kundskaber, herunder brug af vurderingsmetoder og materialer kunne reflektere over borgeres behov og forudsætninger for undervisning i dansk som andetsprog, kunne reflektere over pædagogiske og didaktiske aspekter af sprog- og kulturundervisning, herunder sin egen rolle som fagperson i forhold til borgeren og I forhold til andre faggrupper kunne reflektere over evaluering af undervisning kunne diskutere egen og andres undervisning på professionel vis Kompetencer: med udgangspunkt i viden og færdigheder kunne arbejde selvstændigt, struktureret og målrettet med sprogpædagogiske og kulturformidlingsmæssige problemstillinger c. Undervisningsfagets indhold Faget som helhed bidrager til opbygning af sprogpædagogisk kompetence. Forløbet består af et seminar på universitetet samt 2 ugers ophold på et praktiksted, hvor der undervises voksne i dansk som andetsprog. d. Undervisnings- og arbejdsformer: Seminar (holdundervisning), praktikophold og individuel vejledning. e. Bedømmelseskriterier: Under hensyntagen til eksamensformen og niveauet på uddannelsen lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i 2 nævnte generelle og fagspecifikke kompetencemål. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i k a- rakterskala-bekendtgørelsen. Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer, som de generelle og disciplin-specifikke kompetencer samlet set beherskes i tilstrækkelig grad. Eksamensbestemmelser: 23

24 Det er en forudsætning for deltagelse i den afsluttende prøve, at den studerende har deltaget i minimum 80 % af praktikforløb, samt at praksisforløb er blevet godkendt af praktikstedet. Forudsætning: Prøveform: Censur: Bedømmelse: Vægtning: Undervisningsdeltagelse. Minimum 80 % deltagelse, samt at praksisforløbet er godkendt af praktikstedet. Såfremt der er under 80 % deltagelse, eller hvis praksisforløbet ikke godkendes, vurderes forudsætningen samlet set som ikke godkendt. Intern prøve, en eksaminator Godkendt/ikke godkendt 0 ECTS Afsluttende prøve: Prøveform: Individuel samlet rapport om praksisophold Sideomfang: 6-8 normalsider Flere studerende kan bidrage: Nej Censur: Intern prøve, én eksaminator Bedømmelse: Bestået/ikke bestået Vægtning: 6 ECTS Reeksamensbestemmelser: Samme som ordinær prøve. 34. Projekt Project a. Projektets omfang: Vægtning: 12 ECTS b. Målbeskrivelse: Den studerende skal 24 Viden: - kunne afgrænse og definere et emne for projektopgaven og med udgangspunkt heri formulere en klar videnskabelig problemstilling, som er produktiv i forhold til det valgte område. - kunne evaluere og revidere egne metodiske og teoretiske tilgange Færdigheder: - kritisk og selvstændigt kunne undersøge, analysere og diskutere det faglige problem ved hjælp af relevante faglige teorier og metoder og kunne argumentere på et hol d- bart videnskabeligt grundlag - kvalificeret redegøre for relevant forskningslitteratur - kunne tage kritisk stilling til benyttede kilder og dokumentere disse ved hjælp af referencer, noter og bibliografi - kunne samle sine resultater i en klar, struktureret og sproglig korrekt fremstillingsform, der lever op til videnskabelige krav om analyse, argumentation og dokumentation.

25 Kompetencer: - kunne systematisere kompleks viden og data samt udvælge og prioritere forhold, der er væsentlige for emnet - kunne uddrage og sammenfatte undersøgelsens resultater samt vurdere stærke og svage sider i eget arbejde c. Projektets indhold og emne: Projektet er en fri skriftlig opgave, der giver den studerende mulighed for på egen hånd at fordybe sig i et emne og herigennem dokumentere sin evne til at anvende vidensk a- belig metode. Projektet afslutter uddannelsen. Projektet skal besvare problemstillinger inden for et eller flere af studieelementerne: Andetsprogspædagogik, Kulturforståelse og Sprogtilegnelse. Emnet vælges af den studerende i samråd med vejleder. d. Bedømmelseskriterier: Under hensyntagen til projektformen og niveauet på uddannelsen lægges der vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen. Af de i 2 nævnte generelle kompetencemål vil forløbet understøtte alle punkter. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. e. Eksamensbestemmelser: Projektet er en skriftlig hjemmeopgave under vejledning. Emnet skal godkendes af ve j- lederen. Projektet affattes på dansk. Såfremt en studerende ønsker at skrive sit projekt på engelsk, skal studienævnet ansøges herom. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave Flere studerende kan bidrage: Ja, max. 3 studerende. Det skal nøje fremgå af besvarelsen, hvem der er ansvarlig for hvilke dele af opgaven. Der gives individuelle karakterer. Sideomfang: Pr. studerende; normalsider eksklusive bilag Censur: Ekstern prøve md to eksaminator Bedømmelse: 7-trinsskala Vægtning: 12 ECTS Projektet kan lægges sammen med én af disciplinerne Sprogtilegnelse, Andetsprogspædagogik eller Kulturforståelse, hvorved projektets belastning øges med 10,5 ECTS, og disciplinens eksamen bortfalder. I så fald skal projektets omfang være 35 normalsider per studerende eksklusiv bilag. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave Flere studerende kan bidrage: Ja, max. 3 studerende. Det skal nøje fremgå af besvarelsen, hvem der er ansvarlig for hvilke dele af opgaven. Der gives individuelle karakterer. Sideomfang: Pr. studerende; 35 normalsider eksklusive bilag Censur: Ekstern prøve md to eksaminator Bedømmelse: 7-trinsskala Vægtning: 22,5 ECTS 25

26 III. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 35. Gyldighed Nærværende studieordning er udarbejdet i henhold til - Bekendtgørelse om uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog for voksne nr. 287 af Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) nr af Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddanne l- ses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen) nr. 114 af Studieordningen har virkning for studerende immatrikuleret 1. februar 2017 eller senere. 36. Godkendelse Indstillet til godkendelse af Studienævn for Audiologopædi den 14. november Godkendt af dekanatet for Det Humanistiske Fakultet den 29. november Overgangsbestemmelser 38. Senere ændringer til studieordningen 26

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

Studieordning for særligt tilrettelagt tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie. (Åben Uddannelse)

Studieordning for særligt tilrettelagt tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie. (Åben Uddannelse) Studieordning for særligt tilrettelagt tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie (Åben Uddannelse) Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for det særligt tilrettelagte tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin DET HUMANISTISKE FAKULTET 2015 Indholdsfortegnelse Faglig del... 3 I. Bestemmelser for kurserne i propædeutisk sprogundervisning....

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE  ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR fremmedsprog, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Syddansk Universitet Studieordning for. Tilvalg i Æstetik og kulturanalyse DET HUMANISTISKE FAKULTET

Syddansk Universitet Studieordning for. Tilvalg i Æstetik og kulturanalyse DET HUMANISTISKE FAKULTET Syddansk Universitet Studieordning for Tilvalg i Æstetik og kulturanalyse 2015 DET HUMANISTISKE FAKULTET 1 Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Æstetik og Kulturanalyse... 3 A.

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Ændringerne er understreget: 20. Version oversættelse fra tysk til dansk

Læs mere

Polsk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Polsk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Polsk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Polsk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1. Forløbsmodel...4

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE  SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR KLASSISKE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin STUDIEORDNING 2011 Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIE NÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG OMRÅDESTUDIER SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

STUDIEORDNING 2006 Logopædi ODENSE BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008

STUDIEORDNING 2006 Logopædi ODENSE  BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008 STUDIEORDNING 2006 Logopædi BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR AUDIOLOGI OG LOGOPÆDI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelserne vedr. 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19 og 20 gælder for studerende indskrevet 1. september 2011 og senere: Rettelserne er markeret

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Fællesbestemmelser for de humanistiske uddannelser ved Syddansk Universitet

Fællesbestemmelser for de humanistiske uddannelser ved Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for de humanistiske uddannelser ved Syddansk Universitet Gældende pr. 1. oktober 2015. Godkendt af Dekanatet for Det Humanistiske Fakultet 30. september 2015.

Læs mere

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset Rettelsesblad til Studieordning 2010 Engelsk Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Studieordning 2010, revideret 2013 Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Gælder fra efterårssemestret 2014

Læs mere

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense (grundfag - 135 ECTS), 2005, senest revideret i 2009. For studerende påbegyndt senest 2009 gælder følgende til faget 14 Informationssøgning og dokumentation:

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi Gælder for studerende indskrevet pr.

Rettelsesblad til. Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi Gælder for studerende indskrevet pr. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2013 På 5. og 6. ester ændres forløbet, og enkelte discipliner har også fået

Læs mere

Rettelserne er markeret med understregning. 13. Socialisations- og institutionsforståelser (Culturalization and Institutional Analysis)

Rettelserne er markeret med understregning. 13. Socialisations- og institutionsforståelser (Culturalization and Institutional Analysis) Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i interkulturel pædagogik og arabisk 2011 samt bacheloruddannelsen i interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog 2011 Gælder for studerende indskrevet

Læs mere

STUDIEORDNING 2008 Pædagogik ODENSE WWW.SDU.DK KANDIDATUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2008 Pædagogik ODENSE WWW.SDU.DK KANDIDATUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2008 Pædagogik KANDIDATUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR PÆDAGOGIK, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser

Læs mere

Tilvalg i Skrivekunst Heltids- og deltidsuddannelse 2015 DET HUMANISTISKE FAKULTET

Tilvalg i Skrivekunst Heltids- og deltidsuddannelse 2015 DET HUMANISTISKE FAKULTET SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR Tilvalg i Skrivekunst Heltids- og deltidsuddannelse 2015 DET HUMANISTISKE FAKULTET 1 Indholdsfortegnelse Faglig del... 3 I. Bestemmelser for tilvalg i Skrivekunst...

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen:

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Ændringer er markeret med understregning. 10. Modul 1: Organisationskultur ( Organizational culture)

Læs mere

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning STUDIEORDNING 2014 Græsk og Latin Propædeutisk sprogundervisning UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG MARINARKÆOLOGI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR. Kandidatuddannelsen i Audiologopædi 2015, rev DET HUMANISTISKE FAKULTET

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR. Kandidatuddannelsen i Audiologopædi 2015, rev DET HUMANISTISKE FAKULTET SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR Kandidatuddannelsen i Audiologopædi 2015, rev. 2017 DET HUMANISTISKE FAKULTET 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Faglig del 3 I. Bestemmelser for kandidatuddannelsen

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Studieordning for tilvalg i Viden og beslutninger

Studieordning for tilvalg i Viden og beslutninger Studieordning for tilvalg i Viden og beslutninger Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Viden og beslutninger A. Mål og forudsætninger... 2 B. Forløbsmodel og eksamensoversigt Forløbsmodel...

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G September 1999 Senest revideret september

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Tilvalg i Polsk for begyndere

Tilvalg i Polsk for begyndere STUDIEORDNING 2005 Tilvalg i Polsk for begyndere ÅBEN UDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET SEPTEMBER 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Kandidatuddannelsen OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 ODENSE INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK

Kandidatuddannelsen OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 ODENSE  INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 Kandidatuddannelsen INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR DE ERHVERVSSPROGLIGE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009.

Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009. Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009. Dekanen har den 3. november 2009 godkendt rettelsesark for BA 2009 i Engelsk. Rettelserne træder i kraft per 1. februar 2010

Læs mere

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Russisk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Russisk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1.

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge

Studieordning for Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge Studieordning for Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Oktober 2007 med ændringer af 22. juni 2011 Tilsvarende studieordning

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Ændringer i 13, 24 e) og g), 2 e) og g), 26 f), 33 e) og g), 34 c). 1. Bacheloruddannelsen: Ændring: 13 Førsteårsprøven Ved udgangen af

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og fagbeskrivelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faglig del

Indholdsfortegnelse. Faglig del Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for kandidatuddannelsen i pædagogik A. Mål og forudsætninger... 3 Adgangskrav... 5 B. Forløbsmodel og eksamensoversigt Forløbsmodel... 7 Eksamensoversigt...

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010 STUDIEORDNING 2009 Islam og Politik TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØSTSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. Februar 1998

Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. Februar 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I Februar 1998 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål Studieordning

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Arabisk, Polsk, Russisk eller Tyrkisk med Interkulturel ODENSE WWW.SDU.DK TILRETTELAGT SOM DELTIDSUDDANNELSE

STUDIEORDNING 2009 Arabisk, Polsk, Russisk eller Tyrkisk med Interkulturel ODENSE WWW.SDU.DK TILRETTELAGT SOM DELTIDSUDDANNELSE STUDIEORDNING 2009 Arabisk, Polsk, Russisk eller Tyrkisk med Interkulturel Kommunikation TILRETTELAGT SOM DELTIDSUDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR International VIRKSOmhedskommunikation,

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014.

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Ændringerne er understreget og markeret med rødt. Eksamensbestemmelserne

Læs mere

Organisatorisk Kommunikation TILVALG

Organisatorisk Kommunikation TILVALG STUDIEORDNING 2011 Organisatorisk Kommunikation TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

STUDIEORDNING Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

STUDIEORDNING Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE STUDIEORDNING 2006 Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg i russisk Uddannelsen, der kan påbegyndes uden forudsætninger

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Pædagogik ODENSE KANDIDATUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2009 Pædagogik ODENSE  KANDIDATUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2009 Pædagogik KANDIDATUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR PÆDAGOGIK, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget i historie ved Aarhus Universitet er et humanistisk

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Amerikanske studier Bacheloruddannelsen 2017 DET HUMANISTISKE FAKULTET

Amerikanske studier Bacheloruddannelsen 2017 DET HUMANISTISKE FAKULTET SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR Amerikanske studier Bacheloruddannelsen 2017 DET HUMANISTISKE FAKULTET 1 Indholdsfortegnelse I. Bestemmelser for bacheloruddannelsen i amerikanske studier... 4 A.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen

Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Organisatorisk Kommunikation A. Mål og forudsætninger 3 1 Tilvalget

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I September 2001 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I FAGLIG FORMIDLING IT, SKRIFTLIG OG MUNDTLIG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I FAGLIG FORMIDLING IT, SKRIFTLIG OG MUNDTLIG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I FAGLIG FORMIDLING IT, SKRIFTLIG OG MUNDTLIG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret august 2007 KAPITEL 1: FORMÅL OG FAGLIG

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Danish as Second Language The 2010 Curriculum Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2013

Rettelsesblad til. Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2013 Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2013 På 5. og 6. ester ændres forløbet, og enkelte discipliner har også fået justeret

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og Titel 3 3. Adgangskrav 4 4. Formål 4 5. Generelle bestemmelser

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR. Tilvalg i Manuskriptudvikling DET HUMANISTISKE FAKULTET

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR. Tilvalg i Manuskriptudvikling DET HUMANISTISKE FAKULTET SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR Tilvalg i Manuskriptudvikling DET HUMANISTISKE FAKULTET 1 Tilvalg i Manuskriptudvikling Tilvalgsuddannelsen i Manuskriptudvikling (Screenplay Development) er en humanistisk

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ERHVERSØKONOMI OG ERHVERVSSPROG. negot. (engelsk) negot. (spansk) negot.

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ERHVERSØKONOMI OG ERHVERVSSPROG. negot. (engelsk) negot. (spansk) negot. SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ERHVERSØKONOMI OG ERHVERVSSPROG negot. (engelsk) negot. (spansk) negot. (tysk) 2015 DET HUMANISTISKE FAKULTET Indholdsfortegnelse I Bestemmelser

Læs mere

Rettelsesblad til. vedr. Gruppeprøver. Rettelser til 13, 16, 19, 20, 23, 26, 29 og 30 markeret med understregning.

Rettelsesblad til. vedr. Gruppeprøver. Rettelser til 13, 16, 19, 20, 23, 26, 29 og 30 markeret med understregning. Rettelsesblad til Studieordning for Master i Gymnasiepædagogik 2009, revideret 2012 Gælder for studerende der har påbegyndt uddannelsen i efteråret 2012 og senere Didaktik-linjen vedr. Gruppeprøver Rettelser

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Justeret

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I FAGLIG FORMIDLING IT, SKRIFTLIG OG MUNDTLIG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I FAGLIG FORMIDLING IT, SKRIFTLIG OG MUNDTLIG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I FAGLIG FORMIDLING IT, SKRIFTLIG OG MUNDTLIG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret august 2006 KAPITEL 1: FORMÅL OG FAGLIG

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere