ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 2014 OG 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 2014 OG 2015"

Transkript

1 27..-P KarStr ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 14 OG 15 Indledning Ankestyrelsen udarbejder statistik vedrørende alle kommuner med de seneste tal for Ankestyrelsens afgørelser vedrørende kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Statistikken forelægges til politisk behandling i Økonomiudvalg (i forhold til beskæftigelse) og de stående udvalg Børneudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Efter ønske fra direktionen forsommeren 16, skal statistikken nu opdeles på de enkelte centres opgaveportefølje. Formål Formålet med notatet er, at 1. give et generelt billede over udfaldet af Ankestyrelsens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet for de berørte centre: a. Børn & Læring b. Sundhed & Omsorg c. Arbejdsmarked 2. sammenligne med tal for hele landet 3. følge udviklingen over tid Datamateriale Kilden til datamaterialet er Ankestyrelsen, som samler data fra sin sagsbehandling og fra kommunerne. Ankestyrelsen publicerer deres statistik på sin hjemmeside under Tal fra Ankestyrelsen. Datamaterialet fra dette notat stammer i bearbejdet form fra statistikken ANKEAST1: Årsstatistik efter kommune, lovgrundlag og afgørelsestype. ANKEAST1 belyser Ankestyrelsens afgørelser vedrørende klager over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet for henholdsvis: Lovgivning vedrørende børn og familier samt serviceloven Lovgivning om sociale forhold Beskæftigelseslovgivningen Opdelingen på de enkelte centres opgaveportefølje er sket på baggrund af de enkelte centres besvarelser på et detailskema over hvilke opgaver ANKEAST1 omfatter. I denne sammenhæng er der følgende bemærkninger: Vedrørende Særlig støtte til børn og unge, 52 er alle afgørelser tilgået Børn & Læring, i det handicapsager også hører under centeret. Efter en konkret vurdering kan den unge i handicapsager overgå til Sundhed & Omsorg fra det 16. år. Vedrørende afgørelser omhandlende 1.2 Retssikkerhedsloven er der et lovgivningsmæssigt sammenfald mellem centre. Disse er derfor ikke taget med i statistikken for de enkelte centre. Det drejer sig om: o 2 sager vedrørende Mellemkommunal refusion i år 14 hvor 1 sag blev stadfæstet og en anden ændret af Ankestyrelsen. o 1 sag vedrørende Opholdskommune, 9-9b og 9d i år 15, hvor afgørelsen blev ændret af Ankestyrelsen. En gruppe af sager bliver behandlet af Udbetaling Danmark og indgår derfor ikke i statistikken for de enkelte centre. I 15 var der 1 sag vedrørende Fleksydelse hvor afgørelsen blev ændret af Ankestyrelsen. S. 1/17

2 For en sidste gruppe af sager, er det ikke afgjort under hvilket center de hører til. Der har ikke været sager i denne gruppe for år 14 og 15. For en nærmere gennemgang af opdelingen af centrenes opgavefølje henvises til det særskilte bilag Svar fra cheferne. S. 2/17

3 1. Ankestyrelsens afgørelser vedrørende Stevns Kommune i alt Ankestyrelsen har i alt truffet 197 afgørelser vedrørende Stevns Kommune i år 14 og 165 afgørelser i år 15. Dette svarer til et fald på 32 afgørelser. Faldet er mest udtalt for afgørelser vedrørende Arbejdsmarkeds opgaveportefølje, hvor der er sket et fald på 32 afgørelser jf. søjlediagram 2. Søjlediagram 1. Ankestyrelsens afgørelser i antal vedrørende Stevns Kommune i alt fordelt på år Søjlediagram 2. Fordelingen af Ankestyrelsens afgørelser i antal på kommunens centre mm. fordelt på år Børn & Læring Sundhed & Omsorg Arbejdsmarked Udbetaling Danmark Overlap mellem centre Ikke placerede opgaver Der er samtidig sket et fald på 5 afgørelser indenfor Sundhed & Omsorg. Indenfor Børn & Læring er der sket en stigning på 5 afgørelser. S. 3/17

4 På nedenstående søjlediagram er vist fordelingen i antal af Ankestyrelsens afgørelsers udfald for Stevns Kommune i årene 14 og 15. Søjlediagram 3. Fordelingen af Ankestyrelsens afgørelsers udfald i antal vedrørende Stevns Kommune fordelt på år Stadfæstelse Ændring Hjemvisning Afvisning/henvisning I det efterfølgende, vil tal for hvert center blive gennemgået og efterfølgende sammenlignet med tal for hele landet. S. 4/17

5 2. Ankestyrelsens afgørelser i antal vedrørende Børn & Lærings opgaveportefølje Børn & Læring er det center Ankestyrelsen træffer færrest afgørelser om. I år 14 var der tale om 1 afgørelser og for år 15 en stigning på 5 til 15 afgørelser. Søjlediagram 4. Ankestyrelsens afgørelser i antal vedrørende Børn & Lærings opgaveportefølje fordelt på år TABEL 1. Sagerne vedrørende Børn & Læring drejede sig om: Sagstype Fordelt på år Børn - merudgiftsydelse, Børn - tabt arbejdsfortjeneste, Særlig støtte til børn og unge, Samvær, Økonomisk hjælp, 52a Efterværn, Dagtilbudsloven - økonomisk fripladstilskud, 43, stk. 1, nr. 2 og stk. 2, 43a, 44, 1 1 I alt 1 15 Størst ændring i antal af Ankestyrelsens behandlede sager er sket indenfor tabt arbejdsfortjeneste, hvor der i år 15 var 5 sager mod 1 sag i år 14 en stigning på 4 sager. Det skal samtidig bemærkes, at der kun har været behandlet en sag i år 15 vedrørende Særlig støtte til børn og unge, 52. I år 14 var tallet 2 sager. Søjlediagram 5 på næste side viser, at antallet af afgørelser som er blevet stadfæftet er steget fra 6 i år 14 er steget til 7 i år 15. S. 5/17

6 Søjlediagram 5. Fordelingen af Ankestyrelsens afgørelsers udfald i antal vedrørende Børn & Lærings opgaveportefølje fordelt på år Stadfæstelse Ændring Hjemvisning Afvisning/henvisning Antallet af afgørelser som ændres er faldet fra en i år 14 til nul i år 15. Sager Ankestyrelsen har hjemvist er steget fra 3 i år 14 til 5 sager i år 15. Antallet af sager Ankestyrelsen har afvist/henvist er steget fra sager i 14 til 3 sager i år 15. S. 6/17

7 3. Ankestyrelsens afgørelser vedrørende Sundhed & Omsorgs opgaveportefølje Ankestyrelsen har i år 14 truffet 38 afgørelser og i år 15 truffet 33 afgørelser vedrørende Sundhed & Omsorgs opgaveportefølje et fald på 5 afgørelser. Søjlediagram 6. Ankestyrelsens afgørelser i antal vedrørende Sundhed & Omsorgs opgaveportefølje fordelt på år TABEL 2. Sagerne vedrørende Sundhed & Omsorg drejede sig om: Sagstype Fordelt på år Voksne - botilbud, Voksne - personlig hjælp, ledsagelse m.v., 81, 82, og Hjælpemidler, Forbrugsgoder, Biler, Boligindretning, Almene boliger 2 7 I alt Størst ændring i antal af Ankestyrelsens behandlede sager er sket indenfor: Hjælpemidler, 112 hvor der er sket et fald i antal sager fra 15 sager i år 14 til 8 sager i år Forbrugsgoder, 113 hvor der er sket et fald i antal sager fra 6 sager i år 14 til 2 sager i år Almene boliger hvor der er sket en stigning i antal sager fra 2 sager til 7 sager i år 15. Søjlediagram 7 på næste side viser, at antallet af afgørelser som er blevet stadfæstet er faldet fra 31 i år 14 til 28 afgørelser i år 15. Antallet af afgørelser som ændres er faldet fra 3 i år 14 til 1 i år 15. Sager Ankestyrelsen har hjemvist er faldet fra 4 sager i år 14 til 3 sager i år 15. Antallet af sager Ankestyrelsen har afvist/henvist er steget fra sager i år 14 til 1 sag i år 15. S. 7/17

8 Søjlediagram 7. Fordelingen af Ankestyrelsens afgørelsers udfald i antal vedrørende Sundhed & Omsorgs opgaveportefølje fordelt på år Stadfæstelse Ændring Hjemvisning Afvisning/henvisning S. 8/17

9 4. Ankestyrelsens afgørelser vedrørende Arbejdsmarkeds opgaveportefølje Arbejdsmarked er det center Ankestyrelsen træffer klart flest afgørelser om. I år 14 var der tale om 147 afgørelser og for år 15 et fald på 32 til 115 afgørelser. Søjlediagram 8. Ankestyrelsens afgørelser i antal vedrørende Arbejdsmarkeds opgaveportefølje fordelt på år Nedenstående søjlediagram 9 viser, at antallet af afgørelser som er blevet stadfæstet er faldet fra 14 i år 14 til 75 i år 15. Søjlediagram 9. Fordelingen af Ankestyrelsens afgørelsers udfald i antal vedrørende Arbejdsmarkeds opgaveportefølje fordelt på år Stadfæstelse Ændring Hjemvisning Afvisning/henvisning Antallet af afgørelser som ændres er steget fra 1 i år 14 til i år 15. Sager Ankestyrelsen har hjemvist er faldet fra 14 i år 14 til 12 i år 15. Antallet af sager Ankestyrelsen har afvist/henvist er faldet fra 19 sager i år 14 til 8 sager i år 15. S. 9/17

10 TABEL 3. Sagerne vedrørende Arbejdsmarked drejede sig om: Sagstype Fordelt på år Uarbejdsdygtighed, Bortfald af retten til sygedagpenge, Varighedsbegrænsning og forlængelse, Lønmodtagere - beskæftigelseskrav, Lønmodtagere - anmeldelse, Selvstændige - anmeldelse, 41, 43 og Beregning af sygedagpenge, Arbejdsgiverrefusion - anmeldelse, og Arbejdsgiverrefusion - øvrige betingelser, Sygedagpenge - øvrige bestemmelser, Bl.a. 3-6 og Personlige tillæg og helbredstillæg, 17, 26 og Personligt/helbredstillæg - folkepension, 14-14c Tilbagebetaling af personligt/helbredstillæg, Ret til pension - på det foreliggende, 17, stk. 1, 2. og 3. led Ret til at få påbegyndt sag, 17, stk. 1, 2. og 3. led eller Tidspunkt for påbegyndelse, 17, stk. 1, 2. og 3. led eller Enkeltydelser - hjælp til enkeltudgifter, 81-81a Enkeltydelser - hjælp til sygebehandling, 82-82a Enkeltydelser - særlig hjælp vedrørende børn, Enkeltydelser - hjælp til flytning, Enkeltydelser - tilbagebetaling, Enkeltydelser- Diverser Forsørgerpligt, bopæl mv., Social begivenhed, 11-12a Formue, Hjælp til forsørgelse, Hjælp til visse persongrupper, Særlig støtte, Nedsættelse/ophør af hjælp, 35-44a Nedsættelse/ophør af hjælp Ledighedsydelse, 74-74i Tilbagebetaling af løbende hjælp, Ressourceforløbsydelse og sanktioner i ydelsen, 68-69i Vejledning og opkvalificering, 31b-41 (ikke 33) Løntilskud, (ikke 65) Ressourceforløb/rehabiliteringsteam, 68a-c Flexjob - berettigelse, 69, 7, 7a-d, 7e, stk. 2, 7g, stk. 1-4 og 6, 71, stk. 2, 73a-c, 75, stk Flexjob - ydelser, 7e, stk. 1, og 3, 7f, 71, stk. 1 og stk. 3-5, 72-73, 75, stk Arbejdsredskaber mv., 74 og Lov om aktiv beskæfindsats - øvrige bestemmelser, Bl.a. 33, 49 og Diverse- Flexjob Integrationsloven Personlig assistance, erhverv, Kap 3 2 I alt S. 1/17

11 Størst ændring i antal af Ankestyrelsens behandlede sager er sket indenfor: Varighedsbegrænsning og forlængelse hvor der er sket et fald i antal sager fra 18 sager i år 14 til 8 sager i år Ret til pension på det foreliggende, 17. stk. 1, 2 og 3 led. hvor der er sket et fald fra 24 sager i år 14 til 5 sager i år Forsørgerpligt, bopæl mv. 2 5 hvor der er sket en stigning i antal sager fra 1 sag i år 14 til 1 sager i år 15. S. 11/17

12 5. Sammenligning af tal for Stevns Kommune med hele landet. Søjlediagram 1, 11, 12 og 13 sammenligner fordelingen af Ankestyrelsens afgørelsers udfald for Stevns Kommune med hele landet for årene 14 og 15. En sammenligning med fordelingen af afgørelsernes udfald for Stevns Kommune og for hele landet kan give indikationer på: Kommunernes serviceniveau (Særlig fokus på andelen af ændrede afgørelser) Kvaliteten af kommunens sagsbehandling (Andelen af hjemviste sager) Kommunens anvisning af klageadgang mm. (Andelen af afviste/henviste sager) Tallene og sammenligning med hele landet skal tages med forbehold, i det: Lovgivningen på social-og beskæftigelsesområdet er meget bredt favnende Ankestyrelsens afgørelser om Stevns Kommune er forholdsvis få i antal set i forhold til hele landet Socioøkonomiske forskelle mm. kan have indflydelse på grundlaget for sammenligningen. Sammenligning Stevns Kommune og hele landet Søjlediagram 1. Sammenligning af fordelingen af Ankestyrelsens afgørelsers udfald i procent mellem Stevns Kommune og hele landet fordelt på år Søjlediagram 11 viser følgende: Stadfæstelse: Andelen af stadfæstede sager for Stevns Kommune lå i år 14 på 69% og faldt i år 15 til 66%. Andelen lå i år 14 under niveau med hele landet (72%), men er i år 15 faldet til at ligge en anelse under niveau med hele landet (67%). Ændring: Andelen af ændrede sager for Stevns Kommune lå i år 14 på 11% og fastholdt i år 15 samme niveau på 11%. Andelen lå i år 14 over niveau med hele landet (8%) og i år 15 ligger kommunen en anelse under niveau med hele landet (14%). Hjemvisning: Andelen af hjemviste sager for Stevns Kommune lå i år 14 på 12% og steg i 15 en anelse til 13%. Andelen lå i år 14 en anelse over niveau med hele landet (11%) og lå også i år 15 en anelse over niveau for hele landet (12%). Afvisning/henvisning: Andelen af afviste/henviste sager for Stevns Kommune lå i år 14 på 8% og steg i år 15 til 9%. Andelen lå i år 14 en anelse under niveau med hele landet (1%) og for år 15 en anelse over niveau med hele landet (7%). S. 12/17

13 Sammenligning Børn & Lærings opgaveportefølje med tilsvarende for hele landet Søjlediagram 11. Sammenligning af fordelingen af Ankestyrelsens afgørelsers udfald i procent mellem Børn & Lærings opgaveportefølje og hele landet fordelt på år Søjlediagram 11 viser følgende: Stadfæstelse: Andelen af stadfæstede sager for Børn & Læring lå i år 14 på 6% og faldt i år 15 til 47%. Andelen lå i år 14 på niveau med hele landet (61%) men er for år 15 faldet til at ligge under niveau for hele landet (59%) Ændring: Andelen af ændrede sager for Børn & Læring lå i år 14 på 1% og faldt i år 15 til %. Andelen lå i år 14 på niveau med hele landet (11%) men er for år 15 faldet til at ligge under niveau for hele landet (1%). Hjemvisning: Andelen af hjemviste sager for Børn & Læring lå i år 14 på 3% og steg i år 15 til 33%. Andelen lå for år 14 over niveau med hele landet (19%) og i år 15 også over niveau med hele landet (24%). Afvisning/henvisning: Andelen af afviste/henviste sager for Børn & Læring lå i år 14 på % og steg i år 15 til %. Andelen lå i år 14 under niveau med hele landet (8%) men er for år 15 steget til at ligge over niveau med hele landet (7%). S. 13/17

14 Sammenligning Sundhed & Omsorgs opgaveportefølje med tilsvarende for hele landet Søjlediagram 12. Sammenligning af fordelingen af Ankestyrelsens afgørelsers udfald i procent mellem Sundhed & Omsorgs opgaveportefølje og hele landet fordelt på år Søjlediagram 12 viser følgende: Stadfæstelse: Andelen af stadfæstede sager for Sundhed & Omsorg lå i år 14 på 82% og steg i år 15 til 85%. Andelen lå i år 14 over niveau med hele landet (61%) og i år 15 også over niveau med hele landet (65%) Ændring: Andelen af ændrede sager for Sundhed & Omsorg lå i år 14 på 8% og faldt i år 15 til 3%. Andelen lå i år 14 under niveau med hele landet (12%) og i år 15 også under niveau med hele landet (9%). Hjemvisning: Andelen af hjemviste sager for Sundhed & Omsorg lå i år 14 på 11% og faldt i år 15 til 9%. Andelen lå i år 14 under niveau med hele landet (19%) og i år 15 også under niveau med hele landet (18%). Afvisning/henvisning: Andelen af afviste/henviste sager for Sundhed & Omsorg lå i år 14 på % og steg i år 15 til 3%. Andelen lå i år 14 under niveau med hele landet (8%) og i år 15 også under niveau med hele landet (8%). S. 14/17

15 Sammenligning Arbejdsmarkeds opgaveportefølje med tilsvarende for hele landet Søjlediagram 13. Sammenligning af fordelingen af Ankestyrelsens afgørelsers udfald i procent mellem Arbejdsmarkeds opgaveportefølje og hele landet fordelt på år Søjlediagram 13 viser følgende: Stadfæstelse: Andelen af stadfæstede sager for Arbejdsmarked lå i år 14 på 71% og faldt i år 15 til 65%. Andelen lå i år 14 under niveau med hele landet (74%) og i år 15 også under niveau med hele landet (69%). Ændring: Andelen af ændrede sager for Arbejdsmarked lå i år 14 på 7% og steg i år 15 til 17%. Andelen lå i år 14 en anelse under niveau med hele landet (9%) men er for år 15 steget til at ligger over niveau med hele landet (11%). Hjemvisning: Andelen af hjemviste sager for Arbejdsmarked lå i år 14 på 1% og fastholdt samme niveau for år 15 på 1%. Andelen lå i år 14 en anelse over niveau med hele landet (9%) og er for år 15 på samme niveau med hele landet (1%). Afvisning/henvisning: Andelen af afviste/henviste sager for Arbejdsmarked lå i år 14 på 13% og faldt i år 15 til 7%. Andelen lå i år 14 over niveau med hele landet (8%) men er for år 15 faldet til at ligge under niveau for hele landet (1%). S. 15/17

16 6. Sammenfatning Ankestyrelsen har i år 14 truffet i alt 197 afgørelser og i år 15 truffet i alt 165 afgørelser vedrørende Stevns Kommune på social-og beskæftigelsesområdet, som er opdelt således: o Børn & Læring: 1 afgørelser i 14 og 15 afgørelser i 15 o Sundhed & Omsorg: 38 afgørelser i år 14 og 33 afgørelser i år 15 o Arbejdsmarked: 147 afgørelser i år 14 og 115 afgørelser i år 15 o Udbetaling Danmark: afgørelser i år 14 og 1 afgørelse i år 15 o Overlap mellem centre: 2 afgørelser i år 14 og 1 afgørelse i år 15 Ankestyrelsen afgørelsers udfald fordelt på center er: o Børn & Læring: Antallet af afgørelser som er blevet stadfæstet er steget fra 6 i år 14 til 7 i år 15. Antallet af afgørelser som ændres er faldet fra en i år 14 til i år 15. Sager Ankestyrelsen har hjemvist er steget fra 3 i år 14 til 5 sager i år 15. Antallet af sager Ankestyrelsen har afvist/henvist er steget fra sager i 14 til 3 sager i år 15. o Sundhed & Omsorg: Antallet af afgørelser som er blevet stadfæstet er faldet fra 31 i år 14 til 28 afgørelser i år 15. Antallet af sager Ankestyrelsen har afvist/henvist er steget fra sager i år 14 til 1 sag i år 15. o Arbejdsmarked: Antallet af afgørelser som er blevet stadfæstet er faldet fra 14 i år 14 til 75 afgørelser i år 15. Antallet af afgørelser som ændres er steget fra 1 i år 14 til i år 15. Sager Ankestyrelsen har hjemvist er faldet fra 14 i år 14 til 12 i år 15. Antallet af sager Ankestyrelsen har afvist/henvist er faldet fra 19 sager i år 14 til 8 sager i år 15. Sammenligning af Ankestyrelsens udfald i procent (%) mellem center og hele landet: o Børn & Læring: Stadfæstelse. Andel 6% lå i år 14 på niveau med hele landet (61%), men ligger i år 15 med en andel på 47% under niveau med hele landet (59%). Ændring. Andel 1 % lå i år 14 på niveau med hele landet (11%), men ligger i år 15 med en andel på % under niveau for hele landet (1%). Hjemvisning. Andel 3% lå i år 14 over niveau med hele landet (19%) og ligger i år 15 med en andel på 33% også ligger over niveau med hele landet (24%). Afvisning/henvisning. Andel % lå i år 14 under niveau med hele landet (8%), men stiger med en andel på % til at ligge over niveau med hele landet (7%). o Sundhed & Omsorg: Stadfæstelse. Andel 82% lå i år 14 over niveau med hele landet (61%) og ligger også i år 15 med en andel på 85% over niveau med hele landet (65%). Ændring. Andel 8% lå i år 14 under niveau med hele landet (12%) og ligger også i år 15 med en andel på 3% under niveau med hele landet (9%). Hjemvisning. Andel 11% lå i år 14 under niveau med hele landet (19%) og ligger også i år 15 med en andel på 9% under niveau med hele landet (18%). Afvisning/henvisning. Andel % lå i år 14 under niveau med hele landet (8%) og ligger også i år 15 med en andel på 3% under niveau med hele landet (8%). o Arbejdsmarked: Stadfæstelse. Andel 71% lå i år 14 under niveau med hele landet (74%) og ligger også i år 15 med en andel på 65% under niveau med hele landet (69%). Ændring. Andel 7% lå i år 14 en anelse under niveau med hele landet (9%) men ligger i år 15 med en andel på 17% over niveau med hele landet (11%). Hjemvisning. Andel 1% lå i år 14 en anelse over niveau med hele landet (9%) og ligger i år 15 med en andel på 1% på samme niveau med hele landet (1%). Afvisning/henvisning. Andel 13% lå i år 14 over niveau med hele landet men ligger i år 15 med en andel på 7% under niveau med hele landet (1%). Forslag til fokuspunkter med udgangspunkt i statistikken o Børn & Læring: Drøftelse af serviceniveau på Særlig støtte til børn & unge, 52. Ankestyrelsen har i år 14 behandlet 2 sager og i år 15 kun 1 sag. Ingen af sagerne blev ændret af Ankestyrelsen. S. 16/17

17 o o o o Børn & Læring: Drøftelse af hvorledes den høje andel af sager som Ankestyrelsen hjemviser kan minimeres. Andelen af hjemviste sager ligger for både år 14 og år 15 højt i forhold til niveau med hele landet. Børn & Læring: Drøftelse om kommunikationen til borgeren i forbindelse med afgørelsen herunder klagevejledningen er tilstrækkelig i forbindelse med kommunens afgørelse. Andelen af Ankestyrelsens afviste/henviste sager er i år 15 (%) væsentlig højere end niveau med hele landet (7%). Sundhed & Omsorg: Drøftelse af det generelle serviceniveau. Andelen af stadfæstede sager ligger markant højere end niveau for hele landet (82% mod 61% i år 14 og 85% mod 65% i år 15). Dette i kombination med at andelen af Ankestyrelsen ændrede afgørelser er faldende og ligger under niveau med hele landet. Det bemærkes, at 3% af Sundhed & Omsorgs afgørelser blev ændret i år 15. Arbejdsmarked: Arbejdsmarked ligger samlet set tæt op af fordelingen i udfald for hele landet. Statistikken giver ikke anledning til bemærkninger. Børn & Læring, KARSTR, august 16 S. 17/17

ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET ÅR

ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET ÅR 27..-P5-1-17 - KarStr ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET ÅR 14-16 Indledning Ankestyrelsen udarbejder statistik vedrørende alle kommuner med de seneste tal for Ankestyrelsens

Læs mere

Serviceloven Stadfæstelse Ændring Hjemvisning Afvisning/henvisning I alt Betaling for dagtilbud og klubtilbud mv. til børn, 32 og

Serviceloven Stadfæstelse Ændring Hjemvisning Afvisning/henvisning I alt Betaling for dagtilbud og klubtilbud mv. til børn, 32 og Bilag: Afgjorte Ankestyrelsessager fordelt på lovgivning Serviceloven Stadfæstelse Ændring Hjemvisning Afvisning/henvisning I alt Betaling for dagtilbud og klubtilbud mv. til børn, 32 og 36 7 2 1 0 10

Læs mere

1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven

1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven Center: Børn & Læring (B), Sundhed & Omsorg (S), Arbejdsmarked (A). UDK = Udbetaling Danmark Dato: 1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven Sæt 1.1.1 Betaling for dagtilbud og klubtilbud mv.

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

Der er tale om et særdeles dynamisk lovgivningsområde, med et for statistikken lovgrundlag på i alt 153 poster, hvor der løbende kan ske ændringer.

Der er tale om et særdeles dynamisk lovgivningsområde, med et for statistikken lovgrundlag på i alt 153 poster, hvor der løbende kan ske ændringer. Notat vedrørende Ankestyrelsens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet for Stevns Kommune i perioden 3. kvartal 213 til og med 2. kvartal 214 Indledning Som noget nyt har Ankestyrelsen besluttet

Læs mere

NOTAT ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOM- RÅDET FØRSTE HALVÅR 2015

NOTAT ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOM- RÅDET FØRSTE HALVÅR 2015 NOTAT JOURNALNUMMER 15/2572 SKREVET AF KÅRE STRØM ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOM- RÅDET FØRSTE HALVÅR 215 Indledning Ankestyrelsen udarbejder statistik vedrørende alle kommuner

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2014...

Læs mere

Orientering: Afgjorte Ankestyrelsessager i Aalborg Kommune 2014

Orientering: Afgjorte Ankestyrelsessager i Aalborg Kommune 2014 Punkt 3. Orientering: Afgjorte Ankestyrelsessager i Aalborg Kommune 2014 2015-011369 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets og Beskæftigelsesudvalgets orientering,

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Indhold Indledning... 3 1. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 2. Klager over afgørelser truffet i

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Årsstatistik 2010 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn

Årsstatistik 2010 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Årsstatistik 2010 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Indhold Beskæftigelsesankenævnet 1 Det Sociale Nævn 7 Skemaoversigt Skema 1. Skema 2. Skema 3. Skema 4. Skema 5. Skema 6. Afgørelser i Beskæftigelsesankenævnet

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune.

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. er for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. Kommunen skal jvf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 3 behandle anmodning om hjælp så hurtigt som muligt. fastsætte

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen Københavns kommune Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen 1. halvår 216 26-9-216 Antal Antal Figur 1. Udvikling i antal klager (21-216) Tallene fra 21-213 er opgjort den 28. oktober 214 og tallet for

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 3 Folkepension og personlige tillæg 4 Delpension 4 Førtidspension 5 Børnetilskud og børnebidrag 5 Børnefamilieydelse 6 Boligstøtte 6

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Årsstatistik 2008 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn

Årsstatistik 2008 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Årsstatistik 2008 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Indhold Beskæftigelsesankenævnet:... 1 Det Sociale Nævn:... 1 Generelle bemærkninger om nævnenes arbejde:... 2 Generelt om statistikken:...

Læs mere

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen Ankestyrelsens Årsopgørelse for sagsbehandlingen 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 1 2 Nøgletal 2 2.1 Afsluttede sager 2 2.2 Indkomne sager 4 2.3 Sagsbehandlings- og liggetider

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Evaluering af revurderingstidspunktet

Evaluering af revurderingstidspunktet Evaluering af revurderingstidspunktet Bidrag til delanalyse 4: Analyse af kommunernes vurdering af uarbejdsdygtighed 20. September 2017 Indledning Baggrund og formål Det er intentionen med fremrykningen

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Lov Område Nuværende sagsbehandlingstider Lovbestemt frist Bemærkninger Serviceloven 12 Gratis rådgivning til personer med 2-3 dage Nej nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Ankestatistik for de sociale nævn 2003

Ankestatistik for de sociale nævn 2003 Ankestatistik for de sociale nævn 2003 Marts 2004 Ankestatistik 2003 for de sociale nævn De sociale nævn behandler efter lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (jf. Lov nr. 453 af

Læs mere

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor

Læs mere

Fakta om klagesager i BIF

Fakta om klagesager i BIF Indledning I fakta om klagesager illustreres udviklingen i antallet af klager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen både i forhold til specifikke lovområder for København og en mere generel sammenligning

Læs mere

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Sagsbehandlingstider på s område. Indledning. I retssikkerhedsloven 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen Ankestyrelsens Årsopgørelse for sagsbehandlingen 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 3 2 Nøgletal 5 Titel Årsopgørelse 2014 Udgiver Ankestyrelsen ISBN nr Layout Identitet &

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Lov Område Nuværende Bemærkninger sagsbehandlingstider Serviceloven 12 Gratis rådgivning til personer med 2 uger nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED

Læs mere

1. Baggrund - klagebehandling generelt på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets

1. Baggrund - klagebehandling generelt på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets NOTAT 1. maj 2014 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2014/0004440-2 Social- Sundheds- og markedsområdet Ledelsessekretariatet Behandling og afrapportering af klager på Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalgets område

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Klager, der modtages fra borgere, opdeles generelt i to hovedtyper og kategoriseres på samme måde i alle forvaltningsområder:

Klager, der modtages fra borgere, opdeles generelt i to hovedtyper og kategoriseres på samme måde i alle forvaltningsområder: NOTAT 30. april 2014 Sagsbehandler: zedo01 Dok.nr.: 2014/0004439-3 Social- Sundheds- og markedsområdet Ledelsessekretariatet Behandling og afrapportering af klager på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik. Årsstatistik 2011

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik. Årsstatistik 2011 Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Sammenfatning 2 2 Afsluttede sager i de to nævn og andel af nævnsafgørelser 3 2.1 Faldende antal afsluttede sager

Læs mere

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Skemaet er opdelt efter den lovgivning, sagsområdet hører under. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Tilbud om vejledning og opkvalificering

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Godkendt af Byrådet 29. marts 2017 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 EMNE Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån 54-55 Erhvervs- og Borgerservice Borgerservice 1 uge Lov om lån til betaling

Læs mere

Ankestatistik for de sociale nævn 2004

Ankestatistik for de sociale nævn 2004 Ankestatistik for de sociale nævn 2004 Maj 2005 Titel: Ankestatistik for de sociale nævn 2004 Udgiver: Ankestyrelsen, Analysekontoret Ansvarlig institution: Ankestyrelsen Copyright: Ankestyrelsen Emneord:

Læs mere

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 1 2 Sammenfatning 2 3 Overordnede resultater fra undersøgelsen 4 3.1 Fordeling

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2012 Sidst revideret den 20. december 2011 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for,

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Hvornår får jeg svar? - på ansøgninger til Ydelseskontor og Jobcenter Indledning Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Ydelseskontor og Jobcenter i Hjørring Kommune på en ansøgning om en bestemt

Læs mere

Ændret fra sagsbehandlingsfrist Genvurdering af klage i fagområdet 66 Alle 4 uger Ny Videresendelse til klageinstans 66 Alle 4 uger Ny

Ændret fra sagsbehandlingsfrist Genvurdering af klage i fagområdet 66 Alle 4 uger Ny Videresendelse til klageinstans 66 Alle 4 uger Ny Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det 2014 Sundhedsudvalget Lov om social service Ansvarligt fagchefområde Generel Bostøtte - voksne 85 Social- og Borgerservice 4 uger* 1 måned Handicaphjælpsordning/BPA

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Referat af Handicaprådsmøde den 21. februar 2013 kl. 17.00 i mødelokale 509 på Smørum Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Referat af Handicaprådsmøde den 21. februar 2013 kl. 17.00 i mødelokale 509 på Smørum Rådhus 1 509 på Smørum Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Godkendelse af sagsbehandlingsfrister i Center for Borgerservice 3. Kvalitetsstandarder visitation indenfor Sundhed og omsorgsområdet 4. Handicappolitik,

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2013

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2013 Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2013 Indhold Indledning... 3 1. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 2. Klager over afgørelser truffet i

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik. Årsstatistik 2010

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik. Årsstatistik 2010 Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Sammenfatning 1 2 Afsluttede sager i de to nævn og andel af nævnsafgørelser 2 2.1 Fortsat flere afsluttede sager 2

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang

Læs mere

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100.

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter Lov om Social Service 100. Lovgrundlag 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsen (ASK) udgiver i år en statistik over de sager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring

Arbejdsskadestyrelsen (ASK) udgiver i år en statistik over de sager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring 0 Forord Arbejdsskadestyrelsen (ASK) udgiver i år en statistik over de sager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Arbejdsskadestyrelsen (centret) behandler. Statistikken er den første af

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for de sociale nævn 2006 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestatistik for de sociale nævn 2006 Udgiver Ankestyrelsen, juli 2007 ISBN nr. 978-87-7811-032-9

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygte, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret 2010 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Om politikområdet Der er ikke beskrevet fokusområder for politikområdet, pensioner og boligstøtte, i. I stedet beskrives uddrag af vision, opgaver og opgavefordeling i forbindelse med etablering af Udbetaling

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune 1 Kragelund Plejecenter er ganske nyt - men der er stadig plads til gammel teknologi. Telefonen er dog kun udstillet, den er ikke i funktion. Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen Københavns kommune Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen 215 1-3-216 Antal Antal Figur 1. Udvikling i antal klager (29-215) Tallene fra 29-213 er opgjort den 28. oktober 214 og tallet for 214 er opgjort

Læs mere

Bilag 1. Forslag og begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen

Bilag 1. Forslag og begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Differentierede frister indenfor den enkelte paragraf i tunge mindre tunge sager Bilag 1. Forslag begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Sagstype Hjælp til enkeltydelser, 81(Lov om aktiv

Læs mere

Kompetenceplan for Ydelsescenter. Gældende fra 9. april 2015

Kompetenceplan for Ydelsescenter. Gældende fra 9. april 2015 Kompetenceplan for Ydelsescenter Gældende fra 9. april 2015 Indhold Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område... 3 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats... 4 Lov om aktiv socialpolitik...

Læs mere

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013 Notat Dato Skrevet af Journal nr. 3. januar 214 Kåre Strøm 11/1472 Underretninger i perioden 1. januar 213 31. december 213 Børneudvalget (BU) besluttede på sit møde den 27. februar 213 sag nr. 544, at

Læs mere

Sagsnr Bilag 2 - Notat om ledelsesinformation for 1. halvår Dokumentnr

Sagsnr Bilag 2 - Notat om ledelsesinformation for 1. halvår Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sekretariatet NOTAT 13-08-2012 Bilag 2 - Notat om ledelsesinformation for 1. halvår 2012 Kort beskrivelse af ledelsesinformationssystemet Socialforvaltningen har

Læs mere

Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013

Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013 Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Ankestyrelsens sager 2 2.1 Tilgang af sager 2 2.2 Afsluttede sager 3 2.3 Sager om ændret

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Bilag 1 - Notat om Socialforvaltningens sagstidsmåling 2012

Bilag 1 - Notat om Socialforvaltningens sagstidsmåling 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sekretariatet NOTAT 10-09-2012 Bilag 1 - Notat om Socialforvaltningens sagstidsmåling 2012 Socialforvaltningen har i perioden 1. - 31. maj 2012 gennemført målinger

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret

Læs mere

Afgørelse om betinget godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om betinget godkendelse som socialt tilbud Bytoften Bo-og Aktivitetscenter Bytoften 73 7400 Herning Att.: Kirsten Fastrup 12. januar 2016 Afgørelse om betinget godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 17-11-2015 været på tilsynsbesøg

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2016

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2016 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2012-2016 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder forsat færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

BØRN, SUNDHED & VELFÆRD

BØRN, SUNDHED & VELFÆRD Ntat Mdtager(e): Velfærdsudvalget cc: [Navn(e)] Statistik ver klager til Ankestyrelsen i frhld til Albertslund Kmmunes r på det specialiserede vksenmråde Ankestyrelsens ankestatistik fr Scial- & Beskæftigelsesmrådet

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER Billund Kommune

SAGSBEHANDLINGSFRISTER Billund Kommune Aktindsigt dage Staben Byrådssekretariat Henvendelser til borgmesteren Reservation af parcelhusgrund uger Staben Byrådssekretariat dage Staben Byrådssekretariat Huslejenævn/beboerklage nævn Staben Byrådssekretariat

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen

Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen Punktet om nedbringelse af sagsbehandlingstider blev behandlet på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgets møde den 6. februar

Læs mere

Opfølgning på indsats mod socialt bedrageri for 2013

Opfølgning på indsats mod socialt bedrageri for 2013 Opfølgning på indsats mod socialt bedrageri for 2013 69. Opfølgning på indsats mod socialt bedrageri for 2013 Magistraten tog opfølgningen på indsats mod socialt bedrageri for 2013 til efterretning. Beskrivelse

Læs mere

4 Godkendelse af hypnose forskningsprojekt

4 Godkendelse af hypnose forskningsprojekt 4 Godkendelse af hypnose forskningsprojekt 4.1 - Bilag: Beskrivelse af hypnose forskningsprojekt DokumentID: 4966770 Hypnoterapi for borgere med senhjerneskade eller hjernepåvirkning - Et forskningsprojekt

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister i Jobcenter Haderslev og YdelsesCentret 2015

Oversigt over sagsbehandlingsfrister i Jobcenter Haderslev og YdelsesCentret 2015 Oversigt over sagsbehandlingsfrister i Jobcenter Haderslev og 2015 Lov om social pension Førtidspension efter 01.01.2003 16-18 + 20 Pensionsnævnet 3 måneder Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning for 2012

Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning for 2012 Socialforvaltningen Adm. Direktør Til BR-Sekretariatet Dato Sagsnr. 2014-0011537 Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning

Læs mere

Dækning af merudgifter

Dækning af merudgifter Dækning af merudgifter Medlemmet Tanja Lambach Rasmussen er socialrådgiver og fortæller her om reglerne for dækning af merudgifter i forbindelse med vores hudlidelse. Mange oplever, at det er blevet vanskeligere

Læs mere