KOMMISSIONENS AFGØRELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS AFGØRELSE"

Transkript

1 Den Europæiske Unions Tidende L 326/25 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 14. november 2012 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til maskinopvaskemidler til industriog institutionsbrug (meddelt under nummer C(2012) 8054) (EØS-relevant tekst) (2012/720/EU) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket ( 1 ), særlig artikel 8, stk. 2, efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn og ud fra følgende betragtninger: (1) I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 kan produkter, hvis miljøbelastning er nedbragt gennem hele deres livscyklus, få tildelt EU's miljømærke. (2) Forordning (EF) nr. 66/2010 foreskriver, at der fastsættes specifikke miljømærkekriterier for hver produktgruppe. (3) De nye kriterier og de dertil hørende vurderings- og verifikationskrav bør gælde i fire år fra vedtagelsen af denne afgørelse. (4) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 Produktgruppen»maskinopvaskemidler til industri- og institutionsbrug«omfatter en- og flerkomponentopvaskemidler, skyllemidler og iblødsætningsmidler beregnet til brug i opvaskemaskiner til erhvervsmæssig brug. Produktgruppen omfatter ikke følgende produkter: maskinopvaskemidler til husholdningsbrug, vaskemidler til brug i maskiner til rengøring af medicinsk udstyr eller i særlige maskiner til rengøring af industrianlæg, herunder særlige maskiner i fødevaresektoren. Produktgruppen omfatter heller ikke sprøjtevaskemidler, som ikke doseres via automatiske pumper. Artikel 2 Et maskinopvaskemiddel kan få tildelt EU-miljømærket i medfør af forordning (EF) nr. 66/2010, hvis det tilhører produktgruppen»maskinopvaskemidler til industri- og institutionsbrug«som defineret i artikel 1 og opfylder kriterierne og de dertil hørende vurderings- og verifikationskrav i bilaget. Artikel 3 Kriterierne for produktgruppen»maskinopvaskemidler til industri- og institutionsbrug«og de dertil hørende vurderings- og verifikationskrav gælder i fire år fra vedtagelsen af denne afgørelse. Artikel 4 Produktgruppen»maskinopvaskemidler til industri- og institutionsbrug«får til administrative formål tildelt kodenummer 038. Artikel 5 Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne. Udfærdiget i Bruxelles, den 14. november På Kommissionens vegne Janez POTOČNIK Medlem af Kommissionen ( 1 ) EUT L 27 af , s. 1.

2 L 326/26 Den Europæiske Unions Tidende BILAG GENERELLE FORHOLD Sigtet med kriterierne Kriterierne sigter især mod at fremme produkter, der belaster vandøkosystemerne mindre, som indeholder en begrænset mængde farlige stoffer, og hvis præstationer er afprøvet. Der er fastsat kriterier for følgende punkter: KRITERIER 1. Toksicitet for organismer, der lever i vand: Kritisk fortyndingsvolumen (CDV) 2. Bionedbrydelighed 3. Stoffer og blandinger, der er udelukket eller kun må bruges i begrænset omfang 4. Emballagekrav 5. Vaskeevne (brugsegnethed) 6. Automatiske doseringssystemer 7. Brugeroplysninger Oplysninger på EU-miljømærket (1) Vurdering og verifikation a) Krav Der er ved hvert kriterium anført specifikke vurderings- og verifikationskrav. Når ansøgeren skal fremlægge erklæringer, dokumentation, analyse- og prøvningsrapporter eller andet belæg for, at kriterierne er opfyldt, kan dette materiale efter forholdene stamme fra ansøgeren og/eller dennes leverandør(er) og/eller deres leverandør(er) osv. Prøvning udføres så vidt muligt af laboratorier, som opfylder de generelle krav i standard EN ISO eller tilsvarende. Der kan eventuelt anvendes andre prøvningsmetoder end dem, der er anført ved de enkelte kriterier, hvis det ansvarlige organ, der skal vurdere ansøgningen, accepterer dem som ligeværdige. Tillæg I henviser til en database for vaskemiddelingredienser (Detergent Ingredients Database, DID-listen), som omfatter de mest benyttede indholdsstoffer i formuleringer af vaskemidler. Den skal anvendes som grundlag for beregning af det kritiske fortyndingsvolumen (CDV) og til vurdering af indholdsstoffernes bionedbrydelighed. For stoffer, der ikke optræder på DID-listen, gives der anvisninger på, hvordan de relevante data beregnes eller ekstrapoleres. Den seneste version af DID-listen kan fås på EU-miljømærkets websted eller via de enkelte ansvarlige organers websteder. De ansvarlige organer kan om nødvendigt kræve supplerende dokumentation og foretage uafhængig verifikation. b) Målegrænser Bevidst tilsatte stoffer, biprodukter og urenheder fra råmaterialer, der findes i koncentrationer over 0,010 vægtprocent af den endelige formulering, skal også opfylde kriterierne. Biocider og farvestoffer skal opfylde kriterierne, uanset i hvilken koncentration de forefindes. Stoffer, som ligger over den grænse, der er anført i det foregående, betegnes herefter som»indholdsstoffer«. (2) Funktionel enhed Den funktionelle enhed for produktgruppen udtrykkes som g/l vaskevand (gram pr. liter vaskevand).

3 Den Europæiske Unions Tidende L 326/27 Vurderings- og verifikationskrav vedrørende den funktionelle enhed: Produktets fulde formulering skal indsendes til det ansvarlige organ med oplysninger om handelsnavn, kemisk navn, CASnr., DID-nr. (*), mængde med og uden vand og alle indholdsstoffernes form (uanset koncentration). Der skal forelægges en prøve på etiketten med doseringsanbefalingerne for det ansvarlige organ. Der skal for hvert indholdsstof forelægges sikkerhedsdatablade for det ansvarlige organ i overensstemmelse med Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 ( 1 ). DID-listen (del A og B) kan hentes på EU-miljømærkets websted: KRITERIER FOR EU-MILJØMÆRKET Kriterium 1 Toksicitet for organismer, der lever i vand: Kritisk fortyndingsvolumen (CDV) Det kritiske fortyndingsvolumen (CDV chronic ) for et en- eller flerkomponentsystem må ikke overstige følgende grænseværdier (ved største anbefalede dosering): CDV ved højeste anbefalede dosering Blød Mellem Hård Produkttype 0-6 dh 7-13 dh > 14 dh Iblødsætningsmidler Maskinopvaskemidler Flerkomponentsystem Skyllemidler Det kritiske fortyndingsvolumen for toksicitet (CDV chronic ) beregnes for hvert enkelt indholdsstof (i) i produktet ved hjælp følgende formel: CDV chronic ¼ X CDV ðiþ ¼ X weight ðiþ Ü DF ðiþ TF chronicðiþ Ü hvor vægt = indholdsstoffets vægt pr. anbefalet dosering DF TF = nedbrydningsfaktor = stoffets kroniske toksicitetsfaktor som anført i DID-listen. Biocider og farvestoffer i produktet omfattes også af CDV-beregningen, selv hvis koncentrationen er mindre end 0,010 % (100 ppm). På grund af deres nedbrydning i vaskeprocessen gælder der andre regler for følgende stoffer: Hydrogenperoxid (H 2 O 2 ) indgår ikke i CDV-beregningen Pereddikesyre medtages i beregningen som eddikesyre. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge beregningen af produktets CDV chronic. Et regneark til beregning af CDVværdien findes på EU-miljømærkets websted. Værdierne for DF- og TF-parametrene skal tages fra DID-listen. Hvis stoffet ikke er optaget på DID-listen, beregnes parametrene ved brug af retningslinjerne i DID-listens del B, og relevant dokumentation vedlægges. (*) DID-nummeret er indholdsstoffets nummer på DID-listen (databasen for vaskemiddelingredienser); det bruges til at fastslå, om kriterium 1 og 2 er opfyldt. ( 1 ) EUT L 396 af , s. 1.

4 L 326/28 Den Europæiske Unions Tidende Kriterium 2 Bionedbrydelighed a) Overfladeaktive stoffers bionedbrydelighed Alle overfladeaktive stoffer skal være bionedbrydelige under aerobe og anaerobe forhold. b) Organiske stoffers bionedbrydelighed Indholdet af alle organiske stoffer i produktet, der ikke er aerobt bionedbrydelige (ikke let bionedbrydelig) (anbo) og anaerobt ikke-bionedbrydelige (annbo) må ikke overstige følgende grænser: anbo Produkttype (g/l vaskevand) Blød Mellem Hård 0-6 dh 7-13 dh > 14 dh Iblødsætningsmidler 0,4 0,4 0,4 Maskinopvaskemidler/flerkomponentsystem 0,4 0,4 0,4 Skyllemidler 0,04 0,04 0,04 annbo Produkttype (g/l vaskevand) Blød Mellem Hård 0-6 dh 7-13 dh > 14 dh Iblødsætningsmidler 0,4 0,4 0,4 Maskinopvaskemidler/flerkomponentsystem 0,6 1,0 1,5 Skyllemidler 0,04 0,04 0,04 Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge dokumentation for bionedbrydeligheden af overfladeaktive stoffer og for beregningen af anbo og annbo for produktet. Der findes et regneark til beregning af anbo- og annbo-værdien på EU-miljømærkets websted. Der henvises til DID-listen for både overfladeaktive stoffer og anbo- og annbo-værdier. For indholdsstoffer, der ikke er optaget på DID-listen, opgives relevante oplysninger fra litteratur, andre kilder eller relevante testresultater til dokumentation for, at stofferne er aerobt og anaerobt bionedbrydelige, jf. tillæg I. Bemærk, at TAED bør anses for at være anaerobt bionedbrydeligt. Foreligger der ikke dokumentation i overensstemmelse med de anførte krav, kan et stof, som ikke må være et overfladeaktivt stof, fritages fra kravet om anaerob nedbrydelighed, hvis et af tre følgende punkter er opfyldt: 1. let nedbrydeligt med lav adsorption (A < 25 %) eller 2. let nedbrydeligt med høj adsorption (D > 75 %) eller 3. let nedbrydeligt og ikke-bioakkumulerende. Prøvning af adsorption/desorption kan gennemføres i overensstemmelse med OECD-retningslinje 106. Kriterium 3 Stoffer og blandinger, der ikke må anvendes eller kun må anvendes i begrænset omfang a) Indholdsstoffer, der ikke må anvendes Følgende indholdsstoffer må ikke indgå i produktet, hverken som en del af formuleringen eller som en del af en blanding, der indgår i formuleringen: EDTA (ethylendiamintetraeddikesyre)

5 Den Europæiske Unions Tidende L 326/29 duftstoffer reaktive chlorforbindelser APEO (alkylphenolethoxylater) og APD (alkylphenoler og derivater heraf) Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en udfyldt og underskrevet erklæring om, at produktet opfylder kriterierne. b) Farlige stoffer og blandinger Ifølge artikel 6, stk. 6, i forordning (EF) nr. 66/2010 om EU-miljømærket må hverken produktet eller nogen del af det indeholde stoffer, der opfylder kriterierne for klassificering med nedenstående fare- eller risikosætninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 ( 1 ) eller Rådets direktiv 67/548/EØF ( 2 ), og det må heller ikke indeholde stoffer, som der er henvist til i artikel 57 i forordning (EF) nr. 1907/2006. Nedenstående risikosætninger anvendes i almindelighed om stoffer. Hvis oplysninger om stoffer ikke er tilgængelige, gælder klassificeringsreglerne for blandinger. Liste over faresætninger: Faresætning ( 1 ) Risikosætning ( 2 ) H300 Livsfarlig ved indtagelse H301 Giftig ved indtagelse H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene H310 Livsfarlig ved hudkontakt H311 Giftig ved hudkontakt R28 R25 R65 R27 R24 H330 Livsfarlig ved indånding R23/26 H331 Giftig ved indånding H340 Kan forårsage genetiske defekter H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter H350 Kan fremkalde kræft H350i Kan fremkalde kræft ved indånding H351 Mistænkt for at fremkalde kræft H360F Kan skade forplantningsevnen H360D Kan skade det ufødte barn H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn R23 R46 R68 R45 R49 R40 R60 R61 R60/61/60-61 H360Fd Kan skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn R60/63 H360Df Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen R61/62 H361f Mistænkes for at skade forplantningsevnen. H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn H361fd Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn H362 Kan skade børn, der ammes H370 Forårsager organskader H371 Kan forårsage organskader R62 R63 R62/-63 R64 R39/23/24/25/26/27/28 R68/20/21/22 ( 1 ) EUT L 353 af , s. 1. ( 2 ) EFT 196 af , s. 1.

6 L 326/30 Den Europæiske Unions Tidende Faresætning ( 1 ) Risikosætning ( 2 ) H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering H400 Meget giftig for vandlevende organismer H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer EUH059 Farlig for ozonlaget EUH029 Udvikler giftig gas ved kontakt med vand EUH031 Udvikler giftig gas ved kontakt med syre EUH032 Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre EUH070 Giftig ved kontakt med øjnene R48/25/24/23 R48/20/21/22 R50 R50/-53 R51/-53 R52/-53 R53 R59 R29 R31 R32 R39/-41 Sensibiliserende stoffer H334: Kan fremkalde allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding R42 H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion R43 ( 1 ) Forordning (EF) nr. 1272/2008. ( 2 ) Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer som ændret. Bemærk, at dette kriterium også gælder for kendte nedbrydningsprodukter såsom formaldehyd fra formaldehydholdige stoffer. Ovenstående krav gælder ikke for stoffer eller blandinger, hvis egenskaber ændres af forarbejdning på en sådan måde, at den tidligere identificerede fare ikke længere er til stede (f.eks. således, at de ikke længere er biotilgængelige, eller ved at de undergår en kemisk forandring). Det endelige produkt må ikke være mærket med ovenstående faresætninger. Undtagelser Følgende stoffer er specifikt fritaget fra dette krav: Overfladeaktive stoffer H400: Meget giftig for vandlevende organismer R50 < 15 % i det endelige produkt Biocider til konservering (*) H331: Giftig ved indånding. R23 (kun for væsker med ph mellem 2 og 12 og højst 0,10 % w/w af aktivt materiale) H334: Kan fremkalde allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding R42 H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion R43 H400: Meget giftig for vandlevende organismer R50

7 Den Europæiske Unions Tidende L 326/31 Enzymer (**) H334: Kan fremkalde allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding R42 H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion R43 H400: Meget giftig for vandlevende organismer R50 NTA som urenhed i MGDA og GLDA (***) H351: Mistænkt for at fremkalde kræft R40 (*) Undtagelsen gælder kun for kriterium 3, litra b). Biocider skal opfylde kriterium 3, litra d). (**) Inklusive stabilisatorer og andre hjælpestoffer i præparaterne. (***) I koncentrationer under 1,0 % i råmaterialet, hvis den samlede koncentration i det endelige produkt er under 0,10 %. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal godtgøre, at dette kriterium er opfyldt, ved at forelægge en erklæring om, at ingen af indholdsstofferne er klassificeret i nogen af de fareklasser, der er forbundet med de faresætninger, som er anført i ovenstående liste i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008, for så vidt som dette kan fastslås, som minimum ud fra de oplysninger, der opfylder kravene i bilag VII til forordning (EF) nr. 1907/2006. Denne erklæring skal underbygges af et resumé af de relevante kendetegn, der er forbundet med faresætningerne i ovennævnte liste, i en detaljeringsgrad som fastsat i punkt 10, 11 og 12 i bilag II til forordning (EF) nr. 1907/2006 (Krav til udarbejdelse af sikkerhedsdatablade). Oplysninger om stoffers iboende egenskaber kan fremskaffes på anden måde end ved forsøg, for eksempel ved hjælp af alternative metoder som in vitro-metoder, ved hjælp af modeller for kvantitative struktur-aktivitets-relationer eller ved hjælp af kategorisering af stoffer og analogislutninger (»read-across«) i overensstemmelse med bilag XI til forordning (EF) nr. 1907/2006. Der tilskyndes på det kraftigste til, at relevante data stilles til rådighed for andre. De forelagte oplysninger skal vedrøre de former eller fysiske tilstande, hvori stoffet eller blandingen forekommer i det endelige produkt. For stoffer, der er opført i bilag IV og V til forordning nr. (EF)1907/2006, og som er undtaget fra registreringspligten henhold til samme forordnings artikel 2, stk. 7, litra a) og b), er en erklæring herom tilstrækkelig til at opfylde ovennævnte krav. c) Stoffer, der er listeført i henhold til artikel 59, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1907/2006 Der gøres ingen undtagelser fra forbuddet i artikel 6, stk. 6, i forordning (EF) nr. 66/2010 for så vidt angår stoffer, der er udpeget som særlig problematiske (Substances of very high concern) og opført på den i forordning (EF) nr. 1907/2006, artikel 59, omhandlede liste, og som findes i blandinger i koncentrationer på over 0,010 %. Vurdering og verifikation: Listen over stoffer, der er identificeret som særligt problematiske og opført på kandidatlisten i overensstemmelse med artikel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006, findes her: authorisation_process/candidate_list_table_en.asp Der skal henvises til listen på ansøgningsdatoen. Ansøgeren skal forelægge produktets nøjagtige recept for det ansvarlige organ. Ansøgeren skal også forelægge en erklæring om overensstemmelse med dette kriterium sammen med den dertil hørende dokumentation såsom overensstemmelseserklæringer, der er underskrevet af materialeleverandørerne, og kopier af de relevante sikkerhedsdatablade for stofferne og blandingerne. d) Anførte indholdsstoffer, som kun må anvendes i begrænset omfang biocider i) Produktet må kun indeholde biocider i konserveringsøjemed, og doseringen skal være afpasset til dette ene formål. Dette gælder ikke for overfladeaktive stoffer, som også kan have biocide egenskaber. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge kopier af sikkerhedsdatabladet for alle tilsatte biocider samt oplysninger om den nøjagtige koncentration i produktet. Biocidproducenten eller -leverandøren skal forelægge oplysninger om den nødvendige dosering til konservering af produktet. ii) Det er forbudt at hævde eller antyde på emballagen eller ved enhver anden kommunikationsform, at produktet har en antibakteriel eller desinficerende virkning. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge tekst og layout for hver emballagetype og/eller et eksemplar af hver emballagetype for det ansvarlige organ. iii) Produktet må indeholde biocider, forudsat at disse ikke er bioakkumulerende. Et biocid regnes anses for ikke at være bioakkumulerende, hvis BCF < 100 eller logkow < 3,0. Hvis både BCF- og logkow-værdier foreligger, anvendes den største målte BCF-værdi. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge kopier af sikkerhedsdatabladet for alle tilsatte biocider samt oplysninger om deres BCF- og/eller logkow-værdier.

8 L 326/32 Den Europæiske Unions Tidende e) Farvestoffer Farvestoffer, som er tilladt i produktet, må ikke være bioakkumulerende. Det er ikke nødvendigt at forelægge dokumentation for bioakkumuleringspotentialet for farvestoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevarer. Et farvestof anses for ikke at være bioakkumulerende, hvis BCF < 100 eller logkow < 3,0. Hvis både BCF- og logkow-værdier foreligger, anvendes den største målte BCF-værdi. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge kopier af sikkerhedsdatablade for alle tilsatte farvestoffer eller dokumentation for, at farvestoffet er godkendt til anvendelse i fødevarer. f) Enzymer Enzymer skal tilsættes i flydende form eller som støvfrit granulat. Enzymer skal være fri for mikroorganismerester fra fremstillingsprocessen. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge kopier af sikkerhedsdatablade for alle tilsatte enzymer sammen med dokumentation for, at enzymet er fri for restmikroorganismer. g) Fosfor Det samlede indhold af fosfater og andre fosforholdige stoffer må ikke overstige værdierne i tabellen, beregnet i gram fosfor pr. liter vand. Ved beregningen af fosforindholdet anvendes den største anbefalede dosering. Produkttype Fosfor (g P/l vand) Blød Mellem Hård 0-6 dh 7-13 dh > 14 dh Iblødsætningsmidler 0,08 0,08 0,08 Opvaskemidler 0,15 0,30 0,50 Skyllemidler 0,02 0,02 0,02 Flerkomponentsystem 0,17 0,32 0,52 Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge dokumentation for, at grænseværdierne i ovenstående tabel overholdes. Kriterium 4 Emballagekrav a) Vægt/nytte-forhold (WUR) Produktets vægt/nytte-forhold (WUR) må ikke overstige følgende værdier: Produkttype WUR 0-6 dh 7-13 dh > 14 dh Pulver (g/l vaskevand) 0,8 1,4 2,0 Flydende (g/l vaskevand) 1,0 1,8 2,5 WUR udregnes kun for primæremballagen (herunder kapsler, propper og håndpumper/sprayanordninger) ved brug af følgende formel: WUR ¼ X ½ðW i þ U i Þ=ðD i ä r i Þâ hvor W i = vægten (g) af emballagekomponenten (i), inklusive eventuel etiket

9 Den Europæiske Unions Tidende L 326/33 U i = vægten (g) af emballagekomponenten (i), der stammer fra ikke-genanvendt materiale. Hvis andelen af ikkegenanvendte materialer er lig 0 %, er U i = W i D i = antallet af funktionelle enheder i emballagekomponenten (i). Den funktionelle enhed = dosering i g/l vaskevand r i = returtallet, dvs. det antal gange, primæremballagen (i) genbruges til samme formål i et retur- eller genpåfyldningssystem (r i = 1, hvis emballagen ikke genbruges til samme formål). Hvis emballagen genbruges, sættes r i til 1, medmindre ansøgeren kan dokumentere et større returtal). Undtagelser Plastik/papir/papemballage med mere end 80 % genanvendt materiale eller mere end 80 % plastik fra vedvarende kilder undtages fra dette krav. Emballage anses som genanvendt, hvis råmaterialet er samlet fra emballageproducenter på distributionsplan eller forbrugerplan. Hvis råmaterialet er industriaffald fra materialeproducentens egen produktion, anses materialet ikke som genanvendt. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge beregningen af produktets WUR. Der findes et regneark til udregning heraf på EU-miljømærkets websted. Ansøgeren skal forelægge en udfyldt og underskrevet opgørelse af indholdet af genanvendt materiale eller materiale fra vedvarende kilder i emballagen. For at få godkendt refillemballagen skal ansøgeren og/eller forhandleren dokumentere, at refillerne kan købes på markedet. b) Plastemballage Der må i plastemballage kun anvendes phthalater, som på ansøgningstidspunktet har gennemgået en risikovurdering og ikke er blevet klassificeret efter kriterium 3, litra b) (og kombinationer heraf). For at lette identifikation af emballagens forskellige dele ved genvinding skal primæremballage af plast være mærket i henhold til DIN 6120, del 2, eller tilsvarende. Kapsler og pumper er undtaget fra dette krav. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en udfyldt og underskrevet erklæring om, at produktet opfylder kriterierne. Kriterium 5 Vaskeevne (brugsegnethed) Produktets præstationer og vaskeevne skal være tilfredsstillende. Produktet skal opfylde kravene ved brugertesten eller den interne prøvning i overensstemmelse med tillæg II. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge en detaljeret prøvningsrapport for det kompetente organ, herunder også oplysninger/dokumentation. Se tillæg II. Kriterium 6 Automatisk doseringssystem Flerkomponentsystemer skal udbydes med et automatisk system, som kan afgive kontrollerede doser. For at sikre, at der anvendes en korrekt dosering i de automatiske doseringssystemer, skal producenterne/leverandørerne rutinemæssigt gennemføre kundebesøg. Kundebesøgene gennemføres på alle lokaliteter mindst én gang om året i licensperioden; de skal omfatte kalibrering af doseringsudstyret. Kundebesøgene kan også gennemføres af en tredjepart. Undtagelsesvis kan der ses bort fra kundebesøgene, hvis afstanden og leveringsmetoden gør besøget vanskeligt at gennemføre i praksis. Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge en skriftlig beskrivelse af, hvem der har ansvaret for kundebesøg, hyppigheden af kundebesøg, og hvad et kundebesøg omfatter. Kriterium 7 Brugeroplysninger Oplysninger på EU-miljømærket a) Oplysninger på emballagen/produktdatabladet Følgende anbefalinger skal fremgå af emballagen og/eller produktdatabladet eller lignende. Doseres i henhold til tilsmudningsgraden og vandets hårdhed. Følg doseringsanvisningen. Hvis dette produkt, som har fået tildelt EU-miljømærket, anvendes i henhold til doseringsanvisningen, bidrager det til at mindske vandforureningen og affaldsproduktionen.

10 L 326/34 Den Europæiske Unions Tidende b) Oplysninger på EU-miljømærket Logoet skal være synligt og læseligt. Brugen af EU's miljømærkelogo er beskyttet i EU's primære lovgivning. EUmiljømærkets registrerings/licensnummer skal forefindes på produktet; det skal være læsbart og klart synligt. Det valgfrie mærke med tekstrubrik skal indeholde følgende tekst: Mindsket belastning af vandøkosystemerne Begrænset brug af farlige stoffer Har gennemgået vaskeevnetest. Retningslinjerne for brugen af det valgfrie mærke med tekstboks kan findes i»guidelines for use of the Ecolabel logo«på webstedet: Vurdering og verifikation (a-b): Ansøgeren skal indlevere en prøve af produktmærket og/eller produktdatabladet samt en erklæring om, at produktet opfylder dette krav. Påstande om produkter skal dokumenteres ved hjælp af relevante prøvningsrapporter.

11 Den Europæiske Unions Tidende L 326/35 Tillæg I Database for vaskemiddelingredienser (DID-liste) DID-listen (del A) er en liste med oplysninger om toksicitet for vandmiljøet og bionedbrydeligheden af indholdsstoffer, der typisk bruges i vaskemiddelformuleringer. Listen omfatter oplysninger om en række produkters toksicitet og bionedbrydelighed til brug i vaske- og rengøringsprodukter. Listen er ikke udtømmende, men der vejledes i DID-listens del B om bestemmelse af relevante parametre for udregning i forhold til stoffer, der ikke er optaget på listen (f.eks. toksicitetsfaktor (TF) og nedbrydningsfaktor (DF), der bruges til at udregne det kritiske fortyndingsvolumen). Listen udgør en generisk informationskilde, og stofferne på DID-listen godkendes ikke automatisk til brug i produkter med EU-miljømærket. DIDlisten (del A og B) kan hentes på EU-miljømærkets websted. For stoffer uden oplysninger om toksicitet for vandmiljøet og nedbrydelighed kan der anvendes strukturer med lignende stoffer til vurdering af TF og DF. Sådanne strukturer skal godkendes af det ansvarlige organ, der tildeler EU-miljømærket. Alternativt opstilles der»et værste tænkelige situation-scenarie«med nedenstående parametre: Værst tænkelige situation: Akut toksicitet Kronisk toksicitet Nedbrydning Indholdsstof LC50/EC50 SF( akut ) TF( akut ) NOEC (*) SF( kronisk ) (*) TF( kronisk ) DF aerob anaerob»navn«1 mg/l ,0001 0, P N (*) Hvis der ikke er fundet acceptable data for kronisk toksicitet, er disse kolonner ikke udfyldt. I så fald sættes TF (kronisk) til samme værdi som TF. (akut) Dokumentation for let bionedbrydelighed Der skal anvendes følgende testmetoder for let bionedbrydelighed: (1) Indtil den 1. december 2010 og i overgangsperioden fra den 1. december 2010 til den 1. december 2015: Prøvningsmetoderne for let bionedbrydelighed i direktiv 67/548/EØF, særlig de metoder, der er angivet nærmere i dette direktivs bilag V, afsnit C4, de ækvivalente OECD-prøvningsmetoder 301 A-F eller de ækvivalente ISO-prøvninger. Princippet om tidagesvinduet finder ikke anvendelse for overfladeaktive stoffer. Kravet er en nedbrydelighed på 70 % eller derover ved prøvningerne i bilag V.C4-A og C4-B i direktiv 67/548/EØF (og de ækvivalente OECD 301 A- og E- prøvninger samt de ækvivalente ISO-prøvninger), og 60 % ved C4-C-, D-, E- og F-prøvningerne (og de ækvivalente OECD 301 B-, C-, D- og F-prøvninger samt de ækvivalente ISO-prøvninger). (2) Efter den 1. december 2015 og i overgangsperioden fra den 1. december 2010 til den 1. december 2015: Prøvningsmetoderne omhandlet i forordning (EF) nr. 1272/2008. Dokumentation for anaerob bionedbrydelighed Referencetesten for anaerob bionedbrydelighed er EN ISO 11734, ECETOG nr. 28 (juni 1988), OECD 311 eller en ækvivalent prøvningsmetode, og der kræves 60 % fuldstændig nedbrydelighed under anaerobe forhold. Prøvningsmetoder, der simulerer forholdene i et relevant anaerobt miljø, kan også bruges til at dokumentere, at der er opnået 60 % fuldstændig nedbrydelighed under anaerobe forhold. Ekstrapolation for stoffer, der ikke er optaget på DID-listen For indholdsstoffer, der ikke er optaget på DID-listen, kan følgende fremgangsmåde anvendes til at tilvejebringe den nødvendige dokumentation for anaerob bionedbrydelighed: (1) Anvend rimelig ekstrapolation. Anvend prøvningsresultater, der er opnået for ét råmateriale, til at ekstrapolere til den fuldstændige anaerobe nedbrydelighed for andre overfladeaktive stoffer, der er strukturelt beslægtede med det. Når et overfladeaktivt stof (eller en gruppe homologe stoffer) ifølge DID-listen er anaerobt bionedbrydeligt, kan det antages, at et lignende overfladeaktivt stof også er anaerobt bionedbrydeligt (f.eks. er C12-15 A 1-3 EO sulfat (DID nr. 8) anaerobt bionedbrydeligt, og der kan således antages en tilsvarende bionedbrydelighed for C12-15 A 6 EO sulfat). Når det er fastslået ved hjælp af en passende prøvningsmetode, at et overfladeaktivt stof er anaerobt bionedbrydeligt, kan det antages, at et lignende overfladeaktivt stof også er anaerobt bionedbrydeligt (f.eks. kan litteratur, der bekræfter, at overfladeaktive stoffer, som tilhører gruppen alkylesterammoniumsalte, er anaerobt nedbrydelige, bruges som dokumentation for en tilsvarende anaerob bionedbrydelighed af kvaternære ammoniumsalte, der indeholder esterbindinger i alkylkæden/-kæderne).

12 L 326/36 Den Europæiske Unions Tidende (2) Udfør screeningtest for nedbrydelighed under anaerobe forhold. Hvis det er nødvendigt at udføre ny prøvning, udføres en screeningtest efter EN ISO 11734, ECETOC nr. 28 (juni 1988), OECD 311 eller en tilsvarende metode. (3) Udfør prøvning af nedbrydeligheden med lav dosis. Hvis det er nødvendigt at udføre ny prøvning, og der opstår problemer med udførelsen af screeningtesten (f.eks. inhibering pga. prøvestoffets toksicitet), gentages prøvningen med en lav dosis af det overfladeaktive stof, og nedbrydningen overvåges ved hjælp af 14C-målinger eller kemisk analyse. Prøvning med lav dosis kan udføres ved hjælp af OECD 308 (august 2000) eller en tilsvarende metode.

13 Den Europæiske Unions Tidende L 326/37 Tillæg II Vaskeevne (brugsegnethed) a) Intern prøvning Producentens prøvningslaboratorium kan blive godkendt til at gennemføre prøvning med henblik på at dokumentere vaskeevnen, hvis følgende yderligere krav er opfyldt. Det skal være muligt for miljømærkeorganisationer at overvåge prøvningens gennemførelse Miljømærkeorganisationerne skal have adgang til alle data om produktet Gennemførelsen af vaskeevneprøvningen skal være beskrevet i kvalitetskontrolsystemet. Ansøgeren skal forelægge dokumentation, som beviser, at produktet er prøvet under realistiske forhold: a. Service skal være tilsmudset med pletter, som er repræsentative for den type tilsmudsning, der kan forventes inden for de områder, hvor produkterne markedsføres b. Prøvningen gennemføres med den anbefalede dosering og den tilsvarende vandhårdhedsgrad ved den laveste anbefalede vasketemperatur. Ansøgeren skal forelægge dokumentation, som beviser: Produktets evne til at fjerne smuds på servicet Produktets evne til at tørre servicet. Produktet, som prøves, skal prøves i forhold til et referenceprodukt. Referenceproduktet kan være et produkt, som er godt etableret på markedet, og det prøvede produkt skal være mindst lige så effektivt som referenceproduktet. b) Brugertest 1. Der skal indhentes svar fra mindst 5 testcentre, som repræsenterer vilkårligt udvalgte brugere. 2. Proceduren og doseringen skal stemme overens med producentens anbefalinger. 3. Testperioden skal være på mindst fire uger med mindst 400 testcyklusser. 4. Hvert testcenter skal vurdere produktets eller flerkomponentsystemets vaskeevne ved at besvare spørgsmål om følgende aspekter (eller formuleret på lignende vis): Produktets evne til at fjerne smuds på servicet Produktets evne til at tørre servicet Respondentens tilfredshed med aftalen om kundebesøg. 5. Svarene skal afgives i henhold til en skala med mindst 3 niveauer, f.eks.»ikke tilstrækkelig effektivt«,»tilstrækkelig effektivt«eller»meget effektivt«. Hvad angår testcentrets tilfredshed med kundebesøgsordningen, skal resultaterne angives som»ikke tilfreds«,»tilfreds«og»meget tilfreds«. 6. Mindst 80 % af svarene skal angive, at produktet er tilstrækkelig effektivt eller meget effektivt for alle punkter (jf. nr. 4), og at man er tilfreds eller meget tilfreds med kundebesøgsordningen. 7. Alle rådata fra testen skal angives. 8. Testproceduren skal beskrives i detaljer.

KOMMISSIONENS AFGØRELSE

KOMMISSIONENS AFGØRELSE L 326/38 Den Europæiske Unions Tidende 24.11.2012 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 14. november 2012 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til vaskemidler til industri- og institutionsbrug

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. juli 2012 (OR. en) 12973/12 ENV 652

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. juli 2012 (OR. en) 12973/12 ENV 652 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. juli 2012 (OR. en) 12973/12 ENV 652 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 26. juli 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU) L 164/74 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 28. maj 2014 om ændring af afgørelse 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU af hensyn til udviklingen i klassificeringen af stoffer

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/893/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/893/EU) 11.12.2014 L 354/47 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 9. december 2014 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til kosmetiske produkter, som afrenses (rinse-off) (meddelt under nummer

Læs mere

L 186/36 Den Europæiske Unions Tidende 18.7.2007

L 186/36 Den Europæiske Unions Tidende 18.7.2007 L 186/36 Den Europæiske Unions Tidende 18.7.2007 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 21. juni 2007 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til sæbe, shampoo og hårbalsam (meddelt

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2) Forordning (EF) nr. 66/2010 foreskriver, at der fastsættes specifikke miljømærkekriterier for hver produktgruppe.

(EØS-relevant tekst) (2) Forordning (EF) nr. 66/2010 foreskriver, at der fastsættes specifikke miljømærkekriterier for hver produktgruppe. 12.7.2017 L 180/31 KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2017/1216 af 23. juni 2017 om opstilling af kriterier for EU-miljømærket til maskinopvaskemidler (meddelt under nummer C(2017) 4240) (EØS-relevant tekst)

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2) Forordning (EF) nr. 66/2010 foreskriver, at der fastsættes specifikke miljømærkekriterier for hver produktgruppe.

(EØS-relevant tekst) (2) Forordning (EF) nr. 66/2010 foreskriver, at der fastsættes specifikke miljømærkekriterier for hver produktgruppe. 12.7.2017 L 180/63 KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2017/1218 af 23. juni 2017 om opstilling af kriterier for EU-miljømærket til tekstilvaskemidler (meddelt under nummer C(2017) 4243) (EØS-relevant tekst)

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juli 2015 (OR. en) 10889/15 ENV 485 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: D038860/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE

KOMMISSIONENS AFGØRELSE L 299/38 Den Europæiske Unions Tidende 9.11.2013 AFGØRELSER KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 7. november 2013 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til skylletoiletter og urinaler (meddelt

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 15. juli 2013 (22.07) (OR. en) 12624/13 ENV 734

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 15. juli 2013 (22.07) (OR. en) 12624/13 ENV 734 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 15. juli 2013 (22.07) (OR. en) 12624/13 ENV 734 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 15. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm. dok.

Læs mere

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst)

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst) L 144/12 AFGØRELSER KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2015/886 af 8. juni 2015 om ændring af afgørelse 2014/312/EU opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til indendørs og udendørs malinger

Læs mere

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN 28.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 82/3 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

Vejledning til elektronisk ansøgning

Vejledning til elektronisk ansøgning Vejledning til elektronisk ansøgning Miljømærkning Danmark er gået over til elektronisk arkivering, og derfor ønsker vi fremover at modtage materiale elektronisk både når det gælder, nye ansøgninger, fornyelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om unges arbejde 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om unges arbejde 1) BEK nr 625 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsemin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20140113719 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE

KOMMISSIONENS AFGØRELSE 28.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 353/53 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 17. december 2013 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til billedbehandlingsudstyr (meddelt under

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE

KOMMISSIONENS AFGØRELSE 21.8.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 223/55 AFGØRELSER KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 16. august 2012 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til tryksager (meddelt under nummer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS BESLUTNING

KOMMISSIONENS BESLUTNING L 13/22 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 16. december 1999 om miljøkriterierne for tildeling af Fællesskabets miljømærke til kølemøbler (meddelt under nummer K(1999) 4522) (EØS-relevant tekst) (2000/40/EF)

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE

KOMMISSIONENS AFGØRELSE 10.6.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 151/5 AFGØRELSER KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 9. juni 2011 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til personlige computere (meddelt under

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 12.9.2001 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 242/11 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 28. august 2001 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til bærbare computere (meddelt

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til vandbaserede forsyningsanlæg

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til vandbaserede forsyningsanlæg RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 15. januar 2014 (OR. en) 5303/14 ENV 29 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. januar 2014 til: Komm. dok. nr.: D029990/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 190 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 190 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 190 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 6. januar 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat til

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2011 KOM(2011) 708 endelig 2011/0311 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage flufenoxuron

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 26. august 2010 til: Generalsekretariatet for Rådet Vedr.:

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed. L 96/26 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/561 af 11. april 2016 om ændring af bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikatet til

Læs mere

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24.

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24. 16.1.2004 L 10/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 65/2004 af 14. januar 2004 om indførelse af et system til fastlæggelse og tildeling af entydige identifikatorer til genetisk modificerede organismer KOMMISSIONEN

Læs mere

Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler

Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler NOTAT Pesticider og Genteknologi J.nr. Ref. Den 29. oktober 2014 Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler Denne vejledning anvendes til udformning af etiketvilkår til

Læs mere

Svanemærkning af Håndopvaskemiddel

Svanemærkning af Håndopvaskemiddel Svanemærkning af Håndopvaskemiddel Version 4.0 13. oktober 2008 31. december 2012 Nordisk Miljømærkning Indhold Hvad er et Svanemærket håndopvaskemiddel? 3 Hvorfor vælge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes?

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. : 12 våde og tørre renseservietter til skærme

Sikkerhedsdatablad. : 12 våde og tørre renseservietter til skærme Afsnit 1: Identifikation 1,1 Produktidentifikator Produktnavn Fellowes varenummer : 12 våde og tørre renseservietter til skærme : 99702 1,2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 14.12.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0298 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 14. december 2011 med henblik på vedtagelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Afsnit1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Afsnit 2: FAREIDENTIFIKATION

SIKKERHEDSDATABLAD. Afsnit1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Afsnit 2: FAREIDENTIFIKATION 1(7) SIKKERHEDSDATABLAD Afsnit1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Europaudvalget 1996 KOM (1996) 0347 Offentligt

Europaudvalget 1996 KOM (1996) 0347 Offentligt Europaudvalget 1996 KOM (1996) 0347 Offentligt tt -ùt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.09.1997 KOM(97) 462 endelig udg. 96/0200 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.11.2006 KOM(2006) 713 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om et midlertidigt forbud mod anvendelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0045/2011 af Christian Frener, østrigsk statsborger, om manglende overholdelse af EU's udbudsprocedure

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 15. december 2006

KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 15. december 2006 6.2.2007 DA Den Europæiske Unions Tidende L 32/137 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15. december 2006 om opstilling af reviderede miljøkriterier og tilhørende krav til vurdering og verifikation for tildeling

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler 16.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE

KOMMISSIONENS AFGØRELSE 12.5.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 125/53 af 10. maj 2012 om, at dichlorvos til produkttype 18 ikke optages i bilag I, I A eller I B til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring

Læs mere

Information om fastsættelse af KODENUMRE

Information om fastsættelse af KODENUMRE Information om fastsættelse af KODENUMRE Siden 1982 har der for malevarer eksisteret en bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre og en tilhørende bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) 12178/14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. juli 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 567 ENT 169 COMPET 461 DELACT 137 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 314/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1063/2012 af 13. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 22. juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 15. juli 2011 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den 23.6.2009. KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring af Rådets direktiv 74/152/EØF, 80/720/EØF,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 21. maj 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1

(EØS-relevant tekst) Artikel 1 1.8.2015 L 206/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1329 af 31. juli 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 for så vidt angår EU-luftfartsselskabers operationer af luftfartøjer, der er registreret

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 135 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 135 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 135 Offentligt Den 17. november 2016 MFVM 165 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af miljømærkekriterier for EU-miljømærket maskinopvaskemiddel (komitesag)

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10121/2014 Rev. 1 (POOL/E4/2014/10121/10121R1- EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om henholdsvis godkendelse og afvisning

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE

KOMMISSIONENS AFGØRELSE L 145/6 Den Europæiske Unions Tidende 31.5.2013 AFGØRELSER KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 21. maj 2013 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til sanitetsarmaturer (meddelt under

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 27.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 222/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 842/2011 af 19. august 2011 om standardformularer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2017 (OR. en) 11470/17 AGRILEG 145 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D048947/06 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CBR_1038017-1038018

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CBR_1038017-1038018 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til (EF) forordning nr. 1907 / 2006

Sikkerhedsdatablad i henhold til (EF) forordning nr. 1907 / 2006 01 Identifikation af stoffet / præparatet og virksomheden Handelsnavn Geberit AquaClean rengøringsmiddel (varenr. 242.546.00.1) Anvendelse af stoffet / præparatet Rengøringsmiddel til Geberit AquaClean

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 30.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 313/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1103/2010 af 29. november 2010 om regler for mærkning af kapaciteten af bærbare genopladelige batterier og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 11.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 293/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1015/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX D040155/01 [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) L 268/24 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022890/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022890/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. oktober 2012 (11.10) (OR. en) 14709/12 DENLEG 98 AGRI 654 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 4. oktober 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/14/EU

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/14/EU L 123/36 Den Europæiske Unions Tidende 9.5.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/14/EU af 8. maj 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage methylnonylketon

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 17. januar 2011 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-02-2010 / HSV Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 67 Anvendelse: Fugemasse.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: ASZT Udarbejdelsesdato: 24-07-2013 Revisionsdato: 24-07-2013 1.2. Relevante

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 30. juli 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Kan forårsage irritation af øjnene, luftvejene og halsen.

Kan forårsage irritation af øjnene, luftvejene og halsen. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203241 - Relevante

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 209/4 Den Europæiske Unions Tidende 4.8.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 712/2012 af 3. august 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2008 om behandling af ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. januar 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. januar 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. januar 2015 (OR. en) 5357/15 NLEG 16 AGRI 21 SAN 18 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 16. januar 2015 til: Komm. dok. nr.: D036749/02 Vedr.:

Læs mere