København, Den 18. marts 2009 Ejd alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling."

Transkript

1 ADVOKATERNE OSLO PLADS 16 Associerede advokater: Lars Andersen (L) Oslo Plads 16 Thomas Michael Berg (H) 2100 København Ø Hans K. Kristiansen Søren Larsen (H) Tlf Henrik Nehammer (H) Fax Arne Linde Olsen (H) Fik.nr Lars Odd Pettersen (L) cvr.nr København, Den 18. marts 2009 Ejd alo/slo Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling. På bestyrelsens vegne skal jeg herved indkalde til ordinær generalforsamling i E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg til afholdelse Torsdag, den 26. marts 2009 kl , i Bülows Hallen, Büllowsvej 34B, 1870 Frederiksberg, med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning for det forløbne år 3) Fremlæggelse af regnskab for 2008 med revisors påtegning for godkendelse. 4) Godkendelse af driftsbudget vedrørende udgifter for 2009 til godkendelse herunder postkasser, der er et lovkrav med udgangen af ) Erhvervsmæssig brug af lejlighed 6) Valg til bestyrelse og suppleanter. 7) Valg af revisor. 8) Eventuelt. Der vedlægges Årsregnskab for 2008 Budgetforslag for 2009 Med venlig hilsen Arne Linde Olsen W:\Slo\Administration\17-Holger Danskes Vej\17.indkaldelse til GF doc Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS. Reg.nr

2 EF Holger Danskesvej Budget 2009 ordinære udgifter Indtægter: budget 2009 realiseret 2008 budget 2008 Bidrag - fællesudgifter x) , , ,00 Vaskeri , , ,00 Andre Indtægter 1.200, , ,00 overført a/c vand x) ( ,00) (86.500,00) - Stigning ,00 Samlede indtægter , , ,00 Udgifter: Off. Afgifter over skattebillet , , ,00 el , , ,00 vand , ,00 Forsikringer , , ,00 Viceværtsservice , , ,00 Administration , , ,00 Kontorhold, kopier mm 5.000, , ,00 Varmeregnskab + vand , , ,00 Generalforsamling og møder 3.000,00 800, ,00 Revision , , ,00 Faste udgifter vaskeri 2.500, , ,00 Konsulent 5.000, ,00 Småanskaffelser 1.000, ,00 Kontingenter mm 3.000, , , , , ,00 Reparation og vedligeholdelse Ordinære udgifter , ,00 vvs ,00 kloak elektriker 227,00 tømrer / snedker vaskeri ,00 varmeanlæg ,00 maler låse og nøgler 4.698,00 diverse 7.481,00 udendørsarealer 200,00 i alt ordinære udgifter , , ,00 Postkasser , i alt ekstraordinære udgifter , Nettorenter ,00 - Driftsresultat , ,00 (6.124,00) Egenkapital: saldo (11.537,00) resultat ,00 forventet saldo ,00 x) Fællesudgifter ændres pr 1. juli 2009 til årlig opkrævning ,00 idet vand herefter er udtaget og overfør som a/c til de enkelte ejere ,00 udarbejdet marts 2009 af Arne Linde Olsen og godkendt på generalforsamling den

3 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionaktieselskab Strandvejen Hellerup Telefon Telefax Ejerlejlighedsforeningen matr. nr.14di og 14dk, Frederiksberg Ejendommen Holger Danskes Vej Frederiksberg Årsregnskab 2008 Årsregnskabet er godkendt på ejerlejlighedsforeningens generalforsamlingden / 2009 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr , Gentofte

4 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Resultatopgørelse 1. januar- 31. december 4 Balance 31. december 5 Noter til årsregnskabet 6 Administrator: Advokat Arne Linde Olsen Oslo Plads København Ø

5 Ledelsespåtegning Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskabet for 2008 for Ejerlejlighedsforeningen matr. nr. 14di og 14dk, Frederiksberg. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med anerkendt regnskabspraksis. Vi anser den valgte regnskabspraksis som hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af ejerforeningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Ingen af ejerforeningens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i regnskabet anførte, og der påhviler ikke ejerforeningen eventualforpligtelser, som ikke fremgår at årsregnskabet. Årsregnskabet godkendes hermed og indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København den 17. marts 2009 Administrator Arne Linde Olsen Bestyrelse Jacob Nielsen Stine Arildsen Rasmus von Stam Jonasson Marianne Toldbod Hans Christian Lund 1

6 Den uafhængige revisors påtegning Til ejerne i Ejerlejlighedsforeningen matr. nr. 14di og 14dk, Frederiksberg Vi har revideret årsregnskabet for Ejerlejlighedsforeningen matr. nr. 14di og 14dk, Frederiksberg for regnskabsåret 2008 omfattende ledelsespåtegning, resultatopgørelse, balance og noter. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver,at vi leveroptil etiskekrav samt planlæggerogudførerrevisionen medhenblikpåat opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved denne risikovurdering overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for ejerforeningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af ejerforeningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 2

7 Den uafhængige revisors påtegning Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af ejerforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret København, den 17. marts 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Per Nørgaard Sørensen statsautoriseret revisor 3

8 Resultatopgørelse 1. januar december Note Fællesomkostninger Overført som aconto vand Andre indtægter Vaskemønter Ekstraordinære indtægter Indtægter Vedligeholdelse Afgifter Personaleomkostninger Administration Udgifter Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat ζ 4

9 Balance 31. december Aktiver Note Danske Bank, konto nr Danske Bank, konto nr Rådighedskonto, bestyrelse Tilgodehavende, fjernvarme Tilgodehavende, fugtsikring, kælder forhus Tilgodehavende, koldtvandsrør Tilgodehavende, vaskeri og renovering Tilgodehavende, faldstammer Varmeregnskab 2008/ Andre tilgodehavender Restancer Aktiver Passiver Egenkapital 1. januar Årets resultat Egenkapital Igangværende renovering Danske Bank, fjernvarme Danske Bank, fugtsikring, kælder forhus Danske Bank, faldstammer Ringkøbing Bank, koldtvandsrør Ringkøbing Bank, hovedtrapper mv Skyldig revision og regnskabsassistance Mellemregning administrator Varmeregnskab 2008/ Varmeregnskab 2007/ Vandregnskab 2008/ Skyldige omkostninger Skyldige lønomkostninger Gældsforpligtelser Passiver Vaskeri, ejerlejlighed 7 ζ 5

10 Noter til årsregnskabet 1 Vedligeholdelse VVS-arbejde Elektriker Låsesmed Maler Udendørs arealer Varmeanlæg Vaskeri Diverse Ekstraordinær vedligeholdelse Afgifter El og vandafgifter (vand til 28. februar 2008) Forsikringer Kontingent, "Fællesforeningen" Ejendomsskatter mv Personaleomkostninger Arbejdsløn Regulering feriepenge funktionær ATP mv ζ 6

11 Noter til årsregnskabet 4 Administration Administrator Revision og regnskabsassistance Advokathonorar Konsulenthonorar Fællesudgifter, vaskeri Generalforsamling og møder Varmeregnskab Kontorhold Diverse gebyrer Igangværende renovering 2008 Opkrævet i henhold til beslutning Afholdte omkostninger: Entreprenør Tilsyn Administration Vandregnskab 2008/ Aconto opkrævet overført fra drift Afholdte omkostninger ζ 7

12 Noter til årsregnskabet 7 Vaskeri, ejerlejlighed Værdi af ejerlejlighed, som ikke er medtaget i balancen: Offentlig vurdering 1. oktober Anskaffelsessum ζ 8

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Således vedtaget på foreningens generalforsamling,

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Bryggervangen 12-16 Bryggervangen 12-16 / Sct. Kjeldsgade 23-29 / Ourøgade 19-33 (Matr. nr. 4352, 4783 UKK) Regnskab for året 2006 Administrator: Advokaternes Ejendomsadministration A/S

Læs mere

Ejerforeningen Birkegården

Ejerforeningen Birkegården Ejerforeningen Birkegården Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger.... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Resultatopgørelse... 5 Balance... 6

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2005 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Ejerforeningen Birkegården

Ejerforeningen Birkegården Ejerforeningen Birkegården Indholdsfortegnelse... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 7 Resultatopgørelse... 5 Balance... 6 Noter... 7 Foreningsoplysninger

Læs mere

VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD. Årsrapport 2011

VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD. Årsrapport 2011 VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD CVR-nr. 33 33 55 39 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: BESTYRELSENS PÅTEGNING ------------------------------------------

Læs mere

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V o Arsregnskab for 2014 Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård

Ejerforeningen Skodsborg Solgård BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf: 39 15 52 00 Koebenhavn@bdo.dk Ejerforeningen Skodsborg Solgård Årsrapport 2011/12 Årsrapporten

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORiSEREDE REVISORER lis VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF, 33 13 29 12. FAX, 33 3202 12. E-MAlLe EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE, HENNING ROSE1'

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER lis vester VOLD GADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF: 33 132912. FAX: 33 320212. E-MAIL: EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE: HENNING ROSENVOLD. HENRIK

Læs mere

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER 10 Gårdlauget Sølvtorvet Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER Gårdlaugetskontingent - medlemmer Renteindtægter Indtægter i alt 374.700 kr. 375.700 El-forbrug Forsikring Anskaffelser til gården Gård-

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber 1. januar 31. december 2009 Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for 2009 s.2 Grundejerforeningen

Læs mere

Ejerforeningen Sadolinparken

Ejerforeningen Sadolinparken Årsregnskab for 2014 Årsregnskabet er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2010 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 Budget Realiseret Realiseret 2010 2010 2009 Udstillingsvirksomhed:

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 4

Læs mere

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013 G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse CVR nr. 33894783 Årsregnskab for 2013 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 109-307/TSH Ledelsespåtegning Administrator og bestyrelsen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 ÅRSRAPPORT 2010

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk. Regnskab 2009

Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk. Regnskab 2009 Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk Regnskab 2009 2. Udkast Resultatopgørelse for 01.01.2009-31.12.2009 Balance pr. 31.12.2009 CVR. NR. 10 56 64 87 Den uafhængige revisors påtegning Til Andelshaverne

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C CVR-nr. 20 87 43 84 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent ÅRSRAPPORT 2009/2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere