DM - Fagligt Nyt. DM i tænkeboks: Hvordan varetager vi bedst medlemmernes kollektive interesser?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DM - Fagligt Nyt. DM i tænkeboks: Hvordan varetager vi bedst medlemmernes kollektive interesser?"

Transkript

1 DM - Fagligt Nyt Til DM s tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter juni 2013 DM i tænkeboks: Hvordan varetager vi bedst medlemmernes kollektive interesser? Med OK 13 i frisk erindring har DM påbegyndt arbejdet med, hvordan vi bedst sikrer medlemmernes kollektive interesser fremadrettet. Arbejdsgivernes offensive dagsorden og ideologiske korstog giver nye udfordringer frem mod OK 15. Af Troels Mørk, Arbejdsgivernes offensive dagsorden, hvor målet har været at flytte fokus fra centrale forhandlinger til lokale aftaler samtidig med, at man, med finansminister Bjarne Corydon for bordenden, har forsøgt at udvande allerede indgåede aftaler og rettigheder, har fået DM til at gå i tænkeboks. Dagsordenen forventes gentaget ved OK 15, og tendensen er også fremherskende på det private område og. For hvordan skal DM arbejde fremover, hvis det ikke er ved overenskomstforhandlingerne, de store resultater hentes hjem til medlemmerne? Det kommer til at forandre TR erens rolle og funktion markant og stiller store krav til DM og den måde, vi uddanner tillidsvalgte på. For det vil også være meget forskelligt, hvordan den enkelte TR s arbejde vil forløbe. De arbejdspladser, hvor tillid og et frugtbart samarbejde mellem arbejdsgiver og lønmodtager er hverdag, kan der sagtens være fordele i at beslutte detaljerne i overenskomsten lokalt. Omvendt vil det give udfordringer, hvis det modsatte er tilfældet, siger Ingrid Stage. Gennem et større arbejde i DM s hovedbestyrelse, der netop er igangsat, håber DM s formand, Ingrid Stage, at kunne præsentere DM s bud på de kommende udfordringer. Arbejdet skal danne grobund for OK 15 og det private overenskomstområde. Nye roller til TR en Hvis ikke TR erne allerede har oplevet en arbejdsgiverside med et anderledes fokus, vil de formentlig gøre det inden for de kommende år. Tidligere har den lokale TR ofte haft en funktion, hvor en af hovedopgaverne har været at overvåge, om overenskomstens bestemmelser blev overholdt. I fremtiden vil TR en formentlig få en central rolle, når indholdet af rammeoverenskomsten konkret skal udmøntes lokalt, siger Ingrid Stage. Tidligere har den lokale TR ofte haft en funktion, hvor en af hovedopgaverne har været at overvåge, om overenskomstens bestemmelser blev overholdt. I fremtiden vil TR en formentlig få en central rolle, når indholdet af rammeoverenskomsten konkret skal udmøntes lokalt. Ingrid Stage, formand, DM Temanummer: DM i fremtiden Indhold: DM i fremtiden: DM i tænkeboks DM i fremtiden: De konkrete diskussioner...3 DM i fremtiden: Et tilbageblik på OK DM i fremtiden: Leder: Tillidsrepræsentantens rolle...5 Kort nyt... 6 fortsætter på næste side... Årets TR-dag...7 Brevkassen Nye TR ere Kurser

2 DM i fremtiden DM - Fagligt Nyt juni fortsat... Alt er i spil kom med dit bud Ingrid Stage har været primus motor i at sætte arbejdet hurtigt i gang. Vi har valgt at sætte det her arbejde i gang umiddelbart efter afslutningen på OK 13 for at give os selv så god tid så muligt til at forbedre os selv og vore nære omgivelser, som fx TR erne, til den ny virkelighed, som møder os, siger hun og uddyber: Den nye rolle for TR en vil kræve, at vi som fagforening kommer med nogle bud, hvordan vi hjælper de tillidsvalgte lokalt, siger hun og bakkes op af Peter Grods Hansen, formand for DM s Overenskomst- og Arbejdspladsudvalg. Der vil helt sikkert komme en større decentralisering og muligvis også en større individualisering. De generelle aftaler bliver mere rammeaftaler. Det giver os en større udfordring med hensyn til at få indblik i, hvad der sker lokalt, siger Peter Grods Hansen. Han glæder sig til det kommende arbejde og kan allerede nu pege på en ting, som vil komme til at stå mere centralt. Der vil helt sikkert komme en større decentralisering og muligvis også en større individualisering. De generelle aftaler bliver mere rammeaftaler. Det giver os en større udfordring med hensyn til at få indblik i, hvad der sker lokalt. Peter Grods Hansen, formand, DM s Overenskomst- og Arbejdspladsudvalg Det lokale klubarbejde vil få en mere central placering i arbejdet fremover. Derudover er jeg åben for at kigge alle muligheder igennem, siger Peter Grods Hansen. Har du et bud på, hvad DM skal lægge vægt på i det generelle arbejde for at forbedre TR ernes arbejdsvilkår, vil Ingrid Stage og Peter Grods Hansen gerne høre fra dig. Du kan skrive direkte til dem på:

3 DM i fremtiden DM - Fagligt Nyt juni DM i fremtiden: Hvad bliver der konkret diskuteret? OK 15, strategiske samarbejdsalliancer, støtte til tillidsvalgte i fremtiden, individualisering, lokal lønpolitik samt løndannelse og DM s fremtidige profil. Det var emnerne på seminar i DM s hovedbestyrelse om DM i fremtiden. Af Troels Mørk, DM er godt i gang med at ruste sig til en fremtid med nye udfordringer, samarbejdsformer og strategiske alliancer. Det kom til udtryk på et seminar i DM s hovedbestyrelse, hvor temaet var DM i fremtiden. Arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet var inviteret for at tage temperaturen på det danske arbejdsmarked og de udfordringer, lønmodtagersiden står overfor. Han hev fat i to punkter, hvor skiftet i vilkårene for fagbevægelsen kommer særligt til udtryk. 1) Arbejdsgiverne er gået fra at være i defensiven til at være i offensiven. Nu er det arbejdsgiverne, der stiller kravene. Der er nok ingen tvivl om, at arbejdstiden (arbejdsmængden og hvem, der skal bestemme) samt reguleringsordningen vil blive udfordret ved de næste overenskomstforhandlinger Efter talen fra Flemming Ibsen lagde DM s hovedbestyrelse hovederne i blød og kom frem til følgende hovedpunkter, som skal danne grobund for den videre diskussion. På et møde i DM s hovedbestyrelse 10. juni vil DM igen behandle emnet. I løbet af efteråret kommer DM med bud på fremtidens udfordringer på det akademiske arbejdsmarked. 2) Markedsvilkårene har forandret sig, idet der siden 2002 er en udbredt grad af fri konkurrence mellem AC-organisationerne. Det betyder, at man må indgå i en kamp med andre organisationer om medlemmerne, og samtidig er der den risiko, at stadig flere arbejdstagere vælger ikke at organisere sig.

4 DM i fremtiden DM - Fagligt Nyt juni OK 13 et tilbageblik DM s formand, Ingrid Stage, var selv en aktiv del af OK 13-forhandlingerne. Nu, hvor røgen har lagt sig, er det tid til at kigge fremad mod OK 15 med de nyeste erfaringer i bagagen. Af Troels Mørk, OK 13-forhandlingerne og processen op til er i frisk erindring hos Ingrid Stage. Erfaringerne fra OK 13 skal bruges i det arbejde, DM netop har igangsat for at stå godt rustet til OK 15. OK 13-forløbet lægger Ingrid Stage meget på sinde. Ved disse OK-forhandlinger, men også ved OK 11, var det tydeligt, at arbejdsgiversiden har påbegyndt en offensiv, der vil kunne underminere vores position i forhandlingerne. Det bliver vi naturligvis nødt til at indstille os på og finde modsvar på, hvis vi ikke skal trænges helt i defensiven, siger hun. Spil for galleriet Hun mener, at konflikten med lærerne blev håndteret på en meget uheldig og uprofessionel måde, der giver bange anelser fremadrettet. Der er ikke tvivl om, at store dele af konflikten var spil for galleriet og bestemt ikke klædeligt, hvis vi gerne vil fastholde den danske model og fleksibiliteten, den bidrager med, siger hun. Ved disse OK-forhandlinger var det tydeligt, at arbejdsgiversiden har påbegyndt en offensiv, der vil kunne underminere vores position i forhandlingerne. Det bliver vi naturligvis nødt til at indstille os på og finde modsvar på. Ingrid Stage, formand for DM Hun peger også på reguleringsordningen, som arbejdsgiveren havde plottet ind som mål. Vi undgik at pille ved ordningen, men den vil helt sikkert komme i spil igen om to år. Derudover tyder alt på, at arbejdsgiversiden vil møde os med en endnu mere offensiv strategi, end vi har set ved OK 13, siger Ingrid Stage. Du kan få overblikket over OK 13 på dm.dk/ok13

5 Formandskommentar DM - Fagligt Nyt juni Leder: Tillidsrepræsentanten i fremtiden Af formand for DM, Ingrid Stage Dette nummer af Fagligt Nyt handler blandt andet om tillidsrepræsentantens fremtidige rolle. Som tillidsrepræsentanter ændrer jeres virkelighed og opgaver sig hele tiden. Tendensen de seneste 15 år er, at overenskomsterne i stadig højere grad er blevet rammeoverenskomster, og der er sket en øget decentralisering af aftale- og overenskomstsystemet, så langt flere aftaler indgås og udmøntes lokalt. Den tendens ved vi fortsætter, og dermed får I som tillidsrepræsentanter en endnu vigtigere, men også anderledes rolle. Og netop derfor, er overvejelser om tillidsrepræsentantens rolle i fremtiden særlig relevant. Ved de seneste overenskomster oplevede vi, at arbejdsgiversidens vilje til reelle forhandlinger på mange områder var meget ringe, og dermed udfordredes den danske aftalemodel i en grad, der gør det nødvendigt for os at finde en ny strategi ved fremtidige overenskomstforhandlinger og også udvikle vores rolle som faglig organisation. Overenskomsterne vil stadig være rammen om vores arbejdsliv, men vores krav vil være anderledes, og meget mere skal aftales på de enkelte arbejdspladser. I er som tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne rygraden i den danske model. I udfylder de rammer, de kollektive overenskomster leverer for udvikling af løn og ansættelsesvilkår på den enkelte arbejdsplads. Og når rammerne ændres, eksempelvis ved at overenskomsterne lægger mere vægt på arbejdsmiljø, så stiller det nye krav til jer og dermed også til os som organisation i forhold til at klæde jer på til den nye rolle. I hovedbestyrelsen er vi pt. i gang med en proces, hvor vi drøfter, hvordan vi bedst kan varetage den kollektive interessevaretagelse i fremtiden. I den forbindelse er vi også ved at kigge hele vores servicering af og samarbejde med tillidsrepræsentanter efter i sømmene. For vi kan godt gøre samarbejdet bedre og blive bedre til at imødekomme tillidsrepræsentanternes behov. Hvis mandatet ændrer sig, fx til at skulle følge op på arbejdsmiljøkrav, så er redskaberne også nogle andre. Så måske skal I klædes anderledes på for at udfylde rammen i fremtiden. Og her er jeres input altafgørende. eller jeres kontaktperson i sekretariatet, hvis I har forslag og ønsker til det fremtidige samarbejde. Rigtig god sommer!

6 Kort Nyt DM - Fagligt Nyt juni Kort nyt DM støtter HK s kampagne mod dagpengeforringelser Fagforbundet HK har lanceret en kampagne, der skal skabe opmærksom omkring forringelserne i dagpengesystemet. Kampagnen er bygget op om tre krav: genoptjening af dagpengerettighederne (ikke 52 uger som i dag). En del af kampagnen består af en underskriftsindsamling, som allerede nu har rundt underskrifter. Underskrifterne afleveres til Folketinget juni ved en stor event på Folkemødet på Bornholm. Du kan sætte din signatur på HK s underskriftsindsamling og deltag i debatten på Facebook på dagpengeretten Barselsregler: Nye områder med 6+6 uger til begge forældre En helt ny afgørelse på det regionale område har fastslået, at én arbejdsgiver sagtens kan være omfattet af flere barselsaftaler også selv om de indholdsmæssigt er identiske. Det betyder, at skønt begge forældre er ansat hos den samme arbejdsgiver, så vil de hver især kunne være berettiget til 6+6 ugers barsel med fuld løn, såfremt de er ansat efter forskellige overenskomster med tilhørende forskellige barselsaftaler. Fx vil en mor, der er biolog og en far, der er sygeplejerske og begge er ansat ved Region Sjælland, have ret til 6+6 ugers barsel med løn, fordi moderen vil være omfattet af den akademiske barselsaftale med regionen, hvorimod faren vil være omfattet af den aftale som Sundhedskartellet har indgået. Afstemning Afstemning i MP Pension Det kræver din hjælp og stillingtagen, hvis MP Pension skal komme igennem med et forslag, som giver pensionsselskabet mulighed for at samarbejde med flere om investeringer. Af Troels Mørk, Bestyrelsen i MP Pension ønsker medlemmernes tilkendegivelse for eller imod en ny formålsbestemmelse, som giver mulighed for at samarbejde med flere om investeringer, hvis det nedbringer medlemmernes investeringsomkostninger. Den nye formålsbestemmelse er med til at sikre, at pensionskassen i endnu højere grad kan leve op til sin pligt: At sikre dig og alle andre medlemmer den bedst mulige pension. Formålsbestemmelsen kræver 2/3 flertal for at blive vedtaget, og det er således helt afgørende, at medlemmerne bruger stemmeretten ved denne urafstemning. og dine faglige netværk til at stemme. Det vil være en stor hjælp og vil kunne medvirke til, at vi får et entydigt afstemningsresultat, siger formand for DM, Ingrid Stage. Pensionskassens bestyrelse anbefaler alle medlemmer at stemme for. Dansk Magisterforening, Dansk Psykolog For- relsens anbefaling. Alle medlemmer har fået et brev med posten med vejledning til afstemningen. Du kan stemme frem til torsdag 13. juni Hvis du har mulighed for det, vil jeg være dig taknemlig for at gøre dine kolleger opmærksom på sagen og opfordre dem

7 Årets TR-dag DM - Fagligt Nyt juni Årets TR-dag 19. november 2013 Emnet for årets TR-dag ligger nu fast: Interessevaretagelse og indflydelse i decentrale aftalerum Det er DM s hovedbestyrelse, der godkender emnet efter indstilling fra TR-netværket. Har du input til indholdet eller kommentarer til dagen, er du velkommen til at skrive til Allan Bresson i DM på På dm.dk/trdag kan du løbende holde dig orienteret om programmet og praktiske oplysninger.

8 Brevkasse DM - Fagligt Nyt juni Spørgsmål Sommerferien står ved døren. Kan I ikke repetere reglerne, hvis man skulle være så uheldig at blive syg under ferien eller lige inden feriens start? Derudover må I meget gerne fortælle mig om reglerne, hvis arbejdsgiveren ønsker at annullere allerede aftalt ferie. Svar Sygdom er en lovlig feriehindring, hvilket betyder, at hvis du bliver syg inden det tidspunkt, hvor du din arbejdsdag normalt begynder (første feriedag) har du ikke pligt til at begynde ferien. Ferien bliver således annulleret, og du og din arbejdsgiver skal aftale et nyt tidspunkt, hvor du kan afholde din ferie. Retten til tre ugers sammenhængende ferie består. Bliver du syg under ferien, har du mulighed for at få erstatning for de tabte feriedage. Sker dette, skal du: ferien gælder først fra det tidspunkt, du rent faktisk har meldt dig syg på arbejdspladsen en friattest (lægeerklæring) fra din læge. Du skal selv betale for denne dokumentation. Der er en samlet karensperiode på fem dage, hvor du ikke kan få erstatningsferie. Det vil sige, at du først har mulighed for at få erstatningsferie efter din femte sygedag. En række ferieaftaler giver dog mulighed for under særlige omstændigheder at få hele din ferie suspenderet, hvis du skulle blive syg under afvikling af ferie. Derfor skal du altid kontakte DM, hvis du bliver syg under din ferie. For så vidt angår flytning/annullering af ferie gælder følgende: Allerede aftalt ferie kan kun kræves flyttet af arbejdsgiver, hvis: uforudsigelig Der skal altså være tale om helt særlige situationer, og det vil normalt ikke være tilstrækkeligt, at der fx er sygdom blandt medarbejderne. Din arbejdsgiver skal erstatte et eventuelt dokumenteret økonomisk tab som følge af udskydelsen. Er du ansat i en kommune eller i en region, får du ikke en særlig kompensation ved flytning af planlagt ferie. Er du statsansat og får omlagt en allerede planlagt eller påbegyndt ferie, afhænger kompensationen af varslet: Du får 1,8 time ekstra pr. dag, hvis du er blevet varslet omlagt med mindre end tre måneders varsel og 3,6 timer ekstra pr. dag, hvis du allerede har påbegyndt din ferie. Konsulent Mette Askov, Spørgsmål gen af august. Umiddelbart efter skal hun på barselsorlov. Hun har sendt mig følgende spørgsmål: Indtil videre regner vi jo med, at der bliver en fast stilling slået op i slutningen af 2013 eller i starten af Min chef har opfordret mig til at søge stillingen, når/hvis den bliver slået op. Dette vil jeg selvfølgelig meget gerne, men jeg kan jo næsten med sikkerhed sige, at jeg ikke kan starte på det tidspunkt, som der bliver bedt om i opslaget, da jeg i slutningen af 2013 kun er cirka tre måneder henne i min barselsorlov. Min chef mente, at hvis jeg var den bedste kandidat til stillingen, ville man kunne finde en løsning på dette, sådan at jeg kunne starte nogle måneder senere end den dato, der er angivet i opslaget. Men er der nogle deciderede regler, jeg skal tage højde for hvad angår jobsøgning under barselsorlov, og hvis ikke jeg får stillingen, hvordan kan jeg så vide mig sikker på, at jeg ikke er den bedste kandidat til jobbet, men i stedet er blevet diskrimineret på grund af min situation (at jeg er på barselsorlov)? tillidsrepræsentant med i ansættelsesudvalget. Svar Hvis din kollega er den bedst kvalificerede og får tilbudt stillingen, har hun krav på at blive ansat fra den dato, der er angivet i stillingsopslaget og altså starte med at være på barselsorlov. Det vil være i strid med ligebehandlingsloven at aftale et senere tidspunkt med den begrundelse, at hun er på barselsorlov. Hvis hun derimod ikke får tilbudt stillingen, kan det være meget vanskeligt at påvise, at der ikke er tale om diskrimination på grund af barsel. Det vil derfor være vigtigt, at til-lidsrepræsentanten er opmærksom på problemet og gør, hvad han eller hun kan for, at din kollega ikke diskrimineres, hvis hun i øvrigt er den bedst kvalificerede.. fortsætter på næste side...

9 Brevkasse DM - Fagligt Nyt juni fortsat... Spørgsmål kommunikation og branding inden for mellemstore private virksomheder. Min ledelse har nu af flere omgange opsagt medarbejdere ramme mig næste gang. Problemet er, at de samtidig ansætter nye medarbejdere, der i store træk varetager samme opgaver, dog med en lidt anderledes tilgang og vinkel. Fx blev en af de, som blev opsagt sidste gang, forklaret med, at stillingen nu skulle indeholde mere salg og opdyrkning af nye kunder. Må man det? Svar Det er vanskeligt at svare entydigt, da det skal vurderes fra sag til sag. Udgangspunktet er, at den ansatte både har ret, men faktisk også pligt, til at lade sig omplacere til ny stilling, hvis medarbejderens stilling forsvinder samtidig med, at der er en passende stilling ledig, også når det er en ny stilling, der slås op, som i dit eksempel. Det er slået fast juridisk, at arbejdsgiver bedst vurderer eller i hvert fald har ret til at foretage vurderingen af, hvilke personer, der dygtigst kan varetage de forskellige stillinger i virksomheden. Arbejdsgiver har altså, populært sagt, ret til at sætte holdet. Hvis en medarbejder opsiges, bør det dog altid vurderes, om opsigelsen er juridisk saglig. Den vurdering kan DM lave. I den pågældende sag ville det blandt andet indgå i vurderingen af sagligheden, om den pågældende havde fået tilbudt den nye stilling, og hvis det ikke var tilfældet, i hvilket omfang, arbejdsgiver rent faktisk havde foretaget en konkret vurdering af mulighederne for omplacering til den pågældende nye stilling. Kunne den opsagte medarbejder allerede med sin nuværende baggrund varetage salg og marketingsdelen? Skulle der oplæring og/eller uddannelse til? Hvilken uddannelsesmæssig og erfaringsmæssig profil søgte arbejdsgiver, og hvilken baggrund havde den, der blev ansat? Hvis arbejdsgiver konkret har vurderet og begrundet, hvorfor den opsagte medarbejder, efter deres vurdering, ikke er den rette til den mere salgs og markedsorienterede stilling er det yderst vanskeligt for ikke at sige umuligt at føre en sag om usaglig opsigelse. Og hvis stillingsopslaget og den, der bliver ansat, tilmed har en mere merkantil profil, gør det ikke sagen bedre. Omvendt vil arbejdsgiver have et problem, hvis de ikke har foretaget en konkret vurdering og kan begrunde deres valg. opsagte medarbejders baggrund matcher kravene i stillingsopslaget og/eller med den, der ansættes. Hovedkonklusionen er, at hvis du bliver berørt af en omstrukturering og er det mindste i tvivl om sagligheden, så bør du kontakte DM for en vurdering. Konsulent Jacob Plenaa Thorgreen,

10 Nye TR ere DM - Fagligt Nyt juni Nye tillidsvalgte Maiken Worsøe Rosenstierne, AMR Statens Serum Institut, Martin Overgaard, TR Odense Universitetshospital OUH, Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi og Klinisk Genetisk Afdeling Dina Riis Egholm, TRS Københavns Universitet, CHEM SNM og BIO Finn Rindom Madsen, TRS Region Nordjylland, HU Malene Kramer Nymann, TR Skive Kommune, Museum Salling Turi Thomsen, TRS Skive Kommune, Museum Salling Universitet, Afdeling for Eksperimentel Medicin Pædagoguddannelsen Pædagoguddannelsen Ole Busck, FTR - AUU, Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Meg Duroux, FTR AAU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Tom Christensen, TR AU, Science & Technology, Institut for Bioscience Roskilde Kim Gustavson, TRS AU, Science & Technology, Institut for Bioscience Roskilde Institut for Systembiologi Mette Grove Hjort Andersen, AMR IKAS, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet ude- og lab Camilla Thamdrup, AMR SOPU på adressen Gammel Mønt 2 Cecilie Berg Mikkelsen, AMR KU, Uddannelseskontoret ved Fakultetssekretariatet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Karin Fabricius, TRS Dansk Sygeplejeråd Afdeling Blaagaard/KDAS Holstebro VIA UC

11 Kurser for tillidsvalgte i DM DM - Fagligt Nyt juni For nyvalgte TR er - grunduddannelse DM s grunduddannelse for nye tillidsvalgte består af tre elementer: En introduktionsdag, som er et valgfrit tilbud, hvor du bliver introduceret til DM og tillidshvervet samt grundkurser, hvor du får en grundig indføring i tillidsrepræsentantens opgaver og udfordringer. Introdag for nye tillidsvalgte (valgfri) Indhold: Introduktionsdagen giver dig svar på disse spørgsmål: Tid og sted: 13. juni 2013 i DM på Frederiksberg kl Grundkursus 1 for nye TR er på offentlige arbejdspladser Indhold: Tid og sted: 27. august 2013 kl august 2013 kl i Middelfart. Derefter er der et valgfrit fællesmodul à tre timers varighed, og anden del af uddannelsen er et tredages internatkursus Grundkursus 2. Du skal deltage i første del af uddannelsen (modul 1-3), før du kan deltage på TR-uddannelsens Grundkursus Modul 2. Modul 3. Modul akademikerklub sygdoms-politik, overarbejde Tid og sted: Efter behov. Tilmelding på modulerne aftales direkte med Grundkursus 1 for nye TR er på private arbejdspladser For DM s repræsentanter på private arbejdspladser er der tilrettelagt en fleksibel uddannelse. Uddannelsen består af i alt tre dele. Første del indeholder tre moduler à tre timers varighed. Du tilmelder dig på mo- Modulerne kan gennemføres om aftenen eller om dagen afhængig af, hvad der passer dig bedst. Hvis undervisningen kan tilrettelægges for flere ad gangen, er det en fordel. fortsætter på næste side...

12 Kurser for tillidsvalgte i DM DM - Fagligt Nyt juni fortsat... Grundkursus 2 - for nye TR er på private og offentlige arbejdspladser Indhold: holdninger og ønsker på den ene side, og ledelsen mål og muligheder på den anden arbejdsmiljø fx lokal udmøntning af Overenskomstbestemmelserne om stresspolitik redskaber. Tid og sted: 10. september 2013 kl september 2013 kl i Roskilde. Temakursus for alle TR er Sådan hjælper a-kassen og pensionskassen fyringstruede medlemmer Sammen med MA og MP tilbyder DM et kursus, hvor du som TR kan få et overblik over medlemmernes muligheder for at få hjælp fra henholdsvis a-kassen og pensionskassen i forbindelse med ledighed, efterløn og sygdom. Indhold: Tid og sted: 10. oktober kl i Gentofte. For erfarne TR er overbygning: Overbygningskurserne henvender sig til tillidsvalgte, der har gennemgået DM s grunduddannelse for tillidsvalgte. Dog har tillidsrepræsentanter og suppleanter på private og offentlige arbejdspladser samt klubformænd og kontaktpersoner på det private område fortrinsret. Forhandlingstræning Indhold: Underviser: Ole Smit er selvstændig konsulent, foredragsholder og underviser i kommunikation og forhandlingsteknik. Tid og sted 24. september 2013 kl september 2013 kl i Roskilde. På finder du flere kurser samt uddybende kursusbeskrivelser. Du tilmelder dig via DM s hjemmeside DM Fagligt Nyt udsendes hver måned til tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, suppleanter, kontaktpersoner og bestyrelsesmedlemmer. dm.dk/fagligtnyt Kontakt redaktionen på Tilrettelæggelse: Datagraf Communications DM Dansk Magisterforening Nimbusparken Frederiksberg Telefon ISSN

DM - Fagligt Nyt. DM vil gerne forbedre arbejdsforholdene for dig som tillidsvalgt

DM - Fagligt Nyt. DM vil gerne forbedre arbejdsforholdene for dig som tillidsvalgt DM - Fagligt Nyt Til DM s tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter september 2013 DM vil gerne forbedre arbejdsforholdene for dig som tillidsvalgt Det akademiske arbejdsmarked er i opbrud. De offentlige

Læs mere

Bliv inspireret og klogere på årets TR-dag

Bliv inspireret og klogere på årets TR-dag DM - Fagligt Nyt oktober 2014 Bliv inspireret og klogere på årets TR-dag På årets TR-dag 18. november i DM vil du blive klogere på, hvordan du kan kommunikere med både ledelse og bagland, og du lærer at

Læs mere

Akademikerne siger ja til OK 15-resultaterne

Akademikerne siger ja til OK 15-resultaterne DM - Fagligt Nyt april 2015 Akademikerne siger ja til OK 15-resultaterne Landets akademikere har stemt ja til overenskomsterne for kommunalt, regionalt og statsligt ansatte. 91,6 procent godkendte forhandlingsresultaterne,

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Få øjnene op for ældres kompetencer og udfordringer

Få øjnene op for ældres kompetencer og udfordringer DM - Fagligt Nyt Til DM s tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter juni 2012 Ældre på arbejdsmarkedet Få øjnene op for ældres kompetencer og udfordringer I den offentlige sfære bliver gruppen over 55 år

Læs mere

Rådighedstillæg er også for magistre

Rådighedstillæg er også for magistre DM - Fagligt Nyt Rådighedstillæg maj 2014 Rådighedstillæg er også for magistre Rådighedstillægget er for alle akademikergrupper i kommuner, regioner og staten. Det er der bare ikke alle, der er klar over.

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

DM - Fagligt Nyt. Sociale medier giver nye udfordringer INDHOLD:

DM - Fagligt Nyt. Sociale medier giver nye udfordringer INDHOLD: DM - Fagligt Nyt Til DM s tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter maj 2013 Sociale medier giver nye udfordringer Brugen af sociale medier er i hastig vækst, men fænomenet er endnu så nyt, at det skaber

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 AC-konference om TR Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 Tillidsrepræsentanterne er forudsætningen for udviklingen af de offentlige arbejdspladser og for udviklingen af forhandlings- og aftalesystemet

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Når arbejdsgiveren får rabat på lønnen

Når arbejdsgiveren får rabat på lønnen DM - Fagligt Nyt Til DM s tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter november 2013 Når arbejdsgiveren får rabat på lønnen På det akademiske arbejdsmarked findes et hav af forskellige ansættelsesformer, hvor

Læs mere

DM dansk magisterforening årsrapport 2013

DM dansk magisterforening årsrapport 2013 DM kort fortalt 2013 1 2 Christian Strøm har været adm. direktør i DM siden 2008. Som øverste administrative chef i DM er han ansvarlig for et budget på 150 millioner kroner og 110 fuldtidsansatte medarbejdere.

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

DM - FAGLIGT NYT GRUNDIG FORBEREDELSE OG LØNEFTERSLÆB SIKRER STOR LØNSTIGNING INDHOLD:

DM - FAGLIGT NYT GRUNDIG FORBEREDELSE OG LØNEFTERSLÆB SIKRER STOR LØNSTIGNING INDHOLD: DM - FAGLIGT NYT T I L D M S T I L L I D S - O G A R B E J D S M I L J Ø R E P R Æ S E N T A N T E R A P R I L 2 0 1 2 TEMA OM PRIVATE OVERENSKOMSTER AF TROELS MØRK, TM@DM.DK GRUNDIG FORBEREDELSE OG LØNEFTERSLÆB

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2014 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2014 TR-uddannelse 2014 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Sådan opnår du den bedste forhandling

Sådan opnår du den bedste forhandling DM - Fagligt Nyt Til DM s tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter februar 2014 Sådan opnår du den bedste forhandling Ole Smit træner DM s tillidsvalgte i at forhandle på arbejdspladserne. Han mener, at

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan.

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan. Dansk Journalistforbund 11.05. 2015 Kursusplan 2015/2016 For løb VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN OPFØLGNING 1 Hotel Radisson, H.C. Andersen, Odense Severin Kursuscenter, Middelfart

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

OK 11 Debatoplæg. Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print. ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14

OK 11 Debatoplæg. Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print. ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14 OK11 DEBATOPLÆG 1 OK 11 Debatoplæg Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14 Copyright Sundhedskartellet 2010 Alle rettigheder

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 5. marts 2013 1

Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 5. marts 2013 1 Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT 5. marts 2013 1 Kære medlem Moderniseringstyrelsen har valgt at afsende lockoutvarsel og varsling af boykot på alle institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K Etf Region Midt-Nord Mindegade 10 8000 Århus C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/midt-nord Etf Region Syd Lumbyvej 11 5000 Odense C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/syd Etf Region Øst Høje Taastrup Boulevard 82, 1. t.v.

Læs mere

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ET GODT ARBEJDSMILJØ ET VIGTIGT VALG Når der er valg til arbejdsmiljørepræsentant, giver det mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø. Denne folder

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN BYGGEGRUPPEN BRANCHEKURSER 2013 PRISLISTE/OVERENSKOMSTKURSER M.V. FOR: MURERE - MURERARBEJDSMÆND STRUKTØRER/JORD- OG BETONARBEJDERE TAGDÆKKERE, BROLÆGGERE, ISOLATØRER, ASFALTARBEJDERE, ELEMENTFABRIKKER/BETONVARER,

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Kære tillidsrepræsentanter

Kære tillidsrepræsentanter Nummer 2a 2011 Redaktion: Johnna Franch, Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Arkitektforbundet. Layout: Per Rehfeldt, Arkitektforbundet I

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv OK15 Kommuner og regioner Tryghed med perspektiv Program: 14.00 Velkomst og introduktion v/gunner Gamborg 14.10 Løn og pension 14.30 Spørgsmål og svar 14.40 Kandidater, forskning og professionsudvikling

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

O V E R B R I N G E S Den 06-12-12

O V E R B R I N G E S Den 06-12-12 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sankt Annæ Plads 30 1250 København K Tlf. 46 95 40 60 Fax 33 13 22 35 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk O V E R B R I N G E S Den 06-12-12 J.nr.: 12110027

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013 Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk TR-uddannelsen i Dansk Socialrådgiverforening 2013 1. udgave, januar 2013 1 Overblik over TR-uddannelsen Dansk

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

DM - FAGLIGT NYT TILLIDSREPRÆSENTANT I EN BRYDNINGSTID INDHOLD

DM - FAGLIGT NYT TILLIDSREPRÆSENTANT I EN BRYDNINGSTID INDHOLD DM - FAGLIGT NYT T I L D M S T I L L I D S - O G A R B E J D S M I L J Ø R E P R Æ S E N T A N T E R M A R T S 2 0 1 2 TEMA OM PROFESSIONSHØJSKOLER AF TROELS MØRK, TM@DM.DK TILLIDSREPRÆSENTANT I EN BRYDNINGSTID

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere