Demonstrationsprojekt i fuldskala for rensning af gråt spildevand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Demonstrationsprojekt i fuldskala for rensning af gråt spildevand"

Transkript

1 Demonstrationsprojekt i fuldskala for rensning af gråt spildevand Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr

2 Demonstrationsprojekt i fuldskala for rensning af gråt spildevand Nils Juul Larsen Beboerforeningen BO-90 Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr

3 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

4 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSION 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 9 1 BAGGRUND OG FORMÅL BAGGRUND FORMÅL 11 2 ANLÆG, RENSEPRINCIP OG FLOW ANLÆG RENSEPRINCIP SPILDEVANDSFLOW 12 3 MÅLEPROGRAM MÅLEPROGRAM 14 4 INSTALLATION INSTALLATION 15 5 FLOWDIAGRAM OG FOTO FLOWDIAGRAM OVER ANLÆG. FIGUR FOTO AF ANLÆG. FIGUR IGANGSÆTTELSE OG DRIFT IGANGSÆTTELSE DRIFT DRIFTSPROBLEMER 17 7 ØKONOMI 18 3

5 4

6 Forord Denne rapport præsenterer erfaringer fra projektet Demonstrationsprojekt for rensning af gråt spildevand som er finansieret af Miljøstyrelsen under Aktionsplanens tema 4: Håndtering af regnvand og gråt spildevand. Projektets formål var at afprøve og teste et fuldskala anlæg til rensning af gråt spildevand samt at vurdere håndteringsmetodens praktiske anvendelighed. Endvidere skal anlægget tjene som demonstrationsmodel for interesserede. Projektet er gennemført af Beboerforeningen BO-90 med Nils Juul Larsen som projektleder. Projektforløbet har været over perioden november 1999 december Projektet har været fulgt af en styregruppe bestående af: - Anna Ledin, Danmarks Tekniske Universitet - Torkil Boisen, Jes la Cour Jansen ApS - Linda Bagge, Miljøstyrelsen - Mogens Kaasgaard, Miljøstyrelsen - Jan Buus Christensen, Carl Bro A/S Byggeri - Jørgen Løgstrup,TransForm ApS - Majbrit Poulsen, Københavns Vand - Tøger Nis Thomsen, Miljøkontrollen Kbh. BO-90 har været udvalgt som lokalitet for et casestudy i projektet: Udvikling af metode til karakterisering af gråt spildevand udført af Miljø & Ressourcer DTU, Danmarks Tekniske Universitet. 5

7 6

8 Sammenfatning og konklusion Denne rapport præsenterer erfaringer fra projektet Demonstrationsprojekt for rensning af gråt spildevand som er finansieret af Miljøstyrelsen under Aktionsplanens tema 4: Håndtering af regnvand og gråt spildevand. Et fuldskala anlæg til rensning af gråt spildevand, opsamlet fra bad og håndvask er blevet afprøvet og testet. Det er planlagt at det rensede vand skal genbruges til skyl af toiletter, når kvaliteten tillader det. Renseanlægget er opbygget af et dobbelt sandfilter med beluftning af filtre og renset vand. Analyser af det rensede vands kvalitet konkluderede at: Gråvandet fra anlægget ikke uden videre kunne genbruges til husholdningsformål. Dette fremgår af Miljøstyrelsens rapport for projektet: Udvikling af metode til karakterisering af gråt spildevand udført af Miljø & Ressourcer DTU, Danmarks Tekniske Universitet (M&R). Der er ingen økonomisk gevinst med gældende vand- og afledningsafgifter. De årlige udgifter inkl. afskrivning beløber sig til ca kr. Fordelt på 17 husstande: Ca kr. pr. husstand. Det årlige udbytte af genanvendt spildevand vil være ca kr., svarende til 765 kr. pr. husstand. Det kan dog overvejes at se på bæredygtighed og ressourceforbrug i et længere perspektiv. Undersøgelsen viste at det kræver engagement fra beboerne hvis disse skal stå for tilsyn og pasning. Ikke alle vil være indstillet på at håndtere spildevand og slam af hygiejniske og æstetiske grunde. 10 studenterprojekter ved M&R DTU med prøvetagning på anlægget er gennemført i perioden. Forslag til opfølgende arbejde: En optimering af anlægget ved ændring af flow, opholdstid, beluftningsintervaller m.m. Såfremt en optimering af anlægget ikke reducerer indholdet af mikroorganismer i det rensede vand bør det overvejes at desinficere det rensede vand ved en anerkendt metode. Endvidere skal problemet med beluftning løses, dvs. der skal findes en egnet kompressor. 7

9 8

10 Summary and conclusions This report presents the evaluation of the project Demonstration plant for treatment of grey wastewater financed by the Danish Environmental Protection Agency within the framework of Action plan for handling rainwater and grey wastewater. A full-scale plant for treatment of grey wastewater, collected from bathrooms was tested. The aim was to reuse the treated water for flushing toilets when the quality of the water was acceptable. The treatment plant consisted of two sand filters with aeration of filters and treated water. Analysis of the treated water concluded: The treated grey water from the plant could not be used for domestic use. This is the conclusion from the report published by the Danish Environmental Protection Agency: Developing a method for characterisation of grey wastewater made by Environment & Resources DTU, Technical University of Denmark. There is no economic benefit with the current water prices and sewage fees. The yearly expenses incl. depreciation of plant costs is DKK for 17 households. That is DKK per household. The yearly benefit of recycled water is estimated to DKK, that is 765 DKK per household. It could be considered to calculate sustainability and use of resources in a longer perspective. The testing of the plant shows that it demands engagement from the households if these are to maintain and supervise the plant. Due to hygienic and aesthetic reasons not all will accept handling sewage and sludge. 10 student projects at Environment & Resources DTU, Technical University of Denmark have been completed in the test period. Suggestions for additional experiments: Optimising the plant by changing flow, time, aeration etc. If the optimising of the plant does not reduce the number of microorganisms in the treated water it should be considered to use disinfections to the water by a recognized method. Also the problem with aeration should be solved, that is a suitable compressor must be found. 9

11 10

12 1 Baggrund og formål 1.1 Baggrund BO-90 blev bygget i 1993 som en etageejendom med 17 lejligheder af Foreningen Socialt Boligbyggeri (FSB) i København. Byggeriet blev udført med flere økologiske og ressourcebesparende tiltag, bl.a. vandbesparende armaturer, brug af regnvand, solvarme, balanceret ventilation med genindvinding af varme samt lavenergiruder. Huset blev forsynet med dobbelte faldstammer til separering af gråt og sort spildevand og der blev etableret separat fremføring af vand til toiletter, således at opsamlet regnvand kunne benyttes som supplement til toiletskyl. For at fuldende hensigten med byggeriet var det et ønske at rense det grå spildevand således at dette kunne anvendes til toiletskyl og at overskydende regnvand kunne frigøres til tøjvask. Huset er i de forløbne år ofte blevet vist frem som et eksempel på et byggeri med lavt ressourceforbrug. 1.2 Formål Projektets formål var at afprøve og teste et fuldskala anlæg til rensning af gråt spildevand, samt at vurdere metodens praktiske anvendelighed. Endvidere skulle anlægget tjene som demonstrationsmodel for interesserede. Efter en indkøringsperiode, og når kvaliteten af det rensede vand var acceptabel, var det hensigten at lede det rensede gråvand til toiletterne og anvende det til toiletskyl. 11

13 2 Anlæg, renseprincip og flow 2.1 Anlæg Der blev etableret et renseanlæg med dobbelt sandfilter med en kapacitet på ca. 1 m 3 gråt spildevand pr. dag. Dette volumen svarer til den daglige produktion af gråt spildevand og det daglige forbrug til toiletskyl. Anlægget, som fylder 2,5 x 3,3 m gulvareal, blev placeret i kælderen således at pasning og tilsyn ville blive lettilgængeligt. Temperaturen i kælderen ligger på o C. Det grå spildevand opsamles fra baderum og håndvaske, og ledes til renseanlægget. Spildevandet fra køkkenvaske ledes til det almindelige kloaksystem. 2.2 Renseprincip Spildevandet opsamles i en 500 L beholder, Lagertank I, hvorfra det ledes til et posefilter, der fjerner større partikler. Derefter ledes vandet gennem to beluftede sandfiltre der er forbundet i serie. Sandfiltrene fungerer som partikelfiltre, samt som biologiske filtre for omsætning af organisk stof m.m. Hvert sandfilter har et volumen på 200 L. Når der tages højde for porøsiteten af sandet (40 %) svarer det til en aktuel vandmængde på 80 L. Gråvandet ledes ind i toppen af filtrene og ud i bunden. For at undgå tilstopning returskylles filtrene 2 gange ugentlig med opsamlet regnvand (når dette er tilgængeligt, ellers vandværksvand). Returskyllevandet ledes direkte til kloak. Efter filtreringen ledes vandet til en opsamlingstank, Lagertank II. Herfra kan det ved hjælp af en hydrofor ledes til toiletterne. 2.3 Spildevandsflow Indløb Posefilter Lagertank I, indløb Dobbelt sandfilter Lagertank II, udløb Hydrofor for oppumpning til toiletter Til styring af anlægget er opsat en elektrisk styringsenhed. 12

14 - Projektering: Transform ApS. Dansk Rodzone, København - Anlæg: DVS Vandteknik A/S, Slagelse - Installation: A/S Erik Schmidt VVS, Brønshøj - El-arbejde: Peter Dahl, Gentofte - Kompressor: Rafn-P, København 13

15 3 Måleprogram 3.1 Måleprogram For at vurdere kvaliteten af det rensede vand indledtes et samarbejde med Miljø & Ressourcer (M&R) på DTU som fastlagde et måleprogram. Sammen med Den Kongelige Veterinære Landbohøjskole, Institut for Veterinær Mikrobiologi, forestod M&R de nødvendige kemiske og biologiske analyser. Vedr. dette måleprogram henvises til Miljøstyrelsens rapport: Udvikling af metode til karakterisering af gråt spildevand udført af Miljø & Ressourcer DTU, Danmarks Tekniske Universitet. 14

16 4 Installation 4.1 Installation Efter rensningsanlæggets opstilling blev det tilpasset diverse ønsker og forslag fra den nedsatte styregruppe. Der blev etableret flere prøvetagningssteder og bypassmuligheder end oprindeligt planlagt. Således kunne flowet ved anvendelse af specielle rengøringsmidler i bad eller håndvask ledes uden om anlægget. Endvidere blev anlægget hævet i forhold til gulvniveau for at lette rengøring og tømning af beholdere. Som medium i de biologiske filtre blev valgt sand. Ved lagertank II s udløb blev etableret anlæg for dosering af brintoverilte eller klor, hvis den hygiejniske kvalitet skulle kræve det. Der blev etableret beluftere i lagertanke I og II således at lagertankene kunne beluftes hvis det blev nødvendigt. Ved evt. lugtgener kunne udluftning kobles til separat ventilation som allerede forefandtes i kælderen. 15

17 5 Flowdiagram og foto 5.1 Flowdiagram over anlæg. Figur 1 Flowdiagram for gråvandsanlægget som det er installeret hos BO-90, Tjørnegade 9, 2200 Kbh. N VANDMÅLERE PUMPE Servoventil 3-vejs ventil P.1: Prøvetagningssted, direkte fra faldstamme P.2: Prøvetagningssted, efter filter 2 P.3: Prøvetagningssted, direkte fra buffertanken renset gråvand RT: Returskyl G1: Vandmåler, indløb G2: Vandmåler, renset gråvand G3: Vandmåler, returskyl G4: Vandmåler, forbrugt regnvand/renset gråvand til returskyl G5: Vandmåler, forbrugt gråvand/regnvand til toiletskyl RT G3 P.1 Indløb gråvand By-pass og returskyl G1 1.Filter 2.Filter G2 P.3 Distribution G4 G5 Faldstamme Opsamlingstank 500 liter Posefilter RT Fødepumpe RT P.2 Buffertank - renset gråvand 500 liter Hydrofor Boosterpumpe Regnvand Kompressor (beluftning) 5.2 Foto af anlæg. Figur 2 16

18 6 Igangsættelse og drift 6.1 Igangsættelse I slutningen af november 99 startede tilledning af gråt spildevand til anlægget. Afløbet blev ledt til kloak. 6.2 Drift I den første periode var den synlige kvalitet af det rensede vand meget svingende med vekslende indhold af partikler og stor uklarhed. Iltindholdet i indløbet til anlægget blev målt til ca. 6 mg/liter. Da der var en del lugtgener (svovlbrinte) blev det besluttet at anlægget skulle beluftes. En iltningstrappe blev opgivet, da en recirkulering ville være energikrævende. En beluftning med kompressor i trykfilter 1 og 2 blev etableret. Dette gav en bedre synlig kvalitet af det rensede vand. Der var dog jævnligt tilbagevendende lugtgener fra lagertank II. Derfor blev det besluttet også at belufte denne tank fra kompressoren, hvilket omgående gav resultat i et klart lugtfrit afløb. I løbet af 8-10 dage dannedes et ca. 10 cm let mørkt slamlag i bunden af lagertank I. Dette blev fjernet ved spuling 1 gang ugentligt og ledt til kloak. Lagertank I blev skrubbet med børste og spulet 1 gang ugentligt for at fjerne belægninger på tankens sider Lagertank II blev skrubbet med børste og spulet 1 gang månedligt for at fjerne belægninger på tankens sider. Spulevand blev ledt til kloak. Posefilter blev skiftet med 2-3 ugers mellemrum. Posefiltrene blev vasket i alm. vaskemaskine og genbrugt. Der blev brugt ca. 1 time/uge til pasning og tilsyn udført af beboerne. 6.3 Driftsproblemer Rent mekanisk fungerede anlægget fint. Der var dog jævnligt driftsproblemer med den tilkoblede kompressor. Den første kompressor havde et uacceptabelt højt støjniveau. Selv om den var placeret i kælderen kunne den høres i hele ejendommen. En ny støjsvag kompressor blev installeret. Af uforklarlige årsager brændte den sammen flere gange til trods for at dosering af luft kun skete få minutter af gangen og med lange hvileperioder. Det lykkedes ikke at finde en velegnet stabil kompressor. 17

19 7 Økonomi kr. inkl. moms Etablering af dobbelte faldstammer og regnvandssystem Anlægspris Samlede udgifter Årlige udgifter: Afskrivning faldstammer over 50 år Afskrivning anlæg over 20 år El til drift af anlæg og pumpe til fremføring til toiletter (anslået) Arbejdskraft, pasning 52 t á 150 kr Årlige udgifter pr. lejemål Årligt udbytte genanvandt spildevand: 1 m 3 /dag i 365 dage á 35 kr Årligt udbytte pr. lejemål 765 Umiddelbart er der ingen økonomisk gevinst med gældende vand- og afledningsafgifter. Det bør dog overvejes at se på bæredygtighed og ressourceforbrug i et længere perspektiv. 18

Genanvendelse af gråt spildevand på campingpladser Fase 2 og 3

Genanvendelse af gråt spildevand på campingpladser Fase 2 og 3 Genanvendelse af gråt spildevand på campingpladser Fase 2 og 3 Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 57 2005 Genanvendelse af gråt spildevand på campingpladser Fase 2 og 3 Michael Nielsen og

Læs mere

Udvikling af metode til karakterisering af gråt spildevand

Udvikling af metode til karakterisering af gråt spildevand Udvikling af metode til karakterisering af gråt spildevand Anne Ledin, Karina Auffarth, Eva Eriksson, Morten Smith, Anne Marie Eilersen, Peter Steen Mikkelsen, Anders Dalsgaard & Mogens Henze Danmarks

Læs mere

Livscyklusvurdering af anlæg til forsyning af sekundavand i København

Livscyklusvurdering af anlæg til forsyning af sekundavand i København Livscyklusvurdering af anlæg til forsyning af sekundavand i København Maj 2011 Kolofon Titel: Livscyklusvurdering af anlæg til forsyning af sekundavand i København Emneord: Gråtvand vand fra håndvask og

Læs mere

Hospitalsspildevand BAT og udvikling af renseteknologier

Hospitalsspildevand BAT og udvikling af renseteknologier Hospitalsspildevand BAT og udvikling af renseteknologier Juni 2011 Colofon Titel: Hospitalsspildevand BAT og udvikling af renseteknologier Emneord: Hospitaler, renseteknologi, lægemidler, risikovurdering,

Læs mere

Slamafvanding og håndtering af afløbsvand på dambrug

Slamafvanding og håndtering af afløbsvand på dambrug Slamafvanding og håndtering af afløbsvand på dambrug Teknologi til reduktion af udledning fra dambrug og opkoncentrering af slam på dambrug Gitte Lind Mogensen, Nordisk Aluminat A/S Kaare Michelsen, Dansk

Læs mere

Udredning om brug af sekundavand i Danmark

Udredning om brug af sekundavand i Danmark Udredning om brug af sekundavand i Danmark 2014 Titel: Udredning om brug af sekundavand i Danmark Redaktion: Rambøll Marianne Marcher Juhl Annette Raben Herman Juel Lisbeth Hjortborg Jensen Udgiver: Naturstyrelsen

Læs mere

Erfaringer fra og undersøgelser af pilerenseanlæg i Tappernøje

Erfaringer fra og undersøgelser af pilerenseanlæg i Tappernøje Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 17 2001 Erfaringer fra og undersøgelser af pilerenseanlæg i Tappernøje Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 17 2001 Erfaringer fra og undersøgelser

Læs mere

Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner

Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner 2012 Titel: Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner Redaktion: Charlotte Frambøl, Thomas Bo Sørensen, Lars

Læs mere

Økologisk håndtering af urin og fækalier i kolonihaveforeninger

Økologisk håndtering af urin og fækalier i kolonihaveforeninger Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 34 2003 Økologisk håndtering af urin og fækalier i kolonihaveforeninger Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 34 2003 Økologisk håndtering af

Læs mere

Måling af tungmetaller i dansk dagrenovation og småt brændbart

Måling af tungmetaller i dansk dagrenovation og småt brændbart Måling af tungmetaller i dansk dagrenovation og småt brændbart Christian Riber og Thomas H. Christensen Institut for Miljø & Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet Miljøprojekt Nr. 1085 2006 Miljøstyrelsen

Læs mere

Potentiale og udviklingsmuligheder for knust beton som filtermateriale til rensning af regnvand

Potentiale og udviklingsmuligheder for knust beton som filtermateriale til rensning af regnvand Potentiale og udviklingsmuligheder for knust beton som filtermateriale til rensning af regnvand Melanie J. Sønderup, Mogens R. Flindt, Timm Bochdam og Sara Egemose 214 Titel: Redaktion: Potentiale og udviklingsmuligheder

Læs mere

Miljømæssige konsekvenser af borgernes adfærd og daglige valg. Pia Bruun Poulsen, Anders Schmidt, Mia Verniere og Jan Poulsen FORCE Technology

Miljømæssige konsekvenser af borgernes adfærd og daglige valg. Pia Bruun Poulsen, Anders Schmidt, Mia Verniere og Jan Poulsen FORCE Technology Miljømæssige konsekvenser af borgernes adfærd og daglige valg Pia Bruun Poulsen, Anders Schmidt, Mia Verniere og Jan Poulsen FORCE Technology Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2006 Miljøstyrelsen

Læs mere

Slambehandling på TORM Louise

Slambehandling på TORM Louise Aarhus Maskinmesterskole Slambehandling på TORM Louise - Ved rederiet TORM Peter Groth Brøker M10763 04-06-1013 Art: Titel: Uddannelsesinstitution: Bachelorprojekt Slambehandling på TORM Louise Aarhus

Læs mere

Genanvendelse af brugt stenuld

Genanvendelse af brugt stenuld Genanvendelse af brugt stenuld Hovedprojekt Lars Hørberg, Poul Larsø, Allan Rieber, Dorthe Vistisen, Klaus Gotthjælp & Nicolai Skov Rockwool A/S Anne Louise Niemann, Niels Strufe & Niels Juul Busch Rambøll

Læs mere

Økologisk renovering og vedligeholdelse af parcelhuse

Økologisk renovering og vedligeholdelse af parcelhuse Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 21 2002 Økologisk renovering og vedligeholdelse af parcelhuse Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 21 2002 Økologisk renovering og vedligeholdelse

Læs mere

Ideer til fremtidens affaldsdeponering. Miljøprojekt nr. 1412, 2012

Ideer til fremtidens affaldsdeponering. Miljøprojekt nr. 1412, 2012 Ideer til fremtidens affaldsdeponering Miljøprojekt nr. 1412, 2012 Titel: Ideer til fremtidens affaldsdeponering Redaktion: Kurt Ambo Nielsen, KanMiljø Henrik Aktor, Aktor innovation Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger. Miljøprojekt nr.

Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger. Miljøprojekt nr. Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger Miljøprojekt nr. 1460, 2013 Titel: Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand

Læs mere

Afløbssystemets levetid og renovering

Afløbssystemets levetid og renovering Afløbssystemets levetid og renovering - en teknisk, økonomisk og servicerelateret analyse Jes Vollertsen og Thorkild Hvitved-Jacobsen Aalborg Universitet Niels Aagaard Jensen, Christian Seidelin Sørensen

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Kost effektiv og bæredygtig oprensning af forurenet grundvand. Test og vurdering af forskellige on site vandbehandlingsmetoder

Kost effektiv og bæredygtig oprensning af forurenet grundvand. Test og vurdering af forskellige on site vandbehandlingsmetoder Kost effektiv og bæredygtig oprensning af forurenet grundvand Test og vurdering af forskellige on site vandbehandlingsmetoder Miljøeffektiv teknologi 2011 Titel: Kost effektiv og bæredygtig oprensning

Læs mere

Kost effektiv og bæredygtig oprensning af forurenet grundvand. Test og vurdering af forskellige on site vandbehandlingsmetoder

Kost effektiv og bæredygtig oprensning af forurenet grundvand. Test og vurdering af forskellige on site vandbehandlingsmetoder Kost effektiv og bæredygtig oprensning af forurenet grundvand Test og vurdering af forskellige on site vandbehandlingsmetoder Miljøeffektiv teknologi 2011 Titel: Kost effektiv og bæredygtig oprensning

Læs mere

BRUG AF REGNVAND til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 2. udgave Juli 2002

BRUG AF REGNVAND til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 2. udgave Juli 2002 BRUG AF REGNVAND til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 2. udgave Juli 2002 RØRCENTRET Rørcenter-anvisning 003: Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger 2. udgave,

Læs mere

Produktområdeprojekt vedrørende betonprodukter handlingsplan

Produktområdeprojekt vedrørende betonprodukter handlingsplan Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2004 Produktområdeprojekt vedrørende betonprodukter handlingsplan Mette Glavind, Jørn Bødker, Dorthe Mathiesen og Kirsten Pommer Teknologisk Institut Miljøstyrelsen

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

Bortskaffelse af havnesediment

Bortskaffelse af havnesediment Miljøprojekt Nr. 633 2001 Bortskaffelse af havnesediment Eva Lund, Jes Kromann Bak og Lone A. Clowes Rambøll Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

Brændeovne og små kedler

Brændeovne og små kedler Brændeovne og små kedler - partikelemissioner og reduktionstiltag Jytte Boll Illerup, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet Thomas Capral Henriksen, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet

Læs mere

Sammensætning af dagrenovation og ordninger for hjemmekompostering

Sammensætning af dagrenovation og ordninger for hjemmekompostering Miljøprojekt Nr. 868 2003 Sammensætning af dagrenovation og ordninger for hjemmekompostering Claus Petersen Econet A/S Ilonka Domela Carl Bro Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Dokumentation af offentlige grønne indkøb

Dokumentation af offentlige grønne indkøb Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 20 2001 Dokumentation af offentlige grønne indkøb Christian Honoré KPMG Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

Danske husholdningers miljøbelastning

Danske husholdningers miljøbelastning Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2002 Danske husholdningers miljøbelastning Ole Dall COWI Rådgivende Ingeniører A/S Jesper Toft ØkoAnalyse Trine Thorup Andersen DHI - Vand & Miljø Miljøstyrelsen

Læs mere