Radio-scenario 4 Mangfoldighed (Stig Hartvig)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radio-scenario 4 Mangfoldighed (Stig Hartvig)"

Transkript

1 Radio-scenario 4 Mangfoldighed (Stig Hartvig) 1. Målsætning Markedsprincip med sikring af public acces. Få restriktioner. Mangfoldighed. Optimal udnyttelse af ressourcer. Sikring af egentlige lokale kommercielle radiostationer. Mediesvage sikres adgang til æteren. Lag 1 kommerciel lokal radio 2. Frekvenser/områder 500 W 5 kw frekvenser pr. område efter indbyggertal; lidt flere i København. Områder fastlægges centralt. 3 a. Krav til tilladelseshaver Kun én station pr. frekvens. Ejerskabsbegrænsninger. 3 b. Krav til programvirksomheden Der sendes kun lokalt eller i et vist omfang regionalt. Lag 2 græsrods/public-access radio 10 W-1 kw. Græsrodsradio, der dækker bydel, by eller kommune. Kommunale public-access stationer, hvor der er behov/interesse. Fastlægges centralt efter lokale ønsker. Brede/åbne radioer med public access. Kun én station pr. frekvens. Subsidiært idéradio Varieret Indhold 4. Administration Radio- og tv-nævn udbyder. Beauty Contest. 8 års varighed med mulighed for forlængelse. 24 timer pr. døgn 5. Økonomi og finansiering Reklame og sponsorering. Ingen koncessionsafgift Særlig ordning for København Radio- og tv-nævnet Tilskud fra Kulturministeriet, tipsmidlerne og andel på 1-2 pct. af licensindtægterne 1

2 Uddybende om mangfoldigheds-scenariet 1. Målsætning 1. at der skal være så få restriktioner for drift af radio som muligt. Radio skal være fri næring indenfor rimelighedens grænser 2. at så mange lyttere som muligt får så mange forskellige radiotilbud med forskellige programtilbud - som muligt. Lytterne skal have så mange valgmuligheder som muligt. 3. at frekvensressourcerne skal udnyttes så optimalt som muligt = en replanlægning af FMbåndet sikrer langt mere effektiv udnyttelse af FM-båndet og giver plads til flere. 4. at så mange forskellige aktører som muligt får så frie forhold at operere under som muligt = en mangfoldighed af aktører og (ny) monopoldannelse skal undgås gennem ejerskabsregulering. Jo flere kanaler jo bedre. 5. at der sikres så gode forhold som muligt for såvel ikke-kommercielle som for lokale kommercielle radiostationer. De frie markedskræfter skal kombineres med sikring af mediesvage gruppers adgang til æteren. Forslaget forudsætter en Zero base replanlægning efter hollandsk model, således at der etableres en række nye landsdækkende sendenet Hovedsigtet er at sikre såvel gode betingelser for et antal nye landsdækkende radiokanaler, såvel som for de lokale radioer. Den nuværende ordning, hvor semi-nationale netværk-stationer, som f.eks. Radio 2 og The Voice, sender et landsdækkende program over lokale frekvenser, men bryder programfladen for at sende lokale reklamer og lokale nyheder, forlades og der laves i stedet et rent snit, således at der fremover findes rene nationale kommercielle stationer, der udelukkende sender nationale reklamer - og så de rene lokale kommercielle stationer, der primært lever af den lokale reklameomsætning. En Zero-base replanlægning med et antal rene nationale kanaler i stedet for semi-nationale netværksstationer vil være frekvensøkonomisk meget bedre, idet disse rene nationale stationer vil kunne anvende SFN og (N)SFN, hvilket ikke er muligt på netværk, hvor der også sendes lokalt i nogle minutter. 2

3 Hvis den begrænsede adgang til at drive radio- eller fjernsynsvirksomhed begrænses med andre hensyn end den tekniske nødvendighed, må det anses for en overtrædelse af grundlovens 77 Knud-Aage Frøbert Medier bør være afhængige af publikum, ikke af de politikere og andre magthavere det er jo netop dem, de først og fremmest skal retlede og kontrollere. Historieprofessor Niels Thomsen 3

4 2. Frekvenser og områder Synspunktet om at frekvenser er en begrænset ressource er en sejlivet myte, der i store træk ikke holder stik. Til alle tider har myndigheder gjort dette synspunkt gældende med det mål for øje at kunne begrænse og regulere den frie adgang til at sende radio. Synspunktet i dette scenario er, at der altid kan findes en frekvens mere selv om den måske ikke er så god, som de frekvenser andre aktører har i samme område. Omvendt vil det også være naturligt at tage de mest attraktive frekvenser og frekvenssæt, og lave en fordeling af disse ressourcer på den - for lytterne, aktørerne og almenvældet mest fornuftige måde. En sådan fordeling (= regulering) må dog ikke betyde, at der sættes begrænsninger op for anvendelse af de nye frekvenser, der måtte være knapt så attraktive. Knap så attraktive frekvenser kan f.eks. være på FM-båndet med lav sendestyrke eller skrappe retningsmæssige restriktioner, på mellembølge, på DAB, på DRM 26 MHz, G3/G4 mobiltelefoni eller helt andre nye/kommende fremføringsmåder og teknologier. Andre radioer end de lokale Selv om det ikke direkte ligger indenfor arbejdsgruppens område, er det ikke muligt at se de lokale radiostationeres situation isoleret især ikke, da alle radiostationer (lokale, regionale såvel som nationale) bruger den samme frekvensressource. Desuden er det også en udbredt opfattelse, at arbejdsgruppen forventes at forholde sig til en eventuel replanlægning af FM-båndet. Arbejdsgruppen bør i dette scenario anbefale, at der gennemføres en fuldstændig replanlægning af FM-båndet i Danmark for at udnytte frekvensressourcen langt mere effektivt, end det er tilfældet i dag. Den begrænsede replanlægning i Nederlandene (der ikke omfattede lokalradioerne i området MHz og som ikke omfattede SFN-anvendelse for Public Service kanalerne) medførte, at der blev langt flere sendemuligheder for både Public Service og de kommercielle stationer, idet der på FM båndet nu blev plads til ikke færre end: - 5 landsdækkende Public Service kanaler (heraf én i regional opdeling) med 100 pct. dækning - 7 landsdækkende kommercielle radiostationer med pct. dækning - 2 landsdækkende kommercielle radiostationer med knap 60 pct. dækning - Derudover bedre sendeforhold og langt flere sendemuligheder for regionale kommercielle radiostationer - Små lokalradioer ( ) berørtes ikke. Det er uomgængeligt, at en række aktører i Danmark dybest set er interesseret i at drive national kommerciel radio, men som med den nuværende lovgivning dels må sno sig og dels må forlade sig på lokale radionævns gode vilje. 4

5 Disse radiostationer er f.eks. The Voice og Radio 2. Det er velkendt at bl.a. TV 2 gerne vil etablere landsdækkende radio, ligesom det er kendt at andre store selskaber som bl.a. MTG, Aller, Det Berlingske Officin m.fl. er interesserede. Igennem netværkssamarbejde leverer semi-nationale radiostationer som The Voice, Radio 2 og Pop FM stort set hele sendefladen direkte, eller voice track - fra ét centralt studie. Udsendelserne suppleres så ude i de forskellige områder med lokale nyheder (ofte et krav fra det lokale radionævn), evt. et par lokale service-indslag (lagt ind i den leverede flade centralt eller lokalt) - og med lokale reklamer. Produktionsomkostningerne er lave, og på denne måde nærmest støvsuger ellers nationale aktører en stor del af de til rådighed værende lokale reklamekroner, således at lokalt funderede radiostationer med stedlig egenproduktion får vanskeligt ved at klare sig. Det er derfor nærliggende at foreslå, at disse semi-nationale radiostationer reelt får lov til og mulighed for at sende nationalt, i stedet for at fortsætter med opsplittede lokale sendeflader. Der gennemføres en altomfattende Zerobase frekvensreplanlægning med anvendelse af SFN og (N)SFN for alle radiostationer i Danmark (inkl. DR), der indebærer at hele frekvensplanen nytænkes. Alle nuværende frekvenstildelinger på FM-båndet til samtlige radiostationer inddrages med den nødvendige varsel hvorefter posen rystes. Herved opnås der en langt mere effektiv og tidssvarende udnyttelse af FM båndet. En ny frekvensplan der vil være en fordel for alle lyttere og alle aktører, der ønsker mangfoldighed i markedet. På denne måde vil der kunne tilvejebringes bedre resultater end i Nederlandene. Dette scenario forudsætter flg. mål for replanlægning fsva. landsdækkende FM-radiokanaler: - Til Public Service (= DR) reserveres fem fuldt ud landsdækkende radiokanaler. Én af disse (P4) regionaliseres som nu og kan derfor generelt ikke anvende SFN. Af beredskabsmæssige og kulturelle grunde sikres FM1 nettet (P1) en ekstraordinær høj dækningsgrad/beskyttelse - som nu - så modtagelse er mulig på en Bilka-radio til 19,95 i en kælder og med 20 cm ledning som antenne. Derudover vil det være formålstjenligt at sikre DR en 6. FM kanal til udsendelse af informations- og underholdningsprogrammer på andre sprog end dansk målrettet til indvandrere og flygtninge for at sikre disse en bedre og mere positiv integration i det danske samfund. En sådan 6. FM-kanal til DR skal først og fremmest have dækning i de områder af Danmark, hvor personer af anden etnisk oprindelse end dansk, er koncentreret. - Til landsdækkende kommerciel radio afsættes to sendenet (FM5 og FM6) med minimum samme dækning som nu - og hertil findes seks nye sendenet, der sikres så stor en dækning som muligt (60-75 pct.). Der skal sikres mangfoldighed af programformater og mangfoldighed af aktører ved dels at fastlægge en generel indholdsbeskrivelse på de seks nye kanaler og dels ved at indføre ejerskabsbestemmelser. Hvert af disse seks nye frekvenssæt uddeles efter beauty contest princippet. Der betales ikke for disse frekvenssæt (ligesom der heller ikke betales en afgift for at drive hverken dagblade, ugeblade eller andre trykte medier i Danmark. En afgift på disse frekvensnet vil blot borttage midler fra programproduktionen og dermed svække kvaliteten). - Endeligt afsættes ét FM net til idébaseret ikke-kommerciel, public-access græsrodsradio. Denne kanal skal samtidig taget trykket af en række lokalradiofrekvenser, der efterspørges af interessegrupper og grupperinger, der sender programmer uden særlig lokal tilknytning. Denne 5

6 kanal finansieres ved at tage 1 pct. af licensindtægterne (på samme måde som de åbne kanaler i Tyskland finansieres af 1-1½ pct. af licens-indtægterne). Resultatet af en dansk replanlægning skulle altså have som mål at tilvejebringe: - 5 landsdækkende Public Service kanaler (heraf én i regional opdeling) med 100 pct. dækning - 1 landsdækkende Public Service kanal med storbydækning - 1 landsdækkende kommerciel radiostation (FM6) med min. 40 pct. dækning - 1 landsdækkende kommerciel radiostation (FM5) med min. 80 pct. dækning - 6 landsdækkende kommercielle radiostationer med pct. dækning - 1 landsdækkende Public Access græsrods-radiostation - Derudover sendemuligheder for lokale radiostationer (jf. senere) (I alt 15 mere eller mindre landsdækkende radiokanaler; i Nederlandene opnåede man 14) Tidshorisonten for en replanlægning vurderes til at være: mindst ét år for at lave selve replanlægningen, omkring ét år for at koordinere nye frekvenser med udlandet, op mod et år til at installere nye sendere og nye antenner samt lidt tid til at gennemføre beauty-contest/udbudsrunder. En ny dansk frekvensplan vil derfor tidligst kunne træde i kraft i Det passer fint med, at Sky Radio og Talpa Radio International der har betalt store koncessionsbeløb for FM5 og FM6 - får fordelen af at komme først på markedet og have det for sig selv i de første 3-4 år. Eventuelt kan Sky og Talpas betaling nedsættes gradvist efter de første fire år til at være nul kr. ved koncessionernes udløb. Om 8 år må det nemlig antages, at det ikke giver nogen mening, at staten skal opkræve betaling for at sende landsdækkende radio, da der til den tid givetvis vil være så mange forskellige platforme, hvorfra der kan sendes radio (DAB, DRM, 3G, 4G osv.), at der (teknisk) absolut ikke længere vil være belæg for at tale om, at frekvensspektret er en begrænset ressource, som der skal betales (store summer) for at anvende. Lokale kommercielle radiostationer lag 1 Princippet om hver kommune mindst én frekvens forlades. En gennemsnitlig dansk kommune er ganske enkelt for lille til at kunne danne grundlag for en levedygtig lokal radio station. Kommerciel radio med kun 5 km radius som dækningsområde er helt urealistisk. Al erfaring fra de seneste 20 år viser, at kommuner slutter sig sammen for at danne et større underlag for en given lokal radiostation. Den teoretisk tiltænkte fleksibilitet (hvor Lego-klodserne kunne sættes sammen på en anden måde ) har i praksis kun været udnyttet beskedent, og giver i den virkelige verden heller ingen reel mening, da stort set alle kommuner har ét bestemt naturligt tilhørsforhold til en eller en gruppe af kommuner. Områderne for lokale kommercielle radioer fastlægges centralt ud fra objektive kriterier om, at et naturligt dækningsområde for en lokal, kommerciel radiostation er dén by af en vis størrelse - der sendes fra og dens naturlige opland, set ud fra kulturelle, arbejdsmæssige, handelsmæssige og geografiske forhold. 6

7 Ved en omlægning, der skal sikre bedre forhold for lokale radioer, skal der dog naturligvis tages hensyn til de eksisterende lokale radiostationer, der igennem mange år har opbygget radioer med større eller anderledes dækningsområder, end det måtte forekomme naturligt. Disse to forhold bør også rationelt reflekteres sender- og frekvensmæssigt. De naturlige dækningsområder skal så vidt muligt dækkes med én frekvens, med mindre det åbenlyst er mere hensigtsmæssigt at anvende to eller måske tre frekvenser. Den nødvendige sendestyrke vil være mellem 500 Watt og 5 kw, der fra 80 meters højde giver en rækkevidde på mellem 20 og 33 km (54 dbµv/m). Antal af frekvenser i de enkelte markeder skal ses i forhold til indbyggertallene. Som udgangspunkt foreslås det, at der sikres flg. gode sende-muligheder for 500 W 5 kw stationer: 5 frekvenser i København 3 frekvenser i Århus, Odense og Aalborg 2 frekvenser i øvrige større by-områder 1 frekvens i mellemstore byområder Kommer der derudover ansøgninger om at måtte drive kommerciel lokal radio afvises disse ikke, men ansøgerne henvises til selv, at dokumentere, at der kan findes en frekvens. Det må vurderes at der generelt vil være tale om andenklasses frekvenser, der giver en noget mindre dækning og/eller dårligere kvalitet. Lokale græsrods/public-access radiostationer lag 2 De sendertekniske forhold for ikke-kommercielle lokalradioer skal være fleksible og tilpasses de enkelte stationers ønsker og behov. Der skal gives mulighed for etablering af en lokal public-access radiostation i de kommuner, der ønsker det (dog to i Århus og fem i København), men der kan også gives tilladelse til radioer, der kun dækker en by eller en bydel. Sendestyrken til ikke-kommercielle radioer foreslås mellem 10 Watt og 1 kw. Bydelsradioer i København: 10 Watt, mindre landkommuner: W, større kommuner og lidt større byer: W, storbyer W). Rækkevidden vil være mellem et par km og op til omkring 20 km. (1 kw giver ved 40 meters højde over terræn en rækkevidde på 17 km og ved 80 meters højde over terræn en rækkevidde på 23 km). Kommer der flere ansøgninger om at måtte drive ikke-kommerciel lokal radio fra grupper der ikke kan få sendetid nok på den lokale public-access station f.eks. større grupper der vil drive idébaseret lokalradio, afvises disse ikke, men ansøgerne henvises til selv, at dokumentere, at der kan findes en frekvens. Det må vurderes at der generelt vil være tale om andenklasses frekvenser, der giver en noget mindre dækning og/eller dårligere kvalitet. 7

8 Mellembølge Ligesom i stort set alle andre lande skal det være tilladt for kommercielle (og i øvrigt også ikkekommercielle radiostationer) at sende på mellembølge (MB). MB er bl.a. meget udbredt i Storbritannien og Nordirland til lokal brug, og i mange områder af USA er MB fortsat dominerende i forhold til FM. De tekniske problemer med at definere et præcist dækningsområde er uden betydning, da tidligere tiders stramme regler for, hvor stort et dækningsområde der måtte sendes til, ikke længere eksisterer. Radiostationer der opnår sendetilladelse på MB skal blot gøres opmærksom på, at rækkevidden vil variere afhængig af bl.a. tid på døgnet og tid på året. Generelt må den samme radiokanal ikke - i al væsentlighed - dække det samme geografiske område på både FM og MB. 8

9 3 a. Krav til tilladelseshaver Lokale kommercielle radiostationer lag 1 Der kan kun uddeles sendetilladelse til én radiostation pr. frekvens. Der indføres ejerskabsbegrænsninger, så lokale såvel som nationale monopol-dannelser undgås både vertikalt og horisontalt, og så mangfoldigheden sikres. Allerede nu (september 2003) ses der at være en stærk koncentration på radioområdet i hovedstadsområdet hos én aktør nemlig SBS: Frekvens Kommune Stationsnavn Ejerskab 88.6 MHz Birkerød Radio NRJ Radio NRJ (fransk) 89.2 MHz Høje Taastrup Kiss FM SBS (amerikansk) 90.4 MHz *1) København Nyhedsradioen 24/7 SBS (amerikansk) 91.8 MHz *2) Værløse Radio 2 SBS (amerikansk) 92.7 MHz *3) Ledøje Smørum SBS (amerikansk) 95.0 MHz Farum Sky Radio Sky Radio (hollandsk/australsk) 96.1 MHz Søllerød Nyhedsradioen 24/7 SBS (amerikansk) 98.6 MHz Hørsholm Pop FM SBS (amerikansk) MHz Birkerød Mix FM Mix FM (dansk) MHz Høje Taastrup Pop FM SBS (amerikansk) MHz Brøndby The Voice SBS (amerikansk) MHz Gentofte Uptown SBS (amerikansk) MHz *1) Dragør SBS (amerikansk) MHz Greve Radio NRJ Radio NRJ (fransk) *1) delte frekvenser *2) frekvensen lukkes pr. 14. november 2003 *3) endnu ikke i luften Derudover findes der tre mindre, helt lokale kommercielle radiostationer i Københavnsområdet alle danskejede, med begrænset sendetid og lille dækningsområde: 92.9 MHz Frederiksberg Radio Falcon MHz Nivå Kanal Plus MHz Rødovre Radio Rødovre Lokale græsrods/public-access radiostationer lag 2 Der kan kun uddeles sendetilladelse til én radiostation pr. frekvens. Sendetilladelse udstedes til enten en kommune eller en privat forening el. lign., der skal være bred og åben. Hvis der i et område ikke er ønsker om en Public Access radio eller der i et område er ønske om en ekstra frekvens - kan frekvensen gives til en forening, der alene udøver idébaseret radiovirksomhed. 9

10 3 b. Krav til programvirksomheden Lokale kommercielle radiostationer lag 1 Der stilles ikke særskilte krav til indhold af programmerne hos de lokale kommercielle radiostationer udover at programmer skal være lokale, og altså ikke må omfatte programmer der sendes i network. Det vil dog være hensigtsmæssigt, at der ud fra en helhedsbetragtning vil kunne gives tilladelse til regional networking i et omfang, således at det lokale fortsat vil være det primære. Der stilles krav om at der sendes mindst 18 timer dagligt. Lokale græsrods/public-access radiostationer lag 2 Programmerne skal være lokale, og må ikke omfatte programmer, der sendes i network. Programvirksomheden skal have karakter af lokal græsrodsradio, og må ikke fremstå som egentlig musikbaserede underholdningsprogrammer. I mindre områder, der er for små til at bære en egentlig kommerciel radiovirksomhed, bør denne begrænsning dog kunne administreres lempeligt. Der stilles normalt krav om mindst 18 timers sending pr. dag, dog kun 9 timer for bydelsradioer. Som udgangspunkt stilles der krav om at radioerne skal opfylde public-access formål, og altså stille sendetid til rådighed for lokale grupper, foreninger eller personer der ønsker dette. Lag 2 særlig ordning for København København-Frederiksberg udgør et særligt tilfælde, hvor der indføres en speciel ordning, for at sikre et blomstrende lokalradiomiljø indenfor ikke-kommerciel radio. Der gives mulighed for mindre bydels-radioer med Public Access forpligtelse (f.eks. én på Nørrebro, én på Christianshavn/Christiania, én på Vesterbro osv.), der tildeles en meget lav sendestyrke (måske omkring 10 W). Disse stationer sender på udelte frekvenser med pligt til at sende mindst 9 timer dagligt. Derudover får København 5 Public Access stationer: - En ren borgerlig radio, der samler grupperinger der ligger til højre for midten - En ren venstreorienteret radio, der samler grupper til venstre for midten - En blandet Public Access station (med mindre fokus på politiske programmer) - En ren fremmedsproget kanal, der skal rumme alle udsendelser på tyrkisk, somali, arabisk, serbokroatisk osv. - En kristen/åndelig/religiøs kanal, hvor der laves Public Acces lokalradio for religiøse og andre åndelige grupperinger 10

11 Under den nuværende ordning må det konstateres, at lytningen til de københavnske græsrods-radioer der optager et meget stort antal frekvenser - er overordentligt lav. Det skyldes formodentligt: - de ekstremt spredte og usammenhængende sendetider. - meget sendetid til radioer, der mest sender for at spekulere i tilskudsmidler - mange stationer sender uregelmæssigt (der er tavs æter når lytterne stiller ind) - totalt forskellige stationer på samme frekvens - blanding af dansksprogede og fremmedsprogede udsendelser på samme frekvens En samling af kræfterne på fem genre-opdelte frekvenser vil være en stor fordel for lytterne, der vil vide, hvilken frekvens de kan stille ind på for at høre en bestemt slags radio. Død æter bliver et sjældnere fænomen, da der vil være tale om større enheder end i dag. 11

12 4. Administration Lokale kommercielle radiostationer lag 1 Tilladelse til lag 1 udstedes efter udbud, beauty contest, centralt af Radio- og Tv Nævnet, hvis sammensætning udvides med repræsentanter fra brancheorganisationerne og fra branchekyndige personer, hvorved en ensartet, saglig og faglig vurdering sikres. Tilladelse gives for 24 timer pr. døgn og af 8 års varighed. Den forlænges automatisk, hvis radioen i hele sin virksomhed og drift har forvaltet den givne tilladelse ulasteligt Lokale græsrods/public-access radiostationer lag 2 Tilladelse til lag 2 udstedes også af Radio- og Tv Nævnet, men efter forudgående høring af den lokale kommune, hvorved såvel ensartet, objektiv faglighed og saglighed som lokal indsigt vil indgå i sagsbehandlingen. Tilladelsen gives for 8 år ad gangen og forlænges, hvis stationen til fulde har levet op til ansøgningen og de for området i øvrigt fastsatte bestemmelser. I København udstedes sendetilladelserne af Radio- og Tv Nævnet efter en beauty-contest, hvor der lægges vægt på, at der er åbenhed og bredde indenfor de fem felter. Der stilles endvidere krav om, at de fem sender fra fem forskellige studier og har deres egen personkreds af medarbejdere. 12

13 5. Finansiering Lokale kommercielle radiostationer lag 1 Finansieres af reklameindslag og sponsorering. Modtager ingen offentlige tilskud og skal ikke betale nogen koncessions-afgift eller lignende. Lokale græsrods/public-access radiostationer lag 2 Der ydes tilskud til public-access lokalradio efter flg. regler: - Der udbetales tilskud halvårligt - Tilskuddene til alle radioer er som udgangspunkt ens. Bydelsradioer kan dog kun oppebære 60 pct. af den normale støtte. - Der gives kun tilskud til én lokalradio pr. kommune (dog to i Århus og fem i København) - Der gives kun tilskud til public-access stationer og altså ikke til idébaserede radiostationer - Reklameindslag i mindre omfang tillades, under forudsætning af, at virksomheden ikke får karakter af kommerciel radiodrift. Ordningen finansieres gennem tilskud fra tre forskellige pengekasser : - Tipsmidlerne - Kulturministeriet pct. af licensmidlerne 13

14 Fordele og ulemper ved mangfoldighedsscenariet Fordele 1. Mediepolitiske hensyn Mangfoldighed 2. Frekvenspolitiske hensyn Færre og stærkere frekvenser og optimal anvendelse af frekvensressourcerne. 3. Brugerhensyn (Lyttere og Ensartethed og faglig ekspertise i aktører/udøvere) sagsbehandlingen. De nuværende, etablerede aktører tilgodeses ved frekvensplanlægningen. Det er sundt at aktører får konkurrence og ikke kan danne monopoler / ejerskabsbegrænsninger til sikring af mangfoldigheden. Mediesvage grupper sikres adgang via lokal public access station og undgår som redaktion heri at måtte oprette egen ressourcekrævende administration. Automatiske forlængelse af sendetilladelsen ved god program/virksomhedførelse. Lytterne får så mange forskellige tilbud som muligt. 4. Administrative hensyn Forenkling, idet de lokale nævn nedlægges. 5. Økonomi og finansiering Når de nuværende semilandsdækkende kommercielle radioer fremover udelukkende finansieres ved national reklame sikres de egentlige lokale radioer indtægtsmuligheder fra lokale annoncører. Græsrodsradio sikres gennem en trestrenget finansiering (andel af licens, Tips-midler og Kulturministeriet. Ulemper Lyttere i særligt befolkningstynde områder får ikke så mange radiokanaler som i befolkningstætte områder. Hvis kun Radio- og tv-nævnet så risiko for manglende lokal indsigt. Manglende ankemulighed. Fortsat høje KODA-Gramex vederlag vil kunne mindske mangfoldigheden 14

15 Appendiks Vurdering af nuværende ordning med de lokale nævn Lokalradionævnene er slet ikke gearede til at administrere kommerciel radio. For det første er de sjældent i besiddelse af den nødvendige ekspertise og faglige indsigt for at kunne udføre arbejdet, og for det andet er der mange eksempler på indspiste nævn, der holder hånden over en bestemt aktør og forhindrer fri konkurrence på radioområdet. Mange nævn er meget optaget af hvem der sender frem for hvad der sendes. Nævnene forvalter ikke lytternes interesser, men optræder som bedrevidende radioråd, der ofte varetager de etablerede aktørers og/eller politiske interesser i lokalområdet. Nævnene formulerer undertiden en lokal mediepolitik og forsøger så med mere eller mindre elegance at detailregulere programindholdet på den eller de lokale radiostationer der findes i området. Sågar hvilken type musik en given lokalradio skal spille, har et nævn forsøgt at blande sig i. Det er velkendt at en række lokalradionævn i større byer helt bevidst og med stor iver arbejder imod kommerciel radio, og generelt kan det siges, at de lokale nævns mange beføjelser er stærkt hæmmende for, at de kommercielle radiostationer kan udvikle sig. Der er mange eksempler på at nævnene slet ikke fungerer; ofte svigter engagementet helt, og det kniber med at få nævnsmedlemmerne til at møde op. Vilkår og betingelser er overordentligt uens i de forskellige nævnsområder, hvilket giver en udtalt uensartethed i administrationen af reglerne på området. Tiden er løbet ud for, at der i hver eneste kommune eller nævnsområde over hele landet skal sidde - i tusindvis af - nævnsmedlemmer, for at kontrollere, regulere og detailstyre de lokale radiostationer i mindste detalje. Det holder ikke, at skolelærere, VVS-folk og folk fra Dansk Vandrelaug skal skalte og valte med professionelle, kommercielle radiostationer, der både drives som erhvervsvirksomhed og arbejdsplads for mange medarbejdere. Vurdering af de nuværende frekvensmæssige forhold Den nuværende ordning er alene fleksibel set ud fra en administrativ, lovgivningsmæssig synsvinkel. Fra brugerne og lytterne er den bestemt ikke fleksibel. En radio, der dækker syv kommuner kan ikke veksle sine syv stk. 160 Watt frekvenser til én 5 kw sendemulighed. Hidtil har det været totalt umuligt at få lov til at sende med mere end 160 Watt, selv om man kunne forestille sig, at en radio, der ved at sende med en lidt større effekt kunne dække hele sin kommune i stedet for at få udmeldt to stk. 160 Watt frekvenser. Hidtil har det også været overordentligt vanskeligt at få udmeldt frekvenser med en sendestyrke på mindre end 160 Watt og/eller med en teoretisk dækningsområde der er mindre end den af Kulturministeriet/Medie-sekretariatet fastsatte teoretiske minimums-rækkevidde på 5 km. Det er ikke rimeligt, at der er forbud mod at lokale radiostationer kan anvende mellembølge. 15

16 Vurdering af nuværende situation med delte frekvenser Den nuværende situation, hvor f.eks. græsrodsradioer kan tildeles sendetid midt inde i en kommerciel radiostations sendetid, og i det hele taget, hvor flere forskellige radiostationer skal dele sendetid på den samme frekvens, er ukendt i resten af verden med meget, meget få undtagelser. Fænomenet er kun udbredt i Danmark og Norge, og er en væsentlig hæmsko for alle lokale radiostationer, kommercielle såvel som ikke-kommercielle. Det forekommer, at ordningen udelukkende er opretholdt fordi den gav og giver en række stationer mulighed for at lave kassetænkning i forhold til tilskudsmidlerne, og fordi en kunstig opdeling af en radiostation i flere sendetilladelser medfører et betydeligt nedslag i det samlede vederlag til KODA. En radiostation der sender 18 timer dagligt betaler således langt mere, end tre radiostationer, der hver sender 6 timer dagligt, betaler tilsammen. 16

Lokal radio og Tv. Overordnede Ideer til nutid og fremtid. Bilag 10

Lokal radio og Tv. Overordnede Ideer til nutid og fremtid. Bilag 10 Lokal radio og Tv Overordnede Ideer til nutid og fremtid Kommissorium Overordnet anbefaling af hvorledes lokalradio og Tv s vilkår kan forbedres? Skal nævnsstrukturen ændres? Skal sende nettet re-planlægges?

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv.

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. NOTAT 9. juni 2009 Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. Indledning Det fremgår af tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og

Læs mere

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet Bilag 2 Radio- og tv-nævnet 8. juni 2012 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet 2012 rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3369 Radio- og

Læs mere

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradio- og tv-ordning

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradio- og tv-ordning MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradio- og tv-ordning 11. juni 2003 Referat af arbejdsgruppens 4. møde den 14. maj 2003 MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

Høringssvar til høring over justeret udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

Høringssvar til høring over justeret udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Sendt per mail: medi@kulturstyrelsen.dk Aalborg, den 5. november 2015 Høringssvar til høring over justeret udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel

Læs mere

DKPK Den Kristne Producentkomité

DKPK Den Kristne Producentkomité Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 275 Offentligt DKPK København d. 13-09-08 Styrelsen for Bibliotekogmedier jni@bibliotekogmedier.dk att. Janni Nielsen Høringssvar vedr. Mediesekretariatets

Læs mere

Regeringens Medieaftaleoplæg for

Regeringens Medieaftaleoplæg for Regeringens Medieaftaleoplæg for 2007-2010 Temaer Udbygning af digitalt tv Udbygning af digital radio Etablering af en Public Service Fond Privatisering af TV 2 DR Medielicens KODA/Gramex Digitalt tv er

Læs mere

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Mediesekretariatet H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V 17. september 2008 Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Hermed fremsendes høringssvar fra

Læs mere

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4 BILAG 1. Karakteristika for det danske radiomarked Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Danskernes radiolytning Tabel

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

København den 22. januar 2004

København den 22. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Lokalradioforeningen Max FM 2.Storradionævnet for v/ Stig Hartvig Nielsen Kronjylland/Djursland Hovedvejen 17, Kousted Kulturel Forvaltning 8900 Randers Laksetorvet 8900 Randers København

Læs mere

1. Radio Oasen 2. Greve Lokalradio- og TV-nævn Postboks 32 Greve Kommune, Rådhuset 2670 Greve Rådhusholmen Greve

1. Radio Oasen 2. Greve Lokalradio- og TV-nævn Postboks 32 Greve Kommune, Rådhuset 2670 Greve Rådhusholmen Greve RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Radio Oasen 2. Greve Lokalradio- og TV-nævn Postboks 32 Greve Kommune, Rådhuset 2670 Greve Rådhusholmen 10 2670 Greve København den 17. december 2004 Klage fra Radio Oasen over afslag

Læs mere

Lokalradioforening Birkerød Bispevej København NV. Att.: Stefan Honoré

Lokalradioforening Birkerød Bispevej København NV. Att.: Stefan Honoré Lokalradioforening Birkerød Bispevej 4 2400 København NV Att.: Stefan Honoré RADIO- OG TV-NÆVNET 26. marts 2010 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373

Læs mere

Notat om planlægningskriterier for FM-lokalradio

Notat om planlægningskriterier for FM-lokalradio Notat om planlægningskriterier for FM-lokalradio Kontor/afdeling Center for Tele Dato 23. august 2016 J nr. 2016-8763 /JTK Radio- og tv-nævnet er i gang med at forberede et udbud af alle frekvenser til

Læs mere

VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade Vejle. Att: Claus Nielsen

VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade Vejle. Att: Claus Nielsen VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade 35 7100 Vejle Att: Claus Nielsen RADIO- OG TV-NÆVNET 2. juli 2009 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3334 Anmodning

Læs mere

Baggrunden for scenariet er debatten blandt SLRTVs medlemmer om, hvilke roller de lokale medier skal spille i samfundet.

Baggrunden for scenariet er debatten blandt SLRTVs medlemmer om, hvilke roller de lokale medier skal spille i samfundet. ET SCENARIO FRA SLRTV SLRTVs holdning til et scenario for hvordan en fremtidig lokalradio- og tv-ordning bedst sikrer både kommercielle lokale radio- og tv-stationer og ikke-kommercielle græsrodsstationer

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKAL- RADIO- OGTV-ORDNING

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKAL- RADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKAL- RADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET VOGNMAGERGADE 10 1120 KØBENHAVN K TELEFON 33 18 68 55 FAX 33 18 68 69 jf@mediesekretariat.dk

Læs mere

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET VOGNMAGERGADE 10 1120 KØBENHAVN K TELEFON 33 18 68 55 FAX 33 18 68 69 jf@mediesekretariat.dk

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 2008/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-22153-37 Fremsat den 19. november 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Hvad vil vi fortælle jer om i dag? Tidsplan for udbud af ikkekommercielle lokalradiotilladelser Hvem kan søge? Lokalt indhold Hvad kan

Læs mere

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning RADIO- OG TV-NÆVNET NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning 6. maj 2003 Referat af arbejdsgruppens 3. møde den 11. april 2003 MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET Til stede:

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil hermed ønske dig tillykke med udnævnelsen til kulturminister.

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil hermed ønske dig tillykke med udnævnelsen til kulturminister. Kulturminister Uffe Elbæk Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Sendt per mail til min@kum.dk Aalborg, den 21. oktober 2011 Kære Uffe Elbæk Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik 1. Parter: Denne aftale er indgået mellem på den ene side KODA og på den anden side SAML (Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet), som tilsammen

Læs mere

Hvorfor digital radio?

Hvorfor digital radio? Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 4 Offentligt Hvorfor digital radio? Foretræde for Kulturudvalget den 7. oktober 2015 v/ Laila Kelp Rasmussen BFE er brancheorganisation for leverandører af forbrugerelektronik

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

NOTAT. Lokal radio fra 2010. Resumé. Problemstilling. Til Kulturministeriet Medier og Idræt

NOTAT. Lokal radio fra 2010. Resumé. Problemstilling. Til Kulturministeriet Medier og Idræt NOTAT Til Kulturministeriet Medier og Idræt Mediesekretariatet 17. februar 2010 Erik Nordahl Svendsen Chefkonsulent Lokal radio fra 2010 ens@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3330 Resumé Notatet

Læs mere

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 www.kanalhovedstaden.dk Ikkekommerciel lokal-tv skal kvalitetsudvikles og udgøre en større andel af det samlede danske mediebillede Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 Dansk folkeoplysning

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1.

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1. NOTAT Kommenteret høringsnotat vedr. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S (Ændrede must-carry -regler, DR s adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

Notat 20. marts 2014. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal

Notat 20. marts 2014. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Notat 20. marts 2014 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Kulturstyrelsen sendte den 27. januar 2014 et udkast til

Læs mere

1. Advokatfirma DLA Nordic A/S 2. Fællesnævnet for Lokal Radio- og TV i Bov, Lundtoft, Rødekro, Tinglev og

1. Advokatfirma DLA Nordic A/S 2. Fællesnævnet for Lokal Radio- og TV i Bov, Lundtoft, Rødekro, Tinglev og RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Advokatfirma DLA Nordic A/S 2. Fællesnævnet for Lokal Radio- og TV Ved Stranden 18 i Bov, Lundtoft, Rødekro, Tinglev og Box 2034 Aabenraa Kommuner 1012 K. Haderslevvej 3, Box 1037

Læs mere

1. 6 affattes således:

1. 6 affattes således: Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 90 Offentligt Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Sendemulighederne

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Ansøgning

Læs mere

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00.

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00. Advokatfirmaet Beck & Partnere Postboks 259 7100 Vejle Att. Irene Dahl Hansen RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. marts 2009 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Mini- opgave: Public service

Mini- opgave: Public service Mini- opgave: Public service Begrebet public service bruges inden for mediebranchen, når man taler om virksomheder. Public service - virksomheden, er en virksomhed der gennem offentlig finansiering, er

Læs mere

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed.

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed. RADIO- OG TV-NÆVNET Radio Holsted A/S Lokalradionævnet for Bramming, v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Kongensgade 70 Holsted, Vejen, Ribe og Ølgod Box 1094 Holsted

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 BEK nr 600 af 04/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-015748 Senere ændringer til forskriften BEK nr 720 af 27/05/2015

Læs mere

Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004

Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004 Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004 Indledning Sky Radio A/S erhvervede ved radioauktionen den 18. juni 2003 retten til at udøve

Læs mere

J.nr. 733-2002-220. Teleklagenævnet. foreliggende materiale, jf. den vedlagte sagsfremstilling I afgørelse om ikke at give Radio Fredericia medhold.

J.nr. 733-2002-220. Teleklagenævnet. foreliggende materiale, jf. den vedlagte sagsfremstilling I afgørelse om ikke at give Radio Fredericia medhold. Teleklagenævnet Advokat Christian Scherfig Advokataktiese1skåbet Lindh staben Ho~n Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Bredgade 43 DK-1260 København Tlf 33929700 Fax 33929988 Afgørelse i klagesag

Læs mere

(herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Dansk Artist Forbund Dansk Musiker Forbund Dansk Skuespillerforbund DJBFA DKF DMFF DPA DUP Gramex IFPI Danmark KODA

Dansk Artist Forbund Dansk Musiker Forbund Dansk Skuespillerforbund DJBFA DKF DMFF DPA DUP Gramex IFPI Danmark KODA Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 151 Offentligt Fra: Mads Christian Esbensen [mailto:madschristian.esbensen@jklgroup.com] Sendt: 11. marts 2010 16:11 Til: Anne Mette Risager Cc: Gitte.Ravn.Jensen@ft.dk

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Notat Udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel programvirksomhed 10. marts 2016 I medfør af 46, 47, stk. 4 og 5, og 48 i lov nr. xx af xx om

Læs mere

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika.

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika. FM6 A/S Pilestræde 34 1147 København K Radio- og tv-nævnet 9. juli 2010 Sagsnr: 2010-016012 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Tilladelse

Læs mere

NOTAT Til arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokal-radio og tv-ordning

NOTAT Til arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokal-radio og tv-ordning Bilag 4 MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET NOTAT Til arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokal-radio og tv-ordning København den 5. august 2003 (Rev. Udg.) Lytterundersøgelser af græsrødder Efter bestilling

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere

D O M. Afsagt den 7. marts 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Lene Jensen).

D O M. Afsagt den 7. marts 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Lene Jensen). D O M Afsagt den 7. marts 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Lene Jensen). 19. afd. nr. B-946-11: Talpa Radio B.V. (tidligere Talpa Radio International B.V.)

Læs mere

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2. Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde sig selv. Leonard Rossiter 184 185 Medierne Ordet medie stammer fra det latinske medium, der har betydningen at stå midt imellem

Læs mere

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet I/S DIGI-TV Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Forlængelse af tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og

Læs mere

Klage fra Radio Globus Guld over afslag på tilladelse til lokal radiovirksomhed.

Klage fra Radio Globus Guld over afslag på tilladelse til lokal radiovirksomhed. 1. Radio Globus Guld 2. Fællesnævnet for Lokalradio- og -TV i Bov, Lundtoft Herredsfogedvej 2 Rødekro, Tinglev og Aabenraa Kommuner 6630 Rødding Det Sønderjydske Landsbibliotek Haderslevvej 3, Box 1037

Læs mere

NOTAT. Baggrund. I det politiske beslutningspapir fra juni 2007 står der følgende: Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K. Att.

NOTAT. Baggrund. I det politiske beslutningspapir fra juni 2007 står der følgende: Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K. Att. Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K I/S DIGI-TV Banestrøget 21 DK-2630 Taastrup Att. Lene Gelting Erik H. Kjeldsen D +45 3520 3194 F +45 3520 4380 E ekd@dr.dk 9. maj 2008 NOTAT Gennemgang af

Læs mere

Aftale om udsendelse af ikke-kommercielt TV

Aftale om udsendelse af ikke-kommercielt TV Aftale om udsendelse af ikke-kommercielt TV mellem på den ene side SAML (Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet) Søndergade 12, 3. Postboks 1221 9100 Aalborg Og på den anden side KODA Landemærket

Læs mere

Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Dato: 8. oktober 2015 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Kulturstyrelsen sendte den 24. april 2015 et udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel

Læs mere

Sendesamvirket Hovedstaden har bedt om foretræde, da Sendesamvirkets medlemmer er bekymret for udviklingen for det ikkekommercielle lokal-tv.

Sendesamvirket Hovedstaden har bedt om foretræde, da Sendesamvirkets medlemmer er bekymret for udviklingen for det ikkekommercielle lokal-tv. Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del Bilag 39 Offentligt www.kanalhovedstaden.dk Sendesamvirket Hovedstaden, Helgolandsgade 10, 1653 København V CVR 35561951 - Telefon 21 69 39 46 tv@tvkobenhavn.dk Den 16.november

Læs mere

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv.

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. 11 juni 2007 Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. A: Overordnet fordeling af digitale tv-sendemuligheder Der er

Læs mere

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1)

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1) Bilag 6: Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret LOV nr 1269 af 16/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Kulturministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Forbrugeradfærd Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Radiofakta Danskerne lytter til radio i 14 timer og 17 minutter om ugen hovedparten sker i dagtimerne. Radiofakta 60% 50% Danskerne lytter til radio

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 Oktober 2010 Hovedoverskrifterne i regeringens udspil til filmaftalen er: 1. Et sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø 2. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer

Læs mere

Teleklagenævnet. Lindholm Havnevej 33. Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM

Teleklagenævnet. Lindholm Havnevej 33. Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM Teleklagenævnet Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM Lindholm Havnevej 33 Bredgade 43 DK-1260 København K 5800 Nyborg Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Afgørelse i klage sag indbragt af Lokalradioforeningen

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B017300P AJ/JRH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 31. marts 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Kristian Korfits Nielsen (kst.)). 18.

Læs mere

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8 NOTAT Medier 28. maj 2014 Kommenteret høringsnotat om MUX 8 Det følger af medieaftalen for 2012-2014, at det ottende digitale tvsendenet skal udbydes til en kommerciel distributør til mere digitalt tv,

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse til ikkekommerciel

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse til ikkekommerciel Radio- og tv-nævnet Marts 2017 Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Indholdsfortegnelse Krav til ansøgningen... 2 Hjemsted... 7 Lokalt indhold... 8 Programindhold...

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv.

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. NOTAT 2. september 2015 Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. Det fremgår af tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018 af 28. april 2015 om digital radio mv., at: Der gennemføres

Læs mere

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1) BEK nr 100 af 28/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-20399-229 Senere ændringer til forskriften BEK nr 894 af 23/08/2012

Læs mere

4. februar Kommenteret høringsnotat om modeller for distributionen af radiokanaler i den fremtidige, kommercielle DAB-blok 1

4. februar Kommenteret høringsnotat om modeller for distributionen af radiokanaler i den fremtidige, kommercielle DAB-blok 1 4. februar 2015 Kommenteret høringsnotat om modeller for distributionen af radiokanaler i den fremtidige, kommercielle DAB-blok 1 Kulturstyrelsen udsendte den 16. december 2014 en høring over modeller

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Lovforslag nr. L 50 Folketinget 2013-14 Fremsat den 6. november 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse

Læs mere

Klage over afgørelse om genopslag af programtilladelse truffet af Lokalradionævnet for Silkeborg, Them, Kjellerup, Hammel og Gjern kommuner.

Klage over afgørelse om genopslag af programtilladelse truffet af Lokalradionævnet for Silkeborg, Them, Kjellerup, Hammel og Gjern kommuner. RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Silkeborg Kommune 2. Nielsen & Nørager Lokalradionævnet Metropol Rådhuset Frederiksberggade 16 Søvej 1-3 1459 Kbh. K. 8600 Silkeborg København den 3. februar 2005 Klage over afgørelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 2010/1 BTL 19 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 24. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

1.Advokataktieselskabet Lindh 2. Roskilde Kommune. Ved Stranden 18 Dr. Margrethesvej 14 Box 2034 Postbox Kbh. K.

1.Advokataktieselskabet Lindh 2. Roskilde Kommune. Ved Stranden 18 Dr. Margrethesvej 14 Box 2034 Postbox Kbh. K. RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Advokataktieselskabet Lindh 2. Roskilde Kommune Stabell Horten Børne- og Kulturforvaltningen Ved Stranden 18 Dr. Margrethesvej 14 Box 2034 Postbox 229 1012 Kbh. K. 4000 Roskilde 4.

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed BEK nr 1055 af 01/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-003180 Senere ændringer til forskriften BEK nr 62 af 11/01/2016 Bekendtgørelse

Læs mere

Teleklagenævnet. 31 marts 2003

Teleklagenævnet. 31 marts 2003 Teleklagenævnet Advokat Christian Scherfig Advokataktieselskabet Lindh Staben Horten Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Bredgade 43 DK-1260 København K TIt 33929700 Fax 33929988 Afgørelse i klagesag

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober 2011, foretages følgende ændringer: 1.

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

Året der kommer. Medieområdet

Året der kommer. Medieområdet Året der kommer Medieområdet Foreningen for Entertainment- og Medierets seminar den 17. januar 2013 Lars M. Banke, Kulturministeriet Disposition 1. Medieaftalen - medieaftale-instrumentet - forberedelsen

Læs mere

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København 8. marts 2016 TV København Sendt til: tv@tvkobenhavn.dk Radio- og tv-nævnet Tomas Kærup Fuldmægtig, cand.jur. tok@slks.dk www.slks.dk Klage over afgørelse om tilsyn med TV København Sammendrag Radio- og

Læs mere

Notat. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om kommerciel lokalradiovirksomhed

Notat. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om kommerciel lokalradiovirksomhed Notat Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om kommerciel lokalradiovirksomhed 22. november 2016 Alle programtilladelser til FM-lokalradio i Danmark udløber ved udgangen af 2017, og der

Læs mere

Bilag 1 Oversigt over Region Hovedstaden

Bilag 1 Oversigt over Region Hovedstaden Udbudt antal tilladelser i Region Hovedstaden: 1 Oversigt over tilladelseshavere i forhold til emner, målgruppe, geografi og skønhedskriterier (som angivet i ansøgningerne) Bemærk at nr. 1-5 i kolonnen

Læs mere

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Østjylland Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 16. marts 2005 Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland Tom Flangel Nielsen har ved mail af

Læs mere

Klage fra UTV over afslag på forøget sendetid.

Klage fra UTV over afslag på forøget sendetid. MEDIESEKRETARIATET 1. UTV Århus 2. Århus kommunes Fritids- og Aarhus Universitet Kulturforvaltning Willemoesgade 15 Vestergade 55, Postboks 619 8200 Århus N 8100 Århus C København den 24. februar 2005

Læs mere

I de følgende afsnit beskrives afgiftsgrupperne, og der gives eksempler på konkrete beregninger.

I de følgende afsnit beskrives afgiftsgrupperne, og der gives eksempler på konkrete beregninger. Notat Beregning af frekvensafgifter Generelt om beregning af afgiftsstørrelser for frekvenstilladelser Afgiftsmodellen tager udgangspunkt i de udstedte båndbredder (samlet set for alle tilladelser) i de

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Mediesekretariatet, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest

Læs mere

STÆVNING. Sagsøgte tilpligtes at betale til sagsøger 244.645.000 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg til betaling sker.

STÆVNING. Sagsøgte tilpligtes at betale til sagsøger 244.645.000 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg til betaling sker. Advokat Karen Larsen København, den 9. august 2006 J.nr. 2877-018 STÆVNING Som advokat for Sky Radio A/S c/o Kyed & Jybæk Frederiksberggade 2, 3. 1459 København K (advokat Karen Larsen) indstævner jeg

Læs mere

Alex Heick. Tonemestervej 9, 2400 Kbh. NV. alexheick@dadlnet.dk side 1. Foretræde for Folketingets Kulturudvalg 26. september LOKAL-TV KANALEN

Alex Heick. Tonemestervej 9, 2400 Kbh. NV. alexheick@dadlnet.dk side 1. Foretræde for Folketingets Kulturudvalg 26. september LOKAL-TV KANALEN Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 278 Offentligt Alex Heick. Tonemestervej 9, 2400 Kbh. NV. alexheick@dadlnet.dk side 1 Foretræde for Folketingets Kulturudvalg 26. september Vision for lokal-tv i Mux

Læs mere

1. Møn Lokalradio Forening 2. Møn Kommune Stege Møllebrøndstræde 12 B 4780 Stege. København den 22. august Radio Møns programvirksomhed

1. Møn Lokalradio Forening 2. Møn Kommune Stege Møllebrøndstræde 12 B 4780 Stege. København den 22. august Radio Møns programvirksomhed RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Møn Lokalradio Forening 2. Møn Kommune Postboks 72 Kultur og Fritid 4780 Stege Møllebrøndstræde 12 B 4780 Stege København den 22. august 2005 Radio Møns programvirksomhed Sagens

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

Udbud af ledig sendetid på lokal-tv-sendemuligheder i såkaldte vinduer, på DR2- sendere og på Kanal 23 i København.

Udbud af ledig sendetid på lokal-tv-sendemuligheder i såkaldte vinduer, på DR2- sendere og på Kanal 23 i København. Udbud af ledig sendetid på lokal-tv-sendemuligheder i såkaldte vinduer, på DR2- sendere og på Kanal 23 i København. Radio- og tv-nævnet har i december måned 2006 afsluttet et udbud af lokal-tv på følgende

Læs mere

Klage over radioreklamer for Victoria Milan sendt på Bauer Radio Limiteds radiokanaler (Nova, The Voice m.fl.)

Klage over radioreklamer for Victoria Milan sendt på Bauer Radio Limiteds radiokanaler (Nova, The Voice m.fl.) 27. oktober 2015 Bauer Radio Limited H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Radio- og tv-nævnet Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Anne Schyum

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte "vinduestilladelser" m.v.

er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte vinduestilladelser m.v. er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte "vinduestilladelser" m.v. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på dansk og alle Felter skal udfyldes! Radio- og tv-nævnet

Læs mere