Radio-scenario 4 Mangfoldighed (Stig Hartvig)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radio-scenario 4 Mangfoldighed (Stig Hartvig)"

Transkript

1 Radio-scenario 4 Mangfoldighed (Stig Hartvig) 1. Målsætning Markedsprincip med sikring af public acces. Få restriktioner. Mangfoldighed. Optimal udnyttelse af ressourcer. Sikring af egentlige lokale kommercielle radiostationer. Mediesvage sikres adgang til æteren. Lag 1 kommerciel lokal radio 2. Frekvenser/områder 500 W 5 kw frekvenser pr. område efter indbyggertal; lidt flere i København. Områder fastlægges centralt. 3 a. Krav til tilladelseshaver Kun én station pr. frekvens. Ejerskabsbegrænsninger. 3 b. Krav til programvirksomheden Der sendes kun lokalt eller i et vist omfang regionalt. Lag 2 græsrods/public-access radio 10 W-1 kw. Græsrodsradio, der dækker bydel, by eller kommune. Kommunale public-access stationer, hvor der er behov/interesse. Fastlægges centralt efter lokale ønsker. Brede/åbne radioer med public access. Kun én station pr. frekvens. Subsidiært idéradio Varieret Indhold 4. Administration Radio- og tv-nævn udbyder. Beauty Contest. 8 års varighed med mulighed for forlængelse. 24 timer pr. døgn 5. Økonomi og finansiering Reklame og sponsorering. Ingen koncessionsafgift Særlig ordning for København Radio- og tv-nævnet Tilskud fra Kulturministeriet, tipsmidlerne og andel på 1-2 pct. af licensindtægterne 1

2 Uddybende om mangfoldigheds-scenariet 1. Målsætning 1. at der skal være så få restriktioner for drift af radio som muligt. Radio skal være fri næring indenfor rimelighedens grænser 2. at så mange lyttere som muligt får så mange forskellige radiotilbud med forskellige programtilbud - som muligt. Lytterne skal have så mange valgmuligheder som muligt. 3. at frekvensressourcerne skal udnyttes så optimalt som muligt = en replanlægning af FMbåndet sikrer langt mere effektiv udnyttelse af FM-båndet og giver plads til flere. 4. at så mange forskellige aktører som muligt får så frie forhold at operere under som muligt = en mangfoldighed af aktører og (ny) monopoldannelse skal undgås gennem ejerskabsregulering. Jo flere kanaler jo bedre. 5. at der sikres så gode forhold som muligt for såvel ikke-kommercielle som for lokale kommercielle radiostationer. De frie markedskræfter skal kombineres med sikring af mediesvage gruppers adgang til æteren. Forslaget forudsætter en Zero base replanlægning efter hollandsk model, således at der etableres en række nye landsdækkende sendenet Hovedsigtet er at sikre såvel gode betingelser for et antal nye landsdækkende radiokanaler, såvel som for de lokale radioer. Den nuværende ordning, hvor semi-nationale netværk-stationer, som f.eks. Radio 2 og The Voice, sender et landsdækkende program over lokale frekvenser, men bryder programfladen for at sende lokale reklamer og lokale nyheder, forlades og der laves i stedet et rent snit, således at der fremover findes rene nationale kommercielle stationer, der udelukkende sender nationale reklamer - og så de rene lokale kommercielle stationer, der primært lever af den lokale reklameomsætning. En Zero-base replanlægning med et antal rene nationale kanaler i stedet for semi-nationale netværksstationer vil være frekvensøkonomisk meget bedre, idet disse rene nationale stationer vil kunne anvende SFN og (N)SFN, hvilket ikke er muligt på netværk, hvor der også sendes lokalt i nogle minutter. 2

3 Hvis den begrænsede adgang til at drive radio- eller fjernsynsvirksomhed begrænses med andre hensyn end den tekniske nødvendighed, må det anses for en overtrædelse af grundlovens 77 Knud-Aage Frøbert Medier bør være afhængige af publikum, ikke af de politikere og andre magthavere det er jo netop dem, de først og fremmest skal retlede og kontrollere. Historieprofessor Niels Thomsen 3

4 2. Frekvenser og områder Synspunktet om at frekvenser er en begrænset ressource er en sejlivet myte, der i store træk ikke holder stik. Til alle tider har myndigheder gjort dette synspunkt gældende med det mål for øje at kunne begrænse og regulere den frie adgang til at sende radio. Synspunktet i dette scenario er, at der altid kan findes en frekvens mere selv om den måske ikke er så god, som de frekvenser andre aktører har i samme område. Omvendt vil det også være naturligt at tage de mest attraktive frekvenser og frekvenssæt, og lave en fordeling af disse ressourcer på den - for lytterne, aktørerne og almenvældet mest fornuftige måde. En sådan fordeling (= regulering) må dog ikke betyde, at der sættes begrænsninger op for anvendelse af de nye frekvenser, der måtte være knapt så attraktive. Knap så attraktive frekvenser kan f.eks. være på FM-båndet med lav sendestyrke eller skrappe retningsmæssige restriktioner, på mellembølge, på DAB, på DRM 26 MHz, G3/G4 mobiltelefoni eller helt andre nye/kommende fremføringsmåder og teknologier. Andre radioer end de lokale Selv om det ikke direkte ligger indenfor arbejdsgruppens område, er det ikke muligt at se de lokale radiostationeres situation isoleret især ikke, da alle radiostationer (lokale, regionale såvel som nationale) bruger den samme frekvensressource. Desuden er det også en udbredt opfattelse, at arbejdsgruppen forventes at forholde sig til en eventuel replanlægning af FM-båndet. Arbejdsgruppen bør i dette scenario anbefale, at der gennemføres en fuldstændig replanlægning af FM-båndet i Danmark for at udnytte frekvensressourcen langt mere effektivt, end det er tilfældet i dag. Den begrænsede replanlægning i Nederlandene (der ikke omfattede lokalradioerne i området MHz og som ikke omfattede SFN-anvendelse for Public Service kanalerne) medførte, at der blev langt flere sendemuligheder for både Public Service og de kommercielle stationer, idet der på FM båndet nu blev plads til ikke færre end: - 5 landsdækkende Public Service kanaler (heraf én i regional opdeling) med 100 pct. dækning - 7 landsdækkende kommercielle radiostationer med pct. dækning - 2 landsdækkende kommercielle radiostationer med knap 60 pct. dækning - Derudover bedre sendeforhold og langt flere sendemuligheder for regionale kommercielle radiostationer - Små lokalradioer ( ) berørtes ikke. Det er uomgængeligt, at en række aktører i Danmark dybest set er interesseret i at drive national kommerciel radio, men som med den nuværende lovgivning dels må sno sig og dels må forlade sig på lokale radionævns gode vilje. 4

5 Disse radiostationer er f.eks. The Voice og Radio 2. Det er velkendt at bl.a. TV 2 gerne vil etablere landsdækkende radio, ligesom det er kendt at andre store selskaber som bl.a. MTG, Aller, Det Berlingske Officin m.fl. er interesserede. Igennem netværkssamarbejde leverer semi-nationale radiostationer som The Voice, Radio 2 og Pop FM stort set hele sendefladen direkte, eller voice track - fra ét centralt studie. Udsendelserne suppleres så ude i de forskellige områder med lokale nyheder (ofte et krav fra det lokale radionævn), evt. et par lokale service-indslag (lagt ind i den leverede flade centralt eller lokalt) - og med lokale reklamer. Produktionsomkostningerne er lave, og på denne måde nærmest støvsuger ellers nationale aktører en stor del af de til rådighed værende lokale reklamekroner, således at lokalt funderede radiostationer med stedlig egenproduktion får vanskeligt ved at klare sig. Det er derfor nærliggende at foreslå, at disse semi-nationale radiostationer reelt får lov til og mulighed for at sende nationalt, i stedet for at fortsætter med opsplittede lokale sendeflader. Der gennemføres en altomfattende Zerobase frekvensreplanlægning med anvendelse af SFN og (N)SFN for alle radiostationer i Danmark (inkl. DR), der indebærer at hele frekvensplanen nytænkes. Alle nuværende frekvenstildelinger på FM-båndet til samtlige radiostationer inddrages med den nødvendige varsel hvorefter posen rystes. Herved opnås der en langt mere effektiv og tidssvarende udnyttelse af FM båndet. En ny frekvensplan der vil være en fordel for alle lyttere og alle aktører, der ønsker mangfoldighed i markedet. På denne måde vil der kunne tilvejebringes bedre resultater end i Nederlandene. Dette scenario forudsætter flg. mål for replanlægning fsva. landsdækkende FM-radiokanaler: - Til Public Service (= DR) reserveres fem fuldt ud landsdækkende radiokanaler. Én af disse (P4) regionaliseres som nu og kan derfor generelt ikke anvende SFN. Af beredskabsmæssige og kulturelle grunde sikres FM1 nettet (P1) en ekstraordinær høj dækningsgrad/beskyttelse - som nu - så modtagelse er mulig på en Bilka-radio til 19,95 i en kælder og med 20 cm ledning som antenne. Derudover vil det være formålstjenligt at sikre DR en 6. FM kanal til udsendelse af informations- og underholdningsprogrammer på andre sprog end dansk målrettet til indvandrere og flygtninge for at sikre disse en bedre og mere positiv integration i det danske samfund. En sådan 6. FM-kanal til DR skal først og fremmest have dækning i de områder af Danmark, hvor personer af anden etnisk oprindelse end dansk, er koncentreret. - Til landsdækkende kommerciel radio afsættes to sendenet (FM5 og FM6) med minimum samme dækning som nu - og hertil findes seks nye sendenet, der sikres så stor en dækning som muligt (60-75 pct.). Der skal sikres mangfoldighed af programformater og mangfoldighed af aktører ved dels at fastlægge en generel indholdsbeskrivelse på de seks nye kanaler og dels ved at indføre ejerskabsbestemmelser. Hvert af disse seks nye frekvenssæt uddeles efter beauty contest princippet. Der betales ikke for disse frekvenssæt (ligesom der heller ikke betales en afgift for at drive hverken dagblade, ugeblade eller andre trykte medier i Danmark. En afgift på disse frekvensnet vil blot borttage midler fra programproduktionen og dermed svække kvaliteten). - Endeligt afsættes ét FM net til idébaseret ikke-kommerciel, public-access græsrodsradio. Denne kanal skal samtidig taget trykket af en række lokalradiofrekvenser, der efterspørges af interessegrupper og grupperinger, der sender programmer uden særlig lokal tilknytning. Denne 5

6 kanal finansieres ved at tage 1 pct. af licensindtægterne (på samme måde som de åbne kanaler i Tyskland finansieres af 1-1½ pct. af licens-indtægterne). Resultatet af en dansk replanlægning skulle altså have som mål at tilvejebringe: - 5 landsdækkende Public Service kanaler (heraf én i regional opdeling) med 100 pct. dækning - 1 landsdækkende Public Service kanal med storbydækning - 1 landsdækkende kommerciel radiostation (FM6) med min. 40 pct. dækning - 1 landsdækkende kommerciel radiostation (FM5) med min. 80 pct. dækning - 6 landsdækkende kommercielle radiostationer med pct. dækning - 1 landsdækkende Public Access græsrods-radiostation - Derudover sendemuligheder for lokale radiostationer (jf. senere) (I alt 15 mere eller mindre landsdækkende radiokanaler; i Nederlandene opnåede man 14) Tidshorisonten for en replanlægning vurderes til at være: mindst ét år for at lave selve replanlægningen, omkring ét år for at koordinere nye frekvenser med udlandet, op mod et år til at installere nye sendere og nye antenner samt lidt tid til at gennemføre beauty-contest/udbudsrunder. En ny dansk frekvensplan vil derfor tidligst kunne træde i kraft i Det passer fint med, at Sky Radio og Talpa Radio International der har betalt store koncessionsbeløb for FM5 og FM6 - får fordelen af at komme først på markedet og have det for sig selv i de første 3-4 år. Eventuelt kan Sky og Talpas betaling nedsættes gradvist efter de første fire år til at være nul kr. ved koncessionernes udløb. Om 8 år må det nemlig antages, at det ikke giver nogen mening, at staten skal opkræve betaling for at sende landsdækkende radio, da der til den tid givetvis vil være så mange forskellige platforme, hvorfra der kan sendes radio (DAB, DRM, 3G, 4G osv.), at der (teknisk) absolut ikke længere vil være belæg for at tale om, at frekvensspektret er en begrænset ressource, som der skal betales (store summer) for at anvende. Lokale kommercielle radiostationer lag 1 Princippet om hver kommune mindst én frekvens forlades. En gennemsnitlig dansk kommune er ganske enkelt for lille til at kunne danne grundlag for en levedygtig lokal radio station. Kommerciel radio med kun 5 km radius som dækningsområde er helt urealistisk. Al erfaring fra de seneste 20 år viser, at kommuner slutter sig sammen for at danne et større underlag for en given lokal radiostation. Den teoretisk tiltænkte fleksibilitet (hvor Lego-klodserne kunne sættes sammen på en anden måde ) har i praksis kun været udnyttet beskedent, og giver i den virkelige verden heller ingen reel mening, da stort set alle kommuner har ét bestemt naturligt tilhørsforhold til en eller en gruppe af kommuner. Områderne for lokale kommercielle radioer fastlægges centralt ud fra objektive kriterier om, at et naturligt dækningsområde for en lokal, kommerciel radiostation er dén by af en vis størrelse - der sendes fra og dens naturlige opland, set ud fra kulturelle, arbejdsmæssige, handelsmæssige og geografiske forhold. 6

7 Ved en omlægning, der skal sikre bedre forhold for lokale radioer, skal der dog naturligvis tages hensyn til de eksisterende lokale radiostationer, der igennem mange år har opbygget radioer med større eller anderledes dækningsområder, end det måtte forekomme naturligt. Disse to forhold bør også rationelt reflekteres sender- og frekvensmæssigt. De naturlige dækningsområder skal så vidt muligt dækkes med én frekvens, med mindre det åbenlyst er mere hensigtsmæssigt at anvende to eller måske tre frekvenser. Den nødvendige sendestyrke vil være mellem 500 Watt og 5 kw, der fra 80 meters højde giver en rækkevidde på mellem 20 og 33 km (54 dbµv/m). Antal af frekvenser i de enkelte markeder skal ses i forhold til indbyggertallene. Som udgangspunkt foreslås det, at der sikres flg. gode sende-muligheder for 500 W 5 kw stationer: 5 frekvenser i København 3 frekvenser i Århus, Odense og Aalborg 2 frekvenser i øvrige større by-områder 1 frekvens i mellemstore byområder Kommer der derudover ansøgninger om at måtte drive kommerciel lokal radio afvises disse ikke, men ansøgerne henvises til selv, at dokumentere, at der kan findes en frekvens. Det må vurderes at der generelt vil være tale om andenklasses frekvenser, der giver en noget mindre dækning og/eller dårligere kvalitet. Lokale græsrods/public-access radiostationer lag 2 De sendertekniske forhold for ikke-kommercielle lokalradioer skal være fleksible og tilpasses de enkelte stationers ønsker og behov. Der skal gives mulighed for etablering af en lokal public-access radiostation i de kommuner, der ønsker det (dog to i Århus og fem i København), men der kan også gives tilladelse til radioer, der kun dækker en by eller en bydel. Sendestyrken til ikke-kommercielle radioer foreslås mellem 10 Watt og 1 kw. Bydelsradioer i København: 10 Watt, mindre landkommuner: W, større kommuner og lidt større byer: W, storbyer W). Rækkevidden vil være mellem et par km og op til omkring 20 km. (1 kw giver ved 40 meters højde over terræn en rækkevidde på 17 km og ved 80 meters højde over terræn en rækkevidde på 23 km). Kommer der flere ansøgninger om at måtte drive ikke-kommerciel lokal radio fra grupper der ikke kan få sendetid nok på den lokale public-access station f.eks. større grupper der vil drive idébaseret lokalradio, afvises disse ikke, men ansøgerne henvises til selv, at dokumentere, at der kan findes en frekvens. Det må vurderes at der generelt vil være tale om andenklasses frekvenser, der giver en noget mindre dækning og/eller dårligere kvalitet. 7

8 Mellembølge Ligesom i stort set alle andre lande skal det være tilladt for kommercielle (og i øvrigt også ikkekommercielle radiostationer) at sende på mellembølge (MB). MB er bl.a. meget udbredt i Storbritannien og Nordirland til lokal brug, og i mange områder af USA er MB fortsat dominerende i forhold til FM. De tekniske problemer med at definere et præcist dækningsområde er uden betydning, da tidligere tiders stramme regler for, hvor stort et dækningsområde der måtte sendes til, ikke længere eksisterer. Radiostationer der opnår sendetilladelse på MB skal blot gøres opmærksom på, at rækkevidden vil variere afhængig af bl.a. tid på døgnet og tid på året. Generelt må den samme radiokanal ikke - i al væsentlighed - dække det samme geografiske område på både FM og MB. 8

9 3 a. Krav til tilladelseshaver Lokale kommercielle radiostationer lag 1 Der kan kun uddeles sendetilladelse til én radiostation pr. frekvens. Der indføres ejerskabsbegrænsninger, så lokale såvel som nationale monopol-dannelser undgås både vertikalt og horisontalt, og så mangfoldigheden sikres. Allerede nu (september 2003) ses der at være en stærk koncentration på radioområdet i hovedstadsområdet hos én aktør nemlig SBS: Frekvens Kommune Stationsnavn Ejerskab 88.6 MHz Birkerød Radio NRJ Radio NRJ (fransk) 89.2 MHz Høje Taastrup Kiss FM SBS (amerikansk) 90.4 MHz *1) København Nyhedsradioen 24/7 SBS (amerikansk) 91.8 MHz *2) Værløse Radio 2 SBS (amerikansk) 92.7 MHz *3) Ledøje Smørum SBS (amerikansk) 95.0 MHz Farum Sky Radio Sky Radio (hollandsk/australsk) 96.1 MHz Søllerød Nyhedsradioen 24/7 SBS (amerikansk) 98.6 MHz Hørsholm Pop FM SBS (amerikansk) MHz Birkerød Mix FM Mix FM (dansk) MHz Høje Taastrup Pop FM SBS (amerikansk) MHz Brøndby The Voice SBS (amerikansk) MHz Gentofte Uptown SBS (amerikansk) MHz *1) Dragør SBS (amerikansk) MHz Greve Radio NRJ Radio NRJ (fransk) *1) delte frekvenser *2) frekvensen lukkes pr. 14. november 2003 *3) endnu ikke i luften Derudover findes der tre mindre, helt lokale kommercielle radiostationer i Københavnsområdet alle danskejede, med begrænset sendetid og lille dækningsområde: 92.9 MHz Frederiksberg Radio Falcon MHz Nivå Kanal Plus MHz Rødovre Radio Rødovre Lokale græsrods/public-access radiostationer lag 2 Der kan kun uddeles sendetilladelse til én radiostation pr. frekvens. Sendetilladelse udstedes til enten en kommune eller en privat forening el. lign., der skal være bred og åben. Hvis der i et område ikke er ønsker om en Public Access radio eller der i et område er ønske om en ekstra frekvens - kan frekvensen gives til en forening, der alene udøver idébaseret radiovirksomhed. 9

10 3 b. Krav til programvirksomheden Lokale kommercielle radiostationer lag 1 Der stilles ikke særskilte krav til indhold af programmerne hos de lokale kommercielle radiostationer udover at programmer skal være lokale, og altså ikke må omfatte programmer der sendes i network. Det vil dog være hensigtsmæssigt, at der ud fra en helhedsbetragtning vil kunne gives tilladelse til regional networking i et omfang, således at det lokale fortsat vil være det primære. Der stilles krav om at der sendes mindst 18 timer dagligt. Lokale græsrods/public-access radiostationer lag 2 Programmerne skal være lokale, og må ikke omfatte programmer, der sendes i network. Programvirksomheden skal have karakter af lokal græsrodsradio, og må ikke fremstå som egentlig musikbaserede underholdningsprogrammer. I mindre områder, der er for små til at bære en egentlig kommerciel radiovirksomhed, bør denne begrænsning dog kunne administreres lempeligt. Der stilles normalt krav om mindst 18 timers sending pr. dag, dog kun 9 timer for bydelsradioer. Som udgangspunkt stilles der krav om at radioerne skal opfylde public-access formål, og altså stille sendetid til rådighed for lokale grupper, foreninger eller personer der ønsker dette. Lag 2 særlig ordning for København København-Frederiksberg udgør et særligt tilfælde, hvor der indføres en speciel ordning, for at sikre et blomstrende lokalradiomiljø indenfor ikke-kommerciel radio. Der gives mulighed for mindre bydels-radioer med Public Access forpligtelse (f.eks. én på Nørrebro, én på Christianshavn/Christiania, én på Vesterbro osv.), der tildeles en meget lav sendestyrke (måske omkring 10 W). Disse stationer sender på udelte frekvenser med pligt til at sende mindst 9 timer dagligt. Derudover får København 5 Public Access stationer: - En ren borgerlig radio, der samler grupperinger der ligger til højre for midten - En ren venstreorienteret radio, der samler grupper til venstre for midten - En blandet Public Access station (med mindre fokus på politiske programmer) - En ren fremmedsproget kanal, der skal rumme alle udsendelser på tyrkisk, somali, arabisk, serbokroatisk osv. - En kristen/åndelig/religiøs kanal, hvor der laves Public Acces lokalradio for religiøse og andre åndelige grupperinger 10

11 Under den nuværende ordning må det konstateres, at lytningen til de københavnske græsrods-radioer der optager et meget stort antal frekvenser - er overordentligt lav. Det skyldes formodentligt: - de ekstremt spredte og usammenhængende sendetider. - meget sendetid til radioer, der mest sender for at spekulere i tilskudsmidler - mange stationer sender uregelmæssigt (der er tavs æter når lytterne stiller ind) - totalt forskellige stationer på samme frekvens - blanding af dansksprogede og fremmedsprogede udsendelser på samme frekvens En samling af kræfterne på fem genre-opdelte frekvenser vil være en stor fordel for lytterne, der vil vide, hvilken frekvens de kan stille ind på for at høre en bestemt slags radio. Død æter bliver et sjældnere fænomen, da der vil være tale om større enheder end i dag. 11

12 4. Administration Lokale kommercielle radiostationer lag 1 Tilladelse til lag 1 udstedes efter udbud, beauty contest, centralt af Radio- og Tv Nævnet, hvis sammensætning udvides med repræsentanter fra brancheorganisationerne og fra branchekyndige personer, hvorved en ensartet, saglig og faglig vurdering sikres. Tilladelse gives for 24 timer pr. døgn og af 8 års varighed. Den forlænges automatisk, hvis radioen i hele sin virksomhed og drift har forvaltet den givne tilladelse ulasteligt Lokale græsrods/public-access radiostationer lag 2 Tilladelse til lag 2 udstedes også af Radio- og Tv Nævnet, men efter forudgående høring af den lokale kommune, hvorved såvel ensartet, objektiv faglighed og saglighed som lokal indsigt vil indgå i sagsbehandlingen. Tilladelsen gives for 8 år ad gangen og forlænges, hvis stationen til fulde har levet op til ansøgningen og de for området i øvrigt fastsatte bestemmelser. I København udstedes sendetilladelserne af Radio- og Tv Nævnet efter en beauty-contest, hvor der lægges vægt på, at der er åbenhed og bredde indenfor de fem felter. Der stilles endvidere krav om, at de fem sender fra fem forskellige studier og har deres egen personkreds af medarbejdere. 12

13 5. Finansiering Lokale kommercielle radiostationer lag 1 Finansieres af reklameindslag og sponsorering. Modtager ingen offentlige tilskud og skal ikke betale nogen koncessions-afgift eller lignende. Lokale græsrods/public-access radiostationer lag 2 Der ydes tilskud til public-access lokalradio efter flg. regler: - Der udbetales tilskud halvårligt - Tilskuddene til alle radioer er som udgangspunkt ens. Bydelsradioer kan dog kun oppebære 60 pct. af den normale støtte. - Der gives kun tilskud til én lokalradio pr. kommune (dog to i Århus og fem i København) - Der gives kun tilskud til public-access stationer og altså ikke til idébaserede radiostationer - Reklameindslag i mindre omfang tillades, under forudsætning af, at virksomheden ikke får karakter af kommerciel radiodrift. Ordningen finansieres gennem tilskud fra tre forskellige pengekasser : - Tipsmidlerne - Kulturministeriet pct. af licensmidlerne 13

14 Fordele og ulemper ved mangfoldighedsscenariet Fordele 1. Mediepolitiske hensyn Mangfoldighed 2. Frekvenspolitiske hensyn Færre og stærkere frekvenser og optimal anvendelse af frekvensressourcerne. 3. Brugerhensyn (Lyttere og Ensartethed og faglig ekspertise i aktører/udøvere) sagsbehandlingen. De nuværende, etablerede aktører tilgodeses ved frekvensplanlægningen. Det er sundt at aktører får konkurrence og ikke kan danne monopoler / ejerskabsbegrænsninger til sikring af mangfoldigheden. Mediesvage grupper sikres adgang via lokal public access station og undgår som redaktion heri at måtte oprette egen ressourcekrævende administration. Automatiske forlængelse af sendetilladelsen ved god program/virksomhedførelse. Lytterne får så mange forskellige tilbud som muligt. 4. Administrative hensyn Forenkling, idet de lokale nævn nedlægges. 5. Økonomi og finansiering Når de nuværende semilandsdækkende kommercielle radioer fremover udelukkende finansieres ved national reklame sikres de egentlige lokale radioer indtægtsmuligheder fra lokale annoncører. Græsrodsradio sikres gennem en trestrenget finansiering (andel af licens, Tips-midler og Kulturministeriet. Ulemper Lyttere i særligt befolkningstynde områder får ikke så mange radiokanaler som i befolkningstætte områder. Hvis kun Radio- og tv-nævnet så risiko for manglende lokal indsigt. Manglende ankemulighed. Fortsat høje KODA-Gramex vederlag vil kunne mindske mangfoldigheden 14

15 Appendiks Vurdering af nuværende ordning med de lokale nævn Lokalradionævnene er slet ikke gearede til at administrere kommerciel radio. For det første er de sjældent i besiddelse af den nødvendige ekspertise og faglige indsigt for at kunne udføre arbejdet, og for det andet er der mange eksempler på indspiste nævn, der holder hånden over en bestemt aktør og forhindrer fri konkurrence på radioområdet. Mange nævn er meget optaget af hvem der sender frem for hvad der sendes. Nævnene forvalter ikke lytternes interesser, men optræder som bedrevidende radioråd, der ofte varetager de etablerede aktørers og/eller politiske interesser i lokalområdet. Nævnene formulerer undertiden en lokal mediepolitik og forsøger så med mere eller mindre elegance at detailregulere programindholdet på den eller de lokale radiostationer der findes i området. Sågar hvilken type musik en given lokalradio skal spille, har et nævn forsøgt at blande sig i. Det er velkendt at en række lokalradionævn i større byer helt bevidst og med stor iver arbejder imod kommerciel radio, og generelt kan det siges, at de lokale nævns mange beføjelser er stærkt hæmmende for, at de kommercielle radiostationer kan udvikle sig. Der er mange eksempler på at nævnene slet ikke fungerer; ofte svigter engagementet helt, og det kniber med at få nævnsmedlemmerne til at møde op. Vilkår og betingelser er overordentligt uens i de forskellige nævnsområder, hvilket giver en udtalt uensartethed i administrationen af reglerne på området. Tiden er løbet ud for, at der i hver eneste kommune eller nævnsområde over hele landet skal sidde - i tusindvis af - nævnsmedlemmer, for at kontrollere, regulere og detailstyre de lokale radiostationer i mindste detalje. Det holder ikke, at skolelærere, VVS-folk og folk fra Dansk Vandrelaug skal skalte og valte med professionelle, kommercielle radiostationer, der både drives som erhvervsvirksomhed og arbejdsplads for mange medarbejdere. Vurdering af de nuværende frekvensmæssige forhold Den nuværende ordning er alene fleksibel set ud fra en administrativ, lovgivningsmæssig synsvinkel. Fra brugerne og lytterne er den bestemt ikke fleksibel. En radio, der dækker syv kommuner kan ikke veksle sine syv stk. 160 Watt frekvenser til én 5 kw sendemulighed. Hidtil har det været totalt umuligt at få lov til at sende med mere end 160 Watt, selv om man kunne forestille sig, at en radio, der ved at sende med en lidt større effekt kunne dække hele sin kommune i stedet for at få udmeldt to stk. 160 Watt frekvenser. Hidtil har det også været overordentligt vanskeligt at få udmeldt frekvenser med en sendestyrke på mindre end 160 Watt og/eller med en teoretisk dækningsområde der er mindre end den af Kulturministeriet/Medie-sekretariatet fastsatte teoretiske minimums-rækkevidde på 5 km. Det er ikke rimeligt, at der er forbud mod at lokale radiostationer kan anvende mellembølge. 15

16 Vurdering af nuværende situation med delte frekvenser Den nuværende situation, hvor f.eks. græsrodsradioer kan tildeles sendetid midt inde i en kommerciel radiostations sendetid, og i det hele taget, hvor flere forskellige radiostationer skal dele sendetid på den samme frekvens, er ukendt i resten af verden med meget, meget få undtagelser. Fænomenet er kun udbredt i Danmark og Norge, og er en væsentlig hæmsko for alle lokale radiostationer, kommercielle såvel som ikke-kommercielle. Det forekommer, at ordningen udelukkende er opretholdt fordi den gav og giver en række stationer mulighed for at lave kassetænkning i forhold til tilskudsmidlerne, og fordi en kunstig opdeling af en radiostation i flere sendetilladelser medfører et betydeligt nedslag i det samlede vederlag til KODA. En radiostation der sender 18 timer dagligt betaler således langt mere, end tre radiostationer, der hver sender 6 timer dagligt, betaler tilsammen. 16

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET VOGNMAGERGADE 10 1120 KØBENHAVN K TELEFON 33 18 68 55 FAX 33 18 68 69 jf@mediesekretariat.dk

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00.

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00. Advokatfirmaet Beck & Partnere Postboks 259 7100 Vejle Att. Irene Dahl Hansen RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. marts 2009 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

D O M. Afsagt den 7. marts 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Lene Jensen).

D O M. Afsagt den 7. marts 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Lene Jensen). D O M Afsagt den 7. marts 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Lene Jensen). 19. afd. nr. B-946-11: Talpa Radio B.V. (tidligere Talpa Radio International B.V.)

Læs mere

1. Advokatfirma DLA Nordic A/S 2. Fællesnævnet for Lokal Radio- og TV i Bov, Lundtoft, Rødekro, Tinglev og

1. Advokatfirma DLA Nordic A/S 2. Fællesnævnet for Lokal Radio- og TV i Bov, Lundtoft, Rødekro, Tinglev og RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Advokatfirma DLA Nordic A/S 2. Fællesnævnet for Lokal Radio- og TV Ved Stranden 18 i Bov, Lundtoft, Rødekro, Tinglev og Box 2034 Aabenraa Kommuner 1012 K. Haderslevvej 3, Box 1037

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

J.nr. 733-2002-220. Teleklagenævnet. foreliggende materiale, jf. den vedlagte sagsfremstilling I afgørelse om ikke at give Radio Fredericia medhold.

J.nr. 733-2002-220. Teleklagenævnet. foreliggende materiale, jf. den vedlagte sagsfremstilling I afgørelse om ikke at give Radio Fredericia medhold. Teleklagenævnet Advokat Christian Scherfig Advokataktiese1skåbet Lindh staben Ho~n Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Bredgade 43 DK-1260 København Tlf 33929700 Fax 33929988 Afgørelse i klagesag

Læs mere

(herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Forbrugeradfærd Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Radiofakta Danskerne lytter til radio i 14 timer og 17 minutter om ugen hovedparten sker i dagtimerne. Radiofakta 60% 50% Danskerne lytter til radio

Læs mere

Teleklagenævnet. Lindholm Havnevej 33. Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM

Teleklagenævnet. Lindholm Havnevej 33. Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM Teleklagenævnet Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM Lindholm Havnevej 33 Bredgade 43 DK-1260 København K 5800 Nyborg Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Afgørelse i klage sag indbragt af Lokalradioforeningen

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv.

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. NOTAT 2. september 2015 Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. Det fremgår af tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018 af 28. april 2015 om digital radio mv., at: Der gennemføres

Læs mere

Teleklagenævnet. 31 marts 2003

Teleklagenævnet. 31 marts 2003 Teleklagenævnet Advokat Christian Scherfig Advokataktieselskabet Lindh Staben Horten Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Bredgade 43 DK-1260 København K TIt 33929700 Fax 33929988 Afgørelse i klagesag

Læs mere

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg København den 21. januar 2005 Radio- og tv-nævnets

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte "vinduestilladelser" m.v.

er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte vinduestilladelser m.v. er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte "vinduestilladelser" m.v. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på dansk og alle Felter skal udfyldes! Radio- og tv-nævnet

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Radio- og tv-nævnets Årsberetning

Radio- og tv-nævnets Årsberetning Radio- og tv-nævnets Årsberetning MEDIESEKRETARIATET 2003 Vognmagergade 10, 1. 1120 KØBENHAVN K TELEFON 33 18 68 68 FAX 33 18 68 69 rtv@mediesekretariat.dk www.mediesekretariat.dk J.nr.: 2003-110-038 -

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

EUROPEAN COMMISSION. Bruxelles, den 25.7.2012 C(2012) 5056 final

EUROPEAN COMMISSION. Bruxelles, den 25.7.2012 C(2012) 5056 final EUROPEAN COMMISSION Bruxelles, den 25.7.2012 C(2012) 5056 final Vedr.: Statsstøttesag SA.33659 (2011/NN) Danmark Digital Audio Broadcasting-sendenet i Danmark Hr. udenrigsminister Kommissionen skal hermed

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/REKLAME Arne M. Eike Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup København den 22. marts 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Hørecenter udsendt på TV 2 MEDIESEKRETARIATET

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Satellit- og Kabelnævnets årsberetning for 1999 5. september 2000

Satellit- og Kabelnævnets årsberetning for 1999 5. september 2000 Satellit- og Kabelnævnets årsberetning for 1999 5. september 2000 Indledning Satellit- og Kabelnævnet er nedsat af kulturministeren i henhold til 41 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Det skal repræsentere

Læs mere

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten,

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, Kamillevænget 8 Sundeved, Broager og Sønderborg 5270 Odense

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 477 af 6. maj 2010

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Radio- og tv-nævnet 6. december 2013 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3374 5033 Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version.

Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version. Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version. INDLEDNING I DIFs indstilling af kandidater til Kulturministeriets Idrætspris 2009 står anført: Dansk Svømmeunion er Danmarks Idræts-Forbunds

Læs mere

Aftale mellem DR, TV2 m.fl. om fælles forhandling med henholdsvis KODA og Gramex

Aftale mellem DR, TV2 m.fl. om fælles forhandling med henholdsvis KODA og Gramex Aftale mellem DR, TV2 m.fl. om fælles forhandling med henholdsvis KODA og Gramex Journal nr. 3/1120-0301-0323/SEK/MM Rådsmødet den 15. december 2004 Resumé 1. Sagen vedrører en anmeldelse af en samarbejdsaftale

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 30. april 2009 Sgsnr. 2009-005653 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Værd at vide om DAB - digital radio. DAB - DIGITAL RADIO vælg dine favoritter

Værd at vide om DAB - digital radio. DAB - DIGITAL RADIO vælg dine favoritter Værd at vide om DAB - digital radio DAB - DIGITAL RADIO vælg dine favoritter Indhold 1 DAB: før, nu og i fremtiden 2 Digitale radiokanaler 4 Markedsføring af DAB - digital radio 6 DAB i udlandet 7 Teknikken

Læs mere

Rapport om digital radio

Rapport om digital radio Rapport om digital radio Udarbejdet af Kulturstyrelsen 19. januar 2012 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

TV & RADIO. Hele AN-TVs menu. Slå op og se: Pr. 1. marts 2013. Tv til dit behov - med TilvalgsPakker

TV & RADIO. Hele AN-TVs menu. Slå op og se: Pr. 1. marts 2013. Tv til dit behov - med TilvalgsPakker TV & RADIO Pr. 1. marts 2013 Slå op og se: Tv til dit behov - med TilvalgsPakker Hele AN-TVs menu 23 radiokanaler Lige til at trække ud af antennestikket Ekstra tilbud: Digitale TvPakker Så er der SERVERET!

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Ansøgning om tilskud... 3 NemID... 3 Vedtægter... 3 Budget... 5 CVR. nr. og P-nr....

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Re-planning of the FM-Band in Denmark

Re-planning of the FM-Band in Denmark Re-planning of the FM-Band in Denmark Masters Thesis in Electrical Engineering by Pierre Soelberg Supervisor: Peter Meincke Technical University of Denmark - November 2005. Abstract Recently, it was decided

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K NÆRRADIO OG LOKAL-TV Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K Betænkning nr. 1116 København 1987 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-6841-9

Læs mere

15 anbefalinger til regering og Folketing

15 anbefalinger til regering og Folketing 15 anbefalinger til regering og Folketing Musiklivets mediepolitiske oplæg 2009 Musikken spiller med er udarbejdet af: Dansk Artist Forbund - Dansk Musiker Forbund - Dansk Skuespillerforbund DJBFA (Danske

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/BORNHOLMs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for

Læs mere

Hvad er DAB? Flere kanaler - døgnet rundt. Nem betjening. Slut med FM knas

Hvad er DAB? Flere kanaler - døgnet rundt. Nem betjening. Slut med FM knas Hvad er DAB? Danmark har fået en ny type radio - den hedder DAB. I modsætning til FM sender DAB digitalt, så for at kunne lytte med skal du anskaffe dig en DABradio. De fås mange steder i Danmark. Se hvor

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 194 af 20. marts 2003 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn

Bekendtgørelse nr. 194 af 20. marts 2003 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bekendtgørelse nr. 194 af 20. marts 2003 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn I medfør af 77, 85 og 93, stk. 2, i lov nr. 1052 af 17. december 2002 om radio- og fjernsynsvirksomhed, fastsættes:

Læs mere

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 14. november 2001 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR Papiret behandler nogle aspekter af Venstres politik i forhold til den offentlige sektor. I afsnit 1 ses

Læs mere

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2.

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. RADIO- OG TV-NÆVNET Folkets Radio København Lokalradionævnet i København Thoravej 25 Sekretariatet 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. december 2002 Undersøgelse

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilage må højst fylde 1 MB i alt. CVR-nummer Link til CVR 20403381 Produktionsnummer 100428470 Foreningens navn

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/LORRYs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public

Læs mere

Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet

Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet 1. Resume... 2 2. Baggrunden for rapporten... 4 2.1. Oversigt over rapportens indhold... 5 2.2. Begrebsafklaring... 5 3. Medielandskabet

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

SBS TV A/S v. advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1-8 1570 Kbh. V. København den 3. maj 2007

SBS TV A/S v. advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1-8 1570 Kbh. V. København den 3. maj 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET SBS TV A/S v. advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1-8 1570 Kbh. V. København den 3. maj 2007 1. Ved brev af 5. januar 2007 rejser brancheforeningen DIEM på vegne af 7 ikke-kommercielle

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse

Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Som en del af den plan for driften, ansøger skal udarbejde, skal der udfærdiges et budget med tilhørende redegørelse, som underbygger/dokumenterer

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. Bilag 6: Udkast til programtilladelse for Østkanalen. Tilladelse til programvirksomhed på østkanalen (del af den fem

RADIO- OG TV-NÆVNET. Bilag 6: Udkast til programtilladelse for Østkanalen. Tilladelse til programvirksomhed på østkanalen (del af den fem te, jo rdbaserede FM-radiokanal) Tilladelse til programvirksomhed på østkanalen (del af den fem RADIO- OG TV-NÆVNET hver dag. Timen kan opdeles i udsendelser af minimum 15 minutters varighed eksklusive

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Foreløbig rapport om udviklingen af digital radio

Foreløbig rapport om udviklingen af digital radio NOTAT Høringsgrundlag Foreløbig rapport om udviklingen af digital radio Udarbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 4 Offentligt Kulturministeriet Att. specialkonsulent Vibeke G. Petersen E-mail: kum@kum.dk 4. april 2006 Anette Høyrup Dok. 41380/mh/ph Høring om revision

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften YouSee kabel-tv - en komplet løsning 8. december 2011 A/B Bytoften Det vil jeg fortælle om YouSee En komplet løsning til jer Fordele og valgmuligheder Tilbud og etablering Velkommen Valget er jeres vi

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 23. september

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4...

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... Page 1 of 1 02-06-2015 From: KFFKP Sekretariat og Presse Sent: 27-05-2015 09:43:21 To: Stine H i S rensen CC:

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

BILAG 2. Sendetider m.v. for de regionale TV 2-virksomheders programmer i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

BILAG 2. Sendetider m.v. for de regionale TV 2-virksomheders programmer i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 BILAG 2 Sendetider m.v. for de regionale TV 2-virksomheders programmer i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 På grundlag af Aftale mellem TV 2/DANMARK og regionerne om sendetider med virkning

Læs mere

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010 Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked Side 1/6 27. maj 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Hvilken platform er du primært tilknyttet? Print 538 0 0 0 0 0 0 51,3% TV 0 202 0 0 0 0 0 19,3% Radio 0 0 98 0 0 0 0 9,3% Net 0 0 0 130 0 0 0 12,4% Sociale

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 6. februar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn BEK nr 1368 af 15/12/2005 (Gældende) I medfør af 77, 85 og 93, stk.

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog

Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog John R. Kristensen Adm. direktør, Gramex 9. oktober 2013 Copyright John R. Kristensen Hvilken branche og firma står bag denne reklame? Om Gramex Gramex

Læs mere

MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET

MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET M E D I E - O G T I L S K U D S S E K R E T A R I A T E T N Y B R O G A D E 1 0 1 2 0 3 K Ø B E N H A V N K T E L E F O N 3 3 9 2 3 0 4 0 F A X 3 3 1 4 6 4 2 8 tips@kulturtilskud.dk

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikke-kommercielle radiostationer i 2013

Vejledning om tilskud til ikke-kommercielle radiostationer i 2013 Vejledning om tilskud til ikke-kommercielle radiostationer i 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Ansøgning og ansøgningsfrist... 3 Alle foreninger skal have et cvr-nr. og

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt YouSee kabel-tv - en komplet løsning Antennelauget Masten 25.Januar 2012 Kasper Grønholt Det vil jeg fortælle om YouSee Clear - 3 programpakker og HD-TV Grundpakke Mellempakke Fuldpakke Stort radioudbud

Læs mere