Finanskrisens påvirkning på revisors arbejde i forhold til going concern, værdiansættelse og besvigelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanskrisens påvirkning på revisors arbejde i forhold til going concern, værdiansættelse og besvigelser"

Transkript

1 Copenhagen Business School 2010 Institut for regnskab og revision Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Afleveringsfrist: 4. august 2010 Finanskrisens påvirkning på revisors arbejde i forhold til going concern, værdiansættelse og besvigelser Udarbejdet af: Helena Sauer Christina Østermann Madsen Vejleder: Kurt Keldebæk Antal anslag: (normal-sider 118)

2 0 EXECUTIVE SUMMARY INTRODUKTION INDLEDNING PROBLEMBEHANDLING PROBLEMFORMULERING AFGRÆNSNING FORMÅL OG MÅLGRUPPE AFHANDLINGENS STRUKTUR OG METODEVALG Den finansielle fødekæde Going concern Værdiansættelse Besvigelser INFORMATIONSINDSAMLING OG KILDEKRITIK DEN FINANSIELLE FØDEKÆDE INDLEDNING DEN FINANSIELLE FØDEKÆDE DEN INDLEDENDE PLANLÆGNING REVISORS ROLLE VÆSENTLIGHED OG RISIKO Væsentlighed Revisionsrisiko Betydelige risici BEGREBSRAMMEN EFTER ÅRL Regnskabsbrugerne og deres informationsbehov Investorer Långivere Indregning og måling af regnskabsinformation OVERBLIK OVER FINANSKRISEN I FORHOLD TIL BEGREBSRAMMEN FINANSIERING I FORHOLD TIL FINANSKRISEN GOING CONCERN INDLEDNING DEFINITION PÅ GOING CONCERN Regulering af going concern REVISIONSPROCESSEN LEDELSENS GENERELLE ANSVAR I RELATION TIL GOING CONCERN REVISORS ANSVAR VURDERING AF GOING CONCERN UNDER FINANSKRISEN Økonomiske forhold Driftsforhold Andre forhold HVAD GØR REVISOR NÅR DER ER TVIVL OM GOING CONCERN? Going concerns betydning for revisionspåtegningen Regulering af revisors erklæring på årsrapporten Påvirkning på erklæringen BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN Definition af begivenheder efter balancedagen Regulerende og ikke regulerende begivenheder Regulerende begivenheder Ikke regulerende begivenheder Revision af efterfølgende begivenheder Begivenheder indtruffet inden datoen for revisionspåtegningen Forhold efter revisorpåtegning, men inden endelig godkendelse på generalforsamlingen Side 2 af 129

3 Forhold konstateret efter regnskabets endelige godkendelse på generalforsamlingen LEDELSESBERETNINGEN I RELATION TIL GOING CONCERN FINANSIERING I RELATION TIL GOING CONCERN DELKONKLUSION VÆRDIANSÆTTELSE INDLEDNING REVISION AF DAGSVÆRDI OG REVISIONSBEVIS REVISION AF REGNSKABSMÆSSIGE SKØN ANVENDELSE AF EN EKSPERTS ARBEJDE REVISIONSMÆSSIGE UDFORDRINGER Indregning Måling af aktiver Efterfølgende indregning NEDSKRIVNINGSTEST MÅLING AF AKTIVER OG FORPLIGTELSER (TIL DAGSVÆRDI) OG UDFORDRINGER I FORHOLD TIL FINANSKRISEN Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Debitorer Igangværende arbejder Likvide beholdninger Egenkapital Hensatte forpligtelser Gældsforpligtigelser Leverandørgæld FINANSKRISENS EFFEKT PÅ FINANSIERING LEDELSESBERETNINGEN I FORHOLD TIL VÆRDIANSÆTTELSE DELKONKLUSION BESVIGELSER INDLEDNING HVORFOR BØR SELSKABERNE OG REVISORER HAVE FOKUS PÅ BESVIGELSER? Forventningskløften Forventningskløften sammenholdt med offentlighedens tillidsrepræsentant REVISORS ANSVAR FOR AT OVERVEJE BESVIGELSER VED REVISION AF REGNSKABER Besvigelsestrekanten Incitament eller pres Mulighed Retfærdiggørelse eller holdning Den fjerde dimension REGNSKABSMANIPULATION Besvigelsestrekanten for regnskabsmanipulation Incitament eller pres Mulighed Retfærdiggørelse eller holdning Opdagelsesrisikoen MISBRUG AF AKTIVER Besvigelsestrekanten for misbrug af aktiver Incitament eller pres Mulighed Retfærdiggørelse eller holdning Opdagelsesrisiko BESVIGELSER I REVISIONSPROCESSEN Klientaccept og opgaverisiko Side 3 af 129

4 5.6.2 Planlægning Udførelse af revisionen FINANSIERING I RELATION TIL BESVIGELSER DELKONKLUSION AFSLUTNING KONKLUSION PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE BØGER INTERNET SIDER ARTIKLER STANDARDER MV LOVGIVNING UNDERVISNINGSMATERIALE ANDRE KANDIDATAFHANDLINGER FIGUROVERSIGT Side 4 af 129

5 0 Executive summary In this thesis, our primary goal is to introduce the reader to the paper s main problem concerning an accountant s work in relation to the financial crisis. The financial crisis has now lasted for several years and has made its mark on Danish companies. A lot of companies have had difficulties with surviving the crisis and have gone bankrupt. Many other companies have experienced a decline in sales, have had difficulties in raising available funds, and have been affected by their dependency of other companies. This implies the food chain which the companies are a part of. They are depended of one another on different levels. It is suppliers, producers, distributors and so on and so forth that are affected by the crisis. During his preliminary planning, the accountant must decide whether or not the company has going concern problems. This evaluation is based on the accountant s knowledge concerning the company, the industry and its current situation in the financial crisis. Many companies have had going concern problems and it has been doubtful whether they could survive the next twelve months or not. Thus, the accountant has had to take multiple steps in an effort to evaluate whether or not the management s evaluation and assumptions about going concern are valid. It is the management who give the audit and the accountant cannot predict future events and conditions which may lead to the company not being a going concern. The accountant must use his professional skepticism in regards to the risk evaluation of the individual company and its current situation. In regards to evaluation of going concern, there are three categories which the accountant has to pay extra attention to. These are economic conditions, working operations of the business and other conditions. In his examination of the accounts, the accountant must take in to consideration whether or not there are problems with the continuously running of the business especially in regards to the categories mentioned above. Companies had had difficulties with raising available funds. This has led to more problems for the companies who in this way have gotten into going concern problems. The financial crisis has also led to declining values on many balance sheet items. This makes a challenge for both companies and accountants. The companies have to make an annual report under difficult market conditions, and the account must secure sufficient audit evidence for the included value. This result in more auditing procedures in relation to measurements and inclusion of fair values, accounting estimates and so on and so forth. The accountant has to take assets and liabilities into consideration, and judge whether or not they are valued correctly according to the market. Side 5 af 129

6 Furthermore, the accountant must consider whether or not any estimation is involved and determine the need for write-downs or provisions for loss. In regard to estimations, the accountant may go through the management s procedure and put it to the test. The accountant may himself make estimations and compare these to the management s estimations. He may also go through following events which gives reasonable audit evidence for the estimation. In regards to fair value, it is also necessary that the accountant is critical toward the management s method and evaluate the data which is used as basis for the fair value. The accountant may need help from an external expert in order to evaluate the item if it concerns special areas. Furthermore, he must evaluate whether or not a write-down is needed based on writedown tests. Regarding the balance sheet items there are several goals for the audit which are affected by the financial crisis depending on which item the accountant looks at. All items must be evaluated thoroughly during the audit in order to secure that the accountant achieves a suitable and sufficient audit of evidence which a conclusion can be based on. The last area which we touch upon in our thesis is fraud. The accountant has to consider the risk for fraud in connection with the annual report. In our opinion, it is relevant to look at this area in connection to the financial crisis because the companies stakeholders have increased their focus on fraud and have high expectations to the accountant s work. The accountant is not hired to detect fraud but to make sure that the annual report is accurate. In order to focus on conditions which may seem suspicious in regards to the company in relation to the two types of fraud which we look at in the thesis, the accountant may consider the fraud triangle. The triangle consists of three elements which are incentive, opportunity and justification. The two types of fraud which we look at in the thesis are abuse of assets and accounting manipulation. Accounting manipulation is often carried out on management level, and it can be difficult for the accountant to discover it. The reason is that the management implements internal controls and makes the financial report. The financial crisis has affected the elements in the fraud triangle, and thus we think that it is important for the accountant to pay extra attention to this area. Side 6 af 129

7 1.1 Indledning 1 Introduktion Interessen og emnet for denne afhandling er opstået på grund af den aktuelle finanskrise. Den økonomiske afmatning har betydet uro på de finansielle markeder, uro på boligmarkedet, faldende afsætning og stigende arbejdsløshed. Forhold der uundgåeligt har påvirket mange nationale og internationale selskaber. Finanskrisen begyndte i USA og har siden spredt sig til resten af verden med overraskende styrke og hastighed 1. I Danmark så vi de første tegn på den finansielle krise i januar 2008, hvor banktrelleborg blev overtaget af Sydbank. I august og september 2008 fulgte flere bankkrak, og den danske regering vedtog i oktober 2008 en krisepakke, der skulle være med til at sikre den finansielle stabilitet i Danmark. På trods af flere politiske tiltag, der har haft til formål at øge bankernes udlån til erhvervslivet, har de mindre og mellemstore selskaber problemer med at få bevilliget og refinansieret deres kapitalbehov 2. Den aktuelle situation giver anledning til flere udfordringer, når selskaber skal aflægge deres årsrapport, da aktiverne ligger til grund for den pant virksomheden stiller til sikkerhed for finansiering/lån. Hvad ligger til grund for aktivernes værdiansættelse? Og skal der eventuelt foretages nogle nedskrivninger? Hvordan har finanskrisen påvirket regnskabsposter med væsentlige skøn? Bør hensættelse til tab øges? Har selskabet et tilstrækkeligt kapitalberedskab? Er der øvrige forhold, der stiller spørgsmålstegn ved selskabets fortsatte drift? Og hvordan kan disse risici afdækkes således, at selskabet ikke får going concern problemer? Krisen kan give nogle selskaber øget incitament til at bevise, at de kan præstere. Kan et selskab aflægge en årsrapport, der viser, at de kan håndtere finanskrisen og de ændrede markedsvilkår, vil det højst sandsynligt give øgede finansieringsmuligheder. Endvidere kan ledelsen af et selskab føle sig presset af moderselskabet eller andre investorer: Hvis ikke I som ledelse kan præstere, finder vi nogle andre, der kan. Begge situationer giver en øget risiko for besvigelser, hvilket kan føre til, at der offentliggøres en årsrapport, der ikke giver et retvisende billede af selskabet. 1 Nationalbanken, publikation om finansiel stabilitet 1. halvår Side 7 af 129

8 Finanskrisen giver ikke kun udfordringer for selskaberne, der skal aflægge årsrapporten. I en tid hvor antallet af konkurser stiger, er nogle ofte stillede spørgsmål: Hvor var revisorerne henne? Burde de ikke have forudset, eller kunne de have gjort deres arbejde bedre? Har de eventuelt overset noget?. I sagens natur betyder en konkurs manglende fyldestgørelse af kreditorer. Baggrunden for ovenstående spørgsmål bunder måske i den, for revisorer, lovpligtige ansvarsforsikring. Hvis revisor kan drages til ansvar, betyder det flere penge til kreditorerne. Derfor bør finanskrisen betyde, at revisorer er ekstra opmærksomme på risikofyldte områder i forbindelse med revision af en årsrapport. Det fik i marts 2009 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til at udsende et notat med titlen, Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold. I henhold til notatet er hensigten ikke at stille yderligere krav, men at henlede opmærksomheden på områder, der er påvirket af den nuværende markedssituation. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen nævner følgende områder af særlig interesse: Going Concern, måling og oplysning om finansielle aktiver og ejendomme samt konsekvenser for revisors revisionspåtegning. Sammenholdt med problemstillingen om mulige besvigelser står revisor derfor overfor en række interessante udfordringer. Ledelsesberetningen er et verbalt supplement til årsregnskabet. I ledelsesberetningen har selskabet mulighed for at give omverdenen en bedre forståelse af selskabet. Herudover har de mulighed for at henlede regnskabsbrugerens opmærksomhed på særlige forhold, der bør indgå i regnskabsbrugerens vurdering af selskabet. Jævnfør erklæringsbekendtgørelsen fra marts , er der ikke længere krav om, at ledelsesberetningen skal revideres. Fremover skal revisor kun gennemlæse og foretage et konsistenstjek for i revisionspåtegningen at give en udtalelse om ledelsesberetningen. Udtalelsen skal omhandle, hvorvidt der er uoverensstemmelser mellem ledelsesberetningen og den øvrige del af årsregnskabet. Udtalelsen skal være baseret på viden fra den øvrige revision, hvilket betyder, at der ikke skal foretages yderligere revisionshandlinger i forbindelse med ledelsesberetningen. I ledelsesberetningen kommenteres der blandt andet om going concern forhold. Idet ledelsesberetningen ikke længere skal revideres, kan det være svært for revisor at give en udtalelse omkring ledelsens forudsætninger for going concern. 3 lovgivningen ændret i 2008, men gældende for selskaber, hvis regnskabsår begynder den 1. september 2008 eller senere. Side 8 af 129

9 Næste afsnit skal læses som et oplæg til vores problemformulering, der følger efter problembehandlingen. 1.2 Problembehandling Finanskrisen har sat mange spor i erhvervslivet og gør det stadig. Den nuværende finanskrise, med ændrede markedsforhold, berører de fleste selskaber på en eller anden måde. Det kommer til udtryk overfor selskaberne på mange forskellige måder, blandt andet ved adgang til den nødvendige kapital, selskabernes mulighed for fortsat drift og troværdigheden af aktivernes værdiansættelse, herunder vurdering af poster påvirket af væsentlige skøn. Det er derfor væsentligt at se på, hvilke forhold revisor skal være opmærksom på i forbindelse med årsrapportens aflæggelse. Selskaberne er mere pressede grundet afmatningen på det globale marked, der har påvirket afsætningen af produkter med videre. Det betyder, at selskaberne kan have underskud eller stå i en situation, hvor salget er faldende, og at det derved er tvivlsomt, om selskabet kan fortsætte endnu et år. Selskaberne er påvirket af flere faktorer fra omverdenen, der kan have indflydelse på overlevelsen. Det betyder, at ledelsen skal være mere opmærksom i forbindelse med regnskabsaflæggelsen på, hvorvidt fortsat drift stadig er realistisk, og omvendt skal revisor grundigt overveje going concern forudsætningen og medtage forbehold eller supplerende oplysninger, hvis der er grund hertil. Risikoen for besvigelser er en del af selskabernes risikoprofil, uanset om økonomien er i krise eller ej. I Revision og Regnskab fra december 2009 beskrives begrebet erhvervslivets psykopater. Ifølge artiklen øges antallet af risikoklienter i relation til besvigelser i krisetider på grund af den type af mellem- og topledere, der i artiklen omtales som erhvervslivets psykopater. Nærværende afhandling har til hovedformål at afdække finanskrisens indflydelse på revisors arbejde indenfor nærmere afgrænset område. Side 9 af 129

10 1.3 Problemformulering Afhandlingen vil, på baggrund af de ændrede markedsforhold som beskrevet ovenfor samt de udfordringer det medfører for revisor, søge nedenstående hovedproblem besvaret. Hvorledes påvirker finanskrisen revisors arbejde i forhold til going concern, værdiansættelse og besvigelser? Idet hovedspørgsmålet er meget bredt, har vi opstillet følgende underspørgsmål til belysning af hovedspørgsmålet. Going concern Med henblik på at kunne svare på hovedspørgsmålet suppleres med følgende underspørgsmål vedrørende going concern i forhold til finanskrisen og revisors arbejde: Hvordan påvirker finanskrisen selskaberne i relation til going concern, herunder ledelsens og revisors vurdering af evnen til at fortsætte driften? Samt hvordan kan finansieringskilder påvirke muligheden for fortsat drift? Værdiansættelse For at belyse effekten af finanskrisen i relation til værdiansættelse har vi stillet følgende underspørgsmål: Hvordan påvirker finanskrisen værdiansættelse af selskabernes aktiver og forpligtelser, vurderingen af hensættelse til tab og selskabets finansieringsmuligheder? Hvilken betydning har finanskrisen for værdiansættelsen i forhold til revisors arbejde? Besvigelser Til vurdering om finanskrisen indflydelse på besvigelser har vi formuleret følgende underspørgsmål: Hvordan påvirker finanskrisen risikoen for besvigelser og revisors arbejde i forbindelse med besvigelser? Side 10 af 129

11 I den resterende del af dette afsnit vil vi argumentere for, hvorfor vi finder, at vores underspørgsmål er dækkende til besvarelse af vores hovedspørgsmål. Going concern er altafgørende for et selskab, og derfor er det et punkt i revisors arbejde, der vægtes højt og skal overvejes nøje. Samtidigt har området betydning for om selskaberne skal værdiansætte aktiver og forpligtigelser til dagsværdi eller en værdi for et selskab i likvidation. Vi har derfor valgt at tage fat i problemstillingen omkring emnet going concern som det første. Området overvejes allerede i den indledende planlægning og har betydning for selskabets værdiansættelse af aktiver og forpligtigelser og revisionen heraf. Indholdet i afsnittet om going concern belyses hovedsagelige ud fra RS 570 going concern. Desuden inddrages Revisorloven (RL), Erklæringsbekendtgørelsen (Erkl. Bek). Årsregnskabsloven (ÅRL) samt andre relevante revisionsstandarder. Værdiansættelse er et væsentligt område, blandt andet på grund af de mange skøn og de usikkerheder, der er i forbindelse hermed. Revisor skal være ekstra påpasselig for at sikre, at det er reelle værdier som oplyses, og hvordan aktiverne og forpligtelserne påvirkes og vurderes. Da aktiver og forpligtigelser indregnes til dagsværdi, påvirkes de umiddelbart af værdiændringer. Kan selskabet stadig få finansieret sine forpligtelser? Det kan være et svært spørgsmål, men det er væsentligt for selskabets overlevelse jævnfør going concern. Opgørelsen af aktiver og forpligtelser er for nogle regnskabsposters vedkommende påvirket af væsentlige skøn. Revisor skal i den forbindelse være meget opmærksom på skønnet, og hvilken effekt det har for hele regnskabet herunder det retvisende billede. Derfor vil emnet omkring værdiansættelse være særdeles væsentlig i forbindelse med belysningen af revisors arbejde og finanskrisens indflydelse også set i forhold til problematikken omkring finansiering. Området er dækket ved flere forskellige standarder, som blandt andet er RS 545 Revision af måling til og oplysninger om dagsværdi, RS 500 Revisionsbevis, RS 540 Revision af regnskabsmæssigt skøn og RS 620 Anvendelse af en eksperts arbejde, der alle berører værdiansættelse, og hvilke revisionshandlinger og øvrige områder revisor skal forholde sig til. Side 11 af 129

12 Det sidste område, vi ønsker at arbejde med i forhold til finanskrisen, er besvigelser. Besvigelser er altid et punkt, revisor skal være opmærksom på og forholde sig til. Revisors arbejde omkring besvigelser er beskrevet i RS 240 revisors pligt til at overveje besvigelser og fejl ved revision af regnskaber. I tidligere nævnte artikel fra Revision og Regnskab, december 2009 om besvigelser under finanskrisen indikeres det, at revisors arbejde også på dette område bliver påvirket af finanskrisen. I afsnittet om besvigelser vil vi give en vurdering af, hvordan elementerne i besvigelsestrekanten påvirkes af finanskrisen. Vurderingen vil være opdelt i henholdsvis regnskabsmanipulation og misbrug af aktiver. Vi vil under de enkelte områder give vores vurdering af, hvordan risikoen for besvigelser bliver påvirket af finanskrisen. Har det en indflydelse, at selskaberne har svære ved at få finansiering? Vil selskaberne derfor forsøge at manipulere med regnskabet for at få den nødvendige kapital for overlevelse? PwC (PricewaterhouseCoopers) har i november 2009 offentliggjort en undersøgelse, der belyser udviklingen i besvigelser, og hvilke tendenser der er indenfor området. Undersøgelsen vil indgå i vores analyse. 1.4 Afgrænsning Nedenstående afsnit har til formål at afgrænse og præcisere vores arbejde med afhandlingens problemformulering. Finanskrisen er i høj grad påvirket af udviklingen på det globale marked. Vi vil i vores afhandling dog afgrænse os til udelukkende at arbejde med finanskrisens påvirkning på mindre og mellemstore danske selskaber. På den baggrund vil udgangspunktet for besvarelsen af vores problemformulering være gældende danske love og bekendtgørelser, samt anden gældende dansk regulering i form af standarder og vejledninger med videre. Det udenlandske regelsæt vil derfor som hovedregel ikke indgå i opgaven. Dog har vi nævnt få IAS standarder og sammenholdt med danske regelsæt, hvis en problemstilling har været særlig interessant. Vi vil i opgaven ikke anvende clarity standarderne. Vi afgrænser os i opgaven fra behandling af finansielle selskaber, da de på flere områder har en helt specifik risikoprofil samt er underlagt retningslinjer fra Finanstilsynet. Side 12 af 129

13 De problemstillinger, som vil blive fremhævet i opgaven, er de som må anses som værende væsentlige set i forhold til majoriteten af danske selskabers generelle udfordringer. Det kan både omhandle selskaber, der aflægger efter ÅRL samt IFRS. Vores afhandling vil alene omhandle den nuværende finansielle krise set i relation til revisors arbejde. Der vil som følge deraf ikke indgå sammenligninger med tidligere finanskrisen. Herudover vil vi, så vidt det skønnes relevant inddrage den løbende revisionsfaglige debat indenfor området finanskrise i Danmark, og hvordan det påvirker revisors arbejde, set i forhold til vores spørgsmål i problemformuleringen. Revisor arbejder ud fra en begrebsramme, der er opdelt i 5 niveauer. I nærværende opgave vil kun de væsentlige områder beskrives og sammenholdes med finanskrisen. Derfor afgrænses der til, at de resterende niveauer gennemgås i dybden. I forhold til den finansielle fødekæde er der ikke beskrevet forhold omkring konkurs, betalingsstandsning og gældseftergivelse samt revisors rolle i forbindelse med dette. I opgaven fokuserer vi kun på revisionskunder og revisors opgaver i forbindelse med revision af et selskabs årsrapport. Derfor forholder vi os ikke til review af regnskaber, andre erklæringsopgaver med sikkerhed, undersøgelser af fremadrettede finansielle oplysninger, erklæringsopgaver om generelle it-kontroller og applikationskontroller med videre, samt øvrige aftalte arbejdshandlinger og assistance med regnskabsopstilling. I relation til værdiansættelsesafsnittet omkring indregning og måling afgrænses fra forpligtelser, da afsnittet skal bruges til kort at belyse, hvilke tanker der ligger bag indregning og måling i et regnskab af materielle anlægsaktiver. Vi belyser ikke problematikken omkring periodeafgrænsning i forhold til finanskrisen, da vi har fokuseret på balanceposter frem for resultatopgørelsen. Vi ser balanceposten periodisering som en residualpost til resultatopgørelsen. Side 13 af 129

14 Grundet PwC s omfattende spørgeskemaundersøgelse vedrørende besvigelser har vi valgt ikke at foretage en spørgeskemaundersøgelse selv, idet deres er langt mere repræsentativ end én, vi vil have mulighed for at udarbejde. Vedrørende emner under besvigelser vil vi ikke bearbejde hvidvaskning og terrorisme som en del af opgaven i forhold til finanskrisen, da det ikke er væsentligt for vores fokus i opgaven. 1.5 Formål og målgruppe Nærværende opgave er kandidatafhandling til afslutning af vores cand.merc.aud. ved Copenhagen Business School. Formålet med opgaven er at belyse, hvilke faktorer der påvirker revisors arbejde under de ændrede markedsforhold en finanskrise medfører. Vi har valgt at opdele afhandlingen i 4 områder, den finansielle fødekæde, going concern, værdiansættelse og besvigelser, da vi ser disse områder som særligt væsentlige i forhold til, hvordan revisors arbejde påvirkes af en finanskrise. Opgaven er ikke en løsningsmodel eller en tjekliste til, hvordan revisor skal forholde sig indenfor de 3 ovennævnte områder. Formålet med opgaven er i stedet at påpege nogle problemfyldte områder og give et oplæg til debat af disse områder. Målgruppen for vores opgave er revisorer, cand.merc.aud. studerende samt andre med interesse for området. 1.6 Afhandlingens struktur og metodevalg Opgaven vil som udgangspunkt være baseret på teori set i forhold til praksis, herunder hvordan praksis påvirkes af finanskrisen. Afhandlingen er inddelt i følgende hovedgrupper, der er skitseret ved nedenstående figur: Den finansielle fødekæde Going concern Værdiansættelse Besvigelser Konklusion og perspektivering Side 14 af 129

15 Figur 1: egen tilvirkning I de efterfølgende afsnit vil vi redegøre for den valgte fremgangsmåde indenfor opgavens hovedområder Den finansielle fødekæde For at kunne svar på hovedspørgsmålet og de tilknyttede underspørgsmål, fordres indledningsvist en gennemgang af den finansielle fødekæde, der er meget essentiel på nuværende tidspunkt. Den beskriver dominoeffekt ved en finanskrise for selskaberne. Herunder hvordan selskaberne er Side 15 af 129

16 afhængige af hinanden, og hvordan kæden påvirker hele selskabets omverden. Den del af kapitel 2 er set ud fra selskabets synsvinkel. Modsat bruger vi revisors synsvinkel, i de efterfølgende afsnit om revisors rolle og den proces revisor skal igennem. Revisor skal i den forbindelse gøre sig mange overvejelser om sine kunder og deres muligheder for fortsat drift. Derfor beskrives kort den indledende planlægning der viser, hvordan revisor forholder sig til kunden i den indledende fase inden selve revisionen starter. Det teoretiske afset til brug herfor vil være RS 200 Målet med og generelle principper for revision af regnskaber og RS 315 Forståelse af selskabet og dens omgivelser og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation, som beskriver revisors tiltag indenfor planlægningen. Det fører os videre til en beskrivelse af revisors rolle herunder, hvilke krav der stilles til revisor og hvad det betyder for dennes arbejde, at der er en finanskrise. Til belysning heraf vil vi gennemgå dele af begrebsrammen efter dansk lovgivning. Begrebsrammen beskriver begreber som udtrykker formålet med regnskabet. Der er retningslinjer for, hvorledes årsrapporten skal udformes, således at den lever op til kravet fra brugerne af regnskabet. Begrebsrammen er delt i fem niveauer. Vi har valgt at fokusere på de væsentligste i forhold til revisors rolle og brugerne af regnskabet, da omverdenen er ekstra opmærksom nu i finanskrisetiderne. Til sidst afrundes kapitlet med finansieringen, der også ses i forhold til selskabets situation, og hvordan omverdenen har forsøgt at gribe ind. Hvordan får selskaberne finansiering i finanskrisetider? Er det muligt for dem eller hvilke udfordringer står de overfor? Finansieringen er væsentlig for alle selskaber, og de rammes særdeles hårdt, hvis banken opsiger deres kreditaftaler og kræver deres lån indfriet. Finansiering er med udgangspunkt i finanskrisen væsentlig i forhold til going concern, værdiansættelse og i forhold til den del af besvigelser, der har fokus på regnskabsmanipulation. Efter at have fået en grundlæggende viden omkring revisors rolle samt finanskrisen i forhold til selskabernes situation, er det muligt at arbejde videre med underspørgsmålene Going concern Krisen har fået stor indflydelse på selskabernes overlevelsesevne, hvilket medfører ekstra store udfordringer ved vurderingen af going concern. Ledelsen, der aflægger regnskaber, skal foretage en vurdering, mens revisor reviderer og gennemgår ledelsens opstillede forudsætninger. Kan selskabet Side 16 af 129

17 overleve de næste 12 måneder? Der er mange kriterier, der skal være opfyldt, og det er ikke nemt i en krisetid, hvor det er svært at skaffe kapital. Revisor skal udvide sine handlinger såfremt, der er den mindste tvivl om going concern. Det sker ved at foretage analyser, gennemgang af efterfølgende begivenheder med videre. Revisor skal forholde sig til ÅRL 13 og RS 315 Forståelse af selskabet og dens omgivelser og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation, RS 330 Revisors handlinger som reaktion på vurderede risici og RS 500 Revisionsbevis. Disse standarder regulerer revisionsprocessen. I opstarten på kapitlet vil vi komme med en kort indledning om emnet going concern, der vil blive fulgt op af definitionen på going concern. Den væsentligste revisionsstandard er RS 570 Going concern. Standarden vil blive gennemgået kort og relateret til revisors arbejde i finanskrisen. Ledelsens ansvar set i forhold til selskabet vil blive beskrevet, analyseret og relateret til finanskrisen. Herudover vil vi sammenholde med revisors ansvar, for at give en anden vinkel i forhold til selskabet. Hvad gør revisor, når der er tvivl om going concern, er et af de områder, som vi berører fra revisors side. Revisors påtegning er et væsentligt element i et regnskab. Den anses for at være et stempel på, at regnskabet er ok. Derfor er det vigtigt, at det er den korrekte påtegning som anføres, blank, med supplerende oplysninger eller med forbehold. Af den grund gennemgår vi de forskellige påtegninger ud fra RS 700 Den uafhængige revisors påtegning på et fuldstændigt regnskab med generelt formål og RS 701 Modifikationer af den uafhængige revisors påtegning. Påtegningen er defineret og beskrevet i kapitlet omhandlende going concern, selvom den er væsentlig for alle tre delområder, og der henvises hertil og kommenteres på emnet i de andre kapitler. Herudover vil vi skildre begivenheder efter balancedagen, der tager udgangspunkt i RS 560 Efterfølgende begivenheder. Begrundelse herfor er, at finanskrisen har medført, at markedet hurtigere ændrer sig. Dermed kan flere efterfølgende begivenheder få betydning for regnskabet. Desuden vil området going concern og de problemer, der kan være i forbindelse hermed, blive set i forhold til ledelsesberetningen. Under afsnittet vil vi blandt andet beskæftige os med betydningen Side 17 af 129

18 af, at ledelsesberetningen ikke længere skal revideres, samt om ledelsesberetningen kan tjene til hjælp for revisor i forbindelse med området going concern Værdiansættelse For at forstå de problemstillinger, revisor står overfor med hensyn til revision af værdiansættelse, vil vi indledningsvist kort redegøre for revisors situation i en finanskrise. For at vurdere revisors arbejde vil de væsentlige revisionsstandarder blive gennemgået og relateret til finanskrisen samt set i forhold til de revisionsmæssige udfordringer, der ligger i disse standarder. Derefter redegører vi for, hvordan behandlingen af aktiver finder sted og deres indregning og måling i regnskabet. Det analyseres i forhold til finanskrisen, og hvorledes revisor skal reagere på værdiansættelsen af de enkelte balanceposter. For at belyse finanskrisens effekt på den revisionsmæssige behandling af årsrapporten set i forhold til værdiansættelse, vil vi gennemgå, hvordan revisionen af de enkelte balanceposter er påvirket af finanskrisen. Ved arbejdet med finanskrisens effekt på balanceposterne vil vi ligeledes give vores vurdering af, hvordan revisionsmålene for balanceposterne er påvirket af finanskrisen. Til vurdering af finanskrisens effekt på revisors arbejde med værdiansættelse, har vi valgt at se på problemstillingen omkring finansiering, og hvad det betyder for selskabet. Vi ønsker at anskueliggøre finanskrisens effekt på nødlidende selskaber samt give en vurdering af, hvorledes det praktiske arbejde med revisionen påvirkes af de ændrede markedsvilkår. Omkring ledelsesberetningen vil vi belyse, hvordan ledelsen kan beskrive udviklingen omkring væsentlige forhold, som kan være værdiforringelse eller usikkerhedsfaktorer, der påhviler selskabet. Ledelsen har mulighed for at beskrive, hvor de er på vej hen, og hvordan de forventer udviklingen er i fremtiden Besvigelser Det sidste underspørgsmål vedrørende besvigelser er ligeledes væsentligt i forhold til finanskrisen. Folk er mere presset i forhold til økonomien end før, huspriserne er faldet, der er usikkerhed omkring jobsituationen, selskaber mister omsætning med videre. Der er mange faktorer, der spiller ind på, om folk begår besvigelser. Det kan være personlige årsager eller ønsket om, at deres selskab Side 18 af 129

19 overlever krisen, og at ejeren derfor manipulerer regnskabet for at hjælpe selskabet igennem finanskrisen. Kapitlet vil indledningsvis begynde med vores vurdering af, hvorfor det er relevant at medbringe besvigelser i opgaven. PwC har foretaget en omfattende undersøgelse om virksomhedskriminalitet herunder besvigelser. Den vil vi i opgaven bruge som kilde og som inspiration til, hvilket fokus der skal være på besvigelser set ud fra både revisors og selskabets side. Hvordan skal revisor forholde sig til besvigelser? Hvilke personer begår oftest besvigelser? Hvordan opfatter omverdenen revisors arbejde? Får det effekt på revisors indsats i forhold til besvigelser? Alle disse spørgsmål er med til at belyse, hvorfor besvigelser er vigtigt i forhold til finanskrisen. Kapitlet vil ligeledes forholde sig til revisors rolle, finanskrisen og især omverdenens forventninger til revisor, da dette er væsentligt for årsrapporten. I forbindelse med forventningskløften er der to vinkler, både selskabets og revisors vinkel, forstået således, at revisor er bindeleddet mellem omverdenen og selskabet. Det medfører også en redegørelse for revisors ansvar for at overveje besvigelser ved revision af regnskaber. Her er det i forhold til revisionsstandard 240 Revisors ansvar for at overveje besvigelser ved revision af regnskaber. Besvigelsestrekantens 3 elementer beskrives og gennemgås. Først relaterer vi besvigelsestrekanten til regnskabsmanipulation og dernæst til misbrug af aktiver. Vi vil belyse besvigelsesrisikoens indflydelse på revisionsprocessen ved gennemgang af klientaccept, den indledende planlægning og udførsel af revision. Herudover vil vi se på finansieringskilder, og hvordan de kan medvirke som incitament til at begå besvigelser. 1.7 Informationsindsamling og kildekritik De i afhandlingen anvendte kilder består af sekundære kvalitative kilder som regulering i form af revisionsstandarder og den danske lovgivning primært ÅRL. Disse regelsæt anvendes i de nyeste udgaver. Desuden har vi brugt en kvantitativ kilde i form af PwC s empiriske undersøgelse om besvigelser fra november Side 19 af 129

20 Derudover suppleres kilderne med faglige kilder, som består af noter, publikationer samt pensum fra cand.merc.aud. Her vurderes troværdigheden til høj og ses derved som relevante for opgaven, da forudsætningen for kilderne er, at de er objektive og til brug for almen oplysning. Desuden er der brugt artikler fra forskellige fagblade, som kan være påvirket af forfatterens holdning, og vi har derfor forsøgt at finde flere udtalelser om emnet for at danne det bedste grundlag. Side 20 af 129

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT En analyse foretaget af FSR danske revisorer i samarbejde med revisionsfirmaet Beierholm www.fsr.dk FSR - danske revisorer

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters 2. januar 2012 Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2011 Den igangværende krise i international økonomi har indflydelse på de danske pengeinstitutter. FSR danske

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål Revisionsudtalelsen er opdateret som følge af: ændringer til revisorloven

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Swapselskabet Heidelberg K/S

Swapselskabet Heidelberg K/S CVR-nr. 35 46 60 88 Årsrapport for 2015 (3. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. juni 2016 Anne Wichmann Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr erhvervs- og selskabsstyrelsen Claus Pedersen Biler ApS Rørkærvej 36 4760 Vordingborg CVR-nr. 33370830 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/6-2012 Opstillet

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S CVR-nr. 25 67 52 82 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 67 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 67

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Thorkild Kristensen - Gråsten Havn K/S CVR-nr

Thorkild Kristensen - Gråsten Havn K/S CVR-nr Thorkild Kristensen - Gråsten Havn K/S CVR-nr. 28 68 36 34 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2014. Laurits Toft Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME HVAD ER REGNSKABSVÆSEN? HVAD ER ET REGNSKAB? AAA: A Statement of Basic Accounting Theory (1966).... the process of identifying, measuring, and communicating

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro CVR nr. 30 36 39 65 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling den 20. maj 2016. Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

CVR-nr Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsregnskab 2016

CVR-nr Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsregnskab 2016 CVR-nr. 11 77 06 49 Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia Årsregnskab 2016 Indholdsfortegnelse Påtegninger Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2-3 Årsregnskab

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS VIBORG CYKELSPECIALIST ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen,

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skelagervej 1A 9000 Aalborg www.pwc.dk Telefon 96 35 40 00 Telefax 96 35 40 99 Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Review af årsrapport og skatteregnskab

Review af årsrapport og skatteregnskab Reviewskema: Review af årsrapport og skatteregnskab Indhold i dette dokument: 1. Planlægning 2. Udførelse 3. Konklusion Kundenavn: Bakkegaarden Ejendomsnummer: 123456 Regnskabsår: 2008 Dato Initialer Vurdering

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017 Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er Revisorevent 2017 ISA 230 Revisionsdokumentationens form, indhold og omfang 1:3 2. Revisionsdokumentation skal give Bevis for revisors

Læs mere

De seneste standarder og vejledninger

De seneste standarder og vejledninger De seneste standarder og vejledninger Dagsorden Clarity-projektet mv. Præmissen og kommunikation med ledelsen Den nye revisionspåtegning 2 08. De seneste September standarder 2010 og Mastersæt. vejledninger

Læs mere

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S Ejendomsselskabet Slotsgården A/S CVR-nr. 25 67 54 87 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/16 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 71 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 71 3 Revisionen

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

VVS.DK ApS. Blokken Birkerød. Årsrapport 1. januar december 2016

VVS.DK ApS. Blokken Birkerød. Årsrapport 1. januar december 2016 VVS.DK ApS Blokken 69 3460 Birkerød Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2017 Bo Jacobsen Dirigent Side 2

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling Den Typografiske Begravelseskasse under afvikling Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning og påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr Endeligt likvidationsregnskab for perioden

I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr Endeligt likvidationsregnskab for perioden Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr. 72

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

G/F Sophienlund. Vinkelvej Roskilde CVR-nr

G/F Sophienlund. Vinkelvej Roskilde CVR-nr G/F Sophienlund Vinkelvej 3 4000 Roskilde CVR-nr. 32 90 24 80 Årsrapport for 2016 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Indehavernes påtegning 1 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 2 Indehaverberetning

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt Statsautoriserede Revisorer FSR kerhedforeningen Tillid afbalance Troværdighed En udvidet gennemgang ny erklæringsstandard til små og mellemstore

Læs mere

J. E. DISTRIBUTION ApS

J. E. DISTRIBUTION ApS J. E. DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Dennis Erik Andersen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere