Finanskrisens påvirkning på revisors arbejde i forhold til going concern, værdiansættelse og besvigelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanskrisens påvirkning på revisors arbejde i forhold til going concern, værdiansættelse og besvigelser"

Transkript

1 Copenhagen Business School 2010 Institut for regnskab og revision Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Afleveringsfrist: 4. august 2010 Finanskrisens påvirkning på revisors arbejde i forhold til going concern, værdiansættelse og besvigelser Udarbejdet af: Helena Sauer Christina Østermann Madsen Vejleder: Kurt Keldebæk Antal anslag: (normal-sider 118)

2 0 EXECUTIVE SUMMARY INTRODUKTION INDLEDNING PROBLEMBEHANDLING PROBLEMFORMULERING AFGRÆNSNING FORMÅL OG MÅLGRUPPE AFHANDLINGENS STRUKTUR OG METODEVALG Den finansielle fødekæde Going concern Værdiansættelse Besvigelser INFORMATIONSINDSAMLING OG KILDEKRITIK DEN FINANSIELLE FØDEKÆDE INDLEDNING DEN FINANSIELLE FØDEKÆDE DEN INDLEDENDE PLANLÆGNING REVISORS ROLLE VÆSENTLIGHED OG RISIKO Væsentlighed Revisionsrisiko Betydelige risici BEGREBSRAMMEN EFTER ÅRL Regnskabsbrugerne og deres informationsbehov Investorer Långivere Indregning og måling af regnskabsinformation OVERBLIK OVER FINANSKRISEN I FORHOLD TIL BEGREBSRAMMEN FINANSIERING I FORHOLD TIL FINANSKRISEN GOING CONCERN INDLEDNING DEFINITION PÅ GOING CONCERN Regulering af going concern REVISIONSPROCESSEN LEDELSENS GENERELLE ANSVAR I RELATION TIL GOING CONCERN REVISORS ANSVAR VURDERING AF GOING CONCERN UNDER FINANSKRISEN Økonomiske forhold Driftsforhold Andre forhold HVAD GØR REVISOR NÅR DER ER TVIVL OM GOING CONCERN? Going concerns betydning for revisionspåtegningen Regulering af revisors erklæring på årsrapporten Påvirkning på erklæringen BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN Definition af begivenheder efter balancedagen Regulerende og ikke regulerende begivenheder Regulerende begivenheder Ikke regulerende begivenheder Revision af efterfølgende begivenheder Begivenheder indtruffet inden datoen for revisionspåtegningen Forhold efter revisorpåtegning, men inden endelig godkendelse på generalforsamlingen Side 2 af 129

3 Forhold konstateret efter regnskabets endelige godkendelse på generalforsamlingen LEDELSESBERETNINGEN I RELATION TIL GOING CONCERN FINANSIERING I RELATION TIL GOING CONCERN DELKONKLUSION VÆRDIANSÆTTELSE INDLEDNING REVISION AF DAGSVÆRDI OG REVISIONSBEVIS REVISION AF REGNSKABSMÆSSIGE SKØN ANVENDELSE AF EN EKSPERTS ARBEJDE REVISIONSMÆSSIGE UDFORDRINGER Indregning Måling af aktiver Efterfølgende indregning NEDSKRIVNINGSTEST MÅLING AF AKTIVER OG FORPLIGTELSER (TIL DAGSVÆRDI) OG UDFORDRINGER I FORHOLD TIL FINANSKRISEN Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Debitorer Igangværende arbejder Likvide beholdninger Egenkapital Hensatte forpligtelser Gældsforpligtigelser Leverandørgæld FINANSKRISENS EFFEKT PÅ FINANSIERING LEDELSESBERETNINGEN I FORHOLD TIL VÆRDIANSÆTTELSE DELKONKLUSION BESVIGELSER INDLEDNING HVORFOR BØR SELSKABERNE OG REVISORER HAVE FOKUS PÅ BESVIGELSER? Forventningskløften Forventningskløften sammenholdt med offentlighedens tillidsrepræsentant REVISORS ANSVAR FOR AT OVERVEJE BESVIGELSER VED REVISION AF REGNSKABER Besvigelsestrekanten Incitament eller pres Mulighed Retfærdiggørelse eller holdning Den fjerde dimension REGNSKABSMANIPULATION Besvigelsestrekanten for regnskabsmanipulation Incitament eller pres Mulighed Retfærdiggørelse eller holdning Opdagelsesrisikoen MISBRUG AF AKTIVER Besvigelsestrekanten for misbrug af aktiver Incitament eller pres Mulighed Retfærdiggørelse eller holdning Opdagelsesrisiko BESVIGELSER I REVISIONSPROCESSEN Klientaccept og opgaverisiko Side 3 af 129

4 5.6.2 Planlægning Udførelse af revisionen FINANSIERING I RELATION TIL BESVIGELSER DELKONKLUSION AFSLUTNING KONKLUSION PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE BØGER INTERNET SIDER ARTIKLER STANDARDER MV LOVGIVNING UNDERVISNINGSMATERIALE ANDRE KANDIDATAFHANDLINGER FIGUROVERSIGT Side 4 af 129

5 0 Executive summary In this thesis, our primary goal is to introduce the reader to the paper s main problem concerning an accountant s work in relation to the financial crisis. The financial crisis has now lasted for several years and has made its mark on Danish companies. A lot of companies have had difficulties with surviving the crisis and have gone bankrupt. Many other companies have experienced a decline in sales, have had difficulties in raising available funds, and have been affected by their dependency of other companies. This implies the food chain which the companies are a part of. They are depended of one another on different levels. It is suppliers, producers, distributors and so on and so forth that are affected by the crisis. During his preliminary planning, the accountant must decide whether or not the company has going concern problems. This evaluation is based on the accountant s knowledge concerning the company, the industry and its current situation in the financial crisis. Many companies have had going concern problems and it has been doubtful whether they could survive the next twelve months or not. Thus, the accountant has had to take multiple steps in an effort to evaluate whether or not the management s evaluation and assumptions about going concern are valid. It is the management who give the audit and the accountant cannot predict future events and conditions which may lead to the company not being a going concern. The accountant must use his professional skepticism in regards to the risk evaluation of the individual company and its current situation. In regards to evaluation of going concern, there are three categories which the accountant has to pay extra attention to. These are economic conditions, working operations of the business and other conditions. In his examination of the accounts, the accountant must take in to consideration whether or not there are problems with the continuously running of the business especially in regards to the categories mentioned above. Companies had had difficulties with raising available funds. This has led to more problems for the companies who in this way have gotten into going concern problems. The financial crisis has also led to declining values on many balance sheet items. This makes a challenge for both companies and accountants. The companies have to make an annual report under difficult market conditions, and the account must secure sufficient audit evidence for the included value. This result in more auditing procedures in relation to measurements and inclusion of fair values, accounting estimates and so on and so forth. The accountant has to take assets and liabilities into consideration, and judge whether or not they are valued correctly according to the market. Side 5 af 129

6 Furthermore, the accountant must consider whether or not any estimation is involved and determine the need for write-downs or provisions for loss. In regard to estimations, the accountant may go through the management s procedure and put it to the test. The accountant may himself make estimations and compare these to the management s estimations. He may also go through following events which gives reasonable audit evidence for the estimation. In regards to fair value, it is also necessary that the accountant is critical toward the management s method and evaluate the data which is used as basis for the fair value. The accountant may need help from an external expert in order to evaluate the item if it concerns special areas. Furthermore, he must evaluate whether or not a write-down is needed based on writedown tests. Regarding the balance sheet items there are several goals for the audit which are affected by the financial crisis depending on which item the accountant looks at. All items must be evaluated thoroughly during the audit in order to secure that the accountant achieves a suitable and sufficient audit of evidence which a conclusion can be based on. The last area which we touch upon in our thesis is fraud. The accountant has to consider the risk for fraud in connection with the annual report. In our opinion, it is relevant to look at this area in connection to the financial crisis because the companies stakeholders have increased their focus on fraud and have high expectations to the accountant s work. The accountant is not hired to detect fraud but to make sure that the annual report is accurate. In order to focus on conditions which may seem suspicious in regards to the company in relation to the two types of fraud which we look at in the thesis, the accountant may consider the fraud triangle. The triangle consists of three elements which are incentive, opportunity and justification. The two types of fraud which we look at in the thesis are abuse of assets and accounting manipulation. Accounting manipulation is often carried out on management level, and it can be difficult for the accountant to discover it. The reason is that the management implements internal controls and makes the financial report. The financial crisis has affected the elements in the fraud triangle, and thus we think that it is important for the accountant to pay extra attention to this area. Side 6 af 129

7 1.1 Indledning 1 Introduktion Interessen og emnet for denne afhandling er opstået på grund af den aktuelle finanskrise. Den økonomiske afmatning har betydet uro på de finansielle markeder, uro på boligmarkedet, faldende afsætning og stigende arbejdsløshed. Forhold der uundgåeligt har påvirket mange nationale og internationale selskaber. Finanskrisen begyndte i USA og har siden spredt sig til resten af verden med overraskende styrke og hastighed 1. I Danmark så vi de første tegn på den finansielle krise i januar 2008, hvor banktrelleborg blev overtaget af Sydbank. I august og september 2008 fulgte flere bankkrak, og den danske regering vedtog i oktober 2008 en krisepakke, der skulle være med til at sikre den finansielle stabilitet i Danmark. På trods af flere politiske tiltag, der har haft til formål at øge bankernes udlån til erhvervslivet, har de mindre og mellemstore selskaber problemer med at få bevilliget og refinansieret deres kapitalbehov 2. Den aktuelle situation giver anledning til flere udfordringer, når selskaber skal aflægge deres årsrapport, da aktiverne ligger til grund for den pant virksomheden stiller til sikkerhed for finansiering/lån. Hvad ligger til grund for aktivernes værdiansættelse? Og skal der eventuelt foretages nogle nedskrivninger? Hvordan har finanskrisen påvirket regnskabsposter med væsentlige skøn? Bør hensættelse til tab øges? Har selskabet et tilstrækkeligt kapitalberedskab? Er der øvrige forhold, der stiller spørgsmålstegn ved selskabets fortsatte drift? Og hvordan kan disse risici afdækkes således, at selskabet ikke får going concern problemer? Krisen kan give nogle selskaber øget incitament til at bevise, at de kan præstere. Kan et selskab aflægge en årsrapport, der viser, at de kan håndtere finanskrisen og de ændrede markedsvilkår, vil det højst sandsynligt give øgede finansieringsmuligheder. Endvidere kan ledelsen af et selskab føle sig presset af moderselskabet eller andre investorer: Hvis ikke I som ledelse kan præstere, finder vi nogle andre, der kan. Begge situationer giver en øget risiko for besvigelser, hvilket kan føre til, at der offentliggøres en årsrapport, der ikke giver et retvisende billede af selskabet. 1 Nationalbanken, publikation om finansiel stabilitet 1. halvår Side 7 af 129

8 Finanskrisen giver ikke kun udfordringer for selskaberne, der skal aflægge årsrapporten. I en tid hvor antallet af konkurser stiger, er nogle ofte stillede spørgsmål: Hvor var revisorerne henne? Burde de ikke have forudset, eller kunne de have gjort deres arbejde bedre? Har de eventuelt overset noget?. I sagens natur betyder en konkurs manglende fyldestgørelse af kreditorer. Baggrunden for ovenstående spørgsmål bunder måske i den, for revisorer, lovpligtige ansvarsforsikring. Hvis revisor kan drages til ansvar, betyder det flere penge til kreditorerne. Derfor bør finanskrisen betyde, at revisorer er ekstra opmærksomme på risikofyldte områder i forbindelse med revision af en årsrapport. Det fik i marts 2009 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til at udsende et notat med titlen, Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold. I henhold til notatet er hensigten ikke at stille yderligere krav, men at henlede opmærksomheden på områder, der er påvirket af den nuværende markedssituation. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen nævner følgende områder af særlig interesse: Going Concern, måling og oplysning om finansielle aktiver og ejendomme samt konsekvenser for revisors revisionspåtegning. Sammenholdt med problemstillingen om mulige besvigelser står revisor derfor overfor en række interessante udfordringer. Ledelsesberetningen er et verbalt supplement til årsregnskabet. I ledelsesberetningen har selskabet mulighed for at give omverdenen en bedre forståelse af selskabet. Herudover har de mulighed for at henlede regnskabsbrugerens opmærksomhed på særlige forhold, der bør indgå i regnskabsbrugerens vurdering af selskabet. Jævnfør erklæringsbekendtgørelsen fra marts , er der ikke længere krav om, at ledelsesberetningen skal revideres. Fremover skal revisor kun gennemlæse og foretage et konsistenstjek for i revisionspåtegningen at give en udtalelse om ledelsesberetningen. Udtalelsen skal omhandle, hvorvidt der er uoverensstemmelser mellem ledelsesberetningen og den øvrige del af årsregnskabet. Udtalelsen skal være baseret på viden fra den øvrige revision, hvilket betyder, at der ikke skal foretages yderligere revisionshandlinger i forbindelse med ledelsesberetningen. I ledelsesberetningen kommenteres der blandt andet om going concern forhold. Idet ledelsesberetningen ikke længere skal revideres, kan det være svært for revisor at give en udtalelse omkring ledelsens forudsætninger for going concern. 3 lovgivningen ændret i 2008, men gældende for selskaber, hvis regnskabsår begynder den 1. september 2008 eller senere. Side 8 af 129

9 Næste afsnit skal læses som et oplæg til vores problemformulering, der følger efter problembehandlingen. 1.2 Problembehandling Finanskrisen har sat mange spor i erhvervslivet og gør det stadig. Den nuværende finanskrise, med ændrede markedsforhold, berører de fleste selskaber på en eller anden måde. Det kommer til udtryk overfor selskaberne på mange forskellige måder, blandt andet ved adgang til den nødvendige kapital, selskabernes mulighed for fortsat drift og troværdigheden af aktivernes værdiansættelse, herunder vurdering af poster påvirket af væsentlige skøn. Det er derfor væsentligt at se på, hvilke forhold revisor skal være opmærksom på i forbindelse med årsrapportens aflæggelse. Selskaberne er mere pressede grundet afmatningen på det globale marked, der har påvirket afsætningen af produkter med videre. Det betyder, at selskaberne kan have underskud eller stå i en situation, hvor salget er faldende, og at det derved er tvivlsomt, om selskabet kan fortsætte endnu et år. Selskaberne er påvirket af flere faktorer fra omverdenen, der kan have indflydelse på overlevelsen. Det betyder, at ledelsen skal være mere opmærksom i forbindelse med regnskabsaflæggelsen på, hvorvidt fortsat drift stadig er realistisk, og omvendt skal revisor grundigt overveje going concern forudsætningen og medtage forbehold eller supplerende oplysninger, hvis der er grund hertil. Risikoen for besvigelser er en del af selskabernes risikoprofil, uanset om økonomien er i krise eller ej. I Revision og Regnskab fra december 2009 beskrives begrebet erhvervslivets psykopater. Ifølge artiklen øges antallet af risikoklienter i relation til besvigelser i krisetider på grund af den type af mellem- og topledere, der i artiklen omtales som erhvervslivets psykopater. Nærværende afhandling har til hovedformål at afdække finanskrisens indflydelse på revisors arbejde indenfor nærmere afgrænset område. Side 9 af 129

10 1.3 Problemformulering Afhandlingen vil, på baggrund af de ændrede markedsforhold som beskrevet ovenfor samt de udfordringer det medfører for revisor, søge nedenstående hovedproblem besvaret. Hvorledes påvirker finanskrisen revisors arbejde i forhold til going concern, værdiansættelse og besvigelser? Idet hovedspørgsmålet er meget bredt, har vi opstillet følgende underspørgsmål til belysning af hovedspørgsmålet. Going concern Med henblik på at kunne svare på hovedspørgsmålet suppleres med følgende underspørgsmål vedrørende going concern i forhold til finanskrisen og revisors arbejde: Hvordan påvirker finanskrisen selskaberne i relation til going concern, herunder ledelsens og revisors vurdering af evnen til at fortsætte driften? Samt hvordan kan finansieringskilder påvirke muligheden for fortsat drift? Værdiansættelse For at belyse effekten af finanskrisen i relation til værdiansættelse har vi stillet følgende underspørgsmål: Hvordan påvirker finanskrisen værdiansættelse af selskabernes aktiver og forpligtelser, vurderingen af hensættelse til tab og selskabets finansieringsmuligheder? Hvilken betydning har finanskrisen for værdiansættelsen i forhold til revisors arbejde? Besvigelser Til vurdering om finanskrisen indflydelse på besvigelser har vi formuleret følgende underspørgsmål: Hvordan påvirker finanskrisen risikoen for besvigelser og revisors arbejde i forbindelse med besvigelser? Side 10 af 129

11 I den resterende del af dette afsnit vil vi argumentere for, hvorfor vi finder, at vores underspørgsmål er dækkende til besvarelse af vores hovedspørgsmål. Going concern er altafgørende for et selskab, og derfor er det et punkt i revisors arbejde, der vægtes højt og skal overvejes nøje. Samtidigt har området betydning for om selskaberne skal værdiansætte aktiver og forpligtigelser til dagsværdi eller en værdi for et selskab i likvidation. Vi har derfor valgt at tage fat i problemstillingen omkring emnet going concern som det første. Området overvejes allerede i den indledende planlægning og har betydning for selskabets værdiansættelse af aktiver og forpligtigelser og revisionen heraf. Indholdet i afsnittet om going concern belyses hovedsagelige ud fra RS 570 going concern. Desuden inddrages Revisorloven (RL), Erklæringsbekendtgørelsen (Erkl. Bek). Årsregnskabsloven (ÅRL) samt andre relevante revisionsstandarder. Værdiansættelse er et væsentligt område, blandt andet på grund af de mange skøn og de usikkerheder, der er i forbindelse hermed. Revisor skal være ekstra påpasselig for at sikre, at det er reelle værdier som oplyses, og hvordan aktiverne og forpligtelserne påvirkes og vurderes. Da aktiver og forpligtigelser indregnes til dagsværdi, påvirkes de umiddelbart af værdiændringer. Kan selskabet stadig få finansieret sine forpligtelser? Det kan være et svært spørgsmål, men det er væsentligt for selskabets overlevelse jævnfør going concern. Opgørelsen af aktiver og forpligtelser er for nogle regnskabsposters vedkommende påvirket af væsentlige skøn. Revisor skal i den forbindelse være meget opmærksom på skønnet, og hvilken effekt det har for hele regnskabet herunder det retvisende billede. Derfor vil emnet omkring værdiansættelse være særdeles væsentlig i forbindelse med belysningen af revisors arbejde og finanskrisens indflydelse også set i forhold til problematikken omkring finansiering. Området er dækket ved flere forskellige standarder, som blandt andet er RS 545 Revision af måling til og oplysninger om dagsværdi, RS 500 Revisionsbevis, RS 540 Revision af regnskabsmæssigt skøn og RS 620 Anvendelse af en eksperts arbejde, der alle berører værdiansættelse, og hvilke revisionshandlinger og øvrige områder revisor skal forholde sig til. Side 11 af 129

12 Det sidste område, vi ønsker at arbejde med i forhold til finanskrisen, er besvigelser. Besvigelser er altid et punkt, revisor skal være opmærksom på og forholde sig til. Revisors arbejde omkring besvigelser er beskrevet i RS 240 revisors pligt til at overveje besvigelser og fejl ved revision af regnskaber. I tidligere nævnte artikel fra Revision og Regnskab, december 2009 om besvigelser under finanskrisen indikeres det, at revisors arbejde også på dette område bliver påvirket af finanskrisen. I afsnittet om besvigelser vil vi give en vurdering af, hvordan elementerne i besvigelsestrekanten påvirkes af finanskrisen. Vurderingen vil være opdelt i henholdsvis regnskabsmanipulation og misbrug af aktiver. Vi vil under de enkelte områder give vores vurdering af, hvordan risikoen for besvigelser bliver påvirket af finanskrisen. Har det en indflydelse, at selskaberne har svære ved at få finansiering? Vil selskaberne derfor forsøge at manipulere med regnskabet for at få den nødvendige kapital for overlevelse? PwC (PricewaterhouseCoopers) har i november 2009 offentliggjort en undersøgelse, der belyser udviklingen i besvigelser, og hvilke tendenser der er indenfor området. Undersøgelsen vil indgå i vores analyse. 1.4 Afgrænsning Nedenstående afsnit har til formål at afgrænse og præcisere vores arbejde med afhandlingens problemformulering. Finanskrisen er i høj grad påvirket af udviklingen på det globale marked. Vi vil i vores afhandling dog afgrænse os til udelukkende at arbejde med finanskrisens påvirkning på mindre og mellemstore danske selskaber. På den baggrund vil udgangspunktet for besvarelsen af vores problemformulering være gældende danske love og bekendtgørelser, samt anden gældende dansk regulering i form af standarder og vejledninger med videre. Det udenlandske regelsæt vil derfor som hovedregel ikke indgå i opgaven. Dog har vi nævnt få IAS standarder og sammenholdt med danske regelsæt, hvis en problemstilling har været særlig interessant. Vi vil i opgaven ikke anvende clarity standarderne. Vi afgrænser os i opgaven fra behandling af finansielle selskaber, da de på flere områder har en helt specifik risikoprofil samt er underlagt retningslinjer fra Finanstilsynet. Side 12 af 129

13 De problemstillinger, som vil blive fremhævet i opgaven, er de som må anses som værende væsentlige set i forhold til majoriteten af danske selskabers generelle udfordringer. Det kan både omhandle selskaber, der aflægger efter ÅRL samt IFRS. Vores afhandling vil alene omhandle den nuværende finansielle krise set i relation til revisors arbejde. Der vil som følge deraf ikke indgå sammenligninger med tidligere finanskrisen. Herudover vil vi, så vidt det skønnes relevant inddrage den løbende revisionsfaglige debat indenfor området finanskrise i Danmark, og hvordan det påvirker revisors arbejde, set i forhold til vores spørgsmål i problemformuleringen. Revisor arbejder ud fra en begrebsramme, der er opdelt i 5 niveauer. I nærværende opgave vil kun de væsentlige områder beskrives og sammenholdes med finanskrisen. Derfor afgrænses der til, at de resterende niveauer gennemgås i dybden. I forhold til den finansielle fødekæde er der ikke beskrevet forhold omkring konkurs, betalingsstandsning og gældseftergivelse samt revisors rolle i forbindelse med dette. I opgaven fokuserer vi kun på revisionskunder og revisors opgaver i forbindelse med revision af et selskabs årsrapport. Derfor forholder vi os ikke til review af regnskaber, andre erklæringsopgaver med sikkerhed, undersøgelser af fremadrettede finansielle oplysninger, erklæringsopgaver om generelle it-kontroller og applikationskontroller med videre, samt øvrige aftalte arbejdshandlinger og assistance med regnskabsopstilling. I relation til værdiansættelsesafsnittet omkring indregning og måling afgrænses fra forpligtelser, da afsnittet skal bruges til kort at belyse, hvilke tanker der ligger bag indregning og måling i et regnskab af materielle anlægsaktiver. Vi belyser ikke problematikken omkring periodeafgrænsning i forhold til finanskrisen, da vi har fokuseret på balanceposter frem for resultatopgørelsen. Vi ser balanceposten periodisering som en residualpost til resultatopgørelsen. Side 13 af 129

14 Grundet PwC s omfattende spørgeskemaundersøgelse vedrørende besvigelser har vi valgt ikke at foretage en spørgeskemaundersøgelse selv, idet deres er langt mere repræsentativ end én, vi vil have mulighed for at udarbejde. Vedrørende emner under besvigelser vil vi ikke bearbejde hvidvaskning og terrorisme som en del af opgaven i forhold til finanskrisen, da det ikke er væsentligt for vores fokus i opgaven. 1.5 Formål og målgruppe Nærværende opgave er kandidatafhandling til afslutning af vores cand.merc.aud. ved Copenhagen Business School. Formålet med opgaven er at belyse, hvilke faktorer der påvirker revisors arbejde under de ændrede markedsforhold en finanskrise medfører. Vi har valgt at opdele afhandlingen i 4 områder, den finansielle fødekæde, going concern, værdiansættelse og besvigelser, da vi ser disse områder som særligt væsentlige i forhold til, hvordan revisors arbejde påvirkes af en finanskrise. Opgaven er ikke en løsningsmodel eller en tjekliste til, hvordan revisor skal forholde sig indenfor de 3 ovennævnte områder. Formålet med opgaven er i stedet at påpege nogle problemfyldte områder og give et oplæg til debat af disse områder. Målgruppen for vores opgave er revisorer, cand.merc.aud. studerende samt andre med interesse for området. 1.6 Afhandlingens struktur og metodevalg Opgaven vil som udgangspunkt være baseret på teori set i forhold til praksis, herunder hvordan praksis påvirkes af finanskrisen. Afhandlingen er inddelt i følgende hovedgrupper, der er skitseret ved nedenstående figur: Den finansielle fødekæde Going concern Værdiansættelse Besvigelser Konklusion og perspektivering Side 14 af 129

15 Figur 1: egen tilvirkning I de efterfølgende afsnit vil vi redegøre for den valgte fremgangsmåde indenfor opgavens hovedområder Den finansielle fødekæde For at kunne svar på hovedspørgsmålet og de tilknyttede underspørgsmål, fordres indledningsvist en gennemgang af den finansielle fødekæde, der er meget essentiel på nuværende tidspunkt. Den beskriver dominoeffekt ved en finanskrise for selskaberne. Herunder hvordan selskaberne er Side 15 af 129

16 afhængige af hinanden, og hvordan kæden påvirker hele selskabets omverden. Den del af kapitel 2 er set ud fra selskabets synsvinkel. Modsat bruger vi revisors synsvinkel, i de efterfølgende afsnit om revisors rolle og den proces revisor skal igennem. Revisor skal i den forbindelse gøre sig mange overvejelser om sine kunder og deres muligheder for fortsat drift. Derfor beskrives kort den indledende planlægning der viser, hvordan revisor forholder sig til kunden i den indledende fase inden selve revisionen starter. Det teoretiske afset til brug herfor vil være RS 200 Målet med og generelle principper for revision af regnskaber og RS 315 Forståelse af selskabet og dens omgivelser og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation, som beskriver revisors tiltag indenfor planlægningen. Det fører os videre til en beskrivelse af revisors rolle herunder, hvilke krav der stilles til revisor og hvad det betyder for dennes arbejde, at der er en finanskrise. Til belysning heraf vil vi gennemgå dele af begrebsrammen efter dansk lovgivning. Begrebsrammen beskriver begreber som udtrykker formålet med regnskabet. Der er retningslinjer for, hvorledes årsrapporten skal udformes, således at den lever op til kravet fra brugerne af regnskabet. Begrebsrammen er delt i fem niveauer. Vi har valgt at fokusere på de væsentligste i forhold til revisors rolle og brugerne af regnskabet, da omverdenen er ekstra opmærksom nu i finanskrisetiderne. Til sidst afrundes kapitlet med finansieringen, der også ses i forhold til selskabets situation, og hvordan omverdenen har forsøgt at gribe ind. Hvordan får selskaberne finansiering i finanskrisetider? Er det muligt for dem eller hvilke udfordringer står de overfor? Finansieringen er væsentlig for alle selskaber, og de rammes særdeles hårdt, hvis banken opsiger deres kreditaftaler og kræver deres lån indfriet. Finansiering er med udgangspunkt i finanskrisen væsentlig i forhold til going concern, værdiansættelse og i forhold til den del af besvigelser, der har fokus på regnskabsmanipulation. Efter at have fået en grundlæggende viden omkring revisors rolle samt finanskrisen i forhold til selskabernes situation, er det muligt at arbejde videre med underspørgsmålene Going concern Krisen har fået stor indflydelse på selskabernes overlevelsesevne, hvilket medfører ekstra store udfordringer ved vurderingen af going concern. Ledelsen, der aflægger regnskaber, skal foretage en vurdering, mens revisor reviderer og gennemgår ledelsens opstillede forudsætninger. Kan selskabet Side 16 af 129

17 overleve de næste 12 måneder? Der er mange kriterier, der skal være opfyldt, og det er ikke nemt i en krisetid, hvor det er svært at skaffe kapital. Revisor skal udvide sine handlinger såfremt, der er den mindste tvivl om going concern. Det sker ved at foretage analyser, gennemgang af efterfølgende begivenheder med videre. Revisor skal forholde sig til ÅRL 13 og RS 315 Forståelse af selskabet og dens omgivelser og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation, RS 330 Revisors handlinger som reaktion på vurderede risici og RS 500 Revisionsbevis. Disse standarder regulerer revisionsprocessen. I opstarten på kapitlet vil vi komme med en kort indledning om emnet going concern, der vil blive fulgt op af definitionen på going concern. Den væsentligste revisionsstandard er RS 570 Going concern. Standarden vil blive gennemgået kort og relateret til revisors arbejde i finanskrisen. Ledelsens ansvar set i forhold til selskabet vil blive beskrevet, analyseret og relateret til finanskrisen. Herudover vil vi sammenholde med revisors ansvar, for at give en anden vinkel i forhold til selskabet. Hvad gør revisor, når der er tvivl om going concern, er et af de områder, som vi berører fra revisors side. Revisors påtegning er et væsentligt element i et regnskab. Den anses for at være et stempel på, at regnskabet er ok. Derfor er det vigtigt, at det er den korrekte påtegning som anføres, blank, med supplerende oplysninger eller med forbehold. Af den grund gennemgår vi de forskellige påtegninger ud fra RS 700 Den uafhængige revisors påtegning på et fuldstændigt regnskab med generelt formål og RS 701 Modifikationer af den uafhængige revisors påtegning. Påtegningen er defineret og beskrevet i kapitlet omhandlende going concern, selvom den er væsentlig for alle tre delområder, og der henvises hertil og kommenteres på emnet i de andre kapitler. Herudover vil vi skildre begivenheder efter balancedagen, der tager udgangspunkt i RS 560 Efterfølgende begivenheder. Begrundelse herfor er, at finanskrisen har medført, at markedet hurtigere ændrer sig. Dermed kan flere efterfølgende begivenheder få betydning for regnskabet. Desuden vil området going concern og de problemer, der kan være i forbindelse hermed, blive set i forhold til ledelsesberetningen. Under afsnittet vil vi blandt andet beskæftige os med betydningen Side 17 af 129

18 af, at ledelsesberetningen ikke længere skal revideres, samt om ledelsesberetningen kan tjene til hjælp for revisor i forbindelse med området going concern Værdiansættelse For at forstå de problemstillinger, revisor står overfor med hensyn til revision af værdiansættelse, vil vi indledningsvist kort redegøre for revisors situation i en finanskrise. For at vurdere revisors arbejde vil de væsentlige revisionsstandarder blive gennemgået og relateret til finanskrisen samt set i forhold til de revisionsmæssige udfordringer, der ligger i disse standarder. Derefter redegører vi for, hvordan behandlingen af aktiver finder sted og deres indregning og måling i regnskabet. Det analyseres i forhold til finanskrisen, og hvorledes revisor skal reagere på værdiansættelsen af de enkelte balanceposter. For at belyse finanskrisens effekt på den revisionsmæssige behandling af årsrapporten set i forhold til værdiansættelse, vil vi gennemgå, hvordan revisionen af de enkelte balanceposter er påvirket af finanskrisen. Ved arbejdet med finanskrisens effekt på balanceposterne vil vi ligeledes give vores vurdering af, hvordan revisionsmålene for balanceposterne er påvirket af finanskrisen. Til vurdering af finanskrisens effekt på revisors arbejde med værdiansættelse, har vi valgt at se på problemstillingen omkring finansiering, og hvad det betyder for selskabet. Vi ønsker at anskueliggøre finanskrisens effekt på nødlidende selskaber samt give en vurdering af, hvorledes det praktiske arbejde med revisionen påvirkes af de ændrede markedsvilkår. Omkring ledelsesberetningen vil vi belyse, hvordan ledelsen kan beskrive udviklingen omkring væsentlige forhold, som kan være værdiforringelse eller usikkerhedsfaktorer, der påhviler selskabet. Ledelsen har mulighed for at beskrive, hvor de er på vej hen, og hvordan de forventer udviklingen er i fremtiden Besvigelser Det sidste underspørgsmål vedrørende besvigelser er ligeledes væsentligt i forhold til finanskrisen. Folk er mere presset i forhold til økonomien end før, huspriserne er faldet, der er usikkerhed omkring jobsituationen, selskaber mister omsætning med videre. Der er mange faktorer, der spiller ind på, om folk begår besvigelser. Det kan være personlige årsager eller ønsket om, at deres selskab Side 18 af 129

19 overlever krisen, og at ejeren derfor manipulerer regnskabet for at hjælpe selskabet igennem finanskrisen. Kapitlet vil indledningsvis begynde med vores vurdering af, hvorfor det er relevant at medbringe besvigelser i opgaven. PwC har foretaget en omfattende undersøgelse om virksomhedskriminalitet herunder besvigelser. Den vil vi i opgaven bruge som kilde og som inspiration til, hvilket fokus der skal være på besvigelser set ud fra både revisors og selskabets side. Hvordan skal revisor forholde sig til besvigelser? Hvilke personer begår oftest besvigelser? Hvordan opfatter omverdenen revisors arbejde? Får det effekt på revisors indsats i forhold til besvigelser? Alle disse spørgsmål er med til at belyse, hvorfor besvigelser er vigtigt i forhold til finanskrisen. Kapitlet vil ligeledes forholde sig til revisors rolle, finanskrisen og især omverdenens forventninger til revisor, da dette er væsentligt for årsrapporten. I forbindelse med forventningskløften er der to vinkler, både selskabets og revisors vinkel, forstået således, at revisor er bindeleddet mellem omverdenen og selskabet. Det medfører også en redegørelse for revisors ansvar for at overveje besvigelser ved revision af regnskaber. Her er det i forhold til revisionsstandard 240 Revisors ansvar for at overveje besvigelser ved revision af regnskaber. Besvigelsestrekantens 3 elementer beskrives og gennemgås. Først relaterer vi besvigelsestrekanten til regnskabsmanipulation og dernæst til misbrug af aktiver. Vi vil belyse besvigelsesrisikoens indflydelse på revisionsprocessen ved gennemgang af klientaccept, den indledende planlægning og udførsel af revision. Herudover vil vi se på finansieringskilder, og hvordan de kan medvirke som incitament til at begå besvigelser. 1.7 Informationsindsamling og kildekritik De i afhandlingen anvendte kilder består af sekundære kvalitative kilder som regulering i form af revisionsstandarder og den danske lovgivning primært ÅRL. Disse regelsæt anvendes i de nyeste udgaver. Desuden har vi brugt en kvantitativ kilde i form af PwC s empiriske undersøgelse om besvigelser fra november Side 19 af 129

20 Derudover suppleres kilderne med faglige kilder, som består af noter, publikationer samt pensum fra cand.merc.aud. Her vurderes troværdigheden til høj og ses derved som relevante for opgaven, da forudsætningen for kilderne er, at de er objektive og til brug for almen oplysning. Desuden er der brugt artikler fra forskellige fagblade, som kan være påvirket af forfatterens holdning, og vi har derfor forsøgt at finde flere udtalelser om emnet for at danne det bedste grundlag. Side 20 af 129

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Review af årsrapport og skatteregnskab

Review af årsrapport og skatteregnskab Reviewskema: Review af årsrapport og skatteregnskab Indhold i dette dokument: 1. Planlægning 2. Udførelse 3. Konklusion Kundenavn: Bakkegaarden Ejendomsnummer: 123456 Regnskabsår: 2008 Dato Initialer Vurdering

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Going concern i Randers og omegn i en krisetid

Going concern i Randers og omegn i en krisetid Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Forfatter: Kamilla Falch Vejleder: Hans B. Vistisen Going concern i Randers og omegn i en krisetid - fra et revisionsmæssigt synspunkt Aalborg Universitet 30. april 2014

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Revisors påtegning - en analyse af going concern Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Vejleder: Hans Vistisen Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223. Revisionspåtegninger. -med fokus på forbehold set i lyset af finanskrisen

Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223. Revisionspåtegninger. -med fokus på forbehold set i lyset af finanskrisen Institut for regnskab Forfatter: Martin Husted Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223 Kandidatafhandling Vejleder: Torben Rasmussen Revisionspåtegninger -med fokus på forbehold set i lyset

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund CVR nr. 87 92 87 56 Revisionsprotokollat af 25. juni 2015 til årsrapporten for 2014 Indhold 1 Konklusion på revision af årsrapporten for 2014 60 1.1 Indledning 60 1.2 Konklusion på den udførte revision

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Sagsfremstilling. Årsrapporten for 2008 for Selskabet, er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juli 2009.

Sagsfremstilling. Årsrapporten for 2008 for Selskabet, er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juli 2009. Beierholm Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: Statsautoriseret revisor Søren Rasborg og statsautoriseret revisor Morten Normann Alsted Gribskovvej 2 2100 København Ø 3. september 2010 /ave Indledning

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Stsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hedgeforeningen HP Revisionsprotokoll

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse. Peter Düring Jensen KPMG

Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse. Peter Düring Jensen KPMG Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse Peter Düring Jensen KPMG Revisors opgaver Revision Anden assistance Arbejder med henblik på afgivelse af revisionspåtegning på årsrapporten Bogføring Regnskabsudarbejdelse

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67)

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67) Roskilde Golfklub Revisionsprotokollat af 10. februar 2015 (side 61-67) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 61 2. Konklusion på det udførte

Læs mere

NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters

NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters Copenhagen Business School 2014 Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters NEW AUDITOR S

Læs mere

De europæiske tilsynsmyndigheders

De europæiske tilsynsmyndigheders De europæiske tilsynsmyndigheders prioriteringer for regnskabskontrollen i 2015 Af Anton Sibast Laugesen og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Anton

Læs mere

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Modificerede revisionspåtegninger Tendenser i regulering og praksis Studerende: Line Kirstine Hansen København den 1. november

Læs mere

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Going concern Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring Udarbejdet af: Dennis Høyer Vejleder: Hans B. Vistisen

Læs mere

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår)

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår) Dragsholm Golf Club Golfsvinget 1 4540 Fårevejle Cvr.nr. 27 16 86 63 Årsrapport for 2014 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 29. marts 2015.

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

BIG 4 A/S. Supplerende/korrigerende regnskabsinformation til Årsrapport 2008

BIG 4 A/S. Supplerende/korrigerende regnskabsinformation til Årsrapport 2008 BIG 4 A/S Supplerende/korrigerende regnskabsinformation til Årsrapport 2008 BIG 4 A/S Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Supplerende/korrigerede regnskabsinformation

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 142/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 og sag nr. 143/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Regnar Jørgensen

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2013 30. september 2014 Balance 30. september 2014 ØSTERFÆLLED TORV 10,

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere