Revisors rolle i forbindelse med erhvervsskandalerne - med hovedvægt på RS 240

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisors rolle i forbindelse med erhvervsskandalerne - med hovedvægt på RS 240"

Transkript

1 Hovedopgave Cand.merc.aud. Erhvervsøkonomisk Institut Udarbejdet af: Anika Egeskov Pedersen Vejleder: Torben Rasmussen Revisors rolle i forbindelse med erhvervsskandalerne - med hovedvægt på RS 240 Handelshøjskolen i Århus Marts 2007

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING Problembaggrund Problemstilling Problemformulering Afgrænsning Opgavestruktur DEFINITION AF BESVIGELSER Besvigelsesbegrebet Besvigelsesbegrebet ifølge revisionsvejledningerne Besvigelsesbegrebet ifølge RS Besvigelsesbegrebet ifølge revisionsbranchen Beskrivelse af omfattet kriminalitet Regnskabsmanipulation Misbrug af aktiver Årsager til besvigelser Mulighed Incitament Retfærdiggørelse Hvem begår besvigelser? Omfanget af besvigelser Hvorfor er besvigelser et problem? Sammenfatning REVISORS ROLLE I FORBINDELSE MED AFLÆGGELSE AF ÅRSRAPPORT Ledelsen ansvar Revisors ansvar Offentlighedens tillidsrepræsentant God revisionsskik Udviklingen i reglerne om revisionens formål Revisionsvejledning Erklæringsbekendtgørelsen Revisionsvejledning Revisionsstandard

3 3.4 Reguleringsgrundlaget for revisors ansvar Gennemgang af RS Professionel skepsis Planlægningsdrøftelser Risikovurderingshandlinger Besvigelsesrisikofaktorer Revisionshandlinger Vurdering af revisionsbevis og dokumentation Opdagelse af besvigelser Kan reguleringen udelukke besvigelser? Sammenfatning KONKRETE ERHVERVSSKANDALER Enron Forløbet hvad gik galt? Ville den nugældende regulering have forhindret besvigelserne? WorldCom Forløbet hvad gik galt? Ville den nugældende regulering have forhindret besvigelserne? Parmalat Forløbet hvad gik galt? Ville den nugældende regulering have forhindret besvigelserne? Hvad kunne forhindre erhvervsskandaler? Sammenfatning KONKLUSION LITTERATURLISTE Bøger Artikler Love, standarder og vejledninger ENGLISH SUMMARY...103

4 Indledning 1 Indledning 1.1 Problembaggrund En af de ældste vittigheder om revisorer lyder som følger 1 : Revisoren er begyndt at spille golf i håb om at kunne møde virksomhedsledere, som han så vil forsøge at kapre som kunder. En dag i golfklubbens bar sidder han og konverserer med en direktør, der samtidig er en potentiel kunde. Hvad er to plus to?, spørger direktøren. Revisoren ser på ham og svarer: Hvad ønsker De, at resultatet skal være? Dette er ikke længere en vittighed. De mange udenlandske erhvervsskandaler har sat spørgsmålstegn ved revisors rolle og funktion i forhold til årsrapporten, og intet anses længere som umuligt i forbindelse med virksomhedernes aflæggelse af årsrapporter. Opmærksomheden, på at virksomheder bliver udsat for besvigelser, er ligeledes væsentlig forøget efter erhvervsskandaler, hvor især store internationale koncerner er gået konkurs. En sag, der virkelig fik store konsekvenser, er sagen om amerikanske Enron, hvor kritikken af revisor var så stor, at det førte til opløsning af det verdensomspændende revisionsfirma, Arthur Andersen, som i hele verden blev opkøbt af konkurrerende revisionsfirmaer. Arthur Andersen kunne ikke længere forbindes med den troværdighed og tillid som er nødvendig for revisor. Revisorerne er blevet kritiseret, da det netop er revisionens formål at skabe større tillid til den aflagte årsrapport. Tilliden opnås ved, at revisor, som uafhængig og faglig kompetent person, gennemgår og kontrollerer den af ledelsen aflagte årsrapport. De mange skandaler har øget mediernes fokus på virksomhedernes adfærd, og dette har medført en række spørgsmål i forbindelse med revisors rolle i forhold til besvigelser, især besvigelser begået af ledelsen. Der er skabt tvivl om revisionens formål og ikke mindst revisors rolle i forbindelse med besvigelser. Skandalerne har derfor haft betydelig indflydelse på reguleringen af revisors rolle, der gennem de seneste år har været under stor opmærksomhed. Den stigende internationalisering og globalisering, hvor danske virksomheder i større omfang end tidligere stifter datterselskaber mv. i hele verden, har også medvirket til den megen opmærksomhed. 1 Pedersen, Keld m.fl.: "USA: Investorer frygter ny skandale". 1

5 Indledning Det er heller ikke urealistisk at forvente, at danske virksomheder i større omfang end tidligere vil opleve besvigelser. Det kan således forventes, at det kun er toppen af isbjerget, vi har set indtil nu, især fordi mange af de rapporterede besvigelser opdages ved tilfældigheder, og dermed forbliver mange besvigelser uopdaget 2. Derudover er det ikke alle de opdagede besvigelser, der ender i retsforfølgelse og dermed kommer en række besvigelser aldrig til offentlighedens kendskab 3. Det må derfor forventes, at der fra samfundets side stilles større krav, og at forventningerne bliver større til revisors arbejde og funktion i forbindelse med besvigelser. Virksomhedernes ledelser, der har det overordnede ansvar for, at der ikke sker besvigelser i virksomheden, kan også forventes, at stille større krav til revisors ekspertise i forhold til en mere risikorettet revision mod besvigelser. Erhvervsskandalerne har dermed været medvirkende til, at revisionsbranchen har fornyet fokus på de gamle dyder, der grundlæggende bygger på ansvarlighed, kvalitet og kompetence, og med dette udgangspunkt vil branchen videreudvikle sin position som en af erhvervslivets vigtigste rådgivere 4. På baggrund af de store erhvervsskandaler er det fundet interessant og relevant, med udgangspunkt i historisk og gældende dansk regulering, at belyse de ændringer der er foretaget af revisors rolle i relation til besvigelser i forsøget på at forhindre tilsvarende skandaler i Danmark. 1.2 Problemstilling Jeg vil undersøge, om det er revisors opgave at opdage besvigelser i forbindelse med udførelse af den lovpligtige revision. Der foretages en analyse af de opstillede krav i lovreguleringen, for at belyse om de reelt er medvirkende til at forhindre besvigelser i de reviderede årsrapporter. 2 PricewaterhouseCoopers: "Global Economic Crime Survey 2005, Danmark". 3 Pedersen, Claus: "Besvigelser - den usynlige risiko". 4 Bærentsen, Jørgen Peter: Den nye revisorlov 1 års fødselsdag. 2

6 Indledning 1.3 Problemformulering - Hvad er besvigelser, og hvorfor er besvigelser et problem? Begrebet besvigelse vil blive defineret dels på baggrund af et teoretisk perspektiv lovgivningen og en praktisk synsvinkel revisionsbranchen. En beskrivelse af de karakteristika, der knytter sig til besvigelser vil blive beskrevet for herigennem at klarlægge, hvem der foretager besvigelser. Hovedformålet er at definere, diskutere og afgrænse begrebet besvigelse med henblik på, at præcisere og sandsynliggøre begrebets egentlige indhold og dermed afklare, hvor rummeligt begrebet besvigelser er. - Hvordan har kravene i lovgivningen og revisionsstandarderne udviklet sig? Beskrivelsen af den historiske udvikling på området for besvigelser vil ske gennem en kort analyse af de enkelte lovkrav, der har haft indflydelse på revisors rolle i forbindelse med besvigelser gennem tiden, for derigennem at undersøge om formålet med revisionen har ændret sige i tidens løb. Formålet er, at afklare hvorvidt revisionen omfatter afdækning af besvigelser, og hvad revisors ansvar er i denne forbindelse. - Er der reelt sket en ændring ved indførelsen af de nye standarder? Der vil foretages en diskussion af, om revisors muligheder for at opdage væsentlige besvigelser er forbedret ved indførsel af den nye revisions-risiko-model. - Hvilke krav er der i lovgivning og revisionsstandarderne til revisors arbejde i forbindelse med besvigelser? Den gældende revisionsstandard 240 vil blive analyseret for derigennem at klarlægge, hvordan revisors rolle er i forbindelse med den lovpligtige revision. Herunder udarbejdes en redegørelse for, hvorledes revisor bør forholde sig i tilfælde af besvigelser. Formålet er at beskrive hvilke handlinger, revisor skal foretage i forbindelse med den lovpligtige revision med henblik på at minimere risikoen for, at virksomheden har eller kan blive udsat for besvigelser. 3

7 Indledning - Kan lovreguleringen forhindre besvigelser? Der vil her foretages en undersøgelse af, om det er muligt, at lovregulering kan forhindre besvigelser, eller andre midler kan tænkes at være mere effektive, når erhvervsskandalerne skal forhindres. - Er reguleringen tilstrækkelig? Om lovreguleringen er tilstrækkelig forsøges besvaret gennem en analyse af konkrete sager, hvor der laves en analyse af hvad der egentlig gik galt i de udvalgte erhvervsskandaler, samt en diskussion om hvorvidt lovregulering kunne forhindre skandalerne. 1.4 Afgrænsning Det har i forbindelse med udformningen af problemformuleringen været nødvendigt at foretage visse afgrænsninger. Opgavebesvarelsen omhandler kun danske aktie- og anpartsselskaber, som er underlagt revisionspligt. Disse vil omtales under et som virksomheder. Afhandlingen er ligeledes afgrænset fra, at omhandle andre forhold end problemstillinger vedrørende besvigelser i forbindelse med den lovpligtige revision af virksomheder, dvs. at erklæringer i forbindelse med ikke reviderede regnskaber, specialopgaver, rådgivningsopgaver mv. ikke vil blive inddraget. I relation til besvigelser vil denne afhandlings hovedvægt være på ledelsesbesvigelser. Hovedvægten er lagt på ledelsesbesvigelser, da det er de væsentligste, og de der har størst risiko for væsentlige fejl 5. Ligesom det også er de besvigelser, der er steget mest i de seneste år og dermed også er skyld i den øgede regulering på området 6. De eksterne besvigelser vil ikke blive omtalt, da de enten minimeres i takt med risikoen for interne besvigelser, eller også har virksomheden ingen mulighed for at påvirke dem. 5 KPMG: "besvigelse risici og forebyggelser", side 4. 6 PricewaterhouseCoopers: "Global Economic Crime Survey 2005". 4

8 Indledning Selve revisionsprocessen vil ikke blive gennemgået, da det ikke er relevant for problemstillingen. Dermed vil kun de handlinger i revisionsplanlægningen, udførelsen og dokumentationen, der er relevante for afdækkelse af besvigelser, blive gennemgået. Jeg vil således ikke komme ind på de specifikke revisionshandlinger, der skal foretages, når konkrete besvigelser er opdaget i virksomheden. Dette vil som regel være revisionshandlinger i form af udvidet substansrevision rettet mod de forretningsområder og processer, hvor besvigelsen er konstateret. Besvigelser og utilsigtede fejl adskiller sig væsentlig fra hinanden, idet det må antages, at både virksomhedens medarbejdere og virksomheden selv er interesseret i at opdage og forhindre ikke tilsigtede fejl. Derfor vil utilsigtede fejl ikke blive behandlet i denne afhandling. En diskussion af, om fejl er tilsigtede eller utilsigtede, vil heller ikke blive foretaget. Jeg har valgt at belyse revisors mulighed for at opdage besvigelser og har undladt at foretage analyse af revisors ansvar i forbindelse med forebyggelse af besvigelser, da det er revisors manglende evne til at opdage væsentlige besvigelser, der har dannet grundlag for at de mange erhvervsskandaler. Jeg har ligeledes set bort fra det ansvar og den anmeldelsespligt til bl.a. statsadvokaten, der er pålagt revisor i revisorloven, herunder den særlig grove økonomiske kriminalitet i straffelovens kapitel 28 og 29. Der omhandler de grove formueforbrydelser som f.eks. bedrageri, underslæb, mandatsvig, skattesvig, insiderhandel samt kursmanipulation. Ledelsens ansvar i forbindelse med besvigelser vil heller ikke blive behandlet. Afhandlingens synsvinkel følger den eksterne revisor. Derfor er anvisninger vedrørende tilrettelæggelse af forretningsgange og interne kontroller ikke omfattet af denne afhandling, selvom de anses for de mest effektive foranstaltninger for at opdage besvigelser 7. Problemstillinger i forbindelse med interne revisorer vil ligeledes ikke inddrages, da disse opfattes som en del af virksomhedens organisation. Den nye revisionsproces The Audit Risk Model, der indeholder væsentlige detaljerede beskrivelser af begreber og arbejdshandlinger, er ikke kommenteret meget 7 PricewaterhouseCoopers: "Global Economic Crime Survey 2005". 5

9 Indledning i denne afhandling, men den er nævnt i enkelte sammenhænge pga. den sammenhæng der forefindes med de anvendte standarder. De internationale og amerikanske standarder vil ikke blive gennemgået da kun danske forhold er i fokus i denne afhandling. Det formodes, at reglerne er mere eller mindre enslydende, eftersom de danske standarder bygger på de internationale, der tager udgangspunkt i de amerikanske standarder. Det har dog i begrænset omfang været nødvendigt at inddrage enkelte regler fra USA i forbindelse med gennemgangen af de konkrete erhvervsskandaler. Der er afgrænset fra Lov om foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme hvidvaskningsloven, da denne indeholder en selvstændig indberetningspligt for revisorer, og derfor ikke er omfattet af revisorlovens 10 8, som er den eneste bestemmelse i revisorloven, der behandles. Gennem hele afhandlingen er der valgt et teoretisk udgangspunkt, som vil blive sammenholdt med tidligere udarbejdede analyser samt relateret til de nyere erhvervsskandaler som følge af besvigelser. De teoretiske konklusioner kan i flere tilfælde naturligt være understøttet af en empirisk undersøgelse, men det er besluttet at se bort fra denne mulighed, da det forventede resultat ikke forventes at kunne stå i forhold til tidsforbruget. 1.5 Opgavestruktur Opgaven er opbygget i henhold til de opstillede spørgsmål i problemformuleringen inddelt i kapitler og underafsnit. I det første kapitel er formålet at definere, diskutere og afgrænse besvigelsesbegrebet med henblik på at præcisere og synliggøre begrebets egentlige indhold. Der vil gives en karakteristik af begrebet besvigelser, herunder definition af begrebet, især ud fra revisionsstandarder og revisionsbranchen. De fire komponenter, der indgår i definitionen, vil blive analyseret og kommenteret. Præcisering, af hvad begrebet 8 Revisorloven 10 stk. 5. 6

10 Indledning dækker over, sker ved at gennemgå de væsentligste besvigelsestyper. Disse er i revisionssammenhæng hovedsagelig regnskabsmanipulation og misbrug af aktiver. En beskrivelse af de karakteristika, der generelt knytter sig til besvigelser vil blive foretaget. Herunder især de tre betingelser, i den såkaldte besvigelsestrekant, der skal være opfyldt for, at væsentlige besvigelser er til stede, samt en analyse af hvem der typisk begår besvigelserne. Formålet er at fremkomme med en definition af begrebet besvigelse, der er et centralt begreb i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten og som teoretisk defineres meget bredt. Det efterfølgende kapitel er en gennemgang af den gældende danske lovgivning om besvigelser. Formålet er at give et overblik over lovgrundlaget samt give en fortolkning og vurdering af principperne og metoderne, revisor har for opdagelse af besvigelser eller om det mere er forebyggelse. Der vil først foretages en kort gennemgang af udviklingen i den danske lovregulering på området besvigelser, hvor der tages udgangspunkt i historiske revisionsvejledninger (RV), der sammenholdes med nuværende revisionsstandarder (RS) til anskuelse af, hvorledes formålet og revisors ansvar har ændret sig over tid. Revisors opgaver ved den lovpligtige revision belyses ud fra disse, og det diskuteres, hvorvidt revisionen omfatter afsløring af besvigelser, samt om revisor har ansvaret for at afsløre besvigelser under revisionen. Der foretages en grundig analyse af den gældende revisionsstandard RS 240, for at klarlægge de krav der er til revisors revision af årsrapporter. Dette afsluttes med en diskussion af, om kravene til revisors opgaver i relation til besvigelser er blevet skærpet, for herigennem at undersøge om de mange tiltag på lovgivningsområdet har haft den ønskede effekt, nemlig at revisor bliver i stand til at opdage flere besvigelser. Afsnittet om de konkrete erhvervsskandaler har til formål at dokumentere, om de mange tiltag i lovreguleringen kunne have forhindret de omtalte skandaler. Der vil først foretages en gennemgang af selve sagen for herigennem at klarlægge, hvad der egentlig gik galt, samt om revisor reelt havde mulighed for at opdage besvigelserne i de udvalgte sager. Herefter vil der blive foretaget en analyse af, om revisor ville have ændret noget i det udførte arbejde i det tilfælde, at de skærpede krav havde været gældende på tidspunktet, hvor skandalerne fandt sted og dermed havde opdaget besvigelserne. Ud fra de valgte sager og de generelle forhold, der fører til 7

11 Indledning besvigelserne, vurderes om andre forhold end lovregulering ville være mere effektive i forhold til at forhindre tilsvarende erhvervsskandaler i fremtiden. Den sidste del af afhandlingen er konklusionen, hvori der indgår en sammenfatning, vurdering og konklusion på problemstillingerne. Dette afsnit spejler sig i problemstillingen og problemformuleringen og skal således forsøge at besvare den opstillede problemformulering. 8

12 Definition af besvigelser 2 Definition af besvigelser Baggrunden for dette afsnit er at klarlægge, hvad der forstås ved besvigelser. Der findes hverken i Danmark eller internationalt en entydig definition af begrebet besvigelser til trods for, at det i historisk perspektiv har en central placering i revisionens formål. Besvigelser er en af de grundlæggende årsager til oprettelse af revisionsstandarder i Danmark. Revisor er derfor nødt til at have en grundlæggende forståelse for begrebet besvigelser for at kunne afdække disse i den lovpligtige revision. Formålet er altså at skabe forståelse af besvigelsesbegrebet via analyse og afgrænsning. 2.1 Besvigelsesbegrebet Besvigelser beskrives på mange forskellige måder i litteraturen. Nogle steder tages udgangspunkt i lovgivningen, mens der andre steder er foretaget definition efter ordbøger. Andre steder er det valgt at beskrive besvigelser ud fra nogle elementer, der skal være til stede, for at besvigelser kan opstå. I denne afhandling er det valgt at beskrive besvigelser ud fra lovgivningen, da det er denne, revisor skal forholde sig til i forbindelse med udførelsen af den lovpligtige revision. Det er nødvendigt at skelne mellem besvigelser og fejl, da der ikke er samme sikkerhed for, at revisor opdager henholdsvis fejl og besvigelser. Dette skyldes, at en besvigelse sædvanligvis søges skjult eller tilsløret for revisor og omverden. Der er derfor øget risiko for, at revisor ikke opdager disse. Fejl ønskes derimod opdaget og rettet. Den afgrænsende faktor mellem besvigelse og fejl er, om den underliggende handling, der resulterer i fejlinformationen i regnskabet, er bevidst eller ubevidst 9. En revision tilrettelagt og udført i overensstemmelse med god revisionsskik er derfor ikke altid nok til at hindre, at væsentlige fejl og mangler forbliver uopdagede. Fejl defineres i RS 240 (ajourført) 10 afsnit 5 som utilsigtet dvs. en ubevidst handling som f.eks. forkert værdiansættelse eller forkert antaget regnskabsmæssigt skøn, 9 RS 240 afsnit Efterfølgende vil benævnelsen RS 240 blive benyttet som betegnelse for RS 240 (ajourført), da RS 240 kun er omtalt meget kort under udviklingen, og her vil det fremhæves, når der er tale om den oprindelige RS

13 Definition af besvigelser hvilket ikke vil blive behandlet yderligere i denne afhandling, da den kun omhandler væsentlig fejlinformation, som antages at være en følge af tilsigtede handlinger altså besvigelser. I praksis er det svært for revisor at vurdere, om fejlinformation er opstået som følge af en utilsigtet eller tilsigtet handling, da dette kræver et dybere kendskab til den foretagende handling. Problemstillingen vil ikke blive gjort til genstand for diskussion i denne afhandling, men det konstateres blot, at der er forsøgt taget stilling til dette gennem de øgede krav om revisors kendskab til virksomheden og dens omgivelser Besvigelsesbegrebet ifølge revisionsvejledningerne Det fremgår af RV 1, at tilsigtede fejl bl.a. kan være en følge af bedrageri eller andre uregelmæssigheder, men udover denne korte beskrivelse er begrebet ikke yderligere defineret. Senere blev den danske lovregulering mere præcis i sin definition af begrebet, hvis vi ser på definitionen i RV 21, der var den første revisionsvejledning, der specifikt omhandlede besvigelser. I RV 21 blev besvigelser uddybet til 11 : Besvigelser anvendes i denne vejledning som betegnelse for tilsigtede handlinger eller undladelser, der fører til eller kan føre til fejlinformation i regnskabet. Som det fremgår af denne definition, var det ikke blot tilsigtede handlinger, der blev anset for besvigelser, som tilfældet er i den nugældende standard - RS 240 men også tilsigtede undladelser. Denne definition kan sammenlignes med straffelovens begreb forsæt. Straffelovens definition af forsæt er 12 : gerningspersonen skal have haft en viden, gjort sig nogle forestillinger eller villet noget. Der var yderligere den præcisering i RV 21, at de tilsigtede handlinger eller undladelser skulle eller kunne føre til fejlinformation. Det var altså ifølge denne vejledning ikke nødvendigt, at der var tale om vildledning, som tilfældet nu er i RS 240. Blot det, at handlingen/undladelsen førte til fejlinformation i årsrapporten, var 11 RV 21 afsnit Langsted, Lars Bo m.fl.: "Revisoransvar", side

14 Definition af besvigelser nok til at være omfattet af besvigelsesbegrebet. Dette kan ligeledes sammenlignes med straffelovens forsæt. Der opereres i straffeloven med flere niveauer af forsæt 13 : 1. Direkte forsæt: personen tilstræber en bestemt følge ved noget eller anser en bestemt følge for en sikker konsekvens af sin handling eller undladelse. 2. Sandsynligheds forsæt: personen anser det for muligt, at en omstændighed er til stede, eller at en følge vil indtræde som konsekvens af handlingen, er det afgørende personens egen vurdering af sandsynlighedens størrelse. Besvigelsesbegrebet var i RV 21 meget bredt og ikke særlig præcis i definitionen, hvilket har besværliggjort revisors arbejdshandlinger i forbindelse med afdækkelse af besvigelser ved revisionens udførelse Besvigelsesbegrebet ifølge RS 240 I RS 240 afsnit 6 defineres besvigelse som: en bevidst handling udført af en eller flere personer i ledelsen, af medarbejdere eller af tredjeparter, hvor vildledningen er foretaget for at opnå en uberettiget eller ulovlig fordel. Der er ikke tale om en besvigelse, medmindre alle fire elementer i definitionen er opfyldt. De fire elementer vil derfor blive gennemgået for at opnå en bedre forståelse af begrebet. En bevidst handling vil sige, at der ikke kan være tale om en fejl, da fejl, jf. ovenstående, er karakteriseret ved, at handlingen er utilsigtet altså uagtsom, mens besvigelse altid er en tilsigtet handling, hvorved forsæt skal foreligge. At en eller flere personer i ledelsen, af medarbejdere eller af tredjeparter er aktør, er en præcisering af, hvem der kan foretage besvigelser i regnskabet. Udføres en besvigelse af flere personer, uanset hvilken personkreds de tilhører, er der tale om, at besvigelsen er en sammensværgelse. Besvigelser, der kombineres med sammensværgelse, kan få revisor til at tro, at de foreviste beviser er sandsynliggørende, selvom de er falske. Sammensværgelse omfatter ofte omgåelse af de interne kontroller, hvilket giver aktør mulighed for at begå besvigelse, uden at kontrollen opfanger uregelmæssighederne. At handlingen skal være vildledende betyder, at den beslutning, der træffes på 13 Langsted, Lars Bo m.fl.: "Revisoransvar", side

15 Definition af besvigelser baggrund af den udførte handling, skal være påvirket og dermed anderledes, end hvis handlingen ikke var udført. At der skal skaffes uberettiget eller ulovlig fordel, tolker jeg som en økonomisk fordel, når det er i sammenhæng med besvigelse. I det efterfølgende forudsættes derfor, at ordene fordel og vinding i forbindelse med besvigelsesbegrebet skal forstås således, at en eller flere personer begunstiges økonomisk. Det er ikke en betingelse, at det er gerningsmanden selv, der direkte opnår vinding, hvilket dog ofte er tilfældet ved misbrug af aktiver. Der kan også være tale om en indirekte vinding, som ofte forbindes med regnskabsmanipulation, hvor det er den juridiske enhed (virksomheden), der tilgodeses. Af ovenstående kan det dermed konkluderes, at RS 240 ikke stemmer overens med straffelovens bestemmelser om, hvornår der foreligger besvigelser, da der i RS 240 ikke anføres, at en handling er strafbar, medmindre der er konstateret en væsentlig fejlinformation altså den i straffeloven benævnte direkte forsæt, mens sandsynligheds forsæt ikke er en besvigelse i RS 240. Besvigelsesbegrebet i RS 240 er dermed indsnævret i forhold til definitionen i RV 21, hvor det bl.a. ikke fremgik, at handlingen skulle være vildledende for at være en del af begrebet besvigelse. Der er altså sket en præcisering i definitionen, der gør det lettere for revisor at tilpasse revisionshandlingerne Besvigelsesbegrebet ifølge revisionsbranchen Definition i RS 240 er mere eller mindre i overensstemmelse med KPMG s definition 14 :.. en planlagt og bevidst udført handling. Som er til økonomisk skade for andre og som oftest med det formål at skaffe den pågældende eller andre økonomisk fordel. Det er ikke så væsentligt for definitionen af besvigelse, at handlingen er en planlagt handling, idet det er selve handlingen, der er den vigtige faktor. At det er en bevidst handling, forudsætter en vis klarhed over formålet med handlingen. Der kan med andre ord siges, at det er noget, der gøres med vilje. Det, at handlingen er til 14 KPMG: "besvigelse risici og forebyggelser", side 2. Der er taget udgangspunkt i KPMG s definition, da det var det første revisionskontor der definerede besvigelser, senere er de øvrige revisionskontorer kommet med definitioner, disse vil dog ikke blive inddraget i denne afhandling. 12

16 Definition af besvigelser økonomisk skade for andre, er en naturlig konsekvens af, at det er en økonomisk fordel for den, der foretager handlingen. Det er sjældent, at begge parter vil opnå en økonomisk fordel. Den økonomiske fordel er som regel hovedformålet med handlingen og dækker de fleste typer besvigelser inden for regnskab. Der kan dog ikke udelukkes andre formål, der ikke direkte har økonomisk værdi f.eks. personlig anerkendelse, omdømme eller hævn. Ovenstående definitioner af besvigelsesbegrebet omfatter både handlinger, der skaber personlig vinding og handlinger, der begunstiger virksomheden. Så selvom de to definitioner er indsnævret i forhold til RV 21 er de stadig meget brede. Sammenholdes definitionen af besvigelser i RS 240 med KPMG s definition, viser det sig, at de minder meget om hinanden. KPMG s definition er dog bredere, idet der ikke kræves, at vildledning er involveret for at opnå en uberettiget eller ulovlig fordel. RS 240 fokuserer kun på væsentlig fejlinformation i regnskabet modsat KPMG s definition, der er så bred, at den principielt kan indeholde en stor del af besvigelsesforbrydelserne, der nævnes i straffeloven. Det gøres klart, at KPMG s definition ikke er begrænset til berigelsesforbrydelser 15. Denne forskel kan imidlertid ikke undre, da enhver negativ omtale af revisors arbejde kan påvirke revisors hverv som helhed. Revisor kan derfor have en fordel i at få så mange af uoverensstemmelserne overfor klienten ind under begrebet besvigelse. Derved kan revisor lettere retfærdiggøre sine handlinger omkring det udførte arbejde, hvis det efterfølgende viser sig, at årsrapporten indeholder uopdagede besvigelser. Dette skyldes, at den udførte revision ikke direkte har til formål at afdække besvigelser, og revision aldrig vil give 100% sikkerhed for, at regnskabet ikke indeholder besvigelser, som burde være opdaget jf. nærmere under kapitel 2 med Revisors rolle. Definitionen fra KPMG præciserer heller ikke den personkreds, der potentielt kan begå besvigelser. Den brede definition hos KPMG kan også have den hensigt at imødegå regnskabsbrugernes forventninger til den reviderede årsrapport, da det fra de forskellige regnskabsbrugeres side forventes, at revisor ikke udelukkende er 15 KPMG: "besvigelse risici og forebyggelser", side 2. 13

17 Definition af besvigelser opmærksom på de forhold, der har væsentlig indflydelse, men også de besvigelser der ikke har betydning for selve regnskabet. Den brede formulering i RS 240 blev, som ovenfor gennemgået, ikke præciseret nærmere af KPMG. Den internationale standard ISA 240 kan heller ikke hjælpe, da RS 240 er en direkte oversættelse af denne. Det er min opfattelse, at definitionerne i praksis dækker over det samme. En dybere definering af begrebet anses ikke for relevant for afhandlingens problemstilling, der derfor ikke vil skelne mellem de ovennævnte definitioner. Der kan efter min vurdering gives følgende definition på begrebet besvigelse: En af ledelsen, medarbejdere eller tredjemand planlagt og bevidst udført handling eller undladelse, som fører til vildfarelse og er til økonomisk skade for ofret, og som oftest har det formål at skaffe den udførende part eller tredjemand en økonomisk fordel. Besvigelser i denne afhandling er dermed ikke afgrænset til kun at omfatte besvigelser, der indebærer personlig vinding for bedrageren eller andre, men også bedrag med det formål at sløre tab. 2.2 Beskrivelse af omfattet kriminalitet I forbindelse med revisors udarbejdelse af den lovpligtige revision er det nødvendigt at foretage overvejelser i relation til besvigelser. Der er to typer af besvigelser, der er relevante: 1. Regnskabsmanipulation Misbrug af aktiver Regnskabsmanipulation Begrebet regnskabsmanipulation ses ofte anvendt synonymt med ord som regnskabssvindel, regnskabsfusk og sminkede regnskaber 18. Regnskabsmanipulation 16 RS 240 afsnit RS 240 afsnit 7. 14

18 Definition af besvigelser udføres oftest af ledelsen, der bevidst hemmeligholder, forvandler eller fordrejer økonomiske oplysninger af væsentlig karakter for at vise et bedre resultat. Der er dermed tale om forsætlig fejlrapportering. Dermed vildledes regnskabsbrugerne. Ledelsen har i denne situation manipuleret det offentlige regnskab således, at det ikke tegner et reelt billede af virksomhedens økonomiske situation. Årsregnskabslovens krav om det retvisende billede overholdes dermed ikke 19. Regnskabsmanipulation er derfor en forsætlig fejlrapportering eller tilbageholdelse af fakta med det formål at 20 : o Få overskud i perioden. o Udskyde underskud til andre perioder. o Tilsløre den økonomiske udvikling som selskabet er i. o Tilsløre misbrug af aktiver. Regnskabsmanipulation indebærer tilsigtet fejlinformation herunder undladelse af beløb eller oplysninger i regnskabet for at vildlede regnskabsbrugeren og kan involvere 21 : o Vildledende oplysninger, såsom manipulation, forfalskning eller ændring af bogføring eller dokumentation af bilag og fakturaer, som danner grundlag for regnskabet. o Forkert præsentation, udeladelse af væsentlig information, begivenheder eller transaktioner i regnskabet. o Bevidst forkert anvendelse af regnskabspraksis i forbindelse med måling, indregning, klassifikation, præsentation eller oplysning i regnskabet. Udarbejdelse af årsrapporter er ikke en eksakt videnskab, hvor der kan sættes to streger under årsregnskabets resultat og egenkapital. Dette skyldes hovedsageligt, at årsregnskabsloven er en rammelov, der giver mulighed for flere alternativer i forbindelse med regnskabspraksis, og det er nødvendigt, at ledelsen tager en række subjektive valg og skøn, bl.a. fordi der på tidspunktet for regnskabsudarbejdelsen er forhold, der ikke er fuld viden eller sikkerhed om. Valg af anvendt regnskabspraksis og fastlæggelse af regnskabsmæssige skøn kan være af væsentlig betydning for regnskabsaflæggelsen 22. Regnskabsmanipulation sker derfor især på regnskabsposter, 18 KPMG: "besvigelse risici og forebyggelser", side Damgaard, Jens Otto: "Besvigelser, revisors ansvar og forebyggende foranstaltninger". 20 KPMG: "besvigelse risici og forebyggelser", side RS 240 afsnit KPMG: "besvigelse risici og forebyggelser", side

19 Definition af besvigelser der er værdiansat vha. skøn fra ledelsens side, da det gør det svært for revisor at identificere, om der er tale om regnskabsmanipulation. Besvigelsen forsøges af ledelsen at blive sløret eller sandheden forties. Regnskabsmanipulation kan være en besvigelse i sig selv eller kan foretages for at skjule misbrug af aktiver. Når regnskabsmanipulation bruges til at dække over et misbrug af aktiver, er det ikke regnskabsmanipulationen, som fører til tabet for selskabet, idet tabet allerede er sket ved tilegnelsen af aktiverne. I tilfælde, hvor regnskabsmanipulation udføres for at dække over et driftstab er det igen ikke regnskabsmanipulationen, som fører til selskabets tab, men resultatet af driften 23. Dermed ses det, at det ikke altid er regnskabsmanipulation, som er den direkte grund til selskabets tab, men indirekte er der risiko for, at regnskabsmanipulation fører til yderligere tab for både selskabet, dets aktionærer og kreditorer. Det indirekte tab opstår f.eks. da der ikke i rette tid bliver taget beslutning om rekonstruktion, omstrukturering, afvikling eller lignende, fordi regnskabet giver et misvisende billede af virksomhedens økonomiske situation Misbrug af aktiver Misbrug af aktiver kan begås på alle niveauer i virksomheden. Misbruget kan ske på flere måder men omfatter hovedsagelig tyveri af virksomhedens aktiver som f.eks.: o Tyveri af anlægsaktiver o Tyveri af omsætningsaktiver o Tilbageholdelse af indbetalinger o Betaling af varer og tjenesteydelser som virksomheden ikke har modtaget. Misbrug af aktiver ses ofte sammen med falske eller vildledende dokumenter og registreringer 24. Derfor kan det være vanskeligt for revisor at opdage, da dokumentationen umiddelbart kan virke pålidelig. For det meste vil misbruget af aktiver ikke påvirke det retvisende billede af regnskabet, da det ofte udføres af almindelige medarbejder, der har svært ved at skjule 23 Damgaard, Jens Otto: "Besvigelser, revisors ansvar og forebyggende foranstaltninger". 24 RS 240 afsnit

20 Definition af besvigelser misbruget. Dermed er misbruget ikke så stort, økonomisk set, at det vil få betydning for regnskabet. Dog kan misbrug af aktiver godt påvirke regnskabet, hvis det er meget omfattende, f.eks. hvis flere medarbejdere er involveret. 2.3 Årsager til besvigelser Der findes mange årsager til at der begås kriminalitet og dermed også mange årsager til at der begås besvigelser. Den overordnede årsag er, at økonomisk kriminalitet giver større gevinst end traditionel berigelseskriminalitet, mens både risikoen for at blive opdaget og den eventuelle straf er mindre 25. Årsagen til besvigelse er altså som udgangspunkt vinding. De to besvigelsestyper, misbrug af aktiver og regnskabsmanipulation, bliver begået af forskellige årsager. Misbrug af aktiver er en besvigelse, der begås mod virksomheden og kan foretages af både ledelse, medarbejdere samt eksterne og foretages altid med motivet: for egen vindings skyld. Regnskabsmanipulation er en besvigelse begået til fordel for virksomheden. Denne type besvigelse er det stort set kun ledelsen, der kan foretage. Ledelsen kan dog også udføre regnskabsmanipulation for egen vinding i forbindelse med aktieoptioner og resultatafhængig løn, hvilket giver et større incitament til at manipulere regnskabet. Der vil dermed også være forskellige motiver til at begå besvigelserne efter, om handlingen foretages for eller mod virksomheden. Der er ifølge RS 240, tre betingelser der skal være opfyldt, for at besvigelse begås. Uanset om det drejer sig om regnskabsmanipulation eller misbrug af aktiver. De tre betingelser er: Mulighed o Mulighed o Incitament/pres o Retfærdiggørelse Incitament/pres Retfærdiggørelse 25 Domino, Søren: "Baggrund: Skandalerne banker på". 17

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Opdagelse og forebyggelse af besvigelse. svigelser

Opdagelse og forebyggelse af besvigelse. svigelser Handelshøjskolen i Århus Erhvervsøkonomisk Institut Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Opgaveløser: Christina Nielsen 5179-116 Vejleder: Torben Rasmussen Opdagelse og forebyggelse af besvigelse svigelser

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT En analyse foretaget af FSR danske revisorer i samarbejde med revisionsfirmaet Beierholm www.fsr.dk FSR - danske revisorer

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen,

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skelagervej 1A 9000 Aalborg www.pwc.dk Telefon 96 35 40 00 Telefax 96 35 40 99 Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune

Læs mere

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling Den Typografiske Begravelseskasse under afvikling Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning og påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

En analyse af revisors pligter i forbindelse med besvigelser

En analyse af revisors pligter i forbindelse med besvigelser Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik Forfattere: Erik Patrick Lindhart Majbritt Aaby Mikkelsen Vejleder: Lars Kiertzner En analyse af revisors pligter i forbindelse

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Udarbejdet af: Christel Bamberg Astrid Holmgaard Nielsen. Vejleder: Lars Kiertzner

Udarbejdet af: Christel Bamberg Astrid Holmgaard Nielsen. Vejleder: Lars Kiertzner Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik Udarbejdet af: Christel Bamberg Astrid Holmgaard Nielsen Vejleder: Lars Kiertzner Besvigelser og regnskabsmæssige skøn

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres.

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt Statsautoriserede Revisorer FSR kerhedforeningen Tillid afbalance Troværdighed En udvidet gennemgang ny erklæringsstandard til små og mellemstore

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

Fonden Kulisselageret

Fonden Kulisselageret Fonden Kulisselageret Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 25. februar om revisors tiltrædelse og til årsregnskab. Nordborg Golfklub / _1.

ABCD. Revisionsprotokollat af 25. februar om revisors tiltrædelse og til årsregnskab. Nordborg Golfklub / _1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Sundsmarkvej 12 6400 Sønderborg Telefon 73 42 64 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 25. februar 2011 om revisors tiltrædelse og til

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005.

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005. Erhvervsudvalget ERU alm. del - O Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 12. april 2005 Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Udvikling Stevns. cvr. nr. 36 10 24 46. Årsrapport for 2014. Algade 8. 4660 Store Heddinge

Udvikling Stevns. cvr. nr. 36 10 24 46. Årsrapport for 2014. Algade 8. 4660 Store Heddinge ¾ ó»ª ±² Udvikling Stevns cvr. nr. 36 10 24 46 Algade 8 4660 Store Heddinge Årsrapport for 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé { Ú ëê ëé çë ìç ¾»ª ±²à³ ò¼µ { ò¾ ó»ª ±²ò¼µ

Læs mere

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kenneth Graabek Johansen Dirigent

Læs mere

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67)

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67) Roskilde Golfklub Revisionsprotokollat af 10. februar 2015 (side 61-67) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 61 2. Konklusion på det udførte

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr. 29846340 Årsrapport

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2011

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2011 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2011 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2011 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde Roskilde Sprogcenter Maglehøjen 6 4000 Roskilde Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for året 1.

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere