BETJENINGSVEJLEDNING FS Betjeningsvejledning DK... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING FS Betjeningsvejledning DK... 2"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING DK FS Betjeningsvejledning DK

2 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye fryseskab. Fryseskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes forskellige krav til opbevaring. For at du kan få mest mulig glæde af fryseskabet, er det vigtigt, at du kender skabets funktioner og ved, hvordan du kan anvende tilbehøret. Læs derfor betjeningsvejledningen omhyggeligt, inden opstilling og brug.! Producenten forbeholder sig ret til at foretage ændringer og forbedringer, som ikke har nogen betydning for betjening af fryseskabet. Det samme gælder for ændringer i udstyr samt indvendig og udvendig dekoration, som heller ikke har nogen betydning for fryseskabets funktion og sikkerhed. Inden du tager skabet i brug Kontroller at skabet ikke er beskadiget ved modtagelsen, da transportskader skal anmeldes til forhandleren, inden fryseskabet tages i brug. Inden skabet fyldes med varer, bør det tørres af indvendigt med lunkent vand tilsat et mildt opvaskemiddel. Brug en blød klud. Hvis fryseskabet har stået på lager i kolde omgivelser (koldere end +5 C), skal det have en hvileperiode på mindst 2 timer, inden det tages i brug. Beskadigelse af kølekredsløbet Fryseskabet indeholder det energirigtige og ikke ozonnedbrydende kølemiddel R600a. Da R600a er en brandfarlig gasart, er det vigtigt, at kølekredsløbet ikke beskadiges under transport og ved installering. Hvis kølekredsløbet alligevel beskadiges, skal du undgå at bruge åben ild i nærheden af fryseskabet, ligesom der heller ikke må tilsluttes strøm til skabet. Sørg desuden for god udluftning i rummet. Er du i tvivl, skal du kontakte din leverandør. Transport og flytning Fryseskabet skal altid transporteres i lodret stilling. Og skabet må ikke tippes mere end ca. 40. Skulle du alligevel komme til at tippe skabet mere end ca. 40, må strømmen først tilsluttes, når skabet har stået i lodret stilling i mindst 2 timer. Bortskaffelse Når dette produkt er udtjent, må det ikke bortskaffes via normalt husholdningsaffald, men skal afleveres til en indsamlingsplads for genbrug af elektriske og elektroniske produkter. Symbolet på produktet, betjeningsvej-ledningen eller emballagen henviser til det. Materialerne er genanvendelige ifølge deres mærkning. Ved genbrug, genanvendelse af stoffer eller andre former for genanvendelse af udtjente produkter bidrager du væsentligt til at beskytte miljøet. Oplysninger om rette bortskaffelsespladser for udtjente elek-troniske og elektriske produkter kan fås ved henvendelse til kommunen. 2

3 INDHOLD DK Indhold Tillykke med dit nye GRAM fryseskab 2 Inden du tager skabet i brug 2 Beskadigelse af kølekredsløbet 2 Transport og flytning 2 Bortskaffelse 2 Afrimning, rengøring og vedligeholdelse Afrimning af fryseren 12 Undgå at der kommer vand ind til betjeningspanelet. 12 Fejlfinding 13 Beskrivelse 4 Opstilling og installation Specifikation 15 Producenterklæring 15 Retningslinjer for sikker brug 5 Opstilling 5 Indbygning i køleskabselement 5 Placering i køkkenelement 5 Kondensator 6 El-tilslutning 6 Døren 7 Betjening og funktioner Temperaturregulering 8 Indfrysning 8 Kortvarige temperaturudsving 8 Mindre temperaturudsving 9 Temperaturen i fryseskabet 9 Indfrysning af fødevarer 9 Effektiv brug af køleskabet Praktiske hverdagstips 10 Hvad stjernerne betyder 10 3

4 DK BESKRIVELSE Beskrivelse af fryseskabet Fryseskabet er beregnet til brug i en normal husholdning. Skabet er beregnet til temperaturklasse SN-T i henhold til den europæiske standard EN 153. Det betyder, at fryseskabet kører optimalt ved en rumtemperatur på +10 C til +43 C. Fryseafdelingen er en 4-stjernet fryser, som er godkendt til indfrysning og opbevaring af frostvarer Betjeningspanel 2 Fryseskuffer 4

5 OPSTILLING OG INSTALLATION DK Retningslinjer for sikker brug Producenten er ikke ansvarlig for skader, der måtte opstå, hvis anvisningerne i betjeningsvejledningen ikke følges Pas godt på vejledningen, for du kan få brug for den på et senere tidspunkt Løft ikke skabet i dørhåndtagene, kondensatoren bag på skabet eller kompressoren, når skabet skal placeres, flyttes eller løftes I forbindelse med vedligeholdelse skal stikket altid tages ud af kontakten Af sikkerhedsgrunde bør du ikke selv reparere skabet. Reparationer, som udføres af personer, som ikke har de nødvendige kvalifikationer, kan være til alvorlig fare for dig og andre brugere Opstilling Fryseskabet må af sikkerhedsmæssige grunde ikke opstilles udendørs, men skal stå i et tørt rum. Stil ikke skabet tæt på varmekilder, som f.eks. komfur eller radiator, og undgå placering i direkte sollys. Underlaget skal være plant, og fryseskabet må ikke stilles på rammer eller lignende. Fryseskabet kan stå frit, placeres i et køkkenelement eller i et køleskabselement. Det er vigtigt, at fryseskabet står helt lige, og at der er god luftcirkulation over, under og omkring det. Justering af skabet sker ved at skrue på de 2 justerbare fødder forrest på skabet.! Skabet har hjul i bagkanten, hvilket gør det let at skubbe skabet på plads. Undgå at skubbe fryseskabet sidelæns, da det kan give ridser i gulvbelægningen. Indbygning i køleskabselement På tegningerne kan du se, hvordan du sikrer den nødvendige cirkulation omkring skabet. Målene er frie åbninger. Der skal være min. 200 cm 2 gennemstrømningsareal. Placering i køkkenelement Placering i køkkenelement skal ske med tilstrækkelig ventilation rundt om fryseskabet, så varmen kan ledes bort. Fryseskabet kan stå direkte på gulvet eller på en sokkel. For at sikre nem åbning af døren skal afstanden mellem fryseskabet og væggen altid være min. 5 cm i hængselssiden. Indbygning i køleskabeselement skal ske efter samme princip som ved indbygning imellem køkkenelementer. (se fig. 1 og 2.) Fig. 1 Fig. 2 5

6 DK OPSTILLING OG INSTALLATION Kondensator Undgå at kondensatoren på bagsiden af fryseskabet samt andre dele af kølesystemet kommer i kontakt med andre elementer, som kan beskadige delene (f.eks. varme- og vandrør). El-tilslutning Fryseskabet er beregnet for tilslutning til vekselstrøm. Tilslutningsværdierne for spænding (V) og frekvens (Hz) er vist på typeskiltet inde i skabet. Tilslutning skal ske ved en stikkontakt, som bør være let tilgængelig, så strømmen til skabet nemt kan afbrydes. Dette fryseskab skal ekstrabeskyttes ifølge stærkstrømsbekendtgørelsen. Dette gælder også, selv om der er tale om udskiftning af en eksisterende model, der ikke har været ekstrabeskyttet. Formålet med ekstrabeskyttelsen er at beskytte brugere mod farlige elektriske stød i tilfælde af fejl. Hvis du ikke har ekstrabeskyttelse i boligen i forvejen, anbefaler Elektricitetsrådet, at du lader el-installatøren opsætte en fejlstrømsafbryder af typen PFI eller HPFI. Et eventuelt krav om jordtilslutning fra den lokale elforsyning skal efterkommes. Fryseskabets stik og den anvendte stikkontakt skal da kunne give en korrekt jordforbindelse. Hvis du er i tvivl, så spørg din el-installatør om råd. I boliger opført efter 1. april 1975, vil alle stikkontakter i køkken og eventuelt bryggers være omfattet af en ekstrabeskyttelse. I boliger opført før 1. april 1975, er ekstrabeskyttelsen i orden, hvis der er installeret HFI-afbryder, som beskytter den stikkontakt, fryseskabet skal forbindes til. Hvis stikkontakten derimod kun er for tobenet stikprop, benyttes en tobenet stikprop. Hvis du selv monterer denne, skal lederen med gul/grøn isolation klippes af så tæt som muligt på det sted, hvor ledningen går ind i stikproppen. I alle andre tilfælde bør du lade en autoriseret el-installatør undersøge, hvordan du nemmest får ekstrabeskyttet skabet. 6

7 DØREN DK Sådan vender du døren Illustration 1 viser, hvordan du selv nemt kan vende døren fra højrehængslet til venstrehængslet eller omvendt. Afmonter table-toppen ved at fjerne 2 skruer på frontsiden og 3 på bagsiden. Læg skabet på ryggen med forsiden opad. Start med at afmontere dørhåndtaget. Stilleskruerne skrues ud. Hængselbeslagene nederst på skabet afmonteres. Døren fjernes. Det øverste hængselbeslag afmonteres og monteres på modsat side. Døren placeres. Inden de nederste beslag monteres, flyttes hængseltappen til det andet gevindhul på beslaget. Beslagene monteres nu igen, men på modsat side. Husk at placere underlagsskiven på hængseltappen. Monter stilleskruerne og dørhåndtaget. Monter table-toppen. 7

8 DK BETJENING OG FUNKTIONER Temperaturregulering 2 Kontrolpanelet er placeret bag døren øverst i fryseskabet. Kontakten længst til højre starter fryseren. Den grønne lampe lyser og viser, at strømmen er tilsluttet. Termostatknappen kan indstilles fra 1 (varmest) til 7 (koldest). Når skabet startes, indstilles termostatknappen midt i området 4. Efter et par timer, er skabet kølet ned. Ønsker du en koldere temperatur, drejes termostatknappen i retning 7. Ønskes en varmere temperatur drejes termostatknappen i retning 1. Når termostatknappen er indstillet på 0 er kølefunktionen afbrudt. Den røde lampe indikerer at temperaturen i skabet ikke er i overensstemmelse med termostatindstillingen. Bemærk! Når du lægger friske varer i skabet, vil temperaturen stige så meget, at den røde alarmlampe lyser, men den slukker igen, når temperaturen kommer under ca. -15 C. Indfrysning Den mest effektive indfrysning af varerne opnås ved at tænde for SuperFreeze S 24 timer, før varerne lægges ind i fryseskabet. Den gule lampe lyser, så længe SuperFreeze funktionen er tilsluttet. Når indfrysningen er afsluttet efter 1 til 2 døgns forløb - afhængigt af varemængden - deaktiveres Super- Freeze funktionen igen ved at trykke på knappen "S", og den gule lampe slukkes. Bemærk! Ved indfrysning kører kompressoren konstant. NB! Pak dine frostvarer i luft- og vandtæt materiale, så du undgår udtørring. Portionerne bør være så flade som muligt for at sikre hurtig gennemfrysning. Kortvarige temperaturudsving Kortvarige temperaturudsving er normale og forekommer, når: der fyldes op med friske varer døren er åben i længere tid Fødevarerne påvirkes ikke af disse udsving, og temperaturen bliver hurtigt normal igen. 8

9 BETJENING OG FUNKTIONER DK Mindre temperaturudsving Mindre temperaturudsving er normale og forekommer f.eks., når skabet fyldes op med friske varer eller når døren er åben i længere tid. Fødevarerne påvirkes ikke af disse udsving og skabet køles hurtigt ned til den angivne temperatur igen. Temperaturen i fryseskabet Temperaturindstillingerne skal ikke ændres i takt med årstiderne. Forandringer i omgivelsestemperaturen registreres af en sensor. Kompressoren starter herefter automatisk, for at opretholde den indstillede temperatur i fryseskabet. Indfrysning af fødevarer Fødevarerne kan placeres i fryseskufferne, i døren eller direkte på risten. Dog skal frysevarer, som skal indfryses, altid placeres i skabet og ikke i døren. Vi anbefaler, at der højst lægges 12 kg ferske fødevarer i fryseren ad gangen, for at sikre hurtig indfrysning. For at fastholde frosne fødevarers kvalitet, skal de fødevarer, der ligger midt i fryseren, anbringes, så de ikke kommer i berøring med produkter, som endnu ikke er frosne. Det anbefales at flytte allerede frosne produkter ud til den ene side og anbringe de ferske varer, der skal indfryses, i den modsatte side og så tæt på sidevæggene som muligt. Temperaturen i fryseren påvirkes af forskellige forhold, f.eks. omgivelsestemperaturen, mængden af fødevarer I fryseren, mængden af rim i fryseren, hvor ofte døren åbnes samt termostatens indstilling. Frostvarers holdbarhed afhænger af deres kvalitet, før de blev frosset samt af opbevaringstemperaturen. Temperaturen i fryseren skal holdes på maks. -15 C. 9

10 DK EFFEKTIV BRUG AF KØLESKABET Praktiske hverdagstips Hvad stjernerne betyder Placer ikke køleskabe eller frysere ved siden af radiatorer, varmeovne, brændeovne eller i direkte sollys. Sørg for at luftristene ikke er dækkede, og aftør dem for støv én til to gange årligt. Vælg den rigtige temperatur: 6 til 8 C i køleskabet og -18 C i fryseren er tilstrækkeligt. Skru op for temperaturen i dit køleskab, når du er på ferie. Luk kun døren op på køleskabet eller fryseren, når det er nødvendigt. Det er en hjælp at vide, hvilke madvarer de indeholder, og hvor de ligger. Sæt maden tilbage i køleskabet eller fryseren så hurtigt som muligt efter brug, så den ikke bliver for varm. Aftør regelmæssigt indersiden af køleskabet med en klud med et mildt rengøringsmiddel. Apparater, som ikke er selvafrimende, skal afrimes jævnligt. Undgå at der dannes islag tykkere end 10 mm. Hold forseglingen rundt om døren ren; ellers lukker den ikke rigtigt. Udskift altid ødelagte forseglinger. * Temperaturen er mindst -6 C; tilstrækkeligt til at opbevare frosne madvarer i ca. en uge. Skuffer og afdelinger mærket med én stjerne fandtes tidligere i (de fleste) billigere køleskabe. ** Madvarer kan opbevares ved -12 C eller lavere temperatur i 1-2 uger uden at miste smagen. Ikke egnet til frysning af madvarer. *** Mest brugt til at opbevare madvarer ved -18 C eller lavere temperatur. Kan også anvendes til at fryse op til 1 kg friske madvarer. ****Dette apparat egner sig til at opbevare madvarer ved -18 C eller lavere temperatur samt frysning af større mængder friske madvarer. 10

11 EFFEKTIV BRUG AF KØLESKABET DK 11

12 DK AFRIMNING, RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Afrimning af fryseren Det anbefales at kombinere afrimningen med en rengøring af skabet. Samles der for meget is i fryseren, forringes skabets frysekapacitet, og energiforbruget øges. Skabet skal derfor afrimes mindst 1-2 gange årligt. Hvis der er fødevarer i fryseren, er det en god ide at tilkoble SuperFreeze funktionen ca. 4 timer før den planlagte afrimning. De frosne fødevarer kan således tåle at blive opbevaret ved stuetemperatur i længere tid. Afrimningen skal ske så hurtigt som muligt, da fødevarers holdbarhed forkortes, hvis de opbevares ved stuetemperatur i længere tid. Undgå at der kommer vand ind til betjeningspanelet Der må ikke anvendes spraydåser med afisningsmiddel. Disse midler kan danne eksplosive gasser eller indeholde opløsningsmidler, som kan beskadige skabets plastkomponenter og ligefrem være sundhedsskadelige. Hele skabet, undtagen dørpakningen, skal rengøres med et mildt rengøringsmiddel. Dørpakningen skal udelukkende rengøres med rent vand og derefter tørres af. Rengør alt tilbehøret i mildt sæbevand. 12

13 FEJLFINDING DK Fejlfinding Problemer Mulige årsager Afhjælpning Skabet virker ikke Temperaturen i skabet er ikke tilstrækkeligt lav Strømmen er afbrudt Omgivelsestemperaturen ligger uden for klimaklasse SN-T s temperaturområde Skabet er placeret i direkte sollys eller i nærheden af en varmekilde For mange varme fødevarer ilagt på én gang Luftcirkulationen i skabet blokeret Luftcirkulationen bag skabet er blokeret Fryserdøren åbnes for ofte og/eller står åben for længe - kontroller, om stikket sidder korrekt i kontakten - kontroller, at skabets el-ledning ikke er beskadiget - kontroller, om stikket er i orden ved at tilslutte et andet apparat, f.eks. en lampe - skabet er beregnet til anvendelse i klimaklasse SN-T s temperaturområde - flyt skabet og overhold de retningslinjer, som betjeningsvejledningen giver - vent 72 timer, til fødevarerne er blevet kolde (fryser) og den nødvendige temperatur i skabet er nået - anbring fødevarer og beholdere, så de ikke rører fryseskabets bagvæg - ryk skabet mindst 30 mm ud fra væggen - åbn døren færre gange og/eller forkort den tid, døren står åben Døren lukker ikke helt Kompressoren kobler til for sjældent Dørpakningen sidder ikke rigtigt - anbring fødevarer og beholdere, så de ikke forhindrer døren i at lukke - kontroller, at omgivelsestemperaturen ikke er under 10 C - pres pakningen på plads 13

14 DK FEJLFINDING Fejlfinding Problemer Mulige årsager Afhjælpning Der samler sig vand i bunden af skabet Skabet støjer mere end normalt Luftcirkulation i skabet er blokeret Skabet står ikke helt lige Skabet er i kontakt med andre genstande - anbring fødevarer og beholdere, så de ikke rører fryseskabets bagvæg - placer skabet korrekt ved hjælp af de justerbare ben - anbring skabet, så der er tilstrækkeligt med luft omkring det 14

15 SPECIFIKATION DK TYPE FS Producent GRAM Skabstype Fryseskab Energiklasse 1 A+ Årligt strømforbrug (kwh/år) Stjerneklassificering, fryseafdeling 3 */*** Lydniveau db(a) 40 Strømforsyning V/Hz 230 V~50 Hz 1) Det relative energiforbrug på en skala fra A++ (lavt forbrug) til G (højt forbrug). Engergiforbruget opgives på grundlag af standardtest. Det faktiske forbrug afhænger af brugen og placeringen. 2) Energiforbruget angives i henhold til DIN EN 153 i kwh pr. år. Skabets faktiske forbrug kan afvige alt efter anvendelse og placering 3) * = opbevaringsrum, ca. -6 C (**) = opbevaringsrum, ca. -12 C (***) = fryser, ca. -18 C (*/***) = fryser, ca. -18 C eller derunder Producenterklæring Producenten erklærer hermed, at skabet opfylder kravene i følgende EU-direktiver: Lavspændingsdirektivet 2006/95/EC, EMC-direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EC, og derfor er blevet CE-mærket og forsynet med en overensstemmelseser-klæring, som er stillet til rådighed for markedsovervågningsmyndighederne. 15

16 DK

17 17 DK

18 DK 18

19 19 DK

20 DK Gram Norge A/S Vestvollveien 8 NO-2019 Skedsmokorset Gram Sverige AB Box 9101 SE Malmö Gram Finland OY PL 4640 FI Helsinki IOAL-973_DK ( /4) Gram A/S Aage Grams Vej 1 DK-6500 Vojens 20

21 BRUKSANVISNING N FS Bruksanvisning N

22 N VIKTIGE OPPLYSNINGER Til lykke med ditt nye GRAM fryseskap Vi ønsker deg til lykke med det nye fryseskapet ditt. Under utviklingen av fryseskapet er det tatt mye hensyn til matvarenes forskjellige krav til lagringsforhold. For at du skal få mest mulig glede av fryseskapet er det viktig at du kjenner skapets funksjoner og vet hvordan du kan bruke tilbehøret. Derfor bør du lese bruksanvisningen nøye før du installerer skapet og tar det i bruk.! Produsenten forbeholder seg rett til å foreta endringer og forbedringer som ikke har noen betydning for betjening av fryseskapet. Det samme gjelder endringer i utstyr samt innvendig og utvendig dekorasjon som heller ikke har noen betydning for fryseskapets funksjon og sikkerhet. Før du tar i bruk skapet Kontroller at skapet ikke er skadet når du mottar det, siden transportskader skal anmeldes til forhandleren før fryseskapet tas i bruk. Før skapet fylles med varer, bør det tørres av innvendig med lunkent vann tilsatt et mildt oppvaskmiddel. Bruk en myk klut. Hvis fryseskapet har stått på lager i kalde omgivelser (kaldere enn +5 C), skal det ha en hvileperiode på minst 2 timer før det tas i bruk. Skade på kjølekretsene Fryseskapet inneholder det energiriktige kjølemidlet R600a som ikke bryter ned ozonlaget. Siden R600a er en brannfarlig gass, er det viktig at kjølekretsen ikke skades under transport eller installasjon av skapet. Dersom kjølekretsen likevel blir skadet, må du unngå bruk av åpen ild i nærheten av fryseskapet, og du må heller ikke koble strøm til skapet. Sørg dessuten for at rommet har god ventilasjon. Er du i tvil, må du kontakte leverandøren. Transport og flytting Fryseskapet skal alltid transporteres stående, og skapet må ikke vippes mer enn ca. 40. Er du likevel kommet til å vippe skapet mer enn ca. 40, må strømmen først tilkobles etter at skapet har stått loddrett i minst 2 timer. Avhending Når dette produktet er utslitt, må det ikke kastes sammen med normalt husholdningsavfall, men innleveres til en innsamlingsplass for gjenbruk av elektriske og elektroniske produkter. Symbolet på produktet, bruksanvisningen eller emballasjen gir opplysninger om dette. Materialene kan brukes igjen iht. merkingen. Ved gjenbruk, gjenvinning av stoffer eller andre former for gjenvinning av utslitte produkter bidrar du betydelig til å verne miljøet. Opplysninger om riktig sted for innsamling av utslitte elektroniske og elektriske produkter kan fås ved henvendelse til kommunen. 2

23 INNHOLD N Innhold Avriming, rengjøring og vedlikehold Til lykke med ditt nye GRAM fryseskap 2 Før du tar i bruk skapet 2 Skade på kjølekretsene 2 Transport og flytting 2 Avhending 2 Avriming av fryseren 12 Pass på at det ikke kommer vann inn i betjeningspanelet 12 Feilsøking 13 Beskrivelse 4 Plassering og installasjon Spesifikasjon 15 Produsenterklæring 15 Retningslinjer for sikker bruk 5 Plassering 5 Innbygging i kjøleskapselement 5 Plassering i kjøkkenelement 5 Kondensator 6 Elektrisk tilkobling 6 Døren 7 Betjening og funksjoner Temperaturregulering 8 Innfrysing 8 Kortvarige temperaturutslag 8 Mindre temperatursvingninger 9 Temperaturen i fryseskapet 9 Innfrysing av matvarer 9 Effektiv bruk av kjøleskapet Praktiske råd for hverdagen 10 Forstå stjernene 10 3

24 N BESKRIVELSE Beskrivelse av fryseskapet Fryseskapet er beregnet for bruk i en vanlig husholdning. Skapet er beregnet for temperaturklasse SN-T i henhold til den europeiske standarden EN 153. Det betyr at fryseskapet går optimalt ved en romtemperatur på +10 C til +43 C. Fryseavdelingen er en 4-stjerners fryser som er godkjent til innfrysing og lagring av frysevarer Betjeningspanel 2 Fryseskuffer 4

25 PLASSERING OG INSTALLASJON N Retningslinjer for sikker bruk Produsenten er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå, hvis anvisningene i bruksanvisningen ikke følges Pass godt på veiledningen, for du kan få bruk for den senere Ikke løft skapet i dørhåndtakene, kondensatoren bak på skapet eller kompressoren når skapet skal settes på plass, flyttes eller løftes I forbindelse med vedlikehold må støpslet alltid tas ut av kontakten Av sikkerhetsgrunner bør du ikke reparere skapet selv. Reparasjoner som utføres av personer som ikke har nødvendige kvalifikasjoner, kan være til alvorlig fare for deg og andre brukere Plassering! Skapet har hjul i bakkant. Det gjør det lett å skyve skapet på plass. Unngå å skyve fryseskapet sidelengs, siden det kan gi riper i gulvet. Innbygging i kjøleskapselement På tegningene kan du se hvordan du sikrer den nødvendige sirkulasjonen rundt skapet. Målene er frie åpninger. Det skal være et gjennomstrømningsareal på min. 200 cm 2. Plassering i kjøkkenelement Plasseringen i kjøkkenelementet skal være slik at det er tilstrekkelig ventilasjon rundt fryseskapet til at varmen kan ledes vekk. Fryseskapet kan stå direkte på gulvet eller på en sokkel. Fryseskapet må av hensyn til sikkerheten ikke brukes utendørs, men må stå i et tørt rom. Ikke plasser skapet i nærheten av varmekilder som f.eks. komfyr eller radiator, og unngå å plassere det i direkte sollys. Underlaget skal være plant, og fryseskapet må ikke plasseres på rammer eller lignende. Fryseskapet kan stå fritt, plasseres i et kjøkkenelement eller i et kjøleskapselement. Det er viktig at fryseskapet står helt rett, og at det er god luftsirkulasjon over, under og rundt skapet. Man justerer skapet ved å skru på de 2 justerbare føttene forrest på skapet. For å sikre at det er enkelt å åpne døren, må avstanden mellom kombiskapet og veggen alltid være min. 5 cm i hengselsiden. Innbygging i kjøleskapselement skal utføres etter samme prinsipp som ved innbygging mellom kjøkkenelementer (se fig. 1 og 2). Fig. 1 Fig. 2 5

26 N PLASSERING OG INSTALLASJON Kondensator Unngå at kondensatoren på baksiden av fryseskapet og andre deler av kjølesystemet kommer i kontakt med andre gjenstander som kan skade delene (f.eks. varme- og vannrør). Elektrisk tilkobling Skapet er beregnet for tilkobling til vekselstrøm. Tilkoblingsverdiene for spenning (V) og frekvens (Hz) er vist på typeskiltet inne i skapet. Tilkoblingen skal skje ved en stikkontakt, som bør være lett tilgjengelig slik at det er lett å slå av strømmen til skapet. Dette skapet bør ha ekstra beskyttelse også selv om det gjelder utskifting av en eksisterende modell som ikke har vært ekstrabeskyttet. Formålet med ekstrabeskyttelsen er å beskytte brukerne mot farlige elektriske støt i tilfelle av feil. Hvis du monterer denne selv, skal ledningen med gul/grønn isolasjon klippes av så nært som mulig der ledningen går inn i kontakten. I alle andre tilfeller bør du la en autorisert montør undersøke hvordan du enklest får beskyttet skapet. Hvis du ikke har feilstrømsrelé i bolingen på forhånd, anbefaler Elektrisitetsrådet at du lar montøren montere et feilstrømsrelé av typen PFI eller HPFI. Et eventuelt krav om jording fra den lokale elektrisitetsforsyningen skal etterfølges. Kjøle-/fryseskapet stikk og den stikkontakten som skal brukes skal da gi en riktig jordingsforbindelse. Hvis du er i tvil, be din elektrisitetsmontør om råd. Hvis du ikke allerede har ekstrabeskyttelse i boligen, anbefaler vi at du ber din elektroinstallatør om råd, før du kobler til skapet. I boliger som er oppført etter den 1. april 1975, vil alle stikkontakter i kjøkken og evt. grovkjøkken ha slike feilstrømsreleer. I boliger som er oppført før 1. april 1975, er ekstrabeskyttelsen i orden, hvis det er montert HFI-bryter, som beskytter den stikkontakten kjøle-/ fryseskapet skal kobles til. Hvis stik kontakten derimot kun er for en to-pinns kontakt, skal det benyttes en to-pinns kontakt. 6

27 DØREN N Slik snur du døren Illustrasjonen 1 viser hvordan du selv lett kan snu døren, slik at den henger på høyre hengsel i stedet for på venstre eller omvendt. Avmonter topplaten ved å fjerne to skruer på forsiden og tre på baksiden. Legg skapet på ryggen med forsiden opp. Start med å avmontere dørhåndtaket. Justeringsskruerne skrus ut. Hengselbe slagene nederst på skapet avmonteres. Døren fjernes. Det øverste hengsel beslaget avmonteres og monteres inn på motsatt side. Døren settes inn. Før det underste beslaget monteres, flyttes hengseltappen til det andre gjengehullet på beslaget. Beslagene monteres inn på nytt, men på motsatt side. Husk å plassere underlagsskiven på hengselstappen. Monter justeringsskruene og dørhåndtaket. Monter topplaten. 7

28 N BETJENING OG FUNKSJONER Temperaturregulering 2 Kontrollpanelet er plassert bak døren øverst i fryseskapet. Kontakten lengst til høyre starter fryseren. Den grønne lampen lyser og viser at strømmen er til koblet. Termostatknappen kan justeres fra "1" (varmest) til "7" (kaldest). Når skapet startes, settes termostatknappen midt i området "4". Etter et par timer er skapet nedkjølt. Ønsker du en kaldere temperatur, kan du dreie termostatk nappen i retning "7". Ønsker du en varmere temperatur, kan du dreie termostatknappen i retning "1". Hvis du stiller termostatknappen inn på "0", avbrytes kjølefunksjonen. Den røde lampen indikerer at temperatu ren i skapet ikke er i overensstemmelse med termostatinnstillingen. Obs! Når du legger friske varer inn i skapet, stiger temperaturen så mye at den røde alarmlampen lyser. Imidlertid slukkes den igjen hvis temperaturen kommer under ca. -15 C. Innfrysing Den mest effektive innfrysingen av varene oppnås ved å slå på SuperFreeze "S" 24 timer før varene legges inn i fryseskapet. Den gule lampen lyser så lenge SuperFreeze-funksjonen er tilkoblet. Når innfrysingen er avsluttet etter ett til to døgn avhengig av varemengden kan du deaktivere SuperFreeze-funksjonen ved å trykke på "S"-knappen. Den gule lampen slukkes. Obs! Ved innfrysing kjører kompressoren konstant. NB! Pakk frossenvarene i luft- og vanntett materiale, slik at du unngår uttørring. Por sjonene bør være så flate som mulig for å sikre hurtig gjennomfrysing. Kortvarige temperaturutslag Kortvarige temperaturutslag er norma- le og inntreffer når: du fyller på med friske varer døren er åpen i lengre tid Matvarene påvirkes ikke av disse utslagene, og temperaturen blir raskt normal igjen. 8

29 BETJENING OG FUNKSJONER N Mindre temperatursvingninger Mindre temperatursvingninger er normale og forekommer f.eks. når skapet fylles opp med ferske matvarer, eller når døren er åpen i lengre tid. Matvarene påvirkes ikke av disse svingningene, og skapet kjøles raskt ned til den valgte temperaturen igjen. Temperaturen i fryseskapet Den innstilte temperaturen som vises på displayet er en middeltemperatur. Det betyr at det ikke nødvendigvis er samme temperatur i hele skapet. Innfrysing av matvarer Matvarene kan plasseres i fryseskuffene, i døren eller direkte på risten. Frysevarer som skal innfryses, må imidlertid alltid plasseres i skapet og ikke i døren. Vi anbefaler at det maksimalt legges 12 kg ferske matvarer i fryseren om gangen for å sikre rask innfrysing. For å holde på kvaliteten av de frosne matvarene må de matvarene som ligger midt i fryseren, plasseres slik at de ikke kommer i berøring med produkter som enda ikke er frosne. Det anbefales å flytte allerede frosne produkter ut til den ene siden og plassere ferske varer som skal innfryses, i motsatt side og så nær sideveggene som mulig. Temperaturen i fryseren påvirkes av ulike forhold, f.eks. omgivelsestemperaturen, mengden av matvarer i fryseren, mengden av rim i fryseren, hvor ofte døren åpnes og termostatinnstillingen. Holdbarheten av frysevarer er avhengig av kvaliteten før de ble frosset og av oppbevaringstemperaturen. Temperaturen i fryseren må holdes på maks. -15 C. 9

30 N EFFEKTIV BRUK AV KJØLESKAPET Praktiske råd for hverdagen Forstå stjernene Ikke plasser kjøleskap eller frysere ved siden av radiatorer, varmeovner eller komfyrer, eller i direkte sollys. Sørg for at ventilasjonshettene ikke er tildekket, og fjern støvet fra dem én eller to ganger om året. Velg korrekt temperatur: Det er tilstrekkelig med 6 til 8 C i kjøleskapet og -18 C i fryseren. Når du er på ferie, bør du skru opp temperaturen i kjøleskapet. Bare åpne kjøleskap eller fryser hvis det er nødvendig. Det hjelper hvis du vet hvilken mat de inneholder, og hvor den ligger. Sett maten tilbake i kjøleskapet eller fryseren så snart som mulig etter at du har brukt den, slik at den ikke blir for varm. Tørk regelmessigav innsiden av kjøleskapet med en klut som er fuktet i et mildt rengjøringsmiddel. Apparater som ikke har automatisk avriming, må avrimes regelmessig. Ikke la det danne seg tykkere frostlag enn 10 mm. Hold alltid tetningen rundt døren ren, ellers lukkes ikke døren korrekt. Erstatt alltid ødelagt tetning. * Temperatur på -6 C eller lavere: tilstrekkelig til å lagre frossen mat i ca. én uke. Skuffer eller rom som er merket med én stjerne, finner du (vanligvis) i billigere kjøleskap. ** Mat kan oppbevares på -12 C eller kaldere i 1-2 uker uten å miste smaken. Ikke egnet for frysing av mat. *** Brukes hovedsakelig til å lagre mat på -18 C eller kaldere. Kan også brukes til å fryse ned opp til 1 kilo fersk mat. ****Dette apparatet er egnet for lagring av matvarer på -18 C eller kaldere og frysing av større mengder ferske matvarer. 10

31 EFFEKTIV BRUK AV KJØLESKAPET N 11

32 N AVRIMING, RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Avriming av fryseren Det anbefales å kombinere avrimningen med en rengjøring av skapet. Hvis det blir dannet for mye is i fryseavdelingen, blir frysekapasiteten til skapet dårligere og energiforbruket øker. Skapet må derfor avrimes minst 1-2 ganger årlig. Hvis det er matvarer i fryseren, er det en god idé å sette termostatknappen i stilling Super-funksjon ca. 4 timer før planlagt avriming. De frosne matvarene kan da tåle å bli lagret ved romtemperatur i lengre tid. Pass på at det ikke kommer vann inn i betjeningspanelet Det må ikke benyttes spraybokser med avisningsmiddel. Disse midlene kan danne eksplosive gasser eller inneholde løsemidler som kan skade skapets plastkomponenter, og dessuten være helseskadelige. Hele skapet, unntatt dørpakningen, må rengjøres med et mildt rengjøringsmiddel. Dørpakningen må utelukkende rengjøres med rent vann og deretter tørkes av. Gjør rent alt tilbehøret i mildt såpevann. 12

33 FEILSØKING N Feilsøking Problemer Mulige årsaker Feilretting Skapet virker ikke Temperaturen i skapet er ikke tilstrekkelig lav Strømmen er slått av Omgivelsestemperaturen ligger utenfor klimaklasse SN-Ts temperaturområde Skapet er plassert i direkte sollys eller i nærheten av en varmekilde For mange varme matvarer er lagt i på én gang Luftsirkulasjonen i skapet blokkert Luftsirkulasjonen bak skapet er blokkert Fryseskapsdøren åpnes for ofte og/ eller står åpen for lenge Døren lukker ikke helt Kompressoren kobler inn for sjeldent Dørpakningen sitter ikke riktig - kontroller om støpslet sitter korrekt i kontakten - kontroller at strømledningen til skapet ikke er skadet - kontroller om kontakten er i orden ved å koble til et annet apparat, f.eks. en lampe - skapet er beregnet for bruk i klimaklasse SN-Ts temperaturområde - flytt skapet, og overhold de retningslinjene som er gitt i bruksanvisning - vent 72 timer til matvarene er blitt kalde (fryser), og skapet har fått den nødvendige temperaturen - sett matvarer og beholdere slik at de ikke rører bakveggen i fryseskapet - trekk skapet minst 30 mm ut fra veggen - åpne døren færre ganger og/eller forkort den tiden døren står åpen - sett matvarer og beholdere slik at de ikke hindrer døren i å lukke - kontroller at omgivelsestemperaturen ikke er under 10 C - press pakningen på plass 13

34 N FEILSØKING Feilsøking Problemer Mulige årsaker Feilretting Det samler seg vann i bunnen av skapet Skapet støyer mer enn normalt Luftsirkulasjon i skapet er blokkert Skapet står ikke helt rett Skapet er i kontakt med andre gjenstander - sett matvarer og beholdere slik at de ikke rører bakveggen i fryseskapet - plasser skapet korrekt ved hjelp av de justerbare bena - sett skapet slik at det er tilstrekkelig med luft omkring det 14

35 SPESIFIKASJON N TYPE FS Produsent GRAM Skaptype Fryseskap Energiklasse 1 A+ Årlig strømforbruk (kwh/år) Stjerneklassifisering, fryseavdeling 3 */*** Lydnivå db(a) 40 Strømforsyning V/Hz 230 V~50 Hz 1) Det relative energiforbruket på en skala fra A++ (lavt forbruk) til G (høyt forbruk). Energiforbruket oppgis på grunnlag av standardtest. Det faktiske forbruket er avhengig av bruk og plassering. 2) Energiforbruket angis i henhold til DIN EN 153 i kwh pr. år. Det faktiske forbruket til skapet kan avvike alt etter bruk og plassering 3) * = oppbevaringsrom, ca. -6 C (**) = oppbevaringsrom, ca. -12 C (***) = fryser, ca. -18 C (*/***) = fryser, ca. -18 C eller lavere Produsenterklæring Produsenten erklærer hermed at skapet oppfyller kravene i følgende EU-direktiver: Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC, EMC-direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EC, og derfor er blitt CE-merket og forsynt med en samsvarserklæring som er stilt til rådighet for markedsovervåkningsmyndighetene. 15

36 N

37 17 N

38 N 18

39 19 N

40 N Gram Norge A/S Vestvollveien 8 NO-2019 Skedsmokorset Gram Sverige AB Box 9101 SE Malmö Gram Finland OY PL 4640 FI Helsinki IOAL-973_N ( /1) Gram A/S Aage Grams Vej 1 DK-6500 Vojens 20

41 BRUKSANVISNING SE FS Bruksanvisning SE

42 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM frys Vi önskar dig lycka till med din nya frys. Frysen är utvecklad med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav på förvaring. För att få största möjliga glädje av din frys är det viktigt att du känner till enhetens funktioner och vet hur du ska använda tillbehören. Läs därför bruksanvisningen noggrant innan placering och användning.! Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar som inte har någon betydelse för manövreringen av frysen. Det samma gäller för ändringar på utrustning samt invändig och utvändig dekoration som inte heller har någon betydelse för frysens funktion och säkerhet. Innan du använder enheten Kontrollera, vid mottagandet, att frysen inte är skadad eftersom transportskador ska anmälas till återförsäljaren innan enheten tas i bruk. Innan enheten fylls med varor bör den torkas ur invändigt med ljummet vatten och en mild tvållösning. Använd en mjuk duk. Om frysen lagrats i ett kallt utrymme (kallare än +5 C), ska den ha en viloperiod på minst 2 timmar innan den tas i bruk. Skador på kylkretsloppet Frysen innehåller det energigodkända och icke ozonnedbrytande kylmedlet R600a. R600a är en brandfarlig typ av gas och det är därför viktigt att kylkretsloppet inte skadas under transport och installering. Om kylkretsloppet ändå skulle skadas ska öppen eld undvikas i närheten av enheten och ström får ej heller anslutas till enheten. Sörj dessutom för god ventilation i rummet. Vid tveksamhet: kontakta din leverantör. Transport och flytt Frysen ska alltid transporteras i lodrätt läge. Enheten får inte lutas mer än ca 40. Måste enheten ändå lutas mer än ca. 40, får den anslutas till strömuttaget först när den stått i lodrätt läge i minst 2 timmar. Bortskaffning När produkten är uttjänt får den inte bortskaffas som normalt hushållsavfall utan ska bortskaffas på återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter. Symbolen på produkten, bruksanvisning eller emballage upplyser om detta. Materialen är återanvändbara enligt sin märkning. Vid hel, delvis eller annan form av återanvändning av material eller av uttjänta produkter bidrar du till mycket av miljöskyddet. Information om rätt återvinningsstation för uttjänta elektroniska och elektriska produkter kan lämnas av respektive kommun. 2

43 INNEHÅLL SE Innehåll Vi gratulerar till din nya GRAM frys 2 Innan du använder enheten 2 Skador på kylkretsloppet 2 Transport och flytt 2 Bortskaffning 2 Avfrostning, rengöring och underhåll Avfrostning av frysen 12 Undvik att vatten tränger in i manöverpanelen 12 Felsökning 13 Beskrivning 4 Placering och installation Specifikation 15 Konformitetsförklaring 15 Riktlinjer för säker användning 5 Placering 5 Inbyggnad i kylskåpsmodul 5 Placering i köksskåp 5 Kondensor 6 El-anslutning 6 Dörr 7 Manövrering och funktioner Temperaturreglering 8 Infrysning 8 Kortvariga temperatursvängningar 8 Mindre temperatursvängningar 9 Temperaturen i frysen 9 Infrysning av livsmedel 9 Använda kylskåpet på ett ekonomiskt sätt Praktiska råd 10 Stjärnornas betydelse 10 3

44 SE BESKRIVNING Beskrivning av frysen Frysen är avsedd för användning i ett normalt hushåll. Enheten är beräknad för temperaturklass SN-T enligt den europeiska normen EN 153. Detta innebär att frysen drivs optimalt vid en rumstemperatur på +10 C till +43 C. Frysavdelningen är en 4-stjärnig frys godkänd för infrysning och förvaring av frysvaror Manöverpanel 2 Fryslådor 4

45 PLACERING OCH INSTALLATION SE Riktlinjer för säker användning Tillverkaren ansvarar inte för skador som kan komma att uppstå om anvisningarna i bruksanvisningen inte följs. Förvara bruksanvisningen ordentligt eftersom den kan komma till användning vid ett senare tillfälle. Lyft inte enheten i dörrhandtagen, kondensorn baktill på enheten eller i kompressorn när enheten placeras, flyttas eller lyfts. Vid underhåll ska stickproppen alltid dras ur kontakten. Av säkerhetsskäl ska du inte reparera enheten själv. Reparationer, utförda av personer utan nödvändiga kvalifikationer, kan åsamka allvarlig skada för dig själv och andra användare.! Enheten har hjul i bakkanten. Detta gör det enkelt att skjuta enheten på plats. Undvik att flytta frysen i sidledes eftersom detta kan ge skador på golvbeläggningen. Inbyggnad i kylskåpsmodul På ritningarna kan du se hur du säkerställer nödvändig cirkulation runt enheten. Måtten är fria öppningar. Det ska vara min. 200 cm 2 genomströmningsyta. Placering i köksskåp Placering i köksskåp ska ske med tillräcklig ventilation runt frysen för att leda bort överskottsvärme. Frysen kan stå direkt på golvet eller på en sockel. Placering Frysen får av säkerhetsmässiga skäl inte ställas utomhus och ska stå i ett torrt utrymme. Ställ inte enheten nära en värmekälla som t.ex. spis eller element och undvik placering i direkt solljus. Underlaget ska vara plant och frysen får inte ställas på ramar eller liknande. Frysen kan placeras fritt, stå i köksskåp eller i kylskåpsmodul. Det är viktigt att frysen står helt jämnt och att det finns god luftcirkulation över, under och runt omkring den. Justering av enheten görs genom att skruva in eller ut enhetens enhetens två justerbara fötter framtill. För att säkerställa bekväm öppning av dörren ska avståndet mellan frysen och väggen alltid vara min. 5 cm på gångjärnssidan. Inbyggnad i kylskåpsmodul ska ske enligt samma princip som vid inbyggnad mellan köksskåp (se fig. 1 och 2). Fig. 1 Fig. 2 5

46 SE PLACERING OCH INSTALLATION Kondensor Undvik att kondensorn på baksidan av frysen samt andra delar av kylsystemet kommer i kontakt med andra komponenter som kan skada delarna (t.ex. värme- och vattenrör). El-anslutning Enheten är avsedd för anslutning till växelström. Anslutningsvärdena för spänning (V) och frekvens (Hz) finns angivna på typskylten inne i enheten. Anslutningen ska göras med stickkontakt som bör vara lättillgänglig så att strömtillförseln till enheten enkelt kan avbrytas. Denna enhet bör extraskyddas även om det rör sig om utbyte av en existerande modell som inte varit extraskyddad. Ändamålet med extraskyddet är att skydda användare mot farliga elektriska stötar vid ev. fel. Om vägguttaget däremot endast är avsett för en tvåstiftskontakt, ska en stickkontakt med två stift användas. Om du själv monterar denna ska ledaren med gul/grön isolering klippas av så nära det ställe där ledningen går in i stickproppen som möjligt. I alla andra fall bör du låta en behörig elektriker undersöka hur du enklast ordnar extraskydd för skåpet. Om du inte redan har extraskydd i din bostad rekommenderar elsäkerhetsverket att du låter en elektriker installera en jordfelsbrytare av typen PFI eller HPFI. Eventuella krav om jordning från din lokala elleverantör ska efterföljas. Kylens/ frysens stickkontakt, och det använda vägguttaget, måste då vara korrekt jordade. Fråga din elektriker om du är osäker. Om du inte har extraskydd (jordfelsbrytare) i bostaden tidigare rekommenderar vi att du frågar en elektriker om råd innan enheten ansluts. I bostäder uppförda efter den 1 april 1975 är alla vägguttag i kök, samt eventuella bryggare, skyddade av en extra säkring. I bostäder uppförda före den 1 april 1975 är extraskyddet tillräckligt om det finns en jordfelsbrytare som omfattar det vägguttag som kylen/frysen ska anslutas till. 6

47 DÖRR SE Så här vänder du dörren Bild 1 visar hur du enkelt själv kan vända dörren från högerhängd till vänsterhängd eller tvärtom. Ta bort ovanskivan genom att avlägsna 2 skruvar på framsidan och 3 på baksidan. Lägg skåpet på rygg med framsidan uppåt. Börja med att ta bort dörrhandtaget. Ställskruvarna skruvas ut. Hängbeslagen nederst på skåpet tas bort. Dörren tas bort. Det översta hängbeslaget tas bort och monteras på motsatt sida. Dörren sätts tillbaka. Innan de nedersta beslagen monteras, flyttas hängtappen till beslagets andra gänghål. Beslagen monteras nu på nytt, men på motsatt sida. Kom ihåg att placera underlagsskivan på hängtappen. Sätt tillbaka ställskruvarna och dörrhandtaget. Sätt tillbaka ovanskivan. 7

48 SE MANÖVRERING OCH FUNKTIONER Temperaturreglering 2 Kontrollpanelen finns högst upp bakom frysskåpets dörr. Kontakten längst till höger startar frysen. Den gröna lampan lyser och visar att strömmen är ansluten. Termostatknappen kan ställas in från "1 (varmast) till "7 (kallast). När skåpet startas ställs termostatknappen in mitt i området "4. Efter några timmar är skåpet nedkylt. Om du vill ha en kallare temperatur vrider du termostatknappen i riktning mot "7. Om du vill ha en varmare temperatur vrider du termostatknappen i riktning mot "1. När termostatknappen är inställd på "0 är kylfunktionen avbruten. Den röda lampan visar att skåpets temperatur inte stämmer med inställningen på termostaten. Observera! När du fyller på med nya varor i skåpet kommer temperaturen att stiga så mycket att den röda varningslampan lyser, men den slocknar igen när temperaturen kommer under ca -15 C. Infrysning Den effektivaste infrysningen av varorna uppnås om SuperFreeze S startas 24 timmar innan varorna läggs in i frysskåpet. Den gula lampan lyser medan SuperFreeze-funktionen är igång. När infrysningen är avslutad efter1 till 2 dygn - beroende på varumängden - deaktiveras Super-Freeze-funktionen genom att du trycker på knappen "S", den gula lampan slocknar. Observera! Under infrysning är kompressorn igång hela tiden. Notera! Förpacka frysvarorna i luft- och vattentäta material, så slipper du frysskador. Portionerna bör vara så platta som möjligt så att genomfrysningen sker snabbt. Kortvariga temperatursvängningar Kortvariga temperatursvängningar är normala och förekommer när: nya varor fylls på dörren är öppen en längre tid Livsmedlen påverkas inte av temperatursvängningarna och temperaturen återgår snabbt till den normala. 8

49 MANÖVRERING OCH FUNKTIONER SE Mindre temperatursvängningar Mindre temperatursvängningar är normala och förekommer t.ex. när enheten fylls på med färskt livsmedel, eller när enhetens dörr lämnas öppen en längre stund. Livsmedlet påverkas inte av dessa svängningar och enheten kyls snabbt ner igen till vald temperatur. Temperaturen i frysen Inställd temperatur som visas på displayen är medeltemperatur. Detta innebär inte att enheten håller samma temperatur överallt. Infrysning av livsmedel Livsmedlen kan placeras i fryslådorna, i dörren eller direkt på gallret. Frysvaror som ska frysas in ska placeras i frysen och inte i frysdörren. Vi rekommenderar att lägga in högst 12 kg färskt livsmedel i frysen åt gången för att säkerställa snabb infrysning. För att bibehålla livsmedlens kvalitet ska de livsmedel som ligger mitt i frysen placeras så att de inte kommer i beröring med produkter som ännu inte är nedfrysta. Vi rekommenderar att flytta redan fruset livsmedel ut åt ena sidan och placera de färska livsmedlen, som ska frysas in, på motsatt sida och så nära sidoväggarna som möjligt. Temperaturen i frysen påverkas av olika omständigheter som t.ex. omgivningstemperaturen, mängden livsmedel i frysen, mängden frost i frysen, hur ofta dörren öppnas samt termostatens inställning. Hållbarheten för fruset livsmedel beror på dess kvalitet innan infrysning samt förvaringstemperaturen. Temperaturen i frysen ska hållas på max. -15 C. 9

50 SE ANVÄNDA KYLSKÅPET PÅ ETT EKONOMISKT SÄTT Praktiska råd Stjärnornas betydelse Placera inte kylskåpet/frysen i närheten av element och ugnar eller på platser där de utsätts för direkt solstrålning. Se till att ventilationsöppningarna inte är täckta. Rengör öppningarna en eller två gånger per år. Välj rätt temperatur: en temperatur på mellan 6 och 8 C i kylskåpet och -18 C i frysen är tillräcklig. Höj temperaturen i kylskåpet när du ska åka på semester. Öppna kylskåpets/frysens dörr endast när det är nödvändigt. Det underlättar om du vet vad som finns i kylskåpet och var du har lagt det. Lägg tillbaka oanvända matprodukter i kylskåpet/ frysen så fort som möjligt innan de har hunnit bli varma. Torka regelbundet av kylskåpets insida med en trasa fuktad med milt rengöringsmedel. Apparater som saknar funktionen för automatisk avfrostning måste frostas av regelbundet. Låt inte frostlagret bli tjockare än 10 mm. Håll dörrtätningen ren. Om dörrtätningen är smutsig kan inte dörrarna stängas helt. En defekt dörrtätning måste alltid bytas ut. * Temperaturen är inte högre än -6 C. Tillräckligt för att förvara frysta produkter under ca en vecka. Lådor eller utrymmen markerade med en stjärna förekommer (oftast) i de billigaste kylskåpen. ** Vid en temperatur lägre än -12 C kan matprodukter förvaras utan smakförlust i 1-2 veckor. Den här temperaturen är inte tillräcklig för att frysa in matprodukter. *** Används huvudsakligen för att frysa in matprodukter vid en temperatur lägre än -18 C. Tillåter infrysning av färska matprodukter med en vikt på högst 1 kg. ****Apparaten tillåter förvaring av matprodukter i en temperatur lägre än -18 C och infrysning av större mängder matprodukter. 10

51 ANVÄNDA KYLSKÅPET PÅ ETT EKONOMISKT SÄTT SE 11

52 SE AVFROSTNING, RENGÖRING OCH UNDERHÅLL Avfrostning av frysen Vi rekommenderar att kombinera avfrostning med rengöring av enheten. Om det bildas för mycket is i frysavdelningen reduceras enhetens fryskapacitet och energiförbrukningen ökar. Enheten ska därför frostas av minst 1-2 gånger årligen. Om frysen innehåller livsmedel rekommenderar vi att sätta termostatknappen på funktionen för Super ca 4 timmar innan planerad avfrostning. Det frusna livsmedlet tål därmed att förvaras i rumstemperatur under längre tid. Undvik att vatten tränger in i manöverpanelen Sprayprodukter innehållande avisningsmedel får ej användas. Dessa medel kan bilda explosiva gaser eller innehålla lösningsmedel som kan skada enhetens plastkomponenter och dessutom vara hälsovådliga. Hela enheten med undantag av tätningen ska rengöras med milt rengöringsmedel. Dörrens tätning får endast rengöras med rent vatten och därefter torkas torr. Rengör alla tillbehör i mild tvållösning. 12

53 FELSÖKNING SE Felsökning Problem Möjliga orsaker Åtgärd Enheten fungerar inte: Enhetens temperatur inte tillräckligt låg: strömavbrott: omgivningstemperaturen ligger utanför klimatklass SN-Ts temperaturområde: enheten är placerad i direkt solljus eller i närheten av en värmekälla: för mycket varmt livsmedel placerat i enheten samtidigt: blockerad luftcirkulation i enheten: luftcirkulationen bakom enheten är blockerad: frysdörren öppnas för ofta och/eller lämnas öppen för länge. dörren stänger inte ordentligt: kompressorn kopplar in för sällan: dörrens tätning sitter inte fast ordentligt: - kontrollera om stickproppen sitter i ordentligt - kontrollera om enhetens el-ledning inte är skadad - kontrollera om stickkontakten är hel genom att ansluta annan apparat, t.ex. en lampa - enheten är beräknad för användning i klimatklassen SN-Ts temperaturområde. - flytta enheten och följ bruksanvisningens rekommendationer - vänta 72 timmar tills livsmedlen blivit kalla (frysta) och nödvändig temperatur uppnåtts i enheten - placera livsmedel och behållare så att de inte berör enhetens bakvägg. - flytta ut enheten minst 30 mm från väggen - öppna dörren färre gånger och/eller reducera den tid som dörren står öppen - placera livsmedel och behållare så att stängning av dörren inte förhindras - kontrollera att omgivningstemperaturen inte är lägre än 10 C - pressa/tryck fast tätningen på plats 13

54 SE FELSÖKNING Felsökning Problem Möjliga orsaker Åtgärd Det samlas vatten i botten på enheten: Enheten låter mer än normalt: enhetens luftcirkulation blockerad: enheten är inte placerad på jämnt underlag: enheten kommer i kontakt med andra föremål: - placera livsmedel och behållare så att de inte berör enhetens bakvägg. - placera enheten korrekt med hjälp av de justerbara benen - placera enheten så att det finns tillräckligt med luft runt den 14

BETJENINGSVEJLEDNING FS

BETJENINGSVEJLEDNING FS BETJENINGSVEJLEDNING FS 264 56-01 1 VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye fryseskab. Fryseskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS 264 56-01 N

BETJENINGSVEJLEDNING FS 264 56-01 N BETJENINGSVEJLEDNING DK FS 264 56-01 N 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye fryseskab. Fryseskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING DK KSI 160 95-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KF 204 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KF 204 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING KF 204 95-02 1 VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/ fryseskab. Køle-/fryseskabet er udviklet under stor hensyntagen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KF 244 95-02 F KF 244 95-02 F X

BETJENINGSVEJLEDNING KF 244 95-02 F KF 244 95-02 F X BETJENINGSVEJLEDNING KF 244 95-02 F KF 244 95-02 F X 1 VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/ fryseskab. Køle-/fryseskabet er udviklet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 240 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 240 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING DK KSI 240 95-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KF 194 55-01

BETJENINGSVEJLEDNING KF 194 55-01 BETJENINGSVEJLEDNING DK KF 194 55-01 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/ fryseskab. Køle-/fryseskabet er udviklet under stor

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KF

BETJENINGSVEJLEDNING KF BETJENINGSVEJLEDNING DK KF 154 95-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/ fryseskab. Køle-/fryseskabet er udviklet under stor

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KF

BETJENINGSVEJLEDNING KF BETJENINGSVEJLEDNING DK KF 304 06-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/ fryseskab. Køle-/fryseskabet er udviklet under stor

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KF KF X KF KF X

BETJENINGSVEJLEDNING KF KF X KF KF X BETJENINGSVEJLEDNING DK KF 196 95-02 KF 196 95-02 X KF 194 95-02 KF 194 95-02 X 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/ fryseskab.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KF KF X

BETJENINGSVEJLEDNING KF KF X BETJENINGSVEJLEDNING DK KF 276 96-00 KF 276 96-00 X 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/ fryseskab. Køle-/fryseskabet er udviklet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KS 344 56-01

BETJENINGSVEJLEDNING KS 344 56-01 BETJENINGSVEJLEDNING DK KS 344 56-01 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KF

BETJENINGSVEJLEDNING KF BETJENINGSVEJLEDNING DK KF 154 95-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/ fryseskab. Køle-/fryseskabet er udviklet under stor

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KF N

BETJENINGSVEJLEDNING KF N BETJENINGSVEJLEDNING DK KF 304 06-02 N 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/ fryseskab. Køle-/fryseskabet er udviklet under stor

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KF 304 66-02 FN KF 304 66-02 FN X

BETJENINGSVEJLEDNING KF 304 66-02 FN KF 304 66-02 FN X BETJENINGSVEJLEDNING DK KF 304 66-02 FN KF 304 66-02 FN X 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/ fryseskab. Køle-/fryseskabet er

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KS 374 96-02 F KS 374 96-02 F X

BETJENINGSVEJLEDNING KS 374 96-02 F KS 374 96-02 F X BETJENINGSVEJLEDNING DK KS 374 96-02 F KS 374 96-02 F X 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KF

BETJENINGSVEJLEDNING KF BETJENINGSVEJLEDNING DK KF 244 95-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/ fryseskab. Køle-/fryseskabet er udviklet under stor

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KS

BETJENINGSVEJLEDNING KS BETJENINGSVEJLEDNING DK KS 286 96-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECM26111W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FSI 110 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING FSI 110 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING DK FSI 110 95-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye fryseskab. Fryseskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

FS 230 / FS 290 / FS 320 / FS 232 / FS 292 / FS 293 / FSD 23 / FSD 29 / FSD 32

FS 230 / FS 290 / FS 320 / FS 232 / FS 292 / FS 293 / FSD 23 / FSD 29 / FSD 32 FS 230 / FS 290 / FS 320 / FS 232 / FS 292 / FS 293 / FSD 23 / FSD 29 / FSD 32 DK Betjeningsvejledning 2 N Bruksanvisning 18 S Bruksanvisning 33 FIN Käyttöohje 48 M60 DK Tillykke med dit nye GRAM fryseskab

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I Brugsanvisning Fryseskab F2282I Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til brug i husholdning.

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Generel beskrivelse. Termostaten er placeret i kompressorrummet. Fryserklap 1. Midterskuffe 1. Nederste skuffe 1. Justerbare fødder 2

Generel beskrivelse. Termostaten er placeret i kompressorrummet. Fryserklap 1. Midterskuffe 1. Nederste skuffe 1. Justerbare fødder 2 FRYSESKAB F73 ADVARSEL 1. Apparatet må ikke betjenes af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mental formåen eller uden kendskab til eller erfaring med apparatet, medmindre de har

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

FS 230 / FS 290 / FS 320 / FS 232 / FS 292 / FSD 23 / FSD 29 / FSD 32

FS 230 / FS 290 / FS 320 / FS 232 / FS 292 / FSD 23 / FSD 29 / FSD 32 FS 230 / FS 290 / FS 320 / FS 232 / FS 292 / FSD 23 / FSD 29 / FSD 32 DK Betjeningsvejledning 2 N Bruksanvisning 18 S Bruksanvisning 33 FIN Käyttöohje 48 M60 DK Tillykke med dit nye GRAM fryseskab Vi ønsker

Læs mere

PARTYKØLER HN 10170. Brugervejledning

PARTYKØLER HN 10170. Brugervejledning PARTYKØLER HN 10170 Brugervejledning For at sikre pålidelig og sikker brug af køleren, skal alle instruktioner i denne brugermanual læses omhyggeligt og overholdes. SIKKERHEDSANVISNINGER Vigtigt! Køleren

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERB34300W8 http://da.yourpdfguides.com/dref/623353

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERB34300W8 http://da.yourpdfguides.com/dref/623353 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM1942

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM1942 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Din brugermanual ELEKTRO HELIOS BL2509

Din brugermanual ELEKTRO HELIOS BL2509 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BESKRIVELSE AF SKABET

BESKRIVELSE AF SKABET BESKRIVELSE AF SKABET A. Køleafdeling 1. Frugt- og grøntsagsskuffe 2. Hylder og zone til hylder 3. Termostatknap med lys 4. Hylder i døren 5. Flaskehylde 6. Udtrækkelig flaskeholder 7. Typeplade (anbragt

Læs mere

KS 290-01 / KS 360-01 / KS 390-01 / KS 292-01 / KS 362-01 / KS 363-01 / KSD 29-01 / KSD 36-01 / KSD 39-01

KS 290-01 / KS 360-01 / KS 390-01 / KS 292-01 / KS 362-01 / KS 363-01 / KSD 29-01 / KSD 36-01 / KSD 39-01 KS 290-01 / KS 360-01 / KS 390-01 / KS 292-01 / KS 362-01 / KS 363-01 / KSD 29-01 / KSD 36-01 / KSD 39-01 DK Betjeningsvejledning 2 N Bruksanvisning 19 S Bruksanvisning 36 M60 DK Tillykke med dit nye GRAM

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

Vinkøleskab V221S HN 7727. Brugervejledning

Vinkøleskab V221S HN 7727. Brugervejledning Vinkøleskab V221S HN 7727 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Vinkøleskabets indretning... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 3 Installationsanvisninger... 3 Ændring af dørens åbningsside... 3 Vigtige

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

KØLE/FRYSESKAB KF212W HN 8372. Brugervejledning

KØLE/FRYSESKAB KF212W HN 8372. Brugervejledning KØLE/FRYSESKAB KF212W HN 8372 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køle/fryseskabets indretning... 2 Før køle/fryseskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger...

Læs mere

BRUG AF KØLESKABET. Temperaturregulering Se vedlagte produktkort vedrørende indstillingen af temperaturen.

BRUG AF KØLESKABET. Temperaturregulering Se vedlagte produktkort vedrørende indstillingen af temperaturen. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet 1. Sæt stikket i stikkontakten. 2. Apparatet er normalt fabriksindstillet til en temperatur på 5 C, når stikket sættes i stikkontakten. Temperaturregulering Se vedlagte

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Betjeningsvejledning. Castor

Betjeningsvejledning. Castor Betjeningsvejledning Castor Til lykke med dit nye GRAM emfang Vi ønsker dig til lykke med dit nye GRAM emfang, som vi håber, du bliver glad for at bruge. For at du kan få mest mulig glæde af det, er det

Læs mere

din for altid M60 KØL OG FRYS

din for altid M60 KØL OG FRYS din for altid M60 KØL OG FRYS 2 Miljø, funktionalitet og tidløst design GRAM er kendt for at udvikle produkter, der glæder forbrugerne i dagligdagen og dermed bidrager til positive oplevelser i køkkenet.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

KØLE/FRYSESKAB KF223W

KØLE/FRYSESKAB KF223W KØLE/FRYSESKAB KF223W HN 8163 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før køle/fryseskabet tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

KF310 / KF320 / KF350 / KF312 / KF 318 / KF322 / KF323 / KF 348 / KF352 / KF353 / KFD31 / KFD32 / KFD35

KF310 / KF320 / KF350 / KF312 / KF 318 / KF322 / KF323 / KF 348 / KF352 / KF353 / KFD31 / KFD32 / KFD35 KF310 / KF320 / KF350 / KF312 / KF 318 / KF322 / KF323 / KF 348 / KF352 / KF353 / KFD31 / KFD32 / KFD35 DK Betjeningsvejledning 2 N Bruksanvisning 22 S Bruksanvisning 40 M60 Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab

Læs mere

Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 14 Bedienungsanweisung D... 23 Mode d'emploi F... 32 Gebruiksanwijzing NL...

Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 14 Bedienungsanweisung D... 23 Mode d'emploi F... 32 Gebruiksanwijzing NL... Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 14 Bedienungsanweisung D... 23 Mode d'emploi F... 32 Gebruiksanwijzing NL... 41 Bruksanvisning S... 50 765040994 1 DK Indholdsfortegnelse Opstilling

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QT301W http://da.yourpdfguides.com/dref/837383

Din brugermanual HUSQVARNA QT301W http://da.yourpdfguides.com/dref/837383 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side 20 3 VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN ADVARSEL:

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Før De tager Deres nye fryseskab i brug

Før De tager Deres nye fryseskab i brug Fryseskab Bemærk! I dette skab er der anvendt isobutan (R600a) som kølemiddel, så derfor skal følgende overholdes og respekteres: Service på selve systemet må kun udføres af en autoriseret montør. Ventilationsristene

Læs mere

FRYSESKAB F260W HN Brugervejledning

FRYSESKAB F260W HN Brugervejledning FRYSESKAB F260W HN 8465 Brugervejledning i fryseskabet. For at undgå frostsprængninger og andre skader, Højre-/venstreåbning af døren i fryserummet. 1 Fjern de to skruedæksler og de to hængseldæksler

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUC2503 http://da.yourpdfguides.com/dref/625514

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUC2503 http://da.yourpdfguides.com/dref/625514 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Brugsanvisning FRYSESKAB FN22838W FN22838S FN2283W FN2283S. Kære kunde,

Brugsanvisning FRYSESKAB FN22838W FN22838S FN2283W FN2283S. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

WASHING MACHINE User Manual ES-FA7123W1-EE ES-FA7103W1-EE

WASHING MACHINE User Manual ES-FA7123W1-EE ES-FA7103W1-EE NO Bruksanvisning VASKEMASKIN SV Bruksanvisning DK Brugervejledning VASKEMASKINE SR БГ EL WASHING MACHINE User Manual ES-FA7123W1-EE ES-FA7103W1-EE If you want to view advanced functions for your product,

Læs mere

PARTY COOLER BRUGSANVISNING 8110 516-06

PARTY COOLER BRUGSANVISNING 8110 516-06 PARTY COOLER 0 BRUGSANVISNING 8110 516-06 Leverancen omfatter: - Party Cooler som vist på billedet - Brugsanvisning Udstyr 1. Transparent klaplåg 2. Løs bund 3. To sideborde af ædelt træ 4. Køleplads 5.

Læs mere

Brugsanvisning KØLESKAB

Brugsanvisning KØLESKAB Brugsanvisning KØLESKAB Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, og der kan være omtale af funktioner/ekstra tilbehør som ikke findes på alle modeller. BS 3021 V BS 3021 BSZ

Læs mere

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning 1 NO: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Vekter Her er det store muskler som trenes så legg på godt med vekter. Det skal være sånn at du så vidt orker å gjennomføre de siste repetisjonene. Antagelig

Læs mere

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Super Lider II Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering... 3 Udpakning... 3 Opbevaring ubrugt... 3 Opstillingssted... 4 Håndtering... 4 Elektriske

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

KØLE/FRYSESKAB KF109W HN 8562. Brugervejledning

KØLE/FRYSESKAB KF109W HN 8562. Brugervejledning KØLE/FRYSESKAB KF109W HN 8562 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køle/fryseskabets indretning... 2 Før køle/fryseskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Generelle sikkerhedsregler og anbefalinger...

Læs mere

FRYSESKAB F32W HN 7667. Brugervejledning

FRYSESKAB F32W HN 7667. Brugervejledning FRYSESKAB F32W HN 7667 Brugervejledning ADVARSEL: Fryseren er ikke beregnet til at blive brugt af børn uden opsyn af voksne. Børn bør instrueres om, at de ikke må lege med fryseren. GENERELT For at få

Læs mere

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bord køler Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

Betjeningsvejledning. Pollux

Betjeningsvejledning. Pollux Betjeningsvejledning Pollux Til lykke med dit nye GRAM emfang Vi ønsker dig til lykke med dit nye GRAM emfang, som vi håber, du bliver glad for at bruge. For at du kan få mest mulig glæde af det, er det

Læs mere

FRYSESKAB F73W HN 8560. Brugervejledning

FRYSESKAB F73W HN 8560. Brugervejledning FRYSESKAB F73W HN 8560 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Fryseskabets opbygning... 2 Før fryseskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Generelle sikkerhedsanvisninger og anbefalinger...

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

Brugsvejledning. Sikkerhed frem for alt!

Brugsvejledning. Sikkerhed frem for alt! Til lykke med Deres valg af dette kvalitets husholdningsapparat, der er udviklet til at yde Dem mange års service. Sikkerhed frem for alt! Tilslut ikke strøm til apparatet, før alt emballage og fragtbeskyttelse

Læs mere

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278 Made in China Vare nummer/art nr: 4278 Fremstillet for/ Tillverkad för: ASPIRIA NONFOOD GMBH HARKSHEIDER STRASSE 3 D-22399 HAMBURG ROLLATOR FJORDEN Betjeningsvejledning RULLATOR FJORDEN Bruksanvisning

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZVF190R http://da.yourpdfguides.com/dref/651760

Din brugermanual ZANUSSI ZVF190R http://da.yourpdfguides.com/dref/651760 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere