Pqr rkafr Lolland Forsyning. Arsrapport for Renseanlaegget Hunseby Strand ApS. cvr.nr re) Guldborgsund Forsyning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pqr rkafr Lolland Forsyning. Arsrapport for Renseanlaegget Hunseby Strand ApS. cvr.nr re) Guldborgsund Forsyning"

Transkript

1 re) Guldborgsund Forsyning Pqr rkafr Lolland Forsyning Renseanlmgget Hunseby Strand ApS Arsrapport for 2015 Renseanlaegget Hunseby Strand ApS cvr.nr Arsrapporten er fremlagt og godkendt p5 selskabets ordinwre generalforsamling den 27/ Dirigent Erik Rex Christensen

2 ce) Guldborgsund Forsyning 01 41, Lolland Forsyning Renseanlmgget Hunseby Strand ApS INDHOLDSFORTEGNELSE Side PATEGNINGER 1 Ledelsesp5tegning 1 Den uafhwngige revisors erklwringer 2 LEDELSESBERETNING 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 ARSREGNSKAB 7 Resultatopgorelse 1. januar 31. december 7 Balance pr. 31. december 8 Egenkapitalopprelse 10 Noter 11 Regnskabspraksis 14 Regnska bsgrund lag 14 Resultatopg0relsen 15 Balancen 16

3 .41P oskt.114 L olland Forsyning Renseanimgget Hunseby Strand ApS PATEGNINGER Ledelsespategning Direlctionen har dags dato behandlet og godkendt 5rsrapporten for regnskabsket 1. januar 31. december 2015 for RenseanIgget Hunseby Strand ApS. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med 5rsregnskabsloven. Arsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selska bets aktiviteter for Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegorelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver selskabets vwsentlige risici og usikkerhedsfaktorer. Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nakskov, den V/ Li Direktion _ Mette Obel Jepsen DirektOr Side 1

4 041b Lolland Forsyning Renseanlwgget Hunseby Strand ApS Den uafh2engige revisors erklmringer Til kapitalejerne i RenseanWgget Hunseby Strand ApS Pategning pa arsregnskabet Vi har revideret 5rsregnskabet for RenseanIgget Hunseby Strand ApS for regnskabs5ret 1. januar december Arsregnskabet omfatter resultatopg0relse, balance, egenkapitaloporelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Arsregnskabet udarbejdes efter 5rsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for arsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et 5rsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 5rsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nodvendig for at udarbejde et grsregnskab uden vsentlig fejlinformation, uanset cm fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om 5rsregnskabet pa grundlag at vores revision. Vi har udfort revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav iftblge dansk revisorlovgivning. Dette kraever, at vi overholder etiske krav samt planlaegger og udftbrer revisionen med henblik p5 at opn5 h0j grad at sikkerhed for, om 5rsregnskabet er uden vsentlig fejlinformation. En revision omfatter udforelse at revisionshandlinger for at opn5 revisionsbevis for bel0b og oplysninger i 5rsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhwnger af revisors vurdering, herunder vurdering at risici for vsentlig fejlinformation i 5rsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, som er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et 5rsregnskab, der giver et retvisende billede. Form5let hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstmndighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering at, om ledelsens valg at regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmwssige skon er rimelige, samt en vurdering at den samlede prwsentation af 5rsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opn5ede revisionsbevis er tilstrkkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Side 2

5 0411, p kt olland L Forsyning Renseaniwgget Hunseby Strand ApS Konklusion Det er vores opfattelse, at ksregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015, samt at resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabs5ret 1. januar december 2015 er i overensstemmelse med ksregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til ksregnskabsloven gennemist ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tiilg til den udforte revision af 5rsregnskabet. Det er p5 denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 5rsregnskabet. KObenhavn, den2y' kt PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Per Timrnermann Mic ael Kru a Statsoutoriseret revisor Stotsoutoriseret revisor Side 3

6 0440 ftl Lolland Forsyning Renseanlmg,get Hunseby Strand ApS Selskabsoplysninger LEDELSESBERETN I NG Selskabet RenseanWgget Hunseby Strand ApS Stavangervej Nakskov cyr.nr Tlf.nr.: Regnskabsperiode: 1. januar 31. december Stiftet: 1. januar 2010 Hjemstedskommune: Lolland Direktion Revision Mette Obel Jepsen PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup Advokat Pengeinstitut Koncernregnskab Bech-Bruun Langelinie Alle Kobenhavn 0. Nykredit Langgade NykObing F. Selskabet indgk i koncernksrapporten for moderselskabet Lolland Energi Holding A/S. Side 4

7 0416 o NtLolland Forsyning RenseanIgget Hunseby Strand ApS Beretning Arsrapporten for Renseaniwgget Hunseby Strand ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med 5rsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg at enkelte regler i klasse C. Hovedaktivitet Selskabets aktivitet er modtagelse og behandling af spildevand Ira de to ejerselskaber Guldborgsund Spildevand A/S og Lolland Spildevand A/S, herunder 10bende vedligeholdelse af renseanigget Hunseby Strand. Personalet udlejes fra Lolland Forsyning A/S. Udvikling i aret Selskabets resultatopg0relse for 2015 udviser et underskud p5 6 mi.. Underskuddet skyldes straksafskrivninger p5 aktiver tidligere anvendt til gasproduktion. Afholdte udgifter til drift, administration og anlwgsinvesteringer er afregnet til Guldborgsund Spildevand A/S og Lolland Spildevand A/S i overensstemmelse med indg5et aftale. Afholdte udgifter er afregnet mellem ejerselskaberne i forhold til tilforte spildevandsmzengder. Ledelsen har valgt ikke at opkrve mere end de faktiske afholdte omkostninger og afholdte anigsinvesteringer. Lovgrundlag og indtwgter Selskabets hovedaktivitet er reguleret af en rwkke love bl.a. by om vandforsyning og vandsektorloven. Selskabet er i lovens forstand et alment spildevandsanlg, hvilket bl.a. indebrer, at selskabet er underlagt forsyningspligt. Forsyningssekretariatet har udmeldt afgorelse om selskabets prisloft for Selskabet har i 2015 vwret phlagt et effektiviseringskrav p Selskabet opkrwver alene de faktiske omkostninger og anlwgsinvesteringer. Takstmaessig over-/underdmkning Selskabet har en periodiseret overdwkning p5 3,2 mio.. Denne overdkning skal ses i relation til de 2 ejerselskaber, idet selskabet ikke har direkte kunder. Skattemmssige indgangsvmrdier SKAT rejste i 2010 et storre antal principielle sager vedrorende opg0relsen af de skattemaessige indgangsvwrdier af de materielle anlwgsaktiver i vand- og spildevandsektoren. Selskabet er ikke direkte involveret i en sag, men det kan ikke udelukkes, at det endelige udfald af de rejste sager kan f5 en effekt for selskabet. Side 5

8 Pea Lolland Forsyning RenseanIgget Hunseby Strand ApS Finansielle risici Selskabet er ikke berort af saerlige finansielle risici, udover forekomne risici indenfor branchen som selskabet opererer i. Strategi og malsmtninger Selskabet har udarbejdet en langsigtet investerings- og vedligeholdelsesplan med fokus p5 effektivisering og driftssikkerhed. Strategien har vmret, at anlwgget skulle drives uden fast bemanding. Der har efter realiseringen af strategiplanen vist sig en raekke komplikationer, som ledelsen i den kommende periode vii soge at lose. Malsmtninger og forventninger for det kommende Sr Det udmeldte prisloft for 2016 udgor 11,6 mi.. Selskabet er i 2016 p5lagt individuelle ef- fektiviseringskrav p Resultat for skat forventes at udgore 0. i 2016 Begivenheder efter balancedagen Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har vsentlig indflydelse p5 bedommel- se af 5rsrapporten. Side 6

9 04b, Lolland Forsyning RenseanWgget Hunseby Strand ApS ARSREGNSKAB Resultatopprelse 1. januar 31. december Note Nettoomswtning Andre driftsindtwgter Omkostninger til r5varer og hjwipematerialer Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat Af- og nedskrivning af immaterielle og materielle an- Igsaktiver Resultat for finansielle poster Finansielle indtwgter Finansielle omkostninger Resultat for skat Skat af Arets resultat Arets resultat Resultatdisponering Forslag til resultatdisponering Overfort til resultat Side 7

10 044/0.11%wl L olland Forsyning Renseanlmgget Hunseby Strand ApS Balance pr. 31. december AKTIVER Note Grunde og bygninger Produktionsanlwg Andre anlg, driftsmateriel og inventar Materielle anigsaktiver under plc/jr-else Materielle anlaegsaktiver ANLIEGSAKTIVER Ravarer og hjlpematerialer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Udskudt skatteaktiv Andre tilgodehavender Tilgodehavender Likvide beholdninger OMSATNINGSAKTIVER AKTIVER Side 8

11 0411, 11 4 Lolland Forsyning RenseanIgget Hunseby Strand ApS Balance pr. 31. december PASSIVER Note Selska bska pita I Overfort resultat EGENKAPITAL Leveranddr af varer og tjenesteydelser GId til tilknyttede virksomheder Anden gaeld Periodiseret overdkning Kortfristede gmdsforpligtelser GIELDSFORPLIGTELSER PASSIVER Eventualposter og dvrige dkonomiske forpligtelser 6 NmrtstSende parter og ejerforhold 7 Side 9

12 POP ft Lolland Forsyning Renseanlmgget Hunseby Strand ApS Egenkapitalopg0relse Selskabs- Overfort re- I alt kapital sultat Egenkapital 1. januar Arets resultat Egenkapital 31. december Side 10

13 oft L olland Forsyning Renseanimgget Hunseby Strand ApS Noter 1. Nettoomsmtning Faktureret omsaetning ti} Guldborgsund Spildevand A/S Faktureret omszetning til Lolland Spildevand A/S Ovrige indtgter Reguleret overdwkning Fakturering i 2015 er sket pa baggrund af tilledte spildevandsmwngder fra de to selskaber: Lolland Spildevand A/S 62% Guldborgsund Spildevand A/S 38% 2. Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlmgsaktiver Bygninger Produktionsanig og maskiner Andre anlg, driftsmateriel og inventar Side 11

14 Pei Lolland Forsyning Renseanlmgget Hunseby Strand ApS 3. Materielle anlmgsaktiver Grunde og Produktions- Andre an- Materielle bygninger anlwg Img, drifts- anigsmateriel og aktiver inventar under ud- *else I alt Kostpris 1. januar Tilgang i arets lob Afgang i arets 10b OverfOrsler i arets Irob Kostpris 31. december Ned- og afskrivninger 1. januar Arets afskrivninger TilbagefOrte ned- og afskrivninger pa afhwndede aktiver Ned-og afskrivninger 31. december Regnskabsmwssig vmrdi 31. december Afskrives over Sr Sr ar Side 12

15 alio pkt.1 "41 olland L Forsyning Renseanlwgget Hunseby Strand ApS 4. Varebeholdning Ravare og hjlpemidler Egenkapital Anpartskapitalen best5r af 100 anparter A nonninelt lngen anparter er tillagt swrlige rettigheder. Selskabets virksomhed er underlagt by cm vandsektorlovens organisering og cokonomiske forhold (Vandsektorloven), spildevandsplaner og betalingsvedtgter. Ifolge loven skal selskabets okonomi hvile i sig selv, saledes at en eventuel kapitaldannelse (overskud gennem effektivisering) ikke kan udloddes til ejerne, men forudsttes at forblive i selctoren. Som folge af restriktioner i vandsektorloven kan ejeren saledes ikke frit rade over den regnskabsmaessige opgjorte egenkapital. 6. Eventualposter og ovrige Okonomiske forpligtelser Eventualforpligtelser Renseanlwgget Hunseby Strand ApS har indgaet en aftale med Lolland Forsyning A/S om kob af administrative ydelser og leje af medarbejdere. Koncernens selskaber hwfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst m.v. Lolland Energi Holding A/S er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen. Koncernens sambeskattede selskaber hwfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat, royaltyskat og renteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medfore, at selskabets haaftelse udgor et storre bel0b. Der pahviler ikke selskabet vwsentlige okonomiske forpligtelser udover de i balancen indregnede forpligtelser. 7. Nwrtstaende parter og ejerforhold Transaktioner Kob af ydelser fra Lolland Forsyning A/S er sket p5 baggrund af kostprismodel i henhold til Vandsektorloven. Herudover har der ikke i 5rets lob, bortset fra koncerninterne transaktioner, vret gennernfort transaktioner med bestyrelse, direktion, vwsentlige kapitalejere, tilknyttede virksomheder eller andre nrtst5ende parter. Side 13

16 oaks olland L Forsyning Renseanlaegget Hunseby Strand ApS Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Arsrapporten for Renseanlwgget Hunseby Strand ApS for 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med arsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uwndret i forhold til sidste ar. Arsrapport for 2015 er aflagt i. Generelt om indregning og moling Indtgter indregnes i resultatopgorelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes vaerdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der males til dagsvrdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopg0relsen alle omkostninger, der er afholdt for at opna arets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageforsler som folge af mndrede regnskabsmwssige skon af belob, der tidligere har vret indregnet i resultatoporelsen. Aktiver indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige Okonomiske fordele vii tilflyde selskabet, og aktivets vwrdi kan males palideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vii fraga selskabet, og forpligtelsens werdi kan males palideligt. Ved forste indregning males aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfolgende males aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og maling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden arsrapporten aflwgges, og som be- eller afkraefter forhold, der eksisterer pa balancedagen. Side 14

17 fteg olland L Forsyning Renseanlmgget Hunseby Strand ApS Resultatoporelsen Nettoomswtning Nettoomswtningen indregnes eksklusive moms og afgifter. Dog indeholder nettoomstningen rensningsafgiften, som er afhngig af forureningsgraden. Nettoomswtningen indeholder desuden 5rets aendring i regulatorisk over- og underdkning. Omkostninger til divarer og hjwipematerialer Omkostninger til r5varer og hjwipematerialer omfatter omkostninger til vedligeholdelse af renseanigget samt forbrug af hjmipematerialer, der er anvendt for at opn5 Arets nettoomswtning. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger indeholder produktionsomkostninger s5som elforbrug, kemikalier, bortskaffelse af samt ovrige produktionsomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger. Al- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger indeholder 5rets af- og nedskrivninger af materielle anigsaktiver, samt avance og tab ved salg af materielle anlwgsaktiver. Andre driftsindtmgter/-omkostninger Andre driftsindtwgter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundwr karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet. Finansielle poster Finansielle indtgter og omkostninger omfatter renter og lignende finansielle poster. Skat of Orets resultat Skat af 5rets resultat, som best5r af 5rets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatoporelsen med den del, der kan henfores til 5rets resultat og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henfores til posteringer direkte i egenkapitalen. Selskabet er sambeskattet med moderselskabet. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Side 15

18 ,011.0 Lolland Forsyning RenseanIgget Hunseby Strand ApS Balancen Materielle anlwgsaktiver Kostprisen er i forbindelse med etablering af selskabet fastsat til regulatoriske POLKA-vwrdier i overensstemmelse med principperne i prisloftsbekendtgorelsen til Vandsektorloven. Materielle anizegsaktiver anskaffet efter 1. januar 2010 m5les til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyt-tet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lonforbrug, materialer, komponenter og underleverandorer. Afskrivningsgrundlaget, der ()pores som kostpris reduceret med eventuel restvwrdi, fordeles linert over aktivernes forventede brugstid, der udgor: Bygninger ProduktionsanIg og maskiner Andre anlwg, driftsmateriel og inventar SO-75 5r r r Der foretages ikke afskrivninger p8 grunde. Aktiver med en kostpris p5 under omkostningsfores i anskaffelses5ret. Nedskrivning af materielle anhvgsaktiver Den regnskabsmwssige vwrdi af materielle anlmgsaktiver gennemg5s 5rligt for at afgore, om der er indikation af vwrdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Hvis dette er tilfwidet, gennemfores en nedskrivningstest til afgorelse af, om genindvindingsvwrdien er lavere end den regnskabsmwssige vzerdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsvwrdi. Genindvindingsvrdien for aktivet opg0res som den hojeste ywrdi af nettosalgsprisen og kapitalywrdien. Er det ikke muligt at fastswtte en genindvindingsywrdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastswttes en p5lidelig genindvindingsvrdi. For aktiver, hvor det ikke er muligt at pore nogen selystwndig kapitalvrdi, da aktivet i sig selv ikke genererer swrskilte pengestromme, vurderes nedskrivningsbehov for den gruppe aktiver, hvortil de kan henfores. Side 16

19 oar si skg Lolland Forsyning Renseanlmgget Hunseby Strand ApS Varebeholdninger Varebeholdninger males til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsvwrdi, hvis denne er lavere. Nettorealisationsvwrdien for varebeholdninger pores til det belob, som forventes at kunne indbringes ved salg i normal drift med fradrag af salgs- og fwrdiggorelsesomkostninger. Nettorealisationsywrdien opores under hensyntagen til omswttelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. Kostpris for r5varer og hjwipematerialer omfatter kobspris med tillaeg af hjemtagelsesomkostninger. Tilgodeha vender Tilgodehavender males i balancen til a mortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsywrdi, hvilket her svarer til pslydende ywrdi med fradrag af nedskrivning til imodegselse af tab. Nedskrivninger til tab opores p5 grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret pa selskabets erfaringer fra tidligere Sr. Periodeafgra.nsningsposter Periodeafgrnsningsposter opfort som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrorende husleje, forsikringsprwmie, abonnementer og renter. Regulatorisk over-/underdmkning Regulatorisk overdkning Regulatorisk overdkning som i de kommende Sr skal afregnes til forbrugerne over vandafledningsafgiften indregnes i balancen som en gwidsforpligtelse i posten "Regulatorisk overdkning". Regulatorisk underdwkning Takstmwssig underdwkning vedrorende tidligere Sr, som i de kommende Sr kan indregnes i balancen under andre tilgodehavender i swrskilt post "Regulatorisk underdwkning" til en \trdi svarende til det bel0b, som ledelsen forventer, vil blive opkrwyet i de kommende Sr. Regulatorisk underdzekning indeholder desuden Srets periodiserede underdwkning som folge af forskelle mellem regnskabspraksis i Srsregnskabet og regnskabspraksis i reguleringsregnskabet. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser indregnes, na'r selskabet som folge af en begivenhed indtruffet senest p5 balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der ma' afgives okonomiske fordele for at indfri forpligtelsen. Side 17

20 sib 1114" %& Lolland Forsyning Renseanlaegget Hunseby Strand ApS Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser Der indregnes udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellenn regnskabs- og skattemssig vrdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat m5les p5 grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vii vwre gwidende, n5r den udskudte skat forventes udlost som aktuel skat. I de tilfide, hvor opgorelse af skattevrdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, m5les udskudt skat p5 grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skattevwrdien af fremforelsesberettigede skattemaessige underskud, m5les til den vwrdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening elle ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser prwsenteres modregnet inden for samme juridiske skatteenhed. Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det belob, der kan beregnes p5 baggrund af 5rets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere 5rs skattepligtige indkomster. Finansielle gmldsforpligtelser Ovrige gwidsforpligtelser m5les til amortiseret kostpris, der i al vwsentlighed svarer til nominel Side 18

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 30 69 04 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5 /11 2015 Søren Ladefoged

Læs mere

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 30 61 52 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2013 Lars

Læs mere

pwc Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99

pwc Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99 Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p5 selskabets ordi nwre generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Pategninger LedelsespAtegning

Læs mere

BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 65 81 05 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2 /6 2015 Bjarne Vestergaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/3 2015 Britta Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Cobra Computer Technology A/S Årsrapport for 2014

Cobra Computer Technology A/S Årsrapport for 2014 Cobra Computer Technology A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 09 08 39 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2015 Leif Nielsen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 06 19 38 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/5 2015 Anders Stahlschmidt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 71 52 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/6 2015 Karsten Kjærulff Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06

Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06 Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. januar 2014. Keld Hansen dirigent Harbogade 51 6990 Ulfborg

Læs mere

Design Cykler Esbjerg ApS

Design Cykler Esbjerg ApS CVR-nr. 24 23 96 24 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/12 2014 Kristian Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

IBDO LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT. Årsrapporten på selskabets den CVR-NR. 33 06 3741. Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk

IBDO LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT. Årsrapporten på selskabets den CVR-NR. 33 06 3741. Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk IBDO Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten på selskabets den CVR-NR.

Læs mere

Dansk Dental Design ApS

Dansk Dental Design ApS Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Cvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Dansk Dental Design ApS Helenelyst 105 8220 Brabrand CVR-nr.:

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /5 2013 Henning Tønder Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013 Nørrebro Fysioterapi ApS Thorsgade 59, st. tv. 2200 København N CVR.nr.: 31 26 96 36 ÅRSRAPPORT 2012/2013 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015 Core Bolig III Investoraktieselskab II Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 20 64 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kaffe og Kage ApS Årsrapport for 2013

Kaffe og Kage ApS Årsrapport for 2013 Kaffe og Kage ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 25 91 26 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/6 2014 Mikael Lunøe Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82 CVR-nr. 30 50 51 82 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.04.15 Per Ryberg Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 10 00 38 65 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den '

Læs mere

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Årsrapport for 2011/12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.01.13 Tom Burgdorf Ringstrøm Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12.

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 ÅRSRAPPORT 1. juli 2013 til 30. juni 2014 (31. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 17. november 2014 Flemming Nørgaard

Læs mere

Guld & Ure City Vest ApS

Guld & Ure City Vest ApS Guld & Ure City Vest ApS CVR-nr. 34 05 24 68 Årsrapport for 2013 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05 2014 Per Borg Dirigent Telefon

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88 CVR-nr. 31 36 64 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.07.15 Ricki Vejsmose Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

HOTEL AMERIKA A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april 2015.

HOTEL AMERIKA A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april 2015. Tlf.: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HOTEL AMERIKA A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten

Læs mere

MOOS+LOOFT APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 1. april 2014. Kirsten Østergaard

MOOS+LOOFT APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 1. april 2014. Kirsten Østergaard Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MOOS+LOOFT APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. maj 2013. Jan Krogh Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Baby ApS CVR-nr. 30605616 Årsrapport

Læs mere

T. Nielsen Ejendomme og Invest ApS. Årsrapport for 2014/15

T. Nielsen Ejendomme og Invest ApS. Årsrapport for 2014/15 T. Nielsen Ejendomme og Invest ApS Lærkedals Allé 37, 5250 Odense SV Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 17/7-30/6) CVR-nr. 36 04 94 80 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 28. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 28. regnskabsår Revisionsfirmaet TORBEN JENSEN Godkendt Revisionsanpartsselskab www.torbenjensen.dk CVR.nr. 27521975 Havnepladsen 3 A 7100 Vejle Tlf. 70 20 13 05 Fax 75 85 85 49 E-mail: vejle@torbenjensen.dk Vejlevej

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 41 18 18 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/7 2015 Frantz Dolberg Dirigent

Læs mere

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67 CVR-nr. 28 30 55 67 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.02.15 Morten Taagaard Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Apricore ApS ÅRSRAPPORT 2014

Apricore ApS ÅRSRAPPORT 2014 Apricore ApS Løvsangervej 5 4300 Holbæk CVR.nr.: 34 88 13 40 ÅRSRAPPORT 2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. maj 2015 Jakob Tholle

Læs mere

NJL Vikar og Flex Montage ApS. Nørregade 63, 7200 Grindsted. Årsrapport for 2013/14

NJL Vikar og Flex Montage ApS. Nørregade 63, 7200 Grindsted. Årsrapport for 2013/14 Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 NJL Vikar og Flex Montage ApS Nørregade 63, 7200 Grindsted Årsrapport for 2013/14 CVR-nr. 31 27 50

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

NÆSBYLUND HOLDING ApS

NÆSBYLUND HOLDING ApS NÆSBYLUND HOLDING ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2013 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/4 2014 Ruth Hessel Madsen dirigent

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS CVR-nr. 28 70 33 25 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordinaere generalforsamling den 2 /s 2013 Peder Holm Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601)

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Årsrapport for 2012/13 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. september 2013 Erik Henningsen

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 78 40 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

for 2013 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordigeneralforsamling Dirigent

for 2013 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordigeneralforsamling Dirigent Nordborg Golfbane for 2013 16 50 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordigeneralforsamling den / 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Pategninger Ledelsespategning 1 Den revisors pategning

Læs mere

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78 Grafisk Arbejde ApS Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg CVR-nr. 29 20 87 78 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 14. april 2015 Som dirigent:... Bastian Dreier Jessen

Læs mere

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS CVR 29 69 00 22 Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 6. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 12. februar 2013. Dirigent: S. E. Kracht c/o Svendborg

Læs mere

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79 CVR-nr. 27 68 34 79 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.05.15 Lisbeth Degn Bladt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Inter-Graphics.dk A/S Bytorvet 14, 8722 Hedensted Årsrapport for 2014 CVR-nr. 25 06 89 47 Årsrapporten

Læs mere

ORSKOV OFFSHORE A/S 2013/14

ORSKOV OFFSHORE A/S 2013/14 Tlf: 96 20 76 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab frederikshavn@bdo.dk Rimmens Alle 89, Box 712 www.bdo.dk DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ORSKOV OFFSHORE A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

JFC MOTOR APS LAURITZENS PLADS 1, 4. SAL, 9000 AALBORG

JFC MOTOR APS LAURITZENS PLADS 1, 4. SAL, 9000 AALBORG Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JFC MOTOR APS LAURITZENS PLADS 1, 4. SAL, 9000 AALBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663. Årsrapport 2014

Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

Bojesen Chokolade A/S Vesterbrogade 4 A, 1620 København V

Bojesen Chokolade A/S Vesterbrogade 4 A, 1620 København V Bojesen Chokolade A/S Vesterbrogade 4 A, 1620 København V CVR-nr. 30 71 70 82 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

HERNING BILCENTER ApS

HERNING BILCENTER ApS HERNING BILCENTER ApS Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/08/2012 Svend Ole Jensen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Jørn's Smedie & VVS ApS CVR-nr. 26085403. Årsrapport 2014

Jørn's Smedie & VVS ApS CVR-nr. 26085403. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Jørn's Smedie & VVS ApS CVR-nr. 26085403 Årsrapport

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

AKADEMIET FOR PSYKOTERAPI ApS

AKADEMIET FOR PSYKOTERAPI ApS AKADEMIET FOR PSYKOTERAPI ApS Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 Mogens Jørgensen Dirigent Side 2 af 16 Indhold

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57 CVR-nr. 28 86 80 57 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Torben Høholt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Energy Light ApS. Årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er fremlagt og godkendt. Dirigent. Kenni Steen Andersen. CVR-nr.

Energy Light ApS. Årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er fremlagt og godkendt. Dirigent. Kenni Steen Andersen. CVR-nr. Energy Light ApS CVR-nr. 34 07 87 69 Årsrapport for 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01 2015 Dirigent Kenni Steen Andersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836 Årsrapport

Læs mere

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837

Læs mere

MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K

MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K CVR-nr. 34 88 21 26 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2014 Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 16. juni 2015 Dirigent Navn: Lars Meinertz INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Space Copenhagen Design ApS CVR-nr. 25 70 84 15

Space Copenhagen Design ApS CVR-nr. 25 70 84 15 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Space Copenhagen Design ApS CVR-nr.

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

Tican Foods Scandinavia A/S Årsrapport for 2013/14

Tican Foods Scandinavia A/S Årsrapport for 2013/14 Tican Foods Scandinavia A/S Årsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 30 94 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2 /12 2014 Niels Jørgen Villesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

BMI Innovation ApS. Metalgangen Karlslunde. (CVR-nr ) Årsrapport for 2013/14

BMI Innovation ApS. Metalgangen Karlslunde. (CVR-nr ) Årsrapport for 2013/14 apoere revision STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BMI Innovation ApS Metalgangen 15 2690 Karlslunde (CVR-nr. 25 48 71 76) Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BNC Holding ApS Markskellet 4 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 29 81 23 22

BNC Holding ApS Markskellet 4 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 29 81 23 22 CVR-nr.: 29 81 23 22 ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 (7. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 12. december 2015 Kirsten Kaagh Mogensen Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger...

Læs mere

HF TAX A/S STRANDVEJEN 163, 2. TH., 2900 HELLERUP 2014/15

HF TAX A/S STRANDVEJEN 163, 2. TH., 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HF TAX A/S STRANDVEJEN 163, 2. TH., 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

Interpart Middelfart ApS Skærbæksmøllevej 22 5500 Middelfart. CVR-nummer: 14725636

Interpart Middelfart ApS Skærbæksmøllevej 22 5500 Middelfart. CVR-nummer: 14725636 Skærbæksmøllevej 22 5500 Middelfart CVR-nummer: 14725636 ÅRSRAPPORT 1. maj 2012 til 30. april 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/10 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Thye Entreprise ApS Årsrapport for 2014/15

Thye Entreprise ApS Årsrapport for 2014/15 Thye Entreprise ApS Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 33 03 44 31 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/10 2015 Morten Thye Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

Nordic Theresa Partner ApS

Nordic Theresa Partner ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling (dirigent) CVR-nr. 35 03 84 26 rt Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Beretning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2009 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Slik & Is Kælder ApS. Årsregnskab

Slik & Is Kælder ApS. Årsregnskab Slik & Is Kælder ApS Fiolstræde 29, kl. 1171 København K CVR-nr.: 35 82 39 80 Årsregnskab 1. Regnskabsår 4. april 2014-31. December 2014 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5000 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984 Årsrapport

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652 Falstervej 9 st. th. 2000 Frederiksberg. Årsrapport 2014/15. Dirigent

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652 Falstervej 9 st. th. 2000 Frederiksberg. Årsrapport 2014/15. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Bil-Forum import og eksport A/S CVR-nr. 31 08 69 06

Bil-Forum import og eksport A/S CVR-nr. 31 08 69 06 CVR-nr. 31 08 69 06 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.05.13 Niels Jørgen Kristensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere