"\\VdA Mi1Jø- og Energiministeriet 1lffff' Skov- og Naturstyrelsen Q~;:~~~~a~~~~~cr,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""\\VdA Mi1Jø- og Energiministeriet 1lffff' Skov- og Naturstyrelsen Q~;:~~~~a~~~~~cr,"

Transkript

1 J. mcdarb. Sagsnr. SN ~YSADM / "\\VdA Mi1Jø- og Energiministeriet 1lffff' Skov- og Naturstyrelsen Q~;:~~~~a~~~~~cr, Sagstckst L)' t ny M 11 ~ vand- og vindrnøll, l yd ing J 17, Rtng ryn Arnt Erindring: tekst/dato Sign. Fremtaget Opret. dato Ol M 1 + i 1-- l nr. : 1 b J.C. Balling Jensen Cj rlav M l 1mnun Lydinge By, Krarup Ringe ~-.orn run~ 'l t yr Arr L~ omrnun M -i,,~ r. f'r dning,. vn t f. F"_..n5. Amts ydlig Fredning.kr ds M 1 t ~r Rctt n i cv ndb rg rr 1n. : '1 gc:::lato r: r r øj ~Il v. Afd. BYG Gl. jour.nr c;''"'~/ Sagshcm isning

2 Indeholder private oplysninger som er fj em et fra sagen

3 Skov- og Naturstyrelsen Bygningsrestaureringskontoret 21. december 2000 Akt nr.: '?J O Svar på akt. nr. ~ -- J. nr / og / l Til Bygningsfrednings-og Bevaringskontoret -.. Ophævelse af fredningen på Skovby Mølle og Lydinge Mølle Som oplyst overfor Lisbeth og Elisabeth er der endnu to møller, hvor fredningen bør hæves, da tilstanden er så dårlig, at der stort set ikke er mere at komme efter, bortset fra biologerne, da begge møller er ved at overgå til planteriget. Det drejer sig om: - Skovby Vindmølle i Nørre Alslev Kommune på Falster, der ejes af Per Søfeldt, som bor på ejendommen og Lydinge Vindmølle i Ringe Kommune på Fyn, der ejes af J. C. Balling Jensen, Søro 4, 4000 Roskilde. Fælles for begge møller er, at vi sammen med ejerne og de lokale kommuner har undersøgt mulighederne for en bevaring og gennemførelse af de omfattende og nødvendige istandsættelses-arbejder, men desværre uden held. Vi var opmærksom på begge møller i forbindelse med den store gennemgang af møllerne i perioden fra , der førte frem til forelæggelsen af møllegennemgangen for Det Særlige Bygningssyn i september På det tidspunkt blev Lydinge Mølle forelagt som en egentlig ophævelsessag, men den blev afvist af Bygningssynet med henblik på nye forhandlinger med ejeren og Ringe Kommune. Dette er sket uden positivt resultat. Med hensyn til Skovby Mølle, mente ejeren på daværende tidspunkt, at de nødvendige midler måtte kunne skaffes, men ejerne erkender nu, at det ikke er muligt. Jeg vil derfor foreslå, at begge møller medtages på et af de kommende møder i Bygningssynet med henblik på ophævelse af fredningen. Begge ejere er indforstået med, at fredningen hæves. Hvis der er brug for yderligere oplysninger, bidrager jeg gerne. Venlige hilsener

4 Akt. nr.: Il~ Svar på Enf.:..,_,., MILJØ & ENERGI MINISTERIET J. C. Balling Jensen Søro Roskilde SKOV- OG NATURSTYRELSEN Bygningsrestaureringskontoret J.nr / Ref. TOL/ton Lydinge Mølle, Lydinge Møllevej 17, Ringe Kommune Den 1 l. december 2000 Tak for brevet af 29. november 2000 og kopien af Fredningsnævnets kendelse fra 1955, hvor blandt andet de store træer mellem vandmøllen og agerumsladen blev fredet. Det vil sige, at træerne blev fredet efter bestemmelserne i den daværende lov om naturfredning. Som du selv erkender, ændrer det ikke ved den kendsgerning, at skaderne efter stormen den 3. december 1999 på de bygningsfredede bygninger endnu ikke er udbedret. Ved min telefoniske henvendelse den 24. november 2000 oplyste jeg, at styrelsen er meget bekymret over tilstanden af de fredede bygninger og især det forhold, at folk, der opholder sig i bygningerne, desværre kan komme alvorligt til skade. Det er styrelsens klare opfattelse, at du som ejer har ansvaret for eventuelle skader, som folk måtte pådrage sig under ophold i de fredede bygninger. Som oplyst telefonisk overvejer styrelsen derfor næste år at indlede en sag om påbud om gennemførelsen af de mest nødvendige sikrings- og istandsættelsesarbejder af tag og fag, for derved at stoppe det accelererende forfald, medmindre ejendommen afhændes til anden sige og en ny ejer påbegynder de nødvendige arbejder. MiljØ- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen limnidsgade København Ø Torben Olesen 1'/f: Fax: Telex: nature dk E-post:

5 . Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen Bygningsrestaureringskontoret Haraldsgade København Ø att.: Arkitekt, m.a.a. Torben Olesen Roskilde, 29/ll-2000 JCB/EJ Sk Modtaget 1 ov. og NaturstYrelsen - 1 DEC vedr.: Lydinge Mølle, fredningen af asketræer Kære Torben Olesen, Ifølge aftale fremsendes hermed vedlagte kopi af fredningskendelse, tinglyst 14/ på ejendommen matr. nr. lb og 6 af Lydinge by, Krarup sogn. Foruden møllerne omfatter fredningen også de mellem lade- og møllebygningen voksende store træer (ca. 15 asketræer), se nederst side 2. Det har ikke været muligt at konstatere, om der har stået så mange store asketræer, men ud fra gamle billeder af boghvedemøllen/stakladen og Sylvest Jensens luftfotos, ser det ud til godt at kunne være tilfældet. Hvis vi eller andre nogensinde kommer så langt, bør de nu f ældede ca. lo asketræer naturligvis plantes igen. I så fald - og måske allerede nu - bør fredningen af dem dog nok ændres, så den tillader beskæring af kronernes højde og bredde. Som de stå r nu, udgør de - som stormen 3-4/12,1999 afslørede - en overhængende fare for ladebygningen og møllegårdens nordvendte længe/vandmøllen. Måske burde man i den forbindelse overveje andre træer, der har en mindre og slankere krone end ask. Disse forhold skal naturligvis p å ingen måde flytte fokus fra de p å trængende reparationsarbejder p å bygningernes stråtage. Det samme gælder desværre også den kendsgerning, at Fyns Amt har brugt op imod en million kroner på at etablere en fiskepassage ved Lydinge Mølle, mens man ikke har kunnet finde en krone til støtte for restaurering af selve bygningerne. Jeg er dybt skuffet over dette misforhold mellem offentlige myndigheders ønske om naturforbedringer og bevarelsen af samfundets kulturhistoriske værdier. Jeg håber du bærer over med mine frustrerede hjertesuk. MilJ ø- og Ener.. gjmtmstenet Skov- og Naturstyrelsen ~ J.nr. SN /. 7, Akt. nr. }}( (/.<.s;'/7-3._ CC{j / /' )c-cfl) 71/cD/TOL

6 ' Anmelde""~ii,-~g~ ~~~ "1f - - '.. /.:.:.~ : ::.,. F red nin c:~ ruevnet fo; :.S~,~-~11~~: ~.~.. > amt~rådakreds. ' U d e le t i! t ~te~pel ~ o g R3 byrfri i h.t.. l ov nr. l4o/1337 a! f.... ø age n: 19/lgr;r; S pøl" P,el!lå l om fr e~ni n~ at Lv-1 i ~e Vøt\~a llee om P.i"'fe1nu. Fcrmar~tU'l, domma:r li, x.i8t!%'-u1~lt"jtn. det amtsvel.'.t fth~~l m. Sd.T. X:. G, Larsen, ulb~lla o~ det eo~nevalgt m~t1lem, tld1&ler B.!huta n, Xrerup. var mødt. Der tremlagdeø: A. Skrivelee af 29/' 1955 t~a ingeniør Anders Jeøpere n~ Virum, B. Udkast til deklaration c. & D. 2 $tk.!otogratisr B. & P. H G. Kort ".. R. - P: Gennemslag af 6 Indkaldeleer til mødet i da«. Æ. Retu~neret i~dkal~elae til tru K. R. Meaegeard med me4deleløe fra poetvøeenet 01:1 at adr~~eaten (der ha:r tin~lyet aftægt pa ejepdommen } er ~~d 1. 19~9,.R. Skr i vel3 e fra Møl l ~ejer s.,,. J. C'hri~ t i a ns en MilJø- og Energiministerlet " Danmarks M turfr e<ininr,~.f.or en i np, J.nr. SN C} 2f/y 7-J, T. Tin~bogsattest. - 1 DEC. 200((. cm;.antruffet blev: Akt.nro~ Ejeren og ejerind~n af I.vdir.gEI malle, Møller Sør~en ChriP!tiensen og hustru,!ru Martha Emilie Christiansen. Endvidere mødte: Por nationalmusreet ove.rinepektør dr. phil. Axel Steønaberg, Iebenhavn HIV SN.U - (-\/7.1.

7 So,5n e rå.j.j-: For lan1bo~pareka~e~n :ror F" n som penthwvar 11 Landcreditkaspen v a :r!n~en mødt tt Fyns stifte B?arekaaae 11 Ingeni~r Anders Jeap~raen, Vir :~ var mo ~ t " ~ l., l Ingentør Jorgen ~hristensr:"n, P a nt ha o nl3 ~ arle 6, U1"!nse var ma1t Sparekassedi.rektar Tcrp-PederBen, Hyborg, var ikke ru3dt "For Dal"'.Ir.arke naturf: edning~forening mødte f o 'ri:hinden fo:r!okalkornitec!':. for Krarup, Esp e: og om~gn 1!:ru :P~tl"e. Mosegaard Endvidere mgdt;e!orskellige ltjdseje."'e indkaldt a! hodeeelekabet1 Chris t en.a as1(ov ga.erdman<1., K:rarup Kaj ~iland, 'do. do, Rasmus Knudsen, husmand do. Formanden gjorde rede f or tormillet m~d ~nød e t nemlig en!redning af e~ag jwferrje ve" L v din~e Vin-d- og vandmøll.e,navnlig arealerne mellem de to r"oller, herunder m3ller\ammen. Et ~pør~soaal om en fre1nin~ af øn ~el tr~er 1ratta~e~. Møllaejer J3:r~en Chri~tiansen o ~ ~ru Ml;lrtha Endlie Chri~tiansen er~~r ede s i B in~ -fors t! et men, at -1 e :r :eor eta ~es Et n 'fred ni n~ a f mat r. n ~, v d inge b. 1, Krarup s o~n, o~ af. 1e hø.1e t!'~er mellem møl l e:m. o~ led e by,gnin~en. Der afsagde~ derefter allydende Kendela e Miljø- og Energiministerlet J,nr. SN 1996 ~ q;;_f/'/?3 -(f?jv /..: 1 DEC Akt. nr.. 2&- Ejendommel'l mat r. nr. l b og 6 a f Lyd ingf: by, Krarup tsogn, hvorpå Lydinge vandmølle og Lydinge vindmølle ligger, frede~; Der må derfor fremtidig ikke uden frednings~vnets godkendelse i det enkelte tilfælde opf~ree andre bygninger eller tilbygninger end de, der nu ligger p~ arealet. ~er må ikke på arealet opelskes træer eller buskvækster af en sådan størrelse, nt de kar. ~ene~e synet af de to møllebyp:ninger. De på arealet imellem ledebygningen ~g m~llebygningen voksende store t ræer (ce. 15 egketr~er) ~redes li~eledas. De må her~fter ikke f~l1es. to-oek~ree, undereraves eller pli an~ en mai.ie under~ives en behandling, der helt eller dalvin kan me1f0te ~eres øl.i~l~g~elee. ~.;ø,..~... 6SSvSt6SSv5199 (V(; T

8 . {" ~;... ;. ~R-f; - ~~ :-:.t.. ' -... '. '-'! i.:',.:v~i~'.. ~~lt?\:.:i~.,' ;;~. ~: :-~~ -)~-~-,..;.-: :~:.~"'!::':.T.~~f--:~:-~, -.-~~~ I ' å t a li'? b ( l"~t. t i ~~e -~ r ~ f r e i ::in- ::!"l:"" V n~ t fer S v e n d bor"-'< B!tlts r A de kr e d s <.;:-1 ' '..... Df>tl.!:.'e ken'lels~ tinrl- ~e? v~'l n"'vnp.t~., f'oran~taltnin~ p~ 'len fo:r- -;j nævnte ejentiom, r~.r land brug. K. G. Lal'sen B. Thut?sen Uds~riftens rigtighed bekr~ftes. Fred nin.gs n<evnet. for Sven ~l bc>r g amt0r&dsk1 e d s, d en ly. jun i Af~:ifr : 14'': ," ~ lalr -~- "' Kr. r, (:),,.. L~t Ti.ngbog. Bd.. ~p ~- '3- ~ ~..f' ~ ' '...! l. J'PJ ~ ~~. ~.. ~?';t(.,? ~~. ~,~ Miljø- og Energiministeri~t : J.nr. SN ;Jlf?- 3 - OcrO / - 1 DEC. 2000, Akt.nro ;zgv. Hl\' SN.\d 699v91ESSPST9'3

9 Skov- og Naturstyrelsen Bygningsrestau re rings kontoret 26. november 2000 J. nr / \ Akt. nr.: ~ 7- Svar på akt. nr.: -- NOTAT om Lydinge Mølle, Ringe Kommune, Fyns Amt Ved telefonisk henvendelse den 24. november 2000 til tækkemand Jens Greve orienterede jeg om den aktuelle situationen på Lydinge Mølle og forespurgt, om Jens Greve fortsat er interesseret i at overtage ejendommen. Jens Greve var ikke afvisende og ville godt tænke lidt mere over sagen. Vi aftalte, at vi skulle tales ved indenjul i år. Jens Greve kan træffes på telefon: ~ Torben

10 Skov- og Naturstyrelsen Bygningsrestaureringskontoret 26. november 2000 J. nr / l Akt. nr.: fj... ~ svar på akt. nr.:.", NOTAT om Lydinge Mølle, Ringe Kommune, Fyns Amt Ved telefonisk henvendelse den 24. november 2000 til ejeren, Jens Balling-Jensen af Lydinge Mølle har jeg spurgt til den aktuelle situation for mølleanlægget Balling-Jensen oplyste: at ejendommen fortsat er udbudt til salg at han netop har bedt Banske Bo vurdere mulighederne for et salg at han har drøftet sagen med sin advokat at der intet er foretaget med hensyn til oprydning eller udbedring af skaderne efter stormen samt at ejendommens officielle handelspris er ca. 1,6 mio. kr. På den baggrund udtrykte jeg bekymring for anlæggets bevaring og oplyste: at han som ejer er ansvarlig for eventuelle skader børn eller voksne måtte pådrage sig under ophold eller færden i møllen og de øvrige bygninger at han som ejer er ansvarlig for udbedring af skader på bygningerne samt at styrelsen senest l. februar 2001 formentlig vil være nødsaget til at iværksætte en sag om påbud om gennemførelse af de nødvendige sikrings- og afdækningsarbejder af utætheder i tage og facader. Vi aftalte, at vi skulle tales ved i begyndelsen af januar måned 200 t om det videre forløb. ~- Torben....

11 Skov- og Naturstyrelsen Bygningsrestaureringskontoret Akt. nr.: ').r;- 2 LJ var P-å akt nr.: { Den 7. juli 2000 J.nr / Ref. TOU- Til susanne Andersen Naturforvaltningskontoret Kære Susanne I fortsættelse af telefonisk samtale dags dato følger vedlagt som aftalt sagen om endnu et fiskestryg på Fyn, denne gang ved Lydinge Mølle, Ringe Kommune. Ved en misforståelse er sagen blevet indjournaliseret hos os, men jeg håber du alligevel klarer udfordringen trods den korte høringsfrist midt i ferieperioden. K~ Torben Olesen

12 E{3 tayu~~~~!miljø U afdelingen Skov- og Naturstyrelsen Bygningsrestaureringskontoret Haraldsgade København Ø Sk Modtaget i OV- oo- \T t......!trc:tvr I e sen J O JUN! 2000 Fax: Tit: Journal nr. (Bedes anført ved alle henvendelser) Deres ret. Dato l CLP 2 9 JUNI 2000 Vedrørende forbedret fiskepassage ved den fredede Lydinge Mølle i Hågerup Å. Fyns Amt bar aktuelle planer om at forbedre fiskepassagen ved vejbroen, hvor Hågerup Å løber under Lydinge Mølle Vej. Fiskepassagen etableres i Hågerup Å ca. 20 m nedenfor vejbroen, ved at fylde sten på bunden over en ca. 60 m lang strækning, så der dannes et stejlt vandløb - et stenstryg. I henhold til aftale med ejer af den fredede Lydinge Mølle, fremsendes forslaget hermed Skovog Naturstyrelsen til udtalelse og eventuel kommentering. I den sammenhæng kan det bemærkes, at forslaget alene berører vandløbet Hågerup Å, og kun nedenfor vejbroen (frislusen), og at forslaget ikke på nogen måde ændrer på muligheden for, på et senere tidspunkt at genoptage mølledriften ved Lydinge Mølle. Projektet offentliggøres onsdag den 5. juli 2000 ved annonce indrykket i Midtfyns Posten, med mulighed for at fremkomme med indsigelser inden den 2. august Miljø- og Energiministeriet Sektionsleder Skov- og N a turstyr elsen 6/ J.nr. SN j.]77! J 3 ~ C-oo / Bil. /7- -)o-o-o Akt. n r.~ y 7 Amtsgården. Ørbækvej Odense SØ Telefon Internet:

13 /.. Fyns Amt Natur- og Vandmiljøafdelingen Vandløbssektionen 26. juni CLP/ HÅGERUP Å L YDING E MØLLE (V AND MØLLEN) IDESKITSE TIL FORBEDRET FISKEPASSAGE: Eksisterende forhold: Mølleanlægget fremstår delvis intakt. Der ledes ikke vand ind til møllen. Lydinge Mølle var oprindelig en græsmølle. En græsmølle drives ikke om sommeren, hvor mølledammen tørlægges og afgræsses. Vandet kan ikke stemmes op, da stemmeværket (frislusen) ovenfor vejbroen er fjernet. Den faste bund i vejbroen ligger højere end vandløbsbunden nedenfor, hvorfor der dannes et styrt l stryg på ca. 70 cm. Hågerup Å's samlede vandføring løber i dag gennem vejbroen. Fremtidige forhold: Vejbro: Brodæk og fløjmure bevares intakt. Bund ved indløb i station m sænkes ca. 10 cm til kote m. Alle eventuelle rester af stemmeværk fjernes. Hvilebas sin: Nedenfor udløb fra vejbro i station m etableres et 21 m langt hvilebassin (nuværende høl), med ind- og udløb i kote m. Stenstryg: Nedenfor hvilebassinet i station m etableres et 60 m langt og ca. 12 %o stejlt vandløb sikret med sten - et faunapassabelt stenstryg. Stryget afsluttes ved tilløb fra møllen. Rørudløb: Alle rør med udløb nedenfor vejbro forlænges nedstrøms til nyt udløb. Miljø- og Energlmlnls~Jt ( J.nr. SN Sj if? O 6 JULI 2000 m nr. J. y

14 , Akt. nr.: f).;"/; '7 ~ svar på akt. nr.:aj... MILJØ & ENERGI MINISTERIET Elin Jørgensen og J.C. Balling Jensen, Sorø 4, 4000 Roskilde. SKOV- OG NATURST>'RELSEN Bygningsrestaureringskontoret J.nr / Ref. TOL!ton Lydinge Mølle, Lydinge Møllevej 17, Ringe Kommune. Den 22. februar 2000 Tak for brevet af 28. januar 2000 om den aktuelle situation for ovennævnte fredede bygningsanlæg. Med hensyn til den omtalte fredning af asketræerne ved åen og laden kan det oplyses, at disse træer ikke er omfattet af den fredning, der er foretaget af bygningerne, der er fredet efter lov om bygningsfredning. Hvis træerne er fredet, må det være sket efter lov om naturbeskyttelse. l givet fald skal l kontakte Fyns Amt, der så vil forholde sig til spørgsmålet om eventuel ophævelse af fredningen af træerne eller til nyplantning. For så vidt angår skaderne efter stormen den 3. december 1999 på de fredede bygninger og den manglende vedligeholdelse har jeg naturligvis en vis forståelse for, at l søger at begrænse udgifterne mest muligt, da l har sat ejendommen til salg, men det ændrer ikke ved det forhold, at fredede bygninger skal holdes i forsvarlig stand, herunder tæt på tag og fag. Styrelsen må derfor forudsætte, at I indhenter tilbud på udbedring af skaderne på stråtagene på møllegården og laden med henblik på at få hullerne lukket på forsvarlig måde for derved at reducere omfanget af skader på tagværker og dermed udgifterne til kommende istandsættelsesarbejder. De nødvendige tækkearbejder vil formentlig efter ansøgning herom kunne udføres med støtte fra styrelsen. Hvis styrelsens støtte kombineres med "forfald-pr-år"- Mi/jo- og Energiministeriet ordningen vil de samlede udgifter for Jer være af begrænset omfang. Dette Skov- og Naturstyrelsen arbejde må alt andet lige betragtes som en form for investering, der gerne Haraltlsgatle SJ 2100 Kobenlmvn Ø skulle komme tilbage ved det planlagte salg af ejendommen. Tlf: Derimod bliver situationen for vindmøllen stadig mere problematisk og Fa.~;: Telex: nature dk alvorlig. Det var forunder) igt, at møllen ikke væltede under stormen. Det må E-post(Jntemet): formentlig skyldes de store huller i mølleskroget Som tidligere tilkendegivet, E-post (X-400): Cetlk; A=dk400; P=sns; S=s11S

15 2 vil det være Jer som ejere af møllen, der vil blive draget til ansvar, hvis nogen kommer til skade under ophold i møllen. Indtil videre forudsættes det som anført, at I fremsender tilbud fra tækkemanden på udbedring af hullerne i tagene og oplyser, hvornår tækkemanden kan udføre det nødvendige arbejde, medmindre det lykkes at afhænde ejendommen i løbet af meget kort tid, hvilket vil sige inden for de kommende 2 måneder. Herudover kan det oplyses) at styrelsen ikke har erfaringer med ~angsauktioner over fredede bygninger. Desuden kan styrelsen på nuværende tidspunkt ikke umiddelbart anvise egnede løsninger på bevaringen af anlægget. Styrelsen vil naturligvis fortsat være opmærksom på situationen og i givet fald henvise eventuelle potentielle købere til Jer. Giver ovenstående anledning til bemærkninger, er I naturligvis velkommen til at kontakte styrelsen. Torben Olesen

16 Skov- og Naturstyrelsen -t FEB Skov- og Naturstyrelsen 13. kontor Haraldsgade København Ø Roskilde, 28/ JCB j EJ att.: Arkitekt, m.a.a. Torben Olesen vedr.: Lydinge Mølle Kære Torben Olesen, /I Fortsættelse af telefonsamtalen med min hustru Elin Jørgensen efter stormen den 3-4/ , skal jeg herwed blot bekræfte, at l det vestligste af de fredede asketræer nord for Haagerup Å mellem møllegården og stakladen er væltet over på denne og næppe står til at redde fra opskæring og fjernelse. l.(oniw l Vi skal derfor anmode Skov- og Naturstyre l s en om at ophæve fred- 14 ~-- ningen af omtalte asketræ. Samtidig vil vi godt benytte lejligheden 11 ~ f'/\t;;t ti l a t spørge, om det ikke ville være en go d ide o g s å at ophæve 'ICOvl '11\... fredningen af de øvrige asketræer, hvoraf mindst et har mistet en 1(> ~IHA~~~~ stor del af toppen under stormen sidste år. M- ~~ "-TI Be grundelserne er følgende : y -00 l l z. UVtN 1. Træernes rodfæste er meget svagt i den bløde, fugtige jord på 'TI?.<fltNi åens nordside. E'"Q tj,.(l(;:: l 2 Endvidere har træerne nået en højde, s å kronerne under kraftig OMrA lt;/,on: t:r-t!)t-.1fr~'t-.\ vindbelastning giver et utilsigtet stort vrid på træernes fod. 14 VIL tlo(ll<. j. Endelig udgør træerne, som det nu har vist ~ig, en betydelig B c tiaf'l~t..l; risiko for de omkringliggende bygninger..!>el 1 /z-00\)c,)ii-j Vi mener disse ulemper og risici mere end opvejer de æstetiske værdier, træerne repræsenterer, og håber Skov- og Naturstyrelsen er enig heri. Om skaderne på stakladen og stråtagene på de øvrige bygninger samt vindmøllen skal vi bemærke følgende Vi ville naturligvis gerne have udbedret disse skader snarest muligt, men dels er ventetiden på tækkearbejde p.t. meget lang, dels overstiger de samlede udgifter til skadernes udbedring og den løbende og accumulerede manglende vedligeholdelse vore økonomiske muligheder. I og med vi har sat ejendommen til salg i 1999 og håber at finde en køber snarest i det nye år, har vi besluttet at begrænse udgifterne mest muligt og kun lade udbedringen af skaderne omfatte de mest nødvendige sikringsarbejder. Ingen kan vel i den nuværende situation fortænke os i at søge tabene begrænset mest muligt, og enhver udgift vil derfor fremover blive afvejet mod de eventuelle fordele, de kan udgøre ved salget. Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen J.nr. SN ;/4':73- O -.-o l Btf, Akt. nr. Z Z. frjc.) TOL

17 Såfremt ejendommen ikke finder en køber i den nærmeste fremtid, vil sådanne udgifter blot betyde yderligere tab ved dens senere afhændelse, og det er vi naturligvis ikke interesseret i. Vi skal være de første til at beklage, at tingene har udviklet sig på denne måde, og vi ved godt, at disse økonomiske beslutninger strider imod forpligtelserne som ejere af en fredet ejendom. Vore forhåbninger om at få ejendommen solgt er ikke så store, at vi kan tillade os en anden holdning, når vi samtidig skal sikre familiens økonomiske overlevelse. Selv om vi ikke tror på mirakler, vil vi alligevel benytte lejligheden til at spørge Skov- og Naturstyrelsen, dels om den kan anvise bedre løsninger på Lydinge Mølles problemer end de nu iværksatte salgsbestræbelser. Dels hvad vi stiller op med ejendommen, hvis den mod forventning ikke kan sælges på normal vis gennem en ejendomsmægler som Colliers Hans Vestergaard? Har Skov- og Naturstyrelsen selv nogen erfaringer med tvangsauktioner over fredede ejendomme eller deres overtagelse af panthavende kreditforening? I så fald er vi naturligvis meget interesseret i at høre nærmere. Til slut vil vi blot gerne sende Skov- og Naturstyrelsen de bedste - omend stærkt forsinkede - ønsker om et godt og lykkebringende år alling Jensen P.S.: Da vi i sin tid tegnede en bygningsforsikring for Lydinge Mølle, var det i den faste overbevisning, at den dækkede både brand og stormskade. Efter en nærmere gennemgang af police og forsikringspapirer, må vi desværre erkende, at ejendommen kun er brandforsikre t.

18 ) MILJØ & ENERGI MINISTERIET Foreningen for Bygnings- og Landskultur på Midtfyn v)poul Erik Hansen Dalager Ringe Akt. nr. ~\ Svar p l t r' SKOV- OG NATURSTYRELSEN Bygningsrestaureringskontoret J.nr / Ref. TOL/- Lydinge Mølle, Lydinge Møllevej 17, Ringe Kommune Den 17. december 1999 Tak for dit brev af 9. december 1999 om den aktuelle tilstand af det fredede mølleanlæg efter stormen den 3. december Styrelsen er ganske enig i din vurdering om, at tilstanden ikke er tilfredsstillende. I den forbindelse har jeg været i kontakt med ejerne, der oplyser, at stormskaderne vil blive udbedret så snart det er muligt at få fat i håndværkerne. Det redder ikke selve anlægget, da ejerne som bekendt har sat ejen~ dommen til salg. Så hvis du eller andre medlemmer af foreningen kender nogen, der er interesseret i at overtage ejendommen, er de velkommen til at kontakte ejerne, Elin og Jens Balling Jensen, Roskilde på telefon v~, Torben Olesen Mi/jo- og Etrergimitristeriet Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade Kobe111lavn Ø Tlf.: Fax: Telex: nature dk E-post:

19 Skov- og Naturstyrelsen Bygningsrestaureringskontoret 16. december 1999 A\<t. n svar P NOTAT om Lydinge Mølle, Ringe Kommune Ved telefonisk henvendelse den 16. december 1999 til Elin Balling Jensen, den ene af de to ejere af møllen, på baggrund af de seneste to henvendelser om anlæggets tilstand har jeg spurgt til den aktuelle situation, specielt efter stormen den 3. december 1999, hvor der er væltet et stort asketræ ned over laden. Elin Balling Jensen oplyste, at de var orienteret om situationen, at de har kontaktet Falck til at udføre den nødvendige afdækning og forsikringsselskabet til vurdering og udbedring af skaden. Derimod var der endnu ingen seriøse henvendelser om køb af ejendommen. Elin Balling Jensen var klar over, at vi "puster dem i nakken" og lovede at holde os orienteret om det videre forløb. Jeg oplyste, at vi formentlig ville foretage en fornyet besigtigelse af Lydinge Mølle i løbet af februar eller marts måned med henblik på eventuel opfølgning af de nødvendige sikringsarbejder. Torben

20 ---~--- Skov- og Natuntyrelsen Bypingsrestaureringskontoret 16. december 1999 Akt. nr. \~ Svar på alct. nr.. \:b NOTAT om Lydinge Mølle, Ringe Kommune Ved telefonisk samtale den 16. december 1999 med Adam Schacke på baggrund af hans af 14. december 1999 om tilstanden af Lydinge Mølle har jeg oplyst, at styrelsen er bekelftdt med tilstanden og gennem årene har været i løbende kontakt med ejerne for at søge de nødvendige arbejder gennemført, men indtil videre uden held. Jeg takkede Adam Schacke for hans henvendelse og vi aftalte, at han kunne vende tilbage til sagen, hvis han fandt nogle gode ideer til anlæggets anvendelse og bevaring. Torben

21 Skov og Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Ringe den 9. dec Vedr. Lydinge Mølle. Vi har i Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur på Midtfyn gennem længere tid haft opmærksomheden rettet mod Lydinge Mølles tilstand, og må konstatere at den er i meget ringe stand. Orkanen den har gjort yderligere skade på alle bygninger. Vi tillader os hermed at spørge til Skov og Naturstyreisens holdning og eller planer med Lydinge Mølle. Undertegnede har d.d. besigtiget møllekomplekset og må med bekymring melde, at et stykke danmarkshistorie er ved at gå tabt. Der er ikke meget strå tilbage på vindmøllen og de bærende konstruktioner er hårdt angrebet af råd, det må undre at den stadig står op. De øvrige bygninger har det også meget dårligt. Store huller i stråtagene, alle rygninger er blæst bort, flere rygningstræer er blæst ned og et stort træ er væltet ned i taget på ladebygningen med et stort hul til følge. Især staldbygningen og ladebygningen har mange og store huller i tagene. Selv det "nye" tag over stuehuset er i dårlig forfatning. Mange døre er blæst eller slået op, mange vinduer er med knuste ruder. Alt i alt et meget nedslående syn. Skal dette fredede bygningsværk bevares for eftertiden er det sidste udkald. Med venlig hilsen ~~~~ \ZCUAt~ Poul Erik Hansen Dalager Ringe tlf '\1i1J~ - og En"... s~.rgmllntsroriet n:o.~- J.nr. :::>N 1996 ~ Akt.nr. 1 og Naturstyrelsen ~ - ;;_':s/'i1'3.- tjcct Bil.

22 Jacobi, Anne-Mette Fra: Sendt: Til: Emne: Arnfeldt, Eva 15. december :13 Jacobi, Anne-Mette VS: Om Lydinge mølle Hej Mette Det må være jer. Med venlig hilsen Gitte, 14. Fra: Svar til: Sendt: Til: Emne: Odense d. 14/ Adam Adam Schacke 14. december :34 Om Lydinge mølle Att: Bygningsfrednings- og Bevaringskontoret Om Lydinge mølle. 1\ J J;.l og Cnmyhnini!'ttriet Sxov- og.f'l[u,urstyrelsen J.nr. SN ~ ::ts-1 '-il ~ - t>t. t l Akt. nr. l t' 811. først må jeg tilstå. at jeg ikke ved om jeg har sendt den n mail til det rigtige kontor. Men det er den eneste adresse, som jeg har kunnet finde på nettet der havde noget med bygningsbevaring at gøre. Hvis jeg ikke har ramt det rigtige sted må i gerne sende henvendelsen tilbage, evt. med adressen på det kontor der tager sig af tilsynet med fredede bygninger. Det drejer sig om Lydinge mølle, som jeg idag passerede på en tur over Fyn. Jeg har set i Trap5, at den er fredet og også fundet den på Skov- og Naturstyreisens liste over fredede bygninger (se nederst). Desværre viste bygningerne sig at være i temmelig dårlig stand. Det drejer sig både om bygningerne til vandmøllen (som i stormen d. 3/12 tilmed også har fået et træ ned i taget), men ikke mindst om den vindmølle, som er en vigtig del af dette unikke kulturmiljø. Møllen er oprindeligt stråtægt, selvom der ikke var meget tilbage af dette. Jeg tror ikke, at det var stormen d. 3/12 der har fjernet beklædningen, da møllen så ud til at være meget forfalden. Hvis det er stormen der har fjernet beklædningen er det godt, da bygningen står til at redde. Hvis bygningen derimod har fået lov til at forfalde gennm længere tid er jeg bange for at det indre er ødelagt og den dermed står over for en nedrivning! Jeg mener at det ville være en skam om dette unikke kulturmiljø med en af de få (den eneste?) bevarede græsmøllen og vindmøllen fra Rømø skal gå hen og forsvinde. Og jeg mener næsten at Skov- og Naturstyrelsen har misligeholdt deres tilsynspligt, hvis det sker! Jeg ved godt at l har et svært job med at holde øje med de mange fredede bygninger, men for mig ville det være sørgeligt at se dette kulturmiljø forsvinde. Lydinge Møllevej 17. Lydinge Vand- og Vindmølle. Den firelængede møllegård med vandmølle og den nord for liggende bindingsværkslænge samt vindmøllen beliggende sydøst for møllegården (ældste del af vandmøllen ca. 1790, vindmøllen ca. 1700, flyttet fra Rømø 1832). F * - Mnr. 6b, Lydinge By, Krarup Stuehus og længe (del af sydlænge) Staldlænge (vestlænge og del af sydlænge) Lade (nordlig bindingsværkslænge) Vandmølle (del af nordlænge) Staldlænge (del af nordlænge) Vindmølle Med venlig hilsen Adam Schacke Rødegårdsvej 44, Odense C Tel mail: Side 1

23 Skov- og Naturstyrelsen Bygningsrestaureringskontoret 22. september 1999 Akt. nr.: l lt / Svar på akt. nr NOTAT om Lydinge Mølle, Ringe Kommune Ved telefonisk henvendelse den 22. september 1999 til ejeren, Jens Balling Jensen, har jeg forespurgt til om ejendommen er blevet solgt og hvilke planer, der er for vindmøllen. Ejendommen er ikke solgt. Der har været nogle enkelte henvendelser, men ingen der har udvist egentlig interesse. Vindmøllen, hvor tilstanden må betragtes som ruinøs og på grænsende til det faldefærdige, har ejeren ingen aktuelle planer om at foretage sig noget.... Af sikkerhedsmæssige grunde aftaltes det, at ejeren snarest overvejer mulige løsninger til sikring af møllen inden vinteren, herunder eventuel nedtagning og deponering i agerumsladen på ejendommen samt, at ejeren vil vende tilbage til sagen i løbet af de kommende 4 uger efter at have kontaktet møllebygger John Jensen og hørt hans vurdering af situationen. ~- Torben.

24 og Naturstyrelsen Bygningsrests ureringskontoret 3. maj 1999 Akt. nr.: \ '-{ Svar på akt. nr. / NOTAT om Lydinge Mølle, Ringe Kommune Den 26. april 1999 ringede Balling Jensen, ejeren af Lydinge Mølle og oplyste, at han var blevet kontaktet af Niels Sand fra Søtoftegård angående mulighederne for en istandsættelse af de fredede bygninger og spurgte, om jeg kendte noget til firmaets aktiviteter. Jeg oplyste, at styrelsen kendte finnaet fra blandt andet Sorte Hest og Kanonbådskurene i København. Det aftaltes, at Balling Jensen nærmere undersøger mulighederne for et samarbejde med Søtoftegård med henblik på en mulig løsning på de efterhånden ret præserende istandsættelsesarbejder. I den forbindelse gjorde jeg opmørksom på, at jeg ved en besigtigelse den 25. marts 1999 havde konstateret omfattende huller i stråtaget på vestlængen, østlængen og agerumsladen samt, at vindmøllen var i en meget dårlig stand. Balling Jensen var opmærksom herpå og lovede at ville overveje forskellige midlertidige løsninger, eksempelvis oplægning af pandeplader eller andre muligheder. l,. l t l l Jeg gjorde samtidig opmærksom på, at hvis der ikke indenfor en overskuelig tidshorisont blev udført nødvendige afdækningsarbejder ville styrelsen være nødsaget til at bede om, at de nødvendige arbejder blev udført. f:~ Torben

25 Skov- og Naturstyrelsen Bygningsrestaureringskontoret 26. januar 1999 Akt. nr. \ ~ Svar På akt. nv NOTAT om Lydinge Mølle, Ringe Kommune Ved telefonisk henvendelse mandag den 26. januar 1999 til ejeren, J. C. Balling Jensen af Lydinge Mølle om status for ejerskabet og eventuelle påtænkte istandsættelsesarbejder oplyste Balling Jensen, at ejendommen var sat til salg hos 2 af de store ejendomsmæglere på Fyn og at han håbede på, at en overdragelse kunne finde sted i løbet af foråret Salgsprisen ville formenlig beløbe sig til ca. l,5 mio. kr. Ejeren havde således ingen aktuelle planer om gennemførelse af nødvendige istandsættelsesarbejder. Hertil oplyste jeg, at der jo var en del huller i stråtaget, der burde afdækkes. Det aftaltes, at ejeren ville vende tilbage til sagen, når en overdragelse var på trapperne. Har vi ikke hørt fra ejeren inden l. maj 1999 bør vi kontakte ham påny med henblik på iværksættelse af de mest nødvendige afdækningsarbejder. k Torben

26 Skov- og Naturstyrelsen Bygningsrestaureringskontoret Den 2. oktober 1998 Ref. TOL NOT AT om Lydinge Mølle, Ringe Kommune Ved telefonisk samtale den 2. oktober 1998 med ejeren, Balling Jensen blev det oplyst, at ejendommen nu sættes til salg, da ejeren ikke finder at kmme tilvejebringe de nødvendige midler til gennemførelsen af de nødvendige istandsættelsesarbejder, hvilket jeg kun kunne tage til efterretnmg. ~- Torben

27 ~------~------~~-- ~ rundt MIUø- og Energlf!!ln,J.a~erlel.J.nr. SN ~ /Lf.'fS -3 MRS. ~998 Akt. nr. 'C(. Ingen bjælp fra Fyn Den sjællandske ejer af midtfynsk møllegård genovervejer sit millionprojekt i samråd med Skovog N aturstyrelsen. De fredede bygninger forfalder mere og mere. AHLMANN.JENSEN LYDINGE -Vi har skrevet til Gud og hver mand på Fyn. Fynboerne vil godt have noget pænt at se på, men hverken kommunen eller_ andre i lokalsamfundet vil støtte vores projekt, siger sjællandske Jens C. Balling Jensen, Himmelev ved Roskilde.. Sammen med sin kone, Elin Jørgensen, var Jens C. Balling Jensen klar til at restaurere den gamle møllegård og omdanne Lydinge Mølle til et møllemuseum, da de købte den for fire år siden. Men kun et hol landsk ægtepar på Fyn har vist mere end interesse for de fredede bygninger og været parat til at støtte projektet økonomisk. Har brugt 1,4 mio. - Foreløbig har vi brugt 1,4 millioner kroner på bygningerne, men som privatpersoner har vi ikke mulighed for at rejse det tocifrede millionbeløb, der kræves for at føre planerne ud i livet, forklarer Jens C. Balling Jensen. Ejeren anslår et beløb på millioner som prisen for en gennemgribende restaurering, og i løbet af en til to uger beslutter Jens C. Balling Jensen sig for, hvad der nu skal ske med Lydinge Mølle. Tæller på knapper -Jeg tæller på knapper, men vil tale med Skov- og Naturstyrelsen om mine planer, før jeg fortæller mere, siger Jens C. Balling Jensen. Ægteparret havde oprindeligt planer om at flytte til Fyn og bo på den fredede møllegård, men J ens C. Balling Jensen vil i øjeblik ket ikke afsløre, om det fortsat indgår i planerne. I Ringe Kommune siger kommuneingeniør Preben Mørkhøj, å t kommunen har gjort, hvad den kunne, men ikke har økonomi til at støtte projektet. - Det er vigtigt at få bygninger og mølle istandsat, hvis de skal bevares. Det er ved at være i time, erkender Preben Mørkhøj. Skov- og Naturstyrelsen anser de fredede bygninger som meget bevaringsværdige. MøllegArden har Mde vand- og vindmølle.

28 \. b.."" æ """ ~~. '' 'KSt:;r :Tr"'..... ø _.. ~L - ~ ~-fl'''1 ~~: ~.,._r.,.,.t,"j,n.t/ll!~.:f ' ~..,;w,n ",,~::>,l t...,v~~~ ~;.. :~. '... ~.. 1:' ;... ~ ~~'" '. ~o:.1 ;..J... r~::...i ->< -JJo..,. ~ L.J.?)Jo " ;;:r ~~ ;,:.. tt~ ~":. :Jo;{!~ \JT~~~\of;t~l iroop,.~j ~~ '\"..;~ ~ h il: 't"(, - (:" #.t - J~ "!i.. ~!-::tli;:;...,;.r.:..., ~....P.,~. -,*1._c_ n~:itr"j. j,c, f:,,~, ~ l(~ '-,~~.:;.., 11~-~f~ 1>:' (t /l~wiiø er.~:t... ~41,,..._...!.'-u;,.,..,..,..,! _.,,r.,..... Det kommende :: "~~ ~, ' Spanien; Storbritannien, Hol-. ' ; 1 't J land, Sverige og Italien."tOg '.klimatopmøde:.,.. hvis EU skal leve op til sin i Kyoto kan udløse ' ' målsætningideinternationa :et,b.. oo~ l. Y.i. ndmø. lle~.(~.. Ie klimaforhandlinger og den.....kommende hvidbog om vedbranchen, som1 - ; varende energi, kan der veni forveien'vokser,..,. tes stigende salg, 'siger Stef-. 'J...J f en Damborg..- "'!. med over 20,.ro.~. ~-~.,. ~" N~. ;..::ov ~ r.! t..._t"'.,...å et"..._":, Barrierer i ulandene-.' tm...w r%;" i proce.p. 0 t;i} r._... ~.. I udviklingslandene er der...,.. lr~bbe SØNDERRIIS stort behov for Mndmøller, t.. ~:.æ-~~ uv 1.. ~ '''~:- :.;,, men få penge til dem. Afsæt.:lt~ f:,.~...!:!t~~;~. ~+;,IJ' ~'-~f ;,t 1~ilil ~;m:,.:,.«,roi :.. ningen er meget svingende: I '.,~~~.-~,.net kommende klimatopmø- Jndien er det gået næsten _i ~~~~ de. i Kyoto kan vende op og.' stå på grund af politisk uro og r;~-.. ~ned på verdensmarkedet 'for "> høj inflation og rente.... ~ ~ ~.~, ~vindkraft.,. Det siger Steffen h. I Kina er det på vej op;'men,.ol.! Damborg fra Vindmølleind u- lille 'i forhold til det samleae- striens Sammenslutning. behov: Et nyt elværk 't. på Den danske vindmølleind u- : størrelse med Avedøre pr. stri er i forvejen inde i en' for:. t1 uget,. A. l.,'l '.,, ' rygende, udvikling; ~ Omsæt- ', Nogle steder; f. eks. i det in- ningen er femdoblet siden be- dre Mongoliet, er der helt for-. gyndelsen af 90'eme. rygende vindforhold, hvor ' Målt i installeret effekt går man kan komme langt under., det endnu hurtigere. Der sæl~.' 20 øre pr. produceret kilowatt~ ges danske, vindmøller sva-< Problemerne i Kina er især.rende til et Avedøreværk hver. at komme på rette talefod ' tre<lje IDAned ~od t MW med de_ beslu~tende myndig-.j'r.,år). 1.h 1 ~ -~.. h.eder -.og at skaffe finansie-. t ''"'lf ~ r: :o. ~' li \< rmg. Kineserne er af gode / Dansk succes. O!.' : grunde påholdende_.med den "~ 60 procent af verdens vind- hårde valuta. ;-_,~. ~ r. møller fremstilles af de dan-:: En del kan klares med blø-,;n:"'. _. - ske'vindmøllefirmaer.årsom~ ' de!å,;t fra bistandshjælpen,,.., 'f~. ~sætningen h har J passeret de... men!»eksplosionen kommer fem milliarder kr: ()g beskæf- først, når de selv 'vil betale, tigelsen.er over perso-. -: mener. Steffen Damborg. l ~.,. selve ' firmaerne! dog langt ker uderi røgrensning..b mindre end den indirekte, af. "De-:; barrierer; ~; der skal,ner..!ll<'tt~~ ~ ;: -~ ~. l. -,, Vindkraften er ikke konk\u'- f,., ~-. ct"-"her'sonyi andre ~ustrier.;~encedy_g!i.g med stærkt fpm"j}:~..: ~ ~eioeri'direkte oesli:ærigelse i.. renende, kuffyrede kraftvær ledte beskæftigels.e hos un: avet-vindes, er ikke kun fmanderleverandører mv.,.. sieringen, men også mangel "Men vi er jo stadigvæk en på viden og infrastruktu.r, silille branche, og uden for Dan- ger Rene Karottki fra Forum mark er der i mange lande en for. Energi og Udvikling. utroligt ringe viden om vind-»bedre kortlægning af vinkraft, siger Damborg.»Vi dressourcerne ville.åbne for mener, vi står over for et gen- flere muligheder. nembrud, men det tager lang»l mange udviklingslande tid at åbne markederne.~ står der en eller to danske Hvis topmødet om verdens- vindmøller. De var ment som klimaet i Kyoto, som starter i demonstrations projekter, men den kommende uge_, fører til man har ikke været opmærkalvorlige beslutninger om at som nok på, at lovgivning, af. skære ned på C0 2 -udslip, er regningsreglcr,' tilladelser,. vindkraften et oplagt al tema- brugerorganisering, produkttiv. Prisen pr. kw er faldende og markedsudvikling også og effektiviteten er stigende skal fungere, mener Rene 'på ~d af ny' teknik og Karottki..,\. r større møller. ' r i'"' Men markedet er meget r ujævnt. I.USA er salget gået Side 8:: l helt i stå. I Europa vokser sal- Krigen i drivhuset, 1 -get i Danmark, Tyskland, lf~ ~1 14' L'. : :-1 "J ~ --L---$ l ~l. Milj - og Energiministeriet J.nr. SN 1996 ~ &5/<-t 't3, -O::::o-f 8 DEC Akt. nr. (f

29 5854 Gislev, 6/12 '87 Brænderupvængevej 12 Skov- og Naturstyrelsen Bygningsfredningskontoret Herr Torben Olesen personligt Haraldsgade København Ø Kære Herr Torben Olesen, De må undskylde at vi retter dette brev til Dem personligt; vi vil undgå at få vores navn i dagpressen igen. Medens vi forbliver fortsat interesserede i Lydinge Møllens akæbne, er vi klare over at vi ikke kan udrette noget ; men ~n af vore id~er som muligvis ville kunne være gavnlig vil vi alligevel fremsætte. Vi synes at det er den danske vindmølleindustri hvor chancen ligger til at finde bægge interesse og penge til kompleksets genoprettelse. Vindmølleindustriens Sammenslutning {se vedlagte kopi) ville kunne bruge det som et representativt udstillingsrum til de forskellige virksomheders produkter og deres konstruktion, til fordel for potentielle kunder fra ind- og udlandet, men også til det almindelige publikum. Det hele kan så kombineres med et møllemuseum, hvor den historiske udvikling af {vind}møllen som energikilde blotlægges (det hele selvfølgelig forsynet med en moderne vindmølle). Dermed ville en industrigren som ' lever af vinden' og som har åbenbart 'vinden i sejlene', have muligheden til at vise hvordan den samme vind har blevet benyttet i førre tider til fordel for mennesket. Møllegårdens smukke omgivelse samt nærheden af slottet Egeskov gør det hele særlig tiltrækkelige til industriens udenlandske kontakter. En dansk myndighedsanstalt som Skov- og Naturstyrelsen r å der vist over større muligheder til at overbevise erhverfslivet end vi. Med venlig hilsen, også på min kones vegne, Miljrt og Energiministeriet - 8 DEC Skov- og Naturstyrelsen J.nr. SN 1996 '1 ~J. Akt. nr. l ( '/ ~ T3 -COO j Bil. l

30 Nanneke og Gerard Huizinga Brænderupvængevej Gislev Akt nr.: /O Svar på akt nr.: ~ -f~ MILJØ & ENERGI t MINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN Bygningsfredningskontoret J.nr / Ref. TOL/clh Vedrørende Lydinge Vand- og Vindmølle, Lydinge Møllevej 17, Espe, Ringe Kommune Den l O. oktober 1997 Tak for Jeres henvendelse af 27. juli 1997 om specielt den dårlige tilstand af Lydinge Vindmølle, der blev fredet i 1959 sammen med vandmøllen, møllegården og agerumsladen. Skov- og Naturstyrelsen deler til fulde Jeres bekymring for at opretholde vindmøllen på længere sigt. Styrelsen har blandt andet besigtiget møllen den 4. juli 1997, hvor det måtte konstateres, at tilstanden lader overordentlig meget tilbage at ønske, selvom styrelsen i samarbejde med den nuværende ejer gennem de seneste år har medvirket til en række nødvendige sikringsarbejder, herunder afdækning af mølletårnet og nedtagning af vingerne. Imidlertid må det konstateres, at den nuværende ejer, trods tilsagn om økonomisk støtte fra styrelsen, ikke fmder at kunne gennemføre de nødvendige istandsættelsesarbejder af økonomiske grunde. Spørgsmålet om møllens fremtid har derfor været forelagt Det særlige Bygningssyn den 17. september 1997, hvor Bygningss~et foreslå, at MU).-og Enugilrrilristeriet det nærmere burde undersøges hvilke muligheder der findes lokalt for at Støv-og Ntllllntyrdsen opretholde møllen. Harøltbgatk København ø Tlf.: 39 ~ Fax: Ttltx: 2U85 nablre dk E-post(lfllemet): E-JHJ$1 ()(400): C=dk; A-dk~OO; P-Jru; 8-lru

31 2 Til brug for De videre overvejelser, herunder møde med repræsentanter fra Ringe Kommune og ejeren, imødeser styrelsen derfor gerne, at I nærmere oplyser, på hvilken måde I mener at kunne bidrage til møllens istandsættelse og fremtidige opretholdelse, Det kan i den forbindelse oplyses, at styrelsen i begrænset omfang har mulighed for at økonomisk støtte til egentlige istandsættelsesarbejder på fredede bygninger i privat eje, men ikke har mulighed for at afholde samtlige udgifter til møllens istandsættelse. På forhånd tak for Jeres udviste interesse. Kopi sendt til: J. C. Balling Jensen, Søro 4, Himmelev, 4000 Roskilde \ Ringe Kommune, Teknisk Forvaltning, Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe Fyns Amt, Natur- og V andmiljøafdelingen, Amtsgården, Ørbækvej l 00, 5220 Odense SØ

32 Arkitekt Torben Olesen Bygningsfrednings og restaureringskontoret Skov-og naturstyrelsen. Haraldsgade København Ø T FynsAmt Natur- og Vandmiljøafdelingen Fax Tlf (Direkte) Modtaget ; Skov- og Naturstyretsen - 5 SEP Journal nr. (Bedes anført ved alle henvendelser) ECD Deres ref. Dato 4. september 1997 Vedr.: Lydinge Mølle. Kære Torben Olesen. Som aftalt pr. telefon fremsender jeg her Fredningsnævnets kendelse af 16. juni 1955, både en kopi og en udskrift, Nationalmuseets Deklaration, skrivelse fra Foreningen for bygnings og landskabskultur på Midtfyn og fra N og G Huizinga. Desværre ser det ud til, at heller ikke landskabsfredningen og deklarationen vedr. mølledammen overholdes. Lydinge Mølle er jo helt i top, hvad angår mølleværk og græsmølle princip, jeg håber virkelig at alle gode kræfter kan samles for at redde vandmøllen, vindmøllen ser det straks værre ud for. Dersom der er yderligere jeg kan hjælpe med, må du endelig kontakte mig. /i;: LJ~~~... ~ ~8~tcrict ::; d v_ t. f.. ~<,.t~:u:;tyrdsen J. r ~N 1 ~~5- q~ 'j/ i 1 ~ Akt. :~o. '0 &?J; Ellen Chr. Dalsgaard Kullurhistoriker ""5Stp Sil.' f99j c./ c c 1 Amtsgården Ørbækvej Odense SØ. Telefon Internet: X.400: S=FYNS-AMT; P=FYNS-AMT; A=DK400; C=DK

33 \NOGÅ'.=i? R Iiii i 1997 F'jrt ~ Am t Gislev, 27/7 '97 Brænderupvængevej Fyns Amt Amtsgården Ørbækvej Odense SØ Vi er bekymret om vindmøllen som tilhører det privatejede bygningskompleks Lydinge Mølle ved Krarup. Af dokumentation beroende hos Teknisk Forvaltning, Ringe Kommune, fremgår at i modsætning til selve gården og dens vandmølle, vindmøllen som ligger for sig selv på den anden side af vejen, er mærkelig nok ikke fredet. Til trods for aftaler mellem myndighederne og ejeren om den fredede vandmøllegårdens restaurering, har der indtil nu ikke sket meget med det, og derfor må det værste frygtes med hensyn til den ufredede vindmølle. Møllens stel, selve egetræbindingsværket (og sågar vingernes stanger og drivværket indenfor) er stadig i en sådan god tilstand at de gør et bæredugtigt udgangspunkt for en restauration; men rørbeklædningen og hatten er så dårlige at det må frygtes at det ikke vil vare længe. De t ville da være et tab for Fyn og hele Danmark. Vi synes at -- som en første forholdsregel - vindmøllen på Lydinge skal fredes og repareres provisoriskt så snart som muligt, og dette med henblik på en fuldstændig restauration. Møllen vil da ikke længere bare stå der til skam for os alle i vores rige samfund, men kan blive til en pragtfuld pryd i dens smukke egne. Hvis samfundet forbarmer sig over møllen ved at overtage den og skaffe r åd til en restauration, vil vi. gerne tilbyde vores hjælp. Svar udbedes. Med venlig hilsen, Nannelee Huizinga Eftertanke: Skulle ikke samfundet tage sig af hele møllekomplekset? Man kunne godt forestille sig et multifunktionelt kulturcenter i denne touristiske omgivelser. Fyns amtskommun~ J.nr (- Kopi: Ringe Kommune, Skov- og Naturstyrelsen, Selskabet Danske Høllers Venner,_.,- \ --t J /

34 L~, ~.l n t;o b,'-', Krar..:.o..:t, ' '' l 'J l r l l 0 i ~ >! ' i ~; 0 l.!!p 1,,...:., i,:r ~ J ; ~1 l 1!,,,,..., '., lyr. u d r< Jr. r- 1 r t '. ~-~' :- j :+,\ \. '\" ~otokol for fret1ninp,sl\i"vilot rvr Svend bol"~ ~ mtr r(l'lnkt't!lio ~ /19'i? Spø.r ~e~l om f r l!rln1.rv~ 1J f L,,lin~l'! vsn~~t~l\m orn P.i'feleer. Formanden, domm4l' H, Keiner-U.I.eln~tn, dpt nmtsvøl t mn~lem, sdr. K. G. Larsen, vlbøllø o~ ~et eo~neval~te m~1lem, vd1~l&r D. Thu een, Krarup, var mødt. Der fremlagdes: A. Skrivelse af 29/ fra. int.eni"'r findere Jenpereen, Vir1~111, B. Udkast til deklaration C, ~ D. 2 stk. :Cotograf\ar E. & P'. ",, " G. Kort R. - P: Gennem6lag af (-. In!l klll l c lr; 3r ti 1 Jnnrt at j 1np;, F. Jlntnl'rJCt'l!t indlcaldell'j'! t il fl''l K". R. M( SPf'J1R r.r1 IJII'd 1'1~ 11}", E'l"1 C rrr pol!tv'"'=''>ne't om at aure!'ln~ to n (<1rr h;n tlnp, l ye i: aft~gt J!{l e jp.nrlommqn) ~r ~ød i s. " " An t rnffet blev: End wide1 e n ødt e : og mag. Rrt. Vi gg o Uieloen. For Sven<lborg amt mødt e i ngerdør TI<) t\ Pl.f:!'n. gimlnlsterlet Miljø- ogener J.nr. SN sep. \997 qz.j 111?- c_,oo/ Ald.nr. r

35 " Sporelcas~~<!rl.lrektør ~ orp l'er l r rn en, H;vt oq;. V l\j' J.kkt' rnjrlt For Danmarks nnturfrerl n i rlc~foren.i.n ~ mørlte fo!'pt'\ndpn ren Xo knl.ic1lmit.p. 0'1 for Krarup, Espe og <1megn, fnt PetrA. Mo np.p,anrd Endvidere mødte forskelli~~;e lorloejere in'ilcalr1t '\! hodet!elskaut'li Christen Aaskov, gaardman<i, KraTup Kaj lliiland, cl o. 'IO. Rasmus Knudsen, huemand do. Fo r manden ~jorde rerle tor foj mf>l"t m<:>rl mødet nemlir on!redn i n~ Af ellle; ;ivttr.?rne Vl! <l L" d in~ e V1.nrl- o~ vnnrlmøl1 e, n'lvnlip. nroalerne ID<' l- lem i! e to møller, he>:runder mnllc i flrol'lf!n, Et r~p ør P :oman l om!!ll f:rc'ininp Rf '111 'if!l tr~er 1rCJft<:; rlr::ll. Møll~ e;jer J -Jr ~An Clir1.< t iani"l1 o" rl'll Mnrtho Emllin C'ltrillti<lll!len lnrlcbyo.ninr;')ll. Der afna~de~ derefter s AJy~~ndP Lydinge vt.tndmølle og Lydinr.,e vindmølle li.{!f\pl,.frejes. DeT mr. rl ~rfor fremtidig ikke url.en fre lningnnmvn.,tn r, o<l k ~n lel~ro i det enk!.' l te ti l- fwlde npføres ondr'! bypnint(p.l' flllr>t' t.ll b~ r.n i.np, o r end de, dor mt lig- (!,er pf.. urcalet. Der ml'\ il: l<'l rft nro>l'll ~l; 'lpc l>jl:ni t.r(')el' r;]l.er buflkvæk- l l.l l :j :!,.,,, il 'l

36 ' l l l l l l i ~ l ~., ' r ' '.. i. l -u i- 1 f Jl,,, 11": /",, /.r{. ti. 11,.,.. l. l., ~l '. ' r ~' ~ h 1 l :::"t..., \. - ~.,, " dpn/y. lt:nl 1 j"i~ l! lt-~ji )n( ~ j{d i;..'?'y-.,1:' ' ~ l!j k '...:, : ~l<(. "'., t~tttr4<t-?: 'k.,. -/., ~1'7\. ~} /-'"..,_,_/.,_ '?.--.('../. }Cfti?fl(;,~.. l-1 l

37 sr~~~. f~e;? ~,~~~~'-/Jå.Ld~ ~'PAW ~Avv.t Ringe Kommune Teknisk Udvalg Tinghøj Alle Ringe \NOGÅE\ _ S AUG. 1q~7 Ringe den fvos ~rnt Vedr, Lydinge Mølle. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur på Midtfyn skal hermed opfordre Ringe Kommune - Teknisk Udvalg, til en revurdering af Lydinge Mølles fremtid. Foreningen tænker her på såvel vindmølle som vandmølle og de øvrige bygninger som alle er fredede. Især vindmøllen giver anledning til bekymringer. Det er formentlig Damnarks ældste hollænder mølle der her står og forfalder, og med den et stykke uvurderlig kulturhistorie. Hvad vandmølle og de øvrige bygninger angår, er det foreningens opfattelse, at hele komplekset er bevaringsværdigt, såvel kulturhistorisk som håndværksmæssigt. Vi skal derfor opfordre Ringe Kommune- Teknisk Udvalg, til en aktiv medvirken til en bevaring af Lydinge Mølle, et stykke kulturhistorie. Hvad der på nuværende tidspunkt er en skamplet for Ringe Kommunen, kan ændres til en atraktion i lighed med Egeskov Mølle og Egeskov Slot. Foreningen foreslår at der i samråd med ejerne dannes en idegruppe, med deltagelse af repræsentanter for relevante myndigheder og foreninger, samt interresserede personer iøvrigt. Vi stiller gerne med en repræsentant til en kommende møderække eller lignende. Vi imødeser at ovenstående vil blive forelagt på førstkommende udvalgsmøde og modtager gerne Teknisk udvalgs kommentarer hertil. Med venlig hilsen Peter Flint Jensen Formand Poul Erik Hansen Dalager Ringe Tlf Kopi sendt til: Jens Balling Jensen og Elin Jørgensen Fyns Amt. Skov og Naturstyrelsen, Selskabet Danske Møllevenner Nanneke og Gerard Huisinga Fyns amtskomrnullf:.,, r (' _ ~-. C J.nr l o- c---l --:::/--.:- ( -:..:;-,_ l l(

T Skov- og Naturstyrelsen 2001-2005

T Skov- og Naturstyrelsen 2001-2005 27111--~01 overført th J. medarb. WIN Ku Itu rarvsstyrelsen "\VIA Miljø- og Energiministeriet T Skov- og Naturstyrelsen 2001-2005 Sagsnr. SN 2001-925/437-0001 Bygningsarbejder, herunder brand Sagstekst

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02850.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02850.00 Fredningen vedrører: Ryebakke Domme la ksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-08-1963 Fredningsnævnet 06-09-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

03161.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03161.00. Fredningen vedrører: Kjelderbakke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

03161.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03161.00. Fredningen vedrører: Kjelderbakke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03161.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03161.00 Fredningen vedrører: Kjelderbakke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-11-1963 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

<tf\ j, 1flllf Skov- og Naturstyrelsen 1996-2000. 1'?.1 o. v o A~A. ,. r_, J. medarb. Sagsnr SN 9CI(: J 1 1~ 0007 "\Yd"., Miljø- og Energiministeriet

<tf\ j, 1flllf Skov- og Naturstyrelsen 1996-2000. 1'?.1 o. v o A~A. ,. r_, J. medarb. Sagsnr SN 9CI(: J 1 1~ 0007 \Yd., Miljø- og Energiministeriet J. medarb. Sagsnr SN 9CI(: J 1 1~ 0007 "\Yd"., Mijø- og Energiministeriet 1ff Skov- og Naturstyresen 1996-2000 1 g, 1 1 v n n~ f J c-.. :1 Sagstekst: ' v v J',. r_, Erindring: tekst/dato Sign. Fremtaget

Læs mere

"-\VIA Miljø- og Energiministeriet T Skov- og Naturstyrelsen

-\VIA Miljø- og Energiministeriet T Skov- og Naturstyrelsen J. mcdarb. "-\VIA Mijø- og Energiministeriet T Skov- og Naturstyresen 1996-2000 Sags tekst:....; ;J J Erindring: tekst/dato Sign. Fremtaget 51 4-71 r, ] H..) G. jour. nr. SagshenVISning ~9~- 7 - oo.:

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en. 01785.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01785.00 Fredningen vedrører: Højeise Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-07-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax:

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax: MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Aqua-Dam v/jens Kristian Nielsen Toftvej 14 6950 Ringkøbing Den 17. november 2006 J.nr. MKN-200-00008 I

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

Solevad Vandmølle, Assens Kommune

Solevad Vandmølle, Assens Kommune Kulturarvsstyrelsen: Solevad Vandmølle, Assens Kommune http://www.kulturarv.dk/fredede-bygninger/fredning/fredninger-i-hoering/solevad-va... Page 1 of 2 30-06-2011 Forside Fredede bygninger Fredning Fredninger

Læs mere

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01530.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02 Fredningen vedrører: Gerlev Kirke e Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet e Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 07902.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07902.00 Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 01-06-1954

Læs mere

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00133.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00 Fredningen vedrører: Troense Kyst Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-08-1924 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

l 2ao l-91(t-st- ooo?- Skov- og Naturstyrelsen l. E Fredning af 1 JØ- og nerg1m1mstenet enkeltbygninger

l 2ao l-91(t-st- ooo?- Skov- og Naturstyrelsen l. E Fredning af 1 JØ- og nerg1m1mstenet enkeltbygninger J. medarb. Sagsnr. SN VI K 2001-911/751-0007 M.l. E Fredning af 1 JØ- og nerg1m1mstenet enkeltbygninger Skov- og Naturstyrelsen 2001-2005 Sagstekst: Fredningssag vedr. Klostergade 56, Århus Erindring:

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet 03672.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03672.00 Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose Domme la ksations kom missio nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-09-1965 Fredningsnævnet 30-03-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

02073.29. Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29. Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke. Domme. Taksationskom missionen.

02073.29. Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29. Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke. Domme. Taksationskom missionen. 02073.29 Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29 Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 13-10-1953 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01735.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02. Fredningen vedrører: Reersø Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01735.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02. Fredningen vedrører: Reersø Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01735.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02 Fredningen vedrører: Reersø Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed og i forbindelse hermed har modtaget kr. 50.000,00 udover købesummen.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed og i forbindelse hermed har modtaget kr. 50.000,00 udover købesummen. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl Solrød Center 46 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Afgørelser - Reg--:-nr.: Fredningen vedrører: Linde Alle. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg--:-nr.: Fredningen vedrører: Linde Alle. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet ,e 02708.00 - Afgørelser - Reg--:-nr.: 02708.00 Fredningen vedrører: Linde Alle e Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-08-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

KH/ 31 g 99 ~SLIAm S~ 1/ qq

KH/ 31 g 99 ~SLIAm S~ 1/ qq J. medarb. WIN 1~~~~~~/473-0003.. Deklarationer/vedtæg MilJø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen 1996-2000 Sagstekst Hellerupvej 18-20, Ringe Kommune, Fyns - Amt. Erindring: tekst/dato Sign.

Læs mere

Til alle medlemmer af kommunalbestyrelsen for Langeland Kommune samt direktionen.

Til alle medlemmer af kommunalbestyrelsen for Langeland Kommune samt direktionen. Til alle medlemmer af kommunalbestyrelsen for Langeland Kommune samt direktionen. Vi var tilhørere til kommunalbestyrelsesmødet den 14.10.2013, hvor sagen om højvandssikring ved Hou Nordstrand (pkt 193)

Læs mere

01578.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01578.00. Fredningen vedrører: Høsterkøb Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen.

01578.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01578.00. Fredningen vedrører: Høsterkøb Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. 01578.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01578.00 Fredningen vedrører: Høsterkøb Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-04-1952 Fredningsnævnet 02-05-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I DEKLARATIONER> I I I

I DEKLARATIONER> I I I 01238.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01238.01 Fredningen vedrører: Allerød Hytter Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 10-11-1949, 01-07-1951

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Kursus Kirkegård Kirkebakken 9 7400 Herning

Kursus Kirkegård Kirkebakken 9 7400 Herning Vangen 297 Gravsted: K 1 3 003 Gravstedsbrev Gravstedsrettens indehaver(e): Vangen 297 Indehavers cprnr.: 150842-1542 Gravstedsretten er erhvervet den, med fornyelse den 13. juli 1996, og udløber den 31.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug Saxo Advokater Advokat Bjarne Aarup Håndværkervej 1 7120 Vejle Ø Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug 13. januar 2010 De har som advokat for Finn Franzen, Jesper Hyldenbrandt,

Læs mere

Billeder af bebyggelsen Kirkebakken 15

Billeder af bebyggelsen Kirkebakken 15 KMS og Cowi A/S Billeder af bebyggelsen Kirkebakken 15 Beboelsesbygning, som ønskes nedrevet. Udhusbygning, som ønskes nedrevet. Udhusbygning, som ønskes bevaret. SV: Vedr. ejendommen Kirkebakken15,

Læs mere

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Grønheden den 10.09.2014 Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn Mail: tf@frederikshavn.dk Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Idet jeg føler mig totalt forbigået i planlægningen

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20160121T060127.843\20160121T060129.014\8fd5ee35-7bb4-4f...

file://c:\adlib Express\Work\20160121T060127.843\20160121T060129.014\8fd5ee35-7bb4-4f... Page 1 of 91 of 9 From: syddjurs Sent: 19-01-2016 11:03:56 To: Team Byggeri Subject: VS: Angående akt indsigt Denne mail er videresendt fra hovedpostkassen syddjurs@syddjurs.dk - BEMÆRK - er din afdeling

Læs mere

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK Referat af generalforsamlingen søndaqden 7. august 2011 kl. 10.09 i Aastruo Forsamlinsshuå Formanden, Axel Jensen, b6d velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0116 li. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0116 li. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Laurits Iversen og Per Sloth Nielsen v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

AAKIRKEBY KOMMUNE REG. NR.

AAKIRKEBY KOMMUNE REG. NR. 01183.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01183.00 Fredningen vedrører: Almindingen, skovparter, bøgetræer Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-11-1948 Kendelser

Læs mere

De indkomne bemærkninger, der kommenteres nedenfor, har ikke givet anledning til at ændre den foreløbige beslutning eller udgiftsfordeling.

De indkomne bemærkninger, der kommenteres nedenfor, har ikke givet anledning til at ændre den foreløbige beslutning eller udgiftsfordeling. Udkast til endelig afgørelse til endelig afgørelse om istandsættelse af den private fællesvej, Kildeager, i Snoldelev Til ejerne af Kildeager 1, 2, 3, 4, 5 og 7 LE34 Århus Ryhavevej 7 8210 Århus V Tlf

Læs mere

05700.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05700.00. Fredningen vedrører: Fuglegården Alle. Domme. Taksatio ns komm iss ionen.

05700.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05700.00. Fredningen vedrører: Fuglegården Alle. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. 05700.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05700.00,. Fredningen vedrører: Fuglegården Alle Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-12-1973 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01889.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01889.01. Fredningen vedrører: Set. Klemens Kilde. Domme. la ksati onskomm iss ione n.

01889.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01889.01. Fredningen vedrører: Set. Klemens Kilde. Domme. la ksati onskomm iss ione n. 01889.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01889.01 Fredningen vedrører: Set. Klemens Kilde Domme la ksati onskomm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 23-01-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

KOPI. Fredningsnævnet for Vestsjælland. Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø. Att. Janus Storland Høhne F 65/2013

KOPI. Fredningsnævnet for Vestsjælland. Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø. Att. Janus Storland Høhne F 65/2013 Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø Fredningsnævnet for Vestsjælland Vestensborg Allé 8 4800 Nykøbing F. Att. Janus Storland Høhne Tlf. 99 68 44 68 vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Læs mere

04554.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04554.00. Fredningen vedrører: Storå. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04554.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04554.00. Fredningen vedrører: Storå. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04554.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04554.00 Fredningen vedrører: Storå Domme la ksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-11-1967 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Hørsholm Kommune Spørgsmål om opfyldelse af forpligtelsen efter byggelovens 16A, stk. 2 og 3, til at søge ulovlige forhold lovliggjort.

Hørsholm Kommune Spørgsmål om opfyldelse af forpligtelsen efter byggelovens 16A, stk. 2 og 3, til at søge ulovlige forhold lovliggjort. Hørsholm Kommune Spørgsmål om opfyldelse af forpligtelsen efter byggelovens 16A, stk. 2 og 3, til at søge ulovlige forhold lovliggjort. Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden finder, at der trods det meget

Læs mere

932/14. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx. Privatsikring Gl. Kongevej København V. k e n d e l s e :

932/14. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx. Privatsikring Gl. Kongevej København V. k e n d e l s e : 932/14 Den 3. februar 2014 blev i sag nr. 84.463: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx mod Privatsikring Gl. Kongevej 60 1790 København V afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren har husforsikring i

Læs mere

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd:

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd: Resume: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til mageskifte/salg af ejendomskomplekser uden offentligt udbud, under henvisning til formålet med salget, hvorfor det findes

Læs mere

Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker

Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 20. maj 2015 Sag NMK-522-00219 Natur- og Miljøklagenævnet har tru et afgørelse

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Palle Reimer v/advokat Ivar Hviid Gl. Torv 2 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale et af klagerne deponeret

Læs mere

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 10. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen ve~rører: Kanehøj Mølle. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen ve~rører: Kanehøj Mølle. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03078.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03078.00 Fredningen ve~rører: Kanehøj Mølle Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-12-1963 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen.

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen. 05658.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00 Fredningen vedrører: Marienlyst Nord Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-07-1973 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Folketingets Kulturudvalg

Folketingets Kulturudvalg Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 168 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Den 16. maj 2016 Supplerende bemærkninger og spørgsmål fra Dansk Møllerforening og Kulturmiljøråd

Læs mere

Hanne Britta Jensen Østerballevej Otterup

Hanne Britta Jensen Østerballevej Otterup Hanne Britta Jensen Østerballevej 54 5450 Otterup tommypj@smilemail.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Harald Jensens Plads 1A 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 13. november 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n.

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n. 01134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00 Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse Domme Taksati ons komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 14-02-1944 DEKLARATIONER>

Læs mere

STYRELSEN ANBEFALET. Kulturstyrelsen. Naturstyrelsen Bornholm. Ekkodaisvejen 2. H. C. Andersens Boulevard 2. 3720 Åkirkeby.

STYRELSEN ANBEFALET. Kulturstyrelsen. Naturstyrelsen Bornholm. Ekkodaisvejen 2. H. C. Andersens Boulevard 2. 3720 Åkirkeby. Afgørelse Baggrund Ekkodaisvejen 2 ninger. ka@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 1553 København V 3720 Åkirkeby Kulturstyrelsen ANBEFALET STYRELSEN Kulturstyrelsen

Læs mere

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende.

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende. Grundejerforeningen 126 Tornby v/ Poul Erik Pedersen email: pepkir90@gmail.com Aalborg natur J.nr. NST-4122-860-00047 Ref. anand Den 1. juli 2011 Dispensation fra klitfredningen til at til renovere trappen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Husbørsen ApS v/advokat Rikke Kampp Adelgade 89 5400 Bogense Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager, som følge

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Skafdrup Lindegårdsvej 10 A 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 26. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

03494.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03494.00. Fredningen vedrører: Nybøl Mølle. Domme. la ksatio nskom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

03494.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03494.00. Fredningen vedrører: Nybøl Mølle. Domme. la ksatio nskom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet .' 03494.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03494.00 Fredningen vedrører: Nybøl Mølle Domme la ksatio nskom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-11-1964 Kendelser Deklarationer ,

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 153-2010 KK og HH v / advokat NN mod Ejendomsmægler AA og LL og Ejendomsmæglervirksomheden MM I/S afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 11. maj 2011 har KK og HH v /

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening

Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0040 Ref. lihan Den 15. marts 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening

Læs mere

Orienteringsskrivelse til naboer til Gårdbo Sø.

Orienteringsskrivelse til naboer til Gårdbo Sø. Toft-Nielsen A/S Landinspektør- og ingeniørfirma A.C. Jacobsensvej 29 9400 Nørresundby Tlf. 98 17 94 85 A/S Reg.nr. 176 969 Bank Nordea 9163 5250169660 Email: post@landcad.dk www.toft-nielsen-as.dk CVR-nr.

Læs mere

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01547.07 Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07 Fredningen vedrører: Ørslev Kirke Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 27-09- 2 0 1 1 Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572 T I L S Y N E T A har ved brev af 20. juni 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET> UDSKRFT af REG. NR. r:f"~ (/

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Rådgivende ingeniør og tømrermester Erik Echkardt Hansen Brunkær 13, Uhre 6064 Jordrup Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Kolding Kommune har den 16. marts

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 10. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

t'tansiyretsen 1987 osta.:

t'tansiyretsen 1987 osta.: F~DNINQSSTY~ELSElj. p dr t'tansiyretsen 1987 osta.: Journal nr.: ~z~- rt-15/g'l Matr. nr.: ) g Z 9 d Amt... :,.+~ Ejer... : f~ {d ~k,l, ~ _ ~ hi~d Fredet --Xi k:l:asse. Ar: Emner: Ekspedition: Dato: ~jø~teriet

Læs mere

1Hitf' Skov- og Naturstyrelsen 2001-2005

1Hitf' Skov- og Naturstyrelsen 2001-2005 J. medarb. CLH 27/11-2001 overført ti\ Sa~s~~~~916/449-0001 "\VIA Miljø- ol(t)\tt~rartv&swre\sen ~;~~~f~~;:;!. vedr. 1Hitf' Skov- og Naturstyrelsen 2001-2005 Sagstekst: Henvendelse vedr. Korsgade 4, Nyborg

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.:

Afgørelser - Reg. nr.: 00639.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00639.00 Fredningen vedrører: Kærup Ege Domme Ta ksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer mangler 13-07-1940

Læs mere

Klager. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse

Klager. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse og Gabriel Barløse Sylvestervej 22 2610 Rødovre Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2009 i E/F Strandbo

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2009 i E/F Strandbo Referat af ekstraordinær generalforsamling 2009 i E/F Strandbo År 2009 den 28. september kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i E/F Strandbo II. Den ekstraordinære generalforsamling blev

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kirkestillinge Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kirkestillinge Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. 01524.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01524.01 Fredningen vedrører: Kirkestillinge Kirke Domme Taksations kom miss io nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 247 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Børge Storm Hansen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler Børge

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at erhverve. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Paul Hallberg Hovedvejen 118 2600 Glostrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0092 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk

Klagerne. J.nr. 2012-0092 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk Nævnet har modtaget klagen den 9. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Pibe Møllegård. Domme. Taksati ons kom m iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Pibe Møllegård. Domme. Taksati ons kom m iss ionen. 00869.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00869.00 Fredningen vedrører: Pibe Møllegård Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-02-1943 Kendelser Deklarationer 'e

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01345.06 Afgørelser - Reg. nr.: 01345.06 Fredningen vedrører: GIesborg Kirke Domme Taksati ans kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-07-1950 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en.

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en. 02760.04 Afgørelser - Reg. nr.: 02760.04 Fredningen vedrører: Langtved Klit,e Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-02-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

Jeg har ikke detailkendskab til fredningsprojektets præcise udformning, men de to spørgsmål jeg skal se på, er heller ikke afhængig heraf.

Jeg har ikke detailkendskab til fredningsprojektets præcise udformning, men de to spørgsmål jeg skal se på, er heller ikke afhængig heraf. Stevns Kommune Hovedgaden 46 4652 Hårlev att.: Borgmester Mogens Haugaard Nielsen Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 26. februar 2015 Journalnr.: 205061 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Sekretær:

Læs mere

Den 26. 02.2012 ses i mail til formanden for H/F Strandparken følgende tekst (bilag 2 side 2):

Den 26. 02.2012 ses i mail til formanden for H/F Strandparken følgende tekst (bilag 2 side 2): 1 Sagen af 16. august 2012 Palle Flebo-Hansen Bilag 1 Til Cc Iben Simone Brinkland Pia Hansen Dato 16. august 2012 Hej Iben! Den 26. 02.2012 ses i mail til formanden for H/F Strandparken følgende tekst

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere