Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget"

Transkript

1 Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Budgetlægningsproces 2016 til Statusnotater Driftsramme på budgetområder Fagudvalgenes rolle i budgetlægningen Rammebesparelser Omprioriteringsønsker Demografi og befolkningsprognose Langsigtede økonomiske målsætninger Økonomiaftale Dialog/Høring Budgetseminar Evt. indsigelser til budgetforlig Budgetopfølgningsproces Forventede regnskaber Månedlig budgetopfølgning og aktuel økonomi Opfølgning på anlæg 13 Allerød Kommune Side 1

3 1. Indledning Dette første statusnotat vedr. budget har til formål at fastlægge budgetstrategien Formålet med budgetstrategien er grundlæggende at sikre en sund og stabil økonomisk udvikling i Allerød Kommune. Budgetstrategien er tilrettelagt således, at byrådet og fagudvalgene i budgetlægningsfasen tager aktivt stilling til det ønskede råderum og økonomiske prioriteringer på baggrund af realistiske budgetforudsætninger. Samtidig sikres det, at byrådet løbende tager ansvar for den økonomiske udvikling og fastholdelse af det økonomiske råderum. Igen i år består budgetstrategien af følgende to koordinerede processer; proces for budgetlægning jf. afsnit 2 proces for budgetopfølgning 2015 jf. afsnit 3 Med henblik på løbende at have et opdateret skøn for nødvendigheden af eventuelle budgettilpasninger og -omprioriteringer, er de to processer koordineret således, at viden fra budgetopfølgningen løbende indarbejdes i budgetlægningen. Fagudvalgene involveres i højere grad end tidligere i budgetlægnings- og budgetopfølgningsprocessen. Budgetlægningsprocessen for sikrer en proces, hvor fagudvalgene skal arbejde med forslag til effektiviseringer og besparelser. Som heraf følger udgår partiernes budgetønsker. Partierne har i stedet mulighed for at fremsende deres forslag til fagudvalgene. I budgetopfølgningen for 2015 udarbejdes tre forventede regnskaber, som Økonomiudvalget efterfølgende sender til orientering i fagudvalgene. I de forventede regnskaber følges op på ændrede budgetforudsætninger og usikkerheder, og der følges op på de langsigtede økonomiske mål, som byrådet vedtog i forbindelse med budget Økonomiudvalget tager samtidigt stilling, om der er behov for at iværksætte handleplaner, som fagudvalgene er medansvarlige for at udarbejde og implementere. Allerød Kommune Side 2

4 2. Budgetlægningsproces 2016 til 2019 Forvaltningen foreslår følgende tidsplan for budgetlægning , som tager udgangspunkt i principper for økonomisk styring og de seneste års erfaringer med budgetlægningen. Budgetlægningsprocessen er tilrettelagt således, at byrådet i budgetlægningsfasen tager aktivt stilling til det ønskede råderum og økonomiske prioriteringer på baggrund af realistiske budgetforudsætninger. De enkelte elementer i tidsplanen for budgetlægningsprocessen for er beskrevet nedenfor i afsnittene 2.1 til Budgetlægning Måned Dato Indhold Hvad fremlægges December 9/12 og 18/12 Økonomiudvalget og Byråd Beslutning om budgetstrategi, herunder - tidsplan for budgetlægning tidsplan for budgetopfølgning i fordeling af rammebesparelsen på udvalg (valg af model A eller B) Februar 17/2 Økonomiudvalget Hovedudvalgets dialogmøde med ØU Statusnotat 1 vedr. budget /2 Fagudvalg og Økonomiudvalg Drøftelse og beslutning om fagudvalgenes budgetlægningsproces Marts 21/3-22/3 Forårsseminar for byrådet Politiske drøftelser og opfølgning på - byrådets arbejde med visioner - fagudvalgenes arbejde med økonomi/budget April 21/4 Fagudvalg og Økonomiudvalg Vurdering af behov for kapacitets- og budgettilpasninger i budget på skoler, SFO, dagtilbud og plejeboliger med udgangspunkt i befolkningsprognosen Fagudvalgets andel af rammebesparelsen Økonomiske driftsrammer på budgetområder Notat om befolkningsprognose samt anbefalet kapacitetsog budgettilpasning i budget som følge af den demografiske udvikling Maj 19/5 Fagudvalg og Økonomiudvalg Beslutning om oversendelse til budgetforhandling: - Forslag til udmøntning af udvalgets effektiviseringer/besparelser - Forslag til ny drift og nye anlægsprojekter, som skal kunne finansieres indenfor udvalgets ramme Allerød Kommune Side 3

5 Budgetlægning Måned Dato Indhold Hvad fremlægges Juni 16/6 Økonomiudvalg Fagudvalgenes forslag til budget /6 og 25/6 Økonomiudvalget og byråd Statusnotat 2 Fagudvalgenes forslag til udmøntning af rammebesparelsen samt omprioriteringsønsker Juni 25/6 Byråd Informationsmøde for byrådet om den indgåede økonomiaftale mellem regeringen og KL Oplæg vedr. økonomiaftalen August 18/8 Økonomiudvalget Hovedudvalgets dialogmøde med Økonomiudvalget 18/8 og 27/8 Økonomiudvalg og byrådet 1. behandling af budget /8 Byråd Informationsmøde for byrådet vedr. budget og forventet regnskab/halvårsregnskab Statusnotat 3 vedr. budget Oplæg vedr. seneste forventede regnskab, halvårsregnskabet og budgetoplægget til 1. behandling September 2/9 Sidste frist for fagudvalgenes input til budgetforhandlinger 3/9 Informationsmøde/borgermøde Udvalgsformændene informerer om budgetforslag til 1. behandling 7/9 Høring Høring af budgetforslag til 1. behandling 4/9 Budgetmateriale Det samlede budgetmateriale er tilgængeligt for byrådet (kun elektronisk) Høringsbrev vedlagt analyser og effektiviseringsforslag, der indgår i politiske forhandlinger Budgetmateriale Høringssvar 11/9-12/9 Budgetseminar for byrådet Drøftelse af budgettet og politiske prioriteringer. Fastlæggelse af langsigtede økonomiske målsætninger, som danner grundlaget for budget /9-22/9 Politiske forhandlinger og indgåelse af budgetforlig 22/9 Ændringsforslag Frist for aflevering af ændringsforslag til budget /9 Indsigelser Frist for evt. indsigelser vedr. budgetforliget Budgetforlig Allerød Kommune Side 4

6 Budgetlægning Måned Dato Indhold Hvad fremlægges Oktober 29/9 og 8/10 Økonomiudvalg og byråd 2. behandling og endelig vedtagelse af budget herunder valg af udskrivningsgrundlag, skatteprocenter og takster December 17/12 Byrådet Trykt budget udleveres til byrådet Sagsfremstilling indeholdende skatteprocenter og væsentlige elementer i budget Statusnotater I budgetlægningsprocessen præsenteres Økonomiudvalget og byrådet for 3 statusnotater. Statusnotaterne giver byrådet indblik i den aktuelle situation omkring budget Økonomiudvalget og byrådet præsenteres i december 2014 for statusnotat 1 (nærværende notat). Budgetlægningsprocessen er tilrettelagt således, at de administrative budgetændringer indarbejdes i budgettet og præsenteres for byrådet i statusnotat 2 og 3 i henholdsvis juni og august. Administrative budgetændringer skyldes mer- eller mindreudgifter som følge af; Ændrede budgetforudsætninger Løbende effektiviseringer og tværgående initiativer Demografireguleringer Økonomiaftale/lovændringer På Økonomiudvalgets og byrådets møder i august 1. behandles budgettet og statusnotat 3 fremlægges. Indholdet i statusnotat 3 vil udover punkterne, som også indgår i statusnotat 2, desuden indeholde: Status på økonomiaftalen, herunder status over rammer og potentielle sanktioner Beregninger vedr. det statsgaranteret og selvbudgetterede udskrivningsgrundlag Ændringer i driftsudgifterne siden statusnotat 2, herunder særligt ændringer vedr. administrative korrektioner pga. nye budgetforudsætninger, seneste forventede regnskab, økonomiaftalen, lovog cirkulæreprogram samt moderniseringsaftalen Oversigt over brugerbetalinger 2.3 Driftsramme på budgetområder Fagudvalgene skal prioritere driftsudgifter, som ligger inden for fagudvalgets ansvarsområde. Fagudvalgene præsenteres i februar for driftsrammer fordelt på budgetområder. Økonomi og It inddeler i samarbejde med fagområderne de enkelte afdelinger og stabes driftsudgifter i budgetområder, som vil indgå i budgetlægningsprocessen. Formålet med denne inddeling af er at give fagudvalgene den nødvendige indsigt i udvalgets driftsudgifter. Budgetområderne vil ligeledes fremgå af de forventede regnskaber. Allerød Kommune Side 5

7 2.4 Fagudvalgenes rolle i budgetlægningen Fagudvalgene spiller en central rolle i budgetlægningsprocessen, og har ansvaret for at tilrette en proces der sikrer, at fagudvalget: arbejder på strukturtilpasninger og besparelser på udvalgets område arbejder struktureret med forslag til udmøntningen af rammebesparelsen, jf. afsnit 2.5 på udvalgets område tilrettelægger en borger- og brugerinddragelse på udvalgets område. Denne inddragende proces skal være gennemført inden 27/8 Fagudvalgene tilretter i februar en budgetlægningsproces, idet fagudvalgenes input til budget fremsendes til Økonomiudvalgets møde i juni. På forårsseminaret den marts 2015 informerer fagudvalgene byrådet om den tilrettelagte budgetproces. Økonomiudvalget videresender budgettet til 1. behandling til fagudvalgene, som behandler dette i august/september. Væsentlige ændringer inden for udvalgets område drøftes. Seneste frist for fagudvalgenes input til budget er den 2. september Rammebesparelser I budgetforlig har byrådet vedtaget en rammebesparelse på 32,1 mio. kr. i 2016 stigende til 64,3 mio. kr. i 2018 og årene frem. Rammebesparelsen fordeles på fagudvalgene ud fra deres andel af serviceudgifterne på følgende måde, idet forvaltningen foreslår to modeller: Model A hvor de i budget indarbejdede besparelser på 32,1 mio. kr. i 2016 stigende til 64,3 mio. kr. i 2018 fordeles på udvalgene efter deres andel af serviceudgifterne Model B hvor udvalgene derudover skal komme med forslag til besparelser og effektiviseringer på 17,9 mio. kr. efter samme fordeling som model A. Hermed bliver den samlede rammebesparelse til fordeling 50 mio. kr. i 2016 stigende til 82,1 mio. kr. i Fordelen ved model B frem for model A er, at det dels vil være muligt for byrådet at prioritere besparelsesforslagene, og dels give en robusthed i budgetlægningsprocessen i forhold til imødegå stigende udgifter og/eller faldende indtægter Direktionen anbefaler model B for at sikre rum til politiske prioriteringer. Allerød Kommune Side 6

8 Model A Serviceudgifter og rammebesparelse fordelt på udvalg (2016-priser) (mio. kr. ) Budget 2016 Budget Budget Børn- og Skoleudvalget 412,4-12,4 412,3-20,4 411,8-24,2 Sundheds- og velfærd.udv 295,9-8,9 302,2-15,0 310,2-18,2 Teknik- og Planudvalget 57,0-1,7 56,7-2,8 56,6-3,3 Klima- og Miljøudvalget 6,3-0,2 5,9-0,3 5,9-0,3 Kultur- og Idrætsudvalget 26,6-0,8 26,6-1,3 26,6-1,6 Erhvervs- og Beskæftigelsesudv. 3,2-0,1 3,1-0,2 3,1-0,2 Økonomiudvalget 268,3-8,1 274,3-13,6 279,7-16,4 I alt 1.069,6-32, ,1-53, ,9-64,3 Model B Serviceudgifter og rammebesparelse fordelt på udvalg (2016-priser) (mio. kr. ) Budget Budget Budget Rammebesparelse Rammebesparelse Rammebesparelse Rammebesparelse Rammebesparelse Rammebesparelse Børn- og Skoleudvalget 412,4-19,3 412,3-27,2 411,8-30,9 Sundheds- og velfærd.udv 295,9-13,8 302,2-20,0 310,2-23,3 Teknik- og Planudvalget 57,0-2,7 56,7-3,7 56,6-4,2 Klima- og Miljøudvalget 6,3-0,3 5,9-0,4 5,9-0,4 Kultur- og Idrætsudvalget 26,6-1,2 26,6-1,8 26,6-2,0 Erhvervs- og Beskæftigelsesudv. 3,2-0,1 3,1-0,2 3,1-0,2 Økonomiudvalget 268,3-12,5 274,3-18,1 279,7-21,0 I alt 1.069,6-50, ,1-71, ,9-82,1 Allerød Kommune Side 7

9 Direktionen anbefaler derudover, at fagudvalgene både arbejder med effektiviseringer samt justeringer af serviceniveau. Direktionen anbefaler, at der ved udmøntningen af rammebesparelsen politisk og administrativt arbejdes i flere strategiske spor for effektiviseringsindsatsen. De strategiske spor skal skabe fokus, udvikling og kontinuitet i effektiviseringsindsatsen således, at der opnås effekter, der er robuste og understøtter nytænkning i Allerød Kommune. De foreslåede spor sikrer en videreudvikling af de effektiviseringstiltag, som byrådet de seneste år har iværksat. Strukturtilpasninger Fælleskommunale samarbejder Forebyggelse, rehabilitering og inklusion Selvforsyning og hjemtagning princip om mindste-indgriben Fokus på kerneydelsen fokuseret og effektiv administration Indkøb og udbud fællesudbud og sortimentsindsnævring Bygningskomprimering effektiv lokaleudnyttelse og vedligehold Energioptimering Digitalisering selvbetjening og digitale arbejdsgange 2.6 Omprioriteringsønsker Fagudvalgene har mulighed for at fremsende ønsker om omprioriteringer til Økonomiudvalget i juni. Alle omprioriteringsønsker skal kunne finansieres. Ønsker om ny drift (ændret serviceniveau): Udvalget skal opgøre de årlige merudgifter ved det ønskede serviceniveau. For at sikre at budgettet kan holdes inden for servicerammen skal udvalget pege på finansiering for nye driftsudgifter, således at tiltagene kan ske ved omprioriteringer inden for rammen. Nye anlæg: Udvalget skal tage stilling til anlægsprojekter fra investeringsoversigten samt evt. nye anlæg. Udvalget skal ligeledes tage konkret stilling til, hvorvidt nye anlæg vil medføre afledte driftsudgifter. Hvis nye anlæg indebærer øgede driftsudgifter skal udvalget pege på finansiering for dette, jf. ovenfor under ny drift. 2.7 Demografi og befolkningsprognose På baggrund af den udarbejdede befolkningsprognose skal fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet i april tage stilling til behovet for kapacitets- og budgettilpasninger på følgende områder; Skoler og SFO er (BSU) Dagtilbud (BSU) Plejeboliger (SVU) Forvaltningen fremlægger i april et notat vedr. befolkningsprognosen med anbefalinger om behov for kapacitets- og budgettilpasninger i budget Ligeledes orienteres om forventede mer- og mindreudgifter som følge af den demografiske udvikling. Allerød Kommune Side 8

10 2.8 Langsigtede økonomiske målsætninger Med økonomiaftalen for 2014 er igangsat en række initiativer, der skal bidrage til at forbedre økonomistyringen i kommunerne. Det er blandt andet aftalt, at der skal opstilles flerårige mål, der afspejler den enkelte kommunens økonomiske politik. Indenrigsministeriet har derfor stillet krav om, at bemærkningerne til budgettet skal indeholde langsigtede økonomiske målsætninger (fx langfristet gæld, gennemsnitlig kassebeholdning eller beskatningsniveau) samt målsætninger for eksempelvis drift og anlæg. De langsigtede økonomiske målsætninger danner rammerne for kommunens økonomiske styring på kort og lang sigt gennem fastlæggelsen af konkrete pejlemærker for den økonomiske udvikling. Pejlemærkerne skal understøtte de politiske prioriteringer i budgetprocessen, skabe ejerskab for centrale nøgletal, udnytte de planlægningsmuligheder, der knytter sig til den flerårige budgettering og skabe et tidligt overblik over det økonomiske handlerum. Det anbefales derfor at de langfristede målsætninger udarbejdes af byrådet. Forvaltningen foreslår, at byrådet tager konkret stilling til de langsigtede målsætninger på budgetseminaret. Byrådet har vedr. budget vedtaget følgende langsigtede mål: 1. Der skal hvert eneste år være overskud på den strukturelle balance med plads til; anlægsinvesteringer opbygning af likviditet med henblik på at have cirka 70 mio. kr. i gennemsnitlig kassebeholdning 2. Der bør til enhver tid være mindst 40 mio. kr. i gennemsnitlig kassebeholdning. Kassebeholdningen bør altid være positiv ved årets afslutning. 3. Kommunens lånemuligheder udnyttes fuldt ud, hvis det er økonomisk fordelagtigt. 4. Der budgetteres ikke med jordsalg. Netto-indtægter fra jordsalg indgår i kommende års budgetprioritering. 5. Effektiviseringer af driften bør anvendes strategisk og proaktivt. Vi udviser desuden ansvarlighed og rettidig omhu i den løbende økonomistyring. Vi tilpasser vores drift ved at tænke i effektiv og fleksibel udnyttelse af bygninger. Når vi investerer, handler vi ud fra en langsigtet strategi og har fokus på at optimere og effektivisere driften. 6. Vi sikrer vores aktiver ved løbende at vedligeholde vores veje og bygninger. 7. Alle tillægsbevillinger skal ledsages af forslag til finansiering, idet vi som udgangspunkt ikke giver tillægsbevillinger, der er finansieret af kassebeholdningen. Der skal i de forventede regnskaber følges op på disse mål. 2.9 Økonomiaftale Ultimo juni indgås økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Såfremt aftalen indgås så sent, at det ikke vil være muligt at afholde et informationsmøde herom forud for byrådsmødet den 25. juni, udarbejdes et skriftligt materiale, som fremsendes. Allerød Kommune Side 9

11 2.10 Dialog/Høring Fagudvalgene tilrettelægger dialog jf. afsnit 2.4. Derudover har Økonomiudvalget en dialog med hovedudvalget på økonomiudvalgets møde den 17. februar og den 18. august, hvor budgettet også førstebehandles. Umiddelbart efter byrådets 1. behandling af budget den 27. august sendes budgettet i høring. Høringssvarene skal være kommunen i hænde senest 7. september, inden byrådet tager på budgetseminar. Den 3. september afholdes informationsmøde, hvor udvalgsformændene informerer borgerne om budget til 1. behandling Budgetseminar Budgetseminaret afholdes 11. og 12. september. Høringsmaterialet indgår i budgetmappen. Da høringssvarene foreligger inden seminaret, vil seminaret i høj grad kunne blive startskuddet på de politiske forhandlinger Evt. indsigelser til budgetforlig Efter budgetforliget er der mulighed for evt. indsigelser. Fristen for indsigelser til budgetforliget skal fremsendes senest 30. september. Allerød Kommune Side 10

12 3. Budgetopfølgningsproces 2015 Direktionen og Økonomi foreslår følgende tidsplan for budgetopfølgning De enkelte elementer i tidsplanen for budgetopfølgningen er beskrevet nedenfor. Resultaterne af de forventede regnskaber og den løbende månedlige administrative opfølgning i 2015 vil blive indarbejdet i statusnotat 2 og 3 vedr. budget , som forelægges Økonomiudvalget og byrådet i juni og august i forbindelse med budgetlægningen jf. afsnit 2.1. Budgetopfølgning og regnskab Måned Dato Indhold Hvad fremlægges Alle måneder Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd Evt. beslutning vedr. igangsætning af anlæg og frigivelse af rådighedsbeløb Redegørelse for igangsætning af anlæg og frigivelse af rådighedsbeløb April 21/4 og 30/4 21/4 og 30/4 Fagudvalg og Økonomiudvalg Evt. beslutning vedr. aflæggelse af anlægsregnskab Økonomiudvalg Orientering om aktuel økonomi på baggrund af den administrative budgetopfølgning Økonomiudvalg Hvis den administrative budgetopfølgning viser merudgifter som kræver byrådets indgriben, rejser Forvaltningen sagen i Økonomiudvalget Økonomiudvalg og byråd Årsregnskab 2014 godkendes overgivet til revisionen Økonomiudvalg og byråd Beslutning om overførselsbeløb vedr. uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger Maj 19/5 og 28/5 Økonomiudvalg og byråd Orientering om forventet regnskab pr. 31. marts. Beslutning om oversendelse til fagudvalg til orientering. Økonomiudvalget kan beslutte at fagudvalgene skal igangsætte handleplaner. Opfølgning på langsigtede økonomiske mål Redegørelse vedr. afslutning af anlægsregnskab Notat, udvikling i gns. kassebeholdning, løbende kassebeholdning Notat med den aktuelle økonomiske situation og forslag til handleplan Årsregnskab 2014 Overførselssag Kommenteret forventet regnskab opbygget i hovedoversigtsform med drift og anlæg fordelt på udvalg. Forslag til merforbrug/mindreforbrug som skal oversendes til behandling i fagudvalg Allerød Kommune Side 11

13 Budgetopfølgning og regnskab Måned Dato Indhold Hvad fremlægges Juni August September November December 18/8 og 31/8 18/8 og 31/8 8/9 og 17/9 17/11 og 26/11 Fagudvalg Fagudvalgene behandler de forventede regnskaber til orientering Økonomiudvalg og byråd Halvårsregnskab 2014 godkendes Økonomiudvalg og byråd Orientering om forventet regnskab pr. 30. juni. Beslutning om oversendelse til fagudvalg til orientering. Økonomiudvalget kan beslutte at fagudvalgene skal igangsætte handleplaner. Opfølgning på langsigtede økonomiske mål Økonomiudvalg og byråd Revisionens beretninger forelægges med forslag til besvarelse, og regnskab vedtages endeligt Fagudvalg Fagudvalgene behandler de forventede regnskaber til orientering Økonomiudvalg og byråd Orientering om forventet regnskab pr. 30. september. Beslutning om oversendelse til fagudvalg til orientering. Økonomiudvalget kan beslutte at fagudvalgene skal igangsætte handleplaner. Opfølgning på langsigtede økonomiske mål Fagudvalg Fagudvalgene behandler de forventede regnskaber til orientering Halvårsregnskab 2014 Kommenteret forventet regnskab opbygget i hovedoversigtsform med drift og anlæg fordelt på udvalg. Forslag til merforbrug/mindreforbrug som skal oversendes til behandling i fagudvalg Revisionens beretninger. Forslag til besvarelse Kommenteret forventet regnskab opbygget i hovedoversigtsform med drift og anlæg fordelt på udvalg. Forslag til merforbrug/mindreforbrug som skal oversendes til behandling i fagudvalg 3.1 Forventede regnskaber Politisk centreres budgetopfølgningen om tre forventede regnskaber i pr. 31. marts, pr. 30. juni og pr. 30. september. De forventede regnskaber behandles først i Økonomiudvalget og byrådet. Efterfølgende orienteres fagudvalgene om de forventede regnskab. Økonomiudvalget kan beslutte, at fagudval- Allerød Kommune Side 12

14 gene skal igangsætte handleplaner på baggrund af de forventede regnskaber. I givet fald bliver det en beslutningssag på fagudvalgene. Første forventede regnskab for 2015 udarbejdes pr. 31. marts, og behandles sammen med regnskabet for 2014 og overførselssagen i Økonomiudvalget og byrådet i april. Andet forventede regnskab for 2015 udarbejdes pr. 30. juni, og behandles sammen med halvårsregnskabet i Økonomiudvalget og byrådet i august på samme møde, som budgettets 1. behandles. Tredje forventede regnskab for 2015 udarbejdes pr. 30. september, og behandles i Økonomiudvalget og byrådet i november. Eventuelle merforbrug som de enkelte afdelinger og stabe ikke kan indhente selv, og som Direktionen ikke umiddelbart kan finansiere ved tværgående initiativer, vil blive oversendt til det relevante udvalg med henblik på indstilling af forslag til kompenserende besparelser måneden efter behandlingen af det forventede regnskab. Byrådet træffer herefter den endelige afgørelse om eventuelle kompenserende besparelser. 3.2 Månedlig budgetopfølgning og aktuel økonomi Principperne for økonomisk styring stiller krav om, at der sker en systematisk administrativ budgetopfølgning hver måned. Den løbende budgetopfølgning skal dels sikre, at der hele tiden er kendskab til områder, hvor der forventes væsentlige mer- eller mindreudgifter. Dels at der løbende igangsættes handleplaner, som sikrer budgetoverholdelse. Hvis den løbende budgetopfølgning giver anledning til, at der mellem to forventede regnskaber skal træffes beslutning om kompenserende besparelser, vil dette blive fremlagt for Økonomiudvalget og byrådet som særlige punkter. For Økonomiudvalget fremlægges hver måned punktet Aktuel økonomi, som indeholder Notat Udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning Udviklingen i den løbende kassebeholdning Udviklingen i den daglige kassebeholdning forrige måned 3.3 Opfølgning på anlæg Såfremt der på anlægsprojekter viser sig uforudsete merudgifter, der ikke kan dækkes af anlægsbevillingen, vil Økonomiudvalget og byrådet løbende blive forelagt dette. Allerød Kommune Side 13

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2017-2020 ØU 8. december 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Finansieringsbehov og risikofaktorer 3 2 Budgetlægningsproces 2017 til 2020 5 3.1

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 1. Indledning 2 2. Budgetlægningsproces 2014 til 2017 3 2.1 Statusnotater 4 2.2 Partiernes budgetønsker

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Behandles i Økonomiudvalg december 2014.

Behandles i Økonomiudvalg december 2014. NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 Opfølgning på Forlig om budgettet for Allerød 2015-2018 Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2015 2018 har Borgmesteren anmodet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Økonomiske driftsrammer for fagudvalgene. Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016

Økonomiske driftsrammer for fagudvalgene. Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016 Økonomiske driftsrammer for fagudvalgene Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016 1 Indholdsfortegnelse Besparelsesrammer og besparelseskrav ift. Servicerammen Tidsplan for fagudvalgenes

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx BUDGETPROCESSEN 2015-2018 29-01-2014 ACADRE 13/xxxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Budgetlægningsproces 2015 2018 5-2.1. Budgetreduktioner 6-2.2. Tekniske korrektioner 6-2.3. Den administrative

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledning 2017

Budgetvejledning 2017 Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni. 15-03-2016 Side 1 ØU - Budgetproces 2017-2020 Sagsnr.: 16/236 Resumé: evaluerede på sit møde i januar 2015 budgetprocessen for 2015-18. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til principper

Læs mere

Budgetvejledning

Budgetvejledning Budgetvejledning 2018-2021 Indledning Senest revideret 26.1.2017 Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Økonomisk Strategi

Økonomisk Strategi Økonomisk Strategi 2015-2018 Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2011 en Økonomisk

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2015-2018 Som supplement til tidsplanen vil der ske en løbende orientering på fag- og stabchef-møderne om den kommende måneds deadlines

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2017-2020 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2016 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at at

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2016.

DREJEBOG FOR BUDGET 2016. Syddjurs Kommune 29. januar 2015 DREJEBOG FOR BUDGET 2016. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen for budgetprocessen

Læs mere

Dragør Kommunes økonomiske politik

Dragør Kommunes økonomiske politik Dragør Kommunes økonomiske politik 2015-2018 Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 Journalnr. 17/17877 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi Budgetopfølgning 2018 De budgetansvarlige

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

DREJEBOG FOR BUDGET 2018. Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne Baggrund for den økonomiske politik 2014-2017 og udmøntningen af denne 1 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske mål. Disse

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2016-2019 På fag- og stabschefsmøderne vil Økonomichefen løbende orientere om den kommende måneds deadlines i forhold til budgettet og det

Læs mere

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen Til Ældre- og Handicapudvalget Sagsnr./Dok.nr. 2016-071827 / 2016-071827-1 Økonomiafsnittet. Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej 19 9310 Vodskov Init.: LOEK 01-02-2017 Årshjul for budgetlægningen

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 4. Administrativt budgetgrundlag

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 4. Administrativt budgetgrundlag Allerød Kommune Statusnotat nr. 4 Administrativt budgetgrundlag 2018-21 August 2017 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Det administrative budgetgrundlag 2 Forvaltningens vurdering af budgettet 3 Kassebeholdningen

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Revideret 23/11-2016 Godkendt af Byrådet 20/11-2016 Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Tillæg til budgetvejledningen for 2013 vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012 Direktionen, 24. januar 2012-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunerne står overfor et krav om stram økonomistyring i de kommende år. Derfor sætter KREVI i denne analyse fokus på God Kommunal Økonomistyring.

Kommunerne står overfor et krav om stram økonomistyring i de kommende år. Derfor sætter KREVI i denne analyse fokus på God Kommunal Økonomistyring. Januar 2012 Resume Kommunerne står overfor et krav om stram økonomistyring i de kommende år. Derfor sætter KREVI i denne analyse fokus på God Kommunal Økonomistyring. KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.02.2011 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsynssag - årsregnskab 2009 3 Sanktionslovgivningen

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi De budgetansvarlige i Områderne gennemgår hver

Læs mere

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren SUN Udkast Tidsplan for budgetprocessen 2018 2021 (foreløbige tidspunkter) Mandag, den 12. december 2016 Magistraten og direktørgruppen evaluerer budgetlægningen for 2017 og har en indledende drøftelse

Læs mere

1. Overordnede økonomiske mål

1. Overordnede økonomiske mål Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Byrådet har derfor med den økonomiske politik fastlagt mål for Slagelse Kommunes økonomiske styring.

Byrådet har derfor med den økonomiske politik fastlagt mål for Slagelse Kommunes økonomiske styring. Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Budget 2016 forslag til proces

Budget 2016 forslag til proces Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Godkendt af Økonomiudvalget den 2. marts 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske

Læs mere

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 4 hovedaktiviteter:

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 4 hovedaktiviteter: SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2016-2019 Til: Byrådet m.fl. Dato: 17. december 2014 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 14/18683 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431 Udfyldelse af prioriteringsrum budget 2013-2016 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2013-2016 Sagsnr.: 2012-4670 Dok.nr: 2012-20189 Baggrund På Byrådsmødet den 31. januar 2012 godkendte Byrådet budgetdrejebogen,

Læs mere

SOCIALUDVALGET BUDGET

SOCIALUDVALGET BUDGET BUDGET 2017-20 SOCIALUDVALGET BUDGET 2017-20 Dato Aktivitet 25. og 26. februar Økonomiudvalg og Direktion Budgetseminar Marts Hovedudvalget Orienteres om forslag til tids- og aktivitetsplanen for budget

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Økonomiudvalget besluttede i januar at behandle forslag til program og indhold i budgetseminarene på maj mødet 2012.

Økonomiudvalget besluttede i januar at behandle forslag til program og indhold i budgetseminarene på maj mødet 2012. Notat Udkast til indhold og programmer til budgetseminarerne i juni og august 2012. I januar vedtog Byrådet Vision 2018. Efterfølgende har forslag til en innovationsstrategi været drøftet og sendt i høring.

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Budget 2018 forslag til proces

Budget 2018 forslag til proces Budget 2018 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2017... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

Proces og rammer BUDGET

Proces og rammer BUDGET Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Fælles afsæt fælles udvikling

Fælles afsæt fælles udvikling Projektplan Fælles afsæt fælles udvikling - Strategisk udviklingsproces på skole og dagtilbudsområdet Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015 Godkendelse af tidsplan og budgetprocedure for budget 2016-19. (Offentligheden orienteres efterfølgende om reduktionsplan, herunder at BDO's forslag til besparelses-potentialer bliver foreløbigt og kan

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere