Notat om økonomistyring i Mariagerfjord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om økonomistyring i Mariagerfjord"

Transkript

1 Notat om økonomistyring i Mariagerfjord Byrådssekretariatet Nordre Kajgade Hobro Tlf Journalnummer: Ref.: Kim Jacobsen Direkte tlf Dato: Baggrund Med indgangen til 2010 har KL sammen med kommunerne for alvor sat økonomistyring på dagsordenen. Det øgede fokus på kommunernes økonomistyring er ganske enkelt nødvendigt, hvis kommunerne fremover skal kunne levere en god service til kommunens borgere og samtidig overholde de meget stramme økonomiske rammer fra centralt hold. Behovet for en god økonomistyring er derfor endnu mere presserende end tidligere. Ifølge KL er det bedste forsvar et angreb. Tanken er at kommunerne skal vælge en offensiv økonomistyring frem for en defensiv. Den offensive økonomistyring er bl.a. kendetegnet ved følgende punkter: At der er formuleret klare overordnede økonomiske mål, som kommunen styrer efter. At der planlægges/budgetteres langsigtet At der er klare og præcise retningslinier for den daglige økonomistyring At kommunens aktivmasse vedligeholdes og at der skabes råderum til nye investeringer i kapitalapparatet (bygninger, jord, veje m.m.) At økonomiopfølgningen tilrettelægges, så der kan handles proaktivt. At økonomiafrapporteringen giver et samlet overblik over kommunens økonomiske situation, så der kan styres derefter. Side 1 af 12

2 Ingen kommuner vil udelukkende have offensiv eller defensiv økonomistyring. Men kommunerne har i større eller mindre grad elementer fra begge former for styringsadfærd. Pointen er, at det gælder om at få vendt forsvar til angreb altså at arbejde hen imod en stadig højere grad af offensiv økonomistyring. Formålet med dette notat er at give et bud på, hvordan økonomistyringen i Mariagerfjord kommune i endnu højere grad kan bevæge sig i retning af den offensive økonomistyring. Notatet fokuserer udelukkende på styringen via økonomiske mål. Naturligvis styrer kommunen i det daglige også efter andre mål end de rent økonomiske. Her tænkes især på styringen i forhold til de formulerede service- og aktivitetsmål. I den idéelle styring er de økonomiske mål, servicemålene og aktivitetsmålene integreret i en sammenhængende styring af kommunen. Notatet indeholder følgende 4 afsnit: Økonomisk politik - hvilke mål vil vi styre efter? Økonomistyring hvordan vil vi styre udgiftssiden? Økonomiopfølgning hvordan vil vi følge op på budgettet? Sammenfatning. I hvert afsnit gives et bud på, hvilken strategi kommunen bør vælge. Der er tale om forslag, som efterfølgende skal drøftes og som givetvis også skal revideres med jævne mellemrum. Men formålet er klart. I Mariagerfjord Kommune ønsker vi at være offensive i vores økonomistyring. Side 2 af 12

3 2. Økonomisk politik Det er afgørende for en god økonomistyring, at der kan opnås enighed om, hvilke økonomiske mål, der styres efter. Nedenfor beskrives og diskuteres derfor forskellige styringsparametre (2.1.). Desuden er det vigtigt at være enige om tidshorisonten, jf. afsnit Økonomiske mål/styringsparametre. Der findes mange forskellige mulige styringsparametre. Det er dog ikke alle, der er lige velegnede, når formålet er en offensiv økonomistyring, hvor der handles proaktivt og skabes råderum til udvikling. Nedenfor beskrives nogle forskellige styringsparametre og deres egnethed som økonomisk mål for kommunen. Desuden indeholder tabellen konkrete forslag til fremtidige styringsmål og som sammenligning er angivet tallene fra budget Tabel 1 Liste over potentielle styringsparametre. Parameter Definition Egnethed som styringsparameter Forslag til styringsmål Tal fra budget 2010 Økonomiske mål Resultat af ordinær drift Forskel mellem udgifter og indtægter på det skattefinansierede område. Viser resultatet af den daglige drift Ja Der bør være et overskud på den daglige drift til finansiering af anlæg, afdrag på lån samt forbedring af kassebeholdningen Overskud på 56,5 mio. kr. Mål : mio. kr. Skattefinansieret anlæg Anlæg ekskl. jordforsyning og almen boligbyggeri Ja, den offensive økonomistyring (jf afsnit 1) er netop kendetegnet ved klare målsætninger for investering i kapitalapparatet. 1. Et mål kunne være kr. pr. indbygger, dvs. 43 mio. kr. i gennemsnit pr. år i budgetperioden 2. Herudover beløb til Kvalitetsfondsprojekte r optagne lån dertil Anlæg på 26 mio. kr. Kvalitetsfondsprojekter 48 mio. kr. - Optagne lån 20, 0 mio. kr. Resultat af ordinær drift og anlæg Sammenfatter ovennævnte 2 poster og angiver dermed det samlede skattefinansierede resultat Ja Balance i budgetperioden samt overskud til finansiering af afdrag på lån samt forbedring af kassebeholdningen. Mål: mio. kr. Overskud på 15 mio. kr. Side 3 af 12

4 Jordforsyning og brugerfinansieret område Nej, disse områder skal hvile i sig selv At områderne (stort set) er likviditetsneutrale i budgetperioden. Jordforsyning nettoindtægt på 2,9 mio.kr. Overskud/underskud overføres til følgende år. Ultimo Under skud 23,5 mio. kr. Brugerfinansieret nettoindtægt på 3,7 mio. kr. Ultimo 2009 Over- skud 14,6 mio. kr. Parameter Definition Egnethed som styringsparameter Forslag til styringsmål Tal fra budget 2010 Finansielle mål Gennemsnitlig kassebeholdning Den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage. Ja, men kun delvis, idet periodemæssige forskydninger kan forstyrre billedet Den gennemsnitlige kassebeholdning skal til enhver tid skal være større end de opsparede midler (på drift og anlæg) Gennemsnitlig ,6 mio. kr. Opsparede midler ultimo ,0 mio. kr. Låneoptagelse Låneoptagelse til hel eller delvis finan- siering af anlægsprojekter Ja Der skal findes finansiering af netto merudgiften til renter og afdrag Resultat af ordinær drift og anlæg Dette tal angiver resultatet af den almindelig kommunale virksomhed og bør derfor også indgå som en styringsparameter. Anlægsudgifter til ældreboliger og jordforsyning er holdt udenfor, så vi får et reelt billede af den kommunale forretning. Der kan argumenteres for, at der bør være et overskud på den almindelige forretning til at dække afdragsbyrden på kommunens lån samt forbedring af kassebeholdningen. I budget 2010 er der budgetteret med en afdragsbyrde på 25 mio. kr. Finansielle mål I ovennævnte tabel 1 er også nævnt finansielle mål. I princippet er finansielle mål overflødige, hvis der er fastlagt ansvarlige mål for den almindelige kommunale virksomhed. I praksis vil der dog altid være en vis opmærksomhed om disse mål bl.a. fordi kommunen skal overholde kassekreditreglen, der siger, at den gennemsnitlige kassebeholdning til enhver tid skal være større end 0. Side 4 af 12

5 Mål der knytter sig til kassebeholdningen ultimo året vurderes ikke at være velegnede som finansielle mål, da ultimo kassebeholdningen er en meget ustabil størrelse på grund af mange periodemæssige forskydninger. Alt andet lige vil udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning være et bedre mål også set i lyset af, at det er den gennemsnitlige kassebeholdning der indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet kvartalsvis. Direktionen foreslår, at følgende mål indgår i den overordnede økonomiske styring af Mariagerfjord Kommune: - Resultat af ordinær drift (overskud på mellem 70 og 100 mio. kr.) - Resultat af ordinær drift og anlæg (overskud på mellem 25 og 55 mio. kr.) - Gennemsnitlig kassebeholdning (stigende.) Side 5 af 12

6 2.2. Tidshorisont. Kommunerne skal hvert år lægge budgetter for en 4-års periode (budgetåret og 3 overslagsår). Det er imidlertid langt fra alle kommuner, der foretager en reel budgettering i overslagsårene. Med en offensiv økonomistyring er det imidlertid nødvendigt, at der også lægges meget stor vægt på overslagsårene ved budgetlægningen altså at der reelt budgetlægges for en periode på 4 år frem for 1 år. Fordelen ved at udvide horisonten fra 1 til 4 år er bl.a. følgende: Det bliver muligt at styre kommunen i overensstemmelse med kommunens vision/langsigtede mål frem for blot en kortsigtet budgetlægning med fokus på balance det 1. år. Ved en reél 4- års budgetlægning vil det i højere grad blive muligt at undgå sparerunder hvert år. Det vil skabe væsentlig mere ro i organisationen og kvaliteten af spareforslagene vil givetvis blive bedre. Specielt på anlægssiden er det nødvendigt med en flerårig horisont som minimum 4 år 1. Som nævnt ovenfor er den offensive økonomistyring netop kendetegnet ved en langsigtet investeringsplan der sikrer fortsat udvikling og dynamik i kommunen. Det er afgørende at hindre nedslidning af kommunens aktivmasse. Hvis der ved budgetlægningen skabes råderum til anlægssiden vil det være muligt at undgå panik sparerunder i løbet af året. Det må forventes at regeringen også i de kommende år vil styre kommunerne efter overholdelse af budgettet både på drift og anlæg. Derfor er det helt centralt at der udarbejdes realistiske 4-års budgetter. Et flerårsperspektiv giver bedre mulighed for en prioritering mellem anlægsønsker. Alle anlægsønsker for den kommende budgetperiode skal frem på bordet i forbindelse med budgetlægningen, så der kan foretages en åben prioritering mellem alle ønsker. Et flerårsperspektiv giver ligeledes bedre mulighed for en prioritering af ønsker til driften i en åben proces, hvor alle ønsker kommer frem og bliver vurderet. På baggrund af ovenstående foreslås følgende: at der foretages en grundig budgetlægning af alle 4 år i budgetperioden både på drift og anlæg. at der arbejdes hen imod et 10-årigt anlægsprogram på de større anlægsprojekter 1 Der kan argumenteres for en længere tidshorisont, fx. at der fastlægges et anlægsprogram for alle de større anlægsprojekter for en 10-års periode. Side 6 af 12

7 3. Økonomistyring I ovenstående afsnit diskuteres, hvad vi som kommune vil styre efter på længere sigt. I dette afsnit drøftes den løbende og daglige økonomistyring, som naturligvis skal understøtte de overordnede styringsparametre. Den offensive økonomistyring er kendetegnet ved klare og enkle principper for økonomistyringen. Og at disse overholdes for alle sager, hvilket kræver en klar opbakning også fra politisk hold. I Mariagerfjord har vi i dag allerede en stram økonomistyring. I budgettet for er det igen en af målsætningerne, at der ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger i løbet af året. Beslutningen er således, at merforbrug inden for servicerammen skal finansieres indenfor den samlede serviceramme. For at præcisere denne målsætning anvendes en opdeling af budgettet i enten ramme-belagt eller ikke-rammebelagt 2. For det første er det vigtigt med en klar definition af disse begreber. Desuden er det vigtigt at få afklaret hvilke økonomistyringsregler der gælder for de 2 udgiftstyper både når det drejer sig om tillægsbevillinger, overførselsadgang, sparemål, budgetlægning osv. Formålet er at få en sammenhængende og konsistent økonomistyring bygget op omkring en opdeling af kommunens udgiftstyper i rammebelagt h.h.v. ikke-rammebelagt. I nedenstående 2 afsnit beskrives definitionen af rammebelagt/ikke-rammebelagt samt de økonomistyringsregler, der gælder for disse 2 udgiftstyper. 3.1 Definition af rammebelagt/ikke rammebelagt. Når kommunens daglige økonomistyring knyttes op på udgiftstyperne rammebelagt og ikke-rammebelagt er det afgørende, at der er en klar definition af dette begrebspar. Vel at mærke en definition som ikke kan gradbøjes fra sag til sag. Hovedtilgangen til afklaringen af hvilken udgiftskategori en given udgiftstype hører under, er spørgsmålet om, hvorvidt forvaltningen har en vis påvirkningsmulighed eller ej altså i hvor høj grad udgiften er styrbar. Langt de fleste udgiftstyper befinder sig mellem yderpunkterne 100% styrbar og 100% ikke-styrbar. Opgaven består derfor i at lokalisere de udgiftstyper der i overvejende grad må betegnes som styrbare, dvs rammebelagte og de udgiftstyper der i overvejende grad må betegnes som vanskeligt styrbare og dermed ikkerammebelagte. At en udgiftstype kategoriseres som ikke-rammebelagt betyder ikke, at området ikke kan/skal styres tværtimod. De ikke-rammebelagte områder er svære at styre, men netop derfor er der brug for ekstra styringsmæssig fokus på disse områder og der er brug for tæt budgetopfølgning. 2 Dette begrebspar har flere navne, som ofte benyttes i flæng: styrbare/vanskeligt styrbare eller serviceudgifter/indkomtoverførsler. I dette notat benyttes konsekvent begrebsparet rammebelagt/ikkerammebelagt og det anbefales at dette begrebspar også benyttes fremover i den daglige økonomistyring for at fremme klarheden i kommunens økonomistyring. Side 7 af 12

8 I nogle kommuner vælger man at følge KL s definition af serviceudgifter og budgetgaranterede områder. De udgifter KL fra 2010 definerer som serviceudgifter kaldes dermed rammebelagte og de budgetgaranterede udgifter defineres som ikkerammebelagte. Som nævnt er det vigtigt at få fastlagt en klar afgrænsning af, hvilke udgifter der er rammebelagte/ikke-rammebelagte vel at mærke en afgrænsning som også kan anvendes i den daglige økonomistyring i kommunen. Direktionen foreslår at følgende områder gøres ikke-rammebelagt: Indkomstoverførsler på det sociale område, jf KL s definition af budgetgaranterede områder og øvrige overførsler (eksempler kontanthjælp/aktivering, førtidspension og sygedagpenge) 3.2 Økonomistyringsregler Ud fra ovennævnte definition er det nu interessant at få klarlagt præcist hvilke regler der gælder for de 2 udgiftstyper. Som nævnt vedrører det ikke kun håndteringen af tillægsbevillinger men en lang række øvrige forhold, jf nedenstående tabel: Tabel 2 Økonomistyring for rammebelagte/ikke-rammebelagte områder Parameter Rammebelagt Ikke rammebelagt Overførsel mellem år Overskud/underskud overføres indenfor de rammestyrede eller Dialog- og aftalestyrede områder Tillægsbevillinger Ændrede budgetforudsætninger: Evt. merudgift ud over DUTkompensation finansieres af udvalget. Overskridelser op til 2% af nettoudvalgsramme finansieres af udvalget ved effektivisering eller ændring af serviceniveau. Overskridelser ud over 2% af nettoudvalgsramme finansieres forholdsmæssigt af alle udvalg. Budgetkontrol 5 gange om året (pr. 28/2, 30/4, 30/6, 31/8 samt 31/10) til politisk behandling Teknisk budget Der reguleres som udgangspunkt kun med pris- og lønskøn samt byrådsbeslutninger (Se budget-vejledning) Som udgangspunkt ingen overførselsadgang Ændrede budgetforudsætninger. Evt. merudgift ud over DUTkompensation finansieres af udvalget. Overskridelser op til 2% af nettoudvalgsramme finansieres ved forventet DUT-kompensation følgende år. Overskridelser ud over 2% af nettoudvalgsramme finansieres forholdsmæssigt af alle udvalg. 5 gange om året (pr. 28/2, 30/4, 30/6, 31/8 samt 31/10) til politisk behandling Budgetlægning fra bunden, hvor der budgetteres efter KL skøn, idet Mariagerfjord har indkomstoverførsler meget tæt på landsgennemsnit. (Se budget-vejledning) Side 8 af 12

9 For at illustrere virkningerne af tabel 2 i budgetbeløb, specielt reglerne omkring tillægs-bevillinger, vises i nedenstående tabel 3 og 4 en opgørelse over netto driftsbudget pr. udvalg samt hvor stor en andel af dette som er underlagt aftalestyring. Tabel 3 - Rammebelagte netto driftsudgifter Udvalg Hele mio. kr. Nettobudget 2010 Dialog- og aftalestyret Rammestyret Rest Økonomiudvalget 252,3 179,6 72,7 Udvalget for Børn og Familie 728,6 545,6 183,0 Udvalget for Arbejdsmarked 9,6 0 9,6 Udvalget for Sundhed og Omsorg 558,9 197,2 361,7 Udvalget for Kultur og Fritid 65,1 32,5 32,6 Udvalget for Teknik og Miljø 77,8 0 77,8 I alt 1.692,3 954,9 737,4 Tabel 4 - Ikke rammebelagte netto driftsudgifter Udvalg Hele mio. kr. Nettobudget 2010 Dialog- og aftalestyret Rammestyret Rest Økonomiudvalget Udvalget for Børn og Familie 5,8 0 5,8 Udvalget for Arbejdsmarked 261, ,5 Udvalget for Sundhed og Omsorg 175, ,0 Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget for Teknik og Miljø I alt 442, ,3 Udfordringen er så vidt muligt, at finde eventuelle besparelser i løbet af budgetåret uden at skulle åbne institutionernes/ fagområdernes aftaler/rammer. Ændringer i institutionernes/fagområdernes aftaler/rammer bør som hovedregel ske som en del af budgetlægningen til følgende budgetår og have virkning fra 1. januar. En mulighed kan være, at man udover en ændring pr. 1. januar også har mulighed for en ændring på 31. juli, samtidig med at aftalerne på f.eks. daginstitutions- og skoleområdet reguleres på grund af børnetallet. Side 9 af 12

10 4. Økonomiopfølgning En offensiv økonomistyring er kendetegnet ved, at man handler, inden det er for sent. Det hjælper således ikke noget, at budgetoverskridelser først konstateres i november måned, for da er det for sent at handle med konsekvenser for det givne år. I Mariagerfjord har vi da også 5 ordinære økonomivurderinger (for alle områder) samt månedlige økonomirapporter De ordinære økonomivurderinger De ordinære økonomivurderinger godkendes af byrådet efter behandling i fagudvalg og økonomiudvalg. I dag er der 5 ordinære økonomivurderinger, nemlig pr. 28/2, 30/4, 30/6, 31/8 og 31/10. Det er vigtigt at økonomivurderingerne tænkes ind i selve budgetlægningen for næste budgetperiode, således at resultatet af økonomivurderingen så vidt muligt indarbejdes i det tekniske budget for næste budgetperiode. Resultatet af den 1. ordinære økonomivurdering (pr. 28/2) skal indarbejdes i det tekniske budget for det kommende budget. Den 28/2 vurderes som et godt tidspunkt for 1. økonomivurdering, fordi regnskabsresultatet da er kendt (og kan give et fingerpeg om der er afledte virkninger i indeværende budgetår samt evt. ændringer til overslagsårene, som er grundlag for næste års budgetlægning). Den 2. og 3. ordinære økonomivurdering (pr. 30/4 og 30/6) vurderes som de vigtigste økonomivurderinger i løbet af året. Her er vi kommet et godt stykke ind i det nye år og har en vis mulighed for at konstatere om budgetforudsætningerne holder eller ej. Hvis de ikke holder, er der mulighed for at handle med konsekvens for det givne år. Den 30/6 vurderes som et godt tidspunkt, fordi resultatet kan nå at blive medtaget i de politiske forhandlinger for den kommende budgetperiode. Den 4. og 5. ordinære økonomivurdering (pr. 31/8 og 31/10) har som hovedformål at give et bud på det samlede regnskabsresultat (hvilket forudsætter, at alle områder oplyser om forventede overførsler til næste år). Det er svært at handle med konsekvens for indeværende år, men det vil være nødvendigt at få visse bevillinger på plads, så disse ikke skal regnskabsforklares. Endvidere henvises til vejledning om økonomivurderinger og månedlige økonomirapporter. Heraf fremgår også, at sagsbehandlingstiden fra datoen for økonomivurderingen til endelig behandling i byrådet er knap 2 måneder. Direktionen foreslår at tidspunktet for de 5 ordinære økonomivurderinger fastholdes. Direktionen foreslår, at der til finansiering af evt. ufinansieret merforbrug i den 4. og 5. ordinære økonomivurdering (pr. 31/8 og 31/10) afsættes en efterårsbuffer i budget 2011 og frem på min. 10 mio. kr. pr. år. Side 10 af 12

11 4.2 Månedlige økonomirapporter. I dag udarbejdes månedlige økonomirapporter for økonomisk styring og tæt budgetopfølgning. Der henvises til vejledning om økonomivurderinger og månedlige økonomirapporter. Direktionen foreslår, at de månedlige økonomirapporter fortsætter og tænkes indarbejdet i kommunens nye ledelsesinformationssystem. 5. Sammenfatning og det videre forløb Mariagerfjord Kommune ønsker en offensiv økonomistyring, hvilket bl.a. indebærer følgende: At der er formuleret klare overordnede økonomiske mål, som kommunen styrer efter. At der planlægges/budgetteres langsigtet At der er klare og præcise retningslinier for den daglige økonomistyring At kommunens aktivmasse vedligeholdes og at der skabes råderum til nye investeringer i kapitalapparatet At økonomiopfølgningen tilrettelægges, så der kan handles inden skaden er sket. At økonomiafrapporteringen giver et samlet overblik over kommunens økonomiske situation, så der kan styres derefter. Med udgangspunkt i ovenstående kendetegn ved en offensiv økonomistyring har direktionen udarbejdet en række forslag til den økonomiske styring af Mariagerfjord Kommune: Overordnede økonomiske mål: Direktionen foreslår at følgende mål indgår i den overordnede økonomiske styring af Mariagerfjord Kommune: Resultat af ordinær drift (overskud på mellem 70 og 100 mio. kr.) Resultat af ordinær drift og anlæg (overskud på mellem 25 og 55 mio. kr.) kassebeholdningen) Gennemsnitlig kassebeholdning (stigende). Side 11 af 12

12 Realistiske 4-års budgetter: Direktionen foreslår: at der foretages en grundig budgetlægning af alle 4 år i budgetperioden både på drift og anlæg. at der arbejdes hen imod et 10-årigt anlægsprogram på de større anlægsprojekter Daglig økonomistyring opdeling i rammebelagte/ikke-rammebelagte udgifter: Direktionen foreslår at følgende områder gøres ikke-rammebelagt: Indkomstoverførsler på det sociale område, jf KL s definition af budgetgaranterede områder og øvrige overførsler (eksempler kontanthjælp/aktivering, førtidspension og sygedagpenge) Økonomiopfølgning: Direktionen foreslår at: Tidspunktet for de 5 ordinære økonomivurderinger fastholdes At de månedlige økonomirapporter fortsætter og tænkes indarbejdet i kommunens nye ledelsesinformationssystem. Direktionen 8. april 2010 Side 12 af 12

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne Baggrund for den økonomiske politik 2014-2017 og udmøntningen af denne 1 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske mål. Disse

Læs mere

Dragør Kommunes økonomiske politik

Dragør Kommunes økonomiske politik Dragør Kommunes økonomiske politik 2015-2018 Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat)

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Indledning Overførselssagen består af to dele: 1) Den første del gennemgår, hvilke perspektiver der ligger til grund

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

1. Overordnede økonomiske mål

1. Overordnede økonomiske mål Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Økonomisk politik for Ringsted Kommune for

Økonomisk politik for Ringsted Kommune for Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2011-2014 Indholdsfortegnelse AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT...3 AD 2) NIVEAU FOR ANLÆGSRAMMEN...4 AD 3) BUDGETMODEL...4 AD 4) TILVEJEBRINGELSE AF ET ØKONOMISK

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Revideret 23/11-2016 Godkendt af Byrådet 20/11-2016 Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomisk politik for Ringsted Kommune for

Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 10.09. 2012 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2011-2014 Indholdsfortegnelse 2 2 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2011-2014 Den økonomiske politik skal sikre en konsolideret økonomi ved

Læs mere

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Find vej i kommunens økonomi - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Forord Med kommunalreformen blev der skabt større kommuner med flere opgaveområder

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juli 1. Resume Kommunerne

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Indledning Faxe Kommune har i principper for økonomistyring fastlagt, at der skal foretages tre budgetopfølgninger årligt for hele kommunen. Disse tre opfølgninger

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Økonomisk Strategi

Økonomisk Strategi Økonomisk Strategi 2015-2018 Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2011 en Økonomisk

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse Økonomistyring sådan gør vi Introduktion til den nye kommunalbestyrelse INDLEDNING... 2 1. ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.1 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.2 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET...

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere