Budgetprocedure for udarbejdelse af Budget 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetprocedure for udarbejdelse af Budget 2015"

Transkript

1 Jacob Dahl Andersen Direkte: Mail: Sagsnr.: S Budgetprocedure for udarbejdelse af Budget 2015 Kommunernes økonomi har gennem de seneste år i høj grad været præget af den finansielle og økonomiske krise. Væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag er tæt forbundet med den økonomiske vækst, og netop manglende indtægter har været en stor udfordring for mange af landets kommuner og for de nordjyske kommuner i særdeleshed. Et pres på indtægterne sætter kommunerne i den situation, at de får sværere ved at finansiere deres udgifter, som på nogle områder har været stigende på baggrund af konjunkturer og demografi. Samtidig er der fra omverdenen et krav om et fortsat højt serviceniveau. Økonomiaftalerne mellem KL og regeringen har også i høj grad været præget af den økonomiske situation. Budgetloven og Gensidighedsaftalen har været to af de redskaber, der har været anvendt for at styre udgiftsudviklingen og skabe økonomiske råderum i kommunerne. På trods af at den danske afmatning i 2014 forventes vendt til vækst, er der stadig usikkerhed om dansk økonomi generelt og dermed også kommunernes økonomi. Dog er der ikke tvivl om, at de økonomiske rammevilkår for kommunerne i årene fremover vil være kendetegnet ved meget snævre rammer for væksten. Dermed bliver det i høj grad op til kommunerne selv at skabe det nødvendige økonomiske råderum til brug for fx borgernær service, overskud på driften, nødvendige anlægsinvesteringer samt styrkelse af kassebeholdningen. Direktionens forslag til økonomisk politik og budgetprocedure er baseret på drøftelser i Økonomiudvalget i efteråret Her har det flere gange været drøftet, at det i lyset af de fortsatte økonomisk snævre rammer er nødvendigt at tilrettelægge en budgetprocedure 2015, der giver et væsentligt økonomisk spillerum ikke blot i 2015, men også på længere sigt. Kommunens økonomiske politik Et afgørende udgangspunkt for at nå et tilfredsstillende budget for 2015 er at få opstillet nogle få centrale økonomiske mål, som Kommunalbestyrelsen vil nå i Målsætningsarbejdet giver input til hele budgetudarbejdelsen, men ikke mindst sætter de økonomiske mål rammerne for budgetarbejdet og angiver fokus i forbindelse med den senere opfølgning på Budget De økonomiske mål kan også betegnes som kommunens økonomiske politik, og de skal omfatte de nøgleområder, som er særlig vigtige for kommunalbestyrelsen. Direktionen foreslår følgende økonomiske politik for Budget 2015: 1

2 Solidt overskud på driften: For at kunne finansiere prioriterede anlægsinvesteringer og skabe budgetsikkerhed skal der i det vedtagne budget være et driftsoverskud på minimum 60 mio. kr. Hvis nogle af de besluttede omstillingsforslag kun har begrænset effekt i 2015, men tilsvarende større effekt i 2016 og frem, eller der er behov for investeringer indenfor driften, kan der i budget 2015 opereres med et driftsoverskud på minimum 50 mio. kr. Ambitiøst anlægsbudget: I 2015 skal den væsentligste del af anlægsinvesteringen på Aabybro Skole falde, og der skal samtidig skabes råderum til at gennemføre nødvendige investeringer i forbindelse med realisering af ovennævnte flerårsplan. Der skal derfor i 2015 og 2016 afsættes et realistisk og nødvendigt anlægsbudget. Låneoptag og afdrag på lån: For at skaffe finansiering til de prioriterede anlægsinvesteringer optages de nødvendige lån i Budgettet til afdrag og renter afpasses hertil i overslagsårene. Også i 2016 forventes det, at der skal optages væsentlige lån til anlægsinvesteringer, men i årene herefter skal låneoptagelsen reduceres ganske væsentligt. Sikring af likviditet: Det forventes, at kommunens likviditet i 2014 vil blive fastholdt på et tilstrækkeligt niveau. Det er således ikke målet at opbygge yderligere likviditet i budgettet for For at skabe sikkerhed for at budgetudsving kan håndteres uden kassetræk skal budgettet for 2015 dog minimum operere med en kassehenlæggelse på 10 mio. kr. Budgetfokus: Kommunalbestyrelsen lægger afgørende vægt på, at der sikres en løbende opfølgning på såvel drift som anlæg, og at der ageres proaktivt hos ledelse og udvalg såfremt, der er udsigt til afvigelser i forhold til det budgetterede ( rettidig omhu ). Direktørerne har ansvar for den umiddelbare opfølgning og for at agere i forhold hertil i det omfang, det ligger inden for det administrative kompetenceområde. Såfremt forventede afvigelser kræver politisk handling, skal direktørerne snarest muligt bringe sagen frem i direktionen og fagudvalget, idet udvalgene har ansvar for at håndtere eventuelle afvigelser inden for udvalgets samlede budgetramme. Tidligere budgetmetode Jammerbugt Kommune har siden 2007 anvendt en kombination af ramme- og blokbudgettering i forbindelse med budgetudarbejdelsen. Økonomiudvalget har til det kommende budgetår fastlagt en økonomisk ramme for hvert udvalg, der i hovedtræk var baseret på budgettet for indeværende år. Økonomiudvalget har dog gennem tekniske ændringer korrigeret rammen, hvor udviklingen i de underliggende budgetforudsætninger har tilsagt dette. 2

3 Inden for denne ramme har fagudvalgene haft til opgave at udarbejde reduktionsog udvidelsesblokke i en størrelsesorden, der har været fastlagt af Økonomiudvalget. Typisk har der været tale om, at fagudvalgene skulle beskrive reduktionsforslag på 2-3 pct. af serviceudgifterne, mens der i væsentlig mindre grad er blevet beskrevet udvidelsesblokke. I den efterfølgende politiske proces i Økonomiudvalget og den samlede Kommunalbestyrelse er forslagene dernæst blevet prioriteret, således at den nødvendige balance i budgettet har kunnet opnås. Budgetmetoden har overordnet set fungeret tilfredsstillende, idet der i 6 af 8 år er indgået brede budgetforlig, som har været kendetegnet ved overskud på driften og fokus på kassebeholdningen. Ny model for budgetudarbejdelsen For at imødekomme de stramme økonomiske rammevilkår fremlægger direktionen dog et forslag, hvor der er lavet oplæg til fornyet budgetmetode, hvor udgangspunktet er et ønske om større og dermed også økonomisk mere indgribende og langsigtede ændrings- og effektiviseringsforslag. Direktionen har endvidere noteret sig behovet for og efterspørgslen efter yderligere koncernfokus, hvilket vil sige, at der også i prioriteringssituationen fokuseres yderligere på tværgående omstillingsforslag, og at der sættes fokus på kommunen som helhed. Direktionen foreslår således, at direktionen tidligt i budgetprocessen udarbejder en række forslag til ændringer til budget 2015, der kan drøftes i Økonomiudvalget. Der vil heri være forslag med flerårigt perspektiv og forslag, der kan kræve en investering for at kunne realiseres. Direktionen vil i arbejdet have fokus på budgetdriverne/udgiftsdriverne bevidsthed om hvor der er noget at komme efter for i størst mulig udstrækning komme med relativt store forslag, der kan bidrage med væsentligt omstillingsprovenu. Følgende områder kan indgå i direktionens forslag: Fortsatte effektiviseringer og tilpasninger (bl.a. på baggrund af Moderniseringsaftale mellem regeringen og KL). Direktionen vil udarbejde oplæg til effektiviseringsstrategi Ændringer i strukturen i de kommunale tilbud (bl.a. på baggrund af temamøde 21. januar 2014) Digitalisering i forhold til interne processer og i forhold til borgerbetjening (blandt andet på baggrund af Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi) Anvendelse af velfærdsteknologi (især på ældre- og handicapområdet) Områder hvor kommunen ifølge benchmark ligger højt i forhold til sammenlignelige kommuner Specifikke forslag om ændringer i serviceniveau (blandt andet områder, hvor kommunens tilbud ligger over lovgivningsmæssige minimumsstandarder) 3

4 Forvaltningen søger i arbejdet inspiration fra andre kommuners indsats for at realisere store omstillingspuljer, og forvaltningen inddrager i nødvendigt omfang nøgletal og benchmark i arbejdet. Forslagene skal kunne realisere et omstillingsprovenu i 2015 på 50 mio. kr., i 2016 et omstillingsprovenu på 65 mio. kr. og i 2017 et omstillingsprovenu på 80 mio. kr. akkumuleret. Det er afgørende, at der bliver tale om et flerårsperspektiv, da det må forventes, at flere af de opstillede forslag vil skulle udvikles og implementeres over mere end et år. Da der i oplægget er indarbejdet en trappemodel vedrørende omstillingspuljens størrelse i 2015 og overslagsårene, er det forventningen, at der i overslagsårene kun vil være et begrænset behov for yderligere omstillingspuljer. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at såfremt de økonomiske konjunkturer eller den lokale kommunale økonomi nødvendiggør større omstillingspuljer i overslagsårene, da skal disse defineres og udmøntes i forbindelse med de kommende års budgetter. Omstillingspuljen har til formål at skabe økonomisk råderum, budgetsikkerhed og politisk mulighed for prioritering, men det skal samtidig understreges, at omstillingspuljens omfang ikke udtrykker forventningerne til, hvad der skal indarbejdes i budget 2015 og overslagsårene (jf. senere). Det er endvidere nødvendigt, at Kommunalbestyrelsen i de påkrævede tilfælde stiller en investeringspulje til rådighed, idet det må påregnes, at en del af direktionens forslag vil kræve investeringer såvel driftsmæssige som eksempelvis i udviklingsprojekter/uddannelse/konsulenter som anlægsmæssige i form af tilpassede fysiske lokaliteter. Der foreslås følgende proces omkring opstilling af omstillingsforslag: (21. januar: Temamøde i KMB om udmøntning af strukturpulje i Budget 2014) 22. januar: Økonomiudvalget behandler Budgetprocedure januar: Direktionen drøfter emner til eventuelle omstillingsforslag 12. februar: Direktionen drøfter ideer og organisering af arbejdet med Økonomiudvalget marts: Direktørerne drøfter ideer og status med fagudvalgene 19. marts: Direktionen fremlægger et bruttokatalog til drøftelse med Økonomiudvalget. Økonomiudvalget sætter rammen for det videre arbejde Marts og april: Forvaltningen arbejder med omstillingsforslag maj: Direktørerne drøfter omstillingsforslagene med fagudvalgene 14. maj: Direktionen forelægger omstillingsforslag for Økonomiudvalget. Økonomiudvalget sætter rammen for det videre arbejde 22. maj: Temamøde i KMB præsentation og drøftelse af omstillingsforslag juni: Fagudvalgene drøfter og prioriterer omstillingsforslagene til Økonomiudvalget 4

5 11. juni: Direktionens forslag til omstillingsforslag afleveres til Økonomiudvalget. Direktionens omstillingskatalog indgår herefter i de politiske forhandlinger vedrørende Budget 2015 og overslagsår Der er i forbindelse med evaluering af budgetprocedure 2014 aftalt med Hovedudvalget, at medarbejdersiden i MED-systemet yderligere inddrages i beskrivelsen af de personalemæssige konsekvenser af omstillingsforslagene. Desuden blev der på Økonomiudvalgets evaluering af budgetproces 2014 aftalt, at beskrivelserne af omstillingsforslagene (herunder især konsekvensbeskrivelserne) gøres mere fyldestgørende. Basisbudget for 2015 Udgangspunktet for budget 2015 er overslagsår 2015 i det godkendte budget Det vil sige, at der i princippet alene sker en løn- og prisfremskrivning af rammerne til 2015-niveau på baggrund af de løn- og prisfremskrivningsfaktorer, som Økonomiudvalget beslutter på deres møde i marts. På denne baggrund fastsætter Økonomiudvalget en samlet ramme for hvert udvalg, som er udgangspunktet for budgetlægningen for Når økonomiaftalen mellem KL og regeringen foreligger (forventeligt i juni), vil de fastlagte rammer eventuelt kunne ændres, hvis der i økonomiaftalen er lagt op til væsentlige ændrede økonomiske forudsætninger for kommunernes økonomi. Udgiftssiden I budget 2014 er der indregnet en ikke-udmøntet besparelse i overslagsår 2015 på 9 mio. kr. (11,1 mio. kr. i 2016 og 7,2 mio. kr. i 2017). Hensigten med dette var at sikre, at driftsudgifterne i budgetoverslagsårene ikke skulle være højere end i budgetåret. Aftalen er, at denne 0-vækstpulje skal udmøntes i Direktionen udarbejder et oplæg til udmøntning af puljen. I det vedtagne Budget 2014 er der en stigning mellem budgetåret og overslagsår 2015 på 9,4 mio. kr. De 6,1 mio. kr. heraf vedrører folkeskolereformen, hvortil finansieringen er indregnet på indtægtssiden. Herudover er der en stigning i bygningsdriften på den nye skole i Aabybro på 1,0 mio. kr., men da denne ikke som forventet tidligere - tages i brug i 2015, kan budgetposten fjernes. I det oprindelige omstillings- og effektiviseringskatalog for Budget 2014 var det forudsætningen, at den negative pulje til strukturændringer/reduktionen i tildelingsmodellen til plejehjemspladser var 1,5 mio. kr. lavere i I de nuværende drøftelser af udmøntning af strukturpuljen i 2014 (samlet 6,5 mio. kr.) er det en forudsætning, at der udmøntes et tilsvarende beløb i Den reelle forskel mellem budgetår 2014 og overslagsår 2015 er således på knap 1 mio. kr., som hovedsageligt vedrører en mindre besparelse på ny organisering vedrørende hjælpemidler. 5

6 Direktionen har besluttet, at der i starten af 2014 skal laves en administrativ budgetgennemgang. Budgettjekket kan påvise behov for politisk stillingtagen til merforbrug i 2014, som også vil kunne få virkning i Der vil i marts ske en afrapportering herpå. Indtægtssiden På indtægtssiden er der i budgetoverslagår 2015 budgetteret med en stigning i indtægterne på kun ca. 20 mio. kr. ift. budget Det skal i den forbindelse bemærkes, at der i overslagsår 2015 er indregnet en indtægt på 20,1 mio. kr., som vedrører Jammerbugt Kommunes andel af en ekstraordinær stigning i balancetilskuddet, og 10 mio. kr. i tilskud som særligt vanskelig stillet kommune. Desuden er der i indtægtsforudsætningen for 2015 indregnet et yderligere bloktilskud på 6,1 mio. kr. til finansiering af helårsvirkningen af folkeskolereformen. Indtægtssiden er dog på nuværende tidspunkt meget usikker, da den i høj grad afhænger af resultatet af økonomiforhandlingerne mellem KL og Regeringen. Den økonomiske udfordring Som nævnt på side 4 foreslår direktionen, at det udarbejdes en omstillingspulje på 50 mio. kr. Det er ikke direktionens forventning at omstillingsbehovet er så stort, men for at lave en pulje til politisk vurdering og prioritering foreslås en pulje af denne størrelse. Direktionens skøn over det reelle behov for at skabe balance i budget 2015 ligger for øjeblikket på et omstillingsbehov på ca. 30 mio. kr. Denne vurdering tager udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015, der ser således ud: Mio. kr. Budget 2014 Overslagsår 2015 Indtægter (skatter og tilskud) Driftsudgifter (løbende priser) , , , ,1 Renter 13,4 14,0 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -63,1-34,1 Anlægsudgifter 130,2 62,8 Resultat af skattefinansieret område 67,1 28,7 Resultat af brugerfinansieret område -1,8-1,8 Nettolån -114,6-8,8 Finansforskydninger 1,8 3,5 Resultat i alt - finansiel balance -47,5 21,6 For at nå de økonomiske mål, der er beskrevet på side 2 (et overskud på driften på mindst 60 mio. kr. og en kassehenlæggelse på 10 mio. kr.) bør driftsudgifterne reduceres med knap 30 mio. kr. 6

7 Som nævnt er der usikkerhed både mht. indtægter og udgifter, hvorfor omstillingsbehovets størrelse alene er et skøn. Teknisk katalog Til udvalgenes drøftelser af budgettet for 2015 udarbejder økonomiafdelingen i samarbejde med fagforvaltningerne og direktionen et katalog med oplæg til anbefalede tekniske budgetændringer (teknisk katalog). Det skal understreges, at der i det tekniske katalog udelukkende medtages ændringer af teknisk karakter. Direktionen har til opgave at være garant for, at kun nødvendige og ufravigelige tekniske korrektioner indarbejdes i det tekniske katalog. Eksempelvis kan det tekniske katalog indeholde følgende forhold på de enkelte politikområder: Udvikling i befolkningen o ændringer på grund af ændret børnetal i dagpleje, børnehaver og skoler/skolefritidsordninger (herunder specialklasse og støtteordninger) o ændringer på grund af ændret befolkningstal/visitation på ældreområdet Ændringer i lovgivningen (herunder DUT-sager) Forskellige opdateringer og justeringer o ændringer i foranstaltninger for udsatte børn og familier o ændringer i tilbud til voksne handicappede o ændringer i kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension mv. på baggrund af konstateret udvikling o ændringer på grund af ændringer i aftaler/overenskomster o ændringer i vederlag og honorarer til politikere o ændringer i forsikringspræmier og afgifter o ændringer på grund af udbud o ændringer på grund af ændringer i kontoplan mv. o ændringer i lejeindtægter/lejeudgifter o ændringer i afdrag og renter o ændringer i statsrefusioner Det er op til økonomiudvalget/kommunalbestyrelsen at beslutte, hvilke tekniske ændringer der skal indarbejdes i budgettet efter indstilling fra fagudvalgene. I den udstrækning økonomiudvalget/kommunalbestyrelsen vælger at indarbejde opdateringer på grund af udvikling i antal sager/befolkning/elevtal mv. i budget 2015, vil der blive beregnet en helårsvirkning heraf, der indarbejdes i budgetoverslagsår 2016 og frem. For at sikre en så god teknisk budgetproces som muligt færdiggøres det tekniske i forbindelse med til økonomiudvalgsmødet den 20. august. På baggrund af drøftelser i Økonomiudvalget og Hovedudvalget i december

8 er det et indsatsområde ved udarbejdelse af budget 2015, at konsekvensbeskrivelserne i det tekniske katalog kvalificeres yderligere i forhold til tidligere års budgetlægning. Hensigten er, at det tekniske katalog i højere grad end hidtil bliver et katalog, der kan anvendes som grundlag for budgetlægningen. Herudover er det intentionen, at behovet for eventuelle notater mindskes i budgetfasen. Fagudvalgene har løbende til opgave at kvalificere budgetgrundlaget og hermed afklare behovet for notater. Med denne budgetprocedure lægges der op til, at eventuelle spørgsmål/afklaringer, som der ønskes svar på i selve budgetfasen, fremsendes skriftligt af gruppeformændene til administrationen. Spørgsmål og svar gøres løbende tilgængelige i den elektroniske budgetmappe. Der peges på denne nye model, fordi der i såvel Økonomiudvalgets som i direktionens evaluering af budgetproces 2014 ikke var tilfredshed med forløbet omkring udarbejdelse af budgetnotater. Rollefordeling I forbindelse med udarbejdelse af det tekniske katalog og forslag til ændringer og effektiviseringer er der følgende rollefordeling: Direktionen udarbejder et katalog over anbefalede tekniske ændringer drøfter og fremlægger ideer til omstillingsforslag i Økonomiudvalget udarbejder efterfølgende et katalog med omstillingsforslag til drøftelse i Økonomiudvalget og fagudvalgene udarbejder forslag til budget i balance til drøftelse i Økonomiudvalget Fagudvalgene indstiller til økonomiudvalget hvilke tekniske ændringer, der bør indarbejdes i budgettet drøfter og prioriterer omstillingsforslag der skal indarbejdes på deres udvalgsområder således at kategori A er forslag, der anbefales; kategori B er forslag, der kræver yderligere beskrivelser/analyser udarbejder katalog over eventuelle budgetbehov (såvel drift som anlæg) drøfter og indstiller om eventuelle budgetbehov skal indarbejdes i budgettet (såvel drift som anlæg). Økonomiudvalget fastlægger pris- og lønfremskrivningsfaktorer fastlægger de økonomiske rammer for budgetlægningen og drøfter/justerer rammerne på møder i foråret går i dialog med direktionen om omstillingsforslag og indstiller til kommunalbestyrelsen, hvilke forslag, der bør indgå i budget forslag 2015 udarbejder på baggrund heraf et forslag til et budget i balance, som sammen med alle forslag sendes til kommunalbestyrelsen til drøftelse på budgetseminaret beslutter hvilke omstillingsforslag, der skal sendes i høring 8

9 beslutter på baggrund af udvalgenes behandling og budgetseminaret hvilke af de anbefalede tekniske ændringer, der indregnes i budgetoplægget til førstebehandling udarbejder budgetforslag i balance til førstebehandling og endeligt budgetforslag i balance til andenbehandling Kommunalbestyrelsen drøfter i juni budgetsituationen drøfter på baggrund af økonomiudvalgets oplæg på budgetseminaret et budget i balance drøfter og vedtager det endelige budget I lighed med de seneste år udarbejdes budgetmappen som en elektroniske budgetmappe, der er tilgængelig på ipad. Tidsplan for budget revideret mht. inddragelse af MED Tidspunkt Aktør Aktivitet 28. januar Direktionen Drøftelse af omstillingsforslag 12. februar ØKU/Direktionen Direktionen og ØKU drøfter foreløbige ideer og arbejdet med omstillingsforslagene Februar FagMED (niv. 3) og ForvaltningsMED (niv. 2) Drøftelse på ordinære møder: 1) Orientering om budgetproceduren 2) Bidrag med ideer til omstillingsforslag (bruttokatalog) marts Fagudvalgene Direktørerne og fagudvalgene drøfter ideer til og status på arbejdet med omstillingsforslagene 13. marts Hoved-MED 1) Status på budgetlægningen aktuelt bruttokatalog 2) Status på MED-inddragelse 19. marts Økonomiudvalget Fastsætter pris- og lønfremskrivningsfaktorer og reviderer om nødvendigt de økonomiske rammer for fagudvalgenes budgetarbejde Direktionen fremlægger bruttokatalog med omstillingsforslag til ØKU s drøftelse 9

10 Marts/april FagMED (niv. 3) og ForvaltningsMED (niv. 2) Genoptagelse af drøftelse af omstillingsforslag April/maj Direktionen Arbejder med forslag til omstillingskatalog Maj Fagudvalgene Drøfter budget 2015 for udvalgets område herunder omstillingsforslag og evt. udvidelsesforslag 14. maj ØKU/direktionen Drøftelse og evt. justering af de økonomiske rammer Drøfter omstillingsforslagene Maj ForvaltningsMED og fagudvalgene Dialogmøde med fagudvalgene mhp. at fremlægge og drøfte forslag til omstillings- og effektiviseringsemner samt evt. udvidelsesforslag 22. maj Kommunalbestyrelsen Temamøde præsentation og drøftelse af omstillingsforslag Juni Fagudvalgene Drøfter og prioriterer omstillingsforslag 10. juni Direktionen Budgetstatus 11. juni Økonomiudvalget Direktionen fremlægger omstillingskatalog Status på budgetarbejdet herunder omstillingsforslagene 13. juni Hovedudvalget Status på budgetarbejdet møde med borgmester Uge 25 Forventet økonomiaftale juni Direktionen Budgetstatus 19. juni Kommunalbestyrelsen Temamøde med orientering om økonomiaftale og status udvalgenes budgetområder. Foreløbigt skøn over kommunens samlede balance i budget 2015 Drøftelse af evt. justering af rammer 10

11 30. juni kl juni kl August Hovedudvalg,ForvaltningsMED og FagMED Bestyrelsesrepræsentanter, m.fl. ForvaltningsMED og fagudvalgene Fælles møde om: 1) Status om økonomi og budget 2) Signaler fra dialogmøderne med udvalg 3) Signaler og forventninger fra direktionen 4) Den videre proces Orienteringsmøde om status på budgetarbejdet Fremlæggelse af omstillingsforslag mv. Dialogmøde august Fagudvalg Evt. inddragelse af fagudvalgene afhængigt af ØKU 19. august Direktionen Drøfter og koordinerer budgetforslagene samt endelig afklaring af oplæg til politisk drøftelse 20. august ØKU Beslutter hvilke budgetforslag der skal sendes i høring Godkender materiale til budgetseminaret Tager stilling til, hvilke tekniske ændringer, der skal indarbejdes i forslag til førstebehandling 21. august 3. september 28. august Temamøde september Høringsparter Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen Høringsperiode Gennemgang af budgetoplæg til drøftelse på budgetseminar herunder forslag sendt i høring Budgetseminar 10. september Hovedudvalg og ØKU Dialogmøde Sept./okt. MED-struktur Eventuel inddragelse af MEDudvalgene før 1. og 2. behandling 10. september ØKU Førstebehandling af budget 11

12 18. september Kommunalbestyrelsen Førstebehandling af budget 25. september Kommunalbestyrelsen Budgetforhandlinger 29. september kl Kommunalbestyrelsen Frist for ændringsforslag 1. oktober ØKU Andenbehandling af budget 9. oktober Kommunalbestyrelsen Andenbehandling af budget 23. oktober kl Ledere, TRére, bestyrelserepræsentanter m.fl. Orienteringsmøde om godkendt budget November/dec. Alle MED-udvalg Orientering om godkendt budget. Udmøntningen af budgettet drøftes i MED. Nov./dec. Hovedudvalg /Direktion Evaluering af budgetprocessen 11. december Økonomiafdeling Budgettet udkommer elektronisk og er tilgængeligt på ipad og hjemmesiden 12

Budgetproces og tidsplan 2017

Budgetproces og tidsplan 2017 18-12-2015 Jacob Dahl Andersen Direkte: 7257 7483 Mail: jan@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-39-15 Budgetproces og tidsplan 2017 Jammerbugt Kommune har gennem flere år anvendt de samme grundlæggende

Læs mere

Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår

Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår Dato 08-04-2008 Sagsbehandler Arne Kristensen Telefon nr. 7257 7008 Mail akr@jammerbugt.dk Dokument nr. 1849-124318 Sags nr. 1849-32730 Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår 2010 2012 Budgetproceduren

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Referat MED-udvalgsmødet Teknik- og Miljøforvaltningen den 24. august kl Mødelokale 1

Referat MED-udvalgsmødet Teknik- og Miljøforvaltningen den 24. august kl Mødelokale 1 MED-udvalgsmødet Teknik- og Miljøforvaltningen den 24. august kl. 8.30 Mødelokale 1 Dagsorden 1. Orientering om status på budget 2012 2. Budget 2013, genbehandling 3. Evaluering af MUS samtalerne 4. Evt.

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledning

Budgetvejledning Budgetvejledning 2018-2021 Indledning Senest revideret 26.1.2017 Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen Til Ældre- og Handicapudvalget Sagsnr./Dok.nr. 2016-071827 / 2016-071827-1 Økonomiafsnittet. Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej 19 9310 Vodskov Init.: LOEK 01-02-2017 Årshjul for budgetlægningen

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2016.

DREJEBOG FOR BUDGET 2016. Syddjurs Kommune 29. januar 2015 DREJEBOG FOR BUDGET 2016. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen for budgetprocessen

Læs mere

Budgetvejledning 2017

Budgetvejledning 2017 Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

DREJEBOG FOR BUDGET 2018. Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2016-2019 På fag- og stabschefsmøderne vil Økonomichefen løbende orientere om den kommende måneds deadlines i forhold til budgettet og det

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene Dato 30. januar 2014 NOTAT Dokumentnr. 13689-14 Sagsnr. 16120-13 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Indhold INDLEDNING...2 Den teknisk/administrative

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2017-2020 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2016 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at at

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Budgetlægningsproces 2016 til 2019 3 2.1 Statusnotater 5 2.3 Driftsramme på budgetområder 5 2.4 Fagudvalgenes

Læs mere

Budget 2016 forslag til proces

Budget 2016 forslag til proces Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Godkendt af Økonomiudvalget den 2. marts 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske

Læs mere

1. Overordnede økonomiske mål

1. Overordnede økonomiske mål Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 13. Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren 2018-2021 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017-000860 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenfremsender til Familie- og Socialudvalgets

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2015-2018 Som supplement til tidsplanen vil der ske en løbende orientering på fag- og stabchef-møderne om den kommende måneds deadlines

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni. 15-03-2016 Side 1 ØU - Budgetproces 2017-2020 Sagsnr.: 16/236 Resumé: evaluerede på sit møde i januar 2015 budgetprocessen for 2015-18. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til principper

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Budget 2018 forslag til proces

Budget 2018 forslag til proces Budget 2018 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2017... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx BUDGETPROCESSEN 2015-2018 29-01-2014 ACADRE 13/xxxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Budgetlægningsproces 2015 2018 5-2.1. Budgetreduktioner 6-2.2. Tekniske korrektioner 6-2.3. Den administrative

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren SUN Udkast Tidsplan for budgetprocessen 2018 2021 (foreløbige tidspunkter) Mandag, den 12. december 2016 Magistraten og direktørgruppen evaluerer budgetlægningen for 2017 og har en indledende drøftelse

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Dragør Kommunes økonomiske politik

Dragør Kommunes økonomiske politik Dragør Kommunes økonomiske politik 2015-2018 Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Bilag 1: Drejebog for analyse af udgiftsprioritering vedr. Budget 2017

Bilag 1: Drejebog for analyse af udgiftsprioritering vedr. Budget 2017 16-12-2015 Jacob Dahl Andersen Direkte: 7257 7483 Mail: jan@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-39-15 Bilag 1: Drejebog for analyse af udgiftsprioritering vedr. Budget 2017 Kommunalbestyrelsen har besluttet,

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Budget 2017 og budgetoverslagsår Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19

Budget 2017 og budgetoverslagsår Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19 Budget 2017 og budgetoverslagsår 2018-2020 Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19 Program 19.00 Velkomst ved borgmester Claus Wistoft 19.10 Gennemgang af budgetforslag ved borgmester

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Mål og procedurer for budgetlægningen 2016-2019

Mål og procedurer for budgetlægningen 2016-2019 Økonomi Dato: 19.02.15 Mål og procedurer for budgetlægningen 2016-2019 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse 1. Mål og rammer for budget 2016-19... 3 1.1. Byrådets økonomiske mål og principper... 3 1.2. Kommunernes

Læs mere

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning Budgetprocedure Budget 2018 (2019-2021) Sag: 00.30.00-S00-6-16 Ringe, den 21.12.2016 Indledning Med vedtagelsen af Budget 2017 og overslagsår blev der lagt flere økonomiske spor, som muliggør en større

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Økonomisk Strategi

Økonomisk Strategi Økonomisk Strategi 2015-2018 Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2011 en Økonomisk

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE Omstilling og effektivisering

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE Omstilling og effektivisering SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE 2018 Omstilling og effektivisering Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Økonomisk politik... 4 3. Overordnet budgetproces... 5 4. Økonomisk beredskab... 6 4.1 Behov

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne Baggrund for den økonomiske politik 2014-2017 og udmøntningen af denne 1 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske mål. Disse

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Page 1 of 14 RSET-JFNJ-GY36 Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Budgetlægningen er et centralt element i kommunernes økonomistyring. KREVI ønsker med denne undersøgelse at kortlægge

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for Punkt 4. Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for 2018-2021 2016-070043 Magistraten indstiller, at byrådet godkender forslag til Plan- og Budgetproceduren for 2018 2021. HMU har drøftet sagen i møde

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning Budgetprocedure Budget 2018 (2019-2021) Sag: 00.30.00-S00-6-16 Ringe, den 29.11.2016 Indledning Med vedtagelsen af Budget 2017 og overslagsår blev der lagt flere økonomiske spor, som muliggør en større

Læs mere

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Tillæg til budgetvejledningen for 2013 vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012 Direktionen, 24. januar 2012-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Bilag 5 til kasse- og regnskabsregulativ. 5 Regler for budgetlægning

Bilag 5 til kasse- og regnskabsregulativ. 5 Regler for budgetlægning 5 egler for budgetlægning Bilagets indhold: 5.1 Kort om budgettet 5.2 Formelle krav til budgettet 5.3 Budgettets indhold 5.4 Procedurekrav 5.5 Tidsplan 5.6 Center for Økonomi og Personale s rolle i budgetprocessen

Læs mere

Referat MED-ADM. 27. august 2014 kl Lokale 77, Rådhuset Aabybro

Referat MED-ADM. 27. august 2014 kl Lokale 77, Rådhuset Aabybro 11-06-2014 Mette Ankjær Jensen Direkte: 7257 7396 Mail: met@jammerbugt.dk Sagsnr.: 81.38.06-P35-1-14 Referat MED-ADM 27. august 2014 kl. 10.30-12.30 Lokale 77, Rådhuset Aabybro Dagsorden 1. Status på budget/forbrug

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Syddjurs Kommune drejebog for budget 2015 Syddjurs Kommune 27. februar 2014

Syddjurs Kommune drejebog for budget 2015 Syddjurs Kommune 27. februar 2014 Syddjurs Kommune 27. februar 2014 Drejebog for budget 2015. Indledning Drejebogen omfatter møder og aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. I drejebogen præciseres

Læs mere