Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde"

Transkript

1 Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune

2 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger på området... 4 Betingelser... 4 Særlige bestemmelser... 6 Aktivitetstilskud... 6 Ansøgning... 6 Ansøgningsfrist... 7 Udbetaling af tilskud... 7 Afregningsfrist... 7 Afregning af aktivitetstilskud... 7 Regnskab og udvidet revision... 8 Krav til bilagsdokumentationen... 9 Bilag der vedr. omkostningsgodtgørelse... 9 Bilag der vedr. refusion af faktisk afholdte udgifter Bilag der vedr. aktiviteten direkte Bilag der vedr. aktiviteten indirekte Bilag der vedr. ydelser til medlemmerne Bilag der vedr. ydelser til lønnede trænere, medhjælpere, ledere mv Bilag der vedr. ydelser til ulønnede trænere, medhjælpere og ledere Medlemsopgørelse Side 2 af 10

3 Side 3 af 10

4 Generelle oplysninger Formål Formålet med tilskudsordningen er at yde tilskud til foreningsarbejde i Allerød Kommune i henhold til Folkeoplysningslovens kapitel 5 for derigennem med udgangspunkt i aktiviteter at styrke foreningsarbejdet og medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Lovgrundlag Folkeoplysningsloven og Folkeoplysningsbekendtgørelsen, jf. Link til relevant lovgivning findes på Regler og vejledninger på området Ud over Folkeoplysningsloven og bekendtgørelsen gælder følgende for området: Nærværende retningslinjer for tilskud Folder: DGI og ToldSkat: Skattemæssige forhold for idrætsforeninger. Vejledning til nye foreninger Huskeliste vedr. udvidet revision Ovenstående kan findes på under Blanketter og retningslinjer. Betingelser Foreningens bestyrelse er ansvarlig overfor Allerød Kommune for modtagne tilskud. En forening skal - for at kunne komme i betragtning til tilskud efter tilskudsordningens regler - have formuleret et sæt vedtægter, hvor følgende oplysninger skal fremgå: Foreningens formål Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor Foreningens hjemsted Betingelser for medlemskab Tegningsret for foreningen Procedure for vedtægtsændringer Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør. Side 4 af 10

5 Endvidere skal foreningen: Have formuleret et formål med foreningen, som fremgår af vedtægten Tilbyde frivilligt foreningsarbejde efter Folkeoplysningsloven Have en bestyrelse Være demokratisk opbygget Bygge på et aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer Som udgangspunkt være åbent for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål Være hjemmehørende i Allerød Kommune Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig Foreningen skal, i forbindelse med ansøgning om tilskud afgive erklæring på tro og love om, at foreningen indhenter børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Kommunen kan standse udbetalingerne eller tilbageholde disse, hvis kommunen bliver opmærksom på, at en forening ikke indhenter børneattester i det omfang, foreningen er forpligtet til. Endvidere kan kommunen nægte at tildele lokaler til foreningen, eller bede foreningen om at forlade allerede tildelte lokaler. Medlemmerne i foreningen skal have indflydelse på foreningens drift. Det frivillige foreningsarbejde, hvortil der ydes tilskud, skal i sit virke beskæftige sig med aktiviteter for børn og unge under 25 år. Forvaltningen/Fritidsnævnet afgør, om en forening er berettiget til tilskud. Tilskudsregnskabet skal følge kalenderåret. Foreningens bestyrelse er ansvarlig overfor Allerød Kommune for modtagne tilskud og anviste lokaler mv. Foreningen må ikke oprettes eller drives kommercielt. Det betyder bl.a. at et evt. overskud ikke må tilfalde andre end foreningen selv og skal anvendes til det frivillige foreningsarbejde. I det første år efter godkendelsen skal nye foreninger indsende en beretning om årets aktiviteter. Beretningen skal indeholde oplysninger om gennemførte aktiviteter, antal deltagere i aktiviteten m.v. Herefter skal der kun indsendes beretning såfremt foreningen udtages til revision eller hvis forvaltningen beder om det. Alle foreningsoplysninger i kommunens foreningsregister skal være korrekte på ansøgningstidspunktet. Foreningerne har selv ansvaret for at opdatere oplysningerne løbende i pågældende foreningsregister. Registret findes på Foreningens Cvr nr. skal være tilknyttet en NEM - konto. Overensstemmelse mellem Cvr nr. og NEM - konto sikres ved at foreningen kontakter banken. Dette skal gøres hvert år, inden udbetaling af tilskuddet. Side 5 af 10

6 Særlige bestemmelser Tilskud ydes efter disse regler og inden for den af Allerød Byråd fastsatte økonomiske ramme. Fritidsnævnet fordeler tilskud fremadrettet og efter objektive kriterier. I forbindelse med behandling af tilskudsansøgninger kan Forvaltningen til enhver tid indhente oplysninger og fornødent materiale hos ansøgere, herunder statistisk materiale til brug for udfærdigelse af statistikker på det folkeoplysende område. Konstateret misbrug kan medføre tab af ret til tilskud efter ordningens bestemmelser. Fritidsnævnet afgiver indstilling herom til Allerød Byråd. Aktivitetstilskud Det er Allerød Byråd der fastsætter tilskud til aktiviteter, og fra 1. januar 2015 udgør tilskuddet 350 kr. pr. betalende aktive medlem, dog maksimalt det indbetalte kontingent pr. aktive medlem under 25 år. Forvaltningen forbeholder sig ret til at reducere i foreningens ansøgte tilskud, hvis der er væsentlig forskel på det ansøgte og det afregnede tilskud. Mindst 50 % af foreningens samlede antal medlemmer skal være bosiddende i Allerød Kommune for at foreningen kan betragtes som hjemmehørende i kommunen. Er dette ikke tilfældet sker der en procentuel reduktion i tilskuddet pr. medlem under 25 år, svarende til den % andel af udenbys medlemmer der overstiger 50 %. Handicappede medlemmer tæller som bosiddende i Allerød Kommune uanset bopælskommune. Ansøgning Ansøgningsskemaer kan hentes på under Blanketter og retningslinjer. De medlemstal der skal indgå i beregningen, er foreningens faktiske antal aktive betalende medlemmer pr. 1. januar i tilskudsåret. Et medlem kan indgå i tilskudsberegningen til og med det kalenderår, hvor medlemmet fylder 25 år. Passive medlemmer kan ikke medregnes og der ydes ikke tilskud til medlemmer af en distriktsforening efter denne tilskudsordnings regler. Ansøgningen skal indeholde de oplysninger som er anført i ansøgningsskemaet. Ansøgningen skal underskrives af foreningens formand og kasserer. Ved ændringer i foreningens vedtægter, skal de nye vedtægter vedlægges ansøgningen tillige med referat fra generalforsamlingen. Vedtægterne skal være underskrevet af bestyrelsen. Side 6 af 10

7 Ansøgningsfrist Ansøgningsfristen er den 15. marts i tilskudsåret. Det underskrevne ansøgningsskema skal indsendes på på nedenstående adresse. Hvis den fastsatte ansøgningsfrist ikke kan overholdes, kan der søges om udsættelse. Ansøgning om udsættelse skal ske på til Der kan ikke gives udsættelse længere end til den 1. april i tilskudsåret. Ansøgninger, som modtages efter ansøgningsfristens udløb, og som ikke er bevilget udsættelse, kan ikke forvente at komme i betragtning til aktivitetstilskud. Udbetaling af tilskud Tilskuddet udbetales via foreningens Cvr nr. Der skal være tilknyttet et NEM - konto til foreningens Cvr nr. Vejledning til dette findes på under Blanketter og retningslinjer. Allerød Kommune udbetaler tilskuddet den 1. maj i tilskudsåret under forudsætning af, at ansøgnings- og afregningsskema, alle nødvendige oplysninger og dokumentationer er udfyldt korrekt og indsendt senest den 15. marts. Foreninger der er udtaget til kritisk revision kan, under de samme forudsætninger, forvente tilskuddet udbetalt den 1. juni i tilskudsåret. Afregningsfrist Afregningsfristen er den 15. marts i året efter tilskudsåret. Det underskrevne afregningsskema skal indsendes på på nedenstående adresse. Hvis den fastsatte afregningsfrist ikke kan overholdes, kan der søges om udsættelse. Ansøgning om udsættelse skal ske på til Der kan ikke gives udsættelse længere end til den 1. april i afregningsåret. Afregninger, som modtages efter fristens udløb, og som ikke er bevilget udsættelse, vil ikke komme i betragtning til yderligere tilskud og vil blive mødt af et tilbagebetalingskrav på det udbetalte tilskud. Afregning af aktivitetstilskud Aktivitetstilskuddet kan benyttes til medlemmer under 25 år. Både de direkte og de indirekte udgifter til aktiviteter kan medtages i afregningen af tilskuddet, med undtagelse af nedenstående udgiftstyper: Færdigproducerede fødevarer (f.eks. pizza, slik, sodavand mv.) Udgifter til landskontingent og andre medlemskaber Film/DVD og lignende, med det formål at underholde Gaver til medlemmer, bestyrelse og andre Udgifter der relaterer sig til drift af egne og/eller lejede lokaler, herunder kommunale lokaler Udgifter der omfatter såvel medlemmer over som under 25 år, skal fordeles procentuelt i afregningen. Udgifter der fuldt ud kan relateres til medlemmer under 25 år, kan medtages med 100 %. Side 7 af 10

8 Aktivitetsstilskuddet kan ikke overstige foreningens samlede kontingentindbetalinger for medlemmer under 25 år. Har en forening haft færre udgifter til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år, end der er udbetalt i aktivitetstilskud, skal beløbet tilbagebetales til Allerød Kommune. Reguleringen foretages i næste års tilskud. Har foreningen flere udgifter end det ansøgte, udbetales ikke yderligere tilskud. Det medlemstal der skal indgå i beregningen, er foreningens faktiske antal aktive betalende medlemmer pr. 1. januar i tilskudsåret. Et medlem kan indgå i tilskudsberegningen til og med det kalenderår, hvor medlemmet fylder 25 år. Passive medlemmer og familiemedlemsskaber kan ikke medregnes og der ydes ikke aktivitetstilskud til medlemmer af en distriktsforening. Foreningen skal til en hver tid kunne dokumenterer, at deres aktive medlemmer har betalt kontingent. Det er et krav at der føres medlemslister på betalende medlemmer. Listerne skal indeholde fødselsdato, navn, adresse, bopælskommune, indmeldelse/udmeldelse dato samt hvornår der er betalt kontingent, samt hvor meget der er indbetalt. Afregningen skal indeholde de oplysninger som er anført i skemaet som findes på under Blanketter og retningslinjer. Afregningen skal underskrives af foreningens formand og kasserer. Regnskab og udvidet revision Der udtages 5 foreninger hvert år til en udvidet revision. Foreningerne udvælges efter følgende kriterier i tilfældig rækkefølge: Opfølgning på forhold fra sidste års kritiske revision Forhold ved foreningens afregning, der kræver uddybning Alle foreninger udtages til kritisk revision hen over en årrække Nye foreninger Ved en forenings ophør Hvis foreningen bliver udtaget til udvidet revision skal samtlige bilag der vedrører tilskudsregnskabet indsendes i kopi. Herudover skal formandens årsberetning, referat fra generalforsamlingen samt foreningens tilskuds regnskab (uddrag af årsregnskabet eller selve årsregnskabet) indsendes. Ifølge 29, stk. 1, i Folkeoplysningsloven skal samtlige medlemmer af bestyrelsen underskrive foreningens (tilskuds)regnskab. Dokumentationen som skal foreligge i kopi kan indsendes enten på eller pr. post til nedenstående adresse: Side 8 af 10

9 Allerød Kommune Allerød Service, Drift Idræt & Folkeoplysning Bjarkesvej Allerød En af foreningen udpeget revisor påtegner tilskudsregnskabet. Revisoren udpeges uden for foreningens ledelse. Det er et krav, at regnskabet påtegnes af en registreret revisor hvis foreningens samlede tilskud er mere end kr. Foreninger der er udtaget til udvidet revision får besked via senest den 1. april, og har herefter 3 uger til at fremsende dokumentation. Allerød Kommune udbetaler aktivitetstilskuddet til disse foreninger den 1. juni i tilskudsåret under forudsætning af, at alle nødvendige oplysninger og dokumentationer er udfyldt korrekt og indsendt senest 3 uger efter indkaldelsen til udvidet revision. Krav til bilagsdokumentationen Der skal indsendes bilag for de tilskudsberettigede udgifter det er de udgifter som foreningen selv har medtaget på afregningsskemaet. Bilagene skal være nummererede og udgifterne skal tydeligt fremgå af foreningens årsregnskab. Gør de ikke det, skal foreningen lave en oversigt over bilag med beløb og skrive hvor udgifterne kan findes i årsregnskabet. Alle bilag skal være påhæftet dokumentation for udbetalingen (kopi af bankkontoudtog / netbank overførsel / kontantudbetalingsnota). Alternativt kan foreningen vælge at indsende kopi af bankkontoudtog med tydelige bilagsnumre på. Bilagene kan opdeles i poster svarende til årsregnskabet, f.eks. administration, junioraktiviteter osv. Alle bilag skal være stilet til foreningen. De bilag der ikke er stilet til foreningen, skal underskrives af formand eller kasserer. Bilag der ikke opfylder nedenstående krav til dokumentation vil blive afvist. Det anbefales at man læser den vedlagte folder Skattemæssige forhold for idrætsforeninger udgivet af DGI og Told & Skat. Bilag der vedr. omkostningsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer skal være underskrevet af modtager og kassereren. Hvor kassereren får udbetalt omkostningsgodtgørelse, skal kassereren og formand underskrive bilaget. Det skal i øvrigt tydeligt fremgå af bilaget, hvilken omkostningsgodtgørelse der er tale om. Side 9 af 10

10 Bilag der vedr. refusion af faktisk afholdte udgifter (udlæg på foreningens vegne) skal være underskrevet af modtager og kassereren. Hvor kassereren har haft udlæg, skal kassereren og formand underskrive bilaget. Vær opmærksom på, at der ikke for udgifter afholdt for foreningen kan udbetales både skattefri godtgørelse og refunderes faktisk afholdte udgifter efter regning. Det skal i øvrigt tydeligt fremgå af bilaget, hvad udgiften har været afholdt til. Bilag der vedr. aktiviteten direkte skal være påtegnet med aktiviteten, dato for aktiviteten, antal deltagende medlemmer over og under 25 år samt udgiften. HVORFOR? Bilag der vedr. aktiviteten indirekte, f.eks. reparation og/eller indkøb af redskaber. Det kunne også være indkøb til kontorhold, betaling for hjemmeside, annoncering osv. Det skal tydeligt fremgå af bilaget hvad udgiften vedrører. Bilag der vedr. ydelser til medlemmerne, f.eks. startpenge, kontante præmier og gavekort, præmier i form af varer mv. skal behandles som b-indkomst. Dokumentation på dette skal vedlægges. Bilag der vedr. ydelser til lønnede trænere, medhjælpere, ledere mv. skal, hvis de medtages i afregningen være vedlagt dokumentation i form af oplysningsseddel og/eller indberetning til Told og Skat. Bilag der vedr. ydelser til ulønnede trænere, medhjælpere og ledere, skal være påtegnet med hvem, hvad, hvornår, beløb og underskrevet af formand og kasserer. Ydelser til ulønnede ansatte er i øvrigt skattefrit. Medlemsopgørelse Der skal udarbejdes en medlemsliste over foreningens medlemmer under 25 år indeholdende navn, fødselsdato, adresse samt det indbetalte kontingent. Listen skal vedlægges dokumentation for kontingent indbetalingen. Medlemmer der er i kontingentsrestance og passive medlemmer må ikke medtages på listen. Ikrafttræden Nærværende retningslinjer er revideret den 19/ Side 10 af 10

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. 4 Formål.

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1. januar 2014 Indhold Hvad er Frederikshavner Ordningen? 4 Hvem kan få tilskud? 5 Forudsætninger for at modtage tilskud 5 Generelt 5 Begrænsninger 6 Børneattester 6 Hvad kan

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side Tilskudsregler Folkeoplysende foreninger Side INDHOLD GENERELT OM TILSKUD TIL FORENINGER ØVRIGE TILSKUDSMULIGHEDER d Folkeoplysende forening s. 4 Sommerferieaktiviteter s. 15 Betingelser for tilskud s.

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger der vil søge tilskud til aftenskoler Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 Senest revideret

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Folkeoplysende voksenundervisning Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Indhold Frivillighedspolitikken rammer og vilkår... 3 Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning... 4 Formål... 4 Betingelser

Læs mere

Faaborg-Midtfyn- Ordningen

Faaborg-Midtfyn- Ordningen Faaborg-Midtfyn- Ordningen Indhold Formål 2 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I) 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Hovedområde II) 16 Pulje til særlige formål 22 Retningslinjer

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Vejledning for kasserere. Vejledning for kasserere. 4H LandboUngdom

Vejledning for kasserere. Vejledning for kasserere. 4H LandboUngdom Vejledning for kasserere 4H LandboUngdom Maj 2004 1 4H / LandboUngdom Udkærsvej 15, Skejby, 8200 Århus N tlf.: 8740 5000 fax: 8740 5085 jtr@landscentret.dk www.4h.dk / www.landboungdom.dk 2 Indhold Emne

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere