Statsforvaltningens udtalelse om Odense Kommunes gagagement i Tinderbox Musikfestival

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens udtalelse om Odense Kommunes gagagement i Tinderbox Musikfestival"

Transkript

1 Statsforvaltningens udtalelse om Odense Kommunes gagagement i Tinderbox Musikfestival HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB Philip Heymans Alle Hellerup Dato: Henvendelse om Odense Kommunes engagement i musikfestivalen Tinderbox Advokatfirmaet Horten har på vegne af Odense Kommune ved brev af 25. januar 2015 anmodet Statsforvaltningen om en vejledende udtalelse. Det fremgår af henvendelsen, at Odense Kommune har indgået en aftale med selskabet Tinderbox Entertainment ApS (herefter Selskabet ), der i perioden en gang årligt vil afvikle en musikfestival Tinderbox som en moderne byfestival over tre dage i kommunen. Det fremgår af henvendelsen, at Odense Kommune og Selskabet har indgået et samlet aftalekompleks, der udgøres af 1. aftale om tilskud til Tinderbox musikfestival (herefter tilskudsaftalen ) 2. aftale om leje af Tusindårsskoven i forbindelse med Tinderbox musikfestival (herefter lejeaftalen ) 3. aftale om hovedsponsorat af Tinderbox musikfestival (herefter sponsoraftalen ). Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa Sagsnummer.: SAGSBEHANDLER: Lise Riddersholm Husted Telefon: EAN-Nr skriv til os via borger.dk EKSPEDITIONS- OG TELEFONTIDER findes på Statsforvaltningen er anmodet om en vejledende udtalelse om tilskudsaftalens overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne. Statsforvaltningen har endvidere fundet anledning til at undersøge, om lejeaftalen og sponsoraftalen ligger inden for lovgivningens rammer. Sagsfremstillingen under pkt. 1 nedenfor følger denne tematiske opdeling. Tilsvarende gælder for Statsforvaltningens udtalelse under pkt. 3 nedenfor. Statsforvaltningen har dog fundet anledning til indledningsvist under pkt at gøre nogle bemærkninger om karakteren af aftalekompleksets forskellige delelementer og sammenhængen mellem disse. Under dette punkt behandles endvidere et spørgsmål om proportionalitet og økonomisk forsvarlighed. Resumé 1

2 Statsforvaltningen har noteret sig, at tilskudsaftalen og sponsoraftalen i perioden fra aftalernes underskrift i december 2014 til november 2018 samlet indebærer udgifter for Odense Kommune på ca. 23,5 mio. kr., mens Odense Kommune til optimering af Tusindårsskoven har afholdt udgifter på ca. 3 mio. kr. 1. Odense Kommunes samlede engagement Det beror på et skøn, hvorvidt der består et rimeligt forhold mellem den kommunale interesse og de udgifter, som bekostes i medfør af de tre aftaler, og om engagementet ligger inden for rammerne af, hvad der kan betragtes som økonomisk forsvarligt. Der må ved fastlæggelsen af rammerne for dette skøn efter Statsforvaltningens opfattelse lægges vægt på, at der er tale om afholdelse af udgifter på ulovbestemt grundlag i forbindelse med en kulturel begivenhed, der afholdes én gang årligt, og at der under alle omstændigheder er tale om et beløb af en væsentlig størrelse. Uanset disse forhold, er det imidlertid Statsforvaltningens opfattelse, at der er så vide rammer for udøvelsen af skønnet, at Statsforvaltningen ikke har tilstrækkeligt grundlag for en konstatering af, at Odense Kommune har tilsidesat grundsætningen om økonomisk forsvarlighed. Statsforvaltningen har herefter vurderet lovligheden af de enkelte delaftaler for sig. 2. Tilskudsaftalen Med hensyn til tilskudsaftalen er det Statsforvaltningens opfattelse, at de interesser, som Odense Kommune herved har søgt varetaget, ligger inden for rammerne af, hvad kommunalfuldmagtsreglerne giver mulighed for, samt at kravene om øremærkning og udbyttebegrænsning er iagttaget. Det er endvidere Statsforvaltningens opfattelse, at kommunen har de relevante og som udgangspunkt tilstrækkelige muligheder for at kontrollere, at tilskuddet rent faktisk også medgår til sådanne aktiviteter, som kommunen lovligt kan støtte. Dog bemærkes, at forskellig medieomtale har givet Statsforvaltningen anledning til at bede kommunen bekræfte, at det for de allerede afholdte festivaler faktisk har været muligt for kommunen at foretage denne kontrol. 3. Lejeaftalen Med hensyn til lejeaftalen vedrørende Tusindårsskoven har Statsforvaltningen ikke fundet grundlag for at gå ind i en nærmere vurdering af, hvad der kan antages at være markedslejen for det omhandlede areal, eller om de bestræbelser, som kommunen har udfoldet på at konstatere markedslejen, har været tilstrækkelige. Statsforvaltningen har endvidere ikke fundet grundlag for at antage, at opgraderingen af Tusindårsskoven indebærer ulovlig anlægsstøtte til Selskabet. 4. Sponsoraftalen Med hensyn til sponsoraftalen er det Statsforvaltningens opfattelse, at Odense Kommune hermed lovligt kan varetage sådanne hensyn til eksponering og branding af kommunen, som har været sigtet med aftalen. 2

3 Statsforvaltningen har i den forbindelse behandlet et spørgsmål om, hvorvidt de ydelser, som kommunen modtager, reelt er egnede til at give kommunen en brandingmæssig værdi, eller om andre kommunale interesser kan danne grundlag for modtagelsen af disse. Statsforvaltningen har i den forbindelse endvidere udtalt, at en eventuel viderefordeling af ydelser modtaget som led i en sponsoraftale i givet fald skal ske inden for lovgivningens rammer. Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt sponsoraftalen er indgået på markedsvilkår, har Statsforvaltningen fundet det fornødent at foretage en høring af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som bl.a. har udtalt, at det er styrelsens opfattelse, at de to sagkyndige erklæringer, der er indhentet til en bedømmelse af dette, er uegnede til at danne grundlag for en fastsættelse af markedsprisen for sponsoratet. Statsforvaltningen kan derfor ikke på det foreliggende grundlag lægge til grund, at kommunen har betalt markedsprisen for de ydelser, som kommunen i forbindelse med de allerede afholdte festivaler har modtaget i medfør af sponsoraftalen. Dette har givet Statsforvaltningen anledning til at anmode Odense Kommune om supplerende oplysninger vedrørende dette spørgsmål. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 1. Sagens baggrund Indledningsvis oplyses, at Advokatfirmaet Horten på vegne af Odense Kommune i efteråret 2014 varslede en anmodning om Statsforvaltningens stillingtagen til lovligheden af visse elementer i en fremtidig aftale, som det var ventet, at Odense Kommune og Tinderbox Entertainment ApS ville indgå. Der var således mellem parterne udarbejdet en hensigtserklæring om dette fremtidige samarbejde, som bl.a. indebar en aftale om kommunens tilskud til afholdelse af en musikfestival. Den omhandlede hensigtserklæring blev i den forbindelse fremsendt til Statsforvaltningen. Ved brev af 25. januar 2015 anmodede Advokatfirmaet Horten på vegne af Odense Kommune Statsforvaltningen om en vejledende udtalelse om Odense Kommunes tilskud til musikfestivalen, idet aftalen mellem parterne nu var blevet endelig. Statsforvaltningen har sammen med henvendelserne fra Advokatfirmaet Horten modtaget bl.a. de endelige aftaler (samt bilag hertil), som Odense Kommune den 18. december 2014 indgik med Tinderbox Entertainment ApS. Aftalekomplekset omfatter følgende: kommunens tilskud til musikfestivalen tilskudsaftalen (se sagsfremstilling i pkt nedenfor), leje af kommunale arealer i forbindelse med Selskabets etablering og afholdelse af festivalen i perioden lejeaftalen (se sagsfremstilling i pkt nedenfor), samt kommunens hovedsponsorat af festivalen sponsoraftalen (se sagsfremstilling i pkt nedenfor). Statsforvaltningen har ved brev af 4. juni 2015 stillet Advokatfirmaet Horten en række spørgsmål vedrørende de tre aftaler. Ved brev af 24. august 2015 besvarede Advokatfirmaet Horten Statsforvaltningens spørgsmål. 3

4 Advokatfirmaet har ved samme lejlighed kort redegjort for (medie)omtale mv. af den første Tinderbox festival, som blev afholdt i slutningen af juni Det er herom bl.a. oplyst, at omtalen af festivalen, herunder placeringen i Tusindårsskoven og kommunens engagement, oversteg forventningerne. Der er henvist til et vedlagt uddrag af presseomtalen, idet det oplyses, at det fremgår heraf, at kommunens formål med at give en støtte, der kan brande kommunen og skabe omtale af Ny Odense har haft en solid og mærkbar gennemslagskraft. Det oplyses, at kommunen efterfølgende har fået udarbejdet en undersøgelse (vedlagt til Statsforvaltningen) af effekten af at afholde Tinderbox Enkelte af undersøgelsens konklusioner er kort refereret. Konkluderende oplyses, at kommunens forventninger til udkommet af de samlede aftaler med Tinderbox på baggrund af den måde, hvorpå Tinderbox blev afviklet, og den positive omtale det har givet kommunen, til fulde er opfyldt. Videre har Advokatfirmaet Horten ved brev af 2. september 2015 tilsendt Statsforvaltningen supplerende oplysninger i form af en rapport om gæsternes oplevelse af Tinderbox Endelig har Statsforvaltningen i efteråret 2014 modtaget henvendelser fra tre borgere herunder to anonyme som på forskellig vis omhandler kommunens engagement, som det på det tidspunkt var fastlagt i den ovenfor nævnte hensigtserklæring. Således har den 8. september 2014 henvendt sig til Statsforvaltningen på baggrund af en artikel bragt i Politiken samme dag under overskriften Odense får massiv kritik for millionstøtte til ny festival. 1 Statsforvaltningen har endvidere modtaget en anonym henvendelse dateret den 15. september I henvendelsen anføres om kommunens tilskud til Tinderbox festivalen, at dette er af så voldsom karakter, at markedet og konkurrencen for andre aktører bliver skævdelt. Det anføres videre, at der ikke er tale om en kommunal opgave, og at Tinderbox festivalen ikke har været i udbud, så andre aktører har kunnet give bud på afviklingen af festivalen. Endelig har Statsforvaltningen modtaget endnu en anonym henvendelse dateret den 19. september I henvendelsen anføres, at Odense Kommune ved sit engagement i Tinderbox festivalen overtræder kommunalfuldmagtsreglerne, herunder reglerne for kommunal støtte til en erhvervsvirksomhed. Ved henvendelsen var vedlagt kopi af vedkommendes samtidige henvendelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, idet styrelsen anmodes om at tage stilling til, hvorvidt Odense Kommune ved sin beslutning om at yde økonomisk støtte til festivalen i perioden har overtrådt reglerne i konkurrencelovens 2, stk. 1, jf. 11 a Tilskudsaftalen Det fremgår af sagen, at selskabet Tinderbox Entertainment ApS vil afvikle en årligt tilbagevendende moderne byfestival over 3 dage i Tusindårsskoven i Odense, under navnet Tinderbox, første gang i juni

5 Tinderbox beskrives i tilskudsaftalens pkt og 1.2. som en bred rock- og popfestival med et musik- og kulturudbud, der vil tage udgangspunkt i en publikumsmålgruppe i alderen år. Det er oplyst, at Odense Kommune yder tilskud til Selskabets afvikling af Tinderbox i en 3-årig opstartsperiode, hvor det ikke forventes, at Selskabet trods støtten fra kommunen kan opnå overskud ved at afholde Tinderbox. Der er i den forbindelse oplyst nærmere om budgettet for årene Det er oplyst, at kommunens samlede tilskud til afviklingen af Tinderbox i perioden udgør ca. 11,5 mio. kr. Af tilskudsaftalens pkt fremgår således, at kommunen udbetaler følgende beløb til Selskabet: Ved aftalens underskrift kr. 1. april kr. 1. november kr. 1. april kr. 1. november kr. Advokatfirmaet Horten har i forbindelse med sagen redegjort for, at kommunens tilskud til Tinderbox er øremærket til lovlige kommunale aktiviteter, herunder indkøb af musik- og kulturydelser, projekter, der understøtter foreningslivet, erhvervsfremmeaktiviteter, f.eks. udvikling af og støtte til vækstlag og innovative miljøer, der kan afprøve publikumsrettede tiltag (demoprojekter), kunst/atmosfære i forbindelse med afviklingen af Tinderbox samt turismefremmende aktiviteter. Der er i den forbindelse henvist til tilskudsaftalens pkt Der er endvidere nærmere redegjort for, at støtten efter Advokatfirmaet Hortens opfattelse har hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne og oplyses det i et mindre omfang i erhvervsfremmeloven (se nærmere herom nedenfor). Det anføres således, at en kommune i henhold til lang og fast tilsynspraksis under visse forudsætninger kan yde støtte til musik og kultur. Således anføres, at det følger af praksis fra de kommunale tilsynsmyndigheder, at en kommune kan yde støtte til en musikfestival, hvis kommunen herved varetager en eller flere lovlige kommunale interesser. I forbindelse med afholdelse af en musikfestival kan de lovlige interesser f.eks. være at fremme og støtte borgernes fritidsaktiviteter, at fremme kulturelle aktiviteter i kommunen, at brande kommunen og at fremme og udvikle turismen i kommunen. Om Tinderbox-festivalen anføres, at da festivalen afholdes i Odense, vil kommunen opnå stor eksponering både nationalt og internationalt. Det anføres, at en sådan eksponering vil have en yderst gunstig effekt både i forhold til turisme, bosætning i kommunen og tiltrækning af erhvervsliv. Det anføres, at det hertil kommer, at Tinderbox i høj grad vil indebære en vifte af kulturelle tilbud til byens borgere, og at festivalen vil være til gavn for byens klub-, forenings- og erhvervsliv. Det anføres, at det på den baggrund er vurderingen, at Odense Kommune i forbindelse med sin støtte til Tinderbox varetager en lang række lovlige kommunale interesser, herunder ved at brande kommunen, både nationalt og internationalt, ved at varetage turismefremme- og 5

6 turistudviklingstiltag, ved at udvikle og støtte det lokale forenings- og klubliv, og ved at varetage en række erhvervsfremme- og erhvervsudviklingstiltag. Det anføres herom, at dette har hjemmel dels i kommunalfuldmagten, dels i erhvervsfremmeloven. Konkluderende anføres, at der således er tale om opgaver, som kommunen selv lovligt ville kunne varetage. Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt tilskuddet har hjemmel i erhvervsfremmeloven, har Advokatfirmaet Horten henvist til, at det fremgår af tilskudsaftalens pkt. 3.7., at Selskabet i videst muligt omfang skal samarbejde lokalt om opgaver vedrørende bl.a. affaldshåndtering, kommunikation og teknologi, herunder innovationsprojekter og projekter vedrørende ressourceudvikling og anvendelse af nye teknologier. Det oplyses, at Tinderbox derfor forventes at komme til at danne rammen om f.eks. vækstlag og innovative miljøer, der kan afprøve publikumsrettede tiltag. Der er i den forbindelse henvist til tilskudsaftalens pkt (jf. herom nærmere nedenfor). Det oplyses, at baggrunden for dette bl.a. er, at der kan være helt særlige behov f.eks. for affaldshåndtering, når mange tusinde mennesker er samlet på et forholdsvis begrænset areal, og at man i den forbindelse ønsker at afprøve nye og miljøvenlige metoder for bl.a. genbrug og håndtering af affald. Det anføres, at kommunen lovligt kan deltage i eller yde støtte til sådanne aktiviteter, jf. erhvervsfremmelovens 13. Advokatfirmaet Horten har i den forbindelse bemærket, at det fremgår af lovforarbejderne til erhvervsfremmeloven og af praksis fra Statsforvaltningen, at erhvervsfremmeloven og kommunalfuldmagten supplerer hinanden, og at det derfor ikke i sig selv er afgørende, om hjemmelsgrundlaget er at finde i erhvervsfremmeloven eller i kommunalfuldmagten. Det er oplyst, at Selskabet bag Tinderbox er en kommerciel aktør, hvorfor det er nødvendigt at sikre, at praksis om støtte til en aktør, der ikke udelukkende varetager lovlige kommunale opgaver, er iagttaget i aftalen. Der henvises herved til, at det følger af praksis fra de kommunale tilsynsmyndigheder, at dette forudsætter, at støttekroner øremærkes og alene anvendes til lovlige kommunale opgaver, og at støttemodtageren ikke må opnå et unormalt stort udbytte. Det oplyses, at der i tilskudsaftalens pkt er fastsat følgende: 4-4 Kommunen kan alene yde tilskud i det omfang, det er i overensstemmelse med lovgivningen, herunder kommunalfuldmagtsreglerne og statsstøttereglerne. Dette indebærer bl.a., at tilskuddene kun må anvendes til lovlige kommunale formål, og at tilskuddene derfor skal øremærkes til sådanne formål. Som lovlige kommunale formål anses bl.a. indkøb af musik- og kulturydelser (koncerter, teater mv.), projekter der understøtter foreningslivets ikke-kommercielle aktiviteter, erhvervsfremmeaktiviteter, f.eks. udvikling af og støtte til vækstlag og innovative miljøer, der kan afprøve publikumsrettede tiltag (demoprojekter), kunst/atmosfære i forbindelse med afviklingen af Tinderbox samt turistfremmende aktiviteter. Det er anført, at hvis budgettet sammenholdes med tilskuddets størrelse, ses det, at budgettet indeholder rigelige udgifter til lovlige kommunale opgaver, til at tilskuddet kan indeholdes heri. Det anføres, at kravet om øremærkning til lovlige kommunale opgaver således er opfyldt. 6

7 Videre er det anført, at det af det fremsendte budget for 2015 fremgår, at indkøb af musik er budgetteret til 45 mio. kr., og at kommunens samlede tilskud i 2015 således i forhold til denne økonomiske ramme i princippet kunne øremærkes alene til indkøb af musik- og kulturydelser. Det oplyses, at støtten konkret dog er øremærket til en bredere kreds af opgaver. Med hensyn til et spørgsmål om, hvordan det sikres, at tilskuddet alene anvendes til lovlige kommunale formål, er det oplyst, at det i aftalen er sikret, at kommunen har indblik i omfanget af udgifter til lovlige kommunale opgaver, inden tilskud udbetales. Det oplyses videre, at kommunen herudover er sikret indblik i regnskabet for det enkelte års Tinderbox. Der er i den forbindelse henvist til et vedlagt årshjul, for samarbejdet om Tinderbox. Endelig er det oplyst, at kommunens muligheder for forudgående at sikre og efterfølgende at kontrollere, at tilskuddet er anvendt til lovlige kommunale aktiviteter, er indarbejdet i tilskudsaftalens pkt samt pkt Det er oplyst, at det følger heraf, at kommunen og Selskabet har en løbende dialog om det foregående års Tinderbox og næste års Tinderbox, og at kommunen i den forbindelse modtager budget for det kommende års Tinderbox, så kommunen kan foretage en forudgående prøvelse af, om budgettet for de aktiviteter, som kommunen lovligt kan støtte på den kommende festival, kan rumme kommunens tilskud. Det er oplyst, at Selskabet således hvert år skal forelægge både budget (tilskudsaftalens pkt. 4.7.), en budgetstatus (aftalens pkt. 4.8.), og at Selskabet efterfølgende skal fremlægge et revideret regnskab (aftalens pkt. 4.9). Det er videre oplyst, at kommunen i aftalens pkt har sikret sig at have adgang til oplysninger om alle regnskabsmæssige forhold i Selskabet, så det til enhver tid kan kontrolleres, at tilskuddet anvendes i overensstemmelse med lovgivningen. Konkluderende er anført, at kommunen således har sikret sig, at tilskuddet er øremærket, samt at kommunen har de retlige midler til at kontrollere, at øremærkningen overholdes af Selskabet. Der er herved henvist til, at det følger af praksis fra de kommunale tilsynsmyndigheder, at der skal være tale om en effektiv kontrol. Statsforvaltningen har i den forbindelse noteret sig den medieomtale, der har været om manglende aflæggelse af regnskab for 2015 til Erhvervsstyrelsen hos driftsselskabet bag Tinderbox. Der kan i den forbindelse bl.a. henvises til en artikel bragt i Ekstrabladet den 13. september 2016 under overskriften Festivaler søger økonomichef efter regnskabssjusk 2 Der er i tilskudsaftalens pkt fastsat følgende: 4-3 Baggrunden for tilskuddene er, at der er tale om en opstartsperiode, hvor Selskabet ikke forventer, at Tinderbox kan give overskud. Måtte Selskabet opnå et overskud, der overstiger "rimeligt fortjeneste", som det er defineret i gruppefritagelsesforordningen om støtte til bl.a. kultur, pt. artikel 2, nr. 142) i forordning nr. 651/2014, afkortes tilskuddet tilsvarende. Hvis Selskabet udøver andre aktiviteter end afvikling af Tinderbox, kræver det, at der sker en fuld 2 7

8 regnskabsmæssig adskillelse af disse øvrige aktiviteter. Overskud beregnes som et gennemsnit i tilskudsperioden. Advokatfirmaet Horten har herom redegjort for, at dette indebærer, at tilskuddet fra kommunen hvis selskabet bag Tinderbox mod forventning måtte opnå et overskud, der overstiger en rimelig fortjeneste vil blive reduceret tilsvarende. Videre er redegjort for, at rimelig fortjeneste for tillige at sikre, at statsstøttereglerne iagttages, i aftalen er defineret i overensstemmelse med gruppefritagelsesforordningen om støtte til bl.a. kultur (artikel 2, nr. 142 i forordning 651/2014). Det er herom oplyst, at overskuddet beregnes som et gennemsnit hen over tilskudsperioden, og at der således vil skulle foretages en afsluttende gennemsnitsberegning. Det oplyses, at denne beregning af overskud er drøftet med Kommissionen. Det anføres, at kommunen således har sikret sig, at kommunen ikke yder støtte til en privat aktør, der kan opnå et unormalt stort udbytte, da dette må fortolkes svarende til definitionen i gruppefritagelsesforordningen. Herom er oplyst, at en fortjeneste, der udgør en forrentningsgrad, der ikke overstiger den relevante rente-swapsats med tillæg af 100 basispoint (dvs. 1 %), altid vil blive anses som rimelig. Afslutningsvis er i den forbindelse oplyst, at Tinderbox som forventet i 2015 genererede underskud, at det erfaringsmæssigt vil vare 5 år, før en festival giver overskud, og at der således ikke er udsigt til, at Tinderbox giver overskud hen over den 3-årige periode, som udgøres af tilskudsperioden. Statsforvaltningen har i den forbindelse noteret sig den medieomtale, der herunder i TV2FYN den 11. oktober har været af det overskud, som festivalen i sommeren 2016 indbragte, men som efter det i omtalen oplyste langt fra kan opveje det underskud, som festivalen i 2015 medførte. Vedrørende et spørgsmål om eventuel anmeldelse af kommunens engagement til EU- Kommissionen er anført, at de generelle betingelser i gruppefritagelsesforordningen konkret er anset for opfyldt, og at det derfor er vurderet, at kommunen kan yde tilskud til Selskabet, uden at der kræves forudgående anmeldelse til og godkendelse af Kommissionen. Der er i den forbindelse kort redegjort for, hvad statsstøttereglerne efter Advokatfirmaet Hortens opfattelse generelt indebærer på kulturområdet i forhold til den såkaldte gruppefritagelsesforordning (forordning nr. 651/2014). Der er herunder redegjort for, at forordningen indebærer, at der kan gives driftsstøtte til kultur på op til 50 mio. EUR årligt pr. virksomhed, at det bl.a. er en forudsætning herfor, at der er støtteberettigede omkostninger, herunder omkostninger, forbundet med en kulturinstitutions regelmæssigt tilbagevendende begivenheder, herunder arrangementer, samt driftsomkostninger direkte forbundet med kulturaktiviteten, at støtten derudover skal opfylde de generelle betingelser i gruppefritagelsesforordningen, bl.a. om gennemsigtighed, og endelig, at det overskud, som 3 MTc4ODYmaWRfYXJ0aWNsZT0yOTczODkmaWRfdXNlcj0yODQwJmlkX2FwcGxpY2F0aW 9uPTEwMDAzNTkmbGFuZz1lbg== 8

9 modtageren må opnå, ikke må overstige en rimelig fortjeneste, som defineret i forordningens artikel 2, nr Advokatfirmaet Horten har i den forbindelse bemærket, at spørgsmålet om beregning af forrentningsgraden jf. ovenfor er drøftet med Kommissionen, der i den forbindelse var enig i, at der kan ske en beregning ud fra en gennemsnitsbetragtning Lejeaftalen vedrørende Tusindårsskoven Det fremgår af aftalen om leje af kommunale arealer, at kommunen udlejer et ubebygget areal i Tusindårsskoven til Tinderbox Entertainment ApS (Selskabet), jf. aftalens punkt 2.1. Af pkt i hensigtserklæringen af 1. september 2014 fremgår, at Odense Kommune optimerer Tusindårsskoven inden for en budgetramme på ca. 3 millioner kr., så skoven kan rumme og håndtere store events, og således at Selskabet kan leje Tusindårsskoven på markedsvilkår i forbindelse med gennemførelse af musikfestivalen. Af lejeaftalens punkt 2.2. fremgår bl.a., at kommunen den 13. august 2014 besluttede at opgradere Tusindårsskoven i forhold til infrastruktur, så skoven kan rumme og håndtere arrangementer med op til gæster. Opgraderingen sker i dialog med bl.a. Selskabet og forventes gennemført i maj Af lejeaftalens pkt følger, at hvis det måtte vise sig, at Tinderbox tiltrækker flere gæster end forventet, indgår Parterne [dvs. kommunen og Selskabet] en dialog om eventuel yderligere opgradering af Tusindårsskoven og afholdelse af omkostningerne derved. I aftalens pkt er fastsat, at aftalen er gældende i perioden , og i pkt. 9.4., at aftalen bortfalder, hvis Selskabet ophører med at afholde Tinderbox. I aftalens punkt er det fastsat, at den årlige leje for det lejede areal udgør markedsprisen og for 2015 er opgjort til kr. ekskl. moms. Det er videre fastsat, at lejen fremskrives med nettoprisindekset, dog mindst 3 %, én gang årligt, første gang i forbindelse med betaling af lejen for Det er om opgraderingen af Tusindårsskoven oplyst, at kommunen har besluttet at opgradere Tusindårsskoven med henblik på at gennemføre et generelt løft af kvaliteten af dette rekreative areal og give borgere mv. mulighed for at benytte arealet, uden at dette medfører en uhensigtsmæssig belastning. Det er om fastsættelsen af lejen for Tusindårsskoven supplerende oplyst, at Odense Kommune, inden lejen blev fastsat, afsøgte markedet i Danmark for tilsvarende arealer. Konklusionen var, at der ikke er direkte sammenlignelige arealer i Danmark. Det er oplyst, at kommunen derfor har fastsat lejen skønsmæssigt med afsæt i de mest sammenlignelige arealer. Det er videre oplyst, at andre aktører betaler samme leje for Tusindårsskoven som Selskabet. Det er videre med henvisning til lejeaftalens pkt. 2.9., og pkt oplyst, at den årlige leje alene dækker en periode på maksimalt 31 dage, at det lejede areal i opbygningsfasen på ca. 3 uger også kan benyttes af andre, herunder kommunens borgere, og at Selskabet ud over selve lejen skal betale for alle drifts- og forbrugsafgifter. 9

10 1.3. Sponsoraftalen Advokatfirmaet Horten har i sin henvendelse af 25. januar 2015 oplyst, at Odense Kommunes aftale med Selskabet om hovedsponsorat af Tinderbox Festival er indgået på markedsvilkår. I pkt og 1.2. i aftalen om kommunens sponsorat er fastsat bestemmelser om aftalens baggrund og formål. Det følger heraf, at: 1.1. Kommunen har truffet politisk beslutning om, at Kommunen i en fem-årig periode yder sponsorater i forbindelse med, at Selskabet over en 10årig periode afholder den årligt tilbagevendende musikfestival Tinderbox i Tusindårsskoven, Odense, første gang i juni Baggrunden for Kommunens beslutning er, at Kommunen som led i Kommunens overordnede strategi om transformation til en dansk storby vil satse på og fremme odenseanernes bystolthed ved at skabe en attraktiv og livlig by med ikoniske kulturelle aktiviteter, som understøtter byens fortælling og er substantielt lokalt forankrede. I aftalens punkt 3.1. er fastsat, at Kommunen indtræder som hovedsponsor af Tinderbox for de festivaler, der afvikles i Som led i hovedsponsoratet sikrer Selskabet omtale af Kommunen i forbindelse med Tinderbox, og der fastlægges et egnet hospitality set-up mv., jf. Bilag 1. I aftalens punkt 3.3 er fastsat, at Odense Kommune betaler følgende til Selskabet for sit hovedsponsorat af Tinderbox: Ved aftalens underskrift kr. 1. november kr. 1. november kr. 1. november kr. 1. november kr. I tilknytning hertil er det i aftalen om sponsoratet anført: 3-4 Kommunen kan alene yde sponsorater i det omfang, dette er i overensstemmelse med lovgivningen, herunder kommunalfuldmagtsreglerne og Statsstøttereglerne. Dette indebærer bl.a., at hovedsponsoratet ikke må udgøre en indirekte støtte til Selskabet. Værdien af hovedsponsoratet skal derfor kunne fastslås, så det sikres, at Kommunen ikke betaler mere, end hovedsponsoratet er værd. 3-5 Forud for de årlige udbetalinger, jf. pkt. 3-3, indhenter Kommunen dokumentation fra en sagkyndig og uvildig tredjemand for værdien af hovedsponsoratet for den kommende Tinderbox, jf. også årshjulet i Bilag 2. Måtte værdien være lavere end det i pkt. 3-3 anførte, har Selskabet mulighed for for egen regning at indhente en vurdering fra en anden sagkyndig og uvildig tredjemand. Måtte værdien også ifølge denne vurdering være lavere end det i pkt. 3-3 anførte, kan Selskabet tilbyde supplerende tiltag og aktiviteter som en del af hovedsponsoratet, hvorefter der for Parternes fælle regning indhentes en fornyet vurdering af værdien af sponsoratet. Alternativ udbetales den værdi, som hovedsponsoratet har ifølge den uvildige vurdering. Måtte et års Tinderbox blive aflyst, f.eks. på grund af svigtende billetsalg, skal Selskabet tilbagebetale det modtagne sponsorat for det givne år. 10

11 I aftalens pkt er fastsat, at der Som Bilag 3 vedlægges uvildig vurdering af værdien af Kommunens hovedsponsorat for Tinderbox Det fremgår af bilagsfortegnelsen (aftalens s. 3), at bilag 3 er benævnt Foreløbig værdiansættelse af sponsorat for Tinderbox. Det fremgår af aftalens punkt 3.7., at Selskabet til enhver tid er forpligtet til at give kommunen indsigt i samtlige de regnskabsmæssige og kontraktmæssige forhold, der vedrører Tinderbox. I henhold til punkt 3.8. i aftalen afholder parterne et årligt evalueringsmøde, hvor blandt andet indhold og effekt af hovedsponsoratet drøftes. Af bilag 1 til aftalen benævnt Hospitality setup 2015 fremgår indledningsvis følgende: I Tinderbox s første år er fokus i hospitalitypakken centreret omkring tildeling af billetter og gennemførelse af rundvisninger på pladsen og backstage, herunder foredrag fra festivallens ledelse om festivallens grundelementer og afvikling. Dette ud fra en forventning om et vist omfang overskydende billetkapacitet samt et stort ønske fra byens netværk, sponsorer og offentlighedsrepræsentanter om at kunne stifte bekendtskab med festivallen og dens nærmere indhold og baggrund: Videre er fastsat følgende: Hospitalitypakken indeholder og prisvurderes som følger: 1. Billetpakke partoutbilletter til officials med adgang til hospitalityområdet partoutbilletter til incentive og konkurrencer én-dagsbilletter med adgang til hospitality til udenlandske gæster fra kommunens erhvervstiltrækningsindsatser partoutbilletter til officials involveret i planlægning fra byens side herunder sagsbehandlere m.v. 1.5 Anslået værdi på baggrund af salgspriserne for billetter til Tinderbox kr Rundvisningspakker Rundvisning før festivalstart: 2.1 Rundvisning af kulturledernetværk. 2.2 Overrundvisning begrænset antal. Rundvisning under og efter festivallen 2.3 Rundvisning af økonomiudvalg og direktørgruppe under festivallen. 2.4 Rundvisning af nøglemedarbejdere, sagsbehandlere m.v. i BKF og Odense&Co. 2.5 Rundvisning af de unge netværk, N11, nøglenetværket m.v. 3. Øvrige ydelser 3.1 Facilitering af studietur for nøglemedarbejdere 4 stk. til NorthSide inklusiv hospitality. 3.2 Facilitering af studietur til udenlandsk festival i Scorpio-regi, 4 stk. inkl. hospitality x 4 stageside muligheder til hovednavne under festivallen. 11

12 3.4 Deltagelse i Odense uddannelse af eventarrangører. Én undervisningsgang, én detaljeret case og én rundvisning ca. en uge før festivallens start. 4. Navnereleases i Odense-perspektiv 4.1 Launch af hovednavn via TV2-News helikopter fra Tusindårsskoven i Odense. 4.2 Launch af hovednavn til Odense&Co s store partnerskabskonference den 9. december Launch af hovednavn til Odense Kommunes store nytårskur den 11. januar Launch af hovednavn ved hjælp af robotter og droner fra Odenses techcluster. 5. Branding 5.1 Posters, flyers, website, Facebook, Twitter, Instagram, biografreklamer, outdoor, Tvreklamer samt det synlige logo for Odense Kommune i alle disses sammenhænge. Om værdiansættelsen af hovedsponsoratet og processen herfor har Advokatfirmaet Horten ved brev af 24. august 2015 oplyst, at kommunen indledningsvist i forløbet indhentede en foreløbig vurdering af værdien af et sponsorat fra en ekstern sagkyndig, pslive, med henblik på at få en indikation af sponsoratets værdi, inden der blev indgået aftale med Selskabet. Det oplyses bl.a., at denne indledende vurdering ikke er et bilag til den endelige aftale. Statsforvaltningen har noteret sig, at vurderingen fra pslive er baseret på en sammenligning med tre andre danske festivaler, nemlig Roskilde Festival, Smukfest og Langelandsfestival og den estimerede pris for hovedsponsorater for disse festivaler, som er henholdsvis 3-4 mio. kr., 2-3 mio. kr. og 1-2 mio. kr. [Statsforvaltningen lægger til grund, at der er tale om prisen for et enkelt års sponsorat]. Det konkluderes, at det Ud fra lignende sponsorater af danske festivaler må forventes, at prisen på et hovedsponsorat ligger på mellem to og tre mio.. Det fremgår, at der når der er en mere fast medieplan og flere oplysninger omkring markedsføringen vil kunne gives et mere præcist estimat for værdien af et sponsorat af Tinderbox. Om processen oplyses i Advokatfirmaet Hortens brev af 24. august 2015 videre, at indholdet af sponsoratet efterfølgende blev præciseret nærmere, og kommunen fik på ny værdien vurderet. Denne vurdering blev foretaget af en anden aktør Kuanchi Consulting for at skabe en yderligere sikkerhed for, at der er tale om en uvildig vurdering. Det oplyses, at Kuanchi Consulting således har udarbejdet bilaget til aftalen. Det er oplyst, at konceptet omkring festivalen og sponsorydelserne på tidspunktet for Kuanchis vurdering var mere veludviklede, og at vurderingen var lidt højere end den oprindelige vurdering. Af denne vurdering som betegnes som den endelige eksterne vurdering foretaget af Kuanchi Consulting, og som er dateret den 9. januar 2015 fremgår, at der er foretaget en værdiansættelse af værdien af de ydelser, der fremgår af bilag 1 (Beskrivelse af hospitality set-up) til hovedsponsoraftalen mellem Odense Kommune og Tinderbox Entertainment ApS. Denne værdiansættelse er herefter sammenholdt med det beløb på i alt 12 mio. kr., som kommunen betaler for det 5-årige hovedsponsorat. Videre fremgår, at det er vurderingen, at sponsoratet afspejler markedsvilkårene i branchen for et hovedsponsorat af denne karakter og dette omfang. Af vurderingen fremgår videre bl.a. følgende: For så vidt angår beløbsstørrelserne over en 5 årig periode for Hovedsponsoratet af en festival af den beskrevne størrelse - samt med benævnte publikumsambitioner, og set i 12

13 relation til de angivne rettigheder, vurderes det at være under niveau for en sponsor med direkte afsætningsmæssige interesser (såsom et Øl-brand). Hvis man sammenholder det ift. et kommunalt brand, der i denne forbindelse primært skal forøge sin brandmæssige effekt, og således er afhængig af den direkte synlighed, vurderes det absolut at være på linje med angivne værdinormer. Til grund for dette er særligt at Odense direkte indgår som stedangivelse og dermed navn i al markedsføring. Om end dette næppe skabes alene ved en sådan passiv synlighed, men tillige fordrer en aktivering, der mere direkte kan rumme den særlige Odenseanske fortælling. Advokatfirmaet Horten har supplerende oplyst, at Kuanchi Consulting har foretaget en samlet vurdering af værdien af Selskabets modydelser, herunder den brandingmæssige værdi for kommunen forbundet med bl.a. navnereleases og reklamering i medier mv. Videre er bl.a. oplyst, at det følger af den endelige eksterne vurdering, at kommunens samlede sponsorat på i alt 12 mio. kr. fordelt på 5 år afspejler markedsvilkårene i branchen for et hovedsponsorat af denne karakter og dette omfang. Det er i den forbindelse oplyst, at kommunen i overensstemmelse med Statsforvaltningens praksis har lagt denne vurdering, og ikke Selskabets vurdering, af værdien til grund. Statsforvaltningen har under sagens behandling anmodet om en uddybning af, på hvilken måde Odense Kommune får en modydelse svarende til beløb, der er knyttet til sponsoraftalen. Statsforvaltningen henviste herved til, at det var uklart for Statsforvaltningen, hvilken brandingmæssig effekt kommunen kan opnå ved de aftaler, der i hospitality set-up 2015 er indgået under punkterne Rundvisningspakker, Øvrige Ydelser samt Navnereleases i Odenseperspektiv. Advokatfirmaet Horten har ved brev af 24. august 2015 hertil oplyst, at kommunen da den efter vurderingerne fra to uvildige og sagkyndige tredjemænd samlet modtager modydelser fra Selskabet svarende til kommunens sponsorat på 12 mio. kr. ikke har fundet det relevant og oplyses det næppe heller muligt, at få vurderet værdien for hver ydelse for sig. Det anføres i den forbindelse, at det afgørende er, at sponsoratets værdi samlet set afspejler betalingen, og ikke hvordan den enkelte ydelse for sig værdiansættes. 2. Statsforvaltningens kompetence Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. kommunestyrelseslovens 48, stk. 1. Statsforvaltningen kan ikke tage stilling til, om kommunernes dispositioner er rimelige eller hensigtsmæssige, eller til spørgsmål vedrørende kommunens skønsudøvelse, så længe skønnet udøves inden for de rammer, der er fastsat i lovgivningen. Det følger af kommunestyrelseslovens 48, stk. 3, at Statsforvaltningen ikke fører tilsyn, i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder for eksempel Klagenævnet for Udbud kan tage stilling til den pågældende sag. Det bemærkes i den forbindelse, at nærværende udtalelse er sendt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som varetager den daglige administration af udbudsreglerne, og som har 13

14 klageadgang til Klagenævnet for Udbud, jf. den ovenfor under pkt. 1 nævnte anonyme henvendelse, som bl.a. omhandler et spørgsmål om overholdelse af udbudsregler. Statsforvaltningen kan udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser, jf. kommunestyrelseslovens Statsforvaltningens udtalelse 3.1. Odense Kommunes samlede engagement i Tinderbox Statsforvaltningen har fundet anledning til at gøre følgende indledende bemærkninger om karakteren af aftalekompleksets forskellige delelementer og sammenhængen mellem disse: Statsforvaltningen har noteret sig, at Odense Kommune og Selskabet har indgået et samlet aftalekompleks, der udgøres af tre delaftaler, nemlig tilskudsaftalen, lejeaftalen og sponsoraftalen. Statsforvaltningen har noteret sig, at det i den forbindelse har været stillet som et spørgsmål, om Odense Kommunes engagent i Tinderbox reelt indebærer erhvervsstøtte til Selskabet. Der kan i den forbindelse bl.a. henvises til en artikel bragt i Ekstrabladet den 30. oktober 2014 under overskriften DF om Tinderbox: Tal med borgmesteren. 4 En afklaring af dette spørgsmål herunder hvorvidt dette måtte gælde for én eller eventuelt flere af delaftalerne må bero på en vurdering af lovligheden af de enkelte delaftaler for sig, herunder hvorvidt der er grundlag for at tilsidesætte oplysningerne i sagen om, at det tilskud, der ydes i medfør af tilskudsaftalen, er øremærket lovlige kommunale formål, og at leje- og sponsoraftalerne er indgået på markedsvilkår. Det anførte danner baggrund for Statsforvaltningens nedenstående vurdering af lovligheden af de enkelte delaftaler for sig, idet det dog bemærkes, at et spørgsmål om, hvorvidt Odense Kommunes samlede engagement i festivalen, som det har fundet udtryk i de tre aftaler, indebærer en tilsidesættelse af kommunalfuldmagtsreglernes krav om proportionalitet med den kommunale interesse og om økonomisk forsvarlighed, behandles umiddelbart nedenfor: Statsforvaltningen har noteret sig, at tilskudsaftalen og sponsoraftalen i perioden fra aftalernes underskrift i december 2014 til november 2018 samlet indebærer udgifter for Odense Kommune på ca. 23,5 mio. kr. Statsforvaltningen har endvidere noteret sig, at Odense Kommune til optimering af Tusindårsskoven har afholdt udgifter på ca. 3 mio. kr. Statsforvaltningen har noteret sig, at det fra forskellig side har været nævnt, at der er tale om ganske store udgifter, og at der har været rejst kritik af størrelsen af dette samlede kommunale engagement. Der kan i den forbindelse bl.a. henvises til den under pkt. 1 nævnte artikel bragt i Politiken den 8. september 2014 under overskriften Odense får massiv kritik for millionstøtte til ny festival 5 Som det er nævnt i afsnit nedenfor, er det en forudsætning for lovligheden af et kommunalt tilskud til en privat aktørs løsning af kommunale opgaver, at der kun ydes støtte i et omfang, der svarer til den kommunale interesse

15 Om dette er tilfældet, beror på en skønsmæssig vurdering. Kravet indebærer en yderste grænse for støtte, som kommunen skal holde sig indenfor, jf. Kommunal erhvervsvirksomhed, Frederik Gammelgaard, 2004, side Det antages endvidere, at kommuner efter almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse har en helt generel pligt til at handle økonomisk forsvarligt i alle dispositioner 7. I lyset af de tre aftalers indbyrdes sammenhæng er det Statsforvaltningens opfattelse, at en vurdering af disse spørgsmål om proportionalitet og økonomisk forsvarlighed for hver af de tre aftaler for sig ikke ville give et dækkende billede af Odense Kommunes engagement i Tinderbox festivalen. Det er på den baggrund Statsforvaltningens opfattelse, at der ved vurderingen af disse spørgsmål må ses på Odense Kommunes engagement i Tinderbox-festivalen, som det samlet set har fundet udtryk i de tre aftaler. Det er Statsforvaltningens opfattelse, at det beror på et skøn, hvorvidt der består et rimeligt forhold mellem den kommunale interesse og de udgifter, som bekostes i medfør af de tre aftaler, og om engagementet ligger inden for rammerne af, hvad der kan betragtes som økonomisk forsvarligt. Statsforvaltningen har overvejet, om Odense Kommunes engagement i Tinderbox- festivalen indebærer en tilsidesættelse af grænserne for det skøn, som i den forbindelse tilkommer kommunalbestyrelsen. Der må ved fastlæggelsen af rammerne for dette skøn efter Statsforvaltningens opfattelse lægges vægt på, at der er tale om afholdelse af udgifter på ulovbestemt grundlag i forbindelse med en kulturel begivenhed, der afholdes én gang årligt, og at der under alle omstændigheder er tale om et beløb af en væsentlig størrelse. Uanset disse forhold, er det imidlertid Statsforvaltningens opfattelse, at der er så vide rammer for udøvelsen af skønnet, at Statsforvaltningen ikke har tilstrækkeligt grundlag for en konstatering af, at Odense Kommune har tilsidesat grundsætningen om økonomisk forsvarlighed. Statsforvaltningen bemærker i den forbindelse, at ansvaret for prioriteringen af kommunale midler beror på et skøn, som det inden for vide rammer tilkommer den enkelte kommunalbestyrelse at foretage, og hvorved kommunalbestyrelsen har mulighed for at inddrage kommunens samlede opgaveportefølje herunder både lovbestemte og ulovbestemte opgaver med henblik på en prioritering af de økonomiske ressourcer, som på det givne tidspunkt måtte være til rådighed. Det bemærkes i den forbindelse endelig, at det kommunale tilsyn er et retligt tilsyn, og at det ikke tilkommer Statsforvaltningen at udtale sig om hensigtsmæssigheden af kommunale økonomiske dispositioner. 6 Der kan om kravet om forholdsmæssighed endvidere henvises til det daværende Indenrigsministeriums udtalelse af 24. februar 1994 om kommunal støtte til kollektive trafikforbindelser mellem landsdelene. 7 Der kan for en generel gennemgang af betydningen af kravet om økonomisk forsvarlighed henvises til Karsten Revsbech, Kommunernes opgaver, 2015, side 109 ff. Der kan endvidere Der kan videre henvises til Social- og Indenrigsministeriets udtalelse af 12. oktober 2016 om Københavns Kommunes og Region Hovedstadens støtte til Eurovision Song Contest

16 3.2. Statsforvaltningens udtalelse om tilskudsaftalen Advokatfirmaet Horten har anmodet Statsforvaltningen om en udtalelse om, hvorvidt det tilskud, som ydes i medfør af tilskudsaftalen er i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne. Statsforvaltningen har noteret sig, at der som hjemmelsgrundlag for det tilskud, som ydes i medfør af tilskudsaftalen foruden kommunalfuldmagtsreglerne, jf. herom umiddelbart nedenfor også er henvist til erhvervsfremmeloven ( i et vist mindre omfang ). Det følger af erhvervsfremmelovens 13 (lovbekendtgørelse nr. 820 af 28. juni 2016), at kommunerne kan iværksætte visse erhvervsudviklingsaktiviteter. Bestemmelsen lyder således: 13. Kommunerne kan iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter, bl.a. inden for 1) innovation, herunder bruger- og medarbejderdreven innovation, ressourceeffektivitet, videndeling og videnopbygning, 2) anvendelse af ny teknologi, herunder automatisering og digitalisering, 3) etablering og udvikling af nye virksomheder, 4) udvikling af menneskelige ressourcer, herunder udvikling af regionale kompetencer, 5) vækst og udvikling i turismeerhvervet og 6) udviklingsaktiviteter i yderområderne. Stk. 2. Aktiviteterne skal iværksættes i overensstemmelse med 9, stk. 4 og 6. Aktiviteterne kan gennemføres i regi af selvstændige juridiske enheder. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal forholde sig til den regionale vækst- og udviklingsstrategi i relevante udviklingsstrategier, herunder i erhvervsudviklingsindsatsen og i strategierne for kommuneplanlægningen. Lovens 9, stk. 4, indebærer, at de erhvervsudviklingsaktiviteter, som iværksættes af kommunen, skal være til gavn for en åben kreds af erhvervslivet. Det følger af lovens 9, stk. 6, at de omhandlede erhvervsudviklingsaktiviteter ikke må virke konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv, herunder må der ikke ydes direkte finansiel støtte til enkelte erhvervsvirksomheder. Statsforvaltningen har noteret sig det, som Advokatfirmaet Horten har anført bl.a. om et forventet lokalt samarbejde om opgaver vedrørende bl.a. affaldshåndtering, kommunikation og teknologi, og om forventningen om, at Tinderbox vil komme til at danne rammen om f.eks. vækstlag og innovative miljøer, der kan afprøve publikumsrettede tiltag (der henvises til pkt ovenfor). Sagens oplysninger giver imidlertid ikke Statsforvaltningen et klart billede af, på hvilken måde, det tilskud, som Odense Kommune yder i medfør af tilskudsaftalen, kan indgå i en sådan sammenhæng, at det vil være nærliggende at foretage en nærmere afklaring af, hvorvidt tilskuddet kan ydes med hjemmel i erhvervsfremmeloven. Det er på den baggrund Statsforvaltningens opfattelse, at et spørgsmål om hjemmelsgrundlaget for det tilskud, som Odense Kommune yder i medfør af tilskudsaftalen, må vurderes ud fra de almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse de såkaldte kommunalfuldmagtsregler. 16

17 Generelt om forbuddet mod individuel støtte til erhvervsvirksomheder 8 Kommunernes opgaver på kultur- fritids og turismeområdet. Branding af kommunen En kommune kan som udgangspunkt ikke uden lovhjemmel drive handel, håndværk, industri eller finansiel virksomhed. En kommune kan som udgangspunkt endvidere ikke uden lovhjemmel yde individuel støtte til erhvervsvirksomheder. Hvor der i øvrigt er et kommunalt formål, indebærer den omstændighed, at virkningen af en kommunal disposition kan være til fordel for en enkelt virksomhed imidlertid ikke i sig selv, at den pågældende disposition bliver ulovlig. En kommune kan således yde støtte til enkeltvirksomheder i det omfang, der herved varetages en lovlig kommunal interesse. En kommune kan derved yde støtte til en privat virksomheds opgavevaretagelse for så vidt, at kommunen selv kunne varetage den pågældende opgave. Med hensyn til kommuners adgang til at varetage opgaver bl.a. på kultur-, fritids- og turismeområdet henvises til behandlingen heraf nedenfor. Det er en betingelse, at samtlige de aktiviteter, som varetages af virksomheden, lovligt kan udføres af kommunen selv. Hvis den private virksomhed varetager opgaver, som kommunen ikke kan varetage, skal kommunen sikre sig, at den kommunale støtte alene anvendes til de aktiviteter, som kommunen lovligt selv ville kunne varetage. Støtten skal således øremærkes til den pågældende opgave. Hvis en virksomhed både varetager opgaver, som kommunen lovligt kan støtte, og opgaver, som kommunen ikke kan støtte, har kommunen efter almindelig opfattelse ikke adgang til at yde anlægsstøtte. Det skyldes, at det ikke er muligt at øremærke anlægsstøtte. Det er en forudsætning, at kommunen fører kontrol med, at virksomheden anvender den økonomiske støtte alene til den pågældende kommunale opgave. Det antages, at dette bl.a. kan ske ved, at kommunen tilsendes regnskabsbilag eller ved revisorerklæring om midlernes anvendelse, jf. Kommunernes opgaver, Karsten Revsbech, 3. udgave, 2015, side 337 samt Social- og Indenrigsministeriets udtalelse af 12. oktober 2016 om Københavns Kommunes og Region Hovedstadens støtte til Eurovision Song Contest 2014 s. 60. Det er endvidere en betingelse, at den private ikke opnår et unormalt stort udbytte. Det skyldes, at kommunen ikke må anvende sine midler til at sikre den private en økonomisk gevinst på kommunens bekostning. Kommunen skal derfor sikre sig, at udbyttebetalingen fra en støttet privat virksomhed bliver af begrænset omfang. Det antages, at dette indebærer, at virksomhedens udbytte må begrænses til, hvad der svarer til normal forrentning af den investerede kapital 9. 8 Der kan generelt henvises til Kommunernes opgaver, Kommunalfuldmagten mv. af Karsten Revsbech, 3. udgave, 2015, side , og Kommunal erhvervsvirksomhed, Frederik Gammelgaard, 2004, side Der kan herom bl.a. henvises til Kommunernes opgaver, Karsten Revsbech, 3. udgave, 2015, side 246, og Kommunal erhvervsvirksomhed, Frederik Gammelgaard, 2004, side 132, og den tilsynspraksis, der heri henvises til. Der kan endvidere henvises til det daværende Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse af 21. april 2008 om Københavns Kommunes engagement i en multiarena. 17

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Udtalelse til en advokat 2015-41138 Dato: 11-10-2016 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Du har den 23. juni 2015 på vegne af Aarhus Kommune rettet henvendelse til

Læs mere

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 J.nr. 173691 RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR 1. BAGGRUND Socialforvaltningen, Københavns

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2014-205519 Statsforvaltningens udtalelse til to borgere Dato: 06-07-2016 Sagen vedrørende Middelfart Kommunes salg af ejendommene B og A, 5500 Middelfart Statsforvaltningen har i forlængelse af vores

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Viborg Kommunes køb af reklamer på Viborg Stadion af Viborg FF A/S

Statsforvaltningens brev til en borger. Viborg Kommunes køb af reklamer på Viborg Stadion af Viborg FF A/S Statsforvaltningens brev til en borger Viborg Kommunes køb af reklamer på Viborg Stadion af Viborg FF A/S Du har rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører

Læs mere

NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER

NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER 1. INDLEDNING Som led i overvejelserne omkring den fremtidige drift af Ringsted Kongrescenter har Ringsted Kommune anmodet Horten om et notat, der kan danne baggrund for

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S.

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S. Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning 07-09- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Messecenter Herning A/S. X har ved mail af 7. december 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus

Læs mere

Kommunal støtte til kulturbegivenheder. v/ specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll & Den offentlige uddannelsesdag 2014 advokat Charlotte Fornø

Kommunal støtte til kulturbegivenheder. v/ specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll & Den offentlige uddannelsesdag 2014 advokat Charlotte Fornø Kommunal støtte til kulturbegivenheder v/ specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll & Den offentlige uddannelsesdag 2014 advokat Charlotte Fornø 2 Agenda Hvad mener vi med kulturbegivenheder? Den kommunalretlige

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning 23-06- 2008 Vedr. Støtte til Fruehøjgaard. Herning Kommune har ved mail af 7. januar 2008 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, der i medfør af 47 i lov om

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804:

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804: Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Byrådet i Køge Kommune ikke har handlet i strid med lovgivningen ved kommunens køb af tribuner på Herfølge Stadion. «brevdato» TILSYNET Vedrørende Køge Kommunes j.

Læs mere

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg 2014-207405 Dato: 19-05- 2015 Tilsynet Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg Advokatfirmaet X har på vegne af kommunerne Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-39581 Dato: 10-02-2017 Henvendelse vedrørende Halsnæs Kommunes mulighed for at stille garanti for Hundested Havn I/S Du har som repræsentant for Halsnæs Kommune

Læs mere

Kommunen har anmodet Selskabet om at præcisere, hvilke udgifter der relaterer sig til markedsføring/fremstød for fjernvarmeforsyning.

Kommunen har anmodet Selskabet om at præcisere, hvilke udgifter der relaterer sig til markedsføring/fremstød for fjernvarmeforsyning. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 158988 NOTAT 1. INDLEDNING Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.A. ("Selskabet") har anmodet Hvidovre Kommune ("Kommunen")

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune

Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune 16-11- 2015 Tilsynet Statsforvaltningen Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune Storetorv 10 6200 Aabenraa Frederikshavn Kommune har videresendt din henvendelse vedrørende kommunens aftale med Foreningen

Læs mere

Udlejning/salg: Udgangspunktet ved en kommunes indgåelse af aftaler m.v. er, at vilkårene skal fastsættes på markedsvilkår.

Udlejning/salg: Udgangspunktet ved en kommunes indgåelse af aftaler m.v. er, at vilkårene skal fastsættes på markedsvilkår. NOTAT Til Økonomiudvalget Kommunal støtte til kulturelle formål Økonomiforvaltningen er blevet bedt om at redegøre for de kommunale regler, der regulerer kommunens mulighed for at yde kommunal støtte til

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver.

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. 2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. Resumé: statsforvaltningen har ikke fundet grundlag

Læs mere

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt.

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. 11-04- 2006 TILSYNET Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, har ved brev af 22. marts 2006 anmodet

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til en kommune Henvendelse vedrørende eliteidrætsloven

Statsforvaltningens udtalelse til en kommune Henvendelse vedrørende eliteidrætsloven Statsforvaltningens udtalelse til en kommune 2015-29042 Dato: 22-12-2016 Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Henvendelse vedrørende eliteidrætsloven Brøndby Kommune har den 29. april

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 31. januar 2014 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Indledning Denne vejlednings anvendelsesområde er kommunernes erhvervsudviklingsaktiviteter

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Haderslev Kommune Gåskærgade 26 6100 Haderslev 2014-101913 Dato: 15-01-2016 Vedr. sagsnummer 14/25522 Henvendelse vedrørende mulighed for kommunalt befordringstilskud i form af gratis buskort til kørsel

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Udtalelse om cafédrift på en kommunes plejecentre 2016-31870 Dato: 11-10-2016 Fornyet henvendelse om cafédrift på plejecentre Skanderborg Kommune har anmodet Statsforvaltningen om en vejledende udtalelse

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Notat om mulighed for etablering af gratis Internet

Notat om mulighed for etablering af gratis Internet Sag nr. 21563 Notat om mulighed for etablering af gratis Internet I forlængelse af vores notat dateret 23. november 2005 har Økonomiudvalget i Københavns Kommune anmodet Bender von Haller Dragsted om en

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

Henvendelser vedrørende Vejle Kommune

Henvendelser vedrørende Vejle Kommune Dato: 25-04-2016 Henvendelser vedrørende Vejle Kommune Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne, har fra dig og, der begge er medlemmer af kommunalbestyrelsen

Læs mere

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Jura, udbud og forsikring Grundsætningerne for kommunalt grundsalg Når en kommune skal afhænde jord, fast ejendom eller grundarealer, så skal det gøres med øje

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune 15-09- 2008 Langeland Kommune har den 1. august 2008 anmodet statsforvaltningen om at vurdere, om overdragelse af Tranekær Slotsmølle til

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Esbjerg Kommune udtalelse vedr. støtte til vandrerhjem

Esbjerg Kommune udtalelse vedr. støtte til vandrerhjem Esbjerg Kommune udtalelse vedr. støtte til vandrerhjem Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg 2015-44063 Dato: 24-08-2016 Henvendelse vedrørende kommunal støtte til udbygning af Danhostel Ribe (Ribe

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune 2014-124909 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 23-12-2016 Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune Du har den 13. juli 2016 anmodet Svendborg Kommune om at indbringe kommunens afgørelse af 28.

Læs mere

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S Pkt.nr. 8 Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S 442457 Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. at godkende Bysted A/S'

Læs mere

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget:

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget: NOTAT Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej 2 Allerød http://www.alleroed.dk Dato: 24. maj 2017 Hjemmelsgrundlag for støtte til privatskoler halvering af taksterne for privatskolers leje af idrætsfaciliteter.

Læs mere

Tilsynet med kommunerne varetages fra 1. april 2017 af Ankestyrelsen, jf. kommunestyrelseslovens 47, stk. 1. 1

Tilsynet med kommunerne varetages fra 1. april 2017 af Ankestyrelsen, jf. kommunestyrelseslovens 47, stk. 1. 1 --- 2015-6975 Dato: 30-05-2017 Henvendelse vedrørende Gentofte Kommunes brug af offentlige midler til annoncering Du har den 21. januar 2015 rettet henvendelse til Statsforvaltningen. Tilsynet med kommunerne

Læs mere

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d 1 7-1 1-2 0 1 0 Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune har ved brev af 20. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Statsforvaltningens breve af 18. Marts 2016 og 22. juni 2016 til en kommune Om udarbejdelse af materiale til mødeledelse og omdeling af dette

Statsforvaltningens breve af 18. Marts 2016 og 22. juni 2016 til en kommune Om udarbejdelse af materiale til mødeledelse og omdeling af dette Statsforvaltningens breve af 18. Marts 2016 og 22. juni 2016 til en kommune Om udarbejdelse af materiale til mødeledelse og omdeling af dette 2015-78908 Statsforvaltningen skrev den 18. marts 2016 således

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Svar på klage over Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse om Region Syddanmarks markedsføring af regionen

Svar på klage over Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse om Region Syddanmarks markedsføring af regionen Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Dato: 2. september 2010 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: EGE Sags

Læs mere

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark.

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark. Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup att.: Dorthe Rømø Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 5. maj 2014 Journalnr.:202925 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Kystbeskyttelsesloven - kommunalfuldmagt

Læs mere

Henvendelse vedrørende Rudersdal Kommunes engagement i Gl. Holtegaard Breda Fonden

Henvendelse vedrørende Rudersdal Kommunes engagement i Gl. Holtegaard Breda Fonden 2016-47746 Dato: 19-06-2017 Henvendelse vedrørende Rudersdal Kommunes engagement i Gl. Holtegaard Breda Fonden Du har den 13. juni 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen. Tilsynet med kommunerne

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-31278 Dato: 10-10-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 6. april 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Ankestyrelsens brev til en borger 2014-215574 Dato: 13-06-2017 Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Du rettede den 22. januar 2013 henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven 2016-64084 Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven Statsforvaltningens vejledende udtalelse til en borger: Henvendelse

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark

Statsforvaltningens brev til en borger Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark Statsforvaltningens brev til en borger 2016-34128 Dato: 21-12-2016 Tilsynet Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark Den 22. april 2016 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen om åremålskontrakter

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. maj 2007 til Region Syddanmark. Vedrørende regional støtte til Region Syddanmark Cup.

Statsforvaltningens brev af 15. maj 2007 til Region Syddanmark. Vedrørende regional støtte til Region Syddanmark Cup. Statsforvaltningens brev af 15. maj 2007 til Region Syddanmark 15-05- 2007 TILSYNET Vedrørende regional støtte til Region Syddanmark Cup. MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Sagen vedrører hjemlen til at

Læs mere

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde Kommune under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel og kommunalfuldmagtsreglerne vil være afskåret fra at køre ambulancekørsel i tre andre

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 25-03- 2009 TILSYNET Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 2. oktober 2008 anmodet Velfærdsministeriet

Læs mere

På den baggrund finder Ankestyrelsen ikke grundlag for at foretage yderligere i sagen.

På den baggrund finder Ankestyrelsen ikke grundlag for at foretage yderligere i sagen. Vedrørende udgiftens størrelse har Odense Kommune selv vurderet, at den samlede udgift til afslutningsfesten den 30. november 2013 samlet set var for dyr. Ankestyrelsen har i den forbindelse noteret sig

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til Nordfyns Kommune

Statsforvaltningens udtalelse til Nordfyns Kommune Statsforvaltningens udtalelse til Nordfyns Kommune 1 1. j u n i 2 0 0 9 Statsforvaltningen Syddanmark har på baggrund af omtale i pressen rejst sag om Nordfyn Kommunes bevilling af underskudsgaranti til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Vedrørende Aalborg Lufthavn a.m.b.a.s fødselsdagsreception for bestyrelsesformanden

Vedrørende Aalborg Lufthavn a.m.b.a.s fødselsdagsreception for bestyrelsesformanden Bent Øberg Fasanvej 4 9000 Aalborg Sagsnr. 2012-00457 Doknr. 79302 Dato 15-04-2013 Vedrørende Aalborg Lufthavn a.m.b.a.s fødselsdagsreception for bestyrelsesformanden I breve af 29. september og 10. november

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]:

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]: Ikke til2014-182202 Ikke berettiget at meddele afslag på aktindsigt i en kontrakt i medfør af offentlighedslovens 30, nr. 2, idet den interesse og økonomiske betydning, der for en virksomhed var forbundet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold AS

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold AS Pkt.nr. 3 Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold AS 452337 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget 1. at godkende Bysted A/S' forslag

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud

Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud Dato: 03-07-2017 Henvendelser vedrørende kommuners og regioners opkrævning af betaling fra borgere i botilbud for

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger.

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-9283 Dato: 15-06-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommune om aktindsigt På foranledning af din henvendelse af 24. januar 2016 har Vejle Kommune den 27. januar

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X 02-09- 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til kommunal borgerportal Du har ved mail af 16. februar 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune 01-10- 2010 Fanø Kommune har den 8. juli 2010 anmodet om statsforvaltningens vejledende udtalelse om, hvorvidt Dansk Røde Kors i en konkret situation

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune 10-02- 2009 Statsforvaltningen har på grund af omtale i pressen den 8. februar 2007 besluttet at rejse en tilsynssag vedrørende Kolding

Læs mere

Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr.

Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr. Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr. Statsforvaltningen har modtaget Nordfyn Kommunes henvendelse af 13. juli 2009 vedrørende Den selvejende institution

Læs mere

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse:

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: 2016-69965 Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 2. september 2016 meddelt XX

Læs mere

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen:

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg 17-12- 2013 Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Tilsynet Akademisk Boldklub A/S leje af Gladsaxe Stadion

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Statsforvaltningens udtalelse til en borger 2014-1 7 5 2 9 1 Dato: 23-06-2016 Tilsynet Sagen vedrørende Haderslev kommunes tilsyn med X Statsforvaltningen har i forlængelse af vores udtalelse af 30. juni

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere