Vejledningsmøde for revisorer om regler for driftstilskud December 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledningsmøde for revisorer om regler for driftstilskud December 2014"

Transkript

1 Vejledningsmøde for revisorer om regler for driftstilskud December 2014 v. Specialkonsulent i DUFs tipsadministration Jakob Harbo Kastrup

2 Dagsorden Tilskudsordningerne Uddrag fra revisionsbekendtgørelsen Afslutning herunder sagsforløb

3 At søge tilskud hos DUF er noget særligt

4 Kompetencefordeling Dansk Ungdoms Fællesråd udsteder regler for fordeling af tilskud. Reglerne godkendes af Tipsungdomsnævnet. Kulturministeriet fastsætter regler for revision af tilskud mv. (revisionsbekendtgørelsen) DUFs Tipsudvalg sagsbehandler og afgør sagerne. DUFs sekretariat redegør, undersøger og indstiller til Tipsudvalget. Tipsungdomsnævnet er klageinstans for DUFs afgørelser. DUFs tipsadministration er omfattet af offentligheds- og forvaltningslovene.

5 Tipsregler Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011

6 Tilskudsformer 1. Driftstilskud til landsorganisationernes fri disposition 2. Anlægstilskud til sekretariater 3. InitiativStøtte til projekter

7 Generelle krav til tilskudsmodtagere Samfunds- eller foreningsengagerende (ej idræt, patient- eller sygdomsbekæmpende org. eller social forening). Landsorganisation/landsdækkende: min. 300 medlemmer og lokalt arbejde i 4 ud af 5 danske regioner. Ungdomsorganisation: Skal fremgå af aktiviteter og vedtægter. Flertal af medlemmerne med fulde medlemsrettigheder u. 30 år. Have eksisteret et år før ansøgningen og have et afsluttet årsregnskab (12 måneder) Selvstændig organisation: Politisk og økonomisk uafhængig af andre organisationer Demokratisk foreningsmæssig opbygning: Afgrænset medlemskreds, almennyttigt formål, demokratisk struktur som sikrer medlemmernes indflydelse, ingen udlodning af overskud eller formue til enkeltpersoner Organisationens aktiviteter skal være alderssvarende for medlemmerne

8 Driftstilskudsordninger SAMFUNDSENGAGERENDE Medlems- og lokalforeningsdefinitionen (kapitel 2) Kollektive medlemmer (kapitel 4) De som ikke lever op til definitionerne (kapitel 5) FORENINGSENGAGERENDE Medlems- og lokalforeningsdefinitionen (kapitel 3) Kollektive medlemmer (kapitel 4) De som ikke lever op til definitionerne (kapitel 5) ANDRE Ungdomshandicaporganisationer (kapitel 6) Indslusningsordning (kapitel 7)

9 Organisationer der ikke opfylder medlemsog/eller lokalforeningsdefinitionen (kapitel 5) Samfundsengagerende eller foreningsengagerende ungdomsorganisation Regelmæssigt lokalt arbejde i mindst fire ud af fem af de danske regioner Mindst 300 deltagere/medlemmer under 30 år Deltager/medlemmer? Definér og beskriv begrebet (sammen med revisor) i forbindelse med ansøgningen. Fremgår som oftest af vedtægter el. lign. Krav om afgrænset deltagerkreds og indflydelse på organisationens arbejde. Lokalt arbejde? Åben for forskellige måder at organisere sig på Dog stadig krav om regelmæssige aktiviteter (jf. nedenfor) Må ikke indgå i tilskudsansøgningen i andre landsorganisationer

10 Ungdomshandicaporganisationer (kapitel 6) Ungdomshandicaporganisation eller paraply Regelmæssigt lokalt arbejde i mindst to ud af fem regioner Mindst 150 deltagere/medlemmer under 30 år Deltager/medlemmer? Definér og beskriv begrebet (sammen med revisor) i forbindelse med ansøgningen. Fremgår som oftest af vedtægter el. lign. Krav om afgrænset deltagerkreds og indflydelse på organisationens arbejde. Lokalt arbejde? Åben for forskellige måder at organisere sig på Dog stadig krav om regelmæssige aktiviteter (jf. nedenfor) Større mulighed for/accept af sociale aktiviteter. Må ikke indgå i tilskudsansøgningen i andre landsorganisationer

11 Indslusningstilskud (kapitel 7) Til organisationer, der ikke tidligere har modtaget tilskud efter kapitel 2, 3, 4, 5 eller 6. Vurdering af organisationens levedygtighed og muligheder for inden for en kort årrække at kunne opfylde kravene i kapitel 2, 3, 4, 5 eller 6. En organisation kan kun modtage indslusningstilskud 2 gange.

12 De tilskudsudløsende faktorer - definitioner Lokalforeninger Medlemmer Internationale udgifter

13 Lokalforeninger

14 Lokalforeningsdefinition Mindst 10 medlemmer under 30 år Godkendt af landsorganisationen Selvstændig økonomi og godkendt regnskab Eksisteret som lokalforening i landsorganisationen i hele det forud for ansøgningsåret afsluttede regnskabsår (min. 12 måneder) Regelmæssige aktiviteter i overensstemmelse med landsorganisationens vedtægter Ingen lokalforening kan indgå i tilskudsgrundlaget i mere end én tilskudsberettiget landsorganisation

15 Krav til lokalforeninger Vedtægter (lokale, standard eller del af landsvedtægt) Lokalforeningen skal have en demokratisk struktur, således at alle medlemmers indflydelse sikres ved afholdelse af generalforsamling/medlems- eller klubrådsmøder. Medlemmerne skal have reel indflydelse på alle beslutninger der har betydning for foreningens virke - (vedtagelse af foreningens fremtidige økonomi, valg af formand og bestyrelse, vedtægtsændringer etc.) Lokalforeningen skal have fulde medlemsrettigheder i landsorganisationen. Vær derfor eks. opmærksom på kontingentrestancer til landsorg.

16 Krav til lokalforeninger selvstændig økonomi og et godkendt regnskab Selvstændig = egenråden, dvs. ingen aftaler med udeforstående om betingelser for /begrænsninger af lokalforeningens råden. Muligt at overføre over- eller underskud. Økonomi = Ikke nulregnskab Godkendt = Af vedtægtsmæssigt organ (bestyrelse, generalforsamling.) Regnskab = indtægter, udgifter, balance

17 Krav til lokalforeninger Regelmæssige aktiviteter Kravet gælder også for lokalforeninger/kollektive medlemmer/lokalt arbejde i alle andre kapitler DUF har i flere tilfælde anlagt en anden vurdering end den eksterne revisor. Regelmæssige : 4 aktiviteter er ikke pr. automatik tilstrækkeligt. DUF må ikke sætte skøn under regel. Aktivitet : Lokalt arrangeret og afholdt Som udgangspunkt for hele den lokale medlemskreds I overvejende grad formålsbestemt Bestyrelsesmøder og generalforsamlinger har ikke stor vægt

18 Krav til lokalforeninger Regelmæssige aktiviteter Jo færre lokalforeninger, desto vigtigere at vurdere hver enkelt. Det samme gælder for antallet af aktiviteter. Udarbejd evt. mappe med datooversigter fra lokalforeningerne. Det sikrer jer mere, og det letter jeres revisors arbejde. DUF har et Excel-ark, der kan benyttes. Fortsat fokus på dette emne.

19 Medlemmer

20 Medlemsdefinition Individuelle og kollektive medlemmer 1. Minimumskontingent 2. Fulde medlemsrettigheder Ikke længere krav om indmeldelsesblanket eller medlemserklæring Fortsat krav om dokumentation (stamoplysninger, opdateret adresse, alder og kontingent) De seneste fem års dokumentation af ansøgningsgrundlaget skal opbevares.

21 Minimumskontingent

22 Minimumskontingent Individuelt medlemskab Hvis et medlem skal indgå i tilskudsgrundlaget, skal medlemmet personligt have betalt et kontingent på mindst 75 kr. til organisationen eller en af dens lokalforeninger inden for det senest afsluttede regnskabsår.

23 Minimumskontingent Kollektivt medlemskab Som medlemmer defineres elevråd, studieråd eller lignende demokratisk valgt organ Hvis et medlem skal indgå i tilskudsgrundlaget, skal medlemmet have betalt et kontingent på mindst 400 kr. til organisationen inden for det senest afsluttede regnskabsår.

24 Minimumskontingent Et personligt kontingent på mindst 75 kr. årligt Det er personlig indbetaling, når kontingentet betales af: medlemmet selv Forældre/værge Stedfar eller mor Følgende er ikke personlig kontingentbetaling iht. reglerne sponsorering (eks. fra medlemmer af moderorganisation, onkel el. ven) samlede indbetalinger uden ID for hvert enkelt medlem lokalforening der betaler medlemmernes individuelle kontingent Offentlige myndigheder, botilbud, plejeforældre el. lignendes betaling af kontingent Etc

25 Minimumskontingent Følgende bør fremgå af kontingentindbetalingen: medlemmets navn, nummer eller anden unik identifikation dato for kontingentbetaling. Ved betaling umiddelbart kort før årets udløb: Se notat vedr. problemstillingen på DUF.dk/tips hvilken periode kontingentet dækker Hvis kontingentet betales kontant For kontingentindbetalingen laves en dags dato kvittering, og bilaget indgår i det almindelige bilagsmateriale til regnskabet.

26 Minimumskontingent Hvis kontingentet betales lokalt Revisionsbekendtgørelsen: revisors kontrol bør som udgangspunkt ske stikprøvevis. Dertil kommer andre revisionsmæssige beviser som etablerede procedurer, i hvilket omfang disse overholdes etc. Hvis dokumentationen opbevares lokalt, bør den omfattes af revisionen, da det er den dokumentation, der ligger til grund for landsorganisationens ansøgning til DUF. Lokal betaling øger erfaringsmæssigt risikoen for utilstrækkelig dokumentation og følgende reduktion af tilskud eller i visse tilfælde afslag. Dokumentationen skal som alt andet ifm. ansøgningen foreligge ved tidspunktet for ansøgningen.

27 Minimumskontingent Kontingentet kan selvfølgelig desuden betales via: PBS netbank giroindbetalingskort Bankindbetalingskort SMS såfremt reglernes krav i øvrigt er opfyldt og dokumenterbare

28 Minimumskontingent Hvad hvis man betaler kontingent i rater? Det samlede beløb medlemmet betaler i kontingent skal være på minimum 75 kr. indbetalt i regnskabsåret. Hvad hvis medlemmet har betalt min. 75/400 kr. for medlemskab i eksempelvis første kvartal eller første halvår? Kun medlemmer med fulde medlemsrettigheder ved udgangen af regnskabsåret kan tælle med Hvis et medlem kun har været medlem i sidste kvartal. Er det så nok med f.eks. en fjerdedel af 75/400 kr.? Nej. Kun medlemmer der i regnskabsåret har indbetalt 75 kr. vil kunne indgå i ansøgningsgrundlaget.

29 Minimumskontingent Hvem kan indgå i ansøgningen, hvis husstanden betaler mindre end 75 kr. gange antallet af personer i husstanden? Organisationen vælger selv, hvem der kan indgå så længe det i forvejen er tydeligt, hvem der er medlemmer. Må kontingentet være en del af deltagerbetalingen til et arrangement eller køb af merchandise? Så længe det på tidspunktet for betalingen er klart for medlemmet, at der er tale om kontingent (for indmeldelse), samt hvor stort beløbet til dette er, er det OK. Sørg for at der ikke opstår tvivl om hvad den økonomiske transaktion har handlet om

30 Fulde medlemsrettigheder

31 Fulde medlemsrettigheder På tidspunktet for medlemsopgørelsen regnskabsårets afslutning Afgøres på opgørelsesdagen - regnskabsårets afslutning Medlemmets indflydelse skal kunne følges fra medlemmet til organisationens ledelse. Medlemmet skal have samme rettigheder som tilsvarende medlemmer. Vurderingen foretages med respekt for organisationens egenart. Følger som hovedregel af vedtægterne

32 Fulde medlemsrettigheder Opmærksomhedspunkter Anti-kupbestemmelser Andre vedtægtsbestemte begrænsninger på stemmeret mv. Udmeldte medlemmer Inaktive medlemmer

33 Ang. udmeldte eller inaktive medlemmer Det skal være muligt at melde sig ud midt på året, hvis medlemmet ønsker det. Det er vigtigt, at medlemmet selv ved at vedkommende stadig er medlem frem til og med opgørelsesdatoen og vil vedkende sig det. Hvis org. fremtvinger en skriftlig eller mundtlig udmeldelse fra medlemmet, må man med rimelighed antage at medlemmet føler sig udmeldt og derfor skal slettes/have status som udmeldt. Vær påpasselig med at bruge begrebet udmeldelse medmindre det er det der reelt menes. Hvis DUFs revisor el. andre spørger til medlemskabet pr. opgørelsesdatoen må der ikke være tvivl om at svaret er ja. organisationens ansvar, at procedurer og dokumentation er klar og entydig og minimerer risikoen for fejlregistreringer og fejlagtig opfattelse hos medlemmet m.fl.

34 Medlemmer i udlandet Hovedregel: DUF yder ikke tilskud på baggrund af medlemmer eller lokalforeninger i udlandet. Undtagelser: Medlemmer der som en del af foreningens aktiviteter opholder sig i udlandet. Medlemmer der er på studieophold i udlandet. Medlemmer som i op til ét år opholder sig i udlandet.

35 Refusion af internationale udgifter (kun samfundsengagerende, kap. 2 og 4)

36 Internationale aktiviteter Ved internationale aktiviteter forstås arrangementer, hvor kulturmødet mellem mennesker af forskellige nationaliteter er gennemgående og dominerende.

37 Internationale udgifter 75% af landsorganisationens nettoudgifter til: 1. Ordinære medlemskontingenter til internationale organisationer 2. Internationale aktiviteter afholdt i udlandet 3. Internationale aktiviteter i Danmark Tilskuddet til den internationale virksomhed kan højst udgøre 25 % af det øvrige tilskud.

38 Internationale medlemskontingenter Landsorganisationens ordinære medlemskontingenter til: internationale organisationer eller sammenslutninger. Ikke: Internationale danske organisationer som f.eks. MS, Dansk Røde Kors, UNICEF m.fl. Andre ydelser end faste kontingenter (eks. solidaritetsbidrag, underskudsgaranti mv.).

39 Aktiviteter i UDLANDET Landsorganisationens deltagelse i internationale: Arrangementer Kurser Konferencer Seminarer Studierejser og lignende Internationale organisationers kongresser, styrelsesmøder og lignende Krav: Deltagelse skal besluttes og udgifter afholdes af landsorganisationen.

40 Internationale aktiviteter i DANMARK Landsorganisationens deltagelse i internationale: Arrangementer Kurser Konferencer Lejre mv. Møder med internationale samarbejdspartnere som organisationen/andre landsorganisationer afholder i Danmark Ikke: Kongresser, styrelsesmøder og andre vedtægtsbestemte aktiviteter i internationale organisationer. Der skal være tale om et internationalt arrangement få udenlandske gæster gør ikke et arrangement internationalt.

41 Internationale udgifter - generelt Følgende kan ikke indgå i ansøgningsgrundlaget: Lønudgifter til landsorganisationens (projekt)ansatte i forbindelse med et internationalt arrangement. Udgifter til egentlig udveksling eller forberedelsesudgifter, der ikke i sig selv er internationale aktiviteter. Husk: Brug oversigt over art, sted og deltagertal ifm. ansøgningen til DUF. Skema findes på duf.dk/tips.

42 Tilskuddet

43 Tilskuddet Type organisation Samfundsengagerende org. med individuelle medlemmer der lever op til medlems- og lokalforeningsdefinitionerne Samfundsengagerende org. med kollektive medlemmer der lever op til medlemsdefinitionen Alle andre (Foreningsengagerende org. samt samfundsengagerende organisationer der ikke lever op til definitionerne) Indslusningstilskud Tilskud på baggrund af Intervaltakster + int. refusion Skøn + int. refusion Skøn Skøn (maks kr.)

44 Tilskuddets størrelse Takstbilag i intervaller Bevillingen sammensættes af et beløb for antallet af medlemmer under 30 år samt antallet af lokalforeninger. Dertil kommer eventuel refusion af internationale udgifter.

45 Tilskuddets størrelse Skønsmæssigt fastsatte tilskud Mellem kr. (dog kr. for samfundsengagerende kollektivt organiserede) Parametre til DUFs vurdering og tilskudsfastsættelse Organisationens kategorisering Organisationens størrelse Udbredelse Omfanget af aktiviteter på landsplan Omfanget af internationale aktiviteter Egenfinansiering evne og behov Budget Formueforhold Administrative forhold

46 Revisionsbekendtgørelsen Regler for udarbejdelse af årsregnskab og revisors kontrol af ansøgningsmateriale (nr af 21. december 2006)

47 Grundlæggende Revisor opgave: At være med til at sikre, at den interne kontrol er betryggende At indberetningerne af de tilskudsudløsende faktorer er korrekte: Medlemstal/deltagere Lokalforeningstal/grupper Internationale udgifter (samfundsengagerende) Vedhæft gerne kopi af ansøgningsskema på jeres erklæring med høj sikkerhed At indberette, hvis der er forhold, der gør, at der er usikkerhed om de indberettede oplysninger At påpege evt. væsentlige svagheder At komme med forslag til forbedringer

48 Kapitel 2 Regnskabsaflæggelse 2 Bogføringen og formueforvaltningen skal i form af registreringssystemer og procedurer tilrettelægges, så de opfylder vilkårene for tilskud. Medlemsregistreringen skal være tilrettelagt på en sådan måde, at tipsreglernes krav ift. medlems- og lokalforeningsdefinitionen er opfyldt.

49 Kapitel 2 Regnskabsaflæggelse Regnskabsberetning 3, stk. 1, nr. 3 Skal indeholde en kortfattet redegørelse for anvendelsen af tilskudsmidlerne -Hvad går tilskuddet til? -Ingen formkrav Driftstilskuddet fra DUF er anvendt på følgende hovedområder: Personaleudgifter Mødeudgifter Lederudvikling -Derudover er der brugt midler på følgende særlige indsatsområder:

50 Kapitel 2 Regnskabsaflæggelse Underskrifter Regnskab underskrevet, 3, stk. 1, nr. 1 og 5 Den økonomisk ansvarlige ledelse Fortrykte navne på årsregnskaber (opfordring) Revisionsprotokollen skal også underskrives af den økonomisk ansvarlige ledelse. Husk også revisors underskrift Indsendelse af regnskab, 5, stk. 2 Senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning

51 Kapitel 2 Regnskabsaflæggelse Anvendt regnskabspraksis, 3, stk. 1, nr.4 Regnskabet skal indeholde et afsnit om anvendt regnskabspraksis Anfør evt. ændring i den anvendte regnskabspraksis og virkning af dette

52 Kapitel 2 Regnskabsaflæggelse Note i regnskabet om det samlede medlemstal og medlemstallet under 30 år, 3, nr. 8 Overensstemmelse med det oplyste på ansøgningsskemaet og i tro og love erklæringen Hvis der ikke er overensstemmelse, så forklar årsagen hertil enten i regnskabet eller andetsteds i ansøgningsmaterialet. Vær særlig OBS på de forskellige felter i ansøgningsskemaet. Pengestrømsopgørelse, 3, nr. 9

53 Kontingentrestancer Kontingentrestancer Omtal i regnskabet hvis der er kontingentrestancer (medlemmer og lokalforeninger) Øvrige tilgodehavender/diverse debitorer indeholder ikke kontingentrestancer ELLER Medlemmer med kontingentrestancer har ikke talt med i ansøgningen.

54 Kapitel 2 Regnskabsaflæggelse Modregninger bør undgås, 3, stk. 2 Bør kun foretages hvis det øger informationsværdien i regnskabet Væsentlige modregnede poster skal oplyses i noterne Ved modregning af enkelte poster, så oplys herom i afsnittet om anvendt regnskabspraksis

55 Kapitel 2 Regnskabsaflæggelse Tilskud optaget i udbetalingsåret, 4 Indtægtsføring skal ske i udbetalingsåret

56 Kapitel 2 Regnskabsaflæggelse Anlægstilskud - Tilbagebetalingsforpligtelse Tilbagebetalingsforpligtelsen af anlægstilskud opstår i Bevillingsåret. Nedskrives med 10 % årligt ophører 10 år efter bevillingsåret Samtlige anlægstilskud optaget i regnskabet, 4, stk. 2 Kontrollerer, om samtlige de anlægstilskudsbevillinger, DUF har registreret på organisationen, er medtaget som en tilbagebetalingsforpligtelse i regnskabet eller i en note Præcis angivelse. Dvs. adresse el. matrikelnr. evt. DUFs sagsnummer. Anlægstilskuds-forpligtelse optages som langfristet gæld, 4, stk. 3 Ikke tilstrækkeligt at medtage den i en note

57 Kapitel 2 Regnskabsaflæggelse anlægstilskud Opgjort egenudnyttelse og metode, 4, stk. 4 - anlægsstilskud Samme opgørelsesmetode fra år til år. Egenudnyttelsesprocenten bør fremgå for hhv. 3 og 5 år. Hjælp organisationen med at sikre en procedure, så det opdages i tide, at egenudnyttelsen er for lav.

58 Kapitel 2 Regnskabsaflæggelse Anmærkningsfri revisionspåtegning, 5, stk. 3 DUF påser, at der er en påtegning uden forbehold. Det skal fremgå, om der er forbehold eller ej. Ved forbehold i påtegningen er det DUF, der vurderer, om det er så væsentligt, at det skal have konsekvenser for bevillingen.

59 Kapitel 3 Revision Krav til hvem der udfører revisionen, 6 Autoriseret eller registreret revisor Revisorskifte, 6, stk. 2 Bestyrelsen skal underrette DUF og begrunde skiftet Tiltrædende revisor skal rette henvendelse til den fratrædende, som har pligt til at oplyse årsagen til sin fratræden.

60 Kapitel 3 Revision Revisorerklæring, 7 Revisor skal afgive erklæring med høj grad af sikkerhed om de oplysninger, der danner grundlag for DUFs behandling af ansøgning om tilskud OGSÅ evt. refusionsberettigede internationale udgifter! Skabelon på duf.dk/tips

61 Kapitel 3 Revision God offentlig revisionsskik 8 DUF påser: At det af protokollatet fremgår, at revisor har udført den krævede forvaltningsrevision, dvs. beskrivelse og konklusion DUF har særligt fokus på sparsommelighedsaspektet, men effektivitet og produktivitet skal også behandles og medtages. Vurderingen af om organisationerne har taget skyldige økonomiske hensyn følger af de normer og standarder, der gælder for offentlige organisationer iht. bl.a. Rigsrevisionens instrukser og udviklingen på området i øvrigt. To væsentlige forhold som er grundlag for DUFs vurdering: Udførlige beskrivelser af det udførte arbejde i protokollen Konklusion

62 Kapitel 3 Revision Revisionens omfang, 9 Revisor skal påpege eventuelle svagheder og give forslag til forbedringer Vigtigt at revisor er aktiv i den henseende: Organisationerne er baseret på frivillig engagement Unge personer Stor udskiftning Ofte få videnspersoner i organisationerne Aftal procedurer ved personskift i organisationerne samt andre procedurer, der øger organisationens mulighed for stabil drift og udvikling.

63 Kapitel 3 Revision Kontrol med tilskudsudløsende faktorer, 10 stk. 1 Revisor skal påse, at den interne kontrol er betryggende Revisionen udføres som udgangspunkt ved stikprøvevise undersøgelser af primær dokumentation Fokus på medlems- og lokalforeningsregistreringen DUF sikrer sig bl.a. at følgende fremgår af protokollen: Revisors undersøgelse af forretningsgangene og beskrivelse af den interne kontrol Revisors konklusion om hvorvidt den interne kontrol er betryggende At revisor har forstået medlems- og lokalforeningsdefinitionerne samt reglerne for international refusion OG stikprøvevis har kontrolleret hvorvidt de er opfyldt ifm. revision af tilskudsansøgningen. -Derfor skriv hvad I har kontrolleret for og hvordan

64 Projektion af fejl mv. Hvis der i forbindelse med kontrollen af lokalforeninger og medlemmer er foretaget stikprøver, der har givet anledning til korrektioner, skal disse projiceres på ansøgningsgrundlaget. Undtagelsen hertil er det tilfælde, hvor revisor kan påvise, at der er tale om konkrete, enkeltstående fejl. Ved projektion på ansøgningsgrundlaget skal det iagttages, om en forholdsmæssig reduktion af medlemstallet betyder, at enkelte lokalforeninger ikke længere opfylder kravet til antal medlemmer (der kan dog foretages totalkontrol af enkelte lokalforeninger, der ligger på grænsen ). Resultat af en eventuel projektion, og de forhold der er iagttaget, skal fremgå af protokollatet.

65 Kapitel 3 Revision Mindst ét uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn, 10, stk.1 Inden for regnskabsåret Dato for eftersynet Uanmeldt Konklusion Såfremt organisationen ikke har en kasse, skal der som minimum alligevel foretages beholdningseftersyn Ikke bare et krav ofte også der hvor fejl og mangler opdages

66 Kapitel 3 Revision Indhentelse af tro og love erklæring, 11 Se revisionsbekendtgørelsens eksempler Husk at DUF skal have to erklæringer: årsregnskab og ansøgningsgrundlag Revisor skal indhente disse

67 Kapitel 3 Revision Revisor skal have adgang til oplysninger, 12 Opdagelse af lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter, som har væsentlig betydning for midlernes forvaltning, 13 Meddele det til organisationens ledelse Påse at organisationen inden 3 uger giver DUF besked Pligt til at orientere DUF Henvisning til gældende revisionsbekendtgørelse, 14 bkg. nr af 21. december 2006.

68 Kapitel 3 Revision Revisionsprotokol, 15, nr. 1-5 Beskrive det udførte arbejde og konklusioner herpå Angive væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler Beskrive og konkludere på evt. dispositioner uden for formålet, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Oplysninger om det uanmeldte kasse- og beholdningseftersyn mv. Fortløbende sidenummerering, også protokollater i årets løb. DUF kræver: Beskrivelse af revisionen af medlemstal, lokalforeningstal, internationale udgifter og medlemsregistrering Husk projektion af fejl! Beskrivelse af den udførte revision af sparsommelighed, produktivitet og effektivitet DUF alene afgør organisationens kategorisering.

69 Kapitel 3 Revision Revisor skal erklære, 15, stk. 2: Om man opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser Om man under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om. Om man anser regnskabet for aflagt efter lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse samt i overensstemmelse med god regnskabsskik Om tilskud fordelt af DUF er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, samt at tilskudsgrundlaget er opgjort i overensstemmelse med de anførte betingelser i de gældende tilskudsregler

70 Revision - nyt i 2015 Kort spørgeskema som revisor skal udfylde ang. revisionen af ansøgningsgrundlaget Vil blive rundsendt snarest Ingen ændringer i krav til medlemsregistrering eller revision

71 Kapitel 3 Revision Anlægstilskud, 15, stk. 3 Er betingelserne for anlægstilskuddet opfyldte? Samme opgørelsesmetode fra år til år. Egenudnyttelsesprocenten bør fremgå for hhv. 3 og 5 år (landslejre).

72 Toårige bevillinger Organisationer, der har modtaget driftstilskud de seneste 5 år, kan vælge at søge tilskud for en toårig periode. Organisationen skal på ansøgningsskemaet markere, om man søger tilskud for en toårig periode Ikke krav om revision af medlems- og lokalforeningstal i år 2. Husk dog evt. internationale udgifter

73 Udbetaling af anden del af toårig bevilling En organisation, der har fået tildelt toårig bevilling, skal i år to ikke anvende de sædvanlige ansøgningsskemaer, men skal dog fortsat aflevere materiale til DUF inden for den normale ansøgningsfrist: Særligt ansøgningsskema evt. ansøgning om tilskud til internationale aktiviteter inkl. revisorerklæring med høj grad af sikkerhed og revisionsprotokollat tro- og loveerklæring vedr. årsregnskabet tro- og loveerklæring vedr. tilskudsansøgning årsrapport vedr. senest afsluttede regnskabsår, jf. revisionsbekendtgørelsens kapitel 2. Revisionsprotokollater

74 Tidsplan Ansøgningsfrist driftstilskud: mandag 1. juni 2015 kl. 16 I 2015 bliver der mulighed for at indsende elektronisk på duf.dk Medio juni: Eksterne kontroller udtrækkes og fordelingsbudget og takster vedtages. (Ansøgningsfrist anlægstilskud: den 2. juni og 1. december 2014 kl. 16) Sagsbehandling fra juni til oktober Spørgsmål til organisation og revisor Tipsudvalg; behandlende og afgørende udvalg Udbetaling: som regel primo november 2014

75 Gode råd Læs de seneste års spørgsmål Læs sidste års bevillingsbrev Ring eller skriv til DUF, hvis I er i tvivl - Det er (også) det, vi får løn for Besøg hvor I finder ansøgningsskemaer, regler, svar på en række spørgsmål og kontaktoplysninger på DUF.

76 Ønsker fra jer?

Vejledende tjekliste til revision af driftstilskudsansøgninger til DUF. Indledning

Vejledende tjekliste til revision af driftstilskudsansøgninger til DUF. Indledning Vejledende tjekliste til revision af driftstilskudsansøgninger til DUF Indledning I forbindelse med organisationens ansøgning om driftstilskud skal revisor i henhold til 7 i Revisionsbekendtgørelsen (nr.

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Oplæg om DUFs InitiativStøtte 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Kort om DUF DUF er en service- og interesseorganisation for 70 ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE REVISIONSPROTOKOLLAT

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE REVISIONSPROTOKOLLAT Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE REVISIONSPROTOKOLLAT af 5. maj 2015 side 439 446 vedrørende årsregnskabet for 2014 1. Indledning 1.1 Årsregnskabet Som landsforbundets valgte revision har vi foretaget revision

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 Følgende regler gælder vedr. regnskabsaflæggelse for ikke-kommercielle radio- og tvstationer, som har modtaget tilskud fra Radio- og tv-nævnet i

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE REVISIONSPROTOKOLLAT

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE REVISIONSPROTOKOLLAT Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE REVISIONSPROTOKOLLAT af 7. maj 2014 side 427-434 vedrørende årsregnskabet for 2013 1. Indledning 1.1 Årsregnskabet Som landsforbundets valgte revision har vi foretaget revision

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013 Aftenskoler Roskilde Revision 2012 opfølgning på 2014 notat af december 2013 Opfølgning på tidligere afgivet notat Nærværende notat er en opfølgning på vores tidligere fremsendte notat af 11. december

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Danish Stem Cell Society (DASCS)

Danish Stem Cell Society (DASCS) Danish Stem Cell Society (DASCS) Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. Navn, hjemsted og formål 1 2. Foreningens medlemmer 1 3. Bestyrelsen 3 4. Generalforsamlingen 3 5. Regnskab og formue 4 Notice: For a English

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Museum Sydøstdanmark Revisionsprotokol side 37 47 (kombineret ajourføringsprotokol og revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013) RSM plus P/S, s Algade 76, 4760 Vordingborg

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere 2. udgave august 2011 Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere Tilskudsmodtagere kan i dette dokument finde krav og retningslinjer i forbindelse med projekttilskud fra Integrationsministeriet.

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College Bilag 2 Kravspecifikation for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud af revisionsydelser for VIA University College Indhold 1. Revisionsopgavens afgrænsning.... 3 1.1. Lovpligtig revision... 3 1.2.

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven Introduktion Med denne folder søger Sport & Fritid at skabe et overblik over, hvilke revisionsregler der

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Retningslinjer 2012 for ansøgning og bevilling af tipsog lottomidler til undervisning

Retningslinjer 2012 for ansøgning og bevilling af tipsog lottomidler til undervisning Retningslinjer 2012 for ansøgning og bevilling af tipsog lottomidler til undervisning Tips- og lottosekretariatet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Retningslinjer vedrørende ansøgning... 3 1.1. Krav

Læs mere

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven FOLKEOPLYSNING Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget UNDER REVISION 1. UDGAVE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015.

Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015. Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015. Indholdsfortegnelse Forudsætninger for tilskud og beregning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2013 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013. Foreningens årsregnskab

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Ejendomsmæglernes Landsorganisation. Vedtægter

Ejendomsmæglernes Landsorganisation. Vedtægter Ejendomsmæglernes Landsorganisation Vedtægter Kapitel 1. Navn - Hjemsted Formål 1. Navn og hjemsted Organisationens navn er EJENDOMSMÆGLERNES LANDSORGANISATION, EL. Organisationens hjemsted er sekretariatets

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG A/B FREDENSLUND TL TRÆ DELS ES- OG REVSONSPROTOKOL ÅRSREGNSKAB 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO)

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) Vedtægter for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO). Foreningens hjemsted

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for KFA Kampsport for alle

Vedtægter for KFA Kampsport for alle Vedtægter for KFA Kampsport for alle Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2010 Vedtægter for KFA Kampsport for alle 1. Navn og hjemsted Vedtægt for KFA - Kampsport for alle. Foreningens

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere