Vejledningsmøde for revisorer om regler for driftstilskud December 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledningsmøde for revisorer om regler for driftstilskud December 2014"

Transkript

1 Vejledningsmøde for revisorer om regler for driftstilskud December 2014 v. Specialkonsulent i DUFs tipsadministration Jakob Harbo Kastrup

2 Dagsorden Tilskudsordningerne Uddrag fra revisionsbekendtgørelsen Afslutning herunder sagsforløb

3 At søge tilskud hos DUF er noget særligt

4 Kompetencefordeling Dansk Ungdoms Fællesråd udsteder regler for fordeling af tilskud. Reglerne godkendes af Tipsungdomsnævnet. Kulturministeriet fastsætter regler for revision af tilskud mv. (revisionsbekendtgørelsen) DUFs Tipsudvalg sagsbehandler og afgør sagerne. DUFs sekretariat redegør, undersøger og indstiller til Tipsudvalget. Tipsungdomsnævnet er klageinstans for DUFs afgørelser. DUFs tipsadministration er omfattet af offentligheds- og forvaltningslovene.

5 Tipsregler Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011

6 Tilskudsformer 1. Driftstilskud til landsorganisationernes fri disposition 2. Anlægstilskud til sekretariater 3. InitiativStøtte til projekter

7 Generelle krav til tilskudsmodtagere Samfunds- eller foreningsengagerende (ej idræt, patient- eller sygdomsbekæmpende org. eller social forening). Landsorganisation/landsdækkende: min. 300 medlemmer og lokalt arbejde i 4 ud af 5 danske regioner. Ungdomsorganisation: Skal fremgå af aktiviteter og vedtægter. Flertal af medlemmerne med fulde medlemsrettigheder u. 30 år. Have eksisteret et år før ansøgningen og have et afsluttet årsregnskab (12 måneder) Selvstændig organisation: Politisk og økonomisk uafhængig af andre organisationer Demokratisk foreningsmæssig opbygning: Afgrænset medlemskreds, almennyttigt formål, demokratisk struktur som sikrer medlemmernes indflydelse, ingen udlodning af overskud eller formue til enkeltpersoner Organisationens aktiviteter skal være alderssvarende for medlemmerne

8 Driftstilskudsordninger SAMFUNDSENGAGERENDE Medlems- og lokalforeningsdefinitionen (kapitel 2) Kollektive medlemmer (kapitel 4) De som ikke lever op til definitionerne (kapitel 5) FORENINGSENGAGERENDE Medlems- og lokalforeningsdefinitionen (kapitel 3) Kollektive medlemmer (kapitel 4) De som ikke lever op til definitionerne (kapitel 5) ANDRE Ungdomshandicaporganisationer (kapitel 6) Indslusningsordning (kapitel 7)

9 Organisationer der ikke opfylder medlemsog/eller lokalforeningsdefinitionen (kapitel 5) Samfundsengagerende eller foreningsengagerende ungdomsorganisation Regelmæssigt lokalt arbejde i mindst fire ud af fem af de danske regioner Mindst 300 deltagere/medlemmer under 30 år Deltager/medlemmer? Definér og beskriv begrebet (sammen med revisor) i forbindelse med ansøgningen. Fremgår som oftest af vedtægter el. lign. Krav om afgrænset deltagerkreds og indflydelse på organisationens arbejde. Lokalt arbejde? Åben for forskellige måder at organisere sig på Dog stadig krav om regelmæssige aktiviteter (jf. nedenfor) Må ikke indgå i tilskudsansøgningen i andre landsorganisationer

10 Ungdomshandicaporganisationer (kapitel 6) Ungdomshandicaporganisation eller paraply Regelmæssigt lokalt arbejde i mindst to ud af fem regioner Mindst 150 deltagere/medlemmer under 30 år Deltager/medlemmer? Definér og beskriv begrebet (sammen med revisor) i forbindelse med ansøgningen. Fremgår som oftest af vedtægter el. lign. Krav om afgrænset deltagerkreds og indflydelse på organisationens arbejde. Lokalt arbejde? Åben for forskellige måder at organisere sig på Dog stadig krav om regelmæssige aktiviteter (jf. nedenfor) Større mulighed for/accept af sociale aktiviteter. Må ikke indgå i tilskudsansøgningen i andre landsorganisationer

11 Indslusningstilskud (kapitel 7) Til organisationer, der ikke tidligere har modtaget tilskud efter kapitel 2, 3, 4, 5 eller 6. Vurdering af organisationens levedygtighed og muligheder for inden for en kort årrække at kunne opfylde kravene i kapitel 2, 3, 4, 5 eller 6. En organisation kan kun modtage indslusningstilskud 2 gange.

12 De tilskudsudløsende faktorer - definitioner Lokalforeninger Medlemmer Internationale udgifter

13 Lokalforeninger

14 Lokalforeningsdefinition Mindst 10 medlemmer under 30 år Godkendt af landsorganisationen Selvstændig økonomi og godkendt regnskab Eksisteret som lokalforening i landsorganisationen i hele det forud for ansøgningsåret afsluttede regnskabsår (min. 12 måneder) Regelmæssige aktiviteter i overensstemmelse med landsorganisationens vedtægter Ingen lokalforening kan indgå i tilskudsgrundlaget i mere end én tilskudsberettiget landsorganisation

15 Krav til lokalforeninger Vedtægter (lokale, standard eller del af landsvedtægt) Lokalforeningen skal have en demokratisk struktur, således at alle medlemmers indflydelse sikres ved afholdelse af generalforsamling/medlems- eller klubrådsmøder. Medlemmerne skal have reel indflydelse på alle beslutninger der har betydning for foreningens virke - (vedtagelse af foreningens fremtidige økonomi, valg af formand og bestyrelse, vedtægtsændringer etc.) Lokalforeningen skal have fulde medlemsrettigheder i landsorganisationen. Vær derfor eks. opmærksom på kontingentrestancer til landsorg.

16 Krav til lokalforeninger selvstændig økonomi og et godkendt regnskab Selvstændig = egenråden, dvs. ingen aftaler med udeforstående om betingelser for /begrænsninger af lokalforeningens råden. Muligt at overføre over- eller underskud. Økonomi = Ikke nulregnskab Godkendt = Af vedtægtsmæssigt organ (bestyrelse, generalforsamling.) Regnskab = indtægter, udgifter, balance

17 Krav til lokalforeninger Regelmæssige aktiviteter Kravet gælder også for lokalforeninger/kollektive medlemmer/lokalt arbejde i alle andre kapitler DUF har i flere tilfælde anlagt en anden vurdering end den eksterne revisor. Regelmæssige : 4 aktiviteter er ikke pr. automatik tilstrækkeligt. DUF må ikke sætte skøn under regel. Aktivitet : Lokalt arrangeret og afholdt Som udgangspunkt for hele den lokale medlemskreds I overvejende grad formålsbestemt Bestyrelsesmøder og generalforsamlinger har ikke stor vægt

18 Krav til lokalforeninger Regelmæssige aktiviteter Jo færre lokalforeninger, desto vigtigere at vurdere hver enkelt. Det samme gælder for antallet af aktiviteter. Udarbejd evt. mappe med datooversigter fra lokalforeningerne. Det sikrer jer mere, og det letter jeres revisors arbejde. DUF har et Excel-ark, der kan benyttes. Fortsat fokus på dette emne.

19 Medlemmer

20 Medlemsdefinition Individuelle og kollektive medlemmer 1. Minimumskontingent 2. Fulde medlemsrettigheder Ikke længere krav om indmeldelsesblanket eller medlemserklæring Fortsat krav om dokumentation (stamoplysninger, opdateret adresse, alder og kontingent) De seneste fem års dokumentation af ansøgningsgrundlaget skal opbevares.

21 Minimumskontingent

22 Minimumskontingent Individuelt medlemskab Hvis et medlem skal indgå i tilskudsgrundlaget, skal medlemmet personligt have betalt et kontingent på mindst 75 kr. til organisationen eller en af dens lokalforeninger inden for det senest afsluttede regnskabsår.

23 Minimumskontingent Kollektivt medlemskab Som medlemmer defineres elevråd, studieråd eller lignende demokratisk valgt organ Hvis et medlem skal indgå i tilskudsgrundlaget, skal medlemmet have betalt et kontingent på mindst 400 kr. til organisationen inden for det senest afsluttede regnskabsår.

24 Minimumskontingent Et personligt kontingent på mindst 75 kr. årligt Det er personlig indbetaling, når kontingentet betales af: medlemmet selv Forældre/værge Stedfar eller mor Følgende er ikke personlig kontingentbetaling iht. reglerne sponsorering (eks. fra medlemmer af moderorganisation, onkel el. ven) samlede indbetalinger uden ID for hvert enkelt medlem lokalforening der betaler medlemmernes individuelle kontingent Offentlige myndigheder, botilbud, plejeforældre el. lignendes betaling af kontingent Etc

25 Minimumskontingent Følgende bør fremgå af kontingentindbetalingen: medlemmets navn, nummer eller anden unik identifikation dato for kontingentbetaling. Ved betaling umiddelbart kort før årets udløb: Se notat vedr. problemstillingen på DUF.dk/tips hvilken periode kontingentet dækker Hvis kontingentet betales kontant For kontingentindbetalingen laves en dags dato kvittering, og bilaget indgår i det almindelige bilagsmateriale til regnskabet.

26 Minimumskontingent Hvis kontingentet betales lokalt Revisionsbekendtgørelsen: revisors kontrol bør som udgangspunkt ske stikprøvevis. Dertil kommer andre revisionsmæssige beviser som etablerede procedurer, i hvilket omfang disse overholdes etc. Hvis dokumentationen opbevares lokalt, bør den omfattes af revisionen, da det er den dokumentation, der ligger til grund for landsorganisationens ansøgning til DUF. Lokal betaling øger erfaringsmæssigt risikoen for utilstrækkelig dokumentation og følgende reduktion af tilskud eller i visse tilfælde afslag. Dokumentationen skal som alt andet ifm. ansøgningen foreligge ved tidspunktet for ansøgningen.

27 Minimumskontingent Kontingentet kan selvfølgelig desuden betales via: PBS netbank giroindbetalingskort Bankindbetalingskort SMS såfremt reglernes krav i øvrigt er opfyldt og dokumenterbare

28 Minimumskontingent Hvad hvis man betaler kontingent i rater? Det samlede beløb medlemmet betaler i kontingent skal være på minimum 75 kr. indbetalt i regnskabsåret. Hvad hvis medlemmet har betalt min. 75/400 kr. for medlemskab i eksempelvis første kvartal eller første halvår? Kun medlemmer med fulde medlemsrettigheder ved udgangen af regnskabsåret kan tælle med Hvis et medlem kun har været medlem i sidste kvartal. Er det så nok med f.eks. en fjerdedel af 75/400 kr.? Nej. Kun medlemmer der i regnskabsåret har indbetalt 75 kr. vil kunne indgå i ansøgningsgrundlaget.

29 Minimumskontingent Hvem kan indgå i ansøgningen, hvis husstanden betaler mindre end 75 kr. gange antallet af personer i husstanden? Organisationen vælger selv, hvem der kan indgå så længe det i forvejen er tydeligt, hvem der er medlemmer. Må kontingentet være en del af deltagerbetalingen til et arrangement eller køb af merchandise? Så længe det på tidspunktet for betalingen er klart for medlemmet, at der er tale om kontingent (for indmeldelse), samt hvor stort beløbet til dette er, er det OK. Sørg for at der ikke opstår tvivl om hvad den økonomiske transaktion har handlet om

30 Fulde medlemsrettigheder

31 Fulde medlemsrettigheder På tidspunktet for medlemsopgørelsen regnskabsårets afslutning Afgøres på opgørelsesdagen - regnskabsårets afslutning Medlemmets indflydelse skal kunne følges fra medlemmet til organisationens ledelse. Medlemmet skal have samme rettigheder som tilsvarende medlemmer. Vurderingen foretages med respekt for organisationens egenart. Følger som hovedregel af vedtægterne

32 Fulde medlemsrettigheder Opmærksomhedspunkter Anti-kupbestemmelser Andre vedtægtsbestemte begrænsninger på stemmeret mv. Udmeldte medlemmer Inaktive medlemmer

33 Ang. udmeldte eller inaktive medlemmer Det skal være muligt at melde sig ud midt på året, hvis medlemmet ønsker det. Det er vigtigt, at medlemmet selv ved at vedkommende stadig er medlem frem til og med opgørelsesdatoen og vil vedkende sig det. Hvis org. fremtvinger en skriftlig eller mundtlig udmeldelse fra medlemmet, må man med rimelighed antage at medlemmet føler sig udmeldt og derfor skal slettes/have status som udmeldt. Vær påpasselig med at bruge begrebet udmeldelse medmindre det er det der reelt menes. Hvis DUFs revisor el. andre spørger til medlemskabet pr. opgørelsesdatoen må der ikke være tvivl om at svaret er ja. organisationens ansvar, at procedurer og dokumentation er klar og entydig og minimerer risikoen for fejlregistreringer og fejlagtig opfattelse hos medlemmet m.fl.

34 Medlemmer i udlandet Hovedregel: DUF yder ikke tilskud på baggrund af medlemmer eller lokalforeninger i udlandet. Undtagelser: Medlemmer der som en del af foreningens aktiviteter opholder sig i udlandet. Medlemmer der er på studieophold i udlandet. Medlemmer som i op til ét år opholder sig i udlandet.

35 Refusion af internationale udgifter (kun samfundsengagerende, kap. 2 og 4)

36 Internationale aktiviteter Ved internationale aktiviteter forstås arrangementer, hvor kulturmødet mellem mennesker af forskellige nationaliteter er gennemgående og dominerende.

37 Internationale udgifter 75% af landsorganisationens nettoudgifter til: 1. Ordinære medlemskontingenter til internationale organisationer 2. Internationale aktiviteter afholdt i udlandet 3. Internationale aktiviteter i Danmark Tilskuddet til den internationale virksomhed kan højst udgøre 25 % af det øvrige tilskud.

38 Internationale medlemskontingenter Landsorganisationens ordinære medlemskontingenter til: internationale organisationer eller sammenslutninger. Ikke: Internationale danske organisationer som f.eks. MS, Dansk Røde Kors, UNICEF m.fl. Andre ydelser end faste kontingenter (eks. solidaritetsbidrag, underskudsgaranti mv.).

39 Aktiviteter i UDLANDET Landsorganisationens deltagelse i internationale: Arrangementer Kurser Konferencer Seminarer Studierejser og lignende Internationale organisationers kongresser, styrelsesmøder og lignende Krav: Deltagelse skal besluttes og udgifter afholdes af landsorganisationen.

40 Internationale aktiviteter i DANMARK Landsorganisationens deltagelse i internationale: Arrangementer Kurser Konferencer Lejre mv. Møder med internationale samarbejdspartnere som organisationen/andre landsorganisationer afholder i Danmark Ikke: Kongresser, styrelsesmøder og andre vedtægtsbestemte aktiviteter i internationale organisationer. Der skal være tale om et internationalt arrangement få udenlandske gæster gør ikke et arrangement internationalt.

41 Internationale udgifter - generelt Følgende kan ikke indgå i ansøgningsgrundlaget: Lønudgifter til landsorganisationens (projekt)ansatte i forbindelse med et internationalt arrangement. Udgifter til egentlig udveksling eller forberedelsesudgifter, der ikke i sig selv er internationale aktiviteter. Husk: Brug oversigt over art, sted og deltagertal ifm. ansøgningen til DUF. Skema findes på duf.dk/tips.

42 Tilskuddet

43 Tilskuddet Type organisation Samfundsengagerende org. med individuelle medlemmer der lever op til medlems- og lokalforeningsdefinitionerne Samfundsengagerende org. med kollektive medlemmer der lever op til medlemsdefinitionen Alle andre (Foreningsengagerende org. samt samfundsengagerende organisationer der ikke lever op til definitionerne) Indslusningstilskud Tilskud på baggrund af Intervaltakster + int. refusion Skøn + int. refusion Skøn Skøn (maks kr.)

44 Tilskuddets størrelse Takstbilag i intervaller Bevillingen sammensættes af et beløb for antallet af medlemmer under 30 år samt antallet af lokalforeninger. Dertil kommer eventuel refusion af internationale udgifter.

45 Tilskuddets størrelse Skønsmæssigt fastsatte tilskud Mellem kr. (dog kr. for samfundsengagerende kollektivt organiserede) Parametre til DUFs vurdering og tilskudsfastsættelse Organisationens kategorisering Organisationens størrelse Udbredelse Omfanget af aktiviteter på landsplan Omfanget af internationale aktiviteter Egenfinansiering evne og behov Budget Formueforhold Administrative forhold

46 Revisionsbekendtgørelsen Regler for udarbejdelse af årsregnskab og revisors kontrol af ansøgningsmateriale (nr af 21. december 2006)

47 Grundlæggende Revisor opgave: At være med til at sikre, at den interne kontrol er betryggende At indberetningerne af de tilskudsudløsende faktorer er korrekte: Medlemstal/deltagere Lokalforeningstal/grupper Internationale udgifter (samfundsengagerende) Vedhæft gerne kopi af ansøgningsskema på jeres erklæring med høj sikkerhed At indberette, hvis der er forhold, der gør, at der er usikkerhed om de indberettede oplysninger At påpege evt. væsentlige svagheder At komme med forslag til forbedringer

48 Kapitel 2 Regnskabsaflæggelse 2 Bogføringen og formueforvaltningen skal i form af registreringssystemer og procedurer tilrettelægges, så de opfylder vilkårene for tilskud. Medlemsregistreringen skal være tilrettelagt på en sådan måde, at tipsreglernes krav ift. medlems- og lokalforeningsdefinitionen er opfyldt.

49 Kapitel 2 Regnskabsaflæggelse Regnskabsberetning 3, stk. 1, nr. 3 Skal indeholde en kortfattet redegørelse for anvendelsen af tilskudsmidlerne -Hvad går tilskuddet til? -Ingen formkrav Driftstilskuddet fra DUF er anvendt på følgende hovedområder: Personaleudgifter Mødeudgifter Lederudvikling -Derudover er der brugt midler på følgende særlige indsatsområder:

50 Kapitel 2 Regnskabsaflæggelse Underskrifter Regnskab underskrevet, 3, stk. 1, nr. 1 og 5 Den økonomisk ansvarlige ledelse Fortrykte navne på årsregnskaber (opfordring) Revisionsprotokollen skal også underskrives af den økonomisk ansvarlige ledelse. Husk også revisors underskrift Indsendelse af regnskab, 5, stk. 2 Senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning

51 Kapitel 2 Regnskabsaflæggelse Anvendt regnskabspraksis, 3, stk. 1, nr.4 Regnskabet skal indeholde et afsnit om anvendt regnskabspraksis Anfør evt. ændring i den anvendte regnskabspraksis og virkning af dette

52 Kapitel 2 Regnskabsaflæggelse Note i regnskabet om det samlede medlemstal og medlemstallet under 30 år, 3, nr. 8 Overensstemmelse med det oplyste på ansøgningsskemaet og i tro og love erklæringen Hvis der ikke er overensstemmelse, så forklar årsagen hertil enten i regnskabet eller andetsteds i ansøgningsmaterialet. Vær særlig OBS på de forskellige felter i ansøgningsskemaet. Pengestrømsopgørelse, 3, nr. 9

53 Kontingentrestancer Kontingentrestancer Omtal i regnskabet hvis der er kontingentrestancer (medlemmer og lokalforeninger) Øvrige tilgodehavender/diverse debitorer indeholder ikke kontingentrestancer ELLER Medlemmer med kontingentrestancer har ikke talt med i ansøgningen.

54 Kapitel 2 Regnskabsaflæggelse Modregninger bør undgås, 3, stk. 2 Bør kun foretages hvis det øger informationsværdien i regnskabet Væsentlige modregnede poster skal oplyses i noterne Ved modregning af enkelte poster, så oplys herom i afsnittet om anvendt regnskabspraksis

55 Kapitel 2 Regnskabsaflæggelse Tilskud optaget i udbetalingsåret, 4 Indtægtsføring skal ske i udbetalingsåret

56 Kapitel 2 Regnskabsaflæggelse Anlægstilskud - Tilbagebetalingsforpligtelse Tilbagebetalingsforpligtelsen af anlægstilskud opstår i Bevillingsåret. Nedskrives med 10 % årligt ophører 10 år efter bevillingsåret Samtlige anlægstilskud optaget i regnskabet, 4, stk. 2 Kontrollerer, om samtlige de anlægstilskudsbevillinger, DUF har registreret på organisationen, er medtaget som en tilbagebetalingsforpligtelse i regnskabet eller i en note Præcis angivelse. Dvs. adresse el. matrikelnr. evt. DUFs sagsnummer. Anlægstilskuds-forpligtelse optages som langfristet gæld, 4, stk. 3 Ikke tilstrækkeligt at medtage den i en note

57 Kapitel 2 Regnskabsaflæggelse anlægstilskud Opgjort egenudnyttelse og metode, 4, stk. 4 - anlægsstilskud Samme opgørelsesmetode fra år til år. Egenudnyttelsesprocenten bør fremgå for hhv. 3 og 5 år. Hjælp organisationen med at sikre en procedure, så det opdages i tide, at egenudnyttelsen er for lav.

58 Kapitel 2 Regnskabsaflæggelse Anmærkningsfri revisionspåtegning, 5, stk. 3 DUF påser, at der er en påtegning uden forbehold. Det skal fremgå, om der er forbehold eller ej. Ved forbehold i påtegningen er det DUF, der vurderer, om det er så væsentligt, at det skal have konsekvenser for bevillingen.

59 Kapitel 3 Revision Krav til hvem der udfører revisionen, 6 Autoriseret eller registreret revisor Revisorskifte, 6, stk. 2 Bestyrelsen skal underrette DUF og begrunde skiftet Tiltrædende revisor skal rette henvendelse til den fratrædende, som har pligt til at oplyse årsagen til sin fratræden.

60 Kapitel 3 Revision Revisorerklæring, 7 Revisor skal afgive erklæring med høj grad af sikkerhed om de oplysninger, der danner grundlag for DUFs behandling af ansøgning om tilskud OGSÅ evt. refusionsberettigede internationale udgifter! Skabelon på duf.dk/tips

61 Kapitel 3 Revision God offentlig revisionsskik 8 DUF påser: At det af protokollatet fremgår, at revisor har udført den krævede forvaltningsrevision, dvs. beskrivelse og konklusion DUF har særligt fokus på sparsommelighedsaspektet, men effektivitet og produktivitet skal også behandles og medtages. Vurderingen af om organisationerne har taget skyldige økonomiske hensyn følger af de normer og standarder, der gælder for offentlige organisationer iht. bl.a. Rigsrevisionens instrukser og udviklingen på området i øvrigt. To væsentlige forhold som er grundlag for DUFs vurdering: Udførlige beskrivelser af det udførte arbejde i protokollen Konklusion

62 Kapitel 3 Revision Revisionens omfang, 9 Revisor skal påpege eventuelle svagheder og give forslag til forbedringer Vigtigt at revisor er aktiv i den henseende: Organisationerne er baseret på frivillig engagement Unge personer Stor udskiftning Ofte få videnspersoner i organisationerne Aftal procedurer ved personskift i organisationerne samt andre procedurer, der øger organisationens mulighed for stabil drift og udvikling.

63 Kapitel 3 Revision Kontrol med tilskudsudløsende faktorer, 10 stk. 1 Revisor skal påse, at den interne kontrol er betryggende Revisionen udføres som udgangspunkt ved stikprøvevise undersøgelser af primær dokumentation Fokus på medlems- og lokalforeningsregistreringen DUF sikrer sig bl.a. at følgende fremgår af protokollen: Revisors undersøgelse af forretningsgangene og beskrivelse af den interne kontrol Revisors konklusion om hvorvidt den interne kontrol er betryggende At revisor har forstået medlems- og lokalforeningsdefinitionerne samt reglerne for international refusion OG stikprøvevis har kontrolleret hvorvidt de er opfyldt ifm. revision af tilskudsansøgningen. -Derfor skriv hvad I har kontrolleret for og hvordan

64 Projektion af fejl mv. Hvis der i forbindelse med kontrollen af lokalforeninger og medlemmer er foretaget stikprøver, der har givet anledning til korrektioner, skal disse projiceres på ansøgningsgrundlaget. Undtagelsen hertil er det tilfælde, hvor revisor kan påvise, at der er tale om konkrete, enkeltstående fejl. Ved projektion på ansøgningsgrundlaget skal det iagttages, om en forholdsmæssig reduktion af medlemstallet betyder, at enkelte lokalforeninger ikke længere opfylder kravet til antal medlemmer (der kan dog foretages totalkontrol af enkelte lokalforeninger, der ligger på grænsen ). Resultat af en eventuel projektion, og de forhold der er iagttaget, skal fremgå af protokollatet.

65 Kapitel 3 Revision Mindst ét uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn, 10, stk.1 Inden for regnskabsåret Dato for eftersynet Uanmeldt Konklusion Såfremt organisationen ikke har en kasse, skal der som minimum alligevel foretages beholdningseftersyn Ikke bare et krav ofte også der hvor fejl og mangler opdages

66 Kapitel 3 Revision Indhentelse af tro og love erklæring, 11 Se revisionsbekendtgørelsens eksempler Husk at DUF skal have to erklæringer: årsregnskab og ansøgningsgrundlag Revisor skal indhente disse

67 Kapitel 3 Revision Revisor skal have adgang til oplysninger, 12 Opdagelse af lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter, som har væsentlig betydning for midlernes forvaltning, 13 Meddele det til organisationens ledelse Påse at organisationen inden 3 uger giver DUF besked Pligt til at orientere DUF Henvisning til gældende revisionsbekendtgørelse, 14 bkg. nr af 21. december 2006.

68 Kapitel 3 Revision Revisionsprotokol, 15, nr. 1-5 Beskrive det udførte arbejde og konklusioner herpå Angive væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler Beskrive og konkludere på evt. dispositioner uden for formålet, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Oplysninger om det uanmeldte kasse- og beholdningseftersyn mv. Fortløbende sidenummerering, også protokollater i årets løb. DUF kræver: Beskrivelse af revisionen af medlemstal, lokalforeningstal, internationale udgifter og medlemsregistrering Husk projektion af fejl! Beskrivelse af den udførte revision af sparsommelighed, produktivitet og effektivitet DUF alene afgør organisationens kategorisering.

69 Kapitel 3 Revision Revisor skal erklære, 15, stk. 2: Om man opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser Om man under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om. Om man anser regnskabet for aflagt efter lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse samt i overensstemmelse med god regnskabsskik Om tilskud fordelt af DUF er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, samt at tilskudsgrundlaget er opgjort i overensstemmelse med de anførte betingelser i de gældende tilskudsregler

70 Revision - nyt i 2015 Kort spørgeskema som revisor skal udfylde ang. revisionen af ansøgningsgrundlaget Vil blive rundsendt snarest Ingen ændringer i krav til medlemsregistrering eller revision

71 Kapitel 3 Revision Anlægstilskud, 15, stk. 3 Er betingelserne for anlægstilskuddet opfyldte? Samme opgørelsesmetode fra år til år. Egenudnyttelsesprocenten bør fremgå for hhv. 3 og 5 år (landslejre).

72 Toårige bevillinger Organisationer, der har modtaget driftstilskud de seneste 5 år, kan vælge at søge tilskud for en toårig periode. Organisationen skal på ansøgningsskemaet markere, om man søger tilskud for en toårig periode Ikke krav om revision af medlems- og lokalforeningstal i år 2. Husk dog evt. internationale udgifter

73 Udbetaling af anden del af toårig bevilling En organisation, der har fået tildelt toårig bevilling, skal i år to ikke anvende de sædvanlige ansøgningsskemaer, men skal dog fortsat aflevere materiale til DUF inden for den normale ansøgningsfrist: Særligt ansøgningsskema evt. ansøgning om tilskud til internationale aktiviteter inkl. revisorerklæring med høj grad af sikkerhed og revisionsprotokollat tro- og loveerklæring vedr. årsregnskabet tro- og loveerklæring vedr. tilskudsansøgning årsrapport vedr. senest afsluttede regnskabsår, jf. revisionsbekendtgørelsens kapitel 2. Revisionsprotokollater

74 Tidsplan Ansøgningsfrist driftstilskud: mandag 1. juni 2015 kl. 16 I 2015 bliver der mulighed for at indsende elektronisk på duf.dk Medio juni: Eksterne kontroller udtrækkes og fordelingsbudget og takster vedtages. (Ansøgningsfrist anlægstilskud: den 2. juni og 1. december 2014 kl. 16) Sagsbehandling fra juni til oktober Spørgsmål til organisation og revisor Tipsudvalg; behandlende og afgørende udvalg Udbetaling: som regel primo november 2014

75 Gode råd Læs de seneste års spørgsmål Læs sidste års bevillingsbrev Ring eller skriv til DUF, hvis I er i tvivl - Det er (også) det, vi får løn for Besøg hvor I finder ansøgningsskemaer, regler, svar på en række spørgsmål og kontaktoplysninger på DUF.

76 Ønsker fra jer?

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Vejledende tjekliste til revision af driftstilskudsansøgninger til DUF. Indledning

Vejledende tjekliste til revision af driftstilskudsansøgninger til DUF. Indledning Vejledende tjekliste til revision af driftstilskudsansøgninger til DUF Indledning I forbindelse med organisationens ansøgning om driftstilskud skal revisor i henhold til 7 i Revisionsbekendtgørelsen (nr.

Læs mere

Kasserervejledning. For ungdomskredsene i. Luthersk Missions Unge

Kasserervejledning. For ungdomskredsene i. Luthersk Missions Unge Kasserervejledning For ungdomskredsene i Luthersk Missions Unge Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Kassereropgaver en oversigt... 3 1.1. Tjekliste... 4 2. Medlemsregistrering... 5 2.1. Hvem kan være medlem?...

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr.

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr. Brønderslev Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007...,.. - _... -. - -. -... -. -. trf'. -. - -.'.. ".. J-- " - -. -. J '' - ' -. ' :.".-,"" -.

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger der vil søge tilskud til aftenskoler Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 Senest revideret

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Foreningsvedtægter. Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter

Foreningsvedtægter. Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter Foreningsvedtægter Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund Tekst: Willy Rasmussen, Søren Gøtzsche, Jan Darfelt og Asbjørn Nordam

Læs mere

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer yder driftsstøtte til humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer. Vejledning

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 5. februar 2015 [Skriv tekst] Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007.

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Norddjurs Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Beretning nr. l Delberetning for regnskabsåret 2007

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere 2. udgave august 2011 Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere Tilskudsmodtagere kan i dette dokument finde krav og retningslinjer i forbindelse med projekttilskud fra Integrationsministeriet.

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 FORENINGSGUIDEN Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 Vedtaget på Sammenlægningsudvalgsmødet den 6. december 2006 Revideret og godkendt

Læs mere