Vejledningsmøde for revisorer om regler for driftstilskud December 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledningsmøde for revisorer om regler for driftstilskud December 2014"

Transkript

1 Vejledningsmøde for revisorer om regler for driftstilskud December 2014 v. Specialkonsulent i DUFs tipsadministration Jakob Harbo Kastrup

2 Dagsorden Tilskudsordningerne Uddrag fra revisionsbekendtgørelsen Afslutning herunder sagsforløb

3 At søge tilskud hos DUF er noget særligt

4 Kompetencefordeling Dansk Ungdoms Fællesråd udsteder regler for fordeling af tilskud. Reglerne godkendes af Tipsungdomsnævnet. Kulturministeriet fastsætter regler for revision af tilskud mv. (revisionsbekendtgørelsen) DUFs Tipsudvalg sagsbehandler og afgør sagerne. DUFs sekretariat redegør, undersøger og indstiller til Tipsudvalget. Tipsungdomsnævnet er klageinstans for DUFs afgørelser. DUFs tipsadministration er omfattet af offentligheds- og forvaltningslovene.

5 Tipsregler Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011

6 Tilskudsformer 1. Driftstilskud til landsorganisationernes fri disposition 2. Anlægstilskud til sekretariater 3. InitiativStøtte til projekter

7 Generelle krav til tilskudsmodtagere Samfunds- eller foreningsengagerende (ej idræt, patient- eller sygdomsbekæmpende org. eller social forening). Landsorganisation/landsdækkende: min. 300 medlemmer og lokalt arbejde i 4 ud af 5 danske regioner. Ungdomsorganisation: Skal fremgå af aktiviteter og vedtægter. Flertal af medlemmerne med fulde medlemsrettigheder u. 30 år. Have eksisteret et år før ansøgningen og have et afsluttet årsregnskab (12 måneder) Selvstændig organisation: Politisk og økonomisk uafhængig af andre organisationer Demokratisk foreningsmæssig opbygning: Afgrænset medlemskreds, almennyttigt formål, demokratisk struktur som sikrer medlemmernes indflydelse, ingen udlodning af overskud eller formue til enkeltpersoner Organisationens aktiviteter skal være alderssvarende for medlemmerne

8 Driftstilskudsordninger SAMFUNDSENGAGERENDE Medlems- og lokalforeningsdefinitionen (kapitel 2) Kollektive medlemmer (kapitel 4) De som ikke lever op til definitionerne (kapitel 5) FORENINGSENGAGERENDE Medlems- og lokalforeningsdefinitionen (kapitel 3) Kollektive medlemmer (kapitel 4) De som ikke lever op til definitionerne (kapitel 5) ANDRE Ungdomshandicaporganisationer (kapitel 6) Indslusningsordning (kapitel 7)

9 Organisationer der ikke opfylder medlemsog/eller lokalforeningsdefinitionen (kapitel 5) Samfundsengagerende eller foreningsengagerende ungdomsorganisation Regelmæssigt lokalt arbejde i mindst fire ud af fem af de danske regioner Mindst 300 deltagere/medlemmer under 30 år Deltager/medlemmer? Definér og beskriv begrebet (sammen med revisor) i forbindelse med ansøgningen. Fremgår som oftest af vedtægter el. lign. Krav om afgrænset deltagerkreds og indflydelse på organisationens arbejde. Lokalt arbejde? Åben for forskellige måder at organisere sig på Dog stadig krav om regelmæssige aktiviteter (jf. nedenfor) Må ikke indgå i tilskudsansøgningen i andre landsorganisationer

10 Ungdomshandicaporganisationer (kapitel 6) Ungdomshandicaporganisation eller paraply Regelmæssigt lokalt arbejde i mindst to ud af fem regioner Mindst 150 deltagere/medlemmer under 30 år Deltager/medlemmer? Definér og beskriv begrebet (sammen med revisor) i forbindelse med ansøgningen. Fremgår som oftest af vedtægter el. lign. Krav om afgrænset deltagerkreds og indflydelse på organisationens arbejde. Lokalt arbejde? Åben for forskellige måder at organisere sig på Dog stadig krav om regelmæssige aktiviteter (jf. nedenfor) Større mulighed for/accept af sociale aktiviteter. Må ikke indgå i tilskudsansøgningen i andre landsorganisationer

11 Indslusningstilskud (kapitel 7) Til organisationer, der ikke tidligere har modtaget tilskud efter kapitel 2, 3, 4, 5 eller 6. Vurdering af organisationens levedygtighed og muligheder for inden for en kort årrække at kunne opfylde kravene i kapitel 2, 3, 4, 5 eller 6. En organisation kan kun modtage indslusningstilskud 2 gange.

12 De tilskudsudløsende faktorer - definitioner Lokalforeninger Medlemmer Internationale udgifter

13 Lokalforeninger

14 Lokalforeningsdefinition Mindst 10 medlemmer under 30 år Godkendt af landsorganisationen Selvstændig økonomi og godkendt regnskab Eksisteret som lokalforening i landsorganisationen i hele det forud for ansøgningsåret afsluttede regnskabsår (min. 12 måneder) Regelmæssige aktiviteter i overensstemmelse med landsorganisationens vedtægter Ingen lokalforening kan indgå i tilskudsgrundlaget i mere end én tilskudsberettiget landsorganisation

15 Krav til lokalforeninger Vedtægter (lokale, standard eller del af landsvedtægt) Lokalforeningen skal have en demokratisk struktur, således at alle medlemmers indflydelse sikres ved afholdelse af generalforsamling/medlems- eller klubrådsmøder. Medlemmerne skal have reel indflydelse på alle beslutninger der har betydning for foreningens virke - (vedtagelse af foreningens fremtidige økonomi, valg af formand og bestyrelse, vedtægtsændringer etc.) Lokalforeningen skal have fulde medlemsrettigheder i landsorganisationen. Vær derfor eks. opmærksom på kontingentrestancer til landsorg.

16 Krav til lokalforeninger selvstændig økonomi og et godkendt regnskab Selvstændig = egenråden, dvs. ingen aftaler med udeforstående om betingelser for /begrænsninger af lokalforeningens råden. Muligt at overføre over- eller underskud. Økonomi = Ikke nulregnskab Godkendt = Af vedtægtsmæssigt organ (bestyrelse, generalforsamling.) Regnskab = indtægter, udgifter, balance

17 Krav til lokalforeninger Regelmæssige aktiviteter Kravet gælder også for lokalforeninger/kollektive medlemmer/lokalt arbejde i alle andre kapitler DUF har i flere tilfælde anlagt en anden vurdering end den eksterne revisor. Regelmæssige : 4 aktiviteter er ikke pr. automatik tilstrækkeligt. DUF må ikke sætte skøn under regel. Aktivitet : Lokalt arrangeret og afholdt Som udgangspunkt for hele den lokale medlemskreds I overvejende grad formålsbestemt Bestyrelsesmøder og generalforsamlinger har ikke stor vægt

18 Krav til lokalforeninger Regelmæssige aktiviteter Jo færre lokalforeninger, desto vigtigere at vurdere hver enkelt. Det samme gælder for antallet af aktiviteter. Udarbejd evt. mappe med datooversigter fra lokalforeningerne. Det sikrer jer mere, og det letter jeres revisors arbejde. DUF har et Excel-ark, der kan benyttes. Fortsat fokus på dette emne.

19 Medlemmer

20 Medlemsdefinition Individuelle og kollektive medlemmer 1. Minimumskontingent 2. Fulde medlemsrettigheder Ikke længere krav om indmeldelsesblanket eller medlemserklæring Fortsat krav om dokumentation (stamoplysninger, opdateret adresse, alder og kontingent) De seneste fem års dokumentation af ansøgningsgrundlaget skal opbevares.

21 Minimumskontingent

22 Minimumskontingent Individuelt medlemskab Hvis et medlem skal indgå i tilskudsgrundlaget, skal medlemmet personligt have betalt et kontingent på mindst 75 kr. til organisationen eller en af dens lokalforeninger inden for det senest afsluttede regnskabsår.

23 Minimumskontingent Kollektivt medlemskab Som medlemmer defineres elevråd, studieråd eller lignende demokratisk valgt organ Hvis et medlem skal indgå i tilskudsgrundlaget, skal medlemmet have betalt et kontingent på mindst 400 kr. til organisationen inden for det senest afsluttede regnskabsår.

24 Minimumskontingent Et personligt kontingent på mindst 75 kr. årligt Det er personlig indbetaling, når kontingentet betales af: medlemmet selv Forældre/værge Stedfar eller mor Følgende er ikke personlig kontingentbetaling iht. reglerne sponsorering (eks. fra medlemmer af moderorganisation, onkel el. ven) samlede indbetalinger uden ID for hvert enkelt medlem lokalforening der betaler medlemmernes individuelle kontingent Offentlige myndigheder, botilbud, plejeforældre el. lignendes betaling af kontingent Etc

25 Minimumskontingent Følgende bør fremgå af kontingentindbetalingen: medlemmets navn, nummer eller anden unik identifikation dato for kontingentbetaling. Ved betaling umiddelbart kort før årets udløb: Se notat vedr. problemstillingen på DUF.dk/tips hvilken periode kontingentet dækker Hvis kontingentet betales kontant For kontingentindbetalingen laves en dags dato kvittering, og bilaget indgår i det almindelige bilagsmateriale til regnskabet.

26 Minimumskontingent Hvis kontingentet betales lokalt Revisionsbekendtgørelsen: revisors kontrol bør som udgangspunkt ske stikprøvevis. Dertil kommer andre revisionsmæssige beviser som etablerede procedurer, i hvilket omfang disse overholdes etc. Hvis dokumentationen opbevares lokalt, bør den omfattes af revisionen, da det er den dokumentation, der ligger til grund for landsorganisationens ansøgning til DUF. Lokal betaling øger erfaringsmæssigt risikoen for utilstrækkelig dokumentation og følgende reduktion af tilskud eller i visse tilfælde afslag. Dokumentationen skal som alt andet ifm. ansøgningen foreligge ved tidspunktet for ansøgningen.

27 Minimumskontingent Kontingentet kan selvfølgelig desuden betales via: PBS netbank giroindbetalingskort Bankindbetalingskort SMS såfremt reglernes krav i øvrigt er opfyldt og dokumenterbare

28 Minimumskontingent Hvad hvis man betaler kontingent i rater? Det samlede beløb medlemmet betaler i kontingent skal være på minimum 75 kr. indbetalt i regnskabsåret. Hvad hvis medlemmet har betalt min. 75/400 kr. for medlemskab i eksempelvis første kvartal eller første halvår? Kun medlemmer med fulde medlemsrettigheder ved udgangen af regnskabsåret kan tælle med Hvis et medlem kun har været medlem i sidste kvartal. Er det så nok med f.eks. en fjerdedel af 75/400 kr.? Nej. Kun medlemmer der i regnskabsåret har indbetalt 75 kr. vil kunne indgå i ansøgningsgrundlaget.

29 Minimumskontingent Hvem kan indgå i ansøgningen, hvis husstanden betaler mindre end 75 kr. gange antallet af personer i husstanden? Organisationen vælger selv, hvem der kan indgå så længe det i forvejen er tydeligt, hvem der er medlemmer. Må kontingentet være en del af deltagerbetalingen til et arrangement eller køb af merchandise? Så længe det på tidspunktet for betalingen er klart for medlemmet, at der er tale om kontingent (for indmeldelse), samt hvor stort beløbet til dette er, er det OK. Sørg for at der ikke opstår tvivl om hvad den økonomiske transaktion har handlet om

30 Fulde medlemsrettigheder

31 Fulde medlemsrettigheder På tidspunktet for medlemsopgørelsen regnskabsårets afslutning Afgøres på opgørelsesdagen - regnskabsårets afslutning Medlemmets indflydelse skal kunne følges fra medlemmet til organisationens ledelse. Medlemmet skal have samme rettigheder som tilsvarende medlemmer. Vurderingen foretages med respekt for organisationens egenart. Følger som hovedregel af vedtægterne

32 Fulde medlemsrettigheder Opmærksomhedspunkter Anti-kupbestemmelser Andre vedtægtsbestemte begrænsninger på stemmeret mv. Udmeldte medlemmer Inaktive medlemmer

33 Ang. udmeldte eller inaktive medlemmer Det skal være muligt at melde sig ud midt på året, hvis medlemmet ønsker det. Det er vigtigt, at medlemmet selv ved at vedkommende stadig er medlem frem til og med opgørelsesdatoen og vil vedkende sig det. Hvis org. fremtvinger en skriftlig eller mundtlig udmeldelse fra medlemmet, må man med rimelighed antage at medlemmet føler sig udmeldt og derfor skal slettes/have status som udmeldt. Vær påpasselig med at bruge begrebet udmeldelse medmindre det er det der reelt menes. Hvis DUFs revisor el. andre spørger til medlemskabet pr. opgørelsesdatoen må der ikke være tvivl om at svaret er ja. organisationens ansvar, at procedurer og dokumentation er klar og entydig og minimerer risikoen for fejlregistreringer og fejlagtig opfattelse hos medlemmet m.fl.

34 Medlemmer i udlandet Hovedregel: DUF yder ikke tilskud på baggrund af medlemmer eller lokalforeninger i udlandet. Undtagelser: Medlemmer der som en del af foreningens aktiviteter opholder sig i udlandet. Medlemmer der er på studieophold i udlandet. Medlemmer som i op til ét år opholder sig i udlandet.

35 Refusion af internationale udgifter (kun samfundsengagerende, kap. 2 og 4)

36 Internationale aktiviteter Ved internationale aktiviteter forstås arrangementer, hvor kulturmødet mellem mennesker af forskellige nationaliteter er gennemgående og dominerende.

37 Internationale udgifter 75% af landsorganisationens nettoudgifter til: 1. Ordinære medlemskontingenter til internationale organisationer 2. Internationale aktiviteter afholdt i udlandet 3. Internationale aktiviteter i Danmark Tilskuddet til den internationale virksomhed kan højst udgøre 25 % af det øvrige tilskud.

38 Internationale medlemskontingenter Landsorganisationens ordinære medlemskontingenter til: internationale organisationer eller sammenslutninger. Ikke: Internationale danske organisationer som f.eks. MS, Dansk Røde Kors, UNICEF m.fl. Andre ydelser end faste kontingenter (eks. solidaritetsbidrag, underskudsgaranti mv.).

39 Aktiviteter i UDLANDET Landsorganisationens deltagelse i internationale: Arrangementer Kurser Konferencer Seminarer Studierejser og lignende Internationale organisationers kongresser, styrelsesmøder og lignende Krav: Deltagelse skal besluttes og udgifter afholdes af landsorganisationen.

40 Internationale aktiviteter i DANMARK Landsorganisationens deltagelse i internationale: Arrangementer Kurser Konferencer Lejre mv. Møder med internationale samarbejdspartnere som organisationen/andre landsorganisationer afholder i Danmark Ikke: Kongresser, styrelsesmøder og andre vedtægtsbestemte aktiviteter i internationale organisationer. Der skal være tale om et internationalt arrangement få udenlandske gæster gør ikke et arrangement internationalt.

41 Internationale udgifter - generelt Følgende kan ikke indgå i ansøgningsgrundlaget: Lønudgifter til landsorganisationens (projekt)ansatte i forbindelse med et internationalt arrangement. Udgifter til egentlig udveksling eller forberedelsesudgifter, der ikke i sig selv er internationale aktiviteter. Husk: Brug oversigt over art, sted og deltagertal ifm. ansøgningen til DUF. Skema findes på duf.dk/tips.

42 Tilskuddet

43 Tilskuddet Type organisation Samfundsengagerende org. med individuelle medlemmer der lever op til medlems- og lokalforeningsdefinitionerne Samfundsengagerende org. med kollektive medlemmer der lever op til medlemsdefinitionen Alle andre (Foreningsengagerende org. samt samfundsengagerende organisationer der ikke lever op til definitionerne) Indslusningstilskud Tilskud på baggrund af Intervaltakster + int. refusion Skøn + int. refusion Skøn Skøn (maks kr.)

44 Tilskuddets størrelse Takstbilag i intervaller Bevillingen sammensættes af et beløb for antallet af medlemmer under 30 år samt antallet af lokalforeninger. Dertil kommer eventuel refusion af internationale udgifter.

45 Tilskuddets størrelse Skønsmæssigt fastsatte tilskud Mellem kr. (dog kr. for samfundsengagerende kollektivt organiserede) Parametre til DUFs vurdering og tilskudsfastsættelse Organisationens kategorisering Organisationens størrelse Udbredelse Omfanget af aktiviteter på landsplan Omfanget af internationale aktiviteter Egenfinansiering evne og behov Budget Formueforhold Administrative forhold

46 Revisionsbekendtgørelsen Regler for udarbejdelse af årsregnskab og revisors kontrol af ansøgningsmateriale (nr af 21. december 2006)

47 Grundlæggende Revisor opgave: At være med til at sikre, at den interne kontrol er betryggende At indberetningerne af de tilskudsudløsende faktorer er korrekte: Medlemstal/deltagere Lokalforeningstal/grupper Internationale udgifter (samfundsengagerende) Vedhæft gerne kopi af ansøgningsskema på jeres erklæring med høj sikkerhed At indberette, hvis der er forhold, der gør, at der er usikkerhed om de indberettede oplysninger At påpege evt. væsentlige svagheder At komme med forslag til forbedringer

48 Kapitel 2 Regnskabsaflæggelse 2 Bogføringen og formueforvaltningen skal i form af registreringssystemer og procedurer tilrettelægges, så de opfylder vilkårene for tilskud. Medlemsregistreringen skal være tilrettelagt på en sådan måde, at tipsreglernes krav ift. medlems- og lokalforeningsdefinitionen er opfyldt.

49 Kapitel 2 Regnskabsaflæggelse Regnskabsberetning 3, stk. 1, nr. 3 Skal indeholde en kortfattet redegørelse for anvendelsen af tilskudsmidlerne -Hvad går tilskuddet til? -Ingen formkrav Driftstilskuddet fra DUF er anvendt på følgende hovedområder: Personaleudgifter Mødeudgifter Lederudvikling -Derudover er der brugt midler på følgende særlige indsatsområder:

50 Kapitel 2 Regnskabsaflæggelse Underskrifter Regnskab underskrevet, 3, stk. 1, nr. 1 og 5 Den økonomisk ansvarlige ledelse Fortrykte navne på årsregnskaber (opfordring) Revisionsprotokollen skal også underskrives af den økonomisk ansvarlige ledelse. Husk også revisors underskrift Indsendelse af regnskab, 5, stk. 2 Senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning

51 Kapitel 2 Regnskabsaflæggelse Anvendt regnskabspraksis, 3, stk. 1, nr.4 Regnskabet skal indeholde et afsnit om anvendt regnskabspraksis Anfør evt. ændring i den anvendte regnskabspraksis og virkning af dette

52 Kapitel 2 Regnskabsaflæggelse Note i regnskabet om det samlede medlemstal og medlemstallet under 30 år, 3, nr. 8 Overensstemmelse med det oplyste på ansøgningsskemaet og i tro og love erklæringen Hvis der ikke er overensstemmelse, så forklar årsagen hertil enten i regnskabet eller andetsteds i ansøgningsmaterialet. Vær særlig OBS på de forskellige felter i ansøgningsskemaet. Pengestrømsopgørelse, 3, nr. 9

53 Kontingentrestancer Kontingentrestancer Omtal i regnskabet hvis der er kontingentrestancer (medlemmer og lokalforeninger) Øvrige tilgodehavender/diverse debitorer indeholder ikke kontingentrestancer ELLER Medlemmer med kontingentrestancer har ikke talt med i ansøgningen.

54 Kapitel 2 Regnskabsaflæggelse Modregninger bør undgås, 3, stk. 2 Bør kun foretages hvis det øger informationsværdien i regnskabet Væsentlige modregnede poster skal oplyses i noterne Ved modregning af enkelte poster, så oplys herom i afsnittet om anvendt regnskabspraksis

55 Kapitel 2 Regnskabsaflæggelse Tilskud optaget i udbetalingsåret, 4 Indtægtsføring skal ske i udbetalingsåret

56 Kapitel 2 Regnskabsaflæggelse Anlægstilskud - Tilbagebetalingsforpligtelse Tilbagebetalingsforpligtelsen af anlægstilskud opstår i Bevillingsåret. Nedskrives med 10 % årligt ophører 10 år efter bevillingsåret Samtlige anlægstilskud optaget i regnskabet, 4, stk. 2 Kontrollerer, om samtlige de anlægstilskudsbevillinger, DUF har registreret på organisationen, er medtaget som en tilbagebetalingsforpligtelse i regnskabet eller i en note Præcis angivelse. Dvs. adresse el. matrikelnr. evt. DUFs sagsnummer. Anlægstilskuds-forpligtelse optages som langfristet gæld, 4, stk. 3 Ikke tilstrækkeligt at medtage den i en note

57 Kapitel 2 Regnskabsaflæggelse anlægstilskud Opgjort egenudnyttelse og metode, 4, stk. 4 - anlægsstilskud Samme opgørelsesmetode fra år til år. Egenudnyttelsesprocenten bør fremgå for hhv. 3 og 5 år. Hjælp organisationen med at sikre en procedure, så det opdages i tide, at egenudnyttelsen er for lav.

58 Kapitel 2 Regnskabsaflæggelse Anmærkningsfri revisionspåtegning, 5, stk. 3 DUF påser, at der er en påtegning uden forbehold. Det skal fremgå, om der er forbehold eller ej. Ved forbehold i påtegningen er det DUF, der vurderer, om det er så væsentligt, at det skal have konsekvenser for bevillingen.

59 Kapitel 3 Revision Krav til hvem der udfører revisionen, 6 Autoriseret eller registreret revisor Revisorskifte, 6, stk. 2 Bestyrelsen skal underrette DUF og begrunde skiftet Tiltrædende revisor skal rette henvendelse til den fratrædende, som har pligt til at oplyse årsagen til sin fratræden.

60 Kapitel 3 Revision Revisorerklæring, 7 Revisor skal afgive erklæring med høj grad af sikkerhed om de oplysninger, der danner grundlag for DUFs behandling af ansøgning om tilskud OGSÅ evt. refusionsberettigede internationale udgifter! Skabelon på duf.dk/tips

61 Kapitel 3 Revision God offentlig revisionsskik 8 DUF påser: At det af protokollatet fremgår, at revisor har udført den krævede forvaltningsrevision, dvs. beskrivelse og konklusion DUF har særligt fokus på sparsommelighedsaspektet, men effektivitet og produktivitet skal også behandles og medtages. Vurderingen af om organisationerne har taget skyldige økonomiske hensyn følger af de normer og standarder, der gælder for offentlige organisationer iht. bl.a. Rigsrevisionens instrukser og udviklingen på området i øvrigt. To væsentlige forhold som er grundlag for DUFs vurdering: Udførlige beskrivelser af det udførte arbejde i protokollen Konklusion

62 Kapitel 3 Revision Revisionens omfang, 9 Revisor skal påpege eventuelle svagheder og give forslag til forbedringer Vigtigt at revisor er aktiv i den henseende: Organisationerne er baseret på frivillig engagement Unge personer Stor udskiftning Ofte få videnspersoner i organisationerne Aftal procedurer ved personskift i organisationerne samt andre procedurer, der øger organisationens mulighed for stabil drift og udvikling.

63 Kapitel 3 Revision Kontrol med tilskudsudløsende faktorer, 10 stk. 1 Revisor skal påse, at den interne kontrol er betryggende Revisionen udføres som udgangspunkt ved stikprøvevise undersøgelser af primær dokumentation Fokus på medlems- og lokalforeningsregistreringen DUF sikrer sig bl.a. at følgende fremgår af protokollen: Revisors undersøgelse af forretningsgangene og beskrivelse af den interne kontrol Revisors konklusion om hvorvidt den interne kontrol er betryggende At revisor har forstået medlems- og lokalforeningsdefinitionerne samt reglerne for international refusion OG stikprøvevis har kontrolleret hvorvidt de er opfyldt ifm. revision af tilskudsansøgningen. -Derfor skriv hvad I har kontrolleret for og hvordan

64 Projektion af fejl mv. Hvis der i forbindelse med kontrollen af lokalforeninger og medlemmer er foretaget stikprøver, der har givet anledning til korrektioner, skal disse projiceres på ansøgningsgrundlaget. Undtagelsen hertil er det tilfælde, hvor revisor kan påvise, at der er tale om konkrete, enkeltstående fejl. Ved projektion på ansøgningsgrundlaget skal det iagttages, om en forholdsmæssig reduktion af medlemstallet betyder, at enkelte lokalforeninger ikke længere opfylder kravet til antal medlemmer (der kan dog foretages totalkontrol af enkelte lokalforeninger, der ligger på grænsen ). Resultat af en eventuel projektion, og de forhold der er iagttaget, skal fremgå af protokollatet.

65 Kapitel 3 Revision Mindst ét uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn, 10, stk.1 Inden for regnskabsåret Dato for eftersynet Uanmeldt Konklusion Såfremt organisationen ikke har en kasse, skal der som minimum alligevel foretages beholdningseftersyn Ikke bare et krav ofte også der hvor fejl og mangler opdages

66 Kapitel 3 Revision Indhentelse af tro og love erklæring, 11 Se revisionsbekendtgørelsens eksempler Husk at DUF skal have to erklæringer: årsregnskab og ansøgningsgrundlag Revisor skal indhente disse

67 Kapitel 3 Revision Revisor skal have adgang til oplysninger, 12 Opdagelse af lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter, som har væsentlig betydning for midlernes forvaltning, 13 Meddele det til organisationens ledelse Påse at organisationen inden 3 uger giver DUF besked Pligt til at orientere DUF Henvisning til gældende revisionsbekendtgørelse, 14 bkg. nr af 21. december 2006.

68 Kapitel 3 Revision Revisionsprotokol, 15, nr. 1-5 Beskrive det udførte arbejde og konklusioner herpå Angive væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler Beskrive og konkludere på evt. dispositioner uden for formålet, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Oplysninger om det uanmeldte kasse- og beholdningseftersyn mv. Fortløbende sidenummerering, også protokollater i årets løb. DUF kræver: Beskrivelse af revisionen af medlemstal, lokalforeningstal, internationale udgifter og medlemsregistrering Husk projektion af fejl! Beskrivelse af den udførte revision af sparsommelighed, produktivitet og effektivitet DUF alene afgør organisationens kategorisering.

69 Kapitel 3 Revision Revisor skal erklære, 15, stk. 2: Om man opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser Om man under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om. Om man anser regnskabet for aflagt efter lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse samt i overensstemmelse med god regnskabsskik Om tilskud fordelt af DUF er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, samt at tilskudsgrundlaget er opgjort i overensstemmelse med de anførte betingelser i de gældende tilskudsregler

70 Revision - nyt i 2015 Kort spørgeskema som revisor skal udfylde ang. revisionen af ansøgningsgrundlaget Vil blive rundsendt snarest Ingen ændringer i krav til medlemsregistrering eller revision

71 Kapitel 3 Revision Anlægstilskud, 15, stk. 3 Er betingelserne for anlægstilskuddet opfyldte? Samme opgørelsesmetode fra år til år. Egenudnyttelsesprocenten bør fremgå for hhv. 3 og 5 år (landslejre).

72 Toårige bevillinger Organisationer, der har modtaget driftstilskud de seneste 5 år, kan vælge at søge tilskud for en toårig periode. Organisationen skal på ansøgningsskemaet markere, om man søger tilskud for en toårig periode Ikke krav om revision af medlems- og lokalforeningstal i år 2. Husk dog evt. internationale udgifter

73 Udbetaling af anden del af toårig bevilling En organisation, der har fået tildelt toårig bevilling, skal i år to ikke anvende de sædvanlige ansøgningsskemaer, men skal dog fortsat aflevere materiale til DUF inden for den normale ansøgningsfrist: Særligt ansøgningsskema evt. ansøgning om tilskud til internationale aktiviteter inkl. revisorerklæring med høj grad af sikkerhed og revisionsprotokollat tro- og loveerklæring vedr. årsregnskabet tro- og loveerklæring vedr. tilskudsansøgning årsrapport vedr. senest afsluttede regnskabsår, jf. revisionsbekendtgørelsens kapitel 2. Revisionsprotokollater

74 Tidsplan Ansøgningsfrist driftstilskud: mandag 1. juni 2015 kl. 16 I 2015 bliver der mulighed for at indsende elektronisk på duf.dk Medio juni: Eksterne kontroller udtrækkes og fordelingsbudget og takster vedtages. (Ansøgningsfrist anlægstilskud: den 2. juni og 1. december 2014 kl. 16) Sagsbehandling fra juni til oktober Spørgsmål til organisation og revisor Tipsudvalg; behandlende og afgørende udvalg Udbetaling: som regel primo november 2014

75 Gode råd Læs de seneste års spørgsmål Læs sidste års bevillingsbrev Ring eller skriv til DUF, hvis I er i tvivl - Det er (også) det, vi får løn for Besøg hvor I finder ansøgningsskemaer, regler, svar på en række spørgsmål og kontaktoplysninger på DUF.

76 Ønsker fra jer?

Vejledningsmøde for organisationer om regler for driftstilskud December 2015

Vejledningsmøde for organisationer om regler for driftstilskud December 2015 Vejledningsmøde for organisationer om regler for driftstilskud December 2015 v. DUFs tipsadministration Cathrine Næsby og Jakob Harbo Kastrup Dagsorden 1. Tilskudsordningerne 2. Uddrag fra revisionsbekendtgørelsen

Læs mere

Vejledningsmøde for organisationer om regler for driftstilskud December 2014

Vejledningsmøde for organisationer om regler for driftstilskud December 2014 Vejledningsmøde for organisationer om regler for driftstilskud December 2014 v. Specialkonsulent i DUFs tipsadministration Jakob Harbo Kastrup Dagsorden Tilskudsordningerne Uddrag fra revisionsbekendtgørelsen

Læs mere

Vejledende tjekliste til revision af driftstilskudsansøgninger til DUF. Indledning

Vejledende tjekliste til revision af driftstilskudsansøgninger til DUF. Indledning Vejledende tjekliste til revision af driftstilskudsansøgninger til DUF Indledning I forbindelse med organisationens ansøgning om driftstilskud skal revisor i henhold til 7 i Revisionsbekendtgørelsen (nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Vejledningsmøder om DUFs nye tilskudsregler 9. og 10. maj V. DUFs tipsadministration Jakob Harbo Kastrup og Cathrine Næsby

Vejledningsmøder om DUFs nye tilskudsregler 9. og 10. maj V. DUFs tipsadministration Jakob Harbo Kastrup og Cathrine Næsby Vejledningsmøder om DUFs nye tilskudsregler 9. og 10. maj 2016 V. DUFs tipsadministration Jakob Harbo Kastrup og Cathrine Næsby Dagsorden Formål med mødet Kort om regelprocessen De vigtigste regelændringer

Læs mere

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer.

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer. Notat Revisionsinstruks af januar 2016 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Vejledningsmøder om DUFs (nye) regler for driftstilskud December V. DUFs tipsadministration Jakob Harbo Kastrup og Cathrine Næsby

Vejledningsmøder om DUFs (nye) regler for driftstilskud December V. DUFs tipsadministration Jakob Harbo Kastrup og Cathrine Næsby Vejledningsmøder om DUFs (nye) regler for driftstilskud December 2016 V. DUFs tipsadministration Jakob Harbo Kastrup og Cathrine Næsby Dagsorden 1. Tilskudsordningerne særligt driftstilskud 2. International

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler BEK nr 1187 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om ydelse af driftstilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Bekendtgørelse om ydelse af driftstilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte Tilskudsregler Bekendtgørelse nr. 495 af 29. maj 2016 Bekendtgørelse om ydelse af driftstilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte Indhold Kapitel

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

1.1 Der ydes tilskud til børne- og ungeorganisationer og foreninger til det ikke-idrætslige børne- og ungearbejde.

1.1 Der ydes tilskud til børne- og ungeorganisationer og foreninger til det ikke-idrætslige børne- og ungearbejde. Lovgrundlag Landtingslove nr. 7. af. juni 2006 om fordeling af tips- og lottomidler. Indsættes. Formål og anvendelse. Der ydes tilskud til børne- og ungeorganisationer og foreninger til det ikke-idrætslige

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa BEK nr 200 af 09/03/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 044.84J.261 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2014. Antal aktive medlemmer fra 0-17 år. Medlemmerne skal være født efter 1.1.1997

MEDLEMSTILSKUD 2014. Antal aktive medlemmer fra 0-17 år. Medlemmerne skal være født efter 1.1.1997 Ansøgningsfrist 1. april 2014 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens regnskabsperiode

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa BEK nr 632 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

» Intro « » Du er kasserer «

» Intro « » Du er kasserer « KASSERER GUIDE » Intro Du er kasserer «Tusind tak fordi du har sagt ja til at være kasserer i LMU! Der er mange vigtige opgaver i LMU, og meget ofte skal der bruges penge til at gennemføre dem. Derfor

Læs mere

TIPSTILSKUD RETNINGSLINIER FOR YDELSE AF TILSKUD FRA TIPSMIDLERNE TIL DET IKKE-IDRÆTLIGE BØRNE- OG UNGDOMSARBEJDE I GRØNLAND.

TIPSTILSKUD RETNINGSLINIER FOR YDELSE AF TILSKUD FRA TIPSMIDLERNE TIL DET IKKE-IDRÆTLIGE BØRNE- OG UNGDOMSARBEJDE I GRØNLAND. TIPSTILSKUD RETNINGSLINIER FOR YDELSE AF TILSKUD FRA TIPSMIDLERNE TIL DET IKKE-IDRÆTLIGE BØRNE- OG UNGDOMSARBEJDE I GRØNLAND. KIIP OG SORLAK 1996 Indhold 1. GENERELLE RETNINGSLINIER... 4 1.1. Lovgrundlag...4

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014 Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers MUSEUM ØSTJYLLAND Revisionsprotokollat af 26. maj

Læs mere

UDKAST. Anvendelsesområde

UDKAST. Anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler og private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Oplæg om DUFs InitiativStøtte 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Kort om DUF DUF er en service- og interesseorganisation for 70 ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 22. august 2017

Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 22. august 2017 Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn 22. august 2017 Præsentation Økonomisk konsulent Kristian Laugesen krlau@holb.dk - 7236 8067 Økonomisk konsulent Sine Reitz siner@holb.dk 7236

Læs mere

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 Følgende regler gælder vedr. regnskabsaflæggelse for ikke-kommercielle radio- og tvstationer, som har modtaget tilskud fra Radio- og tv-nævnet i

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2014 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

DUFs tilskudsregler med kommentarer

DUFs tilskudsregler med kommentarer DUFs tilskudsregler med kommentarer Forord DUF giver tilskud til de demokratiske danske børne- og ungdomsorganisationer, for derigennem bl.a. at fremme unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

2. Formål: 3. Medlemskab:

2. Formål: 3. Medlemskab: VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN MUSIK & UNGDOM 1. Navn: Organisationens navn er. s hjemsted er Københavns Kommune. er medlem af Dansk Ungdoms fællesråd (DUF) og Jeunesses Musicales International (JMI).

Læs mere

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist 9. maj 2011 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål og

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler,

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE REVISIONSPROTOKOLLAT

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE REVISIONSPROTOKOLLAT Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE REVISIONSPROTOKOLLAT af 5. maj 2015 side 439 446 vedrørende årsregnskabet for 2014 1. Indledning 1.1 Årsregnskabet Som landsforbundets valgte revision har vi foretaget revision

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Økonomi & Service J.nr. 0411-00072 Den 11. maj 2017 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Vedtægter for Stilling Idrætsforening.

Vedtægter for Stilling Idrætsforening. Vedtægter for Stilling Idrætsforening. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er STILLING IDRÆTSFORENING. Aktiviteter i foreningen drives tillige under navnet SIF. Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk

Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk INTERBOOK Vejledning til foreningerne i at søge og se tilskud Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk Nye foreninger

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Danish Stem Cell Society (DASCS)

Danish Stem Cell Society (DASCS) Danish Stem Cell Society (DASCS) Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. Navn, hjemsted og formål 1 2. Foreningens medlemmer 1 3. Bestyrelsen 3 4. Generalforsamlingen 3 5. Regnskab og formue 4 Notice: For a English

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI DET FYNSKE KUNSTAKADEMI Revisionsprotokollat nr. 5 Revisionen af regnskabet for året 2007 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2007 461.512 Side 48 Til Bestyrelsen for Det Fynske Kunstakademi Revision

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013 Aftenskoler Roskilde Revision 2012 opfølgning på 2014 notat af december 2013 Opfølgning på tidligere afgivet notat Nærværende notat er en opfølgning på vores tidligere fremsendte notat af 11. december

Læs mere

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Revisionsprotokollat til årsrapport 2015

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Revisionsprotokollat til årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforbundet Frivilligt Drenge-

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

SVENDBORG MUSEUM. Revisionsprotokol. (side 16-26) Revision af årsregnskabet BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31

SVENDBORG MUSEUM. Revisionsprotokol. (side 16-26) Revision af årsregnskabet BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31 Birkemose Alle 31 6000 Kolding Tlf.: 3312 6545, Fax: 7583 2776 E-mail: kolding@kr.dk SVENDBORG MUSEUM Revisionsprotokol (side 16-26) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal

Læs mere

Vedtægter for Frit Forum København (Vedtaget den 27. marts 2010)

Vedtægter for Frit Forum København (Vedtaget den 27. marts 2010) ------------ Vedtægter for Frit Forum København ------------ (Vedtaget den 27. marts 2010) Navn 1 Foreningens navn er Frit Forum København Socialdemokratiske Studerende, eller Frit Forum København. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for SmerteDanmark

Vedtægter for SmerteDanmark Vedtægter for SmerteDanmark Indhold Vedtægter for... 1 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskab... 2 4 Organisation... 3 5 Bestyrelsens kompetence... 3 6 Generalforsamlingen... 3 7 Regnskab og

Læs mere

UDKAST. Anvendelsesområde

UDKAST. Anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelse og almen voksenuddannelse m.v. I medfør af 26, stk. 2, 3 og 5, i lov

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET Navn 1 Foreningens navn er FORENINGEN TEAM TEATRET. Foreningens bestyrelse har ret, men ikke pligt til at lade navnet beskytte gennem anmeldelse til Erhvervs- og selskabsstyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Kunsten Museum of Modern Art

Kunsten Museum of Modern Art Kunsten Museum of Modern Art Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 SkelagervejiA, 9000 Aalborg T: 9635 4000, F:

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser BEK nr 1142 af 30/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 10-22-0015 Senere ændringer til

Læs mere

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 Nordjyllands Historiske Museum Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Skelagervej 1A, 9000 Aalborg T: 9635 4000,

Læs mere

BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE REVISIONSPROTOKOLLAT

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE REVISIONSPROTOKOLLAT Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE REVISIONSPROTOKOLLAT af 7. maj 2014 side 427-434 vedrørende årsregnskabet for 2013 1. Indledning 1.1 Årsregnskabet Som landsforbundets valgte revision har vi foretaget revision

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere