Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde."

Transkript

1 NOTAT Næstved, den 17. januar 2014 Version 2 Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde. Indledning Vi har den modtaget en afrapportering fra Energitilsynet vedrørende revisor s arbejde omkring selvevalueringen af vores regnskaber for 08/09, 09/10 og 10/11. Energitilsynets afrapportering er gengivet nedenfor. Revisor og Næstved Varmeværk har efterfølende kommenteret de enkelte kritikpunkter. Sagsnr.: 13/13063 Konklusion på sekretariatets gennemgang af revisors arbejde Det er sekretariatets konklusion, at revisor i betydelig grad ikke har udført sit arbejde i henhold til selvevalueringsbekendtgørelsen og tilhørende revisionsinstruks. Vi har i forbindelse med vores særlige grundig gennemgang identificeret 7 forhold, hvor revisor ikke har udført sit arbejde i henhold til, hvad der er krævet af en selvevalueringsrevisor. Vi vil nedenfor redegøre for de identificerede forhold i revisors arbejde. 1) Anmeldelser Revisionsinstruksens 4 (2) lyder: Om anmeldelser til Energitilsynet er sket i overensstemmelse med anmeldelsesbekendtgørelsen. Priseftervisning for 2008/09 er ikke anmeldt rettidigt. Revisor har ikke gjort opmærksom på dette forhold i revisionsberetningen, hvilket anses som en mangel i selvevalueringsrevisors arbejde. Anmeldelse for 2009 skulle have været anmeldt senest den 15. september 2009, men er anmeldt den 16 september Vi har ikke anset det for væsentligt og derfor ikke gjort anmærkning herom. Indberetningen er foretaget den 15. september 2009 kl pr. mail. Energitilsynets normale indberetningshjemmeside virkede ikke, hvorfor anmeldelsen blev sendt pr. mail. Energitilsynets oplysning om, at priseftervisning ikke er fremsendt rettidigt er ikke korrekt. Vi finder derfor, at det er en uberettiget kritik. 1

2 2) Afstemning af priseftervisning til årsrapport Revisionsinstruksens 4 (2) lyder: Om anmeldelser til Energitilsynet er sket i overensstemmelse med anmeldelsesbekendtgørelsen. Vi har ikke modtaget afstemning af priseftervisning til årsrapport for de 3 år, som indgår i selvevalueringsperioden. I henhold til anmeldelsesbekendtgørelsens 2, stk. 3 skal virksomhederne indsende afstemning af priseftervisning til årsrapport til Energitilsynets register. Revisor har ikke gjort opmærksom på dette forhold i revisionsberetningen, hvilket anses som en mangel i selvevalueringsrevisors arbejde. Afstemningerne er foretaget og vi har gennemgået dem disse er indeholdt i årsrapporterne for alle tre selvevalueringsår. Afstemning mellem priseftervisningen og årsregnskabet er foretaget for alle årene og er fremsendt til Energitilsynet den , og Afstemningen er indeholdt i årsrapporten, hvilket vi også gør opmærksom på ved fremsendelse af årsrapporten. Det er således ikke korrekt, at Energitilsynet ikke har modtaget afstemningen. Vi finder derfor, at det er en uberettiget kritik. 3) Regnskabspraksis Revisionsinstruksens 4 (1) lyder: Om den regnskabspraksis, som varmeforsyningsvirksomheden har anvendt ved udarbejdelsen af priseftervisningen, er i overensstemmelse med lov om varmeforsyning og de regler, der er udstedt i henhold hertil. Revisor oplyser i sin revisionsberetning, at virksomheden ikke har tilbageført hensættelse til feriepengeforpligtelse i priseftervisningen. Revisor har endvidere taget forbehold for denne manglende korrektion i sin erklæring. Regulering af feriepengeforpligtelse er ikke en hensættelse i henhold til årsregnskabsloven og derfor heller ikke at betragte som en hensættelse i forbindelse med priseftervisningerne. Sekretariatet finder derfor, at revisors vejledning til virksomheden er mangelfuld og ikke i henhold til selvevalueringsbekendtgørelsen. 2

3 I forbindelse med selvevalueringen blev vi opmærksom på problemstillingen og drøftede den med vores kollegaer. De kunne oplyse at Energitilsynet i andre tilfælde havde godkendt at der blev indregnet feriepenge. Vi kontaktede derfor Energitilsynet og forelagde dem spørgsmålet. Efter aftale med Energitilsynet omtalte vi feriepengeforpligtelsen, som den er beskrevet i beretningen. Revisionsberetningen er udarbejdet inden praksis blev klarlagt og meldt ud fra Energitilsynets side. Det er korrekt at efter klarlægges af praksis at bemærkningen bortfalder. Vi har således håndteret feriepengeforpligtelsen i henhold til aftale med Energitilsynet. Vi finder derfor, at det er en uberettiget kritik. Vi er enige i Deloitte's sagsfremstilling og finder kritikken af revisor uberettiget. 4) Over-/underdækning Revisor identificerer i sin beretning, at den akkumulerede overdækning er t.kr. Revisor afgiver ingen anbefalinger til området. Sekretariatets gennemgang af virksomhedens anmeldelser viser, at der løbende i perioden er oparbejdet en stadig større overdækning. Virksomheden forsømmer således at foretage korrekt indregning af registrerede overdækninger i budgetterne. Revisor har ikke kommenteret eller anbefalet vedrørende dette forhold hvilket anses som en mangel i revisors arbejde. Sekretariatet skal i denne forbindelse gøre virksomheden opmærksom på, at overdækning skal tilbageføres til forbrugerne i regnskabsåret efter overdækningen er identificeret. Vejledning til budget og priseftervisning vedhæftes denne orienteringsmail. Overdækningen er korrekt indregnet og medtaget i budgettet i det efterfølgende år, men der er ikke sket en takstreduktion som følge af andre årsager. Det skal understreges at indregningen af overdækningen er korrekt behandlet i regnskabet. Vi har indregnet hele den akkumulerede overdækning i prissætningen i det følgende år, som beskrevet i varmeforsyningsloven. Energitilsynets konklusion er således ikke korrekt. Årsagen til afvigelse mellem budget og priseftervisning er specielt prissætningen af affaldsvarmeprisen fra vores varmeleverandør, som er svær at forudsige, da der verserer en række uafklarede sager i Energitilsynet omkring prissætningen af Affaldsvarmeprisen. Vi finder derfor, at det er en uberettiget kritik. 3

4 5) Værdipapirbeholdning Revisionsinstruksens 4 (6) b lyder: om placeringer af kapital i værdipapirer ved årets udgang overstiger, hvad der modsvarer virksomhedens henlæggelser som anført under 5). Revisor har forsømt, at anføre, at beholdningen overstiger de prisefterviste henlæggelser. Revisor har ikke gjort opmærksom på dette forhold i revisionsberetningen, hvilket anses som en mangel i selvevalueringsrevisors arbejde. Vi er enige i kommentaren som vi også har noteret i forbindelse med vores revision men vi har ikke omtalt det i beretningen. Det skal understreges, at der ikke er tale om en fejl i regnskabet. Der er ingen regler for hvor stor en andel af varmeværkets likvide beholdning, der må henstå i værdipapirer. NV har således også på dette område overholdt alle regler. Bemærkningen er alene et krav til revisor om at give oplysning herom til Energitilsynet i forbindelse med selvevalueringen. 6) Indskudskapital Revisionsinstruksens 4 (7 b og d) lyder: b) om kapitalkontoen kun omfatter indskud fra/udbetalinger til ejerne/andelshaverne, d) om kapitalkontoen omfatter investeringsbidrag, tilslutningsbidrag og andre engangsbetalinger. Revisor har i forbindelse med gennemgangen ikke selvstændigt taget stilling til saldoen på indskudskapitalen, men udelukkende henvist til afgørelse fra Energitilsynet vedrørende tilbageførsel af t.kr. til forbrugerne. Det forhold, at Energitilsynet har foretaget en afgørelse fritager ikke revisor for at udføre instrukserne givet i selvevalueringsbekendtgørelsen. Dette forhold anses som en fejl i revisors arbejde. Vi har kontrolleret indskudskapitalen og er enig heri og fundet den i overensstemmelse med afgørelsen fra Energitilsynet. Da den regnskabsmæssige behandling er i overensstemmelse med Energitilsynets afgørelse og vi er enige heri har vi ikke fundet anledning til at omtale det i beretningen. I samarbejde med Energitilsynet er fejlen rettet inden selvevalueringen blev gennemført. 4

5 7) Anbefalinger Revisionsinstruksens 5 lyder: Revisionsberetningen skal for hvert af hovedområderne nævnt i dette bilags 4 omfatte eventuelle konstaterede fejl og revisors vurdering heraf samt i tilfælde af, at der er konstateret fejl en beskrivelse af varmeforsyningsvirksomhedens muligheder for at rette op på forholdene og for at iagttage reglerne fremadrettet. Revisionsberetningen skal omfatte alle fejl vedrørende hovedområderne, også fejl, der ikke er så væsentlige, at revisor i erklæringen finder anledning til at tage forbehold for, om reglerne om priser i eller i henhold til lov om varmeforsyning i al væsentlighed er overholdt. Revisor har ikke til de enkelte afsnit afgivet anbefalinger, men udelukkende identificeret fejl og mangler. Revisor har forsømt, at afgive anbefalinger til virksomheden hvilket anses som en mangel i revisors arbejde. Vi har løbende rapporteret til ledelsen omkring anbefalinger, men der er ikke foretaget en skriftlig afrapportering. Energitilsynets præmis om fejl og mangler i NV's materiale er ikke korrekt, hvorfor revisor ikke har forsømt at afgive anbefalinger til hvorledes fejl og mangler skal rettes. Vi har ikke på noget tidspunkt savnet råd eller vejledning fra revisor. Afslutning Kontrollen som er beskrevet i dette brev anvendes udelukkende som en del af sekretariatets vurdering af revisors arbejde i forbindelse med selvevalueringsarbejdet. Der er således ikke tale om en afgørelse. Da sekretariatet har fundet forhold i revisors beretning, som ikke er i overensstemmelse med varmeforsynings bestemmelser eller i forhold til selvevalueringsbekendtgørelsen modtager I vores konklusion til orientering, af hensyn til Jeres fremtidige anmeldelser. Vi skal gøre ledelsen opmærksom på, at kontrollen beskrevet i dette brev ikke har givet anledning til oprettelse af separat sag i sekretariatet. Såfremt I skulle have spørgsmål eller kommentarer til ovenstående er I velkommen til at kontakte nedenstående. 5

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ J.nr. 6445-0208 Kontrol af Investeringsforeningen Etik Invests årsrapport 2007 Indledning Finanstilsynet

Læs mere

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 25. november 2014 26. november 2014 Varme 13/12521 /MLD Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet (2. behandling) Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet

Læs mere

Gedser Fjernvarme A.m.b.a.

Gedser Fjernvarme A.m.b.a. vedrørende Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Nykøbing

Læs mere

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 24. juni 2014 7. juli 2014 Varme 13/12521 /MLD Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet udkast til ændret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

analyse: Overdækninger

analyse: Overdækninger 58 ENERGITILSYNET analyse: Overdækninger i fjernvarmesektoren 133 varmevirksomheder har de seneste to år i træk haft en overdækning samtidig med, at overdækningen i det seneste år har oversteget 10 procent

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger Indledning Anlæg og virksomheder nævnt i 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014) skal

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen Strandvejen 25 7800 Nykøbing Mors

BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen Strandvejen 25 7800 Nykøbing Mors BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen Strandvejen 25 7800 Nykøbing Mors 14. december 2011 Sag 2010-0023093 /ave Offentliggørelse af undersøgelse

Læs mere

K e n d e l s e: Den 4. marts 2013 blev der i sag nr. 111/2011. Erhvervsstyrelsen. mod. statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B

K e n d e l s e: Den 4. marts 2013 blev der i sag nr. 111/2011. Erhvervsstyrelsen. mod. statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B Den 4. marts 2013 blev der i sag nr. 111/2011 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 29. november 2011 har Revisortilsynet

Læs mere

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af den 15. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 68/2013 Revisortilsynet mod Jørgen Tjørning afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. maj 2013 har Revisortilsynet klaget over tidligere statsautoriseret

Læs mere

Den 3. januar 2010 blev i sag nr. 72/2008-S. Skat. mod

Den 3. januar 2010 blev i sag nr. 72/2008-S. Skat. mod Den 3. januar 2010 blev i sag nr. 72/2008-S Skat mod statsautoriseret revisor Claus Tanggaard Jacobsen samt Revisionsvirksomheden KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab CVR nr. 53

Læs mere

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 56/2010 A v/a mod Statsautoriseret revisor B og Statsautoriseret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 6. oktober 2014 blev der i sag nr. 74/2013 A mod statsautoriseret revisor Ole Olsen og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 21. juni 2013 og 9. juli 2013 har A i

Læs mere