Miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på ejendommen Gettrupvej 23, 9500 Hobro. 8. marts 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på ejendommen Gettrupvej 23, 9500 Hobro. 8. marts 2016"

Transkript

1 Miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på ejendommen Gettrupvej 23, 9500 Hobro Inkl. genbehandling 8. marts 2016 Virksomheden: Gettrup Nygaard ApS Beliggenheds adresse: Gettrupvej 23, 9500 Hobro Ejer af ejendommen og ansøger: Gettrup Nygaard ApS: Ejer af dyreholdet: Gettrup Nygaard ApS, (kvægholdet ejes af Gerrit Ekkel, Gettrupvej 29, 9500 Hobro) CVR nr.: CHR nr.:

2 Stamblad: Virksomhedens ejer og kontaktperson Ejer: Gettrup Nygaard ApS, Mariagervej 70, 9500 Hobro Virksomhedens adresse Virksomhedens matrikelnumre Kommune Kontaktperson: Morten Thorsgaard Gettrupvej 23, 9500 Hobro Gettrup, Hobro Jorder 14b Gettrup, Hobro Jorder 3c Gettrup, Hobro Jorder 3a Mariagerfjord Kommune CVR-nr. - CHR-nr. CVR nr , CHR nr Ejendomsnummer Betegnelse Journal nr. 12 (inkl. genbehandling) P Læsevejledning Denne miljøgodkendelse består af 4 kapitler samt relevante bilag. Første kapitel indeholder en beskrivelse af de generelle forhold for miljøgodkendelsen, herunder bl.a. gyldighed og klagevejledning. Andet kapitel indeholder vilkår for miljøgodkendelsen. Her beskrives vilkår for diverse drifts- og forvaltningsmæssige forhold, som skal overholdes for at miljøgodkendelsen kan godkendes af myndigheden. Tredje kapitel indeholder Mariagerfjord Kommunes vurdering af de miljømæssige forhold i forhold til husdyrbruget der godkendes, ud fra gældende lovgivning m.m. Fjerde kapitel indeholder en samlet vurdering af det godkendte projekt. Bilagene indeholder bl.a. kort og planer over bygninger og arealer, beredskabsplan m.m. 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE: STAMBLAD: GENERELLE FORHOLD TIL MILJØGODKENDELSE IKKE TEKNISK RESUMÉ GODKENDELSE GYLDIGHED GENERELT KLAGEVEJLEDNING OFFENTLIGGØRELSE VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN GENERELT UHELD OG RISICI ÅRSPRODUKTION AMMONIAKFORDAMPNING FRA STALD OG LAGER OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING HÅNDTERING AF HUSDYRGØDNING TRANSPORT HÅNDTERING AF MARKSPRØJTE LUGT SPILDEVAND STØJ SKADEDYR STØV LYS OLIE OG KEMIKALIER AFFALD UDBRINGNINGSAREALER ENERGI M.M TILSYN, KONTROL OG EGENKONTROL MILJØREDEGØRELSE OG VURDERING KORT RESUMÉ ANLÆGGET OG EJENDOMMEN Bygninger Afstandskrav Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Energi og vand Affald Spildevand Transport Støjkilder Støv Risici og afværgeforanstaltninger Skadedyr Olie og kemikalier Lysforhold Lugt PRODUKTIONEN Foder Husdyrgødning produktion og opbevaring BEDST TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT) Vurdering af bedriftens ammoniakemission i forhold til BAT Management Foder Staldindretning

4 3.4.5 Forbrug af vand og energi Opbevaring af husdyrgødning Udbringning Fravalg af staldteknologi Samlet vurdering UNDERSØGTE ALTERNATIVER OPHØR AF HUSDYRBRUGET EGENKONTROL NATUR OG VAND Ammoniak Tab af næringsstoffer til overfladevand Kvælstofudvaskning til grundvandet SAMLET VURDERING BILAG 1: HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED BILAG 2: UDBRINGNINGSAREALER BILAG 3: BRUTTOAREALKORT BILAG 4: SITUATIONSPLAN BILAG 5: KOMMUNEPLAN BILAG 6: AMMONIAKBEREGNING OG NATURA BILAG 7: NATURA 2000-OMRÅDE NR

5 1. Generelle forhold til miljøgodkendelse 1.1 Ikke teknisk resumé Gettrup Nygaard ApS ønsker godkendelse til at udvide husdyrbruget beliggende på Gettrupvej 23, 9500 Hobro, jf. 12 i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (lov nr af 20. december 2006). Ansøgningen er modtaget via det digitale ansøgningssystem Beregninger af anlæggets miljøpåvirkninger er foretaget i dette system. Mariagerfjord Kommune har foretaget vurderingen på baggrund af det indsendte ansøgningsskema nr , version 4. Baggrund Gettrup Nygaard ApS fik den 18. november 2014 en miljøgodkendelse efter husdyrlovens 12. Miljøgodkendelsen blev påklaget af en af de omkringboende. Natur- og Miljøklagenævnet hjemviste den 10. juni 2015 Mariagerfjord Kommunes afgørelse til fornyet behandling (NMK ). Nævnet anfører i forbindelse med deres afgørelse, at der i den pågældende sag har været en fejl i it-ansøgningssystemets beregning af konsekvensradius. Klager er på den baggrund ikke blevet hørt, da kommunen, ud fra it-ansøgningssystemets beregninger, havde vurderet, at hans ejendom var beliggende uden for konsekvensområdet. Gettrup Nygaard ApS har på ny indsendt sin ansøgning til Mariagerfjord Kommune om godkendelse til at udvide husdyrbruget. I forbindelse med den nye ansøgning har Gettrup Nygaard ApS ønsket en mindre ændring i det tidligere godkendte udbringningsareal. Genbehandlingen af den hjemviste sag, er sagsbehandlet i denne miljøgodkendelse. Produktionsændring Gettrup Nygaard ApS ønsker at ændre ejendommens nuværende produktion fra 290 DE i kvæg til en produktion på 227 DE bestående af kvæg og fjerkræ. Produktionen vil efter ændringen bestå af hønniker samt 50 malkekøer og 200 kvier. Husdyrholdets sammensætning: Nudrift Ansøgt Malkeko, tung race, Sengestald med spalter kanal, linespil Kvie/stud, tung race 6 mdr. kælvning, Sengestald med spaltegulv kanal, linespil Småkalv, tung race (0-6 mdr.), Dybstrøelse (hele arealet) Hønnike, Rugeæg HPR, gulvdrift, produktionstid 119 dage Antal DE Antal DE , , , , ,27 0 0,00 0 0, ,71 I alt 284,75 339,77 227,62 Anlægsændringer I forbindelse med ændringen skal der opføres et nyt staldanlæg til hønniker. Det ansøgte staldanlæg vil blive opført uden tilknytning (i en afstand af omkring 620 m) til det eksisterende staldanlæg på Gettrupvej 23. (Se evt. situationsplanen på bilag 4.) Tidligere meddelte afgørelser Husdyrbruget har en screeningsafgørelse om ikke-vvm pligt fra Nordjyllands Amt fra 27. december 2005 (j.nr ) til at udvide dyreholdet til 178 malkekøer, 78 kvier og 38 småkalve. 5

6 Lugt De korrigerede geneafstande for husdyrbruget er beregnet til hhv. 148 m for enkelt bolig på Lyshøjvej 4 og 16 m for enkelt bolig på Gettrupvej 19, 415 m for samlet bebyggelse og 569 m for byzone m.v. De faktiske afstande fra lugtcentrum til henholdsvis enkelt bolig, samlet bebyggelse og byzone minimum for enkelt bolig 164 m (til Gettrupvej 19) og 443 m (til Lyshøjvej), for samlet bebyggelse 1625 m og for byzone 2732 m, hvilket betyder, at lugtgenekriteriet er overholdt. Dyretryk og udbringningsarealer Ejede og lejede udbringningsarealer udgør 143 ha. Det ansøgte projekt på Gettrupvej 23 er på 228 DE. Samlet medfører dette et dyretryk på udbringningsarealerne på 1,6 DE/ha. BAT Der er beregnet et BAT-emissionskrav for emissionen af ammoniak fra husdyrbruget på 4053 kg N/år. Der installeres skrabeanlæg i den eksisterende kostald. Husdyrbrugets ammoniakemission kommer herved til at ligger under BAT kravet. Ammoniak Miljøgodkendelsen omfatter en godkendelse af anlægget og arealer til udbringning af husdyrgødning. Projektet medfører en ammoniakemission fra stald og lager på ca kg N/år fra den samlede bedrift, hvilket er en stigning på ca kg N/år i forhold til nudriften. Anlægget ligger ca. 0,8 km nordvest for nærmeste Natura 2000-område nr. 3, Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk. Der er lavet en vurdering af påvirkningen på de arter og naturtyper, der udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. I nærheden af anlægget og udbringningsarealerne ligger der natur beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Mariagerfjord Kommune vurderer, at miljøgodkendelsen ikke giver anledning til at stille vilkår i forhold til natur beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Overfladevand Ansøgningen overholder husdyrgodkendelseslovens gennerelle krav til Kvælstof og fosfor. Det er vurderet at godkendelsen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af habitatområder, jf. Miljøstyrelsens vejledning. Grundvand Ejendommen har ingen arealer i nitratfølsomme indvindingsområder eller i vandværkers indvindingsoplande. 1.2 Godkendelse Mariagerfjord Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse af husdyrbruget på ejendommen beliggende på adressen Gettrupvej 23, 9500 Hobro. Afgørelsen meddeles i medfør af Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og på de angivne vilkår. Der skal gøres opmærksom på, at miljøgodkendelsen ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse eller dispensation efter anden lovgivning. Miljøgodkendelsen gælder hele husdyrbruget med tilhørende arealer og omfatter hønniker samt 50 malkekøer og 200 kvier. Endvidere omfatter miljøgodkendelsen opførelse af en hønnikestald. 6

7 Afgørelsen om miljøgodkendelse meddeles på baggrund af, at Mariagerfjord Kommune vurderer, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til naboer, landskab, natur og miljø. Husdyrbruget skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen og supplerende oplysninger, indkommet til Mariagerfjord Kommune i forbindelse med sagsbehandlingen, med mindre vilkårene i denne miljøgodkendelse og generel lovgivning stiller skærpede krav. 1.3 Gyldighed Miljøgodkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra denne afgørelses meddelelse. Med udnyttet menes, at det ansøgte byggeri er taget i brug, og at der er indsat et dyrehold svarende til opstart af den ansøgte produktion. Den fulde årsproduktion behøver således ikke at være opfyldt 2 år efter meddelelse af miljøgodkendelse. Hvis miljøgodkendelsen ikke har været helt eller delvis udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, som ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. Husdyrbrugets miljøgodkendelse skal, jf. 17 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Den første revurdering skal dog foretages, når der er forløbet 8 år. Første revurdering er planlagt påbegyndt i Denne godkendelse omfatter kun forhold, der reguleres i henhold til miljøbeskyttelsesloven og husdyrloven med tilhørende bekendtgørelser. Øvrige tilladelser efter andre lovgivninger skal indhentes særskilt, f.eks. byggeloven, naturbeskyttelsesloven, brandloven og arbejdsmiljøloven. Hvor intet andet er angivet, er godkendelsens vilkår gældende fra det tidspunkt hvor en udnyttelse af godkendelsen påbegynder. 1.4 Generelt Miljøgodkendelsen tager udgangspunkt i gældende lov og vejledninger vedrørende husdyrbrug og indeholder vilkår for husdyrbrugets indretning, drift og kontrol. Vilkårene er stillet på baggrund af de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet samt det supplerende materiale, der er fremkommet under sagsbehandlingen. Miljøgodkendelsen indeholder en vilkårsdel samt en del med miljøredegørelse og miljøvurdering. I miljøvurderingen gøres der rede for konsekvenserne af det ansøgte projekt ved vurdering af påvirkningen for omkringboende og miljøet i bred forstand herunder bl.a. grundvand, overfladevand, natur og landskab. Mariagerfjord Kommune har udarbejdet miljøgodkendelsen under hensyntagen til gældende kommuneplan. Ansøgningen er en 12 ansøgning og har været igennem en foroffentlighedsperiode fra 15. december 2015 til og med 6. januar Der indkom ingen kommentarer i perioden, dog har en borger henvendt sig og bedt om at få ansøgningen om miljøgodkendelse tilsendt. Herudover har Danmarks Naturfredningsforening generelt ytret ønske om at modtage udkast til miljøgodkendelser til kommentering Udkastet til miljøgodkendelsen har været i 6 ugers høring hos ansøger, konsulent, naboer m.m. fra 15. januar til 26. februar I høringsperioden har Mariagerfjord Kommune modtaget nedenstående bemærkninger fra en beboer i området: 7

8 Hermed fremsendes mine bemærkninger til: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af ændring af husdyrproduktion på ejendommen Gettrupvej 23, 9500 Hobro. Idet jeg henviser til den allerede indsendte klage (vedhæftet) vil jeg meddele, at jeg påtænker at påklage en evt. tilladelse. Dette med udgangspunkt i de nævnte lugtgener. Herunder beregningen, og at produktionen har indflydelse på min ejendomsværdi. Ydermere vurderer jeg, at barmarksplaceringen ikke kan begrundes. Henviser til den allerede indsendte klage. Jeg rejser samtidig spørgsmålet, om ikke min klage over etableringen burde have været behandlet, inden denne yderligere udvidelse. Mariagerfjord Kommunes bemærkninger til det indsendte høringssvar: Det indsendte høringssvar og den tidligere indsendte klage vedrører forhold som beregning af lugtgener og konsekvensradius i den forbindelse, manglende genbehandling af den tidligere påklagede miljøgodkendelse, opførelse af staldbygning uden tilknytning til eksisterende byggeri samt ejendomsværdiforringelse. Mariagerfjord Kommune har følgende bemærkninger til disse forhold: Gettrup Nygaard ApS fik den 18. november 2014 en miljøgodkendelse efter husdyrlovens 12. Miljøgodkendelsen blev påklaget, og Natur- og Miljøklagenævnet hjemviste den 10. juni 2015 Mariagerfjord Kommunes afgørelse til fornyet behandling (NMK ). Nævnet anfører i forbindelse med deres afgørelse, at der i den pågældende sag har været en fejl i it-ansøgningssystemets beregning af konsekvensradius. Klager er på den baggrund ikke blevet hørt, da kommunen, ud fra it-ansøgningssystemets beregninger, havde vurderet, at hans ejendom var beliggende uden for konsekvensområdet. Genbehandlingen af den hjemviste sag, er sagsbehandlet i nærværende miljøgodkendelse. (i forbindelse med at Gettrup Nygaard ApS har genindsendt sin ansøgning til Mariagerfjord Kommune har de ønsket en mindre ændring af det tidligere godkendte udbringningsareal.) I forbindelse med genbehandlingen er konsekvensradius, efter Natur- og Miljøklagenævnets vejledning, blev beregnet efter den mest lugttunge fjerkræskategori ( burhøns ), og den beregnede konsekvensradius i forbindelse med genbehandlingen vurderes derfor så rigeligt at være dækkende for projektet. Beregning og vurdering af lugtgener i øvrigt er vurderet i afsnittet Lugt. Forringelse af ejendomsværdi er ikke et hensyn som kommunen kan varetage med husdyrloven. Forholdet vedr. den nye stalds placering uden tilknytning til eksisterende er nøje vurderet af Mariagerfjord Kommune i forbindelse med sagsbehandlingen. Kommunens vurderinger fremgår af afsnit Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold. 1.5 Klagevejledning I henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kapitel 7, kan der klages over miljøgodkendelsen af ansøgeren, Miljøministeriet samt enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse myndigheder og organisationer, der er angivet i lovens Udnyttelse af miljøgodkendelse i klageperioden og imens eventuel klage behandles sker på eget ansvar. Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over denne afgørelse, efter husdyrbrugslovens regler. 8

9 En eventuel klage indsendes via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via borger.dk eller virk.dk. Klagefristen er 4 uger og udløber tirsdag den 5. april 2016 kl En eventuel klage skal være modtaget senest dette tidspunkt. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i Klageportalen. Klagen bliver første sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage. Vejledning om klagereglerne kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis 1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 4. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 5. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen. Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort. 9

10 1.6 Offentliggørelse Miljøgodkendelsen vil blive offentliggjort tirsdag den 8. marts 2016 ved annoncering på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside. Der vil være en kort henvisning til annonceringen i ugeavisen samme dag. Mariagerfjord Kommune Charlotte Speich Biolog 10

11 Kopi af udkast til miljøgodkendelsen er sendt til: Konsulent: Christian Bach Knudsen, Agri Nord, Danmarks Naturfredningsforening, Naboer: o Gettrup Mark Vindmøllelaug I/S, Skovbakken 67, 9240 Nibe o Claus Storgaard Nielsen, Buen 4, 9500 Hobro o Anja Westphal, Buen 2, 9500 Hobro o Henrik Serritzlev, Buen 2, 9500 Hobro o Joan Fisker Roloff, Gettrupvej 19, 9500 Hobro o Henrik Roloff, Gettrupvej 19, 9500 Hobro o Betinna Meyer Hansen, Gettrupvej 26, 9500 Hobro o Søren Gaardbo Hansen, Gettrupvej 26, 9500 Hobro o Lambertus Wilhelmus Maria Derks, Løgstørvej 153, 9610 Nørager o May Birgitte Jensen, Gettrupvej 27, 9500 Hobro o Lars Jensen, Gettrupvej 27, 9500 Hobro o Niels Gärtner, Gettrupvej 34, 9500 Hobro o Ellen Jansen Bertelsen, Strandholtvej 11, 9500 Hobro o Bjarne Møller Bertelsen, Strandholtvej 11, 9500 Hobro o Verner Hansen, Gettrupvej 19 B, 9500 Hobro o Kirsten Hansen, Gettrupvej 19 B, 9500 Hobro o Orla Juul Nielsen, Gettrupvej 17, 9500 Hobro o Ruth Lisbeth Nielsen, Gettrupvej 17, 9500 Hobro o Henrik Wessel Fyhn, Lyshøjvej 4, 9500 Hobro Andre parter: o Gerrit Ekkel, Gettrupvej 29, 9500 Hobro Kopi af miljøgodkendelsen er sendt til: Konsulent: Christian Bach Knudsen, Agri Nord, Henrik Wessel Fyhn, Lyshøjvej 4, 9500 Hobro Naturstyrelsen Aalborg, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1, 1651 København V, Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 3, Postboks 2188, 1017 København K, Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N, Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København, Dansk Ornitologisk Forening, Nordjyllands lokalafdeling, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet i Nordjylland, v/børge Poulsen, Øvrige naboer, parter m.fl. er orienteret om den endelig miljøgodkendelse. 11

12 2. Vilkår for miljøgodkendelsen Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser gældende for erhvervsmæssigt husdyrhold også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne godkendelse. Miljøgodkendelsen meddeles på de nedenstående vilkår. 2.1 Generelt 1) Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter (anlæg og dyrehold CHR nr ) på Gettrupvej 23, 9500 Hobro og samtlige arealer under CVR nr ) Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningen og med de ændringer der fremgår af godkendelsens vilkår. 3) Godkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i dyreholdet, herunder stalde, gødningsopbevaringsanlæg, udbringningsarealer og lignende, før ændringen er godkendt af Mariagerfjord Kommune. 4) Ændringer i ejerforhold eller af driftsansvaret skal meddeles til kommunen inden eller lige umiddelbart efter ændringen. 5) Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 2 år efter, at denne er meddelt. 6) Bedriften skal underrette tilsynsmyndigheden: om besætningens/produktionens størrelse den 8. marts (2 år efter godkendelsens dato) når besætningen er nået op på 228 DE 7) Ved ophør af bedriften skal nedenstående forureningsbegrænsende foranstaltninger udføres. For så vidt bygningerne ikke længere har brugsmæssig værdi nedrives disse af autoriseret nedbrydningsfirma og byggematerialer bortskaffes efter reglerne i affaldsregulativet. Mariagerfjord Kommune kontaktes før ophør. Gyllebeholder, fortank med rørsystemer, gyllekanaler/kummer m.v. skal tømmes og rengøres. Hvis gyllebeholderen ikke skal anvendes, tages den ud af drift som beskrevet i 10- års beholderkontrollen Alle staldafsnit skal tømmes for husdyrgødning, der bortskaffes efter regler om udbringning af husdyrgødning. Ensilagestakke fjernes og foderbeholdere tømmes Alle olietanke skal tømmes. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til Mariagerfjord Kommunes affaldsregulativer. 12

13 Staldbygninger samt foder- og gødningsopbevaringsanlæg der ikke længere anvendes, skal vedligeholdes så de ikke henstår i forfald efter de gældende regler og definitioner i byggeloven, eller skal alternativt nedrives. 2.2 Uheld og risici 8) Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt at anmelde dette til: Alarmcentralen, tlf.: 112. og efterfølgende straks at underrette: Tilsynsmyndigheden, Mariagerfjord Kommune, tlf.: En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være kommunen i hænde senest en uge efter hændelsens indtræden. Det skal af redegørelsen fremgå, hvilke tiltag der er, eller påregnes iværksat for at hindre tilsvarende fremtidig forureningshændelser. Til de unormale driftssituationer henregnes i denne forbindelse udslip, svigt og momentane standsninger. Ved driftsforstyrrelser og uheld har den driftsansvarlige pligt til at følge beredskabsplanen og træffe de fornødne foranstaltninger, for at afværge følgerne af uheldet bedst muligt. 9) Der skal forefindes en opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Planen skal være tilgængelig og synlig for ejendommens ansatte og øvrige der færdes på bedriften. 2.3 Årsproduktion 10) Ejendommen har tilladelse til hønniker (119 dage, stipladser) samt 50 malkekøer og 200 kvier, i alt svarende til 228 DE. 11) Den godkendte husdyrproduktion skal være jævnt fordelt over året. 2.4 Ammoniakfordampning fra stald og lager 12) I kostalden (staldafsnit ST ) skal der anvendes robotskraber. 13) Robotskraberen skal indstilles til at skrabe gangarealet ved foderbordet hver time. Øvrige gangarealer skal skrabes hver fjerde time. 14) Robotskraberen skal skrabe 800 m² i døgnet. 15) Skraberen skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget. Kun komposteret dybstrøelse med en tørstofprocent over 30 % må opbevares i en markstak. Markstak skal være overdækket med et materiale, som regnvand ikke kan trænge igennem. 2.5 Opbevaring af husdyrgødning 16) Gyllebeholderne skal have overdækning i form af naturligt flydelag eller lignende, som skal kontrolleres og opretholdes efter de til enhver tid gældende regler herom. 13

14 Umiddelbart efter udkørsel af gylle fra gyllebeholder med flydelag, skal åben gylleoverflade dækkes af et betydeligt lag halm, indtil flydelaget er dannet efter 1-2 uger. 17) Kompost eller kompostlignende dybstrøelse må højest ligge samme sted i 12 måneder og må ikke placeres samme sted igen før efter 5 år. 18) Markstakke med dybstrøelse må ikke placeres nærmere end 300 m fra 3 naturområder. 19) Tidspunkt samt placering af markstak skal indtegnes på kortmateriale. 2.6 Håndtering af husdyrgødning 20) Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, og eventuelt spild skal straks opsamles. 21) Udbringning af husdyrgødning må ikke ske nærmere end 200 m fra naboer på lør-, søn- og helligdage af hensyn til de omkringboende. 22) Pumpning, omrøring og udkørsel må ikke foretages på lørdage, søndage samt helligdage. 23) Ved hver gylletank, hvor der forekommer påfyldning af gyllevogn, skal der anlægges en tankplads, således at spild kan opsamles. Pladsen skal mindst have en tæthed og faldforhold svarende til kravene til møddingpladser i overensstemmelse med Landbrugets Byggeblad for møddingplads. Afløbet/pumpebrønden skal dimensioneres således at også et større spild kan opsamles. Såfremt påfyldningen af gylle sker med selvlæssende fyldetårn eller tilsvarende metode til at undgå spild, kan husdyrbruget vælge ikke at etablere tankpladsen. 24) Udbringning af gødning mm. må ikke foretages på jord som er vandmættet, oversvømmet, frossen eller dækket af sne samt på stejle skrånende arealer, hvor der er risiko for afstrømning 2.7 Transport 25) Transport af dyr og foder til og fra ejendommen skal ske således, at tilsynsmyndighed vurderer, at der tages størst mulig hensyn til omgivelserne. 26) Transport af dyr til og fra ejendommen skal fortrinsvist ske mandag til fredag i tidsrummet kl ) Transport af foder til og fra ejendommen skal fortrinsvist ske på hverdage mellem Håndtering af marksprøjte 28) Ved påfyldning af vand til marksprøjte skal det sikres, at der ikke kan ske tilbageløb til vandforsyningsanlæg. Der skal som minimum være 20 cm luft mellem vandtilløb og sprøjtebeholderen. 14

15 2.9 Lugt 29) Lugtgener hos naboer skal minimeres ved at: a. sprede gødning om dagen, hvor der er en sandsynlighed for, at naboerne ikke er hjemme, samt undgå weekender og helligdag b. tage hensyn til vindretningen i forhold til naboerne 30) Lugtbidraget fra staldene skal sikres begrænset ved en god og hensigtsmæssig staldhygiejne og rengøring af samtlige staldafsnit for foder- og gødningsrester. 31) Såfremt der efter kommunens vurdering opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentlig større end grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger 2.10 Spildevand 32) Al vask af maskiner og redskaber, skal foregå på en støbt, fast plads hvor bortledning af spildevandet sker til en opsamlingsbeholder. Udbringning skal ske jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens regler for udbringning. 33) Afløb fra stald og vaskepladser skal føres gennem tætte og lukkede ledninger med afløb til gyllesystemet, eller anden tæt opsamlingsbeholder der er godkendt til formålet. 34) Hvis der er afløb, eller der etableres afløb, fra kørefaste arealer omkring staldbygninger, gødningsopbevaringsanlæg og lign. med transport af husdyrgødning, hvor der kan forekomme spild af gødning, foder el. lign., skal disse føres gennem tætte og lukkede ledninger med afløb til gyllesystemet, eller anden tæt opsamlingsbeholder der er godkendt til formålet. 35) Øvrigt overfladevand, herunder tagvand, som udledes til faskine eller vandløb, skal overholde gældende afstandskrav og må ikke give anledning til gener for de omkringboende eller til forurening eller negativ påvirkning af recipienten Støj 36) Virksomhedens samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal, må ikke overskride følgende værdier: Mandag-fredag kl Lørdag kl Mandag-fredag kl Lørdag kl Søn- og helligdag Kl Mandag-fredag kl Lørdag kl Søn- og helligdag kl db(a) 45 db(a) 40 db(a) Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj skal derfor gælde al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften. 37) Husdyrbruget skal, for egen regning, dokumentere, at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, medmindre den seneste kontrol viser, at støjvilkår ikke kan overholdes. Støjmålinger skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjvejledninger og foretages i punkter som forinden aftales med tilsynsmyndigheden. Støjmåling skal udføres af et akkrediteret firma. 15

16 38) Den for et område gældende støjgrænse anses for overholdt, hvis de målte eller beregnede værdier - fratrukket ubestemtheden på målingen - er mindre end eller lig med støjgrænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes jf. Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjvejledninger 39) Viser kontrolmålingen en overskridelse af de fastsatte støjgrænser, kan tilsynsmyndigheden kræve, at der iværksættes støjreducerende tiltag Skadedyr 40) Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse - som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinier fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. 41) Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.). Ved konstatering eller mistanke om rotter eller andre skadedyr skal der ske underretning til autoriseret firma jf. gældende retningslinier. 42) Ejendommen skal sikres og renholdes således, at rotters levemuligheder på ejendommene begrænses mest muligt Støv 43) Driften må ikke medføre støvgener uden for ejendommens eget areal, herunder heller ikke i forbindelse med transport til og fra ejendommen, som af tilsynsmyndighed skønnes at være væsentlige. 44) Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås, f.eks. med melcykloner eller anden støvbegrænsende foranstaltning Lys 45) Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for omboende. 46) Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at bedriften giver anledning til lysgener, skal bedriften lade udarbejde en handlingsplan og derefter gennemføre denne. Handlingsplanen skal godkendes af tilsynsmyndigheden Olie og kemikalier 47) Spildolie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg. Beholderne skal være beregnet til formålet og skal være tydelig mærket med angivelse af indhold. Oplag af må ikke medføre forurening eller risiko for forurening af omgivelserne, herunder af jord, vandområder, grundvand, luft eller kloak. 48) Oplagspladsen skal som minimum være overdækket med et halvtag og indrettes med fald, fordybning eller opkant så en mængde, mindst svarende til indholdet af den største beholder, tilbageholdes ved spild eller lækage. 49) Eventuelt spild af olie skal straks opsamles af velegnet absorptionsmateriale. 50) Medicin skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende. 16

17 51) Opbevaring af diesel- og fyringsolie skal til enhver tid ske i en typegodkendt beholder således, at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. 52) Tankning skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand Affald 53) Affald skal opbevares og bortskaffes efter kommunens til en hver tid gældende regulativer. 54) Bedriftens olie- og kemikalieaffald skal til enhver tid opbevares i tæt emballage, afskærmet mod nedbør og uden mulighed for afløb til kloak, jord, overfladevand eller grundvand. Opbevaringen skal ske således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder. 55) Indtil selvdøde og aflivede dyr er blevet afhentet, skal de opbevares på en skyggefuld afhentningsplads i tilknytning til den pågældende besætning. Dyrene skal placeres på et underlag, så de er hævet i en passende afstand fra jorden og skal opbevares i lukket kasse, container (større dyr under kadaverkappe) eller lignende. Hvor det er nødvendigt, sikres afhentningspladsen mod ådselædende dyr. Afhentningsstedet skal ligge i en passende afstand fra produktionsbygninger og offentlig vej. Afhentningsstedet skal ligge ved fast tilkørselsvej og være tilgængelig for opsamlingsmateriellet. I tilfælde hvor dyrene er overdækkede, skal dette ske med en fast overdækning. 56) Dyrene skal tilmeldes afhentning hurtigst muligt og senest 24 timer efter konstatering af dødsfald. Afhentning af dyr opbevaret i container kan afvente, indtil denne er fuld. Dog skal tilmelding til afhentning ske senest 5 dage efter, at påfyldning af containeren er påbegyndt. Afhentning af dyr opbevaret på køl kan afvente, indtil containeren er fuld. Dog skal tilmelding til afhentning ske, så containeren afhentes senest 3 uger efter, at påfyldningen af containeren er påbegyndt Udbringningsarealer 57) Ejendommens husdyrgødning må udbringes på de udbringningsarealer, der er angivet på bilag 2. 58) Ønskes udbringningsarealet ændret, skal det anmeldes til kommunen, der herefter vurdere om de nye arealer kan erstatte de godkendte arealer.jf. kapitel 5 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (BEK. nr. 44 af 11. januar 2016). 59) Der må ikke tilføres bedriftens arealer anden organisk gødning som f.eks. affald eller slam Energi m.m. 60) Ved fremtidige ændringer i produktionsprocesser eller råvarer, hjælpestoffer og produkter, skal der tages højde for mulig forureningsbegrænsning på basis af principper om bedst tilgængelig teknik. 17

18 61) Der skal på bedriften foretages et energieftersyn af et energiselskab eller konsulent, hvor de energiforbrugende processer i virksomheden gennemgås. Der skal udarbejdes en rapport som indeholder resultater og evt. konkrete energispareforslag. Rapporten skal være til rådighed for tilsynsmyndigheden 62) Bedriftens forbrug af energi og vand skal registreres. Registreringerne skal kunne fremvises på forlangende samt ved tilsyn. 63) Anlæg, der er særligt energiforbrugende, skal løbende kontrolleres og vedligeholdes Tilsyn, kontrol og egenkontrol 64) På tilsynsmyndighedens forlangende skal virksomheden dokumentere overholdelse af denne godkendelses vilkår. 65) Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affaldet bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. 66) Til dokumentation for, at produktionen ligger indenfor godkendelsens rammer skal der i forbindelse med tilsyn og på forlangende fremvises: Husdyrindberetning Afregning af salg til avl / slagteriafregning Sædskifte- og gødningsplan Gødningsregnskab inkl. kvitteringer for overførte mængder husdyrgødning Skema A: gødningsplanlægning Forpagtningsaftaler Bilag for anvendte fodermængder Kvitteringer for afhentning af affald Regnskabsbilag fra destruktionsanlæg for døde dyr. 67) De fremviste bilag skal uanset evt. driftsmæssig fællesskab med andre produktionsanlæg særskilt og på tydelig vis kunne dokumentere produktionens størrelse samt håndteringen og anvendelsen af husdyrgødning og affald mv. fra nærværende produktionsanlæg og i det hele taget kunne dokumentere, at husdyrbruget drives i overensstemmelse med godkendelsen. 68) Efter tilsynsmyndighedens anmodning skal der forevises dokumentation for at de forhold i ansøgningen, der ligger til grund for den beregnede ammoniakemission og - deposition, nitratudvaskning til overflade- og grundvand, lugt og fosforoverskud, er overholdt. 69) Der skal ske løbende uddannelse af bedriftspersonalet. 18

19 3. Miljøredegørelse og vurdering Mariagerfjord Kommune har vurderet de miljømæssige forhold ved husdyrproduktionen på Gettrupvej 23. Vurderingen er foretaget i medfør af Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, bek. nr. 44 af 11. januar På baggrund af nærværende miljøteknisk beskrivelse har Mariagerfjord Kommune besluttet at meddele godkendelse til produktion af i alt 228 DE blandet kvæg og fjerkræ på ejendommen. Oplysninger om husdyrbrugets indretning og drift stammer fra ansøgningen om miljøgodkendelse (skemanr ) samt fra supplerende oplysninger indhentet efter modtagelsen af ansøgningen. 3.1 Kort resumé Husdyrbruget ligger på ejendommen matr. nr. 3a Gettrup, Hobro Jorder på adressen Gettrupvej 23, 9500 Hobro. Gettrup Nygaard ApS har søgt Mariagerfjord Kommune om godkendelse til at ændre ejendommens nuværende produktion fra 290 DE i kvæg til en produktion på 228 DE bestående af kvæg og fjerkræ. Produktionen skal efter ændringen bestå af hønniker samt 50 malkekøer og 200 kvier I forbindelse med produktionsændringen skal der opføres et nyt staldanlæg til hønniker. Der indgår 143 ha egne udbringningsarealer i ansøgningen. Kvægstaldene lejes ud til Gerrit Ekkel, Gettrupvej 29, 9500 Hobro, som ejer den del af dyreholdet, som består af kvæg. 3.2 Anlægget og ejendommen Bygninger Bedriften er beliggende på Gettrupvej 23, 9500 Hobro. I forbindelse med ændringen skal der opføres et nyt staldanlæg til hønniker. Det ansøgte staldanlæg vil blive opført uden tilknytning (i en afstand af omkring 620 m) til det eksisterende staldanlæg på Gettrupvej 23. (Se evt. situationsplanen på bilag 4.) På ejendommen findes to gyllebeholdere med en opbevaringskapacitet på henholdsvis 2200 m 3 og 600 m Afstandskrav Afstand fra husdyrbruget (inkl. nyetableringer): Krav Faktisk afstand Eksisterende/fremtidig byzone eller sommerhusområde >50(300) m ca m Område i landzone der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål >50(300) m > 300 m eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative for- mål og lignende Beboelse på ejendom uden landbrugspligt, beliggende i samlet bebyggelse i landzonen > (300) m ca m Nabobeboelse > 50 m ca. 123 m 19

20 Afstand fra nyetablerede stalde og lign. samt gødningsopbevaringsanlæg (hønnikestald): Krav Faktisk afstand Ikke-almene vandforsyningsanlæg > 25 m ca. 600 m Almene vandforsyningsanlæg > 50 m ca m Vandløb (herunder dræn) og søer > 15 m > 15 m* Offentlig vej og privat fællesvej > 15 m ca. 800 m Levnedsmiddelvirksomhed > 25 m > 25 m Beboelse på samme ejendom > 15 m ca. 700 m Naboskel > 30 m ca. 80 m * Der er ikke dræn på marken, hvor stalden skal opføres Mariagerfjord Kommune vurderer, at de generelle afstandskrav i 6, 8 og 20 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug er overholdt Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Placering i landskabet og bygningsmæssige forhold Gettrupvej 23 er en eksisterende kvægbedrift, som er beliggende i det åbne land i et område med spredt bebyggelse. Det er ansøgt om etablering af en hønnikeproduktion i forbindelse med den ansøgte ændring på bedriften. I den forbindelse skal der opføres en hønnikestald uden tilknytning til det eksisterende byggeri på Gettrupvej 23. Hønnikestalden ønskes opført 620 m nord for den eksisterende kostald (på den samme matrikel som den eksisterende kvægbedrift). Staldens placering væk fra eksisterende bygningsmasse er nødvendig for at minimere smittefare fra dels kvægholdet på Gettrupvej 23, dels fra en eksisterende fjerkræsproduktion i Gettrup by. Herudover er den ansøgte placering et resultat af, at der har været arbejdet med at indplacere byggeriet bedst muligt i landskabet dels i forhold til synlighed, dels i forhold til område, som i kommuneplanen er udpeget som særligt værdifuldt landskab og særligt naturområde samt i forhold til et lokalplanlagt vindmølleområde, som er beliggende på marken nord for Gettrup. Den ansøgte stald bliver 45 m bred og 135 m lang. Stalden vil blive opført i samme byggestil som fotoet på miljøgodkendelsens forside. Taget vil blive med en hældning på 15 grader og med mørke profilplader. De producerede hønniker aftages af DanHatch A/S, som stiller strenge krav til produktionen i forhold til smittefare. Opdræt af forældredyr til rugeægsproduktion er hele grundlaget for rugeridriften, og DanHatch A/S har derfor stor fokus på ensartethed og sygdomsbeskyttelse i deres produktion. DanHatch A/S stiller derfor som forudsætning for etableringen, at den nye stald placeres isoleret, dvs. væk fra eventuelle smittekilder og i særdeleshed fra andre fjerkræstalde. De forlanger minimum 500 meter til nærmeste fjerkræstald og af hensyn til mus og andre skadedyr, så langt fra siloanlæg (grovfoder til kvæg) som muligt. Landskabet, hvor stalden er projekteret, marken nord for Gettrup by samt området deromkring, er den 27. marts 2014 besigtiget af medarbejdere fra kommunens Miljøafdeling og Byggeafdeling med henblik på, at vurdere det projekterede byggeris påvirkning af de landskabelige værdier i området, og på at vurdere, hvilken placering i området, som vil være mest hensigtsmæssig. Landskabet omkring ejendommen er meget kuperet og præget af marker omkranset af læskovsbevoksninger. Det kuperede terræn og de mange bevoksninger i området omkring ejendommen gør, at staldbyggeriet, med de dimensioner som den nye stald skal have, ikke vil blive synligt i landskabet fra de veje, som omkranser området (Gettrupvej og Lyshøjvej) og fra de ejendomme, som ligger i området (Lyshøjvej 2 og 4), til trods for, at byggeriet vil blive placeret højt i terrænnet. Stalden vil kun blive synlig fra Markdalen. Denne vej er en 20

21 grusvej, som kun benyttes af ansøger (vejen forbinder ejendommen Gettrupvej 23 med en anden ejendom, eget af ansøger, Mariagervej 70) samt ved tilsyn med de vindmøller, som er opstillet på marken. Byggeriet var oprindeligt ansøgt i et område, som i kommuneplanen er udpeget som særligt værdifuldt landskab og særligt naturområde, men ved dialog med ansøger og dennes konsulent er fundet en placering, hvor byggeriet ligger uden for disse områder. Byggeriet er i det hele taget med den valgte placering beliggende uden for sårbare eller beskyttede områder (Natura2000-områder, økologiske forbindelser, særlige naturområder, særligt værdifulde landskaber og større uforstyrrede landskaber, værdifulde geologiske områder, værdifulde kulturmiljøer herunder beskyttelse af kirkernes fremtræden, skovrejsningsområder, kystnærhedszone, områder udpeget til fritidsformål, lavbundsarealer, fredede områder, beskyttede naturtyper og beskyttede diger), og det ansøgte byggeri (stald og gyllebeholder) skal ikke i øvrigt opføres inden for bygge- eller beskyttelseslinier (søbeskyttelseslinie, å-beskyttelseslinie, skovbyggelinie, strandbeskyttelseslinie, kirkebyggelinie, fortidsmindebeskyttelseslinie). Et område på marken nord for Gettrupvej 23 er, som nævnt, udpeget i kommuneplanen til tekniske anlæg, og området er lokalplanlagt som vindmøllepark (Hobro Kommune. Lokalplan nr maj 1999). Se evt. bilag 5. Hønnikestalden vil med den ansøgte placering ligge uden for det lokalplanlagte område, og staldbyggeriet er ikke uforenelig med lokalplanen og forringer ikke muligheden for at anvende det udpegede område til opstilling af vindmøller Energi og vand Der vil efter ændring af bedriften være følgende årlige forbrug af energi og el: Før ændring Efter ændring El (kwh) Dieselolie (l) Drikke- og vaskevand (m 3 ) Energi Der bygges en helt ny stald til hønnikerne, med topmoderne isolering, hvilket begrænser energiforbruget til opvarmning. Hønnikestalden vil blive opvarmet med fjernvarme fra eksisterende anlæg. Der anvendes automatiskstyret ventilation, hvilket nedsætter energiforbruget. Der vil blive anvendt der LED-belysning i hønnikestalden. Kostalden (den nye opdrætsstald) uopvarmet og med naturlig ventilation. Det vil efter ændringen ikke længere være et dieselforbrug på ejendommen, da markdriften udgår fra anden ejendom Vand Vandforbruget falder en del i forbindelse med ændringen pga. det nye dyreholds sammensætning. Den primære kilde til vandspild er utætte vandnipler. Disse efterses dagligt, så vandspild minimeres. Mariagerfjord Kommune vurderer, at energi- og vandforbrug er minimeret. Der er bl.a. stillet vilkår om, at der på bedriften skal foretages et energieftersyn af et energiselskab eller konsulent, hvor de energiforbrugende processer i virksomheden gennemgås. 21

22 3.2.5 Affald Der er i ansøgningsmaterialet oplyst følgende om opbevaring og håndtering af affald: Mængder af affald Farligt affald kan afleveres gratis på containerpladser i mindre mængder EAK-kode Mængder pr år Lysstofrør & elsparepærer stk. Spraydåser stk. Spildolie l Genbrugeligt affald - kan afleveres gratis på alle containerpladser EAK-kode Mængder pr år Pap kg Papir kg Genbrugeligt affald kan afleveres på alle containerpladser i mindre mængder imod betaling EAK-kode Mængder pr år Tomme sække af plast fra foder o.l kg Paller stk. Døde dyr skal til DAKA EAK-kode Mængder pr år Døde dyr kg Affald skal til forbrænding på kraftvarmeværk eller afleveres på containerplads EAK-kode Mængder pr år Tomme sække af papir fra foder o.l kg Tomme medicinglas kg Håndtering af affald Døde dyr Døde dyr opbevares i lukkede containere indtil afhentning af DAKA. Fast affald Al fast affald opbevares i container og afhentes af den kommunale affaldsordning. Olie og kemikalieaffald Der er ikke olie eller kemikalieaffald fra ejendommen. Mariagerfjord Kommune vurderer, at de miljømæssige krav til affaldshåndtering er opfyldt. For at sikre håndtering af ejendommens affald er der bl.a. stillet vilkår om opbevaring og bortskaffelse af affald Spildevand Spildevand og afløbsvand Vaskevand fra hønnikestalden ledes til 40 m3 nedgravet opsamlingstank. Opsamlingstanken vil blive tømt periodevis og udbragt på voksende afgrøder. Vaskevand fra kostalden (den nye opdrætsstald) ender i gyllebeholderen. Der er ikke nogen vaskeplads på ejendommen. 22

23 Tagvand fra kostalden (den nye opdrætsstald) vil blive nedsivet diffust. Der vil blive etableret nedløbsrør og faskiner på hønnikestalden. Sanitært spildevand Der er ikke offentlig kloak på ejendommen. Der vil blive etableret en septiktank til sanitært spildevand fra mandskabsrummet fra hønnikestalden. Mariagerfjord Kommune vurderer med de stillede vilkår, at spildevand håndteres og udledes hensigtsmæssigt. Der er bl.a. stillet vilkår om, at øvrigt overfladevand, herunder tagvand, som udledes til faskine eller vandløb, skal overholde gældende afstandskrav og må ikke give anledning til gener for de omkringboende eller til forurening eller negativ påvirkning af recipienten Transport Til- og frakørsel til ejendommen sker ad Gettrupvej. Tung transport til og fra ejendommen kan ske fra tidlig morgen til sen aften. Det tilstræbes dog, at det sker i tidsrummet 7.00 til 20.00, og ikke på søndage og helligdage. Oversigt over antal af transporter til og fra ejendommen: Transporter til og fra ejendommen Nudrift Ansøgt Mælkeafhentning Foder Kvier - 10 Hønniker - 10 Husdyrgødning Div. foder, DAKA m.m I alt DAKA afhenter døde dyr fra lukket container efter behov, ca. en gang hver anden uge. - Foder leveres ca. en gang hver uge. Mariagerfjord Kommune vurderer herefter, at transport til og fra ejendommen ikke vil medføre væsentlige gener for de omkringboende. Der er bl.a. stillet vilkår om, at transporter til og fra ejendommen fortrinsvist skal foregå i tidsrummet Støjkilder Aflæsning og indblæsning af foder giver anledning til støj ca. 45 minutter pr. foderleverance. Fodersiloerne er placeret langt fra nærmeste naboer (ca. 500 m). Ventilation af staldanlæg kan være kilde til støj, hovedsageligt i sommerperioden hvor ventilations-behovet er størst. Ventilationen er frekvensstyret og tilkoblet automatisk styringsenhed, der sikrer mod overventilation af stalden. Øvrige støjkilder er kørsel med landbrugsmaskiner, til- og frakørsel af foder og dyr. Leverance af foder og afhentning af dyr foregår så vidt mulig indenfor normal arbejdstid på hverdage. Mariagerfjord Kommune vurderer, at ændringen ikke vil medføre væsentlige støjgener. Der er bl.a. stillet vilkår om, at transporter til og fra ejendommen fortrinsvist skal foregå i tidsrummet herudover er stillet vilkår om, at husdyrbruget, for egen regning, skal dokumentere, at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet samt at tilsynsmyndigheden kan kræve, at der iværksættes støjreducerende tiltag, hvis kontrolmålingen viser en overskridelse af de fastsatte støjgrænser. 23

24 3.2.9 Støv Fra anlægget kan der fremkomme støvgener i forbindelse med levering af foder. Fra fodersiloerne er der omkring 500 m til nærmeste nabo. Mariagerfjord Kommune vurderer ikke, at naboer vil være generet af støvgener fra ejendommen på grund af afstanden til naboer. For at sikre færrest mulige støvgener er der stillet vilkår jf. kapitel Risici og afværgeforanstaltninger Redegørelse for mulige uheld Umiddelbare risici for uheld i forbindelse med driften, der kan medføre en øget forurening, vil være: ventilationssvigt, forkerte foderblandinger, uheld ved transport af husdyrgødning. Minimering af risiko for uheld Der er etableret en alarm på ventilationsanlægget således, at der i forbindelse med driftsstop bliver iværksat nødventilation i anlæggene. Indlægssedler bliver kontrolleret ved leveringen af foder, og ved driftsstop på foderanlægget bliver alarmen aktiveret. Det tilstræbes at opbevare, transportere og udsprede husdyrgødningen uden spild undervejs. Et eventuelt spild vil efterfølgende blive fjernet. Minimering af gene og forurening ved uheld Forkert foder bliver udskiftet så snart, der er kendskab til fejlleverance. Ventilations- og foderanlægget vil blive tilset umiddelbart efter, at alarm for driftsstop er modtaget. Evt. spild af husdyrgødning bliver opsamlet, og der gøres tiltag så videre spredning stoppes. Der anvendes sugeudstyr frem for pumpeudstyr ved flytning af gylle til gyllevogn. Ved større uheld kontaktes myndighederne se beredskabsplan. Mariagerfjord Kommune vurderer med de stillede vilkår jf. kapitel 2, at ejendommen drives miljømæssigt forsvarligt i forhold til håndtering af uheld og afværgeforanstaltninger Skadedyr Døde dyr opbevares i lukkede containere indtil afhentning af DAKA. Der er aftale med autoriseret firma om skadedyrsbekæmpelse. Dybstrøelse opbevares efter gældende regler. Mariagerfjord Kommune vurderer, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er tilfredsstillende. Der er stillet vilkår jf. kapitel Olie og kemikalier Olietanke: Der er to olietanke på ejendommen. Disse skal ikke anvendes fremadrettet. Kemikalier: Markdriften gennemføres fra en anden ejendom, og der opbevares derfor ikke sprøjtemidler på ejendommen, ligesom der ikke foregår tankning af diesel. Mariagerfjord Kommune vurderer, at opbevaring af olie og kemikalier. Der er stillet vilkår jf. kapitel Lysforhold Der er installeret lysstyring, således at lyset ikke er tændt unødigt. Staldene har lamper ved forrummets indgangsparti, samt større lysarmaturer ved porte som kun anvendes ved udsætning af dyr. Hønnikestalden er uden vinduer eller lysplader i taget. Der anvendes kun 24

25 kunstlys som belysning i staldene. Der er installeret automatisk lysprogram og lysdæmpning i staldene, således at effektforbruget reduceres mest muligt. Mariagerfjord Kommune vurderer, at afstanden fra produktionsanlæg til nærmeste nabo er tilstrækkelig stor til, at lyset ikke vil være generende for omkringboende. Kommunen har dog, for at imødegå problemer med lysgener, stillet vilkår jf. kapitel Lugt Der kan forekomme lugtemission fra produktionen fra selve staldanlægget ved udmugning og rensning af staldanlæg og ved udbringning på marker. Geneafstanden for husdyrbruget er beregnet til hhv. 63 m (korrigeret geneafstand) for enkelt bolig, 415 m (ukorrigeret geneafstand) for samlet bebyggelse og 569 m (ukorrigeret geneafstand) for byzone m.v.. De faktiske afstande fra lugtcentrum til henholdsvis enkelt bolig, samlet bebyggelse og byzone er minimum hhv. 173 m (vægtet gennemsnitsafstand), 415 m og 569 m, hvilket betyder, at lugtgenekriteriet er overholdt. Mariagerfjord Kommune vurderer herefter, at der ikke vil være væsentlige lugtmæssige gener ved driften og ændringen, dog fastsættes der vilkår jf. kapitel 2 om, at såfremt der efter kommunens vurdering opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentlig større end grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger. Der desuden stillet vilkår om begrænsning af lugtgener. 3.3 Produktionen Der er ansøgt om følgende ændring af produktionen: Husdyrholdets sammensætning: Nudrift Ansøgt Malkeko, tung race, Sengestald med spalter kanal, linespil Kvie/stud, tung race 6 mdr. kælvning, Sengestald med spaltegulv kanal, linespil Småkalv, tung race (0-6 mdr.), Dybstrøelse (hele arealet) Hønnike, Rugeæg HPR, gulvdrift, produktionstid 119 dage Antal DE Antal DE , , , , ,27 0 0,00 0 0, ,71 I alt 284,75 339,77 227,62 Der er stillet vilkår om, at den godkendte husdyrproduktion skal være jævnt fordelt over året Foder Der anvendes tørfoder til hønsene. Færdigfodret opbevares i udendørs siloer. Siloerne (3 stk. af 20 tons) er placeret på ydersiden af stalden. (Se evt. situationsplanen på bilag 4) Mariagerfjord Kommune vurderer, at foder håndteres forsvarligt. Der er bl.a. stillet vilkår om, at foder opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr samt vilkår om, at fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås. 25

26 3.3.2 Husdyrgødning produktion og opbevaring Den producerede husdyrgødning på Gettrupvej 23 vil efter ændringen bestå af gylle og dybstrøelse DE (2362 tons) kvæggylle og 66 DE (414 tons) dybstrøelse fra fjerkræ. På ejendommen er der to eksisterende gyllebeholdere på samlet 2800 m3, hvor kvæggyllen opbevares. Hermed er der en opbevaringskapacitet for kvæggyllen på over 12 måneder. Gødning fra hønnikeproduktionen opbevares i markstak, når det ikke bringes direkte ud. Mariagerfjord Kommune vurderer, at husdyrgødningen med de stillede vilkår opbevares og håndteres miljømæssigt forsvarligt. Det vurderes, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet på ejendommen. 3.4 Bedst tilgængelige teknik (BAT) I nedenstående afsnit har kommunen vurderet, hvilke krav bedriften skal opfylde inden for de enkelte områder for at leve op til BAT, inklusiv ansøgers redegørelse (i kursiv). Afsnit indeholder en vurdering af, hvilken ammoniakemissionsgrænse, Mariagerfjord Kommune finder, at det er rimeligt at stille krav om i forhold til anvendelse af BAT samt en vurdering af, om ansøger lever op til dette Vurdering af bedriftens ammoniakemission i forhold til BAT Husdyrbrug giver anledning til tab af kvælstof ved fordampning af ammoniak. Dette tab kan modvirkes i flere led af produktionen ved hjælp af flere forskellige teknikker og teknologier. De teknikker og teknologier, der kan begrænse ammoniakfordampningen fra anlægget, består af metoder, der begrænser dyrenes udskillelse af kvælstof gennem fodringsoptimering, metoder, der begrænser tabet af ammoniak fra husdyrgødningen under transport og lagring, samt metoder, der opsamler ammoniak fra luften ved rensning. Det er muligt at kombinere disse teknikker og teknologier på flere måder, og effekten af en bestemt teknik eller teknologi, vil derfor afhænge af, hvilke andre teknikker og teknologier der anvendes i andre led af produktionen. Hertil kommer, at det er en del af princippet om anvendelse af BAT, at kommunalbestyrelsen ikke stille krav om anvendelse af en bestemt teknik dette valg skal ansøgeren selv træffe. Derimod fastlægger kommunalbestyrelsen emissionsgrænseværdier for anlægget ud fra et konkret skøn, som er opnåelige ved anvendelse af BAT. En vurdering af hvilket emissionsniveau, der kan betragtes som opnåeligt ved anvendelse af BAT, bør indeholde en samlet vurdering af det teknisk og økonomisk mulige for anlægget som helhed. Her differentieres mellem eksisterende stald og nybyggeri eller gennemgribende renovering af eksisterende stald, i forhold til forskellige proportionalitetsbetragtninger. Vejledende BAT-standardvilkår En vurdering af hvilket emissionsniveau, der kan betragtes som opnåeligt ved anvendelse af BAT, bør indeholde en samlet vurdering af det teknisk og økonomisk mulige for anlægget som helhed. Her differentieres mellem eksisterende stald og nybyggeri eller gennemgribende renovering af eksisterende stald, i forhold til forskellige proportionalitetsbetragtninger. Miljøstyrelsen har udarbejdet vejledende BAT-standardvilkår indeholdende vejledende emissionsgrænseværdier for relevante forureningsparametre, som er opnåelige ved anvendelse af BAT. Miljøstyrelsen har for flere dyretyper foretaget en undersøgelse af, hvilke teknikker og teknologier, der inden for områderne foder, staldindretning, opbevaring af husdyrgødning og udbringning af husdyrgødning kan bidrage til at begrænse forureningen fra husdyrbrug. Herefter har Miljøstyrelsen vurderet, hvilken kombination af teknikker og teknologier, der efter en nærmere række kriterier, kan betegnes som værende BAT. Indtil videre er emissionsgrænseværdierne kun af vejledende karakter. Det betyder, at det fortsat er kommunalbestyrelsens ansvar at sikre, at der bliver foretaget en vurdering af, 26

27 hvorvidt ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT, og i den forbindelse fastsætte nødvendige og relevante vilkår herom i den enkelte miljøgodkendelse. Miljøstyrelsen har udarbejdet vejledende BAT-standardvilkår for konventionel produktion af malkekvæg på gyllebaserede staldsystemer, mens de ikke endnu har udarbejdet vejledende BAT-standardvilkår for produktion af hønniker. I den konkrete sag har Mariagerfjord Kommune anvendt Miljøstyrelsens vejledning i forbindelse med emissionsgrænseværdier for den del af produktionen som omfatter kvæg, mens der for produktionen af hønniker er foretaget en vurdering af de forskellige muligheder for staldindretning og anvendelse af teknologi, som findes for hønnikeproduktion. Fastlæggelse af emissionsgrænseværdien for anlægget Gettrupvej 23 Der er i den konkrete sag taget udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier for konventionel produktion af malkekvæg på gyllebaserede staldsystemer 1. Herudover er der foretaget en vurdering af de forskellige muligheder for staldindretning og anvendelse af teknologi, som findes for hønnikeproduktion. Nedenstående tabel viser den opnåelige emission for husdyrbruget på Gettrupvej 23 ved anvendelse af BAT. Ansøgt dyrehold Antal Malkeko, tung race, Sengestald med spalter (kanal, linespil) Kvier, tung race 6 mdr. -kælvning, Sengestald med spalter (kanal, linespil) Hønnike, Rugeæg (HPR) gulvdrift, produktionstid 119 dage Samlet emissionsniveau Nyetablering Emission opnåelig ved anvendelse af BAT, Kg NH3-N pr. dyr Nej 50 7, Nej 200 3, Ja Samlet ammoniakemission, Kg NH3-N Miljøstyrelsens vejledning vedr. husdyrbrug med konventionel produktion af malkekvæg (gyllebaserede staldsystemer) tabel 4 2 Miljøstyrelsens vejledning vedr. husdyrbrug med konventionel produktion af malkekvæg (gyllebaserede staldsystemer) tabel 5 3 Ammoniakemission ved hønnikeproduktionen, som ansøgt. Denne del af emissionen er vurderet at leve op til BAT. Se beskrivelser i de enkelte afsnit under BAT Vurdering af ammoniakemissionen mht. BAT for Gettrupvej 23 Som det ses af ovenstående tabel, er den samlede årlige ammoniakemission, som vurderes opnåelig ved anvendelse af BAT på anlægget, beregnet til 4053 kg NH 3 -N pr år. I ansøgningen er den samlede emission fra anlægget beregnet til 4004 kg NH 3 -N pr år. Den samlede ammoniakemission fra anlægget overstiger ikke emissionsgrænseværdien for ammoniak ved anvendelse af BAT. Mariagerfjord Kommune vurderer samlet, at husdyrbruget lever op til BAT mht. ammoniakemission, bl.a. ud fra en økonomisk proportionalitetsbetragtning jf. Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier. For hønnikeproduktionen er der foretaget vurderinger i de nedenstående afsnit. 1 Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT), Husdyrbrug med konventionel produktion af malkekvæg (gyllebaserede staldsystemer) - omfattet af husdyrgodkendelseslovens 11 og 12, Miljøministeriet, Miljøstyrelsen, Maj

28 3.4.2 Management BAT-Krav Godt landmandsskab eller et andet management system, der indeholder følgende elementer: Træning og uddannelse af medarbejdere Registrering af vand og energiforbrug, kreaturfoder og affaldsdannelse, samt anvendelsen af handelsgødning og husdyrgødning Gødningsplaner Beredskabsplan Sikring af at bygninger og udstyr er i driftsklar stand, samt at faciliteterne holdes rene Korrekt planlægning af aktiviteter på anlægget, såsom levering af materialer og fjernelse af produkter og spild BAT-redegørelse: Management Hønniker holdes i stalde med strenge krav til biosecurity, da hønnikerne er grundlaget for rugeægsproduktion og deraf al slagtekyllingeproduktion i Danmark. Kravet til husenes omgivelser, indretning og adgangsforhold tager sigte på at minimere risikoen for, at smitte udefra tilføres dyrene. I den nye stald er produktionen som alt ind alt ud. Efter hvert hold rengøres stald og omgivelser grundigt med vand. Inventar, stald, foderopbevaring og omgivelser desinficeres, herefter følger en tomgangsperiode. I tomgangsperioden er der ingen dyr i den nye stald. Før indsætning af nye hønniker gennemskylles vandsystemet, foder- og ventilations anlæg afprøves, og stalden tempereres. Det daglige arbejde består i tilsyn med dyr og anlæg. Det skal sikres at der tilføres den ønskede mængde foder og vand, ligesom klima skal være optimal for dyrene. Døde dyr fjernes dagligt. Der fodres med færdigfoder. Dybstrøelse kan udbringes direkte og nedpløjes med det samme, eller oplagres i plansilo ved kostalden (den nye opdrætsstald) og overdækkes med plast. Egenkontrol Der benyttes en staldtavle og logbog i tilknytning til produktionen. Daglig føres logbog over vandforbrug, foderforbrug og antal døde dyr. I logbog noteres uregelmæssigheder i forhold til driften; ex strømsvigt Der bliver årligt udarbejdet gødnings- og sædskifteplaner/regnskaber. Der sker løbende vedligeholdelse af produktionsudstyr efter behov. I henhold til BREF (2003) er det BAT at uddanne bedriftens personale, at registrere energiog ressourceforbrug samt forbrug og anvendelse af handels- og husdyrgødning. Endvidere at have procedurer for at sikre ren- og vedligeholdelse af bygninger og inventar, at planlægge gødning af markerne korrekt samt at have nødfremgangsmåde ved evt. uheld. Mariagerfjord Kommune vurderer, med ovenstående redegørelse og de stillede vilkår, at bedriften lever op til BAT for management. Der er stillet vilkår jf. kapitel 2 til bl.a. kontrol og egenkontrol inden for flere af punkterne. Der er udarbejdet beredskabsplan for ejendommen. 28

29 3.4.3 Foder BAT-Krav Styring af næringsstofindholdet i foderet Udfærdige foderplan BAT-redegørelse: Foder Fodringsstrategien ved hønnikeproduktion er baseret på ønsket om en behersket tilvækstkurve. Hvis normtallene for hønniker, HPR fra 2013 sammenlignes med normtallene fra 2012 og 2011, kan det observeres at indholdet af foder pr. årshøne og protein indholdet i foderet er faldet med 24 % og 8 % henholdsvis. Fodringsmængden og indholdet af protein vil blive et af fokusområderne ved produktionen på Gettrupvej 23. Eftersom landsgennemsnittet er faldende og tendensen forventes at fortsætte er der ikke indsat fodringsniveau, da tendensen forventes at fortsætte. Med henblik på at reducere dyrenes N-udskillelse er det ifølge BREF-dokumentet (2003) BAT, at tilpasse foderet til dyrenes behov i de forskellige produktionsfaser (fasefodring), at optimere foderet på baggrund af fordøjelige/disponible næringsstoffer samt, at tilsætte foderet aminosyrer. Derudover nævnes det at visse fodertilsætninger, herunder enzymer, kan forøge fodereffektiviteten. Tilsvarende er det med henblik på at reducere dyrenes fosforudskillelse BAT at anvende fasefodring med højtfordøjelige uorganiske foderfosfater og/eller fytase. Der anvendes fytase med ca. 300 FTU i voksefodret. Der anvendes fasefodring, i alt 3 faser. Mariagerfjord Kommune vurderer, at bedriften lever op til anvendelse af BAT for foder Staldindretning I forbindelse med produktionsændringen skal der opføres et nyt staldanlæg til hønniker. De eksisterende kvægstalde forbliver uændrede i forbindelse med ændringen. BAT-redegørelse: Staldindretning Kvægproduktionen Den eksisterende kostald er indrettet med spaltegulv og linespil. Fremadrettet vil stalden fungere som ungdyrstald med opstaldning af kvier og goldkøer. De øvrige staldbygninger vil udgå af husdyrproduktionen. Hønnikeproduktionen Som udgangspunkt skal BAT-niveauet for ammoniakfordampning svare til en beregning foretaget ud fra Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Indtil nu er der for fjerkræproduktion kun udarbejdet vejledende emissionsgrænseværdier for slagtekyllinger og for konventionel produktion af konsumæg. Opdrætsproduktionen af hønniker til rugeægsproduktion foregår på gulv med dybstrøelse, hvilket er det eneste staldsystem til rugeægsproduktion. Der findes ikke vejledende emissionsgrænse-værdier for HPR-Hønnike produktion. Der er heller ikke udarbejdet teknologiblade for HPR-hønnike produktion. Mariagerfjord Kommune vurderer, at bedriften lever op til BAT for staldindretning anlæg. Mariagerfjord Kommune har vurderet, at ammoniakemissionen på 4004 kg N/år lever op til niveauet for BAT. 29

30 3.4.5 Forbrug af vand og energi Vedr. energiforbrug: BAT-Krav Dokumentation for udført energitjek/tilsyn Isolering af opvarmede bygninger Anvendelse af naturlig ventilation i videst muligt omfang Installation af energibesparende belysning Vedr. forbrug af vand: BAT-Krav Rengøring af stalde og udstyr med højtryksrensere efter hver produktionscyklus eller batch Jævnlig kalibrering af drikkevandinstallationerne med henblik på at forebygge spild Registrering af vandforbruget Identifikation og reparation af eventuelle lækager BAT-redegørelse Forbrug af vand og energi Kontrol Det er BAT at reducere energiforbrug og vandforbrug ved at gøre alt det følgende: Anvende lavenergi-belysning. Ventilerer staldene optimalt. Rengøring af stald og udstyr efter hver produktionscyklus eller batch. Udførelse af regelmæssigt kalibrering af drikkevandsanlægget for at undgå spild. Registrering af vandforbrug gennem måling af forbrug. Detektering og reparation af lækager. Energi Opvarmning Der bygges en helt ny stald, med topmoderne isolering, hvilket nedsætter energiforbruget til opvarmning. Staldanlægget vil blive opvarmet med fjernvarme. Ventilation Der anvendes primært strøm til ventilation i produktionen. For at maksimere effekten af ventilationen rengøres ventilationens mekaniske dele (herunder luftkanaler og fans) ved hvert holdskifte. Dette noteres i logbog. For at undgå overventilation og dermed ekstra strømforbrug er der en styring af anlægget. Der kan regulere i forhold til temperatur, luftfugtighed og kurvestyring (indsætningsdato/ vægtinterval). Ventilationsdata logges i styringscomputer. Belysning Der vælges belysning som tager hensyn til elforbruget og dyrevelfærd. Der opsættes LED-belysning med lysdæmper. Der anvendes en type lysdæmper (højfrekvent) med lavt effekt tab. Der er ingen LUX-styring (dagslysregulering) da der ikke er vinduer eller lys-plader i produktionsdelen. Belysningen reguleres i forhold til hønernes adfærd og alders- / udviklingstrin. Længden af lysperioden følger en forudbestemt kurve, som tager hensyn til dyrenes alder og produktions trin. Zoneopdeling: I forrum er opsat lys som giver medarbejdere optimale muligheder for at udføre deres arbejde. Vand Vask Der rengøres konsekvent med højtryksrenser. Rengøringen vil blive afsluttet med en desinfektion. 30

31 Drikkevand Den primære kilde til vandspild er utætte vandnipler. Disse efterses dagligt, så vandspild minimeres. Dette er en del af god management. Drikkenipler placeres højt for at lette hønernes vandoptagelse og minimere vandspild. Mariagerfjord Kommune vurderer, med ovenstående redegørelse og de stillede vilkår, at bedriften lever op til BAT vedr. energi- og vandforbrug. Der er bl.a. stillet vilkår jf. kapitel 2 om, at der på bedriften skal foretages et energieftersyn af et energiselskab eller konsulent, hvor de energiforbrugende processer i virksomheden gennemgås. Der skal udarbejdes en rapport, som indeholder resultater og evt. konkrete energispareforslag. Rapporten skal fremvises ved tilsyn. Der er også stillet vilkår om, at bedriftens forbrug af energi og vand skal registreres. Registreringerne skal kunne fremvises på forlangende samt ved tilsyn Opbevaring af husdyrgødning BAT-Krav Opbevaring af gylle i cement- eller ståltank: Tanken skal tømmes jævnligt af hensyn til inspektion og vedligeholdelse helst 1 gang årligt Gyllen må kun omrøres, lige før den skal tømmes af tanken og eventuelt spredes ud på marken. Pumpning, omrøring og udkørsel må ikke foretages på lørdage, søndage samt helligdage Gylletanken skal overdækkes med: Et naturligt flydelag eller lignende BAT-redegørelse: Opbevaring/behandling Godt landmandskab er en vigtig del af BAT herunder at planlægge gødning af markerne korrekt. Det er således også BAT at udforme lagringsfaciliteterne for husdyrgødningen med tilstrækkelig kapacitet, indtil yderligere behandling eller tilførsel på markerne kan udføres 2. Gettrup Nygaard ApS har tilstrækkelig opbevaringskapacitet og lever derudover op til andre aspekter af BAT mht. opbevaring af flydende husdyrgødning. Driften og indretningen af bedriften lever således op til BAT ved: At den flydende husdyrgødning opbevares i en stabil beholder, der kan modstå mekaniske, termiske, samt kemiske påvirkninger At beholderens bund og vægge er tætte og beskyttede mod tæring At beholderen tømmes regelmæssigt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse, fortrinsvist hvert år At der først sker omrøring af gyllebeholderen kort tid før beholderen skal tømmes f.eks. ved udspredning. At beholderen dækkes ved at bruge et fast låg, tag eller en teltstruktur At beholderen dækkes ved at bruge et flydelag, såsom snittet halm, lærred, folie, tørv, ekspanderet ler (LECA), ekspanderet polystyren (EPS) eller naturlig udtørringsskorpe Dybstrøelse opbevares i markstak. Gyllen opbevares i gylletanke. Mariagerfjord Kommune vurderer, med de stillede vilkår og den gældende lovgivning, at bedriften lever op til BAT vedr. opbevaring af husdyrgødning. Der er for denne ejendom stillet vilkår om, at pumpning, omrøring og udkørsel ikke må foretages på lørdage, søndage samt helligdage. Vilkåret er stillet med henblik på at varetage hensynet til og begrænse generne for beboere på ejendomme uden landbrugspligt. Inden for 200 m fra husdyrbruget er der nabo uden landbrugspligt. Mariagerfjord Kommune vurderer ikke, at vilkåret belaster 2 BREF-resumé, s. v og xvi 31

32 husdyrbruget i en grad, der er økonomisk eller praktisk uproportionelt stort, set i forhold til det hensyn, vilkåret varetager Udbringning BAT-Krav Måling af næringsstoffer Tilpasning af gødningsmængden, der skal spredes på marken med arealet og afgrødernes behov, samt eventuel tilførsel af andre typer gødningsprodukter Undgå at sprede gødning, når marken: - Er mættet med vand - Er oversvømmet - Er dækket med sne Undgå at tilføre flydende gødning på stærkt skrånende marker med en hældning på over 6 grader Undgå at tilføre gødning i nærheden af vandløb Spredning af gødning umiddelbart før afgrødernes maksimale vækst og næringsstofoptag forekommer Undgå lugtgener hos naboer, mv. ved ikke at udbringe husdyrgødning nærmere end 200 m fra naboer på lør-, søn- og helligdage, og ved at tage hensyn til vindretningen i forhold til naboerne BAT-redegørelse Udbringning Gettrup Nygaard ApS praksis vedr. udbringning af flydende husdyrgødning lever op til BAT på nedenstående punkter. Det er således BAT: at minimere emissionerne fra gødning til jord og grundvandet ved at afbalancere mængden af gødningen med afgrødens forventede krav at tage hensyn til de pågældende markers karakteristika, når der tilføres gødning på dem; dette gælder i særdeleshed jordbundsforholdene, jordtypen og arealets hældning, klimatiske forhold, nedbør og kunstvanding, jordens anvendelse og dyrkningsmetoder, herunder vekseldrift. Det sker bl.a. ved udarbejdelse af mark- og gødningsplaner samt gennemgang af markerne med en planteavlskonsulent. at man afstemmer den producerede husdyrgødning med udspredningsarealet og afgrødens gødningsbehov og i forhold til anvendt kunstgødning og frigivelse af næringsstoffer fra jorden. Det kan bl.a. ske ved o mark- og gødningsplanlægning o jordbundsanalyser o at analysere gyllen for indhold af kvælstof og fosfor at reducere forurening af vand ved navnlig at gøre alt det følgende: o ikke at tilføre gødning til stejlt hældende marker o ikke at tilføre gødning på arealer, der støder op til vandløb (ved at efterlade et stykke jord ubehandlet) o at sprede gødning så tæt så muligt før den maksimale afgrødevækst og optagelse af næringsstoffer finder sted o ikke at tilføre gødning til jorden, når marken er vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket at ved afgrødehøjde under 10 cm tilstræbes det at udbringe gødningen under ideelle vejrforhold dvs. kølig, fugtigt og vindstille eller ved direkte nedfældning. at nedfælde gylle på sort jord og i græsmarker at gyllen udbringes med slæbeslanger og nedharves indenfor 2 timer at håndtere spredningen af gødning således, at lugtgener mindskes på steder, hvor det er sandsynligt, at naboer kan berøres, ved navnlig at gøre alt det følgende: o at sprede gødning i løbet af dagen, når der er mindre sandsynlighed for at folk er hjemme samt at undgå weekender og helligdage o at være opmærksom på vindretning i forhold til nabohusene Ansøger forbeholder sig dog muligheden for at køre husdyrgødning ud i weekender, hvis der har været ekstraordinære vejrforhold, som har hindret udkørsel i en lang periode. Dette 32

33 forbehold tages for i disse specielle situationer at optimere udbringningen i forhold til planternes optagelse af husdyrgødningens næringsstoffer og herunder at mindske ammoniakfordampningen og lugtemissionen. Mariagerfjord Kommune vurderer, med ovenstående redegørelse og de stillede vilkår, at bedriften lever op til BAT vedr. udbringning. Der er bl.a. stillet vilkår om egenkontrol i forhold til sædskifte- og gødningsplan og gødningsregnskab, samt vilkår om, at udbringning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med god landmandspraksis. Mariagerfjord Kommune vurderer, med ovenstående redegørelse og de stillede vilkår, at bedriften lever op til BAT vedr. udbringning. Der er bl.a. stillet vilkår om egenkontrol i forhold til sædskifte- og gødningsplan og gødningsregnskab, samt vilkår om, at udbringning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med god landmandspraksis Fravalg af staldteknologi For nuværende er der udgivet teknologiblade for gødningstørring i fjerkræstalde og kemisk luftrensning med syre i stalde til fjerkræ. Gødningstørring Det er en forudsætning for systemerne at stalden har gødningsbånd eller gødningskælder. I den ansøgte produktion til rugeægsopdræt er der ingen gødningbælter som kan anvendes til tørringanlæg, heller ikke et system som kan tørre gødningen i stalden. Det er ikke rentabelt at bruge energi på en yderligere udtørring af gødningen, da der er tale om dybstrøelse. På den baggrund er gødningstørring fravalgt i denne ansøgning. Luftrenser Der er afprøvet en prototype luftrenser til fjerkræproduktion. Luftrenseren blev afprøvet i en slagtekyllinge stald, over en periode på et hold kyllinger (35 dage). Denne renser er ikke sat i produktion da afprøvningen viste en række problemstillinger der skal løses før den evt. bliver sat i produktion. I fjerkræproduktion er støvet meget fedtet, dette sætter sig i renseren som derved får reduceret effekt. Den ansøgte produktion har en holdrotations periode på 17 uger. Der kan således forventes betydelige større problemer med tilstopning af luftrenseren end det var tilfældet i afprøvningen. Dette gør at drift stabiliteten ikke kan forventes at være tilfredsstillinde. I den ansøgte produktion kan der forekomme meget høje krav til hygiejne og rengøring af stalden mellem to hold. Det er uhensigtsmæssigt at have en luftrenser koblet på stalden, hvor det ikke er afprøvet om den kan rengøres 100 %. På den baggrund er luftrenseren fravalgt i denne ansøgning. Da det ikke kan anbefales at opsætte en prototype af luftrenseren med udokumenteret driftsstabilitet og mulighed for rengøring. Af Miljøstyrelsens teknologiblad om kemisk luftrensning (slagtekyllinger) dateret står følgende om driftssikkerhed: Teknologien er kun indført og anvendt i et begrænset antal bedrifter i Holland og ingen i Danmark. I det fundne datamateriale er der gentagne problemer med, at teknologien ikke kører stabilt. Det betyder, at renseeffekten formentlig vil være lavere end det angivne. Det kan ikke afvises at en ekstra foranstaltning som eksempelvis hyppig rensning af filtermaterialet eller installation af en foranstaltning, som renser luften for støv, inden luften føres videre til luftrenseren, vil kunne mindske problemer med tilstopning af støv. Der er ikke muligt at vurdere, hvad renseeffekten på teknologien vil være ved installation af sådanne ekstra foranstaltninger det kan både resultere i en højere eller lavere renseeffekt. Driftsikkerheden er dermed ikke påvist endnu. Det er ikke muligt at vurdere, hvor store ekstraomkostningerne vil være for at sikre en stabil drift af teknologien med henblik på at opnå den angivne renseeffekt til BAT. 33

34 Biologisk luftrensning. Der er ingen BAT blade med biologisk luftrensning. Det er endvidere ikke muligt at benytte biologisk luftrensning i stalde med hold drift, hvor stalden står tom i en længere periode. Mariagerfjord Kommune vurderer, at husdyrbruget har redegjort tilstrækkeligt for fravalg af teknologier Samlet vurdering Mariagerfjord Kommune vurderer, at husdyrbruget lever op til anvendelse af BAT inden for de forskellige områder management, foder, forbrug af vand og energi, opbevaring af husdyrgødning samt staldindretning. Endvidere vurderes det, at husdyrbruget har argumenteret tilfredsstillende for fravalg af forskellige teknologier. Mariagerfjord Kommune vurderer i øvrigt, at husdyrbruget lever op til anvendelse af BAT i forhold til husdyrbrugets emission af ammoniak. Mariagerfjord Kommune vurderer på den baggrund, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved at anvende bedst tilgængelig teknik. 3.5 Undersøgte alternativer Nul alternativ løsning: 0-alternativet er lig med den eksisterende produktion. En statisk tilstand er oftest ikke et udtryk for noget positivt, da der er ensbetydende med at hjulene er gået i stå. Dette er også tilfældet i landbruget. Det er derfor uundgåeligt, at landbruget hele tiden ændres i takt med omgivelserne. I alle virksomheder er der løbende krav til at tilpasse og optimere driften efter markedsforholdende. Inden for landbrugerhvervet er det en realitet, at landmanden står over for faldende afregningspriser i forhold til inflationen samtidigt med, at omkostningerne stiger. Der skal således produceres et stadig stigende antal enheder for at overleve økonomisk. Derfor vil det være uundgåeligt, at produktionen løbende skal optimeres og udvides. Hvis produktionen ikke optimeres, smuldrer det økonomiske grundlag for virksomheden. Et konstant produktionsniveau er reelt en begyndende afvikling af produktionen med de personlige, samfundsmæssige og landskabelige konsekvenser, det giver. Samfundsmæssigt vil 0-alternativet derfor kunne betyde færre arbejdspladser dels på slagterierne, men også i de mindre lokale virksomheder (vognmænd, foderstoffer m.m.), og som følge af dette må det kunne forventes at samfundets indkomstdannelse mindskes. Alternativ løsning: Et alternativ til udvidelse på Gettrup Nyggard kunne være at opkøbe en anden produktionsejendom for at drive og eventuelt udvide denne. Dette kunne modvirke en faldende realløn. Det ville kræve en stor investering til opkøb og eventuel modernisering af en anden ejendom. Der er desuden klare fordele i at have besætningen samlet på samme sted frem for at skulle passe dyr flere steder. En samlet besætning giver bedre mulighed for at opnå en rationel produktion end ved at have to adskilte besætninger. Dertil kommer, at Gettrup Nyggards beliggenhed er god i forhold til naboer. Dertil kommer, at ansøger i flere år har gjort sig strategiske overvejelser mht. fremtidig udvikling og udvidelse, bl.a. gennem opkøb af jord og naboejendomme. De har således gennem tiden tænkt udvikling ind i byggeri, drift osv., så mulighederne for udvidelse står åbne. Mulighederne for produktionsudvidelse på Gettrup Nygaard vurderes derfor ikke at være udtømte med det nuværende dyreholds størrelse, som er udgangspunktet for dette projekt. Mariagerfjord kommune vurderer, at ansøger har redegjort tilfredsstillende for undersøgte alternativer. De undersøgte alternativer vurderes ikke som værende bedre end det ansøgte projekt. 34

35 3.6 Ophør af husdyrbruget I forbindelse med ophør vil der blive truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at overlevere anlægget i forsvarlig miljømæssig tilstand. Der vil således blive tilkaldt en slamsuger for at tømme gyllebeholderen samt gyllekummerne. Derudover vil der blive gennemført en rengøring af anlægget, således at der ikke forekommer forurening herfra. Spildevandet vil blive kørt ud på dyrkede arealer i henhold til lovgivningen. Udtjent inventar og andet metal vil blive leveret til produkthandleren og elektronisk udstyr vil blive leveret til genbrug. Andet affald vil blive afhændet efter miljølovens forskrifter. Bygningsmassen vil helt eller delvis blive fjernet. Det sker i henhold til lovgivningen. I hvor stor en grad, at bygningerne fjernes, afhænger af deres tilstand og mulighed for anden udnyttelse. Gylletankene vil blive fjernet, når de ikke længere er brugbare for denne eller anden bedrift. Mariagerfjord kommune vurderer, med de stillede vilkår, at der er truffet de fornødne foranstaltninger ved ophør af husdyrbruget for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende stand. Der er stillet vilkår, der beskriver, hvordan stedet bringes tilbage i tilfredsstillende stand herunder fastsættes, at for så vidt bygningerne ikke længere har brugsmæssig værdi, nedrives disse af autoriseret nedbrydningsfirma og byggematerialer bortskaffes efter reglerne i affaldsregulativet. 3.7 Egenkontrol Støj Der er stillet vilkår om, at virksomheden, for egen regning, skal dokumentere, at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Lugt Der er tilsvarende stillet vilkår om, at kommunen kan meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger, såfremt der efter kommunens vurdering opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentlig større end grundlaget for miljøvurderingen. Lys Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at bedriften giver anledning til lysgener, skal bedriften lade udarbejde en handlingsplan og derefter gennemføre denne. Handlingsplanen skal godkendes af tilsynsmyndigheden. Energi- og vandforbrug For at følge udviklingen i energi- og vandforbruget, samt at optimere dette, skal dette registreres hvert år. Anlæg der er særligt energiforbrugende, f.eks. ventilationsanlæg, skal løbende kontrolleres og vedligeholdes. Udbringningsarealer Som dokumentation for vilkår om, at der skal etableres ekstra efterafgrøder, er overholdt, skal der ved tilsyn fremvises kopi af gødningsregnskab. Endvidere er der stillet vilkår nr. 80, om at tilsynsmyndigheden kan anmode om at få fore vist dokumentation for at de forhold i ansøgningen, der ligger til grund for den beregnede ammoniakemission og - deposition, nitratudvaskning til overflade- og grundvand, lugt og fosforoverskud, er overholdt. Mariagerfjord Kommune vurderer, sammen med de stillede vilkår i kapitel 2 at kravene til egenkontrol er opfyldt. 35

36 3.8 Natur og vand Mariagerfjord Kommune har vurderet om produktionen på Gettrupvej 23 har effekt på vand- og naturtilstanden samt grundvandskvaliteten i området. Vurderingen er foretaget på baggrund af beregninger udført i det lovbefalede elektroniske ansøgningsskema om miljøgodkendelse jf. Lov nr af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. I relation til overfladevand, dvs. vandløb, søer og marine områder, er der endvidere foretaget en vurdering ud fra kendskab til afstrømningsforhold til recipienterne samt dræning af arealerne Ammoniak Ammoniak fra staldanlæg Projektet vil medføre en beregnet totalemission fra stald og lager på ca kg N/år, hvilket svarer til en meremission på ca kg N/år. Vurdering af påvirkninger på naturområder jf. godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. Beskyttelsesniveauet for ammoniak fremgår af nedenstående tabel Naturtyper Kategori 1. 7 stk. 1, nr. 1 Kategori 2. 7 stk. 1, nr. 2 Kategori 3. Heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3, og ammoniakfølsomme skove. Fastsat beskyttelsesniveau Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden*): 0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg N/ha ved 0 husdyrbrug. Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha pr. år. Max. merdeposition på 1,0 kg N/ha pr. år. Kommunen kan tillade en merdeposition, der er større end 1,0 kg N/ha pr. år, men ikke stille krav om mindre merdeposition end 1,0 kg N/ha pr. år. *)I den konkrete sag er der 1 husdyrbrug. Den maksimale totaldeposition er derved 0,4 kg N/ha/år. Mariagerfjord Kommune har derfor foretaget en konkret vurdering af påvirkningen fra produktionen på Gettrupvej 23 til nærtliggende følsomme naturområder. Konkret er der foretaget en beregning i 5 naturpunkter. Naturarealernes beliggenhed kan ses af bilag 6 og beregningerne kan ses i skemaet herunder. Punk t nr. Naturtype Kategori Totaldeposition (kg N/ha/år) Merbelastning (kg N/ha/år) Beskyttelsesniveau (kg N/ha/år) 1 Eng 3 0,4 0,1 1,0 (mer) 2 Overdrev 3 0,4 0,2 1,0 (mer) 3 Overdrev 2 0,0 0,0 1,0 (total) 4 Rigkær 1 0,0 0,0 0,4 (mer) (7230) 5 Hede 3 1,0 0,9 1,0 (mer) 36

37 Kategori 1-natur Kategori 1-natur omfatter de ammoniakfølsomme Natura 2000-naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget, se bilag 7, for Natura 2000-områderne. De er kortlagte af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000-planlægningen. Nærmeste kategori 1-natur (naturpunkt nr.4) er et rigkær ved Glenstrup Sø i Natura område nr. 30. Der er beregnet en totaldeposition fra anlægget på 0,0 kg N/ha/år i området, og beskyttelsesniveauet er dermed overholdt. Kategori 2-natur Kategori 2-natur (naturpunkt nr. 3) udgøres af ammoniakfølsomme områder udenfor Natura 2000-områder, nærmere bestemt højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Nærmeste forekomst er et overdrev ved Glenstrup Sø. Der er beregnet en totaldeposition fra anlægget på 0,0 kg N/ha/år i området, og beskyttelsesniveauet er dermed overholdt. Kategori 3-natur Kategori 3-natur (naturpunkt nr. 1, 2 og 5) udgøres af øvrige ammoniakfølsomme 3- arealer, som heder, moser og overdrev, samt ammoniakfølsomme skove. Nærmeste forekomst er eng, men der ligger også hede og overdrev nær bedriften. Merdepostion fra anlægget er beregnet til 0,1 0,9 kg N/ha/år. Beskyttelsesniveauet er dermed overholdt. Staldanlæg i relation til arter på udpegningsgrundlaget for natura 2000-område nr.30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk. Det er Mariagerfjord Kommunes opfattelse, at hvis ansøgningen ikke er i modstrid med bevaringsmålsætningen for naturtyperne, kan det sikres, at arterne ikke påvirkes i modstrid med ønsket om gunstig bevaringsstatus for disse. Da naturtyper i kategori 1 ikke påvirkes over beskyttelsesniveauet, vurderes det, at der ikke er problemer i forhold til arter på udpegningsgrundlagt. Udpegningsgrundlaget fremgår af bilag 7. Staldanlæg i relation til Bilag IV-arter Der er ingen registrerede bestande af Bilag IV-arter, eller potentielle levesteder i nærheden af staldanlægget. Konklusion anlægget Det er kommunens samlede vurdering med baggrund i miljøstyrelsens vejledning, at den ansøgte drift, med de hertil stillede vilkår, er foreneligt med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, habitatdirektivforpligtelsen som denne er defineret i miljøstyrelsens vejledning. Godkendelse af samtlige arealer under cvr nr Godkendelsen omfatter samtlige arealer, som drives under samme CVR nr Arealerne fremgår af bilag 3. Størstedelen af arealerne må anvendes som udbringningsareal for husdyrgødning, men er underlagt de begrænsninger, som følger af vilkårene i denne miljøgodkendelse. Enkelte arealer er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Disse arealer må ikke anvendes til udbringning af husdyrgødning eller på anden måde udsættes for en intensiveret drift. Udbringningsarealer Udbringningsarealer i relation til beskyttet natur Projektet omfatter ikke udbringning af husdyrgødning på arealer registrerede som beskyttede naturtyper. 37

38 Der er udbringningsarealer, der ligger op ad beskyttet natur. Det drejer sig om udbringningsarealerne 1-1, 70-0, 101 og 104. Natura 2000-områder Nærmeste Natura 2000-område fra udbringningsarealerne er Natura 2000-område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk. Udpegningsgrundlaget for området fremgår af bilag 7. Der er 10 m fra udbringningsarealerne til Natura 2000-området. Mariagerfjord Kommune vurderer derfor, at der pga. afstanden ikke vil ske negative effekter ved udbringningen på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag, se bilag 7. Bilag IV-arter Der er ingen registrerede bestande af Bilag IV-arter, eller potentielle levesteder på udbringningsarealerne. Fredning, beskyttede diger og fortidsminder Der er ingen arealkonflikter i relation hertil. Konklusion - arealer Det er kommunens samlede vurdering med baggrund i miljøstyrelsens vejledning, at den ansøgte drift, med de hertil stillede vilkår, er foreneligt med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og habitatdirektivforpligtelsen som denne er defineret i miljøstyrelsens vejledning Tab af næringsstoffer til overfladevand Ansøgningen omfatter arealer på i alt ca. 142,62 ha, beliggende i oplandet til Gettrup Sø der afvander via Kongsvad Mølleå og Skals Å til Hjarbæk fjord. Der afsættes 65,71 DE Dybstrøelse og 161,9 DE kvæggylle på arealerne, der tilføres ikke arealerne slam eller andet affald. Hjarbæk Fjord er en del af fuglebeskyttelsesområderne nr. 24 (Hjarbæk Fjord og Simested Å) og nr. 14 (Lovns Bredning), der sammen med ådalene, her iblandt Glenstrup Sø, udgør habitatområde nr. 30 (Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal samt Skravad Bæk); samlet Natura2000-område nr. 30. Jordbundstyperne for udbringningsarealerne er i ansøgningen angivet som værende grovsandet jord (JB1), finsandet jord (JB2), grov lerblandet sandjord (JB3) og fin lerblandet sandjord (JB4). Der er god overensstemmelse med det vejledende tema på arealinfo. Der er anvendt sædskiftet K2 (jf. sædskiftenotatet) i ansøgningen, hvilket svarer til referencesædskiftet. Der er sporadiske pletter af lavbund på udbringningsarealerne. Ingen af disse arealer er angivet som værende drænede eller grøftede, hvilket stemmer overens med kommunens vurdering. Udbringningsarealerne er ikke vandløbsnære. Udbringningsarealerne omfatter hverken stærkt skrånende arealer (> 6 o ) ned mod overfladevand, eller arealer der vurderes at have risiko for overfladetab af næringsstoffer til vandmiljøet. Kvælstof Da udbringningsarealerne er omfattet af nitratklasse 0, må dyretrykket være 100 % af det generelt tilladte dyretryk. Det er ikke muligt i den konkrete sag at skærpe beskyttelsesniveauet jf. kriterierne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 4. 38

39 Fosfor Der er et fosforoverskud fra husdyrgødningen på 21,3 kg P/ha/år og fosforkravet er overholdt med en margen på 17,5 kg. Det er ikke muligt i den konkrete sag at skærpe beskyttelsesniveauet jf. kriterierne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 4. Vurdering af skadevirkning på habitatområder fra kvælstof Et projekt skal overholde 2 afskæringskriterier for ikke at kunne have en skadevirkning på internationale naturbeskyttelsesområder. Afskæringskriteriets pkt. 1 omfatter en vurdering af, om det ansøgte i forbindelse med andre planer og projekter vil kunne have en skadevirkning. Afskæringskriteriets pkt. 2A / 2B omfatter en vurdering af, om det ansøgte i sig selv vil kunne have en skadevirkning. Afskæringskriteriets pkt. 1 Kriteriet for hvornår et husdyrbrug i sammenhæng med andre planer og projekter ikke har en væsentlig påvirkning af et habitatområde er, at der ikke sker en stigning i husdyrtrykket i oplandet til habitatområdet. Husdyrtrykket i oplandet til Hjarbæk Fjord er i perioden fra 2007 til 2015 faldende, hvorfor det ansøgte i kumulation med andre projekter og planer i oplandet i henhold til miljøstyrelsens vejledning ikke vurderes at have en skadesvirkning på habitatområdet. Ansøgningen opfylder således afskæringskriteriets pkt. 1 for husdyrbrug beliggende i områder med stigende dyretryk i oplande til marine habitatområder overbelastet med kvælstof. Afskæringskriteriets pkt. 2A / 2B Kriteriet for, hvornår et projekt i sig selv påvirker et habitatområde væsentligt er, at kvælstofbelastningen fra projektet ikke overstiger 5 % af den samlede kvælstofbelastning af habitatområdet, hvis habitatområdet er kvælstoffølsomt, og 1 % hvis habitatområdet er særligt sårbart. I henhold til miljøstyrelsens vejledning om, hvornår et landbrug har en væsentlig påvirkning af et habitatområde, skal der i vurderingen alene indgå den merbelastning (husdyrbidraget) der er i forhold til en situation, hvor der havde været planteavl på arealerne. Hjarbæk Fjord klassificeres af Mariagerfjord Kommune, som særlig sårbare områder jf. Miljøstyrelsens Vejledning om afskæringskriterier for udvaskning af nitrat til overfladevande, idet fjorden er et lukket bassin og samtidigt et meget følsomt Natura2000-områder. Dette betyder, at det ansøgte ikke må udgøre mere end 1 % af den samlede udvaskning til fjord og sø, hvis projektet skal kunne udelukkes at kunne have en skadesvirkning på fjorden. Den nuværende kvælstofpåvirkning af Hjarbæk Fjord er ifølge til Vandplanen kg N/år. Ifølge ansøgningssystemet er der en merudvaskning fra arealerne på 4,1 kg N/ha/år i forhold til en planteavlsbedrift. Det svarer til en total medudvaskning fra rodzonen på 584,7 kg N/år, hvilket er under 1 % af den maksimalt tilladte påvirkning af Hjarbæk Fjord. Også når der ikke tages højde for jordens denitrifikation og den oplandsopdelte udvaskning. Afskæringskriteriets pkt. 2A / 2B er derfor opfyldt. Fosforpåvirkning af habitatområderne Natur- og Miljøklagenævnet har med afgørelsen NMK anlagt den praksis, at reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, afsnit C (det generelle beskyttelsesniveau for fosforoverskud) suppleret med adgangen til at fastsætte skærpede vilkår efter bekendtgørelsens 11, stk. 2-4, jf. bilag 4, afsnit 2 gør op med reguleringen af fosforoverskuddet i sager efter husdyrbrugslovens 11. Som følge heraf foretages der ingen yderligere vurdering at fosforpåvirkningen af habitatområderne. 39

40 Det er på baggrund af ovenstående Mariagerfjord Kommunes vurdering, at det aktuelle projekt opfylder det generelle beskyttelsesniveau for overfladevand, der er fastsat i det danske lovgrundlag vedr. husdyrbrug, og ar husdyrbruget hverken i sig selv eller i sammenhæng med andre projekter påvirker habitatområder væsentligt Kvælstofudvaskning til grundvandet Ejendommen har ingen arealer i nitratfølsomme indvindingsområder eller i vandværkers indvindingsoplande. 40

41 4. Samlet vurdering På baggrund af ansøgningsmaterialet samt Kommunens registreringer af områdets grundvands-, vandløbs- og naturforhold har Kommunen vurderet, at miljøgodkendelsen, med de pågældende vilkår for anvendelse og drift af udspredningsarealerne, ikke vil medføre en væsentlig virkning på miljøet. Mariagerfjord Kommune vurderer: at ændring af husdyrbruget kan godkendes, idet ændringen ikke vil medføre en væsentlig genepåvirkning af naboer, naturområder omfattet af 7 i loven, Natura 2000 områder overbelastet med fosfor (Limfjorden og Mariager Fjord), kvælstofsårbare Natura områder (Limfjorden og Mariager Fjord), grundvandet herunder nitratfølsomme indvindingsområder samt landskabelige værdier og kulturmiljøer. Endvidere er det vurderet, at ændringen og ændringen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af 3-områder eller andre naturområder, som er beskyttet mod tilstandsændring. Endvidere er det vurderet, at ændringen ikke vil medføre væsentlige ændringer i arealer, som er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller er særlig sårbar overfor næringsstofpåvirkning. Endeligt er det vurderet, at de ovennævnte naturområders bestande af vilde planter og dyr samt deres levesteder ikke vil påvirkes væsentligt af det ansøgte projekt. at der anvendes bedst tilgængelig teknik, til at forebygge og begrænse eventuel forurening. 41

42 Bilag 1: Husdyrbrugets beliggenhed 42

43 Bilag 2: Udbringningsarealer 43

44 Bilag 3: Bruttoarealkort 44

45 Bilag 4: Situationsplan 45

46 Bilag 5: Kommuneplan 46

47 Bilag 6: Ammoniakberegning og Natura

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager BGAGRO I/S Fjelstedvej 4 9550 Mariager Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.46-P19-3-14 Ref.: Charlotte

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 31 på ejendommen Hobrovej 4, 9500 Hobro

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 31 på ejendommen Hobrovej 4, 9500 Hobro Per F. Andersen Hobrovej 4 9510 Arden Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.44-P19-1-14 Ref.: Anna

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. LARS TOLBORG Løgstørvej 96B 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.48-P19-1-16 Ref.: Kristina

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 31 på ejendommen Sparrehuse 2A, 9500 Hobro

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 31 på ejendommen Sparrehuse 2A, 9500 Hobro Claus Carstensen Neimann Søagervej 8 Sdr Onsild 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.44-P19-2-15

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. GÅRDEJER BJARNE JOHNSEN Løvelbrovej 21 8830 Tjele Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.24-P19-2-16

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Mariagerfjord K O M M U N E

Mariagerfjord K O M M U N E Mariagerfjord K O M M U N E Hans Henrik Holm Fjeldsted Søvej 1 9550 Mariager 6.1.2 Miljøafdelingen Ndr. Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer:

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. SVEND MØLLER HANSEN HOLDING A/S D S Industrivej 6 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.24-P19-6-16

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Mogens Hansen Stenstrup Byvej 8 9510 Arden Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.44-P19-6-16 Ref.:

Læs mere

Tillæg til 11 miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på ejendommen Kærvej 49, 9500 Hobro. 5. november 2013

Tillæg til 11 miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på ejendommen Kærvej 49, 9500 Hobro. 5. november 2013 Tillæg til 11 miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på ejendommen Kærvej 49, 9500 Hobro 5. november 2013 Beliggenheds adresse: Kærvej 49, 9500 Hobro Ejere: Flemming Christensen CVR nr. 13219230 CHR nr.

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune TEKNIK OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune Skansevej 3 Kni 8586 Ørum Djurs Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Registreringsblad Titel: Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. LANDMAND FLEMMING WISSING CHRISTENSEN Kærvej 51 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.44-P19-2-16

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser, herunder fx eventuelle byggetilladelser.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser, herunder fx eventuelle byggetilladelser. Svend Bisgaard Svendsen Klejtrupvej 16 Hvornum Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.40-P19-1-13 Ref.: Charlotte

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 1 31 på ejendommen Døstrupvej 159, 9500 Hobro.

Afgørelse vedr. anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 1 31 på ejendommen Døstrupvej 159, 9500 Hobro. Gårdejer Per Hougaard Døstrupvej 159 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.44-P19-2-17 Ref.:

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 32 på ejendommen Møgelholtvej 59, 9560 Hadsund

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 32 på ejendommen Møgelholtvej 59, 9560 Hadsund CLAUS DIETZ JØRGENSEN Møgelholtvej 59 9560 Hadsund Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.46-P19-5-14

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 12-07-2013 Sagsnr.: 13/22799 Dok.løbenr.: 197345/13 Kontakt: Susanne

Læs mere

I/S Pejstrupgård. Kirkevej Hejnsvig. Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr

I/S Pejstrupgård. Kirkevej Hejnsvig. Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr I/S Pejstrupgård c/o Sten Jensen Kirkevej 51 7250 Hejnsvig Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr. 3300 0057 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved etablering af støbt plads på husdyrbruget Kirkevej

Læs mere

Tillæg nr. 1 til 12 miljøgodkendelse til Laenvej 50, 8586 Ørum Djurs.

Tillæg nr. 1 til 12 miljøgodkendelse til Laenvej 50, 8586 Ørum Djurs. Jacob Revsbeck Bønnerup Laenvej 50 8586 Ørum Djurs Afdeling: Erhverv og Miljø Dato: 21. august 2015 Reference: Kirsten H. Wermuth /bc Tlf.: 89594016 E-mail: khw@norddjurs.dk Journalnr.: 15/9007 Tillæg

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning

Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning ERHVERV OG MILJØ Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning Nymandsvej 14 B 8444 Balle efter 32 i bekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast

Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej 6 7430 Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har onsdag den 24. februar 2016, modtaget en anmeldelse efter

Læs mere

Tilladelse til velfærdsudvidelse

Tilladelse til velfærdsudvidelse Tilladelse til velfærdsudvidelse Efter 30 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gl. Feggesundvej 26, 7742 Vesløs 26. april 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse.

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse. Jeppe Elmer Neergaard Pedersen Borgergade 74 9620 Ålestrup Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato:

Læs mere

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013 John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev hkkristensen@jubii.dk Den 20. marts 2013 Fiskbækvej 16 7840 Højslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype - 2013 Skive Kommune har den 20. februar

Læs mere

Ikke godkendelsespligt på opførelse af udendørs verandaer på tre eksisterende fjerkræstalde på ejendommen Østerholm, Læborgvej 52, 6622 Bække.

Ikke godkendelsespligt på opførelse af udendørs verandaer på tre eksisterende fjerkræstalde på ejendommen Østerholm, Læborgvej 52, 6622 Bække. ERHVERVSMILJØ - TEKNIK & MILJØ Erhvervsmiljø - Teknik & Miljø Dato: 28. juli 2016 Sagsnr.: 16/12362 VICUS P ApS Ny Kongensgade 1 1472 København K Att.: Østerholm CVR-nr.: 25576438 Kontaktperson: Majbrit

Læs mere

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7.

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30 Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. januar 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Afdeling: Byg og Miljø Dato: 3. juli 2015 TEKNIK BYG OG OG MILJØ MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Grønnevej 11/13 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 17. juni 2013 Viborgvej 123 7800 Skive - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 22. april & 21. maj 2013 modtaget

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper. Per Sørensen Ronnumvej Kibæk

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper. Per Sørensen Ronnumvej Kibæk Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Per Sørensen Ronnumvej 7 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Søndermarksvej

Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Søndermarksvej Sønderskov I/S Søndermarksvej 12 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 25. september 2013 Journal nr. 2013-18858 Sagsbehandler Thomas Løkkebø Telefon direkte 76 16 51 23 E-mail thlkk@esbjergkommune.dk

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 10 7870 Roslev - 29 anmeldeordningen - Afgørelse - Vaskeplads - Uden nabo høring Skive Kommune har den

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Mads Jørgen Feldborg Helms Isenbjergvej 19 Gludsted 7361 Ejstrupholm 31. marts 2016

Mads Jørgen Feldborg Helms Isenbjergvej 19 Gludsted 7361 Ejstrupholm 31. marts 2016 Mads Jørgen Feldborg Helms Isenbjergvej 19 Gludsted 7361 Ejstrupholm 31. marts 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Isenbjergvej 17B, 7361 Ejstrupholm Ikast-Brande Kommune har den 22. marts 2016, modtaget

Læs mere

Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev. Den 11. marts 2013

Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev. Den 11. marts 2013 Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev Den 11. marts 2013 Sejstrupvej 13 7840 Højslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 28. januar 2013 modtaget anmeldelse efter 19

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 27. september 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 27. september 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 27. september 2013 Viborgvej 123 - Anmeldelse 19 A - Afgørelse - Frit stående kalvehytter på beton plads. Skive Kommune har den 19.

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på eksisterende husdyrbrug på Ribevej 84, 6630 Rødding

Afgørelse om ændring af dyrehold på eksisterende husdyrbrug på Ribevej 84, 6630 Rødding TEKNIK OG MILJØ TEAM ERHVERVSMILJØ Dato: 17-06-2015 Sagsnr.: 15/17029 Hans Skøtt Warming Ribevej 84 6630 Rødding Kontaktperson: Majbrit Holst Nielsen Dir. tlf.: 7996 6268 E-mail: mhni@vejen.dk Afgørelse

Læs mere

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013 Knud Jensen Over Isen Vej 10 7430 Ikast 4. november 2013 Anmeldelse om etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning, Over Isen Vej 9, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 8. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Steen Nørgård Langelinie Galten. Afgørelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på ejendommen Langelinie 28, 8464, Galten

Steen Nørgård Langelinie Galten. Afgørelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på ejendommen Langelinie 28, 8464, Galten Steen Nørgård Langelinie 28 8464 Galten Afgørelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på ejendommen Langelinie 28, 8464, Galten Skanderborg Kommune har den 20. marts 2017 modtaget en anmeldelse

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 10.4.2015 Indhold Indhold... 2 1.1. Jammerbugt Kommunes afgørelse... 3 1.2. Vilkår for tillæg til

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Gårdejer og Udlejer Morten Schnack Nybrogaardsvej 59 9560 Hadsund Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.44-P19-8-17

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 19 c og d Skivevej 102, 9500 Hobro

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 19 c og d Skivevej 102, 9500 Hobro Jan Albertus Marinus Memelink Skivevej 102 Øls 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.24-P19-8-12

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Østergaard, Gøttrupengevej 50, 9690 Fjerritslev. Godkendelsesdato /Offentliggørelse: 28.

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Østergaard, Gøttrupengevej 50, 9690 Fjerritslev. Godkendelsesdato /Offentliggørelse: 28. TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Kvægbruget Østergaard, Gøttrupengevej 50, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato /Offentliggørelse: 28.04 20151 Jammerbugt Kommunes afgørelse Med hjemmel i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com. Den 3. februar 2014

Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com. Den 3. februar 2014 Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com Den 3. februar 2014 Vinkelvej 37, 7840 Højslev - Anmeldeordning - 30 - Etablering af betonplads til 5 kalvehytter - Uden nabohøring Skive Kommune

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Torben Sørensen Elstedvej 99, 8520 Lystrup Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning efter 19

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opførelse af malkecenter m.m. på ejendommen Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing CVR

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opførelse af malkecenter m.m. på ejendommen Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing CVR Tania Almgren Rifbjerg Udflytter 11 5900 Rudkøbing Mail: toftegaarden.jan@gmail.com Udvikling og Læring Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

Siloerne bliver opført i tilknytning til eksisterende bebyggelse, ca. midt på ejendommen.

Siloerne bliver opført i tilknytning til eksisterende bebyggelse, ca. midt på ejendommen. Mogens Hjort Jensen Dolmervej 29 8500 Grenaa Afdeling: Erhverv & Miljø Dato: 20. april 2016 Reference: Kirsten H. Wermuth /bc Tlf.: 89 59 10 00 E-mail: khw@norddjurs.dk Journalnr.: 15/20772 27 afgørelse

Læs mere

Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE. af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M

Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE. af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M 30. maj 2016 Indholdsfortegnelse 1 Registreringsblad... 3 2 Resumé... 4 3 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse...

Læs mere

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Skift i dyretype Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper E R V H E R V T O E G K N M I I K L J O Ø G M I L J Ø Afdeling: Erhverv og Miljø Dato: 13.12. 2016 Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper Kanalvej 24 Enslev 8500 Grenaa Efter 31 i bekendtgørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug Grønnevej 4 Tilhørende Per Høeg Grønnevej 4 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

Torben Svenningsen Dalstrupvej Roslev. Den 30. juni 2016

Torben Svenningsen Dalstrupvej Roslev. Den 30. juni 2016 Torben Svenningsen Dalstrupvej 6 7870 Roslev svenningsen@energimail.dk Den 30. juni 2016 Dalstrupvej 6 7870 Roslev - 29 anmeldelse af en fortank til gylle - uden nabohøring. Skive Kommune har den 30. juni

Læs mere

Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej

Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej 18, 8355 Solbjerg Aarhus Kommune har den 3. maj 2013 modtaget anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper BYG OG MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper Bådsdal 1 Fannerup Mark 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Norddjurs Kommune Torvet 3 8500

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Dispensation fra afstandskrav til nabobeboelse for hundepensionen

Dispensation fra afstandskrav til nabobeboelse for hundepensionen Erik og Minna Bang Clausen Stratvej 11 6740 Bramming Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15. november 2012 Sagsbehandler Lars Waldemar Telefon direkte 76 16 51 39 Sags id 2012-13916 Dispensation fra afstandskrav

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afdeling: Erhverv & Miljø Dato: 16. november 2016 Reference: Annette Jessen /bc Tlf.: Journalnr.

Afdeling: Erhverv & Miljø Dato: 16. november 2016 Reference: Annette Jessen /bc Tlf.: Journalnr. Peter Juul Sørensen Skansevej 11 Fannerup 8560 Kolind Afdeling: Erhverv & Miljø Dato: 16. november 2016 Reference: Annette Jessen /bc Tlf.: 89 59 40 01 E-mail: anje@norddjurs.dk Journalnr.: 16/16226 Afgørelse

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej Roslev. CVR-nr Den 20. juli Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype.

Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej Roslev. CVR-nr Den 20. juli Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype. Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej 25 7870 Roslev CVR-nr. 19473384 Den 20. juli 2017 Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype. Skive Kommune har modtaget en anmeldelse om skift i dyretype

Læs mere

Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl. Rønbjerg 7800 Skive Den 20. september 2013

Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl. Rønbjerg 7800 Skive Den 20. september 2013 Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl. Rønbjerg 7800 Skive mosegaarden7800@gmail.com Den 20. september 2013 Hvidemosevej 2 7800 Skive - Afgørelse - Anmeldeordning - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015 Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk Den 11. marts 2015 Vejlgårdvej 14 7800 Skive - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - Afgørelse Skive Kommune har den 14. januar

Læs mere

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Billund Kommune har den 16. juni 2015 modtaget anmeldelse om etablering af plansilo iht. 28

Læs mere

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Registreringsblad Titel: Tillæg 2 til 12 miljøgodkendelse af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Michael Bay Hansen Bogøvej 44 5900 Rudkøbing Udvikling og Læring Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 09-06-2015

Læs mere

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014 Jan Have Rettrup Kærvej 21 7800 Skive have@post5.tele.dk Den 28. oktober 2014 Næsbækvej 4 7860 Spøttrup - Anmeldelse 31 - Skift i dyretype - Afgørelse - uden nabo høring. Skive Kommune har den 23. oktober

Læs mere

Tillæg nr. 1 til MILJØGODKENDELSE af kvægbruget på Bjerremosevej Varde

Tillæg nr. 1 til MILJØGODKENDELSE af kvægbruget på Bjerremosevej Varde Tillæg nr. 1 til MILJØGODKENDELSE af kvægbruget på Bjerremosevej 28 6800 Varde I henhold til 12 i Lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Godkendt 5. september 2016

Læs mere

Dyretype Staldsystem Antal Antal DE. Malkekøer u. opdræt, t.r. Sengestald med fast gulv ,26. Opdræt 0-6 mdr., årsdyr, t.r. Dybstrøelse 35 9,46

Dyretype Staldsystem Antal Antal DE. Malkekøer u. opdræt, t.r. Sengestald med fast gulv ,26. Opdræt 0-6 mdr., årsdyr, t.r. Dybstrøelse 35 9,46 Erling Gert Nielsen 25-11-2016 Lemmervej 12 Sagsnummer.: 16/36725 8544 Mørke Sagstype: KLE: 09.17.44 Sagsbehandler: Trine Jensen Tlf.: 87 53 54 10 Syddjurs Kommune har den 29.9.2016 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Trolddal Aps Trolddalsvej Solbjerg. Natur og Miljø. Den 15. marts 2013

Trolddal Aps Trolddalsvej Solbjerg. Natur og Miljø. Den 15. marts 2013 Trolddal Aps Trolddalsvej 7 8355 Solbjerg Den 15. marts 2013 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej 18, 8355 Solbjerg Aarhus

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Plan, Byg og Miljø 16. august 2010 Arealgodkendelse Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 85949411 Sognefogedgård v/ Vagn Andersen Byvej 25 4591 Føllenslev

Læs mere

Laurits Lund Roslevvej 38 Gamstrup 7870 Roslev Den 30. juni 2014

Laurits Lund Roslevvej 38 Gamstrup 7870 Roslev Den 30. juni 2014 Laurits Lund Roslevvej 38 Gamstrup 7870 Roslev roslevvej@hotmail.com Den 30. juni 2014 Roslevvej 38 7870 Roslev - Afgørelse - Anmeldeordningen 29 - Etablering af gyllebeholder Uden nabohøring. Skive Kommune

Læs mere

Nikolaj Bjerrum Ginnerupvej Spøttrup. Den 24. juni 2016

Nikolaj Bjerrum Ginnerupvej Spøttrup. Den 24. juni 2016 Nikolaj Bjerrum Ginnerupvej 23 7860 Spøttrup nikolajbjerrum@hotmail.com Den 24. juni 2016 Ginnerupvej 23 7860 Spøttrup - 29 anmeldelse af opsamlingsplads til malkekøer - Uden nabohøring Skive Kommune har

Læs mere

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 16/37488 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på svinebruget Lundemarken 4, 4520 Svinninge

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på svinebruget Lundemarken 4, 4520 Svinninge Per Sten Andersen Dato: 18-07-2012 Bjergbyvej 5 4520 Svinninge Sagsnr.: 12/34335 Sagsb.: Anne Duus Hausmann Dir.tlf.: 76 36 41 20 E-mail: landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse vedr. anmeldelse

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej 27 7830 Vinderup Dato: 02-02-2016 Sagsnr.: 09.17.17-P19-28-15 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.:

Læs mere

Tillæg til arealgodkendelse

Tillæg til arealgodkendelse Teknik og MIljø 15. oktober 2013 Tillæg til arealgodkendelse Udbringningsarealer på Bøstrupvej 32, 4270 Høng Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 11197299 v. Roland Pedersen Bøstrupvej 32 4270 Høng

Læs mere

Afgørelse om at der kan opføres en fodersilo på Østermarksvej 5,

Afgørelse om at der kan opføres en fodersilo på Østermarksvej 5, HKN opdræt Aps Østermarksvej 4 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. august 2012 Journal nr. 2012-13326 Sagsbehandler Pia Caspersen Telefon direkte 76 16 51 41 E-mail pini@esbjergkommune.dk Afgørelse om at

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift Digital annoncering Kommunens hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 16-12-2015 Sagsnr.: 15/30466 Dok.løbenr.: 331392/15 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte

Læs mere

Tillæg til 10 tilladelse

Tillæg til 10 tilladelse TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg til 10 tilladelse I henhold til lovbekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Kirstinelund Ridecenter Hørslevvej 137, 8462 Harlev

Læs mere

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 I Juli 2008 modtog forvaltning en ansøgning om udvidelse af kvægbedriften fra 300 til 727 DE. Projektet indebar opførelse af et nyt

Læs mere

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup.

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup. TEKNIK OG MILJØ Tage Lauridsen Sandgårdvej 6 7540 Haderup Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-20-14 Vedr.:

Læs mere

Endelig afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af gødningsopbevaringsanlæg på Hadbjergvej 125, 8370 Hadsten

Endelig afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af gødningsopbevaringsanlæg på Hadbjergvej 125, 8370 Hadsten Bjarke Refsgaard Hoffman Hadbjergvej 125 Hadbjerg 8370 Hadsten Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Endelig afgørelse om ikke

Læs mere