Den 5. april 2013 kl afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen."

Transkript

1 Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum, bød velkommen til årets generalforsamling i selskabet. Formanden foreslog herefter advokat Niels Bo Andersen til dirigent for generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag, og advokat Niels Bo Andersen valgtes enstemmigt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægternes 9, idet der er foretaget fornøden avertering i mindst 2 landsdækkende dagblade, Jyllands Posten og Børsen, den 12. marts 2013, samt i henhold til NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier 3.3.3, samt i Erhvervsstyrelsens IT-system. Dirigenten konstaterede, at der var udstedt 153 adgangskort, registreret i alt 120 adgangskort, hvoraf 84 var registrerede adgangskort med stemmeret og 36 var registrerede adgangskort uden stemmeret. Fremmødetotalen var således: Aktiekapital Pct. Stemmer Pct. Selskabstotaler iflg. vedtægter Reduktion for egne aktier Selskabstotaler reduceret for egne aktier ,00 % ,00 % Repræsenteret på generalforsamlingen ,17% ,48% Dirigenten konstaterede, at selskabets dagsorden, Årsrapport 2012 og de fuldstændige forslag har henligget fra og med tirsdag den 12. marts 2013 til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor i Kolding. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig med hensyn til beslutning om de af bestyrelsen stillede forslag. Dirigenten oplæste dagsordenen: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Forslag fra bestyrelsen og aktionærer. Forslag fra bestyrelsen: 4.1 Bemyndigelse til udlodning af ekstraordinært udbytte Bestyrelsen foreslår, at selskabets bestyrelse bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte med indtil DKK 15,00 pr. aktie. 4.2 Bemyndigelse til erhvervelse af egne kapitalandele Bestyrelsen foreslår endvidere, at selskabets bestyrelse bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne kapitalandele mod vederlag. Bemyndigelsen foreslås givet til erhvervelse af indtil 10% af selskabskapitalen og således, at vederlaget skal ske til den gældende børskurs plus/minus 10%.

2 Side 2 af Vedtægtsændringer Udover redaktionelle ændringer foreslås bestemmelsen om elektronisk kommunikation med kapitalejerne ændret. Endvidere foreslås bestemmelsen om, hvilke oplysninger, der gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside forud for generalforsamlinger, præciseret. 4.4 Vederlagspolitik Der foreslås alene redaktionelle ændringer. 4.5 Overordnede retningslinjer for incitamentsprogrammer Der foreslås alene redaktionelle ændringer. Forslag fra aktionærer: 4.6 Aktionæren Pure Invest A/S har fremsat følgende forslag: Inden generalforsamlingen i 2014 skal bestyrelsen for have suppleret de strategiske mål med nøgletallet ROIC inkl. amortisering samt have fastsat et passende finansielt mål for dette. Begrundelsen herfor er: Det nuværende strategiske mål ROIC ekskl. amortisering vedrører kun den operationelle performance, men vedrører ikke det afkast, som vil blive skabt til aktionærerne. De nuværende strategiske mål straffer således ikke en eventuel overbetaling af immaterielle anlægsaktiver, hvilket er uhensigtsmæssigt set i lyset af, at over halvdelen af Solars samlede nettoresultat i de sidste 7 år er blevet brugt på investeringer i immaterielle anlægsaktiver. Bestyrelsen finder det ikke hensigtsmæssigt at have et strategisk mål for ROIC inkl. amortisering og støtter derfor ikke forslaget. 5. Forslag til bestyrelsens vederlag Bestyrelsen foreslår, at bestyrelseshonoraret i 2013 uændret udgør DKK Formanden for bestyrelsen modtager tredobbelt honorar, mens næstformanden for bestyrelsen og formanden for revisionsudvalget modtager halvanden gange honorar for deres udvidede bestyrelsesopgaver. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen Fonden af 20. December foreslår nyvalg af Steen Weirsøe og genvalg af de nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Jens Borum, Peter Falkenham, Niels Borum, Agnete Raaschou-Nielsen og Jens Peter Toft. Remy Cramer har meddelt, at han ikke ønsker genvalg. 7. Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 8. Eventuelt.

3 Side 3 af 6 Ad 1), 2) og 3) Godkendelse af revideret årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud. Punkterne 1), 2) og 3) blev behandlet under et. Formanden, lic. scient. Jens Borum, og CEO Flemming H. Tomdrup henviste til den trykte beretning og kommenterede denne. Herefter henviste CFO Michael H. Jeppesen til det fremlagte regnskab og kommenterede dette. Ligeledes henviste CFO Michael H. Jeppesen til den foreslåede resultatdisponering med udbetaling af udbytte på DKK 6,65 pr. aktie og kommenterede denne. Beretningen blev taget til efterretning, og regnskab og resultatdisponering blev godkendt Efter forelæggelse af beretningen og årsrapporten bad portefølje manager Jacob Johansen, ATP, om ordet og kommenterede på Solars regnskab var et skuffende år, hvor resultatet var negativt påvirket af Solar 8000 og dårlige konjunkturer. Udrulning af Solar 8000 i Solar Holland var ventet med spænding og forløb umiddelbart godt. Imidlertid gav den praktiske brug af systemet anledning til udfordringer. Dette viste sig i slutningen af året, hvor salg og indtjening udviklede sig negativt. Dette må anses som stærkt kritisk efter forløbet af implementeringen af Solar 8000 i Norge. Det anses ikke som vigtigt, hvorvidt det fastsatte tidspunkt for udrulning i Solar Danmark overholdes. Det er derimod vigtigt at undgå problemer ved udrulningen, da en væsentlig del af koncernens indtjening genereres i Solar Danmark. Der var også positive elementer i Solars regnskab med en forbedring af arbejdskapitalen og lav gearing. Bestyrelsen har anmodet om bemyndigelse til udbetaling af ekstraordinært udbytte, hvilket er fornuftigt, da der ikke pt. vil blive foretaget opkøb af virksomheder. Eventuel udbetaling af ekstraordinært udbytte bør dog afvente resultatet af udrulning af Solar 8000 i Solar Danmark. Solar har haft besvær med indtjeningen på de mere perifere markeder og har valgt at fokusere på kerneforretningen. Dette har resulteret i forventet salg af Aurora. Denne udvikling må gerne fortsætte. Herefter bad aktionær Adamm Lyhne om ordet. Adamm Lyhne var ligeledes bekymret for udrulningen af Solar 8000 i Danmark og opfordrede bestyrelse og ledelse til at besøge Bestsellers lager i Haderslev for inspiration. Her blev der ikke anvendt 3-4 år på implementering af SAP, og implementeringen var foregået uden de store problemer. Bestyrelsesformand Jens Borum svarede Jacob Johansen fra ATP, at der var væsentlig forskel på implementering af Solar 8000 pilotprojektet i Norge og udrulningen i Holland under svære markedsvilkår. Formanden fandt derfor ikke sammenligningen helt rimelig. Til Adamm Lyhne svarede bestyrelsesformanden Jens Borum, at SAP er skabt til produktionsvirksomheder. Der vil derfor være stor forskel på at implementere SAP inden for forretningstyperne produktion og handel. Der kræves væsentligt flere tilpasninger af systemet i en handelsvirksomhed. Dirigenten satte herefter årsrapport og resultatdisponering til godkendelse. Årsrapport 2012 og resultatdisponering blev godkendt med den repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital.

4 Side 4 af 6 Ad 4.1) Forslag fra bestyrelsen, bemyndigelse til udlodning af ekstraordinært udbytte. Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte med indtil DKK 15,00 pr. aktie. Bestyrelsesformand Jens Borum begrundede kort forslaget. Dirigenten satte forslaget til afstemning. Forslaget blev vedtaget af den repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital. Ad 4.2) Forslag fra bestyrelsen, bemyndigelse til erhvervelsen af egne kapitalandele. Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve op til i alt 10 % af selskabskapitalen til den gældende børskurs +/- 10 %. Dirigenten satte forslaget til afstemning. Forslaget blev vedtaget af den repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital. Ad 4.3) Forslag fra bestyrelsen, vedtægtsændringer. Udover redaktionelle ændringer blev det foreslået, at bestemmelsen om elektronisk kommunikation med kapitalejerne ændres. Endvidere blev det foreslået, at bestemmelsen om hvilke oplysninger, der gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside forud for generalforsamlinger, præciseres. Ændringerne vedrører vedtægternes 9.4, 9.5, 10.1 og Dirigenten gennemgik forslaget og satte forslaget til afstemning. Forslaget blev vedtaget Ad 4.4) Forslag fra bestyrelsen, vederlagspolitik Der blev alene foreslået redaktionelle ændringer. Dirigenten gennemgik forslaget og satte forslaget til afstemning. Forslaget blev vedtaget Ad 4.5) Forslag fra bestyrelsen, overordnede retningslinjer for incitamentsprogrammer Der blev alene foreslået redaktionelle ændringer. Dirigenten gennemgik forslaget og satte forslaget til afstemning. Forslaget blev vedtaget Ad 4.6) Forslag fra aktionærer, Aktionæren Pure Invest A/S havde fremsat følgende forslag: Inden generalforsamlingen i 2014 skal bestyrelsen for have suppleret de strategiske mål med nøgletallet ROIC inkl. amortisering samt have fastsat et passende finansielt mål for dette. Begrundelsen herfor er: Det nuværende strategiske mål ROIC ekskl. amortisering vedrører kun den operationelle performance, men vedrører ikke det afkast, som vil blive skabt til aktionærerne. De nuværende strategiske mål straffer således ikke en eventuel overbetaling af immaterielle anlægsaktiver, hvilket er uhensigtsmæssigt set i lyset af, at over halvdelen af Solars samlede nettoresultat i de sidste 7 år er blevet brugt på investeringer i immaterielle anlægsaktiver.

5 Side 5 af 6 Pure Invest repræsenteret ved Jan Steen Knudsen roste Solar for at være overskudsgivende de sidste 20 år, god udbyttepolitik, god balance, gode medarbejdere og for ikke pt. at foretage opkøb af virksomheder. Jan Steen Knudsen motiverede forslaget om ROIC inkl. amortisering som strategisk mål med, at det nuværende strategiske mål ROIC ekskl. amortisering overdriver effekten af et opkøb men ikke af den organiske vækst. Det nuværende mål viser dermed en for positiv udvikling i forhold til den korrekte udvikling. Jan Steen Knudsen eksemplificerede dette ved en beregning for et opkøb af ROIC henholdsvis inkl. og ekskl. amortisering. Derudover fandt Jan Steen Knudsen det ikke retvisende, at der i Årsrapport 2012 på side 6 oplyses ROIC uden angivelse af, at nøgletallet var beregnet ekskl. amortisering. Bestyrelsesformand Jens Borum takkede for forslaget og gennemgik Solars procedurer i forbindelse med opkøb af virksomheder. Formanden gav Jan Steen Knudsen, Pure Invest, ret i, at det er vigtigt, at der foretages opfølgning på opkøb af virksomheder. Opfølgningen kan være vanskeliggjort af, at virksomheden integreres eller andre forhold ændrer sig. Ved valg af strategiske mål lægger bestyrelsen vægt på, at nøgletallet skal vise effektiviteten i virksomhedens daglige drift. Indtjening og arbejdskapital kan optimeres, hvilket amortisering på kundelister ikke kan. Bestyrelsen finder det derfor ikke hensigtsmæssigt at have et strategisk mål for ROIC inkl. amortisering og støtter således ikke forslaget. Solars årsrapport indeholder i øvrigt oplysning om ROIC både inkl. og ekskl. amortisering. På opfordring fra Jan Steen Knudsen supplerede CFO Michael H. Jeppesen med, at oplysningen om ROIC på årsrapportens side 6 var retvisende, da ROIC ekskl. amortisering har været Solars mål i flere år. Det vil blive overvejet, hvorvidt yderligere tekst til præcisering bør medtages fremover. Desuden medgav Michael H. Jeppesen, at Jan Steen Knudsens eksemplificering af beregningen for et opkøb af ROIC henholdsvis inkl. og ekskl. amortisering var korrekt. Efter anmodning fra Jan Steen Knudsen, Pure Invest, blev forslaget taget til skriftlig afstemning. Forslaget blev ikke vedtaget, da der var stemmer (svarende til 97,06%) imod forslaget og stemmer (svarende til 2,90%) for forslaget. Der var (svarende til 0,03%) blanke stemmer og ej afgivet stemmer (svarende til 0,01%). Ad 5) Bestyrelsen stillede forslag om, at det faste årlige vederlag til bestyrelsen i 2013 udgør DKK Dirigenten satte forslaget til afstemning. Forslaget blev vedtaget af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Ad 6) Ifølge vedtægternes 14 afgår den samlede generalforsamlingsvalgte bestyrelse hvert år, og der skal således efter vedtægternes 14 vælges en bestyrelse bestående af 4-8 medlemmer. Bestyrelsesformand for Fonden af 20. December, Niels Borum, oplyste, at Fonden af 20. December har foreslået nyvalg af Steen Weirsøe og genvalg af følgende nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Jens Borum, Peter Falkenham, Niels Borum, Agnete Raaschou-Nielsen og Jens Peter Toft til bestyrelsen. Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre forslag til bestyrelsen, hvorefter de foreslåede blev valgt uden afstemning.

6 Side 6 af 6 Ad 7) Bestyrelsen stillede forslag om genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre forslag til revisor, hvorefter PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt uden afstemning. Ad 8) Eventuelt. Bestyrelsesformand Jens Borum bød Steen Weirsøe velkommen i bestyrelsen og takkede Remy Cramer for indsatsen i bestyrelsen. Remy Cramer havde ikke ønsket genvalg til bestyrelsen. Desuden takkede formanden for god ro og orden samt dirigenten for en god og sikker ledelse. Mødet blev hævet. Således passeret: Dirigent

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Dato: 29.04.2014 Emne: Ordinær Generalforsamling Tid: Tirsdag, den 29. april 2014, kl. 17:00 Sted: Toftegaardsvej 4, 8370 Hadsten År 2014, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i Expedit A/S

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

År 2013, torsdag den 21. marts kl. 15.30, afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S på selskabets kontor.

År 2013, torsdag den 21. marts kl. 15.30, afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S på selskabets kontor. År 2013, torsdag den 21. marts kl. 15.30, afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S på selskabets kontor. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Ledelsens beretning om

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler.

Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler. Referat fra Topdanmarks ordinære generalforsamling 15. april 2015 År 2015 d. 15. april, kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Topdanmark A/S i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4,

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S 1 København Marts 2014 Sagsnr. 007226-0086 nk/nk/aju Dok.nr. 11708552.1 Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S Den 12. marts 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló

Læs mere

KLIMAX A/S LABELLING AND PACKAGING SOLUTIONS

KLIMAX A/S LABELLING AND PACKAGING SOLUTIONS Pressemeddelelse Horsens, den 9. april 2010 Generalforsamlingsreferat 2010 År 2010, den 9. april, afholdtes ordinær generalforsamling i Klimax A/S, CVR-nr. 10665744.. Generalforsamlingen afholdtes på Snaptun

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk CVR-NR 62 67 02 15 År 2013, den 18. april kl. 15.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. NTR Holding A/S. den 29. april 2004

Referat af ordinær generalforsamling i. NTR Holding A/S. den 29. april 2004 Referat af ordinær generalforsamling i NTR Holding A/S den 29. april 2004 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2004, den 29.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag Bilag 1: Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag NKT Holding A/S ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S V E D T Æ G T E R for Lån & Spar Bank A/S ---ooooo-- SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1.1. Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: CO II Bank

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling GN Store Nord A/S Ordinær generalforsamling Fredag den 21. marts 2014, kl. 10.00 CVR-nr. 24257843 2 / ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Med henvisning til vedtægternes pkt. 11 indkalder GN Store Nord A/S

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 30. april 2012 kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig, CVR nr. 21 83 14 76, hos Nykredit, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V. Dagsordenen

Læs mere

Den 22. januar 2009 kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S, CVR nr. 31 22 65 11 på Lyngbyvej 20, 2100 København Ø

Den 22. januar 2009 kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S, CVR nr. 31 22 65 11 på Lyngbyvej 20, 2100 København Ø Den 22. januar 2009 kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S, CVR nr. 31 22 65 11 på Lyngbyvej 20, 2100 København Ø Der var følgende dagsorden til den ordinære generalforsamling:

Læs mere

den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægternes 12, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægternes 12, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 30. april 2009 kl. 12.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Hedgeforeningen HP, CVR nr. 29 62 32 01, i Nykredit Portefølje Administration A/S lokaler, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V. Dagsordenen

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere