Djurs Bioenergi A.m.b.a. Funktionsudbud vedr. Biogasfællesanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Djurs Bioenergi A.m.b.a. Funktionsudbud vedr. Biogasfællesanlæg"

Transkript

1 Djurs Bioenergi A.m.b.a. Søren Alstrup Nielsen Nordjylland Tlf Mobil Funktionsudbud vedr. Biogasfællesanlæg NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel Fax UB02 TOTALENTREPRISEBESKRIVELSE MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel Fax SJÆLLAND Postadresse: A.C. Meyers Vænge 15 DK-2450 København SV Besøgsadresse: Frederikskaj 10 A 1. sal DK-2450 København SV Tel.: November CVR nr: Sags. Ref Byggesags- og entreprisebeskrivelse

2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering... 3 Generel orientering... 3 Organisation... 3 Overordnet entreprisebeskrivelse... 4 Grænseflader... 4 Samtidige entrepriser... 4 Tidsplan Særlige bestemmelser... 5 Grundlag:... 5 Tilføjelser og ændringer til ABT 93:... 5 Myndighedsforhold, overenskomst og dagbøder... 8 Ansvar, forsikring og tvister... 8 Tilbud og licitation... 9 Vurdering af tilbud... 9 Sikkerhedsstillelse Betaling Opstart, indregulering, garantiprøvning og aflevering Serviceorganisation og 5-års eftersyn Garanti, anlæg og komponenter Dokumentation og kvalitetssikring Byggepladsforhold Sikkerhedsforhold Byggepladsen Vinterbyggeri Fagbeskrivelse Arbejdets omfang Biomassegrundlag Basisanlæg Optioner Økonomiske oplysninger Bilag Selskabsøkonomisk regneark Placering af grund nord for Grenaa Byggegrund Teoretisk anlægsplacering på grunden Side 2 af 31

3 1 Orientering Generel orientering Nærværende udbudsmateriale omhandler etablering af et biogasfællesanlæg ved Grenaa således at landmænd på Djursland kan tilbydes bioforgasning af fast og flydende husdyrgødning, halm og grønne afgrøder og efterfølgende få adgang til den afgassede biomasse med de gødsknings- og miljømæssige fordele dette indebærer. Projektet udbydes som funktionsudbud i totalentreprise. Entreprisen omfatter bygning af et komplet, fuldt funktionsdygtigt biogasfællesanlæg inkl. bygninger placeret på industrigrund nord for Grenaa på Djursland. Grunden anvendes p.t. til planteavl og har ikke tidligere været bebygget. Anlægget skal have en størrelse svarende til behandling af ca. ca. 500 m 3 biomasse/dag, og vil få en biogasproduktion omkring 8-9 mio. m 3 pr. år, svarende til ca. 5,3 mio. m 3 metan pr. år. Med i entreprisen er hertil nødvendige biydelser som eksempelvis byggepladsetablering, bortskaffelse af affald, hærværkssikring, kvalitetssikring mv. Inkluderet i entreprisen er etablering af et motorgeneratoranlæg på ca. 8 MW indfyret effekt, til omsætning af den forventede biogasproduktion (plus 30%) til el og varme. Produceret elektricitet skal afsættes til elnettet og produceret varme, eksklusiv eget varmeforbrug til procesvarme og opvarmning af bygninger, skal afsættes til Grenå Varmeværk Amba. med tilslutning til varmeledning i skel. Licitationen afholdes efter EU s regler for offentligt udbud. Organisation Projektansvarlig og bygherre: Djurs Bioenergi Amba Sekshøjvej Grenå CVR.nr Kontaktperson: Carsten Wolff Hansen Mail: Tlf.: Bygherrerådgiver: PlanEnergi Jyllandsgade 1 DK-9520 Skørping Projektansvarlig: Søren Alstrup Nielsen Mail: Tlf Mob Fagtekniker Biogas Peter Jacob Jørgensen Mail: Tlf Mob Side 3 af 31

4 Overordnet entreprisebeskrivelse Totalentreprisen udbydes efter Udbudsloven (lov nr af 15. december 2015) som EU udbud i offentligt udbud, uden prækvalifikation. Totalentreprenøren skal stå for alle leverancer, opfølgning på myndighedskrav ifølge miljøgodkendelse for anlægget og lokalplan for arealet, detailprojektering, koordinering med bygherrens egne eventuelle leverancer, installation, etablering og drift af byggeplads, midlertidige foranstaltninger, indkøring, aflevering, garantiforhold mv., som er relateret til den pågældende entreprise, således at anlægget er komplet og fuldt funktionsdygtigt. Grænseflader Anlægget placeres på ikke-byggemodnet grund, der p.t. anvendes til landbrugsproduktion. Grænsefladen i forhold til fjernvarmeledning til Grenå Varmeværk Amba vil principielt være i byggegrundens skel. Men Grenå Varmeværk etablerer samtidigt fjernvarmeledning fra biogasanlægget til varmeværkets fjernvarmenet med tilslutning på Bredstrupvej 44, 8500 Grenaa. Den mere præcise grænseflade og tilslutningsforhold aftales nærmere med Grenå Varmeværk. Tilslutning og tilslutningssted ved nærmeste anvendelige tilslutningssted til elnettet aftales nærmere med Energinet.dk. Afledning af spildevand fra sanitære installationer skal ske til offentlig kloak. Grænsefladen og tilslutningssted aftales derfor nærmere med Norddjurs Kommune. Samtidige entrepriser Der vil som udgangspunkt ikke være samtidige entrepriser. Men totalentreprenøren er ansvarlige for den nødvendige koordinering mellem eventuelle egne underentreprenører i detailprojekterings- og byggefasen. Tidsplan Rammetidsplan Rammetidsplanen for udbud, kontrakt, etablering og indkøring vil være følgende: Udbudsperiode 1) Afgivelse af tilbud 2) Valg af entreprenør Kontraktforhandling Detailprojektering Byggestart Byggeri Idriftsætning Indkøring Aflevering O N D J F M A M J J A S O N D J F M Side 4 af 31

5 1) Udbudsperiode: 2. november 21. december ) Åbning af tilbud: 21. december 2016 Denne overordnede rammetidsplan vil i detaljen være til forhandling, men en så hurtig etablering og idriftsættelse som muligt er stærkt ønskelig, da det har indflydelse på anlæggets økonomi. Detailtidsplan Tidsplanen tilsendes bygherren. Entreprenøren skal på baggrund af ovenstående rammebetingelser og betingelser i totalentreprisebeskrivelsen, udarbejde en detailtidsplan, der tilsendes bygherren til godkendelse senest to uger efter kontraktindgåelse sammen med detailprojektet. Sanktionsgivende terminer skal være indarbejdet i detailtidsplan. 2 Særlige bestemmelser Grundlag: 1. Alle på stedet gældende love og regulativer, normer og bestemmelser, der tager sigte på arbejde af den her omhandlende art indbefattet i grundlaget for entreprisen. 2. Lokalplan xxx-707. Biogasanlæg ved Grenaa Miljøgodkendelse og VVM-tilladelse til etablering af et biogasanlæg i Grenaa 2 4. Arbejdstilsynets bekendtgørelser og anvisninger. 5. Nærværende betingelser og beskrivelser og eventuelle rettelsesblade. I tilfælde af afvigelser mellem de nævnte materialer har den førstnævnte højeste prioritet. Tilføjelser og ændringer til ABT 93: 2 stk. 2 sidste afsnit Entreprenøren sørger for, at det tilbudte anlæg ikke er i strid med lovgivningen, andre offentlige forskrifter, servitutter og andre lignende rettigheder over ejendommen. 2 stk. 6 Der udbetales ikke udregningsvederlag. 1 Lokalplan vedlagt udbuddet. Lokalplanen er endnu ikke endelig politisk godkendt. Lokalplanen vil sammen med Miljøgodkendelse (ligeledes vedlagt), VVM-redegørelse og Projektforslag for projektet blive forelagt til godkendelse i Norddjurs kommunes MT- og KU-udvalg d oktober og endelig politisk godkendelse i kommunalbestyrelsen d. 15. november Miljøgodkendelse vedlagt, se i øvrigt ovenfor. Side 5 af 31

6 5 stk. 4 Ved anvendelse af underentreprenører til væsentlige dele af arbejdet, skal navne på underentreprenører fremgå af tilbud. Underentreprenører kan ikke udskiftes uden bygherrens skriftlige samtykke. 6 stk. 1 Senest 1 uge efter entrepriseaftalens indgåelse og forud for betaling af 1. rate, skal entreprenøren stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtigelser over for bygherren. Sikkerhedsstillelse skal stilles i en bank, sparekasse eller kautionsforsikringsselskab, der er godkendt af bygherren. 6 stk. 4 Nedskrivning af sikkerhed til 2 % ændres til 2 år efter afleveringstidspunktet. 7 Bygherren stiller ikke sikkerhed. 8 stk. 1 Bygherren tegner og betaler all-risk forsikring dækkende totalentreprenøren og dennes underentreprenører uden at entreprenørens eller underentreprenørens ansvar og risiko derved begrænses. Der fremsendes kopi af bygherres all-risk forsikring til totalentreprenøren. For forsikringen gælder en selvrisiko på kr af enhver skade. Selvrisikoen udredes af entreprenøren. 8 stk. 3 Entreprenørens ansvarsforsikring skal som minimum have en dækningssum på 10,0 mio. kr. ved personuheld og minimum 15,0 mio. kr. ved tingskade, samlet dækningssum minimum 15,0 mio. kr. Ansvarsforsikringen skal dække alle tænkelige skader i forbindelse med entreprisen og varelevering, herunder: Terræn, fortov, vej og anden terrænbefæstelse Ledninger og kabler samt brønde i jord Fjernvarmeledninger og transmissionsledninger Regn- og spildevandsledninger Vandledninger Master, højspændingsinstallationer Eksisterende bygninger og maskininstallationer Beplantning, hegn, hegns- og støttemure Entreprenøren skal forud for indgåelse af kontrakt dokumentere, at forsikringen er i kraft. Det påhviler den enkelte totalentreprenør, forud for entreprisens opstart, at foretage en fotoregistrering og påvise eventuelle skader på bestående bygninger og anlæg. 9 stk. 1 Arbejdsplan (detailtidsplan) skal foreligge senest 2 uger efter aftaleindgåelse. 10 stk. 1 Brug af alternative fabrikater skal i god tid forelægges bygherren til godkendelse inden brugen. Side 6 af 31

7 10 stk. 4 Entreprenøren skal på bygherrens anmodning dokumentere, at bestemmelser i dette stykke gælder i forholdet mellem entreprenører og leverandør. Det må forventes at bygherren ved større leverancer vil kræve en sådan i form af underskrevet byggeleveranceklausul. 10 stk. 5 Meddelelsen til bygherren skal gives skriftligt sammen med tilbuddet. 11 stk. 3 Ved væsentlige leverancer skal entreprenøren invitere bygherre til deltagelse i funktionstest mv. Entreprenøren skal i tilbuddet oplyse produktionssted for væsentlige leverancer. 11 stk. 4 Eventuel kassation berettiger ikke til forlængelse af tidsfrister. Alle udgifter i forbindelse med eventuel kassation skal udredes af de respektive entreprenører. 13 stk. 1 Bygherre afholder gebyr for byggetilladelse. Alle øvrige gebyrer afholdes af entreprenøren. 14 stk. 2 Intet ekstraarbejde må iværksættes uden forudgående aftale. Dette gælder også, hvor entreprenøren mener, at et arbejde falder uden for entreprisen. Entreprenøren skal selv foranledige, at skriftlig aftale indgås rettidigt. Aftaler om ekstraarbejder og ændringer noteres i byggemødereferater. 17 Entreprenøren skal vederlagsfrit stille det nødvendige udstyr, herunder stiger og platforme, til rådighed for tilsynets adgang til de steder, hvor arbejdet udføres eller er udført. Tilsynets gennemsyn af entreprenørens tegninger, arbejdsmetoder, leverancer og udførte arbejder fritager ikke entreprenøren for ansvar for fejl, mangler eller forsinkelser. 19 Der afholdes byggemøder hver 14. dag. Bygherre eller dennes repræsentant, er referent. Det i referaterne anførte, er bindende for parterne, hvis der ikke enten gøres indsigelse over for referatet på næste byggemøde eller føres bevis for, at referatet er ukorrekt på det omtvistede punkt. 22 Betaling sker efter betalingsplan. Betalingsplanen følger tidsplanen og fastsætter til hvilke tidspunkter dele af entreprisesummen skal udbetales. Betalingsbetingelser: 30 dage netto. Bygherre har ret til at tilbageholde op til 5 % af entreprisesummen, såfremt entreprenøren ikke i hovedsagen ved afleveringen har opfyldt de i projektet angivne krav til drift- og vedligehold, kvalitetssikring og dokumentation for entreprisen. 24 stk. 1 Tidsfristforlængelse for vejrlig følger bestemmelser i afsnit om byggepladsforhold, vinterbyggeri. Side 7 af 31

8 25 stk. 2 Såfremt de i udbudstidsplanen angivne sanktionsgivende terminer overskrides, pålægges entreprenøren dagbod. Boden andrager kr. af entreprisesummen pr. arbejdsdag, dog min. kr ekskl. moms pr. arbejdsdag, for hver af de overskredne terminer Ud over eventuel bod skal entreprenøren uden godtgørelse afholde udgifter til eget arbejde, der ikke ville være aktuelt, hvis tidsfrister havde været overholdt. 37 stk. 1 1 års eftersyn bortfalder og erstattes med 2 års eftersyn. 1 år erstattes med 2 år. Myndighedsforhold, overenskomst og dagbøder Myndighedsforhold Det påhviler totalentreprenøren at udarbejde den nødvendige dokumentation og ansøge om byggetilladelse. Bygherre afholder gebyr for byggetilladelse. Det påhviler den enkelte entreprenør at indhente alle øvrige nødvendige og lovpligtige tilladelser og afholde alle udgifter desangående. Overenskomt Entreprenørens og evt. underentreprenørers medarbejdere skal være omfattet af en gældende dansk kollektiv overenskomst. Entreprenøren har det fulde ansvar for at ansatte hos entreprenøren og eventuelle underentreprenører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område jf. cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Dagbøder Se tillæg ABT stk. 2. Spilddage p.g.a. vejrlig accepteres jf. ABT 93 som tidsfristforlængelse. Tidsfristforlængelse for vejrlig følger bestemmelserne i afsnit om Vinterbyggeri samt Vejrligsdage indeholdt i rammetidsplan. Ansvar, forsikring og tvister Ansvar Entreprenøren har det fulde ansvar for entreprisens korrekte udformning og dimensionering, samt ansvaret for at alle nødvendige ydelser og enkelt-komponenter for entreprisens aflevering er indeholdt i tilbuddet samt leverancen. Forsikring Se afvigelse ABT 93, 8 stk. 3 Side 8 af 31

9 Tvister Eventuelle tvister afgøres i henhold til ABT 93. For så vidt at parterne er enige herom, er det muligt at indgå aftale om syn og skøn uden om Voldgiftsnævnet, som også skal kunne danne grundlag for eventuel voldgiftsbehandling efterfølgende. Tilbud og licitation Anlægget udbydes i totalentreprise efter Tilbudsloven (LBK nr af 07/12/2007) som offentligt EU-udbud. Opgaven vil blive tildelt efter kriteriet: økonomisk mest fordelagtige bud. Tidspunkt og sted for åbning af indkomne tilbud fremgår af udbudsbrev. Tilbudsgiverne er velkomne til at være til stede ved åbningen af tilbuddene, hvor den samlede tilbudssum og evt. forbehold vil blive annonceret. De bydende er forpligtiget til ved selvsyn at besigtige eksisterende forhold forud for tilbudsgivning. Besigtigelse af grunden kan ske på eget initiativ eller efter forudgående aftale med Djurs Bioenergis projektleder Carsten Wolff Hansen tlf Svar på stillede spørgsmål vil i anonymiseret form blive tilsendt alle tilbudsgivere i form af rettelsesblad. Tilbuddet skal være gældende i minimum 90 arbejdsdage efter afleveringsdatoen. Den til udbudsmaterialet tilhørende tilbudsliste udfyldes efter anvisningerne og afleveres sammen med tilbuddet. Djurs Bioenergi Amba forbeholder sig ret til at kassere alle indkomne tilbud og annullere nærværende udbud. Vurdering af tilbud Flg. kriterier skal være opfyldt for at tilbud kan betragtes som konditionsmæssige: Totalentreprenøren eller nøglepersoner på opgaven skal have dokumenterede referencer fra etablering af større danske eller internationale biogasanlæg baseret på såvel faste som flydende biomasser Entreprenøren skal vedlægge en Tro og love erklæring om ikke at have gæld til det offentlige. Dokumentation for opfyldelse af kriterier skal være vedlagt som bilag til tilbud. Tilbud der ikke opfylder ovenstående kriterier vil ikke indgå i vurderingen. Tildelingskriteriet er: Det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Underkriterier og deres vægt ved evalueringen fremgår af nedenstående skema. Afvigelser på tildelingskriterier fremgår af de respektive entreprisebeskrivelser. Side 9 af 31

10 Underkriterium Vægtning 1. Totaløkonomi 50 % 2. Driftssikkerhed og anlæggets opbygning herunder enkel 10 % vedligeholdelse 3. Kvalitet under produktion og udførelse 20 % 4. Referencer vedrørende større biogasfællesanlæg og 10 % blandede biomasser 5. Mulighed for og størrelse af medfinansiering fra eller formidlet 10 % af entreprenøren samt betalingsplan På tilbudslisten er der angivet en række stipulerede ydelser og optionspriser. Optionspriser er tilvalgsmuligheder, som bygherre frit kan gøre brug af, før- eller efter kontraktskrivning, men optionspriser indgår ikke i den samlede tilbudssum og ved vurdering af totaløkonomi. 1. Totaløkonomi Ved beregning af totaløkonomien udarbejdes en beregning af anlæggets omkostning i anlægslevetiden (20 år) beregnet som en gennemsnitlig gasproduktionspris med en kalkulationsrente på 3% (realrente), (se vedhæftede regneark til beregning af selskabsøkonomi, bilag 1 og særskilt vedhæftning). I beregningen indgår bl.a.: Anlæggets pris korrigeret for evt. forskelle i f.eks. komponentkvalitet Omkostninger til elforbrug og varmeforbrug m.m. Omkostninger til sliddele mv. Anlæggets gasproduktion i henhold til garanteret produktion Andre på tilbudslisten angivne driftsudgifter, inklusiv bemanding 2. Driftsikkerhed og anlæggets opbygning, herunder enkel vedligehold Ved bedømmelse indgår bl.a.: Entreprenørens angivelse af leveringstid for anlægsdele som indgår i entreprisen. En beskrivelse af anlæggets robusthed mod nedbrud. Herunder erfaringer med nedbrud på de enkelte anlægsdele 3. Kvalitet under produktion og udførelse Ved bedømmelse indgår bl.a.: Entreprenørens procedurer for sikring af arbejdets kvalitet CV for nøglemedarbejdere Entreprenørens procedurer for anlægsindkøring og resultater fra indkøring af referenceanlæg. Herunder medgået tid før anlægget er oppe på fuld gasproduktion 4. Referencer vedr. større biogasfællesanlæg og blandede biomasser Ved bedømmelse indgår bl.a.: Entreprenørens referencer for større danske og internationale biogasanlæg, baseret på blandede biomasser 5. Mulighed for og størrelse af medfinansiering fra eller formidlet af entreprenøren Ved bedømmelsen indgår entreprenørens mulighed for og eventuelle størrelse af medfinansiering af anlægget. Endvidere indgår entreprenørens oplæg til betalingsplan jf. pkt. 2.8 Side 10 af 31

11 Sikkerhedsstillelse Entreprenørgaranti Sikkerhedsstillelsen afviger som anført ovenfor fra ABT Entreprenøren bærer alle omkostninger i forbindelse med sikkerhedsstillelsen. Bygherre stiller ikke sikkerhed. Garanti for forudbetaling af leverancer Som sikkerhed for forudbetaling af rater inden levering og indbygning af leverancer på pladsen, stiller entreprenøren en sikkerhed. Denne sikkerhedsstillelse udløber, når der er leveret og indbygget leverancer på pladsen, svarende til forudbetalingen. Garantien skal stilles som en anfordringsgaranti. Størrelse på sikkerhed og tidspunkt for frigivelse skal fremgå af entreprenørens oplæg til betalingsplan. Betingelser for udbetaling fra sikkerhed følger Garanti for udbetaling af leverancer (paradigma) vedlagt som bilag til udbud. Entreprenøren bærer alle omkostninger i forbindelse med de krævede sikkerhedsstillelser. Betaling Betalingsplan Entreprenøren skal som bilag til tilbud vedlægge oplæg til betalingsplan. Betalingsplan vil indgå ved vurdering af det økonomisk mest fordelagtige tilbud jf. afsnit 2.6 Betaling sker efter betalingsplan i.h.t. ABT stk. 4 ff. Betalingsplanen fastsætter til hvilke tidspunkter dele af entreprisesummen skal udbetales. Betalingsplanen skal indarbejdes i entreprenørens detailtidsplan. Betalingsbetingelser: 30 dage netto. Opstart, indregulering, garantiprøvning og aflevering Opstart og indregulering Efter godkendelse af tryk- og tæthedsprøver skal anlægget startes op, og der skal foretages indregulering af automatikanlæg sammen med de forskellige maskinelle komponenter, herunder indregulering af pumper, ventiler ind- og udpumpningstider, omrøring, luftspjæld, mv. Udgifter hertil skal være indeholdt i tilbuddet. Det kontrolleres, at alle måleværdier i SRO-anlæg er korrekte inden for relevant nøjagtighed, og alle alarmfunktioner afprøves. Når anlægget er færdigindreguleret og en prøvedriftsperiode på 3 måneder uden væsentlige fejl og alarmer er godkendt af bygherre og tilsyn, kan endelig aflevering godkendes. Leverandøren skal for Side 11 af 31

12 egen regning foretage afprøvninger af alle maskinkomponenter ved alle for driften relevante belastninger. Der udfærdiges prøverapporter. Procedure for afleveringsprøver skal godkendes af bygherren. Såfremt det viser sig nødvendigt at gentage afprøvningen på grund af forhold, der kan tillægges leverandøren, påhviler ekstraudgifter i forbindelse hermed leverandøren. Bygherren forbeholder sig ret til for egen regning, at lade FORCE Instituttet kontrollere svejsearbejderne, såvel på fabrikken som på montagestedet. Såfremt det viser sig nødvendigt at gentage svejsekontrollen på grund af forhold, der kan tillægges leverandøren, påhviler ekstraudgifter herved totalentreprenøren. Garantiprøver Efter udførelse og godkendelse af ovennævnte afprøvninger kan anlægget overdrages til bygherren. Efter 3 måneders drift gennemføres en prøveperiode til test af om leverandørens garanterede gasproduktion er opfyldt. Bygherre levere data for tilførte biomasser, mængder og tørstof over en periode på 14 dage. I denne periode registreres biogasproduktionen og det beregnes om leverandørens garantigasproduktion, beregnet på dagsbasis er indfriet. Såfremt målinger af emissioner eller ydelser/virkningsgrader ikke kan godkendes af enten bygherren eller leverandør, kan disse for egen regning lade målingerne udføre af et hertil autoriseret laboratorium. I så fald erstatter resultaterne af en sådan måling, målingerne og beregninger udført ved afleveringen. Såfremt myndighedernes krav til røggasemissioner, lugt og støj ikke kan overholdes, kan bygherren kassere leverancen og kræve sig holdt skadesløs i henhold til almindelig dansk retspraksis. Aflevering Entreprenøren bærer indtil endelig godkendt aflevering risikoen for alle dele af arbejdet, og han skal vedligeholde dem indtil dette tidspunkt. Inden anlægget kan afleveres og overtages af bygherren, skal der, foruden de føromtalte afprøvninger, foreligge rettet drifts- og vedligeholdelsesvejledning med nødvendigt dokumentationsmateriale mv. Vejledningen skal udformes på dansk og skal tillige indeholde de nødvendige attester til dokumentation af, at love og forordninger er opfyldte. Serviceorganisation Der ønskes en beskrivelse af mulighederne for service på alle anlægsdele i driftsfasen. Som option ønskes desuden vedlagt et eller flere forslag til en driftskontrakt, f.eks. over første driftsår. 2- og 5-års eftersyn Mangelafhjælpningsperioden følger ABT 93 med afvigelser jf. 37 stk. 1. I henhold til ABT 93 indkalder bygherren entreprenøren til gennemgang af anlægget. I stedet for 1- års eftersyn (jf. ABT 93) afholdes den første gennemgang af anlægget senest 2 år efter afleveringen. Side 12 af 31

13 Senest 30 arbejdsdage før udløbet af en periode på 5 år efter afleveringen, skal der udføres 5-års eftersyn på anlægget. I forbindelse med 2- og 5-års eftersynet skal der udfærdiges en eftersynsprotokol, hvori anføres påberåbte fejl og mangler ved anlægget eller andre forhold, der er tilknyttet hertil. Ved eftersynet aftales en rimelig tidsfrist for udbedring af de anførte fejl og mangler. Garanti, anlæg og komponenter Alle komponenter skal som udgangspunkt leveres med min. 2 års fuld garanti. Bygherre kan acceptere at garantiperioden på visse sliddele reduceres til 1 år. Entreprenørens tilbud skal indeholde en liste over sliddele som er med reduceret garanti. Dokumentation og kvalitetssikring Inden aflevering skal der for hver entreprise foreligge opdateret as-built dokumentation, et eksemplarer i papirformat og et eksemplar på CD-rom eller USB-stik i pdf-format samt tegninger i DWG-format. Dokumentationen skal omfatte instruktion af driftspersonalet samt driftsmanual for anlægget. Manualen udformes på dansk. Dokumentationen skal indeholde reservedelsliste. Alle tegninger skal afleveres uden forbehold. Al dokumentation er bygherrens ejendom. Ajourførte kvalitetssikringsprotokoller for såvel entreprenør som dennes underleverandører skal løbende være til stede på byggepladsen. I modsat fald kan bygherre undlade at godkende afleveringer og frigive eventuelle tilknyttede betalinger. Manglende dokumentation ved aflevering vil blive kapitaliseret med op til 5% af entreprisesummen. CE-mærkning Det komplette biogasprojekt skal CE-mærkes iht. Maskindirektivet. Det påhviler totalentreprenøren at udføre den samlede CE-mærkning, som skal foretages på baggrund af inkorporeringserklæringer fra relevante underentreprenører. Supplerende krav til dokumentation og kvalitetssikring fremgår af entreprisebeskrivelsen. 3 Byggepladsforhold Sikkerhedsforhold Plan for sikkerhed og sundhed PSS Totalentreprenøren varetager den overordnede sikkerhedskoordinering på byggepladsen samt koordinatoransvaret (P) og (B). Totalentreprenøren udarbejder en plan for sikkerhed og sundhed PSS. Side 13 af 31

14 Entreprenøren skal udarbejde egen Plan for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Planen udarbejdes i.h.t. Arbejdstilsynets vejledninger (AT-vejledning ). Planen for sikkerhed og sundhed i forbindelse med byggepladsens indretning og drift skal udarbejdes inden byggepladsen etableres og fremsendes til bygherren senest 2 uger før til godkendelse. Entreprenøren og underentreprenører skal deltage i samarbejdet om sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger på byggepladsen i henhold til ovennævnte AT-vejledninger. Entreprenøren skal endvidere udarbejde en plan for byggepladsens indretning (egen byggeplads). Planen skal benyttes ved samarbejdet omkring sikkerhed og sundhed. Entreprenøren skal, inden arbejdet igangsættes, tilse at planen stemmer overens med de valgte udførelsesmetoder. Entreprenørens Plan for sikkerhed og sundhed skal som minimum angive identificerede risici på arealet med angivelse af disses karakter (rørlagt vandløb, nedgravede tanke, gift eller giftdepot, anden forurening, spændingsførende kabler i jord eller i luft, gasledninger, fjernvarmeledninger, asbest, bly, PCB-holdige byggematerialer etc.). Endvidere skal byggepladstegningen indeholde placeringen eller angivelsen af følgende: Adgangs-, transport- og flugtveje Kraner, hejs og stilladser Afsat plads til materialedepoter, midlertidige værksteder og affaldscontainere Afsat plads til skurby, toiletter mv. Tilslutning til el, vand og kloak Alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr Sikkerhed på arbejdspladsen Der skal udvises fornødent hensyn på byggepladsen. Entreprenøren er pligtig til at tilrettelægge byggepladsarbejdet således, at standsninger p.g.a. nedbør eller blæst i videst muligt omfang undgås. Sikkerhedsarbejdet i egen sikkerhedsorganisation koordineres af entreprenøren. Det påhviler entreprenøren at sørge for at værktøj, entreprenørmaskiner, redskaber, stilladser og materiel er i forsvarlig og lovlig stand samt at de sikkerhedsforanstaltninger, der er forbundet hermed, fungerer og bliver fulgt af medarbejderne. Endvidere er entreprenøren ansvarlig for at de enkelte medarbejdere har deltaget i de fornødne sikkerhedskurser og har de nødvendige certifikater etc. Entreprenøren skal endvidere sikre, at al færdsel på og omkring byggepladsen forgår sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Der skal tages særligt hensyn til fodgængere, og hvor der er risiko for påkørsel skal der etableres afskærmet gangareal. Dersom entreprenøren ikke opfylder sine forpligtelser, er bygherrens tilsyn berettiget til uden varsel at lade arbejdet udbedre for entreprenørens regning. I sådanne tilfælde skal enhver underentreprenør på tilsynets forlangende stille medarbejdere til rådighed. Side 14 af 31

15 Byggepladsen Entreprenøren har pligt til at besigtige området inden tilbud afgives, og arbejdspladsen overtages i den stand, hvori den forefindes på tilbudsdagen. Entreprenøren må kun benytte arealer, der er ham anvist af bygherren. Beplantning, materialer og lignende, der ved arbejdets påbegyndelse forefindes uden for vej- og stiarealer, må kun fjernes efter forudgående tilladelse, i hvert enkelt tilfælde med bygherren. Entreprenøren har det fulde ansvar for enhver skade, entreprenøren eller dennes underentreprenører måtte påføre anlæg, kabler, ledninger, rør, belægninger, bygninger, haver, hegn, træer, afgrøder etc. Skader skal udbedres straks, eller efter ejerens eller bygherrens anmodning herom. Adgangsveje Der kan i byggeperioden evt. blive tale om at etablere midlertidig adgangsvej til byggepladsen via Gærfabrikkens grund (nabo - aftale herom er på plads) ved udlægning af køreplader, idet hverken den kommende omfartsvej nord om Grenaa eller den interne vej til biogasgrunden kan forventes at være helt færdige ved byggestart. Se kortskitse 2, hvor den sortprikkede linje angiver en eventuel midlertidig adgangsvej via Gærfabrikkens grund, og den rødprikkede den forventede blivende tilkørselsvej, der etableres af Norddjurs Kommune i forbindelse med etablering af omfartsvej nord om Grenaa. Bygherre afholder i givet fald udgifter til midlertidig vejadgang og sørger i øvrigt for at disse forhold er på plads til byggestart efter nærmere aftale med såvel entreprenøren som Gærfabrikken. Det påhviler entreprenøren at etablere interne veje og befæstigelser på biogasgrunden. Placering af ind/udkørsel etableres efter aftale med Norddjurs Kommune. Byggepladsindretning Opstilling af skure, kraner, materialeoplag m.v. skal ske koordineret i samråd med bygherre således, at sikkerhed og arbejdet på pladsen ikke hindres. Byggepladsen skal således indrettes med det udstyr, herunder byggepladsbelysning, som overenskomster og Arbejdstilsynet kræver. El, vand og kloak Det påhviler totalentreprenøren at etablere el, vand og kloak installationer for byggeplads og udføre de nødvendige tilslutninger til skurvogne m.v. Der skal etableres nødvendige byggestrømstavler iht. AT regler. Bygherre afholder omkostninger til rimeligt forbrug af el og vand. Belysning Totalentreprenøren sørger for nødvendig og lovpligtig orienteringslys og arbejdslys for alle aktiviteter. Mandskabsskure Totalentreprenøren er pligtig til selv at etablere mandskabsskure og omklædningsskure med nødvendige bad- og toiletfaciliteter skure m.m. i det omfang og med det udstyr som overenskomster og Arbejdstilsynet kræver. Entreprenøren sørger selv for nødvendige tilslutninger til el, vand og kloak. Bygherren afholder omkostninger til rimeligt forbrug af el og vand. Side 15 af 31

16 Udgifter til renholdelse i og omkring skurene påhviler entreprenøren. Lokaler for byggemøder mv. Totalentreprenøren opstiller et mødeskur med borde og stole for 20 personer, der kan benyttes af bygherre og tilsyn samt til afholdelse af byggemøder. Mødeskur kan benyttes af totalentreprenør til møder med underentreprenører, sikkerhedsmøder m.v. Ryge- og alkoholpolitik Entreprenøren skal overholde bygherrens gældende ryge- og alkoholpolitik, som bl.a. beskriver, at der ikke må nydes alkohol i arbejdstiden og der ikke må ryges indendørs. Renholdelse Det påhviler entreprenøren, at fjerne sit eget affald inkl. overskudsmateriale løbende under hele byggeperioden og efter bygherrens anvisninger. Der skal dagligt ved arbejdstids ophør foretages generel oprydning og affaldsbortskaffelse. Entreprenøren skal selv afholde udgifter til opstilling og tømning af diverse containere til eget affald, herunder diverse afgifter. Materialer Materialer på byggepladsen henligger på entreprenørens eget ansvar. Placering af materialer på byggepladsen aftales med bygherren/byggeledelsen. Entreprenøren har pligt til at sørge for, at materialeopbevaring på byggepladsen holdes på det mindst mulige areal, og opbevaringen skal foregå på en sådan måde, at de pågældende materialer ikke beskadiges eller forringes, og opbevaringen må ikke foregå således, at adgangs- og sikkerhedsforholdene på arbejdspladsen forringes. Skiltning på byggepladsen Entreprenøren skal sikre, at der opsættes byggepladsskilt i forbindelse med anlægsarbejdet. Udgifter til skiltning skal være indeholdt i tilbuddet. Af skiltet skal fremgå virksomhedens navn og cvrnummer samt navne og cvr-numre på eventuelle underleverandører. Endvidere skal bygherrens navn og kontaktoplysninger fremgå af skiltet samt en kortfattet beskrivelse af projektet. Skiltning skal udføres iht. beskrivelse fra SKAT https://www.skat.dk/skat.aspx?oid= Varmt arbejde Entreprenøren skal sikre, at alle medarbejdere, der arbejder med eller i nærheden af varmt arbejde, opfylder følgende: 1) Den ansvarlige for arbejdet sørger for, at der forud for igangsætning af arbejdet er udarbejdet en aftaleblanket der bliver underskrevet af både den, der skal have arbejdet udført, den, der udfører arbejdet, og den brandvagt, som entreprenøren udpeger. 2) kunne dokumentere, at de håndværkere, der udfører det varme arbejde, har certifikat på at have gennemført et kursus om varmt arbejde. Vinterbyggeri Byggesagen gennemføres i henhold til Erhvervs- og byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 477 af 18. maj 2011 om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts. Til bekendtgørelsen Side 16 af 31

17 er der udarbejdet en vejledning Vejledning om bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts. Alle udgifter til overenskomstmæssige og særlige vinterforanstaltninger skal være indeholdt i tilbud. Vejrligsdage indeholdt i rammetidsplan Rammetidsplanen er baseret på det antal påregnelige effektive arbejdsdage det, under forudsætning af sædvanlige vinterforanstaltninger, kan påregnes at arbejde effektivt. Følgende vejrligsdage er indlagt i udbudstidsplanen: Aktivitet: Måned: jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Jord- og terræn samt rør i jord Betonarbejder Klimaskærm, bygning Der kan kun gives tidsfristforlængelse for usædvanligt vejrlig, såfremt antallet af vejrligsdage overstiger det i skemaet anførte, og såfremt antallet er fastsat ud fra følgende kriterier: Under arbejdets udførelse registreres i hvilket omfang arbejdet på den kritiske vej i arbejdsplanen har ligget helt eller delvis stille. Hvis det påregnelige antal effektive arbejdsdage i en måned ikke opnås, ydes der fristforlængelse. Ved sammenfaldende vejrforhold, der hver for sig kan begrunde vejrligsdage, medregnes overlappende vejrligsdage dog kun en gang. 1. Vindstyrke på 6, regnet efter Beauforts skala (11-13 m/sek.) og derover, regnes for arbejdsstandsende ved arbejde, hvortil der skal anvendes kran. 2. Såfremt maksimumtemperaturen ligger under 3 C, og der udføres arbejde, der er temperaturafhængigt. 3. Såfremt en vintermåneds middeltemperatur er 3 C lavere end den normale, kan der gives en tids-fristforlængelse på 10 % af de arbejdsdage, hvor der udføres temperaturafhængigt arbejde. Vintermånedernes normale middeltemperatur er: Oktober 8,9 C November 5,1 C December 2,3 C Januar 0,0 C Februar 0,3 C Marts 1,7 C April 6,2 C Side 17 af 31

18 Hver måned betragtes for sig. 4. Den registrerede nedbør overstiger følgende gennemsnitsværdier (mm): Vedrørende nedbørsmængder vil 100 mm sne svare til 10 mm vand. Jord- og terrænarbejder (døgnnedbør): jan feb mar apr maj Jun jul aug sep okt nov dec Øvrige arbejder (i arbejdstiden): Jan feb mar apr maj Jun jul aug sep okt nov dec Såfremt nedbør, der falder i form af sne eller is, giver anledning til rydningsmæssige gener, beregnes vejrligsdage, men kun for den tid, der medgår til rydning, og kun efter forudgående aftale med byggeledelsen. 4 Fagbeskrivelse Arbejdets omfang Leverandøren skal for tilbudssummen udføre samtlige for entreprisens fuldførelse og idriftsættelse nødvendige arbejds- og materialeydelser, herunder også eventuelle nødvendige midlertidige arbejder og leverancer, bi-ydelser m.v., som ikke direkte fremgår af tegninger og beskrivelser, men er nødvendiggjort af hensyn til arbejdets udførelse som godt håndværksarbejde. Leverandøren skal endvidere levere/medbringe de nødvendige værktøjer og redskaber, løftegrej etc. samt sørge for nødvendig mandskabsfaciliteter til egne håndværkere. I tilbudssummen skal leverandøren indregne udgifter til dækning af følgende: a. Deltagelse i bygge- og koordineringsmøder i et omfang, som fastsættes af bygherren. Gennemførelse af kvalitetssikring og ajourføring af kvalitetssikringsprotokol efter aftale med bygherren. Ajourførte kvalitetssikringsprotokoller for såvel totalentreprenør som dennes underleverandører skal være til stede ved bygge- og koordineringsmøder. I modsat fald kan bygherren undlade at godkende afleveringer og frigive betalingsrater. b. Udarbejde arrangementstegninger og detailtegninger i nødvendigt omfang over leverancerne. Disse tegninger skal udarbejdes umiddelbart efter, at kontrakten er underskrevet og skal være færdigbearbejdet senest 2 uger før påbegyndelse af arbejde, hvor de pågældende tegninger kan være relevante. En eventuel forsinkelse medfører, at der kan forlanges dagbøder. Side 18 af 31

19 c. Levering af el-diagrammer mv. d. Udarbejdelse af endelige betjenings- og driftsvejledninger herunder vejledning vedr. håndtering af alarmer skal foreligge senest en uge før aflevering. Betjenings- og driftsvejledningen skal bl.a. indeholde anlæggenes funktionsbeskrivelse, komponentliste med angivelse af leverandører, vedligeholdelsesskema, driftsjournal mm. e. Fuldstændige beskrivelser af styringsalgoritmer og dokumentation af SRO-anlæg herunder redegørelse for anvendte default-værdier skal foreligge senest ved aflevering f. Planlægning og ledelse af indkøring indtil afholdelse af afleveringstest g. Instruktion af driftspersonalet i forbindelse med opstart og indkøring samt i indtil 100 mandtimer efter aflevering (telefonkonsultationer medregnet) h. Løbende rengøring efter eget materialespild Totalentreprenøren er pligtig til efter bygherrens ønske at udføre arbejde, som ikke er beskrevet i kontraktmaterialet, men som efter bygherrens vurdering hensigtsmæssigt lader sig udføre under entreprisen mod merpris. Omfanget af ekstraarbejder under entreprisens udførelse kan ikke give grundlag for ændring af det juridiske aftalegrundlag. Intet ekstraarbejde må påbegyndes, før der foreligger skriftlig accept fra bygherren. Intet krav om betaling for ekstraarbejder vil blive honoreret, med mindre der foreligger skriftlig accept for arbejdets udførelse. Ved større ændringer af projektet kan ændringer i tidsplanen aftales. Biomassegrundlag Biomassegrundlaget vil maksimalt blive som angivet nedenfor. En anden fordeling mellem gylletyper kan dog komme på tale. Det samme gælder for faste biomasser. Side 19 af 31

20 Gødninger: Kvæggylle Svinegylle Minkgylle Dybstrøelse Biomasseressourcer og teoretisk gaspotentiale tons og m 3 pr. år Tørstofprocent Tons/år m 3 metan 1) Næringsstof- Indhold 3) tn tp tk Energiafgrøder 2) Halm Gyllefibre I alt/gennemsnit , ) Beregnet med 5 % ekstra gasproduktion fra overdækket sekundær reaktortank/lagertank ved ca. 9 døgns HRT. Som følge af biomasseblandingen forventes metanindholdet i biogassen at blive ca. 60 % og biogasproduktionen således til ca. 8,9 mio. m 3 /år. 2) Hovedparten af energiafgrøderne forventes at blive majsensilage. Men det må også påregnes, at en del kan være græsensilage, ensilage af grønkorn og evt. enggræs fra naturplejearealer e.l. 3) Forventet næringsstofindhold i diverse biomasser og totalt. Gasudbyttet er beregnet af PlanEnergi ud fra standardtal. Basisanlæg Der skal afgives tilbud på et biogasanlæg til behandling af det i pkt nævnte biomassegrundlag. Der gives tilbud på en basisudgave, som beskrevet under pkt og udbygningsmuligheder som beskrevet under pkt I basisudgaven er slutprodukterne afgasset usepareret biomasse samt el, varme og evt. biogas. Anlægsplacering Anlægsplaceringen er fastlagt, og placeringen fremgår af bilag 5.3. Anlægstegningen på grunden, bilag 5.4 er vejledende og ikke bindende for entreprenøren. Ved placering af de enkelte anlægsdele i forhold til hinanden bør så vidt muligt tages hensyn til forhold, der sikrer så korte og logiske interne transportafstande som muligt. Det gælder såvel for køretøjer (gyllevogne og gummiged) som for pumpeledninger mellem diverse tanke, hvor knæk og bøjninger på rør bør begrænses mest muligt for at minimere tryktab i ledningerne. Ved anlægsdesign bør tages hensyn til eventuelle muligheder for udbygning af anlægget med f.eks. en eller to ekstra reaktor(e). I forhold til transport og intern håndtering af biomasse gælder: Transportudstyr og -omkostninger indgår ikke i entreprisen Side 20 af 31

21 Transport af gylle vil foregå med tankbil med en kapacitet på ca. 35 m 3 /læs. Af- og pålæsningstid vil være ca. 3 min. To biler skal kunne aflæsse samtidigt Transport af faste biomasser vil foregå i lukkede containere med en kapacitet på ca. 25 m 3 (nyttelast ca. 18 t) En del af den faste biomasse forventes tilført anlægget direkte. En anden del vil kunne mellemlagres i plansiloen inden anvendelse og tilføres med gummiged enten til fortank eller til forbehandlingsudstyr (f.eks. biomixer, hammermølle, kædeknuser el. lign.) I forhold til afsætning af varme gælder: Hele biogasproduktionen (ca MWh) omsættes i eget motorgeneratoranlæg og overskydende varme (forventet ca MWh), dvs. varme fra motorgeneratoranlægget og røggaskøling excl. procesvarmeforbrug, sendes i en fjernvarmeledning til Grenå Varmeværk Amba. Entreprisegrænsen for fjernvarmeledningen er i anlæggets skel. Grenå Varmeværk etablerer resten af ledningen fra skel til varmeværket, ca. 300 m. De nærmere forhold i den sammen aftales med Grenå Varmeværk Bygherren forestår forhandlinger med biomasseleverandører og aftagere af el, varme. Der foreligger en betinget købsaftale på biogasgrunden samt en betinget aftale med Grenå Varmeværk Amba om afsætning af varme. Bygninger Bygninger til biogasanlægget skal opføres i gode materialer med minimal vedligehold og i henhold til lokalplan for arealet. Bygninger skal opvarmes i.h.t. bygningsreglement BR15. Tilbud skal indeholde tegninger og beskrivelser, der redegør for bygningsopbygning. Materialevalg og bygningsudformning vil indgå ved vurdering af totaløkonomi. Bygningerne til biogasanlægget skal kunne rumme følgende: Aflæsning af alle biomasser fra lastbil Forbehandlings- og mellemlagringsudstyr (med kapacitet svarende til ca. 60 timers ubemandet drift en weekend) for faste biomasser, specielt halm, dybstrøelse og energiafgrøder Motorgeneratorenhed(er) svarende til hele gasproduktionen plus 30 % placeret i separat lydisoleret bulderrum. Evt. varmevekslere Transformer- og højspændingsudstyr Olie/gaskedel m. kapacitet til den fulde gasproduktion Lille laboratorie med varmeskab og andet enkelt udstyr til kontrol af bl.a. tørstof i biomasser samt gennemførelse af enkle batch-udrådningsundersøgelser Kontorlokale bestykket med el- og netværksinstallationer for 5 personer Mødelokale for personer The-køkken bestykket med køleskab, køkkenvask, kaffemaskine, microovn samt spiseplads for 5 personer Toilet og bad for personalet Andre anlægsdele m.m. omfatter: Gasfakkel til afbrænding af den fulde gasproduktion i nødstilfælde Side 21 af 31

22 Kørefaste belægninger, hvor tunge køretøjer skal køre Transportvægt Lugtrenseanlæg efter eget valg (se miljøkrav) Plansilo til faste biomasser, m 2. Overdækning skal kunne etableres Nedsivningsanlæg (faskiner) for ikke-forurenet regnvand fra tage og faste belægninger (ikke plansilo, der forsynes med afledning til fortank) Tilslutning af spildevand fra toiletter m.m. til offentlig kloak efter kommunens anvisninger Afskrabet muldjord anvendes til etablering af jordvold som afskærmning mod bæk nord for grunden, min. højde 1½ m (se lokalplan) Beplantning omkring hele anlægget (se lokalplan). Mod nord på vold. For nærmere detaljer se Lokalplan Beplantninger/græsarealer på ikke bebyggede arealer Hegn omkring hele anlægget Tilslutning til kommunal tilkørselsvej efter nærmere aftale med Norddjurs kommunes vejafdeling Afvandingsgrøft for regnvand fra syd. Der lægges vægt på en transportmæssig logisk og hensigtsmæssig udnyttelse af grunden, der samtidig giver mulighed for den af Norddjurs Kommune ønskede lokale nedsivning af regnvand og så vidt muligt tager højde for eventuelle fremtidige mulige anlægsudvidelse. Bygherren leverer: Grund Tilslutningsudgifter for el, varme, vand og kloak ført til ét sted på byggepladsen. Transportudstyr og afhentningsfaciliteter for gylle hos leverandører mv. Transportudstyr og afhentningsfaciliteter for faste biomasser. Totalentreprenøren leverer et komplet biogasanlæg til behandling af det samlede biomassegrundlag. Totalentreprenøren skal levere en beskrivelse af anlægskonceptet indeholdende: Beskrivelse af anlægskomponenterne (materialer, fabrikat, type, størrelse) Flowdiagram for gylle/biomassesystem Principdiagram for gassystem. Principdiagram for styringsanlæg. Køreområder og områder, hvor der kan forekomme spild af biomasse, skal være med fast belægning. To stk. primære fuldt omrørte stålreaktorer á min m 3 med en maksimal højde af 30 m. Tankene skal etableres med valgfri mulighed for udtagning af biomasse såvel i bund som midt på tankene 3. Ønsket driftstemperatur ca. 52 o C, men kan den forventede gasproduktion opnås ved mesofil driftstemperatur, ca. 37 o C, vil dette blive accepteret. I givet fald skal tankene/opvarmningssystemet dog være forberedt og dimensioneret for senere omstilling til termofil drift. 3 Dette ønskes for evt. at kunne gennemføre en driftsform med forlænget opholdstid for flydestoffer/fibre, som vil kunne opnås med omrørestop af given varighed, f.eks. ½ time, lagdeling og efterfølgende udpumpning fra henholdsvis bund, f.eks. 10 % og midt i tanken, f.eks. 90 %. En merpris for denne mulighed, som også stiller krav til SRO-anlægget, bedes angivet på tilbudslisten. Side 22 af 31

23 En sekundær, membranoverdækket reaktortank (gylletank) á ca m 3 med gaslager i headspace. Valgfri driftstemperatur En overdækket efterlager/udleveringstank (gylletank) á ca m 3 Plansilo, min m 2, til opbevaring af energiafgrøder skal være inkluderet i tilbuddet Varmevekslere til minimering af egetforbrug af varme Lugtrensningsanlæg Motorgeneratoranlæg dimensioneret til omsætning af den fulde gasproduktion + 30%, ca. 8 4 MW indfyret effekt Der er pt. ikke særlige krav til hygiejnisering af biomassen, der tilføres anlægget, da der ikke indgår kategori 3-materiale, men udelukkende husdyrgødning og vegetabilske produkter. Alligevel anbefales det, at anlægget dimensioneres og driften tilrettelægges, således at en vis minimumsholdetid for biomassen kan garanteres, hvad enten der vælges mesofil (ca. 37 o C) eller termofil (ca. 52 o C) procestemperatur. Det opførte anlæg skal kunne modtage og i fornødent og nødvendigt omfang forbehandle samtlige biomassetyper nævnt under pkt Det samlede anlæg skal for samtlige biomasser dimensioneres således, at anlægget kan køre ubemandet, fuldlast hen over en weekend med nogenlunde ensartet forhold mellem pumpbare biomasser (gylle) og faste biomasser (halm, energiafgrøder, dybstrøelse og gyllefibre), dvs. ca. 60 timer, fra fyraften fredag til arbejdsstart mandag morgen. Der redegøres for metode til tankomrøring, samt hvilke tanke der omrøres. Gasrensning skal etableres, således at den producerede biogas med sikkerhed kan anvendes til motordrift i en motor som f.eks. fabrikat Jenbacher. El- og varmevirkningsgrad for motoranlægget bedes oplyst. Anlægget skal forsynes med udstyr til måling af den producerede biogasmængde. Måleusikkerheden skal angives. Anlægget forsynes med varmelager (akkumuleringstank) i det omfang det er nødvendigt for procesopvarmningen. Procesopvarmning sker som udgangspunkt ved varme fra eget motorgeneratoranlæg. Anlægget forsynes med SRO-anlæg med overførsel af samtlige relevante signaler og alarmer til en evt. eksternt placeret driftsleder. Miljøkrav Anlægget skal kunne opfylde generelle miljøkrav samt følgende: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr af 19. november 2015, Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed BEK nr. 514 af 13 maj 2016 (Bekendtgørelsen fastsætter regler om godkendelsesordningen i lovens kapitel 5 for listevirksomhed samt om tilsyn med visse listevirksomheder.) Standardvilkårene for anlægget fremgår af bilag 5 (G 201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 og 50 MW). 4 F.eks. 2 stk. Jenbacher JMS 612 GS-B.L eller tilsvarende Side 23 af 31

24 Desuden skal anlægget opfylde alle miljøkrav opstillet i vedlagte Miljøgodkendelse og VVM tilladelse til etablering af et biogasanlæg i Grenaa, Norddjurs kommune Støj Leverandører forpligtes til at sikre at anlæggets bidrag til støjniveauet i omgivelserne ikke overskrider følgende støjkrav: Område 1 2 Midlingstid Dag Tidspunkt db(a) db(a) Timer Mandag til fredag Lørdag Lørdag Søn- og helligdag Alle dage Alle dage ½ Spidsværdi Norddjurs kommunes støjkrav (db(a)) til anlægget Områdetype 1: Opholdsarealer ved boliger i det åbne land Områdetype 2: Virksomheder i industriområdet vest og syd for virksomheden Der henvises i øvrigt til ovennævnte miljøgodkendelse. Emissioner fra gasmotor må ikke overstige grænseværdier i Bekendtgørelse BEK nr af 20. december 2012 (Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider, uforbrændte carbonhydrider og carbonmonooxid mv. fra motorer og turbiner). Denne bekendtgørelse fastsætter emissionsgrænseværdier m.v. for motorer og turbiner i faste installationer med en indfyret effekt på over 120 kw pr. motor eller turbine. Endvidere skal motorerne samt anlægget som helhed kunne overholde bestemmelserne i Luftvejledningen fra Miljøstyrelsen (vejledning nr. 2, 2001). Øvrige krav til anlægget fremgår af miljøgodkendelsen. Lugt Lugt fra anlægget må under normal drift ikke overstige 6-7 LE ved boliger eller nærmeste nabo i det åbne land. Som lugtrensemetode til overholdelse af dette krav er der i ovenstående miljøgodkendelse taget udgangspunkt i et biofilteranlæg, og gøres dette, og med de anvendte forudsætninger om lugtenheder fra diverse lugtkilder, viser beregninger, at anlægget skal etableres med en 50 m høj skorsten. Leverandøren bedes efterberegne skorstenshøjden på baggrund af forventede lugtemissioner fra diverse lugtkilder, og ændres den ovennævnte skorstenshøjde skal dette i påkommende tilfælde kunne dokumenteres o.f. Norddjurs Kommune. Der stilles i nærværende udbud dog ikke krav til den anvendte lugtrensemetode, men derimod til ovennævnte lugtgrænse ved nærmeste nabo. Dvs. hvis dette krav kan overholdes - evt. billigere - med anden rensemetode end biofilter/skorsten, f.eks. kemisk filter, vil dette også blive accepteret. 5 Miljøgodkendelse og VVM-tilladelse forventes at blive endelig politisk vedtaget i november 2016 Side 24 af 31

25 Der ønskes derfor redegjort for, hvorledes utilsigtede lugtudslip fra gylle- og biogassystemerne undgås, dvs. hvilken teknologi, der er lagt til grund i tilbuddet og hvilke øvrige tiltag der forventes taget i anvendelse for at overholde miljøgodkendelsens lugtkrav. Se i øvrigt miljøgodkendelsen for detaljer vedrørende kravet. Innovative dele Såfremt anlægget er forsynet med innovative tiltag som kan forøge biogasudbyttet, bedes redegjort herfor. Optioner Der redegøres for udbygningsmuligheder for basisbiogasanlægget, f.eks.: Etablering af ekstra reaktortank. Der bør som minimum i anlægsdesignet afsættes plads til en sådan ekstra tank Der ønskes opgivet en merpris for mulighed for etablering af omrørestop og udtagning af biomasse fra midt på tankene (se fodnote s. 22) ud over normale til og fraførsler af biomasse Der ønskes opgivet en selvstændig pris for drift, vedligehold og oplæring af personale i første hele driftår Lavteknologisk separering. Angivelse af metode samt anlægs- og driftsomkostninger for anlæg til fuld separering, samt angivelse af næringsstoffordeling i separerede produkter Økonomiske oplysninger Vedlagte tilbudsliste udfyldes. Såfremt der tilbydes drift af biogasanlægget kan der vedlægges særskilt tilbud herfor med angivelse af, hvilke ydelser, der er dækket, samt prisen for driftsaftalen. Side 25 af 31

26 5 Bilag Selskabsøkonomisk regneark Nedenstående regneark (vedhæftet som Exel-fil) vil blive anvendt til beregning og sammenligning af den selskabsøkonomiske balance for hvert tilbud på baggrund af opgivne data ifølge tilbudslisten. Side 26 af 31

27 Side 27 af 31

28 Side 28 af 31

29 Placering af grund nord for Grenaa Kortbilag 1. Biogasgrund nord for Grenaa rødt felt Side 29 af 31

30 Byggegrund Side 30 af 31

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral Side : 1 af 9 Entreprisebeskrivelse (EB) for levering og idriftsætning af vaskeriudstyr Side : 2 af 9 1.0 Almen orientering Bygherre: Fællesvaskeri Ruskær v. Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Byggesagen Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr 17/1 Sags nr.:17/1 Dato:xx.xx.2017. Vers.: 01 Projektleder: flp ENTREPRISEKONTRAKT SIDE 1 Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi

Læs mere

Projekt journal. Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014

Projekt journal. Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014 2014 Pr jo Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014 1 af 4 Prjo Stamdata Sag Bygherre Entreprise Skolen i bymidten K.E.A Totalentreprise A/S Underentreprise Kontaktperson Jørgen juul jj@keatotal.dk

Læs mere

Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB

Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB Kontrolordning for styret boring og gennempresning Paradigme for Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB Januar 2012 SAB styret boring og gennempresning _ november 2011.doc Kontrolordningen for styret boring og

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE BYGHERRELEVERANCE VANDRENSNINGSANLÆG. 6407. Flådestation Frederikshavn BAP 753. Ny Miljøplads

ARBEJDSBESKRIVELSE BYGHERRELEVERANCE VANDRENSNINGSANLÆG. 6407. Flådestation Frederikshavn BAP 753. Ny Miljøplads ARBEJDSBESKRIVELSE BYGHERRELEVERANCE VANDRENSNINGSANLÆG 6407. Flådestation Frederikshavn BAP 753. Ny Miljøplads Udarbejdet af Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste 08.05.2013. Rev. 01.07.2013

Læs mere

Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 8600 Silkeborg. torsdag den 23. februar VVM anmeldelse for biogasanlæg - Lemming

Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 8600 Silkeborg. torsdag den 23. februar VVM anmeldelse for biogasanlæg - Lemming Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 8600 Silkeborg Mio Schrøder Mobil +45 22824376 ms@planenergi.dk torsdag den 23. februar 2017 VVM anmeldelse for biogasanlæg - Lemming Hermed anmeldes et nyt

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang og udførelse 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege.

Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege. Til tilbudsgiver 21.09.2016 Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege. Hermed fremsendes udbudsmateriale vedr. udskiftning af belysning,

Læs mere

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Vedrørende: Solcelleanlæg på Tranebjerg skole. Hermed fremsendes udbudsmateriale til solcelleanlæg på ovennævnte adresse i licitation. Arbejdet udbydes

Læs mere

Biogas- Hvordan kommer man i gang?

Biogas- Hvordan kommer man i gang? Biogas- Hvordan kommer man i gang? Åbenrå den 29. april 2009 Ved Karl Jørgen Nielsen, BYGGERI & TEKNIK I/S Aalborg den 30. april 2009 Ved Torben Ravn Pedersen, Landbo Limfjord Disposition Anlægskoncept

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Udbudsbrev 2015-07-30 1 30. juli.2015 Til de bydende INDBYDELSE TIL AFGIVELSE AF TILBUD PÅ "RAMMEAFTALE FOR VANDLEDNINGSRENOVERING

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser Marts 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon +45 5640 0000 wwwcowidk Gribvand Spildevand A/S Tømning

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Udbygningsaftale. Mellem. Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen )

Udbygningsaftale. Mellem. Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen ) København Maj 2015 Sagsnr. 028156-0082 ham/liz Udbygningsaftale Mellem Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen ) og Rema Ejendom

Læs mere

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Hovedentreprise Udbudsbeskrivelse side 1 af 6 1. Indledning Region Nordjylland udbyder

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen:

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen: UNDERENTREPRISEAFTALE Sag: Egtved Idræts- og Multicenter Sag nr.: Egtved den 11. december 2014 1. Parterne Mellem Anton Knudsen Egtved A/S Brudesøvej 1 6040 Egtved Cvr.: 10 47 27 33 Tlf.: 75 55 19 99 Mail:

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale:

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale: Til tilbudsgiveren Aarhus den 14.11.2013 Udbudsbrev Byggeprojektet omhandler den sidste halvdel af HAB`s afdeling 27 bestående af Blok 4, 5, 6, 7, med i alt 129 lejemål, beliggende i Varbergparken, 6100

Læs mere

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I.

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. «Totalentreprenør» 17 juni 2016 Udbudsbrev Vedr.: FrederiksborgCentret

Læs mere

2.1 Formålet med Udbygningsaftalen er at fastsætte bestemmelser om, at Selskabet skal gennemføre og afholde omkostningerne forbundet med Anlægget.

2.1 Formålet med Udbygningsaftalen er at fastsætte bestemmelser om, at Selskabet skal gennemføre og afholde omkostningerne forbundet med Anlægget. mellem CVR.nr. 64 50 20 18 Stengade 59 3000 Helsingør ( eller Kommunen ) og ALDI KARLSLUNDE K/S CVR.nr. 59260715 Rørgangen 1-5 2690 Karlslunde ( Selskabet ) hver for sig betegnet Part og sammen betegnet

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om bygherrens pligter I medfør af 31, stk. 3 og 4, 56, 67 i, lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK.

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK. VANDLEDNINGSARBEJDER TILLÆG TIL AB92 Rekvirent TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Entrepriseaftale 2011 Side

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Til De bydende Dokumenttype Tilbudsbrev Dato Marts 2015 Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Projekt Nyt Varmesystem BIOFOS, Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Revision 01 Dato Marts 2015 Udarbejdet

Læs mere

Udbud af. Koloskopiudstyr. til Kirurgisk Afd. K på. Bispebjerg Hospital

Udbud af. Koloskopiudstyr. til Kirurgisk Afd. K på. Bispebjerg Hospital Udbud af Koloskopiudstyr til Kirurgisk Afd. K på Bispebjerg Hospital Udbudsbetingelser Ordregivers sagsnr. 13007595 Indholdsfortegnelse 1. BILAG... 3 2. ORDREGIVER... 4 3. GENERELT... 4 3.1 TILBUDDETS

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3 1.1 Fælles regler på pladsen Planen for byggepladsens Sikkerhed og Sundhed skal sammen med den enkelte entreprenørs arbejdspladsvurdering (APV) sikre, at alle, der er beskæftiget på byggepladsen, har et

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri)

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri) HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri) mellem [Indsæt Bygherre] Afd.nr. CVR. nr. [Indsæt] [Indsæt kontaktdata] [Indsæt kontaktdata]

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

TOTALENTREPRISEKONTRAKT

TOTALENTREPRISEKONTRAKT TOTALENTREPRISEKONTRAKT i henhold til ABT 93 med fravigelser og tilføjelser fra Kuben Management A/S 1 Parterne Undertegnede Plus Bolig, afd. 75 c/o Plus Bolig Alexander Foss Gade 7 9000 Aalborg I det

Læs mere

Transport af affald fra genbrugspladser i Lolland og Guldborgsund kommuner

Transport af affald fra genbrugspladser i Lolland og Guldborgsund kommuner Nykøbing Falster 30. september 2016 J.nr. 07.59.00G-0014 Transport af affald fra genbrugspladser i Lolland og Guldborgsund kommuner Entreprisekontrakt December 2016 1 Indhold 1. Parterne 3 2. Opgaven 3

Læs mere

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S Udbudsbetingelse Udbudsbetingelser Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer Forsyning Helsingør Spildevand A/S Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang...

Læs mere

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R 1. PARTERNE Mellem Cvr. nr. 29189730, P.nr 1019130610 Svendborg Kommune Ejendomsadministration Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge. (i

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

NGF Nature Energy A/S. Aftale. vedr. levering af XXXXXXXXXXXXXXXXX

NGF Nature Energy A/S. Aftale. vedr. levering af XXXXXXXXXXXXXXXXX NGF Nature Energy A/S Aftale vedr. levering af XXXXXXXXXXXXXXXXX Projekt nr.: 6070-ANL-XXX XXXXXX 2017 Content 1. Aftalegrundlag... 3 2. Entreprenørens forpligtelser... 4 3. Samarbejde og koordinering

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Prøveudtagning og analyse. Tilbudsbetingelser. Oktober 2014

Prøveudtagning og analyse. Tilbudsbetingelser. Oktober 2014 Prøveudtagning og analyse Tilbudsbetingelser Oktober 2014 Indhold 1 Generel information om tilbuddet... 3 1.1 Tilbuddets genstand... 3 1.2 Option... 3 1.3 Ordregivende myndighed... 3 1.4 Tilbudsgrundlag...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

TØMNING AF OLIE- OG BENZINUD- SKILLERANLÆG TILBUDSLISTE

TØMNING AF OLIE- OG BENZINUD- SKILLERANLÆG TILBUDSLISTE TØMNING AF OLIE- OG BENZINUD- SKILLERANLÆG TILBUDSLISTE JUNI 2013 Tømning af olie- og benzinudskilleranlæg - Tilbudsliste Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning... 3 2 Oplysninger... 4

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Indhold Indledning Vigtig... 1 Entrepriseform... 2 Lovgivning... 2 Forsikringer... 3 Byggesagsbeskrivelsen (NCC standard byggesagsbeskrivelse)...

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Kravspecifikation. Drift og vedligehold af oplukkelige broer i København, El-installationer Maskininstallationer Hydraulikinstallationer.

Kravspecifikation. Drift og vedligehold af oplukkelige broer i København, El-installationer Maskininstallationer Hydraulikinstallationer. 02-11-2015 Sagsnr. 2015-0198257 Kravspecifikation Drift og vedligehold af oplukkelige broer i København, El-installationer Maskininstallationer Hydraulikinstallationer Side 1 af 6 Kravspecifikation til

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer)

Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer) Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer) 1. Parterne Mellem og NCC Construction Danmark A/S (CVR-nr. 69894011) (CVR-nr. ) i det følgende kaldet NCC i det følgende kaldet entreprenøren

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Håndtering af forsinkelse i byggesager

Håndtering af forsinkelse i byggesager Håndtering af forsinkelse i byggesager Ved Partner, Tina Braad 2 Udfordringer Projektfejl, der først opdages i udførelsesfasen, kan koste tid og konflikter og eskalere forsinkelser Problemer med projektkvaliteten

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

Nærværende skrivelse er en revision af tidligere fremsendt skrivelse dateret 2. juli 2015

Nærværende skrivelse er en revision af tidligere fremsendt skrivelse dateret 2. juli 2015 Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Søren Alstrup Nielsen Nordjylland Tlf. +45 9682 0401 Mobil +45 4038 9724 SAN@planenergi.dk Att.: Planchef Karl Johan Legaard Skørping den 29. oktober 2015 Vedrørende:

Læs mere

Levering og montering af udvendig overvågning af skoler til Fredericia Kommune. Fællesbetingelse

Levering og montering af udvendig overvågning af skoler til Fredericia Kommune. Fællesbetingelse Levering og montering af udvendig overvågning af skoler Fællesbetingelse Februar 2012 : Prangervej 7 DK-7000 Fredericia Danmark 20. februar 2012 FÆLLES BETINGELSER Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

Bygherreforeningens formuleringer til AB92

Bygherreforeningens formuleringer til AB92 15. september 2008 Bygherreforeningens formuleringer til AB92 En samling forslag til formuleringer til AB92, herunder præciseringer, udfyldninger og egentlige fravigelser, som Bygherreforeningen anbefaler

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Side 1 af 6 Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Byggesagen... 2 1.3 Projektorganisation... 2 1.4 Projektmaterialet... 2 1.4.1

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek)

Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek) Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek) (Konkurrenceudsættelse) 1 Indledning Det Kongelige Bibliotek og Københavns

Læs mere

Levering af vintermateriel

Levering af vintermateriel Levering af vintermateriel Saltspredere til kørebaner og stier Juli 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Orientering 3 3 Bestemmelser om udbud og tilbud 4 3.1 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse,

Læs mere

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Vedrørende: Solcelleanlæg på Samsø Idrætshal Hermed fremsendes udbudsmateriale i licitation på ovennævnte adresse. Arbejdet udbydes i hovedentreprise. Tilbud afgives på

Læs mere

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission Udbudsannonce Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus udbyder herved udførelse af grøn pleje og rengøring på

Læs mere

Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil. Udbudsbetingelser

Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil. Udbudsbetingelser Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil Udbudsbetingelser Dato: 11-12-2017 Dokument id: 79424 Version: 1.1 Udarbejdet af: OFD Kontrol: ANS Godkendt af: LTH side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej

Læs mere

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Udbudsannonce 14. januar 2015 Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Aarhus Kommune, Teknik og Miljø udbyder herved udførelse af teknisk isolering i begrænset

Læs mere