H 18o/78 Matr nr. Stempel. kr "2-1 0 "" Akt: Skab, nr 5C (udfyldes at dommerkontoret) Beliggende: Ingeborgs Alle 21, Kalundborg. [4,Giff z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H 18o/78 Matr nr. Stempel. kr "2-1 0 "" Akt: Skab, nr 5C (udfyldes at dommerkontoret) Beliggende: Ingeborgs Alle 21, Kalundborg. [4,Giff z"

Transkript

1 a F» H 18o/78 Matr nr. Stempel. kr "2-1 0 "" Akt: Skab, nr 5C (udfyldes at dommerkontoret) Matr. nr. 7o af Kalundborg Købstads IlarkjorderRobers Beliggende: Ingeborgs Alle 21, Kalundborg. Kreditors Gade og hus nr.. 18SEP [4,Giff z Anmelder Rud. K. Ludvigsen advokat 3600 Frederikssund ENDELIGT SKØDE = = == === Underskrevne boet efter lærer Ena Hammer v/advokat Rud. K. Ludvigsen Jernbanegade 7, 3600 Frederikssund, sælger, skøder samt endeligt overdrager herved til medunderskrevne ASGER PEDERSEN Slagelsevej 11, 4291 Ruds Vedby, og LONE HAAGESEN Sportdvej 13, 4291 Ruds Vedby med halvdelen til hver den boet ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom skyldsat under, mate.- nr. 7o af Kalundborg Købstads Markjorder for areal 264 m 2 med de på ejendommen værende bygninger med disses mur, søm og nagelfaste tilbehør, herunder oliekamin, elradiatorer, elvandvarmer, elkomfur, køleskab, emhætte, fastskruet badeværelsesudstyr, renovationsstativ, faste tæpper i stuer og køkken, alle slags ledninger og faste installationer, hegn træer og plantninger, kort sagt hele ejendommens rette tilhørende og tilliggende, således som den er beset af køberne. Vilkårene for handelen er følgende: Jydsk Papirvare AIS Viby J _A_56 A A

2 >petn~~~~~~k~n~aw154~411" Overtagelsen har fundet sted den 16. auguet 1978 og ejendommen har fra denne dato at regne henliggetfoy kebernse regning p9 risiko 1 enhver henseende, hvore 131.a,. navnlig følger, at' køberne 1 tilfaa.. de af ildsvåde oppebærer bygningernes assurancesum til anordninge. Ngeeei g anvendelse. Ejendommen er brendfordikret i Købetendernes el. mindelige Brandforsikring til fuld- og nyværdi under police nr. 3 o Fra overtageleeedegen,at.regnebetaler køberne alle af. ejendommen ø.ende;sketter.og afgifter samt forrenter den i Sjendommen Inde. -Sttdende og overtagne pantegæld, og med, overtagelsesdagen som elmringedatudflordiges sædvanlig refusioneopgerelee, h yle saldo regu. leres kontant. Parterne foranlediger selv aflæsning af el. m.v. 3. Købesummen er aftalt til kr.' 24o.obo,00 t 'skriver to hundrede firti tusinde kroner oo åre, der berigtiges'eåledeas' 1. Køberne overtager gæld til' Forenede Kreditforeninger, tinglyet den for opr. kr ,00, rente 4% p.a.pueflyst pr. 11.6,1978 nedbragt til kr ,44 2. Køberne overtager gæld til. 1h,, r 'fr! 1 r ;. ' f Kreditforeningen Danmark, tinglyst den nr, for opr. kr. 38.5oo &oo, rente ;. ^1% ';11' utinglyet fastsat til 16,49% p.a., ~lyst pr nedbragt til. kr ,68 Lånet er et kontantlån, hvorom.geelder særlige indfrielseevilkårs Obligationå. restgælden udgør pr kr ,25. overtager" gæld til Kreditforeningen Danmark i tinglyet den 4''-'`n!= fer opr. kr. 15.9oo,00, rente : utinglyet fateat til 17,204% p.a., ueflyet pr nedbragt til Lånet er et kontantlin, hvorom kr særlige indfrielsesvilkår. Obligations- '''il t ælden udgør pr kr ,5o. De til lånene knyttede reserve- og admini.. strationsfondeandele,tilfalder vederlagsfrit køberne. Transportt kr ,77

3 Transports kr ,7? 4. Køberne overtager gæld til privat _ Niels Peter Petersøh,' tinilyet ~1' '.."" - _ for opr,i 'kr: - '42.oee:,o4 rente 97, p.a., Lier- - lyst 1.1.i.19h3 nebratil - r..; jr. t idet eælger betaler ejerskifteefdrag med. kr ,86 tillige med rente 9% p.a.'fre '-aidetxitemih til betaling skår. kr. 31.e93,7eo 5. Køberne overtager gæld til privat Niels Peter Petersen, tinglyet'den lyet pr-4-'11: nedbregt=t11-nnri /det sat1gerbetaler_ejerekifteefdrag med kr ,86 tillige med rente 9% p.s.'fra. sidste termin, til betaling sker. -kr. :^31.:o93,7o m,1,4t 6. Køberne overtager gæld til privat Benhy.Petersen, tinglyst den for opr. kr. 3o.o87,45, rente 9% p.a., ueflyet pr nedbragt til 4dat sælger betaler ejerekifteefdreg med kr ,57 tillige Medrente W,'13.e. fra sidste termin til betaling sker. 7. Køberne har kontant deponeret hoe.advokat Rud. K. Ludvigeen i 3ernbeneade 7, 36ao Frederikesuhd. - Advokat Rud. K. k.udvigeen,erbemyndiget tii af det deponerede belebat'betele.sjersifteafdreg# 'at betale eventuelle på ejendommene. drift vmren... restancer, at betale eventuel refueienesaido kbberne til gode samt indfri ikke overtagen pante-. gæld. Beløbet henstår deponeret til frigørelse for sælger, når nærværende.skede,foreligger lyst uden præjudicerende reteenmærknin er., kr. 26,537,13 kr ,7o 8. ror restkøbesummen kr, 61.poofoo "udstøder køberne pantebrev til sælger på nedenfor fastsatte vilkår. Købesum ialt: v L «Vt':f ~!~~9~10~~~ Sælgerprioriteten op~es te sideordnede pt: tebeve hver store t rlp f kr. 3o.5to,00 og udstedee 1 overensitemmelee med. 3UStitimihisteriets

4 lqi rt 1 Pentebrevaformular A, og med prioritetnefter den forannævnte og overtegne pantegæld. Pantebrevet forrente' og amortiseres igennem en faet årlig ydelee på 12% r af hovedstolen fra overtagaleeeda gen at regne, hvoraf 9S p.e. ' -.. af den til enhver tid værende restgæld ar rente, medens resten ar afdrag, Ydelsen erlægges med halvdelen 1 hver 11. juni og 11. december termin, første 'gang i 11.. juni termin 1979, idet deri 11. december termin 1978 kun erlægbes rente for det da forløbne tidsrum. Pantebrevet indestår. uopsigeligt fra kreditors side fr.e ejer til ejer, indtil dat er fuldt betalt gennem' de festlegte Y1delser:. Debitor har ret til, som helst et indfri pantebrevet helt eller d delviet. Ved hvert ejerskifte erlægges et ekstraordinært afdrag på lo% af reet.. gælden, senest 3 måneder efter overtagelsesdagen, tillige med rente 9% p.a. fra sidste termin til betaling sker.' Overgang til ægtefælle, medejer eller livearvinger, betragtes ikke som ejerskifte,. Uanset den trykte bestemmelse i Justitsministeriets pentebrevsformulat A, pkt. lo, gælder tvangsauktionakleusulen kun, såfremt ejers.. dommen 'Overtages af en kontrektepenthaver. Der betales intet ejer.. ekifteafdrag ved overtagelse p$ tvangsauktionen; ved videresalg betales normalt ejeroki?teafdrag. Pantebrevet respekterer optagelse af størst mulige lån 1 almindelig og særlig realkredit til forhøjet' rente, herunder kontantlån eller sparekasselånemcdet nettoprovenuet efekrivea på foranstående ' lån eller nærværende pantebrev i prioriteteorden. Såfremt der fremkommer eketraordinære afdrag på pantebrevet ved om.. prioritering, betaling ef ejerakifteafdrag eller lignende', nedsættes den årlige ydelee med 12% af det efekrevne beløb. Tørste terminaydel- ~ -,=fr! se efter afskrivningen skal dog være ef en eådan tørrelse, - at renterne i dan forudgående periode betales ftildt ud. ~.~ 4. Ejendommen overdrages med de samme rettigheder, byrder og forplig.. teleer, hvormed dennhidtil har været ejet, hvorved bemærkes, at der den 27.9,196o er lyst d9kumant om partiel byplan,-jfr. lovbekendtgerelse nr. 242 af 3o.4,1949, Åd der den 2o er lyet dokument om fælles kloakanlæg med 10 22, hvilke servitutter køberne erklærer sig bekendt med, og villig til at respektere..ti~

5 ' Akt: Skab nr. - (udfyldes af dommerkontoret) Kommende gæld vedrørende ejendommene foreyping med vand, vej, kloak, renaningsanlæg, og ledninger af enhver art, overtager køberne uden-,for-købeaummen. Sælger oplyser, at der p.t. ikke påhvilerejendommen gæld af ovennævnte art, ligesom sælger erklærer, at der ikke er uds^ ført arbejder eller afsagt kendelser vedrørende vej, fortov, vand, kloak, el og rensningsanlæg, fra hvilke udgifterne senere vil bliveoålagt'ejendommen. sælgerprioriteen. 6. Ejendemmen overdrageepsåledes som den er og forefindes. Sallger'erklærer, at deriham bekendt ikke findes svamp eller_husbukke 1 ejendommen, mon påtager. eig ingen garanti i så henseende. 7. Sælger erklærer, at der ikke på den solgte ejendom findes skov ler fredekovpligtigt areal, samt at de på ejendommen værende bygninger dieses indretning og installationer,_ sælger bekendt er lovlige. 8. Ejendommen sælges uden ansvar for boet, bortset fra venhjemmeleansvar. 8. Omkostningerne ved nærværende skødes stempling og oprettelse, beta- 19saf køberne, der ligeledes betaler stemplingen. og udstedelsen af Sælger beteler salær til Ejendomsfirmaet Ole Haslund, Munkebakken 9, 4400 Kalundborg ved første udbetaling. Sælger betaler ejerskifteefdrag og omkostningerne i forbindelse hermed. Sælger frigør ejendommen for ikke overtagen pantegæld og betaler omkoetningerni i forbindelse hermed. Sælger betaler merudgiften i forbindelse med opdeling af ealgerprio... riteten i mere end eet pantebrev. /8.9. $1, 14gderikesund, den : Kalundborg, den 12, Som sælger: Som køber: Boet efter lærer Ene Hammer v/advoket, Rud. K. Ludvigeen Jernbanegeds 7, 3600 Frederikssund. v/stoon Jergonoon, fm. oign. Stoon Jes-rg-em~ sign. Rud. K. Ludvigsen Asger F. Pedersen Lone Haagesen lin JYPA Jydsk Papirvare A/S, Viby J.

6 vitterlighed om underskriftens ægthed, ringens rigtighed og. date/øber: undersicriverens'myndighed, for eåvidt angår 8~1 Nevn: Mogens Kroll.Jørgensen Stilling: disponent Navn: Anne Marie Jørgensen Stilling: kontoras's.' Bopælz KellundbOrgvej 14,4291 Ruds Vedby Bop~alundborgvej Ruds Vedby Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens myndighed, for såvidt angår sælger: Navn: Inge Lise Jensen Navn: jetl Staben Stilling: kontorassistent Stilling: sekretær WOW Frederikssund Bopæl: Vangedevej lo, 3600 Frederikssund Bopæl: Matr.nr. 7o af af Kalundborg Mark jorder under Kalundborg jorder. Forannævnte ejendom er under løbe nr.' o3914 pr. 1/ vurderet ti! eiendornsværdi kr , oo heri kr , 00 Eje-,-'ommen ud ør kke en ir.,:rchritce;;e n.dom, og er ikke i matriklen poi.eret sorn en c;ei samici EiendOmsskattekontoret, den 13/ P uns ew.j enloteiwifteibl lep2,:cr! -1%ifrtWr [brager 22.P3600,Frederikssund'. sign. Niels H. Olsen sign. Lene K. Nielsen Indført i dagbogen for Retten i Kalundborg Endelig adkomst Fuldrib2gteifA:trevitt 4 OKT. 378 Retsanmærknimg (P. o oc, LYST / 6,/ 9 2,- KERSTINe Genpartens rigtighed bekræftes

7 Side 1 af 9 Stempelafgift : kr Ejerlav: Retsafgift : kr Kalundborg Markjorder Matr. nr.: 70 AF Anmelder Akt: skab A- (Udfyldes af tinglysningskontoret) Sparekassen Ve Vænget land Gade og husnr.: Ingeborgs Alle Kalundborg 44 alundborg Sparekassen Vestsjælland Produktionsafdelingen \ «gade Holbæk Tlf Telefax TOTALKREDIT hæfter for følgende afgiftsberegning: Pålydende, nyt lån kr. - Forholdsmæssigt kurstab, nyt lån kr. - Indfrielsessum, indfriede lån kr. - Omkostninger, indfriede lån kr. - Forholdsmæssige omkostninger, nyt lån kr. Afgiftspligtigt beløb Der er anvendt nominel værdis metode PANTEBREV - OBLIGATIONSLÅN kr. kursværdimetode X. pant nr Debitors navn og bopæl: Asger Flemming Pedersen Ingeborgs Alle Kalundborg Lone Haagensen Ingeborgs Alle Kalundborg erkender herved at skylde Kreditors navn og bopæl: Lånets størrelse: Serie: Rente og betalingsvilkår: TOTALKREDIT Realkreditfond Helgeshøj Alle 53, 2630 Taastrup kr ,00 10-årigt obligationsannuitetslån Se pkt. 1 under særlige bestemmelser. Lånets pålydende rente er 5,0000%. Som følge af kvartårlig renteberegning svarer dette til en årlig nominel rente på 5,0945%. Lånet afvikles som annuitetslån. Ydelsen forfalder til betaling hver den 1.3, 1.6, 1.9 og 1.12 og erlægges kontant med sidste rettidige betalingsdag den sidste dag i terminsmåneden, som ikke er en lørdag, søndag eller helligdag. Ydelsen anvendes til dækning af renter af restgælden, afdrag på denne samt bidrag. Bidraget beregnes som en procentdel af pante- 0 NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se sidste side punkt 9a. FinansSupport

8 Side 2 af 9 brevets restgæld og er for nærværende lån fastsat - ' r til 0,43% p.a. af pantebrevets restgæld. Opsigelse: Den pantsatte ejendom: Lånet er uopsigeligt fra TOTALKREDITs side med de modifikationer, der følger af punkt 3, 6 og 7 under "Særlige bestemmelser" og punkt 9 i "Justitsministeriets formular B". For så vidt angår debitors opsigelse af lånet til hel eller delvis indfrielse henvises til punkt 8 under "Særlige bestemmelser". Matr. nr. 70 AF Kalundborg Markjorder GRUNDAREAL: 264 kvm. Oprykkende Kr.: panteret efter: Ingen Rte. % Kreditor Respekterede De før lyste med undtagelse af servitutter m.v.: sådanne, der efter deres indhold respekterer (henvisning til TOTALKREDITs panteret. tingbogen tilstrækkelig) SÆRLIGE BESTEMMELSER: 1. Hæftelse For lånet gælder de af TOTALKREDITs bestyrelse til enhver tid fastsatte vilkår for långivningen og obligationsudstedelsen. Henvisningen til vedtægterne i Justitsministeriets pantebrevsformular B skal forstås som en henvisning til bestemmelser fastsat af TOTALKREDITs bestyrelse med hjemmel i TOTALKREDITs vedtægter. Der henvises i øvrigt til de til debitor udleverede "Generelle forbrugeroplysninger" samt "Særlige bestemmelser" i nærværende pantebrev. For lånet hæfter debitor både med det pantsatte og personligtw over for TOTALKREDIT. Såfremt ejendommen har flere ejere, skal samtlige ejere tiltræde pantebrevet som solidarisk hæftende debitorer. Debitor overtager samtidig med sin underskrift på nærværende pantebrev det personlige gældsansvar for ældre lån til TOTALKREDIT med pant i ejendommen, medmindre sådan overtagelse allerede har fundet sted. Nærværende lån er baseret på serieopdelte obligationer, og låntager hæfter udover eget lån solidarisk sammen med seriens andre låntagere over for serien med et beløb svarende til lånets hovedstol. Låntager hæfter ikke personligt for det beløb, som udgør den solidariske hæftelse, men alene med den pantsatte ejendom. Såfremt lånet er ydet som et annuitetslån, er lånets obligationer emitteret i serie 111c. Er lånet ydet som et serielån, er lånets obligationer emitteret i serie 211c. Serie 111c og serie 211c omfatter alene konverterbare fastforrentede obligationer. Serie 111c og 211c samt en eventuel fremtidig serie omfattende inkonverterbare stående obligationer, hæfter solidarisk for hinandens

9 Side 3 af 9 forpligtelser. Låntager har ved indfrielse af lånet - såvel ordinær som ekstraordinær - ikke krav på at få udbetalt en andel af seriereservefonden. 2. Garanti Alle TOTALKREDIT-lån er helt eller delvis dækket af en selvskyldnergaranti stillet af det låneformidlende pengeinstitut. I det omfang garantien gøres gældende indtræder garanten i alle henseender i TOTALKREDITS personlige fordring og panteret med dertil hørende rettigheder og forpligtelser for den del af lånet, som garanten har indfriet. 3. Forhåndslån Ydelse af forhåndslån forudsætter, at der ud over pant i ejendommen er stillet supplerende sikkerhed i form af garanti fra et af TOTAL- KREDIT anerkendt pengeinstitut. TOTALKREDIT vil forlange forhåndslån helt eller delvis indfriet, såfremt det ikke inden 2 år fra udbetalingsdagen dokumenteres, at ejendommen yder den forudsatte sikkerhed, herunder at lånets sikkerhedsmæssige placering er inden for gældende belåningsgrænser for pågældende ejendomskategori, eller byggeriet ikke er påbegyndt senest 6 måneder efter, lånet er udbetalt. 4. Bidrag Bidraget beregnes som en procentdel af pantebrevets restgæld. Bidragssatsen for nærværende lån er angivet under "Rente og betalingsvilkår". TOTALKREDIT kan forhøje bidragssatsen og ændre beregningsprincipperne herfor. Meddelelse herom vil i så fald blive givet til låntager(e) med mindst 3 måneders varsel forud for en termin. Ved ændring af bidragssats eller beregningsmetode ændres lånets ydelser. 5. Første og sidste terminsydelse Ved obligationslån betales rente for en hel termin i første ydelse, medens der betales forholdsmæssig bidrag og afdrag. Lånet forfalder til fuld indfrielse i sidste termin, i hvilken der beregnes rente og bidrag indtil udgangen af terminsmåneden. TOTALKREDIT vil i sidste termin opkræve en ydelse, der dækker rente, bidrag og den på forfaldstidspunktet værende obligationsgæld. 6. Ejendommens anvendelse Et TOTALKREDIT-lån er standardmæssigt ydet under den forudsætning, at den belånte ejendom er en ejerbolig, herunder fritidshus eller grund, der agtes bebygget med ejerbolig. Er ejendommen, en helårsbolig, forudsættes den beboet af ejer(ne). Overgår ejendommen til anden anvendelse - f.eks. erhverv eller udlejes den helt eller delvise- skal dette straks meddeles TOTALKRE- DIT, der herefter kan forlange lånet indfriet. Såfremt den pantsatte ejendom er en bygning på lejet grund medpantsættes samtlige debitors rettigheder i henhold til lejekontrakten vedrørende grunden, herunder bl.a. depositum, forudbetalt leje, afståelses- og fremlejeret. FinansSupport

10 Side 4 af 9 Pantebrevet giver sikkerhed for betaling af leje, indskud, depositum, inddrivelsesomkostninger eller anden pligtig ydelse i henhold til lejekontrakten eller lejeloven, som TOTALKREDIT måtte betale til grundejeren i henhold til den indgåede lejekontrakt, jf. punkt 8 i Justitsministeriets pantebrevsformular B. Hvis debitor opfører yderligere bebyggelse på det lejede areal eller erhverver ejendomsret til arealet, skal TOTALKREDIT straks efter igangsættelsen af byggeriet/erhvervelsen underrettes herom. TOTAL- KREDIT skal på begæring være berettiget til at få panteretten udvidet i tilsvarende omfang og med samme prioritetsstilling som i den/ de hidtidige bygning(er). TOTALKREDIT kan forlange lånet indfriet, såfremt lejekontrakten opsiges, misligholdes, ændres eller bringes til ophør. Såfremt en konkret udlejning af ejendommen til helårsbeboelse er forudsat i lånetilbuddet, skal ændring eller ophør af udlejningen straks meddeles TOTALKREDIT, der herefter kan forlange lånet indfri. et. Overgår ejendommen til anden anvendelse - f.eks. erhverv - skal dette straks meddeles TOTALKREDIT, der herefter kan forlange lånet indfriet. 7. TOTALKREDITS opsigelse af lånet til indfrielse og omlægning TOTALKREDIT kan endvidere forlange lånet indfriet helt eller delvis i følgende tilfælde: a) Debitor har fortiet oplysninger eller afgivet urigtige oplysninger, som ville have haft betydning for lånets bevilling, herunder vurdering og værdiansættelse af ejendommen. b) Når den belånte ejendom handles. Den nye ejer kan dog søge TOTAL- KREDIT om bevilling af gældsovertagelse. Ved anmodning om gældsovertagelse foretager TOTALKREDIT en vurdering af den nye ejer, ejendommens pris og vilkårene for handlen. Er den nye ejer registreret i RKI Kreditinformation eller lignende kreditoplysnings-4, bureau, vil gældsovertagelse ikke kunne bevilges. Debitor er forpligtet til at acceptere en hel eller delvis omlægning af realkreditlånet til et lån, der ikke er et realkreditlån, ydet på tilsvarende vilkår, såfremt realkreditlånet er ydet i strid med bestemmelserne i realkreditlovens kapitel 4-6 eller regler udfærdiget i medfør af lovens kapitel Debitors opsigelse af lånet til hel eller delvis indfrielse TOTALKREDIT-lån kan indfries på en af nedennævnte måder: a) Indfrielse med obligationer. Lånet kan indfries med obligationer svarende til lånets obligationer, d.v.s. obligationer af samme årgang og med samme nominelle rente som lånets obligationer (samme fondskode). TOTALKREDIT kan ikke påtage sig at opkøbe lånets obligationer på debitörs vegne, men må henvise debitor til selv at købe lånets obligationer på gældende markedsvilkår. b) Opsigelse af lånet til indfrielse til kurs 100.

11 Side 5 af 9 Et lån kan opsiges til en såkaldt pariindfrielse, d.v.s. at lånets obligationsrestgæld indfries til kurs 100 pr. en 1.1, 1.4, 1.7, eller TOTALKREDIT skal senest 2 måneder før en af nævnte datoer have modtaget meddelelse om, at lånet opsiges til pariindfrielse. Der betales rente og bidrag frem til indfrielsesterminen. TOTALKREDIT kan kræve, at debitor stiller sikkerhed for lånets indfrielse til det aftalte tidspunkt. c) Straksindfrielse. Debitor kan indfri et TOTALKREDIT-lån ved en såkaldt paristraksindfrielse ved på et hvilket som helst tidspunkt at betale obligationsrestgælden til kurs 100 samt renter frem til indfrielsesterminen, d.v.s. enten en 1.1, 1.4, 1.7 eller Indfrielsesterminen vil afhænge af tidspunktet for straksindfrielsen. Straksindfries et lån mindre end 2 måneder før en af nævnte indfrielsesterminer betales rente frem til næstfølgende indfrielsestermin. Ved straksindfrielse betales bidrag fra seneste termin frem til tidspunktet for straksindfrielsen. Af det modtagne indfrielsesbeløb vil TOTALKREDIT godtgøre debitor med en rente. Godtgørelsesrenten er den rente, TOTALKREDIT forrenter debitors betaling med frem til tidspunktet for betalingen til obligationsejerne. Forskellen mellem godtgørelsesrenten og obligationsrenten betegnes som differencerente. Differencerenten varierer i takt med den aktuelle markedsrente for indlån. Oplysninger om den aktuelle godtgørelsesrente og dermed differencerente kan fås ved henvendelse til TOTALKREDIT. Ved delvis indfrielse foretages regulering af lånets ydelse. Indfrielse og indfrielsesberegning foretages mod betaling af et gebyr. 9. Morarenter Betales en terminsydelse ikke rettidigt, skal der betales morarenter fra forfaldsdagen d.v.s. enten en 1.3, 1.6, 1.9 eller 1.12 og indtil udgangen af den måned, hvori betaling sker. Morarenten er fastsat til 1,5% pr. påbegyndt måned. Satsen kan til enhver tid ændres af TOTALKREDITS bestyrelse. Der kan pålægges debitor gebyr for rykkerbreve. Der henvises til den til enhver tid gældende prisoversigt. Gebyrer, herunder eventuelt rykkergebyr, samt morarenter kan opkræves sammen med den næstfølgende terminsydelse. Om rettidig betaling via et pengeinstitut henvises til punkt 4 i Justitsministeriets pantebrevsformular B. Betales en terminsydelse ved fremsendelse af check til TOTALKREDIT, anses betalingen for rettidig, når checken er TOTALKREDIT i hænde på sidste rettidige betalingsdag. Det er debitor, der bærer ansvaret for forsinkelse ved fremsendelse af check. Ved betaling med check skal tydeligt angives pant nr., ejendommens adresse og ejer. 10. Betaling for serviceydelser Debitor kan pålægges gebyr for serviceydelser. Betaling herfor finder sted efter de til enhver tid af bestyrelsen fastsatte regler. Der henvises til den til enhver tid gældende prisoversigt. FinansSupport

12 Side 6 af Betaling af inkassogebyr og andre omkostninger som følge af retsforfølgning vedrørende den pantsatte ejendom Nærværende pantebrev giver sikkerhed for skadesløs betaling af kapital, renter, morarenter samt omkostninger som følge af opsigelse, søgsmål og inddrivelse, herunder rykkerbrevsgebyrer, advokatsalær og inkassogebyr, og i øvrigt enhver udgift, TOTALKREDIT måtte have i anledning af egne og andre kreditorers eller skifterettens retsforfølgninger vedrørende pantet, derunder for anmeldelser i boer. Der henvises til den til enhver tid gældende prisoversigt. 12. Lån ydet til omlægning af realkreditlån Såfremt nærværende låns provenu er anvendt til indfrielse af et eller flere realkreditlån ydet af TOTALKREDIT og/eller andre godkendte realkreditinstitutter, og lånet ikke kan opnå den i nærværende pantebrev forudsatte prioritetsplads i ejendommen, forbeholder TOTAL- KREDIT sig ret til at erstatte nærværende lån med lån med hovedstol(e), der svarer til restgæld(en) på de(t) indfriede lån, og hvor lånet/lånene ikke afdrages langsommere end det/de indfriede lån og 41, løbetiden på lånet/lånene ikke overstiger restløbetiden på det/de indfriede lån. Ved underskrift af pantebrevet giver debitor TOTALKREDIT fuldmagt til på debitors vegne at underskrive og tinglyse alle fornødne dokumenter, herunder nyt/nye pantebrev(e) vedrørende det/de lån, der erstatter lån i henhold til nærværende pantebrev i overensstemmelse med ovenstående bestemmelse. 13. Force majeure TOTALKREDIT er ikke ansvarlig for skader, der skyldes lovforskrifter foranstaltninger foretaget af myndigheder eller lignende, indtruffet eller truende krig, oprør,, borgerlige uroligheder og naturkatastrofer. Ligeledes er TOTALKREDIT ikke ansvarlig for skader, der skyldes strejke, lockout eller blokade. Dette gælder uanset, om TOTALKREDIT selv er part i konflikten, og den kun rammer dele af TOTALKREDITS funktioner. Dette pantebrev kan ikke overdrages til eje eller pant eller gøres til genstand for individuel retsforfølgning. Ovenstående er dog ikke til hinder for, at en garant for lånet indtræder i-panteretten i henhold til nærværende pantebrev i tilfælde af garantens ekstraordinære indfrielse af lånet. Ved en sådan indtrædelse 1-Panteretten som følge af en-garants-indfrielse forbliver pantebrevets vilkår om indfrielse og opsigelse uændrede i forhold til efterstående pant- og udlægshavere. I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular B (sidste sider).

13 Side 7 af 9 4iLtmdbafj den 9/, 2000 For så vidt pantebrevet alene underskrives af en debitor, erklærer denne samtidig at være ugift, eller at den pantsatte ejendom ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger paragraf 18. For så vidt debitor er gift, og den pantsatte ejendom er omfattet af lov om ægteskabets retsvirkninger paragraf 18, giver medunderskrevne ægtefælle samtykke til pantsætningen. Er ægtefællen medejer og/eller meddebitor underskrives som debitor og pants tter. De1Sitors underskrift sger Pedersen Æg efæl es unde ^ skrift Lone Haagensen Evt. meddebitors underskrift ægtefælles) Lone Haagensen For så vidt en anden end debitor har endelig adkomst til den pantsatte ejendom, tiltræder adkomsthaver herved pantsætningen. Underskrift Til vitterlighed om underskriftens(ernes) ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens(nes) myndighed: Navn: Navn: Stilling: Bopæl: Charlotte 3Olow Ç-,utctrneeglig Sparekassen Vestsjælland 44u0 t(tilundborg Stilling: Bopæl: Anja S. Petersen Sparekasseassistent Sparekassen Vestsjælland 4400 Kalundborg FinansSupport

14 Side 8 af 9 JUSTITSMINISTERIETS PANTEBREVSFORMULAR B 1. Debitor er personlig ansvarlig for opfyldelse af forpligtelserne efter dette pantebrev og underkastet de til enhver tid for realkreditinstituttet gældende vedtægter og bestemmelser fastsat i medfør af vedtægterne, herunder eventuelle bestemmelser om solidarisk ansvar. 2. Kapitalen er uopsigelig fra kreditors side. Debitor kan nedbringe eller indfri gælden kontant eller med obligationer efter reglerne i vedtægterne. Debitor er forpligtet til at acceptere en hel eller delvis omlægning af realkreditlånet til et lån, der ikke er et realkreditlån, ydet på tilsvarende vilkår, såfremt realkreditlånet er ydet i strid med bestemmelserne i realkreditlovens kapitel 4-6 eller regler udfærdiget i medfør af lovens kapitel Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit på kreditors bopæl, som er anført på side 1, eller på et andet sted inden for landets grænser, der opgives af kreditor. 4. Erlægges kapital, ordinære eller ekstraordinære ydelser ikke 111 rettidigt, svares morarenter m.v. efter de i vedtægterne fastsatte regler. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdagen den 5. juni, udskydes dagen til den følgende hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle frister efter nærværende pantebrev. Indbetaling inden for ovennævnte frist til et pengeinstitut her i landet, bortset fra Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling. 5. Debitor har pligt til at underrette-kreditor om bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset bopælsforandring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye bopæl. 6. Pantet omfatter den faste ejendom med tilbehør efter tinglys-. ningslovens paragraf 37 og 38, indtægter, herunder leje og forpagtningsafgifter samt erstatnings- og forsikringssummer. 7. Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt brandforsikret således, at betingelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring er opfyldt. 8. Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling af kapital, renter og andre ydelser af tilsvarende karakter - herunder administrationsbidrag, indskud, bidrag til fonds- 'og kautionsforsikringspræmier - samt morarenter. Kreditor har endvidere panteret for omkostninger, som med føje er afholdt ved inddrivelse, berigtigelse af gældsovertagelse samt til varetagelse af kreditors interesse i tilfælde af retsskridt mod pantet fra anden side.

15 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Kalundborg * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 10 Akt.nr.: A 56 Påtegning på Pantebrev. Dkk Vedrørende matr.nr. 70 AF, Kalundborg Markjorder Ejendomsejer: Asger Flemming Pedersen m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Anm: Pantebrev Realkredit Danmark, Dkk Ejerpantebrev med medd Spk.Vestsjælland-Kalundborg, Dkk Retten i Kalundborg den Hanne-Lene Larsen

16 ø E 0 0, 0 a. a ø E ø Matr. nr.: 7o-af Kalundborg markjorder Gade og hus nr.: Ingeborgs Alle 21 EJERPANTEBREV DEBITOR Stilling Navn Adresse Postnr./By KREDITOR GÆLDENS STØRRELSE k RENTE OG BETALINGSVILKÅR OPSIGELSE DEN PANTSATTE EJENDOM matr. nr Stempel: kr ,- IGENPART II I '2,0.11\"t;iil qq e- n f lagerforvalter sygeplejeraks Asger Pedersen og Ingeborgs Alle 21 Lone Haagensen Akt.: Skab C4e nr. 5- (udfyldes af dommerkontoret) Sælgerpantebrev (Sæt kryds) Anmelder: Sparekassen Nordvestsjælland Kalundborg afdeling I me-dfiår af stempellovens 10 stk. 2 stempelfrit for kr o - svarende til samtidig hermed aflyste ejerpantebreve ialt kr , Kalundbom giver mig seiv panteret nen nedenfor nævnte ejendom uden personlig hæftelse mig selv eller den, til hvem nærværende pantebrev måtte blive overdraget. Gælden forrentes fra overdragelsesdagen med en årlig rente på 8% over Nationalbankens til enhver tid gældende diskonto. Renten erlægges halvårsvis bagud i hver juni og december termin, første gang ved første termin efter overdragelsen for den da forløbne tid. Gælden er afdragsfri Gælden kan såvel af kreditor som debitor opsiges med et varsel på 1 md. Nedennævnte ejendomme pantsættes til sikkerhed for alle betalinger efter dette pantebrev. 7o-af Kalundborg markjorder EJ OPRYKKENDE PANTERET EFTER kr ,- til Husmandskreditfereningen oo,- Kreditforeningen Danmark oo,- - samme 3a.o87,45 - priwate midler - 3o.5oo,- - samme - 3o.5oo,- samme RESPEKTEREDE Pantebrevet respekterer de før SERVITUTTER M. V. de9s dato tinglyste servitutter og andre byrder med og uden pant. SÆRLIGE BESTEMMELSER 1)!t Il ti S S 22_A_56 A A iitsbi.v / Meddelelser ifølge retsplejelovens 563 og 564 og andre meddelelser, der efter lovgivningen skal sendes pantekreditor, bedes sendt til SPAREKASSEN NORDVESTSJÆLLAND, Vmnget 14, 4400 alu org der løvrigt bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art på nærværende pante brev, herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger. NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se side 3, pkt. 9a- A-S SPAREVIRKE

17 SÆRLIGE BESTEMMELSER (fortsat) I tilfælde at, at den pantsatte ejendom eller væsentlige dele deraf skifter ejer, kan kreditor uanset ovenstående opsigelsesbestemmelser forlange kapitalen indfriet straks. Den i pantebrevets sædvanemæssige tekst (justitsministeriets pantebrevsformular A) pkt. 10 indeholdte tvangsauktionsklausul gælder ikke for dette pantebrev. løvrigt vedtager debitor de på side 3 trykte bestemmelser (Justitsministeriets pantebrev-formular A) som bindende for sig. Dato: For så vidt pantebrevet alene underskrives af debitor, erklærer denne samtidig at være ugift, eller at ejendommen ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger 18. For så vidt debitor er gift, erklærer medunderskrevne ægtefælle samtykke i pantsætningen. Asger Pedersen Lone Haagensen Underskrevne bevidner, at ovenstående underskrifter af debitor og ægtefælle er ægte, at underskrifternes dato er rigtig, og at debitor og ægtefælle er myndige. Navn: Stilling: Bopæl: Willy Kristiansen fuldmægtig Sfrel,..3ssen NordvestsjA:11:nd 4400 Kalundborg Navn: Stilling: Bopæl: - Lene 'Hvilsted Kontorassistent Sparekassen Nordvestsjælland 4400 Kalundborg TINGLYSNINGSPATEGNING Indført i dagbogen for Retten I Kalundborg 2 0 AUG LYST

18 70 af Kalundborg Mtr, nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) markjorder eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art nr., ejerlav, sogn Gade og hus nr.: Ingeborgs Alle 21 Stempel: kr. Akt: Skab dnr. S7 (udfyldes af dommerkontoret) Købers Kreditors Anmelder. bopæl: Sparekassen Vestsjælland Kalundborg afdeling 4400 Kalundborg tlf Påtegning på ejerpantebrev stort kr ,00 udstedt den af Lone Haagensen og Asger lyst den med pant i ovennævnte matr. Pedersen nr. Nærværende ejerpantebrev respekterer fremtidig med oprykkende prioritets panteret alene: kr ,00 til Realkredit Danmark Med hensyn til servitutter og byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. Dokumentets øvrige bestemmelser gentages. Kalundborg, den Sparekassen Vestsjælland Kalundborg afdeling Paul Nielsen Willy Kristian Qn Matr: 70 AF. Kalundborg Markjorder Retten 1 : Kalundborg Indført den : Lyst under nr.: A Bestillingsformular D FinansSupport

19 Påtegning til ejerpantebrev kr ,- med pant i matr.nr. 70 AF Kalundborg markjorder, Çlp udstedt af Asger Pedersen og Lone Haagensen til samme. Lyst og senere. Anmelder: Sparekassen Vestsjælland SParekasen V iælland Produktionsafdelingen AA Kainnundbo deling Ahlgade (X3 Holbæk -r-rvij undborg , fax Tlf Telefax Nærværende ejerpantebrev respekterer fremtidig med oprykkende prioritets panteret alene: Kr ,- til Totalkredit, 5% Med hensyn til servitutter og byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. Dokumentets øvrige bestemmelser gentages. Kalundborg den Sparekassen Vestsjælland Kalundborg afdeling Ole Nielsen Torben Petersen 0 FinansSupport

20 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Kalundborg *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 6 Akt.nr.: A 56 Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk Vedrørende matr.nr. 70 AF, Kalundborg Markjorder Ejendomsejer: Asger Flemming Pedersen m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Retten i Kalundborg den Hanne-Lene Larsen

21 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I København kvarter) eller (I de sønder)ydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: 4 kr. 00 øre 70-af og 70-ag Kalundborg Købstads markjorder. Købers Kreditors } bopæl: Anmelder: Akt: Skab q (udfyldes af dommerkontoret) sagfører Mogens Wiuff, 70' NOV Kalundborg. DEKI,ARATI0 N. Underskrevne husejer N. P. Petersen, Ingeborgs alle 21, ejer af matr. nr. 70-af Kalundborg købstads markjorder, og Kristian Andreas Bentsen, IngeborgsaållIe, 23, ejer af matr. nr.-70-ag ibidem, der hver især har ladet installere w.c. i vore reskeptive ejendomme, men som er fælles om septictank og gennemløbsbrønd med dertil hørende ledninger, erklærer herved hver for sin ejendom, at den på min, Kristian Andreas Bentsens ejendom matr.nr. 70-ag beliggende septictank og gennemløbsbrønd og de i forbindelse hermed på min nævnte ejendom beliggende ledninger til anlæget stedse skal forblive beliggende der, og at de på min, N. P. Petersens ejendom matr. nr. 70-af ibidem beliggende ledninger til anlæget stedse skal forblive beliggende der. Vi er derhos enige om, at al vedligeholdelse vedrørende afløb fra w.c. i begge ejendomme skal afholdes med halvparten af hver af vore nævnte ejendomme. Denne deklaration må tinglyses på vore nævnte ejendomme med respekt af de nu derpå lyste hæftelser og byrder. BestilUngsformular D Jensen & Kjeldskov A/S, København.

22 Påtaleretten tilkommer de til enhver tid værende ejere af de nævnte berettigede ejendomme og Kalundborg sundhedskommission. Deklarationen må ikke aflyses uden sundhedskommissionens samtykke. Kalundborg, den 20. november K. Bentsen Niels A. Petersen Indført i dagbogen for Kalundborg retskids, den 2 9 NOV Lysf. f. Tikntg.bs7a:bBd r. bl c) 9-r-) Sv. Lun Andersen Clenpai. cne r s Libiies bekræftes.

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

ENDELIGT BRØDE. Undertegnede Flemming Brøndel Olsen, Røjlehaven 39, 2630 Taastrup, sælger, overdrager og endeligt skøder herved til medundertegnede

ENDELIGT BRØDE. Undertegnede Flemming Brøndel Olsen, Røjlehaven 39, 2630 Taastrup, sælger, overdrager og endeligt skøder herved til medundertegnede Matr. nr. 8 nc Taastrup Valby by, Rønnevang. Beliggende: Røjlehaven 39, 2630 Taastrup. 4), 5226 4. ANMELDER: Peder Grau Advokat Bøgevej 105 2630 Taastrup Tlf.nr. 43998044 ENDELIGT BRØDE Undertegnede Flemming

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Matr.nr. 1 AD Skibby by, Skibby. Beliggende Hovedgaden 8 C 4050 Skibby Anmelder: EDC Skibby Hovedgaden Skibby tlf.

ENDELIGT SKØDE. Matr.nr. 1 AD Skibby by, Skibby. Beliggende Hovedgaden 8 C 4050 Skibby Anmelder: EDC Skibby Hovedgaden Skibby tlf. e: kr. 1.400 kr. 12.000 kr. 13.400 Matr.nr. 1 AD Skibby by, Skibby GENPART 360189 03 0000.0018 18.07.2007 TA 13.400,00 K Beliggende Hovedgaden 8 C 4050 Skibby Anmelder: EDC Skibby Hovedgaden 17 4050 Skibby

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== PANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Erklæring om ejendommens anvendelse.

Erklæring om ejendommens anvendelse. r,o "O. et! C. æ c. c "Ol ~ "" "E *"c.~ :J..., o\, J " ":i> Akt: ] skab nr. ~ (Udfyldes af tinglysningskontoret) Matr. nr.: Købeswnmen må ikke Up!.,1G.o l -CLJ I offentliggøres. Købers bopæl: 5 aa Aars

Læs mere

ø Beliggende: Birthevej 11 ANMELDER: 4040 Jyllinge Iben Green Madsen Højbyvej Lejre Tlf Tlf ENDELIGT SKØDE

ø Beliggende: Birthevej 11 ANMELDER: 4040 Jyllinge Iben Green Madsen Højbyvej Lejre Tlf Tlf ENDELIGT SKØDE v Vedrørende: Matr. Jyllinge 22 EQ, Jyllinge By ø Beliggende: Birthevej 11 ANMELDER: 4040 Jyllinge Iben Green Madsen Højbyvej 51 4320 Lejre Tlf. 46 48 13 90 Tlf. 40 26 43 40,7 3 o ENDELIGT SKØDE Underskrevne

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

C) b. /9-1;r-ri 32 4' Gård. af matr. nr. 12r Herstedvester By, Herstedvester. Adresse: Lange Eng 41.

C) b. /9-1;r-ri 32 4' Gård. af matr. nr. 12r Herstedvester By, Herstedvester. Adresse: Lange Eng 41. Praktiserende landinspektør Jan Hi)bbe Jens Juels Gade 14, 2100 København Ø. Tlf.: 3315 4333 - Fax: 3315 2945 /9-1;r-ri 32 4' Jr. nr. 3086 1 sal b C) b N --- Gård Ii b 2. sal J Terrasse Gård Kort over

Læs mere

PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev)

PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev) Tinglysningsafgift: kr. 95.900,00 PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev) Anmelder: Advokat Peer B. Petersen Vognmagergade 7 1120 København K Tlf. 33 13 11 12 Debitors navn og bopæl og CPR/CVR-or.: CVR-nr. 24

Læs mere

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder.

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder. Vilkår for udstedelsen af obligationer i de i 1 anførte fondskoder. 1 Udstedelsen af obligationer, der optages til notering på Københavns Fondsbørs, sker i serier som angivet nedenfor: Fondskode Serie-

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

C GENPART TA p 00 K. Registreringsafgift kr ,00 ENDELIGT SKØDE. (Købesummen ønskes ikke offentliggjort)

C GENPART TA p 00 K. Registreringsafgift kr ,00 ENDELIGT SKØDE. (Købesummen ønskes ikke offentliggjort) D I2_ C GENPART 249187 01 0000.0085 13.09.2005 TA 22.700 p 00 K E, Ejerlav: Frederikssund Markjorder Matr.nr.: 14 H Beliggenhed: Færgevej 69 Registreringsafgift kr. 22.700,00 Anmelder: Lunøe Boligadvokater

Læs mere

10 02d BETINGET SKØDE

10 02d BETINGET SKØDE Advokataktieselskabet KIRK LARSEN & ASCANIUS Ejerlav: Haslev by, Haslev Matr.nr. 17 mr Gade og hus nr.: Lysholm Alle 75 4690 Haslev 10 02d Anmelder: Advokataktieselskabet Akt: skab nr. -5": / 7 3 (udfyldes

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 214. Bekendtgørelse om tinglysning i andelsboligbogen I medfør af 42 k, stk. 3, 42 l, stk. 4, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning,

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Erklæring om ejendommens anvendelse.

Købesummen må ikke offentliggøres. Erklæring om ejendommens anvendelse. Akt: Jskabnr.^/, (Udfyldes af tinglysningskontoret) Købesummen må ikke offentliggøres. -i- Matr. nr.: 5 aa Aars Præstegaard, Aars Købers bopæl: Skibhusvej 197 b, 5000 Odense C Gade og hus nr.: Peder Stubsvej

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen Lovafdelingen U D K A S T Dato: 16. september 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0110 Dok.: TRM40931 Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen I medfør af 42 f, stk. 4, 50, stk. 1, og 50

Læs mere

Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500 Valby

Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500 Valby Pantsætnings- og Låneaftale Ejendomsnr.: 106-300-0253 Lånenr: 0039-406-361 Låntager og pantsætter (herefter kaldet låntager) Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 213. Bekendtgørelse om tinglysning i personbogen I medfør af 45, stk. 2, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Anm.: 2600 Glostrup ADVOKAT NIELS LYHNE INTER LEX Advokater Strandvejen Århus C Tlf BETINGET SKØDE.

Anm.: 2600 Glostrup ADVOKAT NIELS LYHNE INTER LEX Advokater Strandvejen Århus C Tlf BETINGET SKØDE. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Æ 5q Matr. nr.: 54, Glostrup by, Glostrup Beliggenhed: Stjernevangen 18 Anm.: 2600 Glostrup ADVOKAT NIELS LYHNE INTERLEX Advokater Strandvejen 94 8100 Århus

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

Afgift kr. kr. Anmelder: Ejendommen: EDC My House A/S Øvej 2B, 3550 Slangerup Himmelev Bygade Roskilde

Afgift kr. kr. Anmelder: Ejendommen: EDC My House A/S Øvej 2B, 3550 Slangerup Himmelev Bygade Roskilde il f Sagsnr. 35536000 Afgift kr. kr. I alt kr. 1.400 10 2nn 11.600 Anmelder: Ejendommen: EDC My House A/S Øvej 2B, 3550 Slangerup Himmelev Bygade 49 4000 Roskilde Matr.nr.: Tlf. 43204720 8 BN Slangerup

Læs mere

SLOTSGADE 18, 4200 SLAGELSE - TLF GIRO FAX KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT

SLOTSGADE 18, 4200 SLAGELSE - TLF GIRO FAX KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT Akt: skab nr. /t?-y (Udfyldes af tinglysningskontoret) LANDSRETSSAGFØRER (H) HENNING JENSEN ADVOKAT (1-1) R. KOPP PEDERSEN SLOTSGADE 18, 4200 SLAGELSE - TLF. 58523320 - GIRO 5456428 - FAX 58501217 KØBESUMMEN

Læs mere

Reg.afgift kr. 8.800,00. Matr.nr.: 8HQ Anmelder: Beliggende: LINDQUIST Røjlehaven 97

Reg.afgift kr. 8.800,00. Matr.nr.: 8HQ Anmelder: Beliggende: LINDQUIST Røjlehaven 97 Reg.afgift kr. 8.800,00 Akt: skab nr. b32. (udfyldes af tinglysningskontoret) J.nr.: 08-0875.GENPART 139332 01 0000.0018 13.1202002 TA 8.800 r 00 K Ejerlav: Taastrup-Valby By, Rønnevang Matr.nr.: 8HQ Anmelder:

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 416736-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 141 a m.fl. Ejerlav Ore, Vordingborg Jorder Beliggenhed Hørvænget Kunde

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

VILSØE BOLIGADVOKATER

VILSØE BOLIGADVOKATER VILSØE BOLIGADVOKATER Tinglysningsafgift kr. 14.600 Matr.nr.: 39 B Torslundemagle by, Torslunde Beliggende: Torslundevej 48 2635 Ishøj CVR-nr. 20 64 79 30 Anmelder: VIT.SØE Boligadvokater Kgs. Nytorv 15,

Læs mere

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr.

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr. GÆLDSBREV Debitor: Svendborg Kommune erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: DKK 16.053.050,00 J. nr. K479 CVR 29189730 Kontrakt nr. Aftalelån Variabel rente (model C) 6MDKKCIBOR 0,03 procentpoint

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Pantebrev. (Ejerpantebrev)

Pantebrev. (Ejerpantebrev) Matr. Nr. 27 og 28, Lunge by, Gelsted sogn Pantebrev. (Ejerpantebrev) Underskrevne boelsmand Ejnar Larsen, Boende Kragsbjerg pr. Gelsted, giver hermed mig selv eller den, til hvem nærværende Pantebrev

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen BEK nr 1213 af 25/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-7010-0110 Senere ændringer til forskriften BEK nr 234 af 23/03/2011

Læs mere

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Rådhustorvet 15 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 604991-3 4760 Vordingborg Matr. nr. 3 a Ejerlav Lendemarke, Stege Jorder Beliggenhed Ørnebjerg Haven 1-12 Kunde Vordingborg

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 21-09-2017 Sagsid 16/25701 Gældende for storparcel ved Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3kh, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 1. Udbud af storparceller De

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ken Berkowitz og Christina Holstener Berkowitz Fyrrehegnet 50, 2670 Greve

ENDELIGT SKØDE. Ken Berkowitz og Christina Holstener Berkowitz Fyrrehegnet 50, 2670 Greve C X 30 atr. nr.: E Karlslunde By, Karlslunde Stempel: kr. 14.400,00 ade og hus nr.: Retsafgift: kr. 1.400,00 artslunde Landevej 11 I alt: kr. 15.800,00 690 Karlslunde GENPART 130631 02 0000.0022 14.11.2005

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Afgift: kr ,00. Købesummen ønskes ikke offentliggjort ENDELIGT SKØDE

Afgift: kr ,00. Købesummen ønskes ikke offentliggjort ENDELIGT SKØDE ADVOKATFIRMAET LEDET WILLAD SEN BRINCK SEIDELINS GADE 9 9800 HJØRRING Akt: skab nr. 0-66 (udfyldes af tinglysningskontoret) Matr.nr.: 1-rd Glostrup by, Glostrup ANMELDER: Advokatfirmaet Ledet & Willadsen

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 28 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 935393-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 125 Ejerlav Vordingborg Bygrunde Ejl. nr. 2 Beliggenhed Algade 104 Kunde

Læs mere

Undertegnede fr. Annie Bente Møller, Ejby Mosevej 195, Ejby, 2600 Glostrup sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede

Undertegnede fr. Annie Bente Møller, Ejby Mosevej 195, Ejby, 2600 Glostrup sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede /2. (;c)c, (-- - fy C,C,C) S 1S Matr.nr.: 0007 U Ejby by, Glostrup Beliggenhed: Ejby Mosevej 195, Ejby 2600 Glostrup Anmelder: Advokat Tove Nielsen Bernstorffsvej 123 2900 Hellerup Telf.nr.: 32 64 36 36

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere

Advokatfirmaet Lund Machenhauer Nielsen. Asnæs Centret 28B 4550 Asnæs Tlf ENDELIGT SKØDE

Advokatfirmaet Lund Machenhauer Nielsen. Asnæs Centret 28B 4550 Asnæs Tlf ENDELIGT SKØDE 0 E W) ---- Akt: skab nr. 7,7 (Udfyldes af tinglysningskontoret) Advokatfirmaet Lund Machenhauer Nielsen Asnæs Centret 28B 4550 Asnæs Tlf. 59 64 55 55 Matr.nr. 75 gr Kalundborg markjorder Beliggende: Karens

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10 Matr. nr 9 m Aalsbo Skøde 26/10 1944 + Jacob Klüver Hansen Hilda Klüver f. 21/3 1920 d. 21/4 1991 f. 3/11 1919 Skøde 4/6 1957 + Kresten Hesselager Agnethe Hesselager f. 18/2 1884 d. 16/6 1973 f. 13/5 1890

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Ejendommen er udelukkende til helårsbeboelse, og den var indtil overdragelsen eller bliver ved overdragelsen bestemt til brug for ejeren.

Ejendommen er udelukkende til helårsbeboelse, og den var indtil overdragelsen eller bliver ved overdragelsen bestemt til brug for ejeren. 4" Ejerlav: Høje Tåstrup by, Høje Tåstrup. Stempel: kr. Yli9' Akt: skab /7 nr.???2 (Udfyldes af tinglysningskontoret) Matr. nr.: 6 AU (Ejerlejlighedsnr.) 33, Gade og husnr. Saven B4. st.mf.tv. Anmelder:

Læs mere

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom 2 7. O K T O B E R 2 0 0 4 Indhold 1. Anvendelsesområde 3 2. Definitioner 3 2.1 Debitor 3 2.2 Nyudstedt pantebrev ved ejerskifte 3 2.3 Nyudstedt

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE . IOLHOFF & USSING V 1. Reg.afgift kr. 100,00 Retsafgift kr. 1.400,00 I alt kr. 1.500,00 M'atr. nr.: 14 n og 25 q Ramløse by, Ramløse Beliggende: Anmelder: Skovsvinget 2 Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk

Læs mere

Lånetilbud. Pakkeløsning

Lånetilbud. Pakkeløsning Den Boligselskabet Futura, afd. 45/05 Oldenburg Alle 3, Høje Taastr. 2630 Taastrup Lånetilbud Pakkeløsning Reference Morten Farup Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk har modtaget Deres

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne Mr. nr. Anmelder: 4 dg og 4 eg, begge Struer Smith Knudsen Advokfirma Store Torv 6 Gade og hus nr.: 7500 Holstebro Park Alle 4, 7600 Struer Tlf. nr. 9742 6333 J.nr. 21008658 /gj Værdi- og registreringsafgift:

Læs mere

Obligationsvilkår. udløbsår, samme pålydende rente og samme antal årlige terminer. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. udløbsår, samme pålydende rente og samme antal årlige terminer. Udsteder og hæftelsesgrundlag Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 51D, 55D, 52D og 53D (konverterbare annuitetsobligationer i euro) Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Matr. nr. 16 dm Melby by, Melby Plovvænget 3, 3300 Frederiksværk Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20150204T125819.621\20150204T125820.699\3ba91391-9300-434b-...

file://c:\adlib Express\Work\20150204T125819.621\20150204T125820.699\3ba91391-9300-434b-... Page 1 of 2 From: Ove Egholm Jensen Sent: 04-02-2015 11:37:40 To: Jane Slott Subject: SV: Hjemfald - Optagelse af lån Attachments: BRFkredit bilag låneaftale.pdf; BRFkredit fremsendelse tilbud.pdf; BRFkredit

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Side 1 af 5 AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Undertegnede opsiger hermed min andelsbolig beliggende POPPELVÆNGT nr., 5700 Svendborg til fraflytning den / 20, og sælger min andel

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Kløverengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Kløverengen Vedtægter for Grundejerforeningen Kløverengen Foreningens navn er Grundejerforeningen Kløverengen af Viby by, Syv. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune. 1 2 3 Foreningens medlemmer er ejendommene matr.

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på Mejsevej 2, Breum 7870 Roslev Mellem Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive som sælger, og Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: er der indgået

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ø ADVOKATKONTORET i JUELSMINDE. it32 MOGENS N. LUND,, s{00 t. Matr.nr. 17 fm Klakring by, Klakring.

ENDELIGT SKØDE. Ø ADVOKATKONTORET i JUELSMINDE. it32 MOGENS N. LUND,, s{00 t. Matr.nr. 17 fm Klakring by, Klakring. 7,. /., ---- T a., 1 Akt: skah nr 482 (Udfyldes af inglysningskontoret) Ø ADVOKATKONTORET i JUELSMINDE it32 MOGENS N. LUND,, s{00 t Advokat MAX L. JEPSEN Advokat - møderet for Landsret Ringvejen 20 7130Juelsminde

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom FINANSTILSYNET - ÅRHUSGADE 110-2100 KØBENHAVN 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom Garantien er udstedt på foranledning af (købers navn) ("køber")

Læs mere

H$ o. matr.nr. 124 ux, Horne by, Hirtshals, beliggende Hans Jensens Allé 63, 9850 Hirtshals.

H$ o. matr.nr. 124 ux, Horne by, Hirtshals, beliggende Hans Jensens Allé 63, 9850 Hirtshals. Matr.nr. 124 ux, Horne by, Hirtshals Beliggende: Hans Jensens Allé 63, 9850 Hirtshals H$ o J.nr; : 1360 f\(x Anmelder: Byfornyelsesselskabet DANMARK s.m.b.a. Danmarksgade 33 9000 Aalborg H.JAN.1988*Q01

Læs mere

Afgift kr. kr. Købesummen ønskes ikke offentliggjort ENDELIGT SKØDE

Afgift kr. kr. Købesummen ønskes ikke offentliggjort ENDELIGT SKØDE Sagsnr. 40414218 Ejendommen: Olesvej 25, 4040 Jyllinge Matr.nr.: 55 B og 55AX Jyllinge By,Jyllinge Afgift kr. kr. I alt kr. 1.400 27.00n 28.400 Akt.: Skab Cr nr.3 (udfyldes af dommerkontoret) Anmelder:

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen Ejendom, bolig/erhverv, bebygget. KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendom, del 2 af matr. nr. 165a, Køge Bygrunde, beliggende Nørregade

Læs mere

Nykredit åbner to nye obligationstyper

Nykredit åbner to nye obligationstyper Meddelelse til Københavns Fondsbørs Nykredit åbner to nye obligationstyper 3. september 2003 Resume Nykredit åbner to nye obligationstyper. De to nye obligationstyper er: 30-årig fastforrentet, konverterbar

Læs mere

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR Anmelder: TDC Services A/S Ejendomsjura Telehøjen 1 5220 Odense SØ Tlf.: 66 66 35 02 Navneændring TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR. 25 76 75 35 har pr. 1. januar 2003 ændret navn til TDC Totalløsninger A/S,

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

Reg.afg. kr. 4.100,00 Akt.: Skab: nr. Matr.nr.: 3 u Bjerregrav by, Anmelder: Beliggende: Advokatanpartsselskabet Herredsvejen 90

Reg.afg. kr. 4.100,00 Akt.: Skab: nr. Matr.nr.: 3 u Bjerregrav by, Anmelder: Beliggende: Advokatanpartsselskabet Herredsvejen 90 Akt: \L, skab nr. 7 (Udfyldes af tinglysningskontoret) Reg.afg. kr. 4.100,00 Akt.: Skab: nr. J.nr.: 08-62068 ps/hq Ejerlav: V. Bjerregrav Matr.nr.: 3 u Bjerregrav by, Anmelder: Beliggende: Advokatanpartsselskabet

Læs mere

*** * *** * * * * * *** * * * Retten i Århus * *** *** Tinglysningsafdelingen

*** * *** * * * * * *** * * * Retten i Århus * *** *** Tinglysningsafdelingen *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Århus * *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på Pantebrev. Dkk 1.651.000 Vedrørende matr.nr. 14 A, Følle By, Bregnet Ejendomsejer: Jette Olesen m.fl. Lyst første

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Kirkegade 12 i Ebeltoft 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune benævnes

Læs mere