Formalia i forbindelse med indkaldelse og dagsorden er overholdt, og forsamlingen er beslutningsdygtig.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formalia i forbindelse med indkaldelse og dagsorden er overholdt, og forsamlingen er beslutningsdygtig."

Transkript

1 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU og Uddannelsesfonden 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Behandling af indkomne forslag: a. Kredsbestyrelsen indstiller til nedlukning af kredskassen 5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 6. Valg af 7 repræsentantskabsmedlemmer og 2 suppleanter 7. Valg af 4 medlemmer til SHAU 8. Valg af revisor og revisorsuppleant 9. Informationer fra Pharmadanmark 10. Drøftelse af aktuelle emner 11. Eventuelt Kredsbestyrelsens formand Vibeke Overgaard Madsen, Hospitalsapoteket Aarhus, bød velkommen til Hovedmødet 2012, hvor der var fremmødt medlemmer af Pharmadanmark Hospital. Formalia i forbindelse med indkaldelse og dagsorden er overholdt, og forsamlingen er beslutningsdygtig. Ad 1) Valg af dirigent og referent Inger Bjeldbak-Olesen, Region Sjælland Sygehusapoteket, blev indstillet til og valgt som dirigent. Trine Graabæk Hansen, Sydvestjysk Sygehus, blev foreslået og valgt som referent. Ad 2) Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU og Uddannelsesfonden I henhold til bilag. Beretning fra bestyrelsen ved formand Vibeke Overgaard Madsen, Hospitalsapoteket Aarhus:

2 Først en præsentation af kredsbestyrelsens medlemmer samt beretning om de afholdte arrangementer i årets løb. Det er kredsens mål, at der arrangeres flere gå-hjem-møder, også i Jylland. Desuden blev der reklameret for, at kredsens medlemmer gerne må deltage i de øvrige kredses arrangementer, idet 80 % kan forbeholdes kredsens egne medlemmer, men derudover skal der være plads til medlemmer fra andre kredse. Der er oprettet grupper for Pharmadanmark Hospital på Facebook og LinkedIn som supplement til PharmaForum. Alle medlemmer er velkomne til at bidrage på siderne. Næste års hovedmøde bliver den april Der var mange interessante emner ved Pharma på Tværs. Særligt blev foredraget ved Helle Hein fremhævet, og der blev givet ros for et flot arrangement. Beretning fra SHAU ved Birgitte Madsen, Hospitalsapoteket Aarhus: Først en præsentation af medlemmerne. Forkortelsen SHAU stammer fra dengang, udvalget hed SygeHusApotekernes Uddannelsesudvalg, og selv om navnet nu er ændret til Uddannelsesudvalget for Pharmadanmark Hospital, bibeholdes forkortelsen. Derefter fulgte en beretning om årets møder og arrangementer, herunder Astra Zenecas Diplomuddannelse. SHAU er repræsenteret i udvalget for Klinisk Videreuddannelse for Farmaceuter, ligesom SHAU repræsenterer kredsen i det rådgivende udvalg over for Pharmakon PUF-BC-udvalget. Det er et problem, at medlemmer visse steder ikke må deltage i sponsorfinansierede arrangementer og sidde med til møder med industrien. Derfor er vi også nødt til at sikre ikkesponsorfinansierede arrangementer. Beretning fra Uddannelsesfonden ved Elisabeth Thieden, Bispebjerg Hospital: Der har desværre været en negativ forrentning på 4 % af fondens midler, som bliver hævet, når der igen er overskud i kassen. Fonden har det sidste år fået 13 ansøgninger fra 12 ansøgere, hvoraf de 4 ikke opfyldte betingelserne for støtte. Der blev præsenteret en generel forklaring af ansøgningsprocedure og -skema. Kredsens medlemmer kan godt både søge Uddannelsesfonden og søge Studiefonden fra Pharmadanmark i lighed med Pharmadanmarks øvrige medlemmer.

3 Fremlægning af regnskab for Uddannelsesfonden ved Allan Schrøder, Region Hovedstadens Apotek: I henhold til det fremsatte problem med sponsorfinansierede aftaler, vil der i den kommende tid være faldende sponsoraktivitet. Derfor var der forslag om, at de ekstra 25 kr. pr. kvartal, som hvert medlem betaler til Uddannelsesfonden, fremover kunne stige til 50 kr. pr. kvartal. Der var en uformel forespørgsel om de fremmødte medlemmers holdning til at indbetale 50 kr. pr. kvartal til Uddannelsesfonden, og det var der ikke noget imod. Men holdningen i hovedbestyrelsen er, at man i forvejen får tilført flere midler til Uddannelsesfonden fra kredsens formue, så derfor bør man vente med at lave en kontingentstigning, til der er mangel på penge. Det er ærgerligt, at det gode forslag ikke går igennem i hovedbestyrelsen. Dette affødte en diskussion om, at hvis kredskontingentet ikke bortfalder, kommer man til at betale mere pr. år. Beslutning skal tages under punkt 4. Ad 3) Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab I henhold til bilag. Fremlægning af det reviderede regnskab ved Mathilda Degn Vinther, Forskerpark Glostrup. Pharmadanmark afholdte udgifterne til Pharma På Tværs. Det reviderede regnskab blev godkendt. Ad 4) Behandling af indkomne forslag a. Kredsbestyrelsen indstiller til nedlukning af kredskassen Pharmadanmark - Hospital er en del af Kredsenes Fællesfond, og i løbet af de næste år skal Pharmadanmark - Hospitals kredskasse lukkes ned og midlerne overføres til Fællesfonden. Når kredskassen er lukket ned, vil Pharmadanmark - Hospital ved aktivitet skulle sende en ansøgning til Fællesfonden, der så dækker omkostningerne. Hvis små grupper af medlemmer arrangerer et arrangement, kan de kontakte kredsbestyrelsen for hjælp til ansøgning. Kredskassens formue er nu på godt kr., som tænkes fordelt således: kr. overføres direkte til Uddannelsesfonden med den klausul, at der maksimalt må uddeles kr. pr. år. De resterende godt kr. går til Kredsenes Fællesfond. Vedrørende kontingent er den nuværende situation:

4 Hvert medlem betaler 175 kr. pr. kvartal til kredsen, heraf 150 kr. til kredskassen og 25 kr. til Uddannelsesfonden. Ved nedlæggelse af kredskassen vil de 150 kr. bortfalde. Dermed betales kun 25 kr. pr. kvartal til Uddannelsesfonden. Med hovedbestyrelsens godkendelse kan man på et hovedmøde på et senere tidspunkt stemme om at øge dette beløb. De andre kredse har afleveret tilsvarende beløb til Fællesfonden afhængig af medlemstal. Der blev fremsat bekymring over, hvorvidt vi mister grebet om aktiviteterne. Der blev fremhævet, at Hovedbestyrelsen skal ikke diskutere og godkende de aktiviteter, kredsen søger penge om, men det skal bare kontrolleres, at de overholder formålet i Pharmadanmark. Kapitalen i Fællesfonden kommer fra fællesfondskontingent, som er blevet opkrævet hvert år. Der blev desuden udtrykt bekymring over, at kredsens formue primært er optjent ved sponsorater, og at disse penge nu skal indbetales til fagforeningen, hvilket er imod industriens holdning. Dette er dog ikke noget problem, da sponsoraterne har skullet betale de afholdte arrangementer. Der var i salen en tilkendegivelse af, at beslutningen om at lukke kredskassen vil medføre et nedsat kontingent for hvert medlem på 600 kr. pr. år. Der blev foretaget afstemning ved håndsoprækning, hvor simpelt flertal vil afgøre beslutningen. Forslaget blev vedtaget med stort flertal for nedlukning af kredskassen. Ad 5) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant Kredsbestyrelsens sammensætning før Hovedmødet 2012: Formand: Vibeke Overgaard Madsen, Hospitalsapoteket Århus Fortsætter Næstformand: Lars Engers Pedersen, Slagelse Sygehus Fortsætter Kasserer: Mathilda Degn Vinther, Forskerpark Glostrup Fortsætter Medlem: Michael Baun, Forskerpark Glostrup Genopstiller ikke Medlem: Dorthe Dideriksen, Odense Universitetshospital På valg Suppleant: Lisbeth Lund Røndbjerg, Hospitalsapoteket Herning Fortsætter Suppleant: Marianne Hald Clemmensen, AMGROS På valg Dorthe Dideriksen blev genvalgt, Marianne Hald Clemmensen blev genvalgt som medlem, og Trine Graabæk Hansen, Sydvestjysk Sygehus, blev valgt som suppleant. Stillerlister var afleveret og udfyldt korrekt.

5 Ad 6) Valg af 7 repræsentantskabsmedlemmer og 2 suppleanter Repræsentantskabets deltagere fra Pharmadanmark Hospital før Hovedmødet 2012: Medlem: Lars Engers Pedersen, Slagelse Sygehus På valg Medlem: Lene Beck Mortensen, Forsvarets Depot & Distribution På valg Medlem: Anette Thisted, Apoteket Sygehus Lillebælt På valg Medlem: Elisabeth Thieden, Bispebjerg Hospital På valg Medlem: Peter Olsen, Bispebjerg Hospital På valg Medlem: Michael Due Larsen, Odense Universitetshospital På valg Suppleant: Kirstine Gommesen, Region Midtjylland På valg Pharmadanmark Hospital er gået fra 6 til 7 medlemmer samt 2 suppleanter i Repræsentantskabet, fordi kredsens medlemstal er vokset. De 6 tidligere medlemmer samt 1 suppleant blev genvalgt som medlemmer på nær Anette Thisted. I stedet blev Vibeke Overgaard Madsen, Hospitalsapoteket Aarhus, valgt ind. Desuden blev Gitte Claris Andreasen og Hanne Nielsen, begge Region Sjælland Sygehusapoteket, valgt som suppleanter. Korrekt udfyldte stillerlister blev afleveret. Ad 7) Valg af 4 medlemmer til SHAU SHAU s sammensætning før Hovedmødet 2012: Medlem: Birgitte Madsen, Hospitalsapoteket Århus På valg Medlem: Hanne Nielsen, Region Sjælland Sygehusapotek Genopstiller ikke Medlem: Torben Breindahl, Sygehus Vendsyssel På valg Medlem: Line Fuglsang Nielsen, Sygehusapotek Fyn Fortsætter Medlem: Allan Schrøder, Region Hovedstadens Apotek Fortsætter Line Fuglsang Nielsen har valgt at stoppe. Birgitte Madsen og Torben Breindahl blev genvalgt. Anne Østerlund, Apoteket Sygehus Lillebælt, og Ingrid Christoffersen, Region Sjælland Sygehusapoteket, blev valgt som medlemmer. Stillerlister var afleveret og udfyldt korrekt. Ad 8) Valg af revisor og revisorsuppleant Sammensætning før Hovedmødet 2012: Revisor: Lene Beck Mortensen, Forsvarets Depot & Distribution På valg Suppleant: Mette Juul-Larsen, Sygehusapoteket Region Nordjylland På valg

6 Begge blev genvalgt. Stillerlister var afleveret og udfyldt korrekt. Ad 9) Informationer fra Pharmadanmark I henhold til bilag. OK.13 ved Johnna Franch, Pharmadanmark AC-organisationerne kan kun komme med meget få og omkostningslette krav. Der er et ønske og forslag om en 2-årig overenskomst igen, så der måske efter næste periode er penge til bedre overenskomst. Der er desuden forslag om en 5-årig periode, som bedre kan sikre lønudviklingen. Der er et ønske om generel lønstigning til alle i stedet for lokale forhandlinger, da midlerne til forhandling om lokal løndannelse vil være for små. Arbejdsgiveren kan ønske at forhandle med hvert individ i stedet for tillidsrepræsentanten. I så fald vil tillidsrepræsentanten kunne tilbyde sparring med hver enkelt ansat. Der er et forslag om sikring af 3 ugers betalt ferie for nyuddannede kandidater, uafhængigt af tidspunktet for færdiggørelse af kandidatuddannelsen. Om Pharmadanmark ved Arne Kurdahl, Pharmadanmark Det går godt i foreningen i den store målestok med medlemsfremgang. Dette skal ses i lyset af, at det stort set er den eneste AC-organisation, der har oplevet fremgang. Ledigheden er vokset, både blandt farmaceuter og blandt andre kandidater. Pharmadanmark vil gerne være med til at gøre noget ved den voksende ledighed, blandt andet har der været afholdt jobsøgningskurser samt et arrangement med reklame for norske apoteker. Der er kommet en ny kreds under Pharmadanmark, idet undervisningsfarmaceuter og laboratoriefarmaceuter er slået sammen til Pharmadanmark Stat. Der bliver arbejdet på en ny it-platform, fordi der er mange problemer med Pharmaforum. Første del af platformen vil være færdig til sommer, hvor nogle af funktioner bliver flyttet over til den nye platform, og resten forventes at følge til efteråret. Bemærkning fra salen: Det er trist, at dimittend-ledigheden er så høj, og derfor er det godt, at Pharmadanmark gør noget ved det. Det ser ud til, at der er en fremgang i stillinger i almindelighed og også i de spændende stillinger, men desværre er mange stillinger tidsbegrænsede.

7 Svar fra Arne Kurdahl: Det er rigtigt observeret, at krisen giver usikkerhed på arbejdsmarkedet, og det giver flere tidsbegrænsede stillinger. Dog er det en god chance for at få en prøveperiode på den pågældende arbejdsplads. Bemærkning fra Johnna Franch: Man kan lave forlængelser af tidsbegrænsede ansættelser, hvis det er objektivt begrundet. Men tidsbegrænsede stillinger kan også være en måde at trykke lønnen på, fordi der er rigeligt med arbejdskraft i øjeblikket. Ad 10) Drøftelse af aktuelle emner Der er intet at bemærke. Ad 11) Eventuelt Bemærkning fra salen: Der blev i forbindelse med tilmelding til Dansk Sygehusfarmaci og Hovedmødet 2012 oplevet problemer med Pharmaforum, hvor medlemmer troede, de var tilmeldte, men så ikke var det alligevel. I den forbindelse ville det være rart med en kvittering for tilmelding. Der skulle dog gerne stå ud for arrangementet på Pharmaforum, at man er tilmeldt dette arrangement. Generel drøftelse af, hvordan man sikrer deltagere fra alle hospitaler til Dansk Sygehusfarmaci og Hovedmøde. At indkaldelsen er elektronisk gør måske, at nogle medlemmer distancerer sig fra det, fordi det ikke er så personligt. Det kunne være godt, hvis et medlem fra hvert hospital sørger for at printe indbydelsen ud og reklamere for arrangementet. Der fremkom en idé, hvor en farmaceut på en arbejdsplads går ind i den elektroniske kalender og booker alle sine farmaceutkollegaer den weekend, hvor arrangementet holdes! Generelt kan der opfordres til, at man husker at informere hinanden og tage de nye medlemmer med. Diskussion om procedure for kørselsrefusion. Husk at det kun gælder de deltagere, der aktuelt har haft udgifter til transport. Kredsbestyrelsens formand Vibeke Overgaard Madsen takkede af for god ro og orden under mødet og sagde samtidig tak til afgående bestyrelsesmedlem Michael Baun, som fik en vingave for deltagelse i bestyrelsesarbejdet. Mødet sluttede kl

Formalia i forbindelse med indkaldelse og dagsorden er overholdt, og forsamlingen er beslutningsdygtig.

Formalia i forbindelse med indkaldelse og dagsorden er overholdt, og forsamlingen er beslutningsdygtig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU og Uddannelsesfonden 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Orientering fra EAHP 5.

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2006 HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Løndannelsen 2006 Bonus og provision 2005 Information om valg af A-kasse Ferie/Feriefridage

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Referat af Landsklubbens Generalforsamling på Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. Den 24. oktober 2012 kl. 10,30.

Referat af Landsklubbens Generalforsamling på Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. Den 24. oktober 2012 kl. 10,30. Referat af Landsklubbens Generalforsamling på Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart Den 24. oktober 2012 kl. 10,30. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Forretningsorden 3. Valg af dirigent 4. Stemmeudvalg 5.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler.

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler. DcH Helsingør Referat af ordinær Generalforsamling Referent: Laura Jensen DATO 29. januar 2014 kl. 19 00 STED ANTAL DELTAGERE: Espergærde Bibliotek 27 stemme berettigede Inden generalforsamlingen sættes

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Mandag den 5. marts 2012 klokken 17.00 i DAB In i DR Byen, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Jonas Olesen, bød deltagere og gæster velkommen til

Læs mere

Mads Haastrup Nicolaj Bergerud Boye Frederiksen. Carsten Olsen. Henrik Petersen Christina Cassone

Mads Haastrup Nicolaj Bergerud Boye Frederiksen. Carsten Olsen. Henrik Petersen Christina Cassone Til SVBK s klubber, bestyrelse, udvalg og revisorer DVBF og øvrige kredse Idrættens Hus, 20. maj 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 29. april 2015 kl. 19.00 Frihedens Idrætscenter Deltagere Deltagere med stemmeret

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Generalforsamlingen blev afholdt i Fælleshuset, Ligustervangen 81 med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen

Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen Referat fra ordinær generalforsamling i Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen Dato: Tirsdag 12. marts 2013 kl. 19.30-20.56 Sted: Ishøj Idræts- og Fritidscenter, Vejledalen

Læs mere

6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden. Kasserer: Erling Juul

6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden. Kasserer: Erling Juul Dagsorden i henhold til 12 Referat af DISK s generalforsamlingen den 30. marts 2012. 1. Valg af dirigent Valgt: Ole Søager ole@soeager.dk Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet

Læs mere