BK Trekanten KIF s Vedtægter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BK Trekanten KIF s Vedtægter"

Transkript

1 BK Trekanten KIF s Vedtægter Dato: 24. januar 2015 BK Trekanten KIF Side: 1 af

2 BK Trekanten - KIF Stiftet 1. juni BK Trekanten KIF s navn og hjemsted 1. Klubbens navn er BK Trekanten KIF. 2. Hjemstedet er Kolding kommune. 3. BK Trekanten KIF s adresse er altid formandens. 4. BK Trekanten KIF tegnes af formanden ved underskrift samt af kassereren i økonomiske henseender. 2 BK Trekanten KIF s formål 1. At samle interesserede om bowlingsporten og gennem denne, at opnå et fællesskab og et godt kammeratskab med andre. 2. At deltage i de af DBwF og underliggende afdelinger arrangerede holdturneringer og mesterskaber. 3 Organisation og tilhørsforhold 1. BK Trekanten KIF er en afdeling af Kolding Idræts Forening. 2. BK Trekanten KIF er tilsluttet Kolding halkreds, Danmarks Bowling Forbund, underliggende afdelinger og derigennem Danmarks Idrætsforbund. 3. BK Trekanten KIF s love og bestemmelser skal til enhver tid være i overensstemmelse med love og bestemmelser i de organisationer, som BK Trekanten KIF er tilsluttet. BK Trekanten KIF Side: 2 af

3 4 Medlemskab af BK Trekanten KIF 1. Alle kan søge optagelse i BK Trekanten KIF. Dog kan personer, som står i restance til andre organisationer under DIF ikke optages. Nye medlemmer, der ønsker optagelse i BK Trekanten KIF, forelægges bestyrelsen. 2. Bestyrelsens styregruppe og KIF Hovedforening kan nægte et medlem optagelse i foreningen, ligesom den kan udelukke et medlem fra foreningens arrangementer, hvis medlemmet har begået groft brud på BK Trekanten KIF s vedtægter eller på kammeratskabet i foreningen. 3. En udelukkelse gælder til nærmest følgende generalforsamling, hvor bestyrelsen skal forelægge sagen. Det udelukkede medlem har ret til at blive hørt. Eksklusion kræver 2/3 af de afgivne stemmer. 4. Optagelse kan ske som aktiv eller passiv medlem. 5. Skift fra aktiv til aktiv-passiv eller til passivt medlemskab kan kun ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen samt ved langvarig sygdom. 6. Ved udmeldelse af BK Trekanten KIF skal medlemmet være gældfri af klubben. 7. Udmeldelse af BK Trekanten KIF kan ske i maj måned og skal skriftligt meddeles formanden. Det er dog muligt at udmelde sig på andre tidspunkter, men medlemmet hæfter økonomisk for hele sæsonen. 8. Bestyrelsens styregruppe kan i særlige tilfælde dispensere for stk Ethvert medlem har pligt til at overholde love og retningslinjer, eksempelvis a. Etisk kodeks b. Strategi for Sociale Medier Forsømmelser imod dette kan medføre karantæne eller udelukkelse af BK Trekanten KIF. Beslutningen herom kan træffes efter 4 Stk. 2 og Stk Bestyrelsen kan med ansvar over for generalforsamlingen samt hovedforeningen udnævne æresmedlemmer, som derved resten af deres medlemskab af BK Trekanten KIF er kontingentfri og kan deltage i aktiviteter på lige fod med øvrige medlemmer. Dog skal der betales kampgebyr, såfremt de tilsiges til at spille turneringskamp. BK Trekanten KIF Side: 3 af

4 5 Spilledragt 1. Ved enhver deltagelse i DBwF og underliggende afdelingers holdturneringer samt mesterskaber, skal der spilles i den for klubben godkendte klubdragt. 6 Kontingenter 1. Der skal betales et indmeldelsesgebyr ved optagelse i BK Trekanten KIF. 2. Kontingentet forfalder til betaling den 1. hverdag i hvert kvartal for det kommende kvartal via PBS. Ved anden betaling af kontingent opkræves et gebyr på kr. 50 pr. medlem pr. betaling. 3. Bestyrelsens styregruppe behandler og fastlægger retningslinjer for medlemmer der er i restance, herunder gebyrer. 4. Indmeldelsesgebyrer og kontingenter fastsættes hvert år på generalforsamlingen. 7 Regnskab 1. BK Trekanten KIF s regnskabsår er fra 1/1 til 31/12. Regnskabet revideres hvert år af en regnskabskyndig revisor, som er valgt på den ordinære generalforsamling. 2. Regnskab og budget forelægges generalforsamlingen til godkendelse. BK Trekanten KIF Side: 4 af

5 8 Generalforsamling 1. BK Trekanten KIF s øverste myndighed er generalforsamlingen. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar måned. 3. Stemmeret har alle BK Trekanten KIF s medlemmer over 16 år. Dog har medlemmer i restance ingen stemmeret. Støtteforeningens medlemmer har taleret. 4. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 14 dages varsel. 5. Dagsorden ved ordinær generalforsamling skal indeholde: 1. Valg af dirigent 2. Beretninger fra formand, senioransvarlig og ungdomsansvarlig. 3. Regnskab og budget. 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingenter. 6. Valg af bestyrelse, suppleanter og 1 regnskabskyndig revisor. 7. Eventuelt. 6. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage, inden denne afholdes. 7. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen. Andre afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. 8. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling såfremt bestyrelsen eller 1/3 af BK Trekanten KIF s medlemmer ønsker det, med fremsat, motiveret dagsorden. Kun punkter på denne dagsorden kan behandles på den ekstraordinære generalforsamling. BK Trekanten KIF Side: 5 af

6 9 BK Trekanten KIF s bestyrelse 1. BK Trekantens KIF s daglige drift ledes af bestyrelsens styregruppe. 2. Bestyrelsens styregruppe består af formand, næstformand og et bestyrelsesmedlem. Styregruppen kan indkalde Ad-hoc en konsulent, alt efter punktets karakter. 3. Ud over bestyrelsens styregruppe er senioransvarlig, ungdomsansvarlig, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer en del af BK Trekanten KIF s bestyrelse. Bestyrelsen kan indkalde en Ad-hoc konsulent efter ønske. 4. Bestyrelsen vælges blandt BK Trekanten KIF s medlemmer for 2 år ad gangen. Formand og ungdomsansvarlig og 1 bestyrelsesmedlem på lige årstal. Senioransvarlig, næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem på ulige årstal. 5. Bestyrelsens arbejdsområder og opgaver er beskrevet i BK Trekanten KIF s udviklingsplan, sidstnævnte fremlægges hvert år på generalformsalingen. 6. Fra bestyrelsen vælges 1 medlem (og 1 suppleant), som er fast deltager i KIF s Hovedbestyrelse. 7. Bestyrelsen kan beslutte at nedsætte diverse udvalg til forskellige ad hoc arbejdsopgaver, uden at medlemmerne af udvalget er medlem af bestyrelsen. Udvalget refererer til bestyrelsen. 8. Bestyrelsen er kontingentfri. 10 Holddannelse 1. BK Trekanten KIF s hold vælges af den senioransvarlige for seniorerne, og for ungdomsholdenes vedkommende er det den ungdomsansvarlige. Bruttoholdene sættes efter bedste skøn af de enkelte spilleres styrke. 2. For BK Trekanten KIF s seniorer er det holdledere der udvælger de enkelte hold til hver kamp. BK Trekanten KIF Side: 6 af

7 11 Klubbens opløsning 1. BK Trekanten KIF kan opløses, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på to af hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst en måneds mellemrum, går ind for BK Trekanten KIF s opløsning. 2. Opløses BK Trekanten KIF, realiseres BK Trekanten KIF s værdier, og det derved indkomne beløb tilgår da hovedforeningen KIF. BK Trekanten KIF s vedtægter er revideret og godkendt på generalforsamlingen den 3. februar Kolding, den 3. februar 2015 Næstformand Formand Peter Gura Ole Stampe Dirigent Torben Andersen BK Trekanten KIF Side: 7 af

8 BK Trekanten KIF s bestyrelse den 2. februar 2015: Formand: Næstformand: Kasserer: Senioransvarlig: Ungdomsansvarlig: Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesmedlem: Suppleant: Ole Stampe Peter Gura Vakant Hannah Buchwald Henny Andersen John Ellegaard Lene Hedegaard Vakant BK Trekanten KIF Side: 8 af

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Hjortespring Rideklub

Vedtægter for Hjortespring Rideklub Vedtægter for Hjortespring Rideklub Klubbens navn er Hjortespring Rideklub. Forkortelse: HJOR Klubbens stiftelse: 10. september 1996 Klubbens hjemsted er Herlev kommune. Klubbens formål er: 1) At fremme

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere