Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år."

Transkript

1 Referat Emne Generalforsamling Grundejerforeningen Drejens Boligby Dato for møde Tidspunkt Sted Mandag d. 29. April ,00 Askøvænget 34,Drejens Referat udarbejdet af.: Carsten Fisker Udskrevet den Mødedeltagere fra bestyrelsen.: Villy Schultz, Steen Olsen, Kjeld Brink, Carsten Fisker, Søren T. Jensen Fraværende fra bestyrelsen.: Fremmødte.: i alt yderligere 21 personer med stemme bemyndigelse fra 301 stemmer. Dagsorden jf. Vedtægterne og indkaldelse af : Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Johannes Bogh, hvilket der var tilslutning til blandt de fremmødte. Johannes Bogh modtog herefter valget. Johannes Bogh konstaterede herefter, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dermed beslutningsdygtig. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Villy Schultz bød velkommen og startede med ønsket om, en god og konstruktiv dialog herefter sin beretning for Der har været afholdt 13 bestyrelsesmøder i det forgangne år samt 6 8 div. møder med bl.a. Kolding Kommune og relevante leverandører. Der blev givet en stor tak til medlemmerne af bestyrelsen for godt samarbejde, herunder tak for at der er lykkedes godt, at fordele opgaverne så dette bliver mere overkommeligt. Det blev oplyst, at der umiddelbart er lange udsigter til, at der kommer ny Golfbane på den anden side af Drejensvej, idet regeringen har stoppet med bevillinger til etablering af nye MEGA butikker, som var forudsætning for at Kolding Golfclub skulle flyttes til Drejens halvøen. Der opfordres i forbindelse med byggerier generelt til, at de skader der måtte opstå noteres, dokumenteres og løses i de lokale områder, og kun hvis nødvendigt meldes til bestyrelsen i Drejens Boligby. Dette med henblik på, at kunne sikre at skadevolder / bygherre sikrer udbedring for egen regning. Der har i året været afholdt et informationsmøde hvor relevante informationer for området blev givet, og hvor der var mulighed for dialog mellem bestyrelse og medlemmer. Et af de væsentlige punkter på dette møde var, temaet omkring hvidtjørn og vedligeholdelse af dette. Den anbefalede vedligeholdelse heraf som foreslået af Kolding Kommune blev refereret. Der blev efterfølgende under eventuelt aftalt at 2 mødedeltagere ville forsøg at finde en fælles forslag til dette således at alle de der bor med hvidtjørnen som nabo får den nødvendige fælles tilgang og holdning til dette. ( Dette sker uden for bestyrelsen i Drejens Boligby som efterfølgende orienteres). Der blev igen opfordret til, at relevante mail adresse på bestyrelses medlemmer i delområderne tilsendes til bestyrelsen i Drejens Boligby, således at dette kan medvirke til øget tovejs kommunikation. Bestilte skilte til stamveje er købt og monteret i 2012 og dette giver nu god synlig adgang til relevante veje. 1

2 Herefter overtog Steen Olsen ordet og indledte med, at orientere om de åbne udfordringer der er i området med hensyn til afvigelser i forhold til planloven, lokalplaner samt det forhold at der endnu mangler tilskødning af div. matrikler i området, dels fra Kolding Kommune, men også fra konkursramte bygherrer omkring forskellige storparceller. Bestyrelsen arbejder p.t. med udfærdigelse af mangelliste som skal drøftes med Kolding Kommune snarest muligt. Listen indeholder førnævnte emner som tilskødning af div. matrikler, skovarealer i ringe forfatning ( kræver omplantning ), overflade vand grundet manglende dræning, udbedring af skader på asfalt såvel veje som stier. Når listen således er endelig udarbejdet vil denne i samarbejde med forenings advokat blive drøftet med Kolding Kommune, med henblik på, at Kolding Kommune vedstår sig sit ansvar og medvirker til, eller sikrer udbedring af de fejl og mangler der er, og som derfor også søges forhandlet på plads således at Kolding Kommune betaler herfor. Bestyrelsen er enige om, at vi hverken vil være Politi eller Domstol i denne sag, men alene forsøger at tage udgangspunkt i.: A. Bestyrelsen vælger at tage udgangspunkt i vedtægter, at det er generalforsamlingen der er øverste myndighed. B. At der ikke på tidligere generalforsamlinger ligger beslutninger om lokalplanen, så bestyrelsen forholder sig til lokalplan og Drejens kataloget som de faktisk er formuleret. C. Rejses der dispensations ønsker, eller ønsker der strider mod lokalplanen er dette et generalforsamlingsproblem. D. Vi skal også drive og vedligeholde de fællesarealer og fællesanlæg der overtages. Bestyrelsen tager det udgangspunkt at vi skal vedligeholde og ikke etablere, uanset om der er tale om veje, stier, kloakering, belysning eller beplantning af skov. Vi skal derfor have disse forhold formuleret i et overtagelsesdokument. Der er i budgettet for 2013 hensat Kr til juridisk assistance og eventuelle skøde / stempel omkostninger, som måtte komme i forbindelse med denne proces. Der blev orienteret om, at Drejens Boligby har rettet henvendelse til Kolding Kommune med ønsket om, at der etableres skovbånd over Drejensvej. Dette med henvisning til planer om øget skovrejsning samt gældende lokalplaner mv. Kolding Kommune har først svaret negativt retur, men har efterfølgende åbnet op for, at Drejens Boligby vil blive inddraget i debatten. Kim Holst fra Vejrøvænget har bidraget med en stor indsats på dette område, og har tilsagt sig assistance fremadrettet på dette område. Bestyrelsen takker for denne flotte indsats. Der var herefter livlig debat omkring de fremlagte punkter mv. herunder tolkning af planloven, lokalplaner osv. Bestyrelsens beretning blev efterfølgende godkendt uden forbehold. 3.: Regnskab for regnskabsåret Regnskabet blev fremlagt af Carsten Fisker på baggrund af det udsendte, dateret og behørigt underskrevet Der var struktureret gennemgang af alle poster i såvel driftsregnskabet som i balance delen. 2

3 Regnskabet udviser et overskud på Kr ,13 Som overføres til egenkapital som herefter pr udgør Kr ,73. Ligeledes blev det oplyst, at foreningens midler nu er delt med indestående i 2 pengeinstitutter jf. Regnskabet. Dette i forlængelse af sidste års dialog. I forbindelse med gennemgang af regnskabet blev det desuden oplyst, at det er sidste gang, at dette udsendes i sin nuværende opstillingsform, idet der fra 2013 regnskabet vil være væsentligt flere oplysninger med noter når dette udsendes primo Inden regnskabet blev godkendt var der drøftelse omkring det forhold, at foreningens egenkapital bør deles således, at det klart fremgår at den er reserveret til væsentlige poster som vedr. fremtidige omkostninger til vejog skovvedligehold. Desuden blev de beløb der var anvendt til snerydning i 2012 drøftet, idet et medlem fra Strynøvænget mente, at der var brugt forholdsvis meget i forhold til i Regnskabet er dog udarbejdet på baggrund af konkrete omkostningsbilag og posteringer, hvorfor dette også er godkendt af såvel administrator som revisor. Regnskabet blev herefter godkendt uden forbehold. 4.: Rettidige indkomne forslag fra de enkelte delområder. A.: Fra grundejerforeningen Samsøvej var modtaget forslag omkring skovbeplantning mellem asfalt sti og de 2 blokke. Problemet er, at der er ingen eller ringe vækst i arealet. Dette er ikke noget nyt problem, og beboerne har været opmærksomme på det gennem en længere periode. Forslaget blev drøftet, og det blev fra bestyrelsen oplyst, at dette problem er et punkt der indgår på den mangelliste der er under udarbejdelse til Kolding Kommune, samt at bestyrelsen betragter problemet som mangelfuld etablering grundet dårlige jordbundsforhold. Vi vil forsøge at få Kolding Kommune til at påtage sig ansvaret herfor. Forslaget blev herefter trukket tilbage. B.: Fra grundejerforeningen Tunø- & Vejrøvænget var modtaget forlsag om.: B 1.: Vedligeholdelse af gadebelysning: Vi foreslår en fælles serviceaftale imellem Grundejerforeningen Drejens Boligby & TREFOR ifht. gadelys, således at det ikke påhviler det enkelte område at afregne vedligeholdelse på gadelys. Punktet blev drøftet, og bestyrelsen havde forinden indhentet svar fra Kolding Kommune. Det ordrette svar fra Kolding Kommune er modtaget som flg.: Ejerskab på gadelys på stier og stamveje er jeres. Vi udskifter pærer og betaler strøm. De veje som ikke er private fællesveje, er det dem som ejer vejene der har ejerskabet på belysningen og betaler selv strømme. En nærmere forklaring om tolkning og forståelse vil blive oplyst på.: Forslaget blev drøftet og på baggrund af svaret fra Kolding Kommune blev dette herefter frafaldet. B 2.: Ændring af vedtægter 13 stk 4. ifht. dato for indsendelse af forslag: Vi foreslår flg. pkt. ændret fra: Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 marts 20xx jf. Foreningens vedtægter 13. Stk. 4. til: 3

4 Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 april 20xx jf. Foreningens vedtægter vedtægter 13 stk 4. Således at evt. forslag opsamlet på de enkelte delområders generalforsamling i marts, kan stilles til generalforsamlingen Grundejerforeningen Drejens Boligby i april. Forslaget blev drøftet, men da dette er forbundet med ændringer I foreningens vedtægter, der samtidig efterfølgende skal godkendes I Kolding Kommune blev forslaget frafaldet. Løsningen blev dog, at bestyrelsen vil tilstræbe at regnskab samt indkaldelse til generalforsamling fremover såvidt muligt er udsendt ultimo januar måned. C.: Forslag omkring fælles snerydning. Punktet blev drøftet, og bestyrelsen vil hjemtage tilbud for hele området på prissætning og beskrivelse af niveau for snedrydning som kan vælges aftaget eller ej af de lokale delområder. Grundejerforeningen skal således alene medvirke til, at hjemtage bedst mulige priser, beskrivelse af hvorledes snerydningen sker samt niveau og kvaliteten heraf. Det vil således afhængig af udfaldet fortsat være de lokale delområder der afregner på baggrund af modtagne tilbud mv. En mulig løsning forventes klar medio Q3, 2013 til fremlæggelse via samt med mail til de respektive delområde formænd. D.: Fra grundejerforeningen Herligheden (Grævlingevænget og Hermelinvænget) var der modtaget forslag om.: Det foreslås, at grundejerforeningen Drejens Boligby fx gennem dræn sikrer tilstrækkelig afvanding af fællesareal beliggende mellem Hermelinvænget og Harevænget. Baggrunden for forslaget er, at vand fra fællesarealet løber ud på cykelstien langs Harevænget og på selve vejarealet, jf. vedhæftede fotos. Ved frostgrader bliver cykelstien og vejen særdeles glatte til gene for cyklende og øvrige trafikanter. Forslaget blev drøftet og indgår på omtalte mangelliste til Kolding Kommune. Bestyrelsen og forslagsstiler enedes om, at dette herefter skal afprøves med henblik på løsning. Forslaget herefter frafaldet. E.: Fra bestyrelsen var fremsat forslag omkring etablering af et udvalg blandt medlemmerne af Drejens Boligby der skulle undersøge muligheden for og ønsket omkring mulig etablering af fælles legeplads i området for større børn. Der var blandt de fremmødte ikke tilslutning til forslaget, hvorfor dette blev frafald. 5.: Godkendelse af budget for Carsten Fisker gennemgik budgettet der var rundsendt. Budgettet for 2013 er opstilet i ny form med væsentlig højere detaljeringsgrad samt tilhørende noter. Alle væsentlige poster med noter blev drøftet, og der var enighed om, at budgettet giver et godt overblik. Der var lidt ekstra drøftelse omkring hensættelser til 10 års plan asfaltering, og som drøftet overføres dette beløb års ultimo til reservationskonto. Tilsvarende var der dialog omkring det afsatte beløb til øvrig administration Kr Punktet dækker som anført i noterne forventede omkostninger til henholdsvis advokat og tinglysningsomkostninger. Bestyrelsen håber at kunne reducere beløbet, men ved i sagens natur ikke hvorledes sagen ender, herunder hvor lang tid det vil tage med hvilke omkostninger til følge. Budgettet udviser et budgetteret overskud på Kr Bestyrelsen indstiller at kontingentet i 2013 uændret fastsættes til Kr ,00 pr. Husstand. 4

5 Baggrunden herfor er, at bestyrelsen fortsat ønsker yderligere konsolidering af foreningen med henblik på, at kunne konsolidere sig til de fremtidige store vedligeholdelsesarbejder der kommer. ( Vejvedligehold og skovtynding mv ) Budgettet for 2013 blev efterfølgende godkendt uden forbehold. 6.Valg til bestyrelsen.: Jf. Indkaldelsen var flg. 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.: På valg var.: 1.: Formand Villy Schultz. Villy Schultz blev som formand genvalgt direkte. 2.: Medlem af bestyrelsen Carsten Fisker. Blev genvalgt 3.: Medlem af bestyrelsen Erik Brixen Olsen afgået. I stedet for blev valgt Niels Christian Sørensen fra AAB. På valg som suppleant var også Søren T. Jensen, Samsøvej og Adam Lyhne. Begge blev genvalgt. Den siddende bestyrelse takker afgået bestyrelsesmedlem Erik Brixen Olsen for hans indsats og byder nyt medlem Niels Christian Sørensen velkommen. 7.: Valg af revisor og suppleant.: På valg som revisor var Evald Lauesen, Femøvænget. Evald Lauesen modtog og blev genvalgt. På valg som revisor suppleant var Morten Sørensen. Morten Sørensen modtog og blev genvalgt. Tak til begge revisorer for udført arbejde. Den nye bestyrelse vil efterfølgende på indkaldt bestyrelsesmøde d. 6. Maj 2013 konstituere sig hvorefter dette meldes ud på hjemmesiden. 8.: Eventuelt. Under eventuelt var der livlig debat blandt andet om flg. emner.: Et medlem ville vide om der blev givet decentrale tilskud fra Drejens Boligby til snerydning. Dette er IKKE tilfældet. Drøftelse af behov for hjemmeside. Bestyrelsen er af den opfattelse at hjemmesiden er central i den løbende kommunikation hvorfor udbygningen af denne fortsætter. Et medlem fra Strynøvænget forstod ikke hvorfor der var kommercielle links på hjemmesiden. Disse er alene tænkt som en service til medlemmerne. Der blev fra bestyrelsen oplyst, at der Søndag d. 2. juni 2013 kl. 10,00 afholdes en HOLD DREJENS BOLIGBY REN DAG. 5

6 Mødested er for enden af Langøvej, hvor der opstilles affaldscontainer og der vil være udstyr til indsamling af affald fra fælles arealerne. Arrangementet meldes ud på Så mange som muligt opfordres til at deltage til et par timers arbejde. Aftenen bar præg af en god og livlig dialog med en række markante standpunkter på enkelte områder. Formanden og bestyrelsen takker de fremmødte for god dialog og ser frem til det fortsatte samarbejde omkring vort skønne område. Kolding d. 4. Maj Referent.: Carsten Fisker Som dirigent.: Johannes Bogh Som formand.: Villy Schultz 6

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen 1. Valg af dirigent: John nr. 99 - Formalia overholdt - Revideret dagsorden er på hjemmesiden 2. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Til stede fra bestyrelsen var: Formand/kasserer Peter Nielsen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 8/11 2013

Referat fra generalforsamlingen den 8/11 2013 Referat fra generalforsamlingen den 8/11 2013 Arne Gam bød velkommen til generalforsamlingen med deltagelse af 40 grundejere, som repræsenterede 28 husstande. Desuden var der indgivet fuldmagt fra 11 husstande.

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn

E/F Gl. Christianshavn E/F Gl. Christianshavn GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2009 År 2009, tirsdag den 19. maj, kl. 19.30, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Gl. Christianshavn i beboerrummet "Mejeriet",

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 14. maj 2014 i Sognehuset, Sønderris:

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 14. maj 2014 i Sognehuset, Sønderris: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 14. maj 2014 i Sognehuset, Sønderris: 1) Valg af dirigent. Ad 1. Bestyrelsesmedlem Claus Madsen blev valgt 2) Valg af referent Ad 2. Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Generalforsamling, Andelsboligforeningen Elmegården

Generalforsamling, Andelsboligforeningen Elmegården Dagsorden Tilstede 20. marts 2014 Kl. 19.30 Generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere