Min note: Jeg har tilføjet bogmærker for alle afsnit, kapitler og

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Min note: Jeg har tilføjet bogmærker for alle afsnit, kapitler og"

Transkript

1 Min note: Jeg har tilføjet bogmærker for alle afsnit, kapitler og Meget, men ikke alt tekst kan markeres og kopieres. Dog vil den tekst man får ud af det, ikke være helt korrekt, da acrobats genkendelse af tekst ikke er perfekt. Noget jeg skal have udbedret manuelt på et tidspunkt

2 THIELES BOGTRYKKERI

3 Hans Majestæt Kongen har allerhøist befalet, Exerceerreglement fremtidig skal tjene til Rettesnor for Infanteriet. Kjøbenhavn, i Krigsministeriet, den 12te Mai Thestrup.

4 Indhold. \ T Indledning. Side. 1. Infanteriets taktiske Ordning. ø Formationernes og Evolutionernes Hovedind~eling Commandoen Almindelige Benævnelser Exerceerreglementets Hovedindhold.; 6. Første Afsnit. I... Troppen. 6. AlJindelige Bestemmelser Først'e Capitel. f I f Stillinger og Greb med Gevær, Sabel og l!'ane. I 7. Geværgrebenes Inddeling og Udførelse i Almindelighed 8. I. Almindelige Geværgreb. 8. Stilling med Geværet ved Foden. 9. Geværet i Hviil, og derfra ved Foden

5 10. fi Side. Geværet i høire Haand fra "Hviil", og: derfra igjen i "Hviil" 12. Bajonettens Paasætning og Aftagning 12. Fæld Geværet, og derfra i "Hviil" 13. Lad Geværet 14. Fra "Hviil" at, gjøre "Færdig",, og igjen tage i "Hviil" 16. Slaae an, og sætte af, samt slaae an, fyre, og igjen lade 17. Færdig med Nedfald, fyre, eller lægge Hanen ned, og tage Geværet i Hvill Stilling med Geværet paa Skuldren 20. Skuldre Geværet 20. Presentere Geværet, og igjen skuldre. 22. II. Særlige (}eyær,greb. Pistonhættens Aftagning og Paasætning Ladestokken i Løbet, og igjen tilbage paa sit Sted Geværet paa høire Skulder Armen over Geværet i ArJ!len Geværet høit III. Greb- med Sabel og Fane 'f Greb med Sablen Greb med Fanen 29. Andet; Capitel. Tropp~n i slott~t. ~r~en. I. Opstilling, og. Bevæg.e~1 28. op stilli:itg 29. Retning 30. Gangarter 31. Vending~r,. 32: Frolitmarche Sviogning Ro demarche Fra Roder igj en at formere Linie S~aamårphe Contra.marche. Geværernes S~ensæ~ning Side II. Maader, hvorpaa Ilden afgives, og Angreb med :B!ljonetten. 39. Afdelings- og Rodeild 40. Anslag til Høire og Venstre 4-1. Carreeforsva"l'. 42. Angreb med Bajonetten Tredie Capitel. Troppen i spredt Orden. 43. Almindelige Bestemmelser I. Uden Hensyn tii Terrain og Modstander. 44. Sprede Troppen 45. Samle_ Troppen.. ' Bevægelser med Kjeden. 47. Signaler ".,..... " II. Mild Hensyn til Terrain og Modstander/ f 48. P_ostering i '.ferrainet 49. Forhold under Bevægelsen!io. Fverens Plads 51. Skjdning 52. Forhold mod Cavaleri 51\

6 A1ulet Afsnit. Compagniet. Side. m. Garreen. Side. 78. Almindelige Bestemmelser 116. '..: 79. Formering Forsvar Almindelige Bestemmelser. n. 81. Bevægelser 119. BZ. Overgang til Colonne 120. Første C apitel. "'-,..,._...,~, Compagniet i sluttet Orden. Andet Capitel. I. Linien. Compagniet i spredt Orden. 54. Opstilling i Retning Almindelige Bestemmelser Skydning vdvikling og Samling Frontmarche Skyttelinien i Almindelighed A.fbrydning og Opmarche 82. ~6. Skyt.telinien under Bevægelsen Angreb med Bajonetten Skytteliniens Forstærkning Frontforandringer fremad og tilbage Skytteliniens Formindskelse Rodemarche Skytteliniens Afløsning Skraamarche Støttetroppene Reservens Forhold til Skyttelinien 132. II. Golonnen. 92. Forhold mod Cavaleri Almindelige Bestemmelser Skytteliniens Inddragning Marchecolonnens Formering Fegtningscolonnens Formering L 66. Bevægelser med begge Slags Colonner 94. Særlige Uermgelser med Marebee.olonnen" Tredie Afsnit. "' 67. Forandring af Marcheretningen Afbrydning og Opmarchc 97. Bataillonen. 69. Indsvingning Bagom-Opmarche Almindelige Bestemmelser ' Opmarche til Teten Overgang til Fegtningscolonne 105. Første Capitel. Særlige Bevægelser med Feglningseolonuffii. Bataillonen i sluttet Orden. 73. Forandring af Marcheretningen 105, 74. Afbrydning og Opmarche Angreb med Bajonetten. 109 I. Ordning. 76. Deployering Bataillonscolonne 139. ;.77, Overgang til Marchccolonne Sammentrukne Compagnicolonner *

7 Linie Marchecolonne Fo.rmering II..Bevægelser Bataillonscolonnen a. Sted- og :F'rontforandring b. Overgang til :sammcntrukne Compn.gnicolonnor c. Overgang til Linie..... d. Overgang til Marchecolonne 101. Sammentrukne Compagnicolonner. a. Sted- og l'i:ontforandring b. Overgang til Bataillonscolonnc c. Overgang til Linie.... d. Qyergang til Marchecolonne 102. Linien a. Sted- og Frontforandring b. Overgang til J3ataillonscolonnc c. Overgang til sammentrukne Compagnicolonner d. Overg ang til Marchccolonne 103. i\iarchecolonnon. a. Sted- og Frontforanclring b. Overgang til Butaillonscolonnc c. Overgang til.snmmontrukno Compagnicolonner d. 0\'ergang til Linie Side l '.; -J5! J5(:). J5G Ordning 109. Fanen 110. Ilevue Fjerde Capitel. Batamonen formeret til Parade. Fjerde Afsnit. Brigaden. "111. Almindelige Bestemmelser 112. Opstilling 113. Udvikling og Samling Bevægelser 115. Forstærkning med andre Vaabenarter 116. Brigaden formeret til Parade.. Side Andet Capitel. Bataillomm i spredt Orden. 10~. Udvikling og Samling.... l05. Reyægelser med Compagnicoloru1el' og disses Forhold Tredie Capitel. Bataillonen i 01 dninger mod Cavaleri. I Cornpagnicarrcer Bataillonscarrce

8 Indledning. 1. lnfantel'iets taktiske Ordning, Infanteriets Anvendelse i Felten udkræver, at det me\l Sikkerhed og Lethed kan udvikles indtil sine mindste Led og igjen sammendrages i" større eller mindre Hobe, alt eftersom Terrainet, :Fjendens :Foretagender eller vore egne Øiemed byde det, samt at det til den Ende kan indtage ordnede Opstillinger (:Formatioper) og udføre ~rdnede Bevægelser (Evolutioner). Di'llse Krav til Infanteriet gjør det nødvendig, at de,ts hele Styrke er inddeelt paa en,, saadan Maade, og at hver Deel har sin egew :Fører saaledes. at ethvert Led kan sondres fra de øvrige, og en hvilkensomhe)st større eller mindrn Deel af Styrken øieblikkelig anvendes, uden at den øvi ige Opstilling derved forstyrres. Infanteriet er derfor inddeelt i Compagnier, Eatailloner og Brigader. Compagniet, hvis :Felt-

9 2 styrke er 200 Mand, deles ved [Halveringer i: r2 Halvcompagnier, 4 Delinger, 8 Halvdelinger og l16 Sectioner. Fire Compagnier danne en Batail ~n, og i Reglen 5 Batailloner, en Brigade. 2. Formationernes og Evolutionernes llovedinlltleliug. Formationerne ere i deres Enkelthed følgende : Linien, hvor Mandskabet er opstillet i Række med en Dybde af kun 2 Mand. Staae de enkelte Folk i Rækken ~ hverandre, kaldes Linien sluttet; er derimod Af-. standen mellem dem eller mellem smaa Dele af" Linien større, kaldes den spredt. Co 1 o n n en, hvor ligestore Dele af den sluttede Linie med eens Front befinde sig i ligelange Afstande bag hverandre. Er denne Afstand lig de enkelte Deles Frontlængde, kaldes Colonnen aaben eller Marchecolonne; er den derimod mindre, kaldes Colonnen sluttet eller Fegtningscolonne.,-13. Ca rr e en, en sluttet Masse med Front udad til alle Sider og med et indvendigt Rum. Evolutionerne ere i deres Enkelthed: S te cl for an cl ri i1 g, naar Afdelingerne forandre Plads uden tillige at forandre J<'ront eller Formation; den Overgang til en Forkortelse af Fronten, som Terrainhindringer eller andre Omstændigheder undertiden kunne gjøre nødvendig, kaldes Afbrydning. 3 Frontforandring, naar en Afdeling paa. Stedet gives en anden Front, eller naar den under Bevægelsen gives en anden Marcheretning. Formations for an cl ring, Overgang fra en af de ovennævnte Ordninger.-t,iL 1 anden. 3. 4Jommanlloen. Den Commanderencle giver sine. Befalinger enten ved Comrnandoord, Signaler, Vink, eller, hvor disse Mecldelelsesrnaader ikke rnaatte være tilstrækkelige, ved Instruction eller gjennem bemyndiget Overbringer. Cornrnandoordene ere: Kjendings- eller Avertissements-Commandoorcl og Udførelses - C ommand o ord. De Første tilkjendegive, hvem Commandoen angaaer, eller hvad der skal udføres; de Sidste, at Udforelsen skal skee, eller tage sin. Begyndelse. Ethvert Commandoo1:!1" nrna udtales m~d fuldstændig Tydelighed, rigtig Betoning og fornøden Livligh~d; ~ Stemmens Styrke afpasses efter det Antal Mand, Commandoen vedrører, og d~h Udstrækning, hvori den skal kunne høres. Kjendings-Comrnandoordene udtales saaledes, at der trækkes noget paa det siclste Ord eller den sidste Stavelse, hvorimod Udforelses-Commandoordene altid betones stærkt. ~ "

10 4 I det EfteTfølgende ere de Ord eller Stavelser, som skulle udtales med meest Eftertryk, trykte med fremhævet Skrift; og, hvor et almindeligt eller mindre Ophold skal finde Sted, er det tilkjendegivet ved 3 Punkter (...), eller hver Deel af Commandoen er sat i en Linie for sig. Paa enkelte Steder, hvor man har udeladt Kjendings-Commandoordet og sat en Stjerne (*), benyttes vedkommende Underafdelings Numer og Benævnelse som Kjendingsord. Det maa nøie iagttages og overholdes, at enhver Befalingsmand punktlig følger disse Forskrifter. Alle Befalinger maae være tydelige og ikke ledsages af unødvendig eller høirøstet Tale; de Be-, falinger, der sendes mundtlig med Ordonnants, \ maae tillige være korte og kun tillade een Udtydning. Ellilcli~øI'--det--ved- BefaJingers--Med -dejelse---s-twngt---=w'hcioos-,-at---intet---mellem-led ndeij--paatfænge~~igheilowrnpri-ngbfh Signaleme ere : Kjendings-Signaler og Udførelses-Sign al er. De Første angive, hvem det efterfølgende Udførelsessignal angaaer; de Sidste, hvad der skal udføres. Uagtet Signalerne nærmest angaae Underbefalingsmændene, der bør vænnes, til at opfatte dem i den Commanderendes Aancil, skulle dog ogsaa de Menige kjende dere.~ Betydning for lettere at kunne sætte sig ind i Forholdene. Forsaavidt det ikke netop skeer til Øvelse, bør Signaler kun anvendes, hvor den Comman- 5 derende ikke paa anden og bedre Maade forrnaaer til rette Tid at meddele sine Befalinger. Compagnicommandeurnme og Delingsførerne skulle være forsynede med Signal piber for at kunne tilkjendegive deres Uu.Wr,givne, at noget skal udføres paa Vink, dog maae Signalpiberne aldrig anvendes uden bydende Nødvendighed. 4. Almindelige Be11æv11elser. Stilles :flere Mand ved Siden af hverandre, dannes derved et Geled ; de, der stilles paa Geledets Endepunkter til Høire og til Ven:,;tre kaldes henholdsviis liøire og venstre Fløimand. Er Opstillingen paa 2 Geleder, benævnes de 2 Mand, hvoraf den ene staaer bag den,, anden, en Hode, i den spredte Fegtning, Skytterode, og de enkelte Folk, Skytter. Den Afdeling, der fremkommer ved at flere Roder stilles ved Siden af hverandre, benævnes en Trop, naar d0'n ikke ifolge sin Størrelse eller sit Forhold til andre Afdelingel; bør kaldes anderledes. Det peled, som ved den første Ops,tilling staaer forrest, kaldes første Geled, og det, cled staaer bagest, andet Geled. Disse Benævnelser forblive under alle Bevæg elser og Stillinger de samme, alene med Undtagelse af de til Forsvar mod Cavaleri henhørende Formationer. Ved forreste og bageste Geled forsta.aes derimod altid det, der i Øieblikket er forrest eller bagest, uden Hensyn

11 6 til om det er første eller andet Geled. En Afdeling siges at have ret Front, naar første Geled er foran, og omvendt Front, naar andet Geled er foran. Naar en Afdeling ved Halvering deles i 2 Underafdelinger, henævnes disse Halvdele hoire halve *og venstre halve *, alt eftersom de i Stillingen med ret Front befinde sig til Høire eller Venstre af Midten, og den Dee], der er yderst til Høire og til Venstre, kaldes henholdsviis høire og venstre Fløi. Disse Afdelinger beholde altsaa de samme Benævnelser, enten de have ret eller omvendt Front. Ved Midten af en Afdeling forstaaes dens venstre Halvdeels høire Fløi, og bag Midten -, af en Afdeling vil sige bag den høire Fløirode af dens venstre Halvdeel. 5. Exel'ceerl'eglementets llovedin11hold. Exerceerreglementet indeholder Forskrifter for Geværgrebenes, Ordningernes og Bevægelsernes Udførelse, og disse Forskrifter ere særlig afhandlede for: Troppen, Compagniet, Bataillonen og Brigaden. Enhver bør have nøiagtigt Kjendskab til de ham vedkommende Forskrifter, fuldstændig Færdighed i deres Udførelse og punktlig følge dem. 7 Det skal være almindelig Regel, at dersom det i et enkelt Tilfælde undtagelsesviis skulde blive nødvendigt at lempe nogen af Reglementets Forskrifter efter særlige Forhold, maa der dog aldrig afviges fra de Grundsætninger, hvorp~,det er bygget, nemlig: Simpelhed og deraf følgende Sikkerhed og Lethed i Udførelsen. Det-"11Jaa--0Yemlt-holdes--fast fm--0-i~-t--aue--kll-il-stig l---og---&amm-0il&ai~-æ. ge-l-se-f-let-f-i'bibbringe Uorden, og at al nnød=-d>ig befalings-mæn~irl.~metl-s---±e-t-iib~e!ge, a&--tl-e--g ribe-f-ers-t-yffellil-e---ind og,s-01-vc---tal:ie-gvbi'~ s-i-gten---0-1'8-l'-det-hcle,-- eller forsømme -d-et--v:igti-g e In-fl-hlaru-lffig---,'1i':-de--~-+-tleres--Yml-el' m-elet-mintk-e-~-at---6-efftrr-feirlw±& nig-l-e-f,--del'---i!\ni æg et -Cl'C--.'Jillifile--0g--kt---llilføTlrnre, 9_g_c_fill11Lff\re-1-lade---IJOOerbef-aJing.imændene--err--pa-s Bffinge-lse--fo-1:-W~-lJ-dfahl. Indøvelsen af Reglementets Forskrifter skal, med Undtagelse af det reent Forberedende, ikke udelukkende knyttes til ExerceerpladseJ,b, men, saa meget som Forhold~ne tillade det, :finde Sted ~ et til de enkelte Forskrifters. Natur svarende Tei.:.rain, og, selv hvor Øvelsen nærmest gaaer ud paa at gjøre en rigtig Anvern}else af de Midler, Reglementet frembyder, bør Nøiagtigheden i Udførelsen dog,intet Øieblik tabes af Sigte.

12 9 Første Afsnit. Troppen. 6. Almindelige Bestemmelser. I Afsnittet om Troppen findes. Exercicens Eleme11ter, og, naar den Menige har lært disse tilstrækkelig, vil for hans Vedkommende den senere Exercice i det samlede Com pagni i alt V æsent- " ligt kun være en ligefrem Anvendelse af det Lærte. De i de forskjellige givne Forskrifter gjælde ikke ftlene for Troppen som Heelbed, men tillige for den enkelte Mand, hvis gode Holdning og øvrige Uddftnnelse der maa lægges ~ærlig Vægt paa. Første Capitel. Stillinger og Greb med Gevær, Sabel og Fane. 7. Gevæl'grebenes lnddeli ug og Udførelse Almindelighed. Geværgrebene inddeles i: I. De almindelige Geværgreb, hvis Udførelse, med Undtagelse af de egentlige Ladnirigsgreb, samt Bajonettens Paasætning og Aftagning, bør skee ikke alene med Nøiagtighed af hver Mand for sig, men ogsfta med fuldstændig Samtidighed af hele Troppen eller Afdelingea;c~og IL De særlige Geværgreb, ved hvis Udførelse, med Undtagelse ftf Grebet for Skildvagter, det kun er nødvendigt, at Geværet paa nemmeste Maade bringes h~n og atter tilbage i den foreskrevne Stilling, uden at nogen Samtidighed i Udførelsen behøves, eller bør forlanges. Under Geværgrebenes Udførelse veclligeholdes en god Holdning, og Overarmen bevæges ikke mere end nødvendig. For ved Underviisningen at kunne overtyde sig om, at Mandskabet udfører Grebene 11J,ecl den tilbørlige Nøiagtighed, og for lettere at kunne rette mulige Feil, lader man hver enkelt Dee! af disse udføre for sig paa Tælling, hvilke Dele nedenfor ere betegnede med smaa Tal.,.,At der skal exerceres saaledes, 'antydes ved Avertissementet~,#Exercice pfta Tælling! '.I'ffillings.exercice-a=endeS-kt1R-moo-~~u ter, og'--gjtjres-k~issb--tilcijem;tancl---for-p-re-.sbhtfuti~. Den Hurtighed, hvormed ethvert Grnbs enkelte Dele ved Udførelsen skulle følge efter hinanden, naar der ikke tælles, skal være lig Marchecadence.

13 ro I. Almindelige Geværgreb. 8 Stilling med Geværet ved Foden. Hver Mands Stilling skal være naturlig og utvungen. Hælene skulle staae saa tæt.sammen, som Legemsbygningen tilsteder, Fodspidserne ligemeget udad og saaledes, at Fødderne danne en noget mindre end ret Vinkel, Knæene tilbagetrukne uden at være unaturlig strnkte, Overkroppen saameget forover, at dens V ægt hviler mere paa J<"odballerne end paa Hælene, Armene hængende frit ned, venstre flade Haand ved Siden af Laaret, uden at Fingrene strækkes unaturlig, Skuldrene og Halsen noget tilbagetrukne, Hovedet lige, og Blikket rettet ligefrem. Geværet omfattes med høire Haand og stilles saaledes, at den forreste Deel af Kolben kommer tæt ved og i Linie med høire Fodspids, iøvrigt lodret, med Laclestokken fremad, Geværpiben mellem Tommel- og Pege:fingren, sidstnævnte strakt og samlet med de øvrige Fingre over Geværremmen. Denne Stilling beholdes, indtil et Commandoord medfører Forandring i samme. Rør! Hoire Fod sættes frem. Gefæret kommer til at hvile i høii;e Armbøining, venstre Haand over den høire. I denne Stilling er det tilladt at røre sig og tale sagte med Sidemændene, naar kun Enhver bliver paa sin Plads. 11 Commanderes igjen: Ret! trækkes høire Fod rask tilbage til venstre, høire Haand omfatter Geværet, og Stillingen bliver som ovenfor anført. "4~.r Efterat der er commanderet "Ret", og indtil der atter commande1 es "Ror", udforer Soldaten kun de Bevægelser, der befales, med mindre han taber en Udl ustningsgjenstand, der i saa Fald strax Optages. 9. Geværet i Hviil, og 1lerfra ved ~'oden. Geværet i.. Hviil! 1. Høire Haand løfter Geværet, dreier det samneget, at Piben kommer fremad, og forer det hen til venstre Side saaledes, at det kommer til at hvile mod den venstre Skulder i er( skraa Stilling med nederste Hing lidt ovenfor, og høire Haancl, hvorigjennem Geværet glider, lidt nedenfor Sknldren; venstre Haancl omfatter Kolben med Tornmelfingren paa Kappebladet og. Ball~n mod Kolbens udvendige Side; venstre Albue holdes til Krnppeii, Ham1den lidt dybere end Albuen. 2. 1Iøire Haand fores til Siden. ~ Det overholdes, at alle Geværerne have eens Hetning. Geværet ve<,!. '... Foden! l. Idet venske Arm udstrækkes, og Kolben trække:; tilbage, saa at Geværets Stilling bliver

14 12 lodret, omfattes det rask med høire Haand lidt nedenfor Skuldren. 2. Venstre Haand slipper Geværet, som med høire Haand føres tæt forbi Kroppen til høire Side saaledes, at Piben kommer mod Skuldren; samtidig strækkes høire. Arm saameget, at Kolben holdes en Haandsbred fra Jorden. 3. Geværet sættes lempelig til Jorden. 10. Geværet i høire Haand fra "llviil", og del'fra igjen i "Hviil". Geværet i høire... Haand! Som»ved :E'oden" fra "Hviil", kun med den :E'orskjel, at den høire Haand kommer til Hofteledet, og at Geværmundingen holdes i Baandsbreds Afstand fra Skuldren. Paa.Reisemarcher kan dot tillades at bære Geværet vandret; hoire Haand omfatter da Tyngdepunktet. Geværet i... Hviil! Paa»i«bringes Mundingen saameget tilbage, at Geværet kommer i lodret Stilling; iøvrigt som»hviil«fra»ved }'oden». 11. Bajonettens l'aasætniug og Aftagning. Dette Greb udføres enten fra»ved ]'oden«eller fra "Hviil«. 13 Bajonetten... paa! 1. Høire Haand bringer Geværet midt for Kroppen saaledes, at det kommer til at staae imellem :E'ødderne med Piben fremad og fastholdes i denne Stilling med Knæe,\/,~j." venstre Haand omfatter det ved øverste Ring. (Er Proppen i Gevmret, udtages den med J10ire Haand, som derpaa attm omfatter neværet). 2. Venstre Haand trækker Bajonetten ucl af Skeden, paasætter den og omfatter derpaa igjen Geværet ved overste Ring, hvornæst Knæen~ strækkes. Høire Haand bringer Geværet atter nved eller i nhviil«, hvilket Sidste udføres paa samme Maade, som» Hviil» fra»ved Bajonetten... bort! 1. Som lste Dee! af "Bajonetten P~.a«. 2. Bajonetten aftages med høire Haand og stikkes i Skeden, der fastholdes med venstre Haand. 3. Hænderne omfatte atter Geværet, som forinden Bajonetten blev aftagen; Knæene sti;.ækkes. (Skal l)roppen sættes i.mun~lingen, "'skeer det med hoi~e Haan.d, som derp\a atter omfai;ter Gevwret). 4. ~om 3.die Deel af "Bajonetten paa«. 12. l.læltl Gevæl'et, og del'f1 a i» llviil ". Dette Greb udføres altid fra >>Geværet høire Haand" og kun af forreste Geled. 2

15 14 Fæld... Geværet! Idet der gjøres Halvhøireom sættes hoire Fod henimod L} Fod tilbage; den høire Haand fører Geværet tæt forbi Kroppen ligefrem, den fulde venstre Haand griber det nedenfra tæt nedenfor øverste Rembøile, og den høire Haand omfatter Kolbehalsen; høire Arm er naturlig strakt, Haandledet støttet mod Forsiden af Laaret; venstre Arm fri foran Kroppen, Albuen indad,' Haanden noget dybere end Albuen, Haandledet bøiet, og Fingerspidserne opad; Bajonetspidsen omtrent i Høide med og ligefor venstre Skulder, Piben dreiet lidt til Venstre ; venstre Knæ saameget b øiet, at det staaer over Midten af Foden, hoire Knæ strakt,, Overkroppen noget, forover, og Legemets Tyngde meest hvilende paa venstre Been. Geværet i... Hviil! 1. Med høire Haand føres Geværet tæt forbi Kroppen i, samme Stilling, som det erllbldt efter lste Deel af»hviil«fra nved Foden«; høire Haand forbliver om Kolbehalsen. Samtidig træk" kes høire Fod til venstre, og den lige Stilling i Geledet indtages. 2. Høire Haand føres til Siden. 13. La1l Geværet. Dette Greb udføres, førs_te Gang der lades, fra Stillingen med Geværet ved. Foden. 15 Lad... Geværet! Geværet føres med høire Haand tæt over hoire Fod hen i samme Stilling som ved Bajonettens Paasætning, dog i1den at fastholdes med Knæene. Det modtages h&i> ""[1f venstre Haand, der omfatter det ved øverste Ring; høire Haand bringes paa samme Tid til Patrontasken, som oplukkes. Selve Ladningen udføres derpaa overeensstemmende med de i Skydereglementet givne Bestemmelser, og, naar Fænghætten er paasat, nedlægger hver Mand uden videre Commando Hanen og.~::tg(ol: Geværet i Hviil paa følgende l\faade: Idet der gjores Halvvenstreom, og Geværets Munding hæves, fores venstre Haand med noget mod Brystet bøiet Haandled, og uden at Albuen flyttes, hen for venstre Side af ~rystet, en Haandsbred fra Samme, medens l!øire Arm strækkes saameget, at Hanen kommer noget nedad visende hen mod venstre Side af Underlivet; Haandbøilen kommer til at vendf noget opad. ;{ieværet faa.er herved en skraa Stilling med Mundingen til Venstr<iJ. og Kolben til Høire. (I denne Stilling vil Sikkerhed'sha_g:nn i.almindelighed af sig selv falde omkri;_ig Knasten, i modsat Fald maa Pegefingren komme til Hjælp). 2. Tommelfingrep fatter Hanen, og Pegefingren bringes foran Aft~ækkeren, paa hvilken den virker saameget, at Stangsnablen løftes ud af Roen ; derefter nedlægges Hanen langsomt paa Sikkerhedshagen ( Sikkerhedsl'oen), Tommel- og komme til Kolbehalsen, idet Geværet

16 17 tillige. dreies. saamege.t Il1e,d venstre Haand ved. at rette Sammes Haan:dledo, at. Laasen kommer opad.. 3. Geværet. pringes. i samme Stilling som ved lste Deel. af» Hviil«fra»ved Foden«, dog at høire Haand. forbliver om Kolbehalsen. 4. Høire Haa:lid føres til Siden. Naar der :ved Exerciccm lades blindt, bør Ladestokken for de riflede vb.abells Vedkomm.e'nde ikke trækkes. 14: Fra "Bviil" at gjøre "Færdig", og, igjen tage i "Bviil". *... Færdig! 1. Idet venstre Arm udstrækk,es, dreies Geværet med Laasen udad og saaledes, at det kommer til at staae lodret; ~amtidig griber høire Haand. om Kolbehalsen. 2. Idet,de:rgjøres Hl).lvhøireom, sættes.den høire Fod henimod. 1..} F.od bagud til Høire, høire H~and fører Geværet tæt forbi Kroppen hurtig hen til høire Side. ~åaledes, at det kommer under 'l'ask~n; det gribes. her nedenfra med. venst:re Haan.d ved det Nederste af nederste Ring saaledes, at Tommelfingren. kommer langs Skæftet; den høire Arm er bøiet, ~andledet noget lavere end. Hoftebenet, venstre 4Uiue fast/til Underlivet; Kolbe:i;i ligger,.under; høire Arm, ~iben vender lige opad, og Mun:dingEih: holdes saa høit, at Spidsen af. Bajol}etten,. naar.denne er paasat, er i Høide med 0(5.ligefor. venstre Øie. 3. Hanen spændes med høire Toinmelfinger, som derpaa atter kommer til Kolbehalsen. Lf!<Jl<l ilj,jl e ~Irl~(}.,, ~y!lj!.ij!.g.~~ftl:,.v l. Idet høire Fod trækkes til venstre; nedlægges Hanen, og Geværet tages ~:jjlviil" paa den i 13 foreskrevne Maade. 15. Slaae an, og sætte af, samt slaae an, fyre, bg igjen lade. A... n! Ved en jevn Bevægelse bringes Geværet med begge Hænder op i Anslaget, Kolben trykkes fast mod Skuldren, venstre Øie lukkes, høire Albue omtrent i Høide med Skuldren, høire Haands Pegefinger med dens 2det Led foran AftræJ.tkeren. Naar der ved Øvelserne ikke haves noget bestemt Maal, gives Geværpiben Anslaget en næsten vandret Stilling. Sæt.. 1 af!.., Paa "Sæt«tages Pegefingren fra ~Aftrækkeren ~g sluttes til de øvrige Fingre bag.haandbøilen; p:yi. "af«bringes Legemet og Geværet samme Stilling som før Anslaget. r ". A~.. n! Fyr) Der trækkes af, uden at Geværets Stilling forandtes. Hvor intet Maal haves, tæller Manden hos 3, i Marchecadence og tager 2*

17 18 derpaa igjen Geværet til Ladning, hvilket fra denne Stilling udføres paa følgende Maade: 1. Idet høire Fod trækkes rask hen til venstre, og den oprindelige Front indtages, bliver Geværet, uden at der røreb ved Hanen, ved Hjælp af begge Hænder bragt fra Anslaget ned i en lodret Stilling midt foran KToppen med Laasen fremad; Albuerne slutte t.il Siderne, høire Arm naturlig strakt. 2. Geværet fores ved Hjælp af venstre Haand, gjennem hvilken det glider, ned i samme Stilling som ved lste Deel af nlad Geværet«fra n ved Foden«,. Efter fuldført Ladning gjores strax uden. videre Comnrnndo Færdig, hvilket, da Geværet er i Færdigstillingen, udføres ligefrem ved, at høire Fod sættes bagud til Høire, medens Hanen spændes, hvorefter høire Tommelfinger atter kommer til Kolbehalsen. N aar der exerceres paa Tælling, commanderes, kort efter at der er cornmanderet "Fyr«, Lad... Geværet! To! hvilket udføres som ovenfor anført, hvorpaa Manden lader. 16. lj. 11'ærdig med Nelifalll, fyre, eller lægge Hanen ne1i, og tage Gevæl'et i Hviil. Med Nedfald! Hel e C a rr e en... Færdig! 1. Som lste Deel af "Færdig« Idet der gjøres Halvhøireom og faldes ned, bringes den hoire Fod saa Jan gt tilbage, at Knæet, naar det kommer til Jorden, er saameget bag og til Høire (8-10 Tommer) af venstre. Hæl, at Manden derved erhoitlei"' en fast Stilling: det venstre Knæ boies saameget, at det staaer ud over Fodspidsen, ligesom Geværet til samme Tid føres med høire Haand hen foran Kroppens høire Side, hvor det gribes ved, at den fulae venstre Haand nedenfra omfatter det ved nederste Ring. Laasen dreies. opad, og Geværet gives en skraa Stilling, Kolben mod Jorden tæt foran og støttet til det høire Knæ, Bajonetspidsen rettet saaledes, at Geværet staaer under en Vinkel af omtrent 45 ; Kroppen vel forover; den venstre næsten udstrakte Arm hviler paa venstre Knæ, og med den høire Ha.and trykkes Kolben mod Jorden. 3. Hanen spændes, ogtommelfingren kommer igjen til Kolbehalsen. Commanderes nu: " A. n! Fyr! forholdes..-0vereensstemmende med de i Skydereglementet for Skydningen i det støttede!anslag givne Bestemmelser. t> Efter Skud et bringes Geværet strax, uden at lades, tilbage i den tidligere Stilling, hvor det forbliver, indtil der commanderes: Lad... Geværet! hvorpaa Manden hurtig reiser sig op og indtager den i 13 beskrevne Stilling. Efter fuldført

18 20 Ladning gjøres uden videre Commando Færdig mep. Nedfald, dog Bagmanden først, efterat Formanden er falden ned..~ ~old inde med... Skydningen_!;~,.,,"~.t1J.! Udføres paa sædvanlig Maade, efterat Manden har rei'st sig og indtaget samme Stilling soni ved Hanens. Nedlægning. i7. Stilling med Geværet paa Skuldren. Geværet bæres ved den høire 'Side uden at være dreiet til nogen af Siderne saakcfes, at Piben støttes mod Skuldren, Sideblikket mod ~ Laaret en Haandsbred nedenfor det Sted, hvor Benet har sin Bevægelse; det omfattes. af høire Haand ved Haantlbøilen, Pege:fingren under, Tommel:fingren. over Haandbøilen, og de øvrige Fingrø paa den modsatte Side af Geværet saaledes, at Hanen kommer til at hvile paa den mindste Finger; høire.haandled bøies saameget, at Albuen kan holdes utvungen mod Kroppen. ~Fra den her foreskrevne G~væ:r:bæring foretages saadanne Af,vig01.Ser, som Feil i Legemsbygningen maatte gjøre nød ven~~' saeisom, at en Ma.-nd med brede Hofter og smale Skuldre støtter Geværet mod Overarmen iste4enfo.r mod Skulderlede.ti da det ellers vilde komme i en -skraa Stilling og fi' nær Hovedet, I I Skuldre Geværet~ a. Fra Stillingen med Geværet ved Foden, og igjen tage ved Foden Geværet paa... Skulder! 1. Medens høire Haand løfter Geværet for at bringe det i den beskrevne Stilling, griber. venstre Haand det ved nederste Ring tæt under d~~. h~ire Haand, der slip1~<,;j.eværet for hurtig at føres ned til Haandbøilen, som omfattes. 2. Venstre Haahd føres til Siden. Geværet ved.. -. Foden! 1. Venstre Haand omfatter Geværet, <\er føres lidt frem fra Skuldren, hvorpaa høire Haand slipper Haandbøilen og griber fat tæt over den venstre; Geværets Stilling forbliver iøvrigt uforandret. 2. Høire Haand fører Geværet ned langs med høire Side, hvorved høire Arm strækkes saameget, at Kolben er en Haandsbred fra Jorden; det Samme føres venstre Haand til Siden. 3. Geværet sættes lempelig til Jora"'e.n. b. Fra Geværet i Hviil, og igjen tage Hviil. Geværet paa... Skulder! " 1. Som 1ste Deel åf»færdig«fra,"hviil«. 2,: Geværet bringes i en lodret Sti!Hng mi:dt foran Kroppen med Laasen fremad, venstr~ Haand. griber vell nederste Ring, høire Haand o;i1fatter Haandbøilen. Høire ~.rm utvungen strakt. 3. Med høire Haand skuldres Geværet, medens venstre Haand føles til Siden. Geværet i... Hviil! Høire Ha and fører Geværet hen midt for i samme Stilling som ved 2den De~f ~f

19 22 n Skulder" fra n Hviil", venstre Haand griber ved nederste Ring, og høire Haancl omfatter hurtig Kolbehalsen; høire Arm naturlig strakt. 2. Høire Haaucl fører Geværet hen til venstre Side saalecles, at det kommer til at hvile mod Skuleiren som i lste Deel af nhviil«fra ned Foden" ; hoire Haand forbliver om Kolbehalsen. Under denne Bevægelse slipper venstre Haand Geværet og omfatter Kolben. 3. Høire Haand føres til Siden. 19. P1 ese11tere Geværet, og ig,ien skul1h'e. Giv Agt! Pres.enteer... Geværet! Med høire Haand bringes Geværet fra Skulderstillingen tæt om Kroppen i en lodret SWling foran venstre Øie; venstre Haand griber Geværet, der omfattes saaledes, at den mindste Finger er ved den øverste Ende af Laaseblikket, Tornmelfingren derimod paa den modsatte Side langs Skæftet; venstre Underarm danner en noget mere end ret Vinkel med Overarmen, som holdes lodret, med Albuen sluttet til Kroppen; Hanen lidt fra Underlivet; Kolbehalsen mellem den høire Hq,ands Tomrnelog Pegefinger, den Sidstnævnte tilligemed de øvrige Fingre næsten uds.trakte; samtlige G.eværer indbyrdes rettede. 23 Giv Agt! Geværet paa... Skulder! 1. Paa Commancloordet»paa«omfattes Haandbøilen med høire Haand, og paa n Skulden føres Geværet hen til hø.ii:!h~:side og bringes i Skulderstillingen ; venstre Haand bliver ved Geværet og er behjælpelig ved, rnecl et Tryk med den flade Haand, at b1-inge Geværet ind mod Slrnlclren. ~ 2. Venstre Haand føres til Siden. FøreTne saavelsom de, der ete bag Fronten, presentere ikke. Il. Særlige Geværg1 eb. 20. Pistemhættens Aftagning og Paasæining. Pistonhætten.. af! Der gjøres Halvhøiveom, og Geværet føres hen til høire Side i samme Stilling.~om ved Fængllættens Paasætning; hvornæst Hanen spændes, og Pistonh:ætten aftages. Derpaa nedlægges :Hanen, og Geværet tages atter»ved Foden" 1 eller i nhviil". Pistonhaitten... paal med npiston Udføres i Overeens~temmelse hætten af".

20 I ; Ladestokken i Løbet, og igjen tilbage paa sit Sted. Dette Greb, der udføres fra "Ye<L Foden«, anyendes kun, naar man Yil forvisse. sig om, at Skudet er gaaet af. Ladestokken i... Løbet! p a a s it... Sted! Ge\"æret bringes frem midt for Kroppen saaledes, at det staaer imellem Fødderne, Piben fremad ; yenstre Haand omfatter det Yed øyerste Ring, medens Ladestokken trækkes og bringes forsigtig ned i Løbet, eller sættes paa sit Sted; lworpaa der atter tages»>"ed Foden«. 22. Geværet paa høire Skulder. Denne Geyærbæring anvendes til Lettelse, naar Geværet i længere Tid er baaret i "H viil «. Geværet paa høire... Skulder! Høire Haand griber om Kolbehalsen, og Geværet løftes med begge Hænder oyer paa høire Skulder, hyorpaa høire Haand omfatter Kolben, og yenstre Haand føres til Siden. Geyæ~et i... HyiilJ/ Venstre Haand griber om Kolbehalsen, og Geværet løftes mecl begge Hænder over pa.a yenstre Skulder, lworpaa yenstre Haand omfatter Kolben, og høire Haancl føres til Siden Armen over. Denne Geværbæring 1rnn anvendes i Regn og Sneeveir. - c."' Laasen kommer ind under høire Arm, Piben opad ; Mundingen skraat ned.ad til Venstre ; venstre Haand omfatter Geværet mellem de 2 nederste Ringe saaledes, at Tommelfingren kommer om Geværremmen, de øvrige Fingre oyer Piben; høire Haand hviler paa yenstre Underarm ovenfor Haandledet. 24. Gevæl'et i Al'men. a. Som Skildvagt. F_ra,.s_kuldret Geyæ1:. 1. Geværet føres med høire Haand hen midt for Kroppen i samme Stilling som yed 1 ste Dee! af "Hviil «fra "Skulder«. 2 ~ V ens tre Haand slipper GeYæret, og høire Haand fører det nu over til yenstre Side, hvor venstre Underarm bringes under Hanen sagt:ledes, at denne hviler paa det Tykke af Underarmen nærmest Albueledet; clen flade venstre Haand mellem Kroppen og høire Underarm. Skal Geværet igjen skuldres, skeer clet paa følgende Maacle :

21 26 1. Med høire Haand bringes det i den Stilling, som det erholder ved 2den Deel af»skulder«fra» Hviil". 2. Som 3die Deel af»skulder«fra nhviil«. Fra nyed Foden.«. 1. Med høire Haand bringes Geværet op og fattes med venstre Haand som ved 1ste Deel af nhyiil«fra»ved Foden«. 2. Hoire Haand omfatter Kolbehalsen, og venstre Underarm bringes under Hanen. GeYæret bringes atter nved Fo.den«paa følgende :M:aade: 1. Høire Haand slipper Kolbehalsen og omfatter Geværnt lidt nedenfor Skuldren. 2. Som 2den Deel af»ved Foden«fra nhviil«. 3. Som 3die Deel af nved Foden«fra nhviil«. b. I den spredte Orden. Geværet hvilende i venstre.arm saaledes, at høire Haand omfatter Kolbehalsen, der holdes omtrent midt for Underlivet, venstre Haand over høire, begge.arme naturlig strakte, Laasen ndad. (Med Hensyn til Geværbæringen i den spredte Orden see iovrigt 43). 25. Geværet høit. Dette Greb anvendes knn af Underofficerer, naar de skulle tjene som Retningspunkter. 27 fr.a»skulder«. Først udføres 1steDeel af nhviil«fra n Skulder«, dernæst hæves Geværet lodret saameget i Veiret, at den høire Haand kommer midt for Brystet, den venstre omfatter Kapp,~ "'og støttes mod Kro1ipen. Skal Geværet atter skuldres, bringer hø i re Haand det ned i samme Stilling som ved 2den Dee] af n Skulder" fra n.hviil", clernæ:;t udføres 3die Deel af samme Greb. "- Fra»Hviil«. Først udfores 1 ste Deel af n Skulder" fra "Hviil" og derpaa 2den Deel af samme Greb, dog saaledes, at hoire Haand forbliver om Kolbehalsen, hvornæst Geværet hæves paa samme :M:aade som o.venfor anført. Skal Geværet atter tages i Hviil, bringes det i samme Stilling som ved 1 ste Ueel af nhviil«fra "Skulder«, hvornæst det tages i Hviil paa sædvanlig Maade. Hl. Greb med Sabel og ~'ane. 26. Greb mecl Sablen. Stilling med Sablen ved Foden~ Høire Haand omfatter Fæstet, Klingen med Spidsen mod.jorden, Skarpen nedad. Skulder. Idet Spidsen hæves, omfattes Fæstet saaledes, at de 2 bageste Fingre komme hag

22 28 Samme, Pareerpladen trykkes mod.laaret, Klingens Ryg hviler mod Skuldren ; høire Arm noget bøiet, Albuen hverken tvungen mod Kroppen eller formeget udad. Hviil. Høire Haand bringes noget frem ; Klingens Ryg hviler mod Skuldren. Sablen skuldres, tages i Hviil, eller ved Foden. samtidig med de tilsvarende Geværgrebs Udførelse. Saluteringsgreb for Officerer. 1. Sablen føres frem for Brystet, hvor den holdes i lodret Stilling, Fæstet en Haandsbred fra Brystet, Bøilen vendt til Venstre, Albuen til". Kroppen. 2. Sablen sænkes saaledes, at Bøilen kommer ved Siden af høire J,aar, Klingespidsen noget fra Jorden. Skulder. 1. Sablen løftes saaledes, at den kommer i samme Stilling som ved lste Deel af Saluteringen. 2. Den føres hen i Stillingen ved Skuldren. Saluteringen udføres, naar den, der afgiver, og den, der modtager Honneuren, paa 6 Skridt nær ere i Høide med hinanden, og først i samme Afstand skuldres igjen: 1 I Marchen udføres hver D~el af Saluten, naar venstre Fod bringes frem; og hvor :flere Officerer marchere foran en Underafdeling, salutere 'de paa engang. 29 Naar Officeren skal afgive Hoimeur med blottet Værge uden at skulle salutere, skeer det ved uden videre at sænk..e Sablen med Skarpen til Venstre. ' 27.~.lt; Greb med Fanen. Naar der trædes an, har Fanebæreren Fanen ved Foden, Dopskoen til Jorden ved den udvendig\) Side af høire Fod, Stangen lodret., lænet til høire Skulder og omfattet af Tommel- og Pegefingren. Skulder. Høire Haand løfter Fanen saameget ; at Underarmen kommer til Stangen, som omfattes af venstre Haand tæt nedenfor Albuen; hvornæst den høire griber om Stangen tæt ovenfor Dopskoen saaledes, at Tommelfingren kommer" udad, og med begge Hænder sættes Enden af Stangen ned i Faneskoen; Albuen holder til Kroppen, Haandeil fast til Laaret; venstre Haand føres til Siden., " Naar Blæsten gjør det nødvendig, omfattes Stangen med høire Haand i l\øfde med Skuldren. -. Hviil. Høire"' Haand bringes saameget. ligefredj.~ som Faneskoens Længde tillader, hvorved Stangen kommer til at hvile paa høire Skulder. I Skulder. H'øire Haand fører Fanen tilbage den lodrette Stilling.

23 31 Ved Foden. Venstre Haand omfatter Stangen i Høide med Skuldren, og med begge Hænder løftes den ud af Farieskoen; Starigen glider imellem begge Hænder lodret ned til Jorden og omfattes af den høire Haands Tommel- og.. Pegefinger; venstre Haand føres til Siden. Salutering. 1. Venstre Haand omfatter Stangen i Høide med Skuldren, og med begge Hænder løftes den ud af Faneskoen. 2. Idet der gjøres Halvhøireom, bringes Stangen i vandret Stilling saaledes, at Fanen ikke'f berører Jorden; den venstre Haand midt for Kroppen, Albuen støttet mod. Siden. Skulder. 1. Der gjøres Front, idet Fanen med begge Hænder bringes i sædvanlig Stilling ved 1 Skuldren: 2. Enden af Stangen sættes i Farieskoen, og venstre Haaud føres til Siden. I Marchen ud,føres Saluteringen ligesom paa Stedet, k.un at den høire Skulder bringes tilbage istedenfor. Vendingen Halvhøireom. Saluteringen og Skuldringen udføres af Fanebæreren saavel paa Stedet som i 1 Marchen sam.tidig med Officeren, der commandeter den Deling, hvortil Fanen hører. Andet Capitel. Troppen i sluttet Orden. I. Opstilling og ~eiser. 28. Opstilling. Mandskabet opstilles efter Høiden saaledes, at de to Høieste. udgjøre den høire Fløirode, de to Næsthøieste den følgende Rode, og saaledes fremdele,s. Er Folkenes Antal ulige, fremkommer en blind Rode, hvis Plads er næst venstre Fløi. Afstanden mellem Roderne er en Haandsbred, regnet fra Albue til Albue, og mellem Gelederne 3 Fod fra Hæl til Hæl, saa at en Mand med fu~d Bepa:kning kan træde ind imellem dem, og. disse Afstande beholdes under alle Forhold, hvor det ikke i det Føl,gende udtrykkelig er foreskrevet anderledes. Enhver Trop )uddeles fra høwe Fløi i ulige og lige Roder. TWade Forholdene det, haves paa hver Fløi en Uudero:f;ficeer, der benævnes høire og v7nstre F!øiunderofficeer, og hvis Plads altid er i forreste Geled. Træd ~n! Første Geleds høire Fløimand stiller sig med Geværei ved Foden 2 Skridt fra og med Front mod Befalingsmanden, hvorefter de Øvrige indtage deres Pladser. J,,,_. ;;~,,. 7...; JI. '

24 Retning. Det Punkt, hvorfra Retningen udgaaer, kaldes Støttepunktet, det, der angiver Retningens Flugt, Retningspunktet, og den Linie, der gaaer igjennem begge, Frontlinien. Ret! (Til Venstre.. ret!) Hver Mand, med Undtagelse af Geledernes Fløimænd i Støttepunktet, dreier Hovi::det saameget til den nævnte Side, at det venstre (høire) Øie kommer i Linie med Munderingskravens Sammenhægtning, uden at Hovedet lægges til Siden, og:~ han bevæger sig derefter hurtig saameget fremad eller tilbage, at han netop kan skimte tredie Sidemands Bryst, og indtager den i 8 foreskrevne Stilling. Hver Mand i 2det Geled stiller sig tillige nøiagtig b!}g sin Formand i Roden og i befalet Afstand fra ham. Den Commanderende retter de 3 Roder, der staae nærmest Støttepunktet, og tilkjendegiver ved Vink, om de øvrige skulle frem el:ler tilbage. Mandskabet vedbliver at see til Høire (V ens tre), indtil en følgende Commando gives, og først da sees ligeud. Skal intet Geværgi1ib eller ingen Bevægelse følge umiddelbart efter endt Retning, commanderes : See lige.. ud! hvorpaa Hovedet igjen dreies ligefrem. " 33 Paa Commandoordet: See til... Høire! (Venstre!) dreies Hovedet igjen saameget, som naar der commanderes til den nævnte Side ret, hvilket ogsaa Fløimanden iagttager. ~"" 30. Gangarter. \ a. Marche. Forat sluttede Evolutioner kunne udføres med Nøiagtighed, er det nødvendigt, at Bevægelsen er eensformig og regelmæssig. Hertil udkræves, at Alle gjøre lige lange Skridt og holde Fodslag. Skridtlængden.er 30 danske Tommer, som svarer til 4 Skridt paa 5 Alen, og Cadencen er læ //..6. Skridt i Minutet. Marchen skal være en, med fri og utvungen Holdning udført, smuk, na'iurlig, roen taktbunden Gang. Alt, hvad der staaer Strid hermed, holdes udelukket fra Marchen. *... Marchel Venstre Fod bringes 'uden a.t slingr~ rask ' 1igefrem\ i den befalede Skridtlængdes Afstand, hvor den, idet Knæet strækkes, med hele sin underste Flade sættes let ligened. Idet foden bringes frem, hvilket skeer tæt over Jorden uden dog at berøre denne, skal Fodspidsen være noget nedad, og Overkroppen fø1ge saaledes med, at Legemets Tyngde kommet til at hvile paa den fremsatte Fod, og, idet venstre Fod hviler paa Jorden, bringes den høire Fod frem paa samme

25 34 lvfoadc og sættes ligeledes ned i samme Afstand. Saaledes yedbjiyer Enhver at nmrclrnre, uden at krydse med Benene, dreie Skuldrene, eller bringe Hovedet ud af den foreskreyne Stilling. l\farcheres med Gevmret i Hviil, beymges l10ire Arm frit. dog uden at slingre. *... Holdt! Den Fod, der skal bringes frem, smttes frem som sædvanlig, og den bagvedvmrernle trmkkes n1sk hen til den. Commandoordet udtales i Reglen, idet l10ire Fod hviler paa.torden. Skal Skridtlængden forkortes, skeer dette, uden at J\farchecadencen derved foramlres, pmt Cornnrnndoen: Korte.. Skridt! Almindelig... Marchel tages ig;jen den sædvanlige Skridtlængde. Træd... om! Den Ji'od, som under Marchen er bagest. sættes hmtig med Hælen lidt hag den fornnværendo Fod, der derpna bringes frem paa sædvanlig J\Taade. Bevægelsen maa udfores saa hurtig, a.t den kun medtager den Tid, som ifolge l\ja.rchecadencen behoves til ed Sluidt. NaaT Flere marehero sammen, sk:eer denne Beyægelse uden Cornmando af den,/ som bar modrnt Fod fremme. Skal en Trop undtn.gelsesviis bornige sig nogle Skxidt tilbage, skeer dette paa Commandoen: 13 ag l æ n cl s.. Marche! 35 Venstre Fod sættes i almindelig J\farchecaclenco lige tilbage; naat den bernrer Jorden, flyttes hoire J<'od paa. lignende j\faade tilbage, og saaledes vedblives, idet der ionigt forholdes overeenssternmende med do :\)Tarclten fremad givne Regler, indtil der comma.nderes Holdt, hyorpaa. den forreste Fod trækkes tilbage til den bageste. Skal en Trop undtagelsesviis med uforanrlre~ Front beyæge sig nogle Skridt til Siden, skeer det paa Commandoen: Ti 1 Hoire (Venstre) si u t... Marche! Hoire (V cnsttc) Fod sættes henimocl et halvt Skridt til Siden i den sædvanlige Marchecadence, hvorefter den anden I'od paa samme Maadc trækkes hen til den, og saaledes fortsættes Bevægelsen, indtil der comnmnderes Holdt.._,.f:J. b. Lob. Lobet anyendes, hvor det gjælder om at udfore en Evolution med den storste Hmtighed, Ordenens Vedligeholdelse tilsteder. Det wlf'ores saaledes, at Kræfterne dctyecl anstrenges saa lidt som mulj,g, og i Reglen ikke paa længere Strækninger, end at ]\fondskabet umiddellmrt derefter med nogenl~~1de Rolighed og Sikkerhed kan prnge sit Skyclevaaben. I Gjennemsnit er Skridtlængden paa, jevn og fast Jordbund 40 Tommer, og Cadencen 170 Skridt i Minutet. ' Slrnl Lo bet begyndes fra Stedet, commancleres: *... Løb!

26 til Fødderne hoiere og den :flade Fod nø,f1v1~nctw, mere. Marche, commanderes: ala. Paa ted et. Naar der pa,a Stedet udføres deel og ottendedeel pa,a venstre Hæl, løftes lidt, medens høire Fod til samme løftes saameget, at den uhindret kan med venstre; Hælene blive sammen, og Knæene strakte. Paa, Comrnandoen: Halvhøire... om! 1hedens høire Fod _hviler paa til Venstre, medens paa Jorden. Com- Jorden, v~nstre Hele (i: Om... Udførelsescornrnandoordet ))kring «udtales, idet Fod er paa Jorden. Venstre Fod føres da 3

27 38 som frem foran høire, og udfores til Hoire paa begge Fødders Fodballer. og Marchelinie. c. I Løbet. i Løb udføres paa samme som i Marche. Overalt, hvor en Trop ved eller paa a11den Maade forandrer Front saaledes, at det bageste Geled kommer foran, træder saavel Fløiunderofficeren som den Mand, der staaer i den blinde Rode, hvis en saadan haves, frem i forreste Geled. 32. en i Linie værende en, der vinkeli denne fra kaldes Marchelinien, cl et Punkt, mod hvilket man bevæger Maalet, og ethvert Punkt, der ligger mellem dette og Støttepunktet, Mellempunkt. antydes ved at opgive vedkommende Maalet, lworpaa han stra,x, for lettere at bemærke enhver M~llempunkter. et eller flere Iøvrigt bør enhver Underof:ficeer være nøie øvet selv at passende Punkter, høire fløi, det skal paa venstre Floi. Naar skal sættes i commanderes : * Marche! (Løb)! Den befalede Afstand mellem Roderne saavel som mellem Gelederne maa, noie og Ba,gmanden altid værn Enhver seer ligeud, dog skimtes Formanden. til Siden for at ovettyde om, at eller Af- standen fra Sidemanden til den Side, ikke tabes. Skulde der staae i Geledet, der komme fra den modsatte Side skulle pludi:;elig, men derimod af en eller anden være venstre Floi, averteres: Retning til Venstre! hvis 1 ste Geled er foran, og Retn til Høire! hvis 2det Geled er foran, hvornæst Mandskabet retter til den nævnte Side, indtil der ved det tilsvarende Avertissement antydei:;, at igjen skal være til hoire Fløi.

28 * Geled! Skridt fremad (b ag 1 æ n d s)..!lfarche! 33. med en forandret Retsaaledes, at den nye Frontlir1ie danner med den havte en Vinkel, hvis Størrelse kan være en hvilkemomhelst. I vil den hvorfor der anderledes befales, Det Punkt, fra denne Floi, men i Frontliniens :Forumiddelbart om Floien anvendes, saavel naar en enkelt staaende skal udføre en Svingning fra selve Stedet, som ved de f'orskjellige fra eller samtidige benævnes Svingning fra Stedet. om et i en Afstand ud til Siden liggende Punkt anvendes, saavel af den enkelte Af deling, der under Beer udført, commanderes: Holdt! Ret! (Til Venstre ret!) eftersom der er svinget til I-Iøire eller Venstre, 3*

29 42 Jworpaa den i officeer, efter Siden af den, naar Umiddelbart efter Ordet tales, naar den ma,rcherende med ud- hvorpaa Underofficeren i ledes træder ind i Geledet, og de, som have forkortet Skridtene, tag'e Skridt af anmr1ae,11g' ; Alle marchere og see samt tage til den høire.fløi, den under har været til den Fløi. Skal der udføres en halv ~~rinrrn1no commanderes: Hø i Te en Skridt Arm ved bliver staaende het, medens fuldføres. Naar er skeet, forholdes, m1ar en fjerdeer tilendebragt. under enhver anden udføres paa Maade. / u n cl er B e v æ g e l s e 11. udføres altid i den hvori Afdelingen befinder Hø i re, naar der commanderes : tre)... atr'44~ll1rden)fn.cere1l Fløimanden, nærmest Svingningsikke udelukkende seer til Fløi, men ogsaa nu og da til og marcherer i en Bue, saa at bestandig en Trediedeel af Afdelingens Frontlængde ud til Siden, naar ingen støne Af stand befales. er fuldført, commanderes :... ud! hvornæst forholdes som ved samme Commando fra Stedet. under en hvilkensomhelsir anden Vinkel udføres paa samme Maade. Forat/ en i Linie værende kan bevæge sig i Roder, maa den først udføre en deel Vending, eller med Roder til en af Fiøiene. Ved Rodemarchctn er Marcberetningen enten i Forlængelse af den havte Frontlinie, eller danner med denne en Vinkel, der i Almindelighed er ret, hvorfor den paa Frontlinien vinkelrette

30 bestemmes, a. I Forlæn Befinder Troppen deres: Høire... om! den ::;idste Cornmando falder, hvis Troppen alt befinder rnarche. bort )frontb. Under en Vinkel med Frontlinien. commandere::;: stiller som be- Enhver marcherer ligeud, Fløiunderofficeren og ]Tløimanden i en, der er vinkelret paa Frontlinien, men med korte Skridt, indtil Fløimanden af andet Geled, der til Venstre er i Linie med Fløimand. Efterhaanden som de komme til Svingningspunktet, udføre de Svingningen. Er, bortfalder Commandoen )) Marchecc ( ))LøbH ). derimod alt cornmanderes blot: Høire tr om samt, dersom den er paa Stedet, (( ). Umiddelbm-t efter Commandoen udfører den Rode i Marchen den fornødne marcherer clernæst Floiunderofficeren, som er traadt hen foran Fløinrnnden lste Geled; de forholde som ovenfor anført. Dersom Marchelinien ikke skal være vinkelret paa Frontlinien, den foranmarcherende UndeTOfficeer det Punkt, skal rnttes. Det er ~nrltr~"'"'""" marchen nøie holder den imod hvilket Marchen som han ha yde, forinden den udførte::;, forat der kan den i Geled et, naar der atter Af::;tanden den lidt Fløiunderofficeren et Mellempunkt og holder bestemte Linie, medens ~nhver nmrcherer saaledes ' at han ved at hverken kan see til Høire eller Venstre forbi sin Formand, hvorhos hver Mand i 2det Geled tillige tager og Afstand fra sin Rodekammerat 1 ste.

31 46 man Rodemarchen med forst: D lige Roder d... tilbage hvorpaa disse træde hen bag de ulige. Naar dernæst Marchen skal tiltrædes, commanderes: Hoire (Venstre)... om! Marchel Den havende Afstand mellem Roderne bibeholdes. Skal Linien igjen formeres, efterat der er gjort Boldt, commanderes: Vens tre (Hoir e)... om! De lige Roder træd... in1l! hvorpaa disse atter indtræde paa deres Plads. 35. En Trop, der er i Roder, Linie, enten ved at udføre en eller ogsaa ved alt eftersom man vil have ret Front, enten til høire eller venstre Side, eller a. B agom-opmarche til Høire! Den foranværende Fløiunderofficeer om og marcherer der averteres ham at Holdt, hvorpaa han Venstre om og staaer; ]'løimanden af lste Geled gjør Høire om paa det Sted, hvor samme Svingning udførtes af Underofficeren, følger denne og standser hans venstre (høire) Arm; den anden Mand af samme Geled marcherer ligeud, indtil han er eet Skridt forbi det Sted, hvor Formanden gjorde Høire (Venstre) om sving, udforer nu samme Svingning, og marcherer i dette Geled, og, kommer Linien, retter Opmarchen ikke forinden ];_,løimanden af 1ste Geled er passeret ham for ind paa Linien. Efterhaanden som hver stillet han Afstand fra sin Rodekammerat og ind. den sidste af Geled et kommen Linien, træder Fløiunderofficeren hen ved Siden af Fløimanden. Side, tager, saasnart Pladsen ham ; ]<'løiundetofficeren stiller af Floirnanden; alle de paa Ordet nløb (( Halvvenstre om og løbe Iwer for sig ligeud mod den Linie, hvorpaa der skal opmarcheres. Den forreste Mand af den næstforreste Rode stiller ved Siden af den staaende Fløimand, og efterhaanden gjør enhver følgende Mand af det forreste Geled Holdt

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Eksercits, LPU 1, 1007 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten en sådan viden, færdigheder og kompetencer, at kursisten

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram Træning skulderskader. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram Træning skulderskader. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Nakke 3 Placér begge hænder på hovedet og træk forsigtig ned mod brystet således at det strækker i nakken. Hold stillingen 15-20 sek. 2 - Nakke 1 Placér den ene hånd på hovedet og træk forsigtig hovedet

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Teknikmærke 1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Beskrivelse: Lav en almindelig forlæns kolbøtte! I det du lander laver du et hop, hvor du roterer en hel omgang rundt om dig selv. (360 grader.) Land i balance

Læs mere

Teknisk progression Diskoskast

Teknisk progression Diskoskast Teknisk progression Diskoskast Diskoskast er en teknisk disciplin, hvor der skal læres en del før man mestrer en god teknik. En af de allervigtigste elementer er, at man har en god rotationsteknik. Derfor

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Øvelse 2. Lig på ryggen med armene ned langs siden. Gør nakken lang, pres skuldrene ned i madrassen i ca. 10 sek.

Øvelse 2. Lig på ryggen med armene ned langs siden. Gør nakken lang, pres skuldrene ned i madrassen i ca. 10 sek. Øvelseskatalog A. Øvelse 1 Lig på ryggen. Læg rask sides hånd lige under kravebenet på opererede side. Hvil i stillingen i nogle minutter. Gentag på samme måde med hånden på arret samt under arret. A Øvelse

Læs mere

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Fysisk Aktivitet Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Indholdsfortegnelse CIRKELTRÆNINGSPROGRAMMER... 1 INSTRUKTØRKORT HELE KROPPEN... 3 INSTRUKTØRKORT PAR... 4 INSTRUKTØRKORT

Læs mere

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund 4. kyu Generelle bemærkninger: Tori starter sin bevægelse når Uke ikke længere er i stand til at afbryde sit angreb. Parader: kontakt håndled mod håndled, hvis intet andet er beskrevet. Ved alle liggende

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram FRISK-genoptræning albue generelt. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram FRISK-genoptræning albue generelt. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Triceps og bryst Stå med front mod væggen, Placer begge hænder bag hovedet og albuerne mod væggen. Pres overkroppen frem og ned til det strækkes på bagsiden af overarmene. Hold 15-20 sek. og byt arm.

Læs mere

1. Kolbøtte, forlæns. 2. Kolbøtte, baglæns. 3. Rullefald. 4. Tigerspring

1. Kolbøtte, forlæns. 2. Kolbøtte, baglæns. 3. Rullefald. 4. Tigerspring Teknikmærke 1. Kolbøtte, forlæns Beskrivelse: Træk hagen ned til brystet og kig på navlen! Sæt af med samlede ben og lav en kolbøtte! Rul, så du lander på fødderne og er klar til den næste kolbøtte! 2.

Læs mere

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Øvelser for gravide. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Øvelser for gravide. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Øvelser for gravide Patientinformation www.koldingsygehus.dk Bevægeøvelser for ryg og lænd Mange kvinder får problemer med lænde- og bækkensmerter i graviditeten. Det

Læs mere

KONDITIONS- OG MUSKELTRÆNING - Forslag til træningsprogram ridebukselår/ballefedt

KONDITIONS- OG MUSKELTRÆNING - Forslag til træningsprogram ridebukselår/ballefedt Her finder du 2 forskellige muskeltræningsprogrammer til at styrke din krop helt inde fra og ud programmer som du kan lave hjemme lige når det passer dig. Start med program 1 og gå til program 2, når du

Læs mere

Mastektomi (Øvelsesprogram)

Mastektomi (Øvelsesprogram) Mastektomi (Øvelsesprogram) Information Efter operationen og senere under en eventuel strålebehandling kan vævet blive uelastisk og stramt. For at modvirke dette, er det vigtigt at du arbejder med forskydelighedsbehandling.

Læs mere

Qi-Gong. (ikke presse) ind under kroppen, som vist til

Qi-Gong. (ikke presse) ind under kroppen, som vist til Qi-Gong Du skal - som det første du sætter på plads hver gang du starter træningen - sørge for at stå med vægten ligelig fordelt på foden, nøjagtig som i de indrammede områder vist på tegningen her til

Læs mere

Åndedrætsøvelse 7. Venepumpeøvelse for bækken 1

Åndedrætsøvelse 7. Venepumpeøvelse for bækken 1 Åndedrætsøvelse 7 Rygliggende med bøjede ben. Placér hænderne på maven. Mærk efter hvor bevægelsen sker under vejrtrækningen. Koncentrér om at trække vejret ned i maven, brystkassen skal helst ikke bevæge

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Opvarmningsprogram. Billede af øvelse. Antal gentagelser/ varighed. Øvelse. Variant. 8 gentagelser til hver side Sidde / stå

Opvarmningsprogram. Billede af øvelse. Antal gentagelser/ varighed. Øvelse. Variant. 8 gentagelser til hver side Sidde / stå Træningsprogram 0 Opvarmningsprogram Øvelse Stræk dig skiftevis søger op mod loftet 8 gentagelser til hver side Sidde / stå Svaje ned strit med numsen og runde op kig ind på maven Kør skuldrene rundt -

Læs mere

Teknisk progression Kuglestød

Teknisk progression Kuglestød Teknisk progression Kuglestød Kuglestød kræver først og fremmest en god fornemmelse for at holde korrekt på kuglen og lave et korrekt udstød. Herefter skal man lære at finde den fornemmelse efter at have

Læs mere

Forlæns benspring hoftebøjet (100B)

Forlæns benspring hoftebøjet (100B) Forlæns benspring hoftebøjet (100B) Forlæns afsæt og bøjning i hoften med efterfølgende udstrækning inden landing Efter afsæt med armene over hovedet skal hoften bøjes, knæ holdes strakte og hænder holde

Læs mere

Motionsplan: Uge 1-6

Motionsplan: Uge 1-6 Motionsplan: Uge 1-6 Her er en god workout, der passer til begyndere. Kan fuldstændigt tilpasses din livstil. Hvis du følger dette program, kan du gøre workout, når det passer dig bedst og uden et kostbart

Læs mere

Fysio- og Ergoterapi

Fysio- og Ergoterapi ØVELSE 1 Stå med afstand mellem benene. Før vægten fra side til side. Bøj let i det ben, du lægger vægten på. ØVELSE 2 Stå med det ene ben foran det andet. Før skiftevis vægten fra det forreste til det

Læs mere

Stafet eller bare lille leg. Gå med lukkede øjne og sådan man sætter foden ned umiddelbart foran den anden. (Hæl rører anden fods tå).

Stafet eller bare lille leg. Gå med lukkede øjne og sådan man sætter foden ned umiddelbart foran den anden. (Hæl rører anden fods tå). Motorik - aktiviteter Her er forskellige udfordrende og sjove øvelser/aktiviteter, som også kan bruges til at krydre andre aktitviteter med. f.eks. gøre dem sjovere eller sværere. De er gode og kan bruges

Læs mere

Opvarmning og stretching Fita Coaches Manual Bearbejdet og oversat til dansk af Ib Gilberg

Opvarmning og stretching Fita Coaches Manual Bearbejdet og oversat til dansk af Ib Gilberg Opvarmning og stretching Fita Coaches Manual Bearbejdet og oversat til dansk af Ib Gilberg Indledning Når begynderen i starten benytter en let bue, behøver opvarmning ikke nødvendigvis at indgå i træningsprogrammet,

Læs mere

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund 1. marts 2015

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund 1. marts 2015 2. kyu Generelle bemærkninger: Tori starter sin bevægelse når Uke ikke længere er i stand til at afbryde sit angreb. Parader: kontakt håndled mod håndled, hvis intet andet er beskrevet. Ved alle liggende

Læs mere

Træningsprogram til stolemotion

Træningsprogram til stolemotion Træningsprogram til stolemotion At sidde på stolen: Sæt dig ude på kanten af stolen (helst uden armlæn) og sørg for at benene er placeret i ret vinkel. Tempo: Udfør øvelserne i det tempo du føler, er behageligt.

Læs mere

Sådan træner du, når du har fået lavet en rekonstruktion

Sådan træner du, når du har fået lavet en rekonstruktion Sådan træner du, når du har fået lavet en rekonstruktion af brystet med protese Du har fået lavet en rekonstruktion af dit bryst med en protese. Formålet med denne pjece er at give dig anvisninger til,

Læs mere

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere

Styrk din krop med 24 hurtige

Styrk din krop med 24 hurtige Styrk din krop med 24 hurtige Fitness-, og ernæringsekspert Chris MacDonald og træningsfysiolog og personlig træner Jacob Søndergaard, har i fællesskab leveret 24 effektive styrkeøvelser til PLUS. AfChris

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Benøvelse med. Armstrækning viskestykke FITNESS BASKET FITNESS BASKET.

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Benøvelse med. Armstrækning viskestykke FITNESS BASKET FITNESS BASKET. Nr.8846 Nr.8840 Benøvelse med Armstrækning viskestykke Fokus: Styrke, arme og core. Fokus: udholdenhed. Viskestykke eller lignende som let kan glide over trægulv. Start i armstræk position og sænk dig

Læs mere

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk Øvelser med elastik Lig på ryggen med bøjede knæ, hoftebredde afstand mellem fødderne og elastikken over lysken. Tag fat om elastikken i hver side ud for hofterne, løft overkroppen og stræk begge arme

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Opvarmningsprogram. Hagestræk. Pc-stræk

Opvarmningsprogram. Hagestræk. Pc-stræk Opvarmningsprogram Lav altid dette træningsprogram, inden du går i gang med øvelserne, uanset hvad du har lavet af træning, inden du skal i gang. Opvarmningsprogrammet kan også bruges som et lille træningsprogram

Læs mere

Formaalet for denne Skole-Skrivebog er at danne en smuk og. og Krøller, der kunne være gode til Brug for Kalligrafer, men ikke

Formaalet for denne Skole-Skrivebog er at danne en smuk og. og Krøller, der kunne være gode til Brug for Kalligrafer, men ikke Formaalet for denne Skole-Skrivebog er at danne en smuk og praktisk Haandskrift; derfor er her bortkastet alle unødvendige Sving og Krøller, der kunne være gode til Brug for Kalligrafer, men ikke for Skolebørn.

Læs mere

3.#DYB#ENBENSKNÆBØJ#

3.#DYB#ENBENSKNÆBØJ# 3.#DYB#ENBENSKNÆBØJ# Funktionstest af hele bevægelseskæden med store krav til mobilitet, styrke og stabilitet af fod, knæ og core, men mest test af styrken i hofte- og lårmuskulatur. Udførsel:) Udøveren

Læs mere

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet Teknikmærke 1. Gå på hænder Beskrivelse: Hænderne sættes på madrassen, hvorefter der sættes af med fødderne fra madrassen, således at man står på sine hænder. Gå derefter mindst 3 m fremad. 2. Gå bagover

Læs mere

BENSVING UNDGÅ SKADER TRÆNINGSØVELSER. Formål: Smidighed i ryg og hofte

BENSVING UNDGÅ SKADER TRÆNINGSØVELSER. Formål: Smidighed i ryg og hofte BENSVING Formål: Smidighed i ryg og hofte Lig på ryggen med armene ud til siden, benene bøjede og skulderne i mod gulvet Kør roligt knæene ud til siden til de rører jorden og tilbage igen Hold fødderne

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING Nr.10256 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Nr.10255 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Mavebøjning i kæde Materiale Bold Mavebøjning i makkerpar At styrke de lige mavemuskler Deltagerne sætter sig skråt for hinanden.

Læs mere

ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 1.3 1.4. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem.

ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 1.3 1.4. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem. ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 Elastik føres under stolesædet. Bøj og stræk albuerne skiftevis med hver arm. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem. 1.3 1.4 Elastik føres under stolesædet.

Læs mere

OPTRÆNING EFTER DEKOMPRESSION

OPTRÆNING EFTER DEKOMPRESSION OPTRÆNING EFTER DEKOMPRESSION Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2007-1085 patientinformation Skulder-/albuesektoren afd. E ÅRHUS SYGEHUS, NØRREBROGADE patientinformation De har fået

Læs mere

Skating school. Indholdsfortegnelse

Skating school. Indholdsfortegnelse Skating school Kompendiet er delt op i to dele: 1. Elementerne i de forskellige tests listet op i den rækkefølge, de skal gennemgås. Tallet i parentesen angiver det sted i videoen, hvor elementet vises.

Læs mere

Sæt dig på kanten af stolen (helst uden armlæn) og sørg for, at benene er placeret i ret vinkel.

Sæt dig på kanten af stolen (helst uden armlæn) og sørg for, at benene er placeret i ret vinkel. At sidde på stolen Sæt dig på kanten af stolen (helst uden armlæn) og sørg for, at benene er placeret i ret vinkel. Tempo Udfør øvelserne i det tempo du føler, er behageligt. Variere gerne tempoet. I balanceøvelser

Læs mere

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING TRILLIUMS CIRKELTRÆNING Med Cirkeltræning kan du inden for en begrænset tid opnå effekt på både styrke, kondition og sundhed. Her får du alle redskaber, der skal til for at dit første cirkelprogram kan

Læs mere

Styrketræning med frie vægte

Styrketræning med frie vægte Styrketræning med frie vægte Er det bedst at styrketræne i maskiner, eller bedre at bruge løse vægte? Der er fordele og ulemper ved begge dele. I maskinerne er bevægelserne mere kontrollerede, det er nemmere

Læs mere

1. Gå i rask tempo i 1 3 min. Kig frem. Gentag efter kort pause (4 gange).

1. Gå i rask tempo i 1 3 min. Kig frem. Gentag efter kort pause (4 gange). Vandrende pind & Ugle Her får du grundtræning af hele kroppen. Du får trænet dit kredsløb og din balance og styrket arme, ben, mave og ryg. Dertil trænes en bedre bevægelighed i corpus (mave/ryg regionen).

Læs mere

FATNINGER - OPSTILLINGER - FIGURER -

FATNINGER - OPSTILLINGER - FIGURER - Uddrag af Håndbog over trin og udtryk i dansk folkedans Udgivet af Foreningen til Folkedansens Fremme København - Anno 1991 samt andre kilder FATNINGER - OPSTILLINGER - FIGURER - 1. Udgave Juni 2010 Fatninger,

Læs mere

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Samarbejdsøvelser Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Indhold Indhold... 1 Tennisbolde og nedløbsrør... 2 Kravle igennem hulahopring... 3 Kravle igennem spindelvæv... 4 Binde knude...

Læs mere

Superman Overarm og øvre ryg

Superman Overarm og øvre ryg Inspirationshæfte Har du meget stillesiddende arbejde? Så vil blot få minutters motionspause nogle gange om dagen gøre dig mere effektiv og forbedre din sundhed. I dette inspirationshæfte finder du et

Læs mere

Hjælpeinstruktør Kapitel 9.2

Hjælpeinstruktør Kapitel 9.2 Tips til at komme godt i gang Det er ekstra vigtigt at starte rigtigt med begyndere i kano, fordi det er sværere for dem at se fremskridt, i forhold til kajak. Så for at de ikke mister modet, men derimod

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram Træning hofte. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram Træning hofte. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Hoftebøjer 2 Stå med benene forskudt, hæderne i siden og ret ryg. Pres hoften frem til der mærkes et stræk på forsiden af hoften. Hold 15-20 sek. og gentag øvelsen med det andet ben. 2 - Inderside

Læs mere

Sådan stimulerer du spædbarnets spisning

Sådan stimulerer du spædbarnets spisning Du får her to øvelsesprogrammer, som kan hjælpe med at understøtte dit barns spisning. Øvelserne er beregnet for spædbørn, der har svært ved selv at sutte og synke. 1. Benene Din ergoterapeut viser dig,

Læs mere

Sådan laver du rygøvelser

Sådan laver du rygøvelser Lav de øvelser, som terapeuten har markeret, og lav det antal gentagelser, der står ved hver enkelt øvelse. KONTAKT OG MERE VIDEN Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Kontakt Fysio- og

Læs mere

Hvordan kan man øve badminton hjemme.

Hvordan kan man øve badminton hjemme. Hvordan kan man øve badminton hjemme. Har I lyst til at øve badminton hjemme, er her lidt inspiration til hvad, der kan foregå i et almindeligt hjem. Det kræver ikke så meget plads, før det er muligt,at

Læs mere

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning ØVELSESKORT MED FITNESSTRÆNING Med disse kort i hånden står du med fitnessdelen af vores 12 ugers koncept: Fodbold Fitness. 12 kort ét til hver uge der indeholder

Læs mere

OFF SEASON Styrketræning med fokus på kropstamme. Programmet skal gennemføres mindst 3 4 gange om ugen.

OFF SEASON Styrketræning med fokus på kropstamme. Programmet skal gennemføres mindst 3 4 gange om ugen. OFF SEASON 2012 På de følgende sider følger de træningsprogrammer, som alle spillere skal arbejde med i løbet af sommerperioden (fra start juni til slut august). Styrketræning med fokus på kropstamme Programmet

Læs mere

OPTRÆNING EFTER Skulderstabiliserende operation

OPTRÆNING EFTER Skulderstabiliserende operation SKULDER-/aLBUEektorEN ortopædkirurgisk afdeling e OPTRÆNING EFTER Skulderstabiliserende operation Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2007-1189 patientinformation Skulder-/albuesektoren

Læs mere

Sådan træner du foden

Sådan træner du foden Du kan med fordel træne foden dagligt, medmindre vi har lavet anden aftale. KONTAKT OG MERE VIDEN Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Kontakt Fysio- og Ergoterapi Hjørring Tlf. 97 64

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der kører lastbil.

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der kører lastbil. Gode øvelser til dig, der kører lastbil. Bevæg dig selv om du har stillesiddende arbejde Når du kører lastbil er der ofte mange stillesiddende timer bag rattet. Bevægelse er meget vigtig for at undgå ømhed

Læs mere

Træningsprogram. Træningsprogram efter Dekompression, AC-resektion, Bursektomi og artroskopi 0-12 uger

Træningsprogram. Træningsprogram efter Dekompression, AC-resektion, Bursektomi og artroskopi 0-12 uger Træningsprogram Program titel: Træningsprogram efter Dekompression, AC-resektion, Bursektomi og artroskopi 0- uger Lavet af: Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk fysioterapi Terapiafdelingen Sundvej

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Overkrop 3 Lig med det nederste af ryggen på bolden og god afstand mellem benene. Stræk armene op over hovedet og forsøg at lade resten af kroppen ligge afslappet. Når der mærkes stræk i ryggen og

Læs mere

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der arbejder i tog

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der arbejder i tog Gode øvelser til dig, der arbejder i tog - det virker! Bevægelse er meget vigtig for at undgå ømhed i muskler og led. Derfor har vi samlet en række gode øvelser, som du kan foretage i løbet af din arbejdsdag

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Træningsprogram. Tilhører: Regionshospitalet Horsens. Terapien. Tlf Revideret af Fysioterapeut Michael Rasmussen. D

Træningsprogram. Tilhører: Regionshospitalet Horsens. Terapien. Tlf Revideret af Fysioterapeut Michael Rasmussen. D Træningsprogram Programtitel: passive skulderøvelser Tilhører: Regionshospitalet Horsens. Terapien. Tlf 79274700 Revideret af Fysioterapeut Michael Rasmussen. D. 18.09.08 Bemærkninger: Formål: At vedligeholde

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Patientvejledning. Træningsprogram efter operation med indsættelse af hofteprotese

Patientvejledning. Træningsprogram efter operation med indsættelse af hofteprotese Patientvejledning Træningsprogram efter operation med indsættelse af hofteprotese Træningen består af et øvelsesprogram kombineret med daglige gøremål som bad, påklædning, rejse og sætte sig. Generelt

Læs mere

I Jiu-Jitsu er hilsenen og hilseformen en vigtig bestanddel af træningen med hensyn til respekt, tolerance og sikkerhed.

I Jiu-Jitsu er hilsenen og hilseformen en vigtig bestanddel af træningen med hensyn til respekt, tolerance og sikkerhed. I Jiu-Jitsu er hilsenen og hilseformen en vigtig bestanddel af træningen med hensyn til respekt, tolerance og sikkerhed. For at udøve og vise den nødvendige respekt og tolerance overfor hinanden i Jiu-Jitsu,

Læs mere

Omvendt dråbe. Hvad er det? I hoftebøjet stilling at ramme vandet med arme og ben samtidig

Omvendt dråbe. Hvad er det? I hoftebøjet stilling at ramme vandet med arme og ben samtidig Omvendt dråbe I hoftebøjet stilling at ramme vandet med arme og ben samtidig Forlæns udspring og under springet lukke sammen til hoftebøjet stilling ved at gribe om underbenene og derved danne en omvendt

Læs mere

Sådan træner du efter brystrekonstruktion med væv fra maven (DIEP-lap)

Sådan træner du efter brystrekonstruktion med væv fra maven (DIEP-lap) Sådan træner du efter brystrekonstruktion med væv fra maven (DIEP-lap) Du har fået lavet en rekonstruktion af dit bryst og skal nu i gang med genoptræningen. I denne pjece finder du vores anvisninger til,

Læs mere

Træning med Redondobold

Træning med Redondobold Øvelse 1 Rygstræk Læn forover med strakte arme og bolden mellem hænderne. Spænd i maven. Løft armene så langt op du kan uden at bukke armene. Øvelsen kan mærkes på skuldre og øvre ryg. Øvelse 2 Squat med

Læs mere

16 ØVELSER DER STYRKER DIG

16 ØVELSER DER STYRKER DIG 16 ØVELSER DER STYRKER DIG STRÆK DIG STÆRK - NÅR DU HAR 5 MINUTTER - I PAUSER PÅ ARBEJDET OG I FRITIDEN Øvelserne på disse ark kan ved lidt træning mindske smerter i nakke-, skulder- og armmusklerne. De

Læs mere

Fleksibilitets, balance og styrke screening:

Fleksibilitets, balance og styrke screening: Fleksibilitets, balance og styrke screening: Nedenfor er gennemgået en enkelt kropsscreening test. Den tester din basale fleksibilitet, stabilitet, balance og styrke. En grundig screening kræver op mod

Læs mere

Uddrag af. Håndbog over trin og udtryk i dansk folkedans. Udgivet af Foreningen til Folkedansens Fremme. København - Anno 1991. samt andre kilder TRIN

Uddrag af. Håndbog over trin og udtryk i dansk folkedans. Udgivet af Foreningen til Folkedansens Fremme. København - Anno 1991. samt andre kilder TRIN Uddrag af Håndbog over trin og udtryk i dansk folkedans Udgivet af Foreningen til Folkedansens Fremme København - Anno 1991 samt andre kilder TRIN 1. Udgave Juni 2010 Trin Generelt De anførte trinbeskrivelser

Læs mere

CORETRÆNINGS PROGRAM LSK-TRI EFTERÅRET 2013

CORETRÆNINGS PROGRAM LSK-TRI EFTERÅRET 2013 CORETRÆNINGS PROGRAM LSK-TRI EFTERÅRET 2013 Øvelserne bør gentages 4 gange ugentligt. Øvelse Planken Diagonal løft Mavebøjninger (korte) Mavebøjninger (høje) Squats Squats på 1 ben Sideplanken Rygstræk

Læs mere

Sådan træner du i bassin efter fitboneoperation

Sådan træner du i bassin efter fitboneoperation Bassintræning i varmtvandsbassin: har smertedæmpende effekt gør svære bevægelser lettere har en afslappende effekt udnytter vandmodstanden reducerer din kropsvægt på grund af opdriften giver dig en øget

Læs mere

Naturfitness Tekster til illustrationerne

Naturfitness Tekster til illustrationerne Naturfitness Tekster til illustrationerne OBS! Ved brug af illustrationerne, skal tegneren Bettina Reimer krediteres med sin signatur: Løft af egen vægt 1. Armhævninger i gren Udfordringen til denne øvelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse REDSKABSTEKNIK...1 Tov... 3 Tøndebånd... 6 Bold... 9 Vimpel... 12

Indholdsfortegnelse REDSKABSTEKNIK...1 Tov... 3 Tøndebånd... 6 Bold... 9 Vimpel... 12 REDSKABSTEKNIK Indholdsfortegnelse REDSKABSTEKNIK...1 Tov... 3 Tøndebånd... 6 Bold... 9 Vimpel... 12 Reglement 2006-2007 2 Tov De bevægelser, der er karakteristiske og som kendetegner tovets specielle

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram Træning forlår. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram Træning forlår. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Inderside lår 4 Stå med spredte ben og lad benene glide langsomt fra hinanden til det strækker på indersiderne af lårene. Hold 15-20 sek. 2 - Yderside lår 2 Stå med siden til væggen og støt dig med

Læs mere

LookFIT. Frie vægte. Af: LookFIT Teamet

LookFIT. Frie vægte. Af: LookFIT Teamet 1 - Spark bagud med sjippetov set fra siden Start med nogle enkelt hop for at finde rytmen. Studs op og ned ved at bruge ankelleddet aktivet. Bevægelsen gennemføres ved at bøje i knæet på den passive fod,

Læs mere

Øvelsesprogram til skulderopererede - Frossen skulder - Periartrosis humeroscapularis

Øvelsesprogram til skulderopererede - Frossen skulder - Periartrosis humeroscapularis Patientinformation Øvelsesprogram til skulderopererede - Frossen skulder - Periartrosis humeroscapularis www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Denne pjece indeholder øvelsesprogram til dig, der har fået

Læs mere

Træningsøvelser fra Urban Workout Nørrebro

Træningsøvelser fra Urban Workout Nørrebro Træningsøvelser fra Urban Workout Nørrebro Lav dit eget program med denne bog! Opvarmningsøvelser All-round øvelser Makkerøvelser Træningsformer Muskelgruppetræning En UWN træning starter normalt med opvarmning

Læs mere

Udgangsposition: Rygliggende med underbenene på en bold, bolden placeret under hælene.

Udgangsposition: Rygliggende med underbenene på en bold, bolden placeret under hælene. Boldøvelse 03 3 Rygliggende med underbenene på en bold, bolden placeret under hælene. Spænd muskelkorsettet og løft bagdelen fri af gulvet, lad tæerne pege opefter. Bliv oppe med kroppen, løft den ene

Læs mere

Sådan træner du efter pladsgørende operation i skulderleddet

Sådan træner du efter pladsgørende operation i skulderleddet Sådan træner du efter pladsgørende operation i skulderleddet Du har fået en pladsgørende operation i skulderleddet. Nu skal du begynde at træne skulderen, så du holder skulderens bevægelighed og styrke

Læs mere

Træningsprogram efter hofteartroskopi fase 2

Træningsprogram efter hofteartroskopi fase 2 Træningsprogram efter hofteartroskopi fase 2 Øvelser efter hofteartroskopi uge 3-5 Dette program indeholder progression af de indledende øvelser, som du har udført de første uger efter operationen. I de

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Program for styrketræning

Program for styrketræning Program for styrketræning Her er dit personlige styrketræningsprogram til Go Gentofte Kort fortalt skal du styrketræne ca. 2 gange om ugen de første 6 uger og 2½ gang pr. uge de næste 8 uger. Hver træning

Læs mere

NIVEAU M CRAWL

NIVEAU M CRAWL Lektion: 1 ud af 12 Vandret kropsposition og vejrtrækning Opvarmning 5 min Valgfri. Bland forskellige stilarter. Vandret kropsposition 10 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. 1. Lig som et x på

Læs mere

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence St.Hans Hospital Indbydelse til Concurrence Ved kgl. Resolution af 14 de Octbr. 1851.er det bestemt, at der ved almindelig Concurrence skal tilveiebringes Plan og Overslag til Bygningsanlæggene ved den

Læs mere

Faldteknik (Ukemi) 5. kyu 4. kyu 3. kyu 2. kyu 1. kyu Sidefald

Faldteknik (Ukemi) 5. kyu 4. kyu 3. kyu 2. kyu 1. kyu Sidefald Faldteknik (Ukemi) Sidefald Rullefald Flat gadefald Dobbelt sidefald (Højre+venstre) Rygfald Forsvars stilling (liggende+rullefald til stående) Oprul fra alle fald Håndledslåse Lige håndleds lås Håndkants

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

Kompendium til kursus i ELVFORSV. for livet. Odder Taekwondo Klub 1998 Aktører: Una Filyo, 5. Dan & Thomas Filyo, 4. Dan

Kompendium til kursus i ELVFORSV. for livet. Odder Taekwondo Klub 1998 Aktører: Una Filyo, 5. Dan & Thomas Filyo, 4. Dan Kompendium til kursus i SEL ELVFORSV VFORSVAR for livet Odder Taekwondo Klub 1998 Aktører: Una Filyo, 5. Dan & Thomas Filyo, 4. Dan INDLEDNING Dette kompendium er ment som et supplement til kursus i selvforsvar

Læs mere

Ortopædkirurgisk Afdeling. Træningsprogram. Pladsgørende operation i skulderleddet

Ortopædkirurgisk Afdeling. Træningsprogram. Pladsgørende operation i skulderleddet Ortopædkirurgisk Afdeling Træningsprogram Pladsgørende operation i skulderleddet 1 Efter operationen Du må få dage efter operationen i princippet bruge din arm frit inden for smertegrænsen, med mindre

Læs mere

Information og øvelser til kvinder, der har fået fjernet en knude i brystet

Information og øvelser til kvinder, der har fået fjernet en knude i brystet Information og øvelser til kvinder, der har fået fjernet en knude i brystet 1 EFTER DIN OPERATION Denne pjece er til dig, der har fået fjernet en knude i brystet. Heri finder du information, råd og øvelser,

Læs mere

1. Stræk op og sving forover

1. Stræk op og sving forover Trænings program Din indstilling til dette program, er hvad du får ud af det. Se muligheder fra gang til gang og læg mærke til de øvelser, der gik flydende og nemt. Hvilke er svære og hvordan kan du forbedre

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere