REDUKTION AF OVERLØB TIL USSERØD Å KALIBRERING AF ISTERØD OMRÅDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REDUKTION AF OVERLØB TIL USSERØD Å KALIBRERING AF ISTERØD OMRÅDET"

Transkript

1 REDUKTION AF OVERLØB TIL USSERØD Å KALIBRERING AF ISTERØD OMRÅDET FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S REV Sweco Danmark A/S Elham Ramin Martin Wilhelm Øckenholt Larsen repo1.docx Sweco

2 Resumé Denne rapport supplerer rapport Reduktion af overløb til Usserød Å udarbejdet af Sweco i januar 216. Der er blevet udført volumenkalibrering af Usserød Mike Urban model for Isterød området baseret på overløbsmålinger fra Isterød pumpestation og foretaget evaluering af pumpeydelse. På baggrund af ovenstående er der udført LTS beregninger ved hjælp af den kalibrerede model til at bestemme det nødvendige bassinvolumen for at nedsætte overløb fra pumpestationen til Usserød Å. Beregningerne viser at der er behov for et supplerende bassinvolumen på mellem m 3 for overholdelse af overløbskrav på hhv. 2 og 5 gange om året. Der anbefales at etablere et supplerende bassinvolumen i form af rørbassin, der overholder overløbskrav på enten 2 eller 5 gange om året, da omkostningen for etablering af ny trykledning for større pumpekapacitet vil udgøre en betydelig større anlægsomkostning. repo1.docx Sweco Granskoven 8 DK 26 Glostrup, Denmark Telefon Fax Sweco Danmark A/S Reg. nr Reg. kontor Glostrup Member of the Sweco Group Elham Ramin Miljø- Procesingeniør, Ph.D. Telefon direkte Mobil

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Opdatering af oplandet 3 3 Validering af pumpeydelse 4 4 Målinger 5 5 Datagrundlag 7 6 Kalibrering Kalibreringsmetode Kalibreringsresultater Usikkerheder i modelkalibrering 9 7 LTS resultater 9 8 Forslag om nedsættelse af overløb 11 9 Konklusion 12 1 Referencer 12 REDUKTION AF OVERLØB TIL USSERØD Å KALIBRERING AF ISTERØD OMRÅDET (12) \\sweco.se\dk\cph2\v2\p\projects\34\34417\7_miscellaneous\mike urban\usseroed\rapport\tn_21_kalibrering af isterød området og reducering af

4 1 Indledning I januar 216 udarbejdede Sweco en rapport omkring reduktion af overløb til Usserød Å fra pumpestationen på Sjælsø Vandværk [1]. Beregninger viste at for overholdelse af overløbskrav på henholdsvis 2 eller 5 gange om året, er det nødvendigt at etablere et supplerende bassinvolumen på mellem m 3. Beregningerne blev udført med den hydrauliske model Usserød, som var delvis kalibreret af Rambøll i 214, hvor Brådebæk blev kaliberet. Modeloplandet for Isterød og Høsterkøb blev ikke kalibreret. Ligeledes blev pumpeydelsen estimeret på baggrund af pumpekurver leveret af Xylem (flygt). Som følge heraf er beregningerne i [1] behæftet med en usikkerhed om afløbsmodellens validitet, og Sweco anbefalede, at man fik udført en pumpetest til validering af den reelle pumpeydelse, og at kalibrere modellen for Isterød. Forsyningen havde sideløbende i efteråret 215 iværksat et måleprogram for nærværende pumpestation ved måling af overløbsmængder. Forsyningen har på den baggrund ønsket, en revideret undersøgelse af bassinvolumen på baggrund af en volumenkalibreret model og valideret pumpeydelser. Nærværende notat indeholder reviderede beregninger for volumenkalibreret afløbsmodel og fremlægger revideret løsningsforslag med tilhørende anlægsoverslag. 2(12) REDUKTION AF OVERLØB TIL USSERØD Å KALIBRERING AF ISTERØD OMRÅDET \\sweco.se\dk\cph2\v2\p\projects\34\34417\7_miscellaneous\mike urban\usseroed\rapport\tn_21_kalibrering af isterød området og reducering af

5 2 Opdatering af oplandet Den gældende model indeholdte afstrømningsbidrag for regnvand fra Sjælsø vandværk. Forsyningen Allerød Rudersdal havde en formodning om, at Sjælsø Vandværk har frakoblet regnvand fra fællessystemet. Byggesagsarkivet blev gennemgået for Sjælsø vandværk, men gav ikke entydige svar om afløbsforholdene. Ib Ambrosius driftsleder fra Nordvand oplyste per telefon, at Sjælsø vandværk har frakoblet regnvand fra fællessystem og har et selvstændig udløb til Usserød Å. På den baggrund er modellen opdateret, og afstrømningsbidraget for regnvand fra Sjælsø vandværk til Isterød pumpestation er fjernet. Derfor repræsenterer det samlede delopland for Isterød, som afleder fællesvand til pumpestation P29, ca. 2,52 reducerede ha ud af 9,4 brutto ha. Placering af Isterød pumpestation og tilhørende kalibreringsopland fremgår af Figur 1. Figur 1 Placering af pumpestation og tilhørende kalibreringsopland i Isterød område REDUKTION AF OVERLØB TIL USSERØD Å KALIBRERING AF ISTERØD OMRÅDET (12) \\sweco.se\dk\cph2\v2\p\projects\34\34417\7_miscellaneous\mike urban\usseroed\rapport\tn_21_kalibrering af isterød området og reducering af

6 3 Validering af pumpeydelse Der er blevet foretaget validering af pumpeydelse og dimensioner af pumpestation. Opbygningen af pumpestationen fremgår af Figur 2 fra [2]. Overløbsfunktion består af et Ø2mm rør placeret 174cm over bunden. Figur 2 Opbygning af pumpestation P29 Kote for overløb (18,m DNN, bemærkning K9) er korrigeret i den hydrauliske model til 17,94 m. Pumpesumpens størrelse er bestemt og implementeret i modellen i forhold til Figur 2 som udgør mellem niveau,35 m (anslået kote 16,55 m) og,9 m (kote 17,1 m) 2,2 m 3 på baggrund af opmåling udført af Forsyningen Allerød Rudersdal A/S. Ud fra SRO-data er der foretaget en korrektion af pumpeydelsen for P29. I modellen er det angivet, at P29 yder 3 l/s ved paralleldrift af de to pumper. Start- og stopkote er angivet til 17,1 m og 16,55 m. I Tabel 1 fremgår de beregnede pumpeydelser ud fra SRO-data ved enkeltdrift og paralleldrift. Tabel 1 Pumpeydelse for P29 Pumpe Tømmetid [sek.] Pumpeydelse [l/s] P1 83 2,9 P2 8 2,99 P1+P2 85 2,85 Pumpeydelserne er beregnet som forholdet mellem det volumen, der opsamles mellem niveau,35 m og,9 m i pumpesumpen og rørbassin, og tømmetiden inkl. en estimeret tilløbsmængde i tømmetiden. Pumpeydelsen for P29 sættes til 3, l/s og startkote til 17,1 m svarende til niveau,9 m. 4(12) REDUKTION AF OVERLØB TIL USSERØD Å KALIBRERING AF ISTERØD OMRÅDET \\sweco.se\dk\cph2\v2\p\projects\34\34417\7_miscellaneous\mike urban\usseroed\rapport\tn_21_kalibrering af isterød området og reducering af

7 4 Målinger Der er blevet gennemført overløbsmålinger på Isterød pumpestation mellem juli 215 og frem til d.d. Overløbsmålinger er udført af ekstern leverandør (BlueNorth) i samarbejde med Forsyningen Allerød Rudersdal A/S. Overløbsmålinger er sammenlignet med registeret pumpesumpniveau ud fra SRO-data i Figur 3. Ud fra overløbsmålingerne er der registeret 8 overløb i perioden juli 215 feb Generelt er der fornuftig overensstemmelse mellem data fra BlueNorth og SRO-data. Niveau, cm Målinger Overløbshøjde, cm Overløb, m ,6 1,4 1,2 1,8,6,4,2 Overløbsvolumen, m3 Figur 3 Niveau og overløbsmålinger i Isterød pumpestation (juli 215 feb. 216) Af Figur 4 fremgår sammenstilling af overløb fra udløb nr. UD1 og regn hændelser som tidsmæssigt ligger tæt på registreret overløb. Regnhændelserne er hentet fra DMIs målestation ved Sjælsø renseanlæg. Ved sammenligning af regnhændelser og registreret overløb er det sandsynlig at overløbene er betinget af regnhændelser. Overløbsmængde (registeret), m Regn intensistet (mum/s) Figur 4 sammenstilling af registeret overløb fra UD1(rød) og regnhændelser (blå) 5(12) REDUKTION AF OVERLØB TIL USSERØD Å KALIBRERING AF ISTERØD OMRÅDET \\sweco.se\dk\cph2\v2\p\projects\34\34417\7_miscellaneous\mike urban\usseroed\rapport\tn_21_kalibrering af isterød området og reducering af

8 Registrerede niveau i pumpesump ud fra SRO data er sammenholdt med estimeret pumpeydelse for udvalgte registrerede overløbshændelser. (se Figur 5). Her fremgår pumpestationens karakteristika for håndteringen af spildevand i en tørvejrssituation kontra regn betinget overløbshændelse , 3, 2, 1,, -1, : : : : : : : : : , 3, 2, 1,, -1, : : : : : Pumpeflow, l/s Pumpeflow, l/s : : : : : : : : : : : : Axis Title , 3, 2, 1,, -1, 4, 3, 2, 1,, -1, Pumpeflow, l/s Pumpeflow, l/s , 3, 2, 1,, -1, : : : : : : : : og , 3, 2, 1,, -1, : : : : : : , 3, 2, 1,, -1, : : : : : : Figur 5 Niveau i pumpesump (blå) og strømforbrug for pumper (orange) begge ud fra SRO-data. Pumpeflow, l/s Pumpeflow, l/s Pumpeflow, l/s 6(12) REDUKTION AF OVERLØB TIL USSERØD Å KALIBRERING AF ISTERØD OMRÅDET \\sweco.se\dk\cph2\v2\p\projects\34\34417\7_miscellaneous\mike urban\usseroed\rapport\tn_21_kalibrering af isterød området og reducering af

9 5 Datagrundlag Beregningerne udføres på opdateret Mike Urban-model for Usserød af januar 216 [1], hvor rørbassin, ledninger og brønde er opdateret med koter, dimensioner med seneste DANDAS-database (oktober 215). Modellen er delvis kalibreret iht. rapporten Reduktion af overløb til Usserød Å udarbejdet af Sweco [1]. 6 Kalibrering 6.1 Kalibreringsmetode Kalibreringen er foretaget ved at sammenholde nedbørsmængder ved DMI regnmåler med tilhørende afstrømningsmængder til pumpestation. Den hydrologiske reduktionsfaktor, der er en parameter i overflademodel A (tid-areal) anvendt i Mike Urban, anvendes som kalibreringsparameter. Den hydrologiske reduktionsfaktor angiver den del af det befæstede areal, der bidrager med regn til afløbssystemet. Tørvejsflow betemmes på baggrund af niveauændringer i pumpesump ud fra SRO data i en tørvejsperiode. Der eksisterer en lineær sammenhæng mellem regndybde og afstrømmet regnvolumen i afløbssystemet. Den rette linjes hældning repræsenterer den hydrologiske reduktionsfaktor, mens skæringen med x-aksen repræsenterer initialtabet. Denne lineære sammenhæng er fundet ud fra de 7 største regn i måleperioden hvor overløbshændelsen var størst. Den lineære sammenhæng fremgår af Figur 6 sammen med en linje med hældning 1, der svarer til 1 % afstrømning fra det befæstede opland y =.281x R² =.6389 Målt volumen [mm] % Befæstelsesgrad Målinger med regnhændelse Linear (Målinger med regnhændelse) Regndybde [mm] Figur 6 Lineær sammenhæng mellem (mm) regndybde på x-aksen og afstrømmet volumen (mm) på y-aksen for Isterød opland. REDUKTION AF OVERLØB TIL USSERØD Å KALIBRERING AF ISTERØD OMRÅDET (12) \\sweco.se\dk\cph2\v2\p\projects\34\34417\7_miscellaneous\mike urban\usseroed\rapport\tn_21_kalibrering af isterød området og reducering af

10 I Tabel 2 fremgår de beregnede parametre til kalibreringen af den hydrauliske model. Den hydrologiske reduktionsfaktor på,2 indikerer, at det befæstede areal i oplandet er overestimeret i den oprindelige model. Tabel 2 Parametre til kalibrering af hydraulisk model for Isterød Flowmåler/opland Hydrologisk reduktionsfaktor Initialtab (mm) UD1/Usserød, Kalibreringsresultater På Figur 7 fremgår sammenligning mellem målt og modellerede overløbsmængde med kalibreret model for en række udvalgte regnhændelser. Der er flere regnhændelser, hvor den modellerede overløbsmængde er højere end den målte overløbsmængde. Tilsvarende er der dog også hændelser, hvor det modsatte er tilfældet. Dette kan tilskrives forhold, der ikke kan tages højde for ved kalibreringen, herunder jordens vandmætning og grundvandsindsivning og den heraf varierende afstrømning fra oplandsarealet samt sæsonafhængige påvirkninger. 4 Overløbsmængde, m Målt, m3 Modelleret, m : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Figur 7 sammenligning mellem målt og modelleret overløbsmængde med kalibreret model Tabel 3 viser sammenligning mellem målt og beregnet overløbsmængde af den volumenkaliberede model i den periode modellen er kalibreret. Tabel 3 Modelleret og målt overløbsmængde 8(12) Starttidspunkt Stoptidspunkt Målt [m 3 ] Beregnet [m 3 ] : : 2,8 8, : : 7,4 7, : :,6 5, : : 15,2 28, : : 4,1 3, : : 5,4, : : 1,2 7,8 I alt 45,7 58,9 REDUKTION AF OVERLØB TIL USSERØD Å KALIBRERING AF ISTERØD OMRÅDET \\sweco.se\dk\cph2\v2\p\projects\34\34417\7_miscellaneous\mike urban\usseroed\rapport\tn_21_kalibrering af isterød området og reducering af

11 I gennemsnit er afvigelserne mellem beregnet overløbsvandføring og målt overløbsvandføring acceptable. Fordelen ved at kalibrere ud fra flere regnhændelser frem for kun enkelte er, at modellen gennemsnitligt leverer bedre resultater. Dette skyldes som beskrevet, at den hydrologiske reduktionsfaktor er variabel over året, eksempelvis øges den ved koblede regnhændelser. 6.3 Usikkerheder i modelkalibrering Det skal bemærkes, at geometrien af pumpesumpen i modellen er baseret på tilgængelige tegninger fra [2] og der kan være usikkerhed i forbindelse med opmålingen af rørbassin og pumpesump udført af Forsyningen Allerød Rudersdal, som kan påvirke model resultaterne f.eks. den estimerede pumpeydelse. Der er også usikkerheder på kvaliteten af de overløbsmålinger, som anvendes for modelkalibrering. Der er ikke nogen oplysninger omkring overløbsplacering (afstand fra overløbskant). Der er ca. 3 minutter forsinkelse i BlueNorths overløbstidsserie i forhold til tidsserie for pumpesumpsniveau ud fra SRO data. Placering af måler tæt på overløbskote, kan påvirke målinger på grund af turbulens, der aftager længerer væk fra overløbskanten. 7 LTS resultater Der er udført en langtidssimulering (LTS beregninger) med den kalibrerede model for at bestemme den årlige gennemsnitlige overløbsmængde og overløbshyppighed. Der anvendes 3 års historiske regn fra Vedbæk renseanlæg (SVK regnmåler 5625) i periode mellem , da nærmeste SVK regnmåler-station på Sjælsø renseanlæg kun har regn data fra 26. Der anvendes en modelsikkerhedsfaktor på 1,1 for kalibreret model baseret på Rudersdal Spildevandsplan. For at reducere mængden af inddata og derved beregningstiden, er der kun anvendt regnhændelser med en varighed på over 1 minutter og minimum intensitet på,2 µm/s. LTS beregningerne tager ikke hensyn til koblede regn. Erfaringsmæssigt skal bassinvolumen øges med 2 % for at tage hensyn til de koblede regn, dette vil medføre følgende bassinvolumen for overløb 2 eller 5 gange om året: Tabel 4 Nødvendige bassinvolumen for overløb 2 og 5 gange om året jf. LTS resultater Krav til overløb Beregnet suppl. Bassinvolumen Samlet bassinvolumen (inkl. eks. rørbassin) 2 gange om året 57 m 3 69 m 3 5 gange om året 23 m 3 35 m 3 REDUKTION AF OVERLØB TIL USSERØD Å KALIBRERING AF ISTERØD OMRÅDET (12) \\sweco.se\dk\cph2\v2\p\projects\34\34417\7_miscellaneous\mike urban\usseroed\rapport\tn_21_kalibrering af isterød området og reducering af

12 Figur 8 og 9 viser hhv. de årlige overløbsmængder og overløbsantal over de sidste 3 år baseret på LTS beregninger for eksisterende forhold (STATUS, rød), med 23 m 3 ekstravolumen for at have 5 gange overløb om året (gul) og med 57 m 3 ekstravolumen for at have 2 gange overløb om året (blå). Som det fremgår er der en stigende tendens for større overløbsmængder henover årerne. 12 Overløbsmængde om året Overløbsmængde (m3) STATUS 5 gange om året 2 gange om året Figur 8 Beregnet årligt overløbsmængde fra LTS beregninger med 3 år historisk regn for eksisterende forhold (STATUS, rød)), med ekstravolumen for at have 5 gang om året overløb (gul) og 2 gange om året (blå) Antal overløb om året Antal overløb om året STATUS 5 gange om året 2 gange om året Figur 9 Beregnet årligt overløbsantal fra LTS beregninger med 3 år historisk regn for eksisterende forhold (STATUS, rød)), med ekstravolumen for at have 5 gang om året overløb (gul) og 2 gange om året (blå) 1(12) REDUKTION AF OVERLØB TIL USSERØD Å KALIBRERING AF ISTERØD OMRÅDET \\sweco.se\dk\cph2\v2\p\projects\34\34417\7_miscellaneous\mike urban\usseroed\rapport\tn_21_kalibrering af isterød området og reducering af

13 8 Forslag om nedsættelse af overløb For at øge kapaciteten på det eksisterende rørbassin samt overholde overløbskravet om maksimalt 2 eller 5 gange overløb om året, foreslås løsning med udvidelse af eksisterende rørbassin. Det vurderes ikke økonomisk fordelagtigt at opdimensionere eksisterende trykledning i forhold til meromkostningen på anlægsudgiften. For at kunne overholde overløbskravet om maksimal 5 overløb om året, foreslås at det eksisterende rørbassinet forlænget 7 meter og suppleres med et parallel Ø12 mm rørbassin på 16 meter (se Figur 1 A). For at kunne overholde overløbskravet om maks. 2 overløb om året, foreslås at det eksisterende rørbassinet forlænget 12 m og suppleres med to parallelle Ø12 mm rørbassiner på 21 meter (se Figur 1 B). I begge løsninger anvendes det eksisterende rørbassin i den daglige drift. Det etableres et overløbsbygværk ved tilløbet til det forlængerede rørbassin(er). Det skal sikres i senere projektering at tilløbskapaciteten til det supplerende rørbassin(er) er tilstrækkelig, i forhold til stuvningshastigheden i pumpesumpen, således der ikke sker overløb i fra pumpestationen. Figur 1 Forslag om opbygning af ekstra volumen for nedsættelse af overløb til Usserød Å til 5 gange om året (A) og 2 gange om året (B) Der er udarbejdet to overordnede anlægsoverslag for henholdsvis overholdelse af overløbskrav på 2 eller 5 gange om året i Tabel 3. Forudsætninger for estimering er beskrevet tidligere i [1]. Tabel 5 Anlægsoverslag for rørbassiner Maks. antal overløb Estimeret anlægsomkostning priser ekskl. moms 2 gange om året Kr. 1.1.,- 5 gange om året Kr. 6.,- REDUKTION AF OVERLØB TIL USSERØD Å KALIBRERING AF ISTERØD OMRÅDET (12) \\sweco.se\dk\cph2\v2\p\projects\34\34417\7_miscellaneous\mike urban\usseroed\rapport\tn_21_kalibrering af isterød området og reducering af

14 9 Konklusion Mike Urban modellen for Usserød er volumenkalibreret for Isterød-området baseret på overløbsmålinger, som var gennemført på Isterød pumpestation mellem juli 215 og feb. 216 samt foretaget evaluering af pumpeydelse baseret på SRO-data. På baggrund er der udført LTS beregninger ved hjælp af den kalibrerede model til at bestemme det nødvendige bassinvolumen for at nedsætte overløb fra pumpestationen til Usserød Å. Beregningerne viser at der er behov for et supplerende bassinvolumen på mellem m 3 for overholdelse af overløbskrav på hhv. 2 og 5 gange om året. Der anbefales at etablere et supplerende bassinvolumen i form af rørbassin, der overholder overløbskrav på enten 2 eller 5 gange om året, da omkostningen for etablering af ny trykledning for større pumpekapacitet vil udgøre en betydelig større anlægsomkostning. 1 Referencer [1] Sweco A/S, 4. januar 216, Reduktion af overløb til Usserød Å. Rapport [2] Projekt Trykledning ved Isterød-Næbbegård, Tegnings nr. 1.4, 13. oktober 1992, COWI 12(12) REDUKTION AF OVERLØB TIL USSERØD Å KALIBRERING AF ISTERØD OMRÅDET \\sweco.se\dk\cph2\v2\p\projects\34\34417\7_miscellaneous\mike urban\usseroed\rapport\tn_21_kalibrering af isterød området og reducering af

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19.

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. november 2009 23-11-2009 Dias nr. 1 Hvem er jeg? Mads Uggerby - uddannelse

Læs mere

Bilag 3: Favrskov Kommune Valg af regn i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune, Valg af regn i Favrskov Kommune Oktober 2008 1/26

Bilag 3: Favrskov Kommune Valg af regn i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune, Valg af regn i Favrskov Kommune Oktober 2008 1/26 Bilag 3: Favrskov Kommune Valg af regn i Favrskov Kommune 1/26 Rekvirent Favrskov Kommune Teknik og Miljø Torvegade 7 845 Hammel Lone Bejder Telefon 89 64 53 6 E-mail lb@favrskov.dk Rådgiver Orbicon A/S

Læs mere

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn HYDRAULISK NOTAT Dato: 20. marts 2015 Udarbejdet af: Aske Kristensen Kvalitetssikring: Kim Skals/LAKN Modtager: Frederikshavn Forsyning (LAKN) Side: 1 af 10 Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet

Læs mere

Spildevandsplan. Svendborg Kommune VALG AF REGN I SVENDBORG KOMMUNE. Svendborg Kommune att. Birgitte Varming Svendborgvej Vester Skerninge

Spildevandsplan. Svendborg Kommune VALG AF REGN I SVENDBORG KOMMUNE. Svendborg Kommune att. Birgitte Varming Svendborgvej Vester Skerninge Svendborg Kommune Spildevandsplan VALG AF REGN I SVENDBORG KOMMUNE Rekvirent Rådgiver Svendborg Kommune att. Birgitte Varming Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Orbicon A/S Rolundvej 23 5260 Odense

Læs mere

Kerteminde Forsyning har bedt Rambøll om at undersøge hvilken regnmåler forsyningen skal bruge fremadrettet til dimensionering af deres kloaksystem.

Kerteminde Forsyning har bedt Rambøll om at undersøge hvilken regnmåler forsyningen skal bruge fremadrettet til dimensionering af deres kloaksystem. NOTAT Projekt Valg af regnmåler og sikkerhedsfaktorer til beregninger på afløbssystemer Kunde Kerteminde Forsyning Notat nr. 1 Dato 04-06-2012 Til Fra Kopi til Kerteminde Forsyning Agnethe N. Pedersen,

Læs mere

Den ønskede løsning er scenarie 1. Der bedes derfor ses bort fra øvrige løsninger beskrevet i dette notat.

Den ønskede løsning er scenarie 1. Der bedes derfor ses bort fra øvrige løsninger beskrevet i dette notat. NOTAT Projekt Floodingberegninger til afhjælpning af oversvømmelser ved Gentofterenden Kunde Nordvand Notat nr. 2 Dato 13-06-2013 Til Fra Annette Kolte-Olsen, Nordvand Andreas Henriques, Rambøll Den ønskede

Læs mere

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam Stampedam Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam UDFØRT AF ENVICLEAN/NHJ 29-05-2012 Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ballerup Forsyning. Måløvhøj

Ballerup Forsyning. Måløvhøj 1/04 2014 Udarbejdet af: Kontrolleret af: ANO CRJ Udgave/dato: [0] Ordrenummer: [xxxx] Krüger A/S ISO 9001 CERTIFIED www.kruger.dk Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg T +45 3969 0222 Indkildevej 6C DK-9210

Læs mere

Teknisk notat. Hillerød Forsyning Vurdering af regnserier. : Camilla Hagbarth og Alvaro Fonseca. Vedlagt : Kopi til : 1 INDLEDNING

Teknisk notat. Hillerød Forsyning Vurdering af regnserier. : Camilla Hagbarth og Alvaro Fonseca. Vedlagt : Kopi til : 1 INDLEDNING Teknisk notat Granskoven 8 6 Danmark T +45 448 66 F www.grontmij.dk CVR-nr. 485 Forsyning Vurdering af regnserier. februar Projekt:.747.5 Udarbejdet Kontrolleret : Camilla Hagbarth og Alvaro Fonseca :

Læs mere

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen.

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Byåen - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen og Vivi

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Dimensionering af regn- og spildevandsledninger og bassiner 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger

Læs mere

Sønderborg Forsyning. Retningslinjer til dimensionering af afløbssystemer der skal fungere under regn i Sønderborg Kommune.

Sønderborg Forsyning. Retningslinjer til dimensionering af afløbssystemer der skal fungere under regn i Sønderborg Kommune. Sønderborg Forsyning Retningslinjer til dimensionering af afløbssystemer der skal fungere under regn i Sønderborg Kommune Revision 1-2015 Udgivelsesdato den 11.09.2015 1 FUNKTIONSPRAKSIS Sønderborg Forsyning

Læs mere

REGNINPUT HVAD KAN VI REGNE MED?

REGNINPUT HVAD KAN VI REGNE MED? REGNINPUT HVAD KAN VI REGNE MED? EVA TEMAMØDE 21. MAJ 2015, NYBORG: DET URBANE VANDKREDSLØB SØREN THORNDAHL, AALBORG UNIVERSITET Indhold Dimensionering af regnvandsledninger Niveau 1 jf. SVK Skrift 27

Læs mere

Beregningsforudsætninger spildevand Der regnes med belastninger, som angivet i Tabel,2 og 3 afhængig af områdernes planlagte Anvendelse

Beregningsforudsætninger spildevand Der regnes med belastninger, som angivet i Tabel,2 og 3 afhængig af områdernes planlagte Anvendelse Beregningsforudsætninger Her beskrives hvilke beregningsforudsætninger NK-Spildevand A/S anvender ved dimensionering af nye kloakanlæg eller renovering af eksisterende anlæg. NK-Spildevand A/S vil løbende

Læs mere

Funktionspraksis. Vejledning til dimensionering af afløbssystemer i Odsherred Kommune. Bilag 12. Udgivelsesdato : 19. juli 2013 Projekt : 13.4122.

Funktionspraksis. Vejledning til dimensionering af afløbssystemer i Odsherred Kommune. Bilag 12. Udgivelsesdato : 19. juli 2013 Projekt : 13.4122. Vejledning til dimensionering af afløbssystemer i Odsherred Kommune. Udgivelsesdato : 19. juli 2013 Projekt : 13.4122.00 Udarbejdet : Marianne Halkjær Kontrolleret : Stefan Sommer og Ole Heick Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rudersdal Kommune. Vor sag nr Rev. af Teknik og Miljø /INV /INV

Rudersdal Kommune. Vor sag nr Rev. af Teknik og Miljø /INV /INV Rudersdal Kommune Tillæg til Rudersdal Kommunes spildevandsplan vedrørende afledning af regnvand fra delområder ved Linde Alle, Byageren m. fl. omfattet af lokalplan 165, 204 og 205. Vor sag nr. 08.346.3

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 1. Indhold. Funktionspraksis og serviceniveau. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 1. Indhold. Funktionspraksis og serviceniveau. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 1 Funktionspraksis og serviceniveau Indhold 1 Indledning... 2 2 Funktionspraksis og designkriterier... 2 3 Serviceniveau... 2 4 Sikkerhedstillæg...

Læs mere

Usserød Renseanlæg Hørsholm Kommune Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm

Usserød Renseanlæg Hørsholm Kommune Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Å-MÅL PROGRAMMET - Eksisterende forhold - Forslag til opgradering og etablering af nye målestationer - Dataformidling og modellering Maj - 2008 NHJ_05/05-2008 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

NOTAT. 1. Besvarelse af spørgsmål fra MC Århus vedr. bassinkapacitet. 2. Overfladevand fra området ved de nye tanke

NOTAT. 1. Besvarelse af spørgsmål fra MC Århus vedr. bassinkapacitet. 2. Overfladevand fra området ved de nye tanke NOTAT Projekt Ala Foods Arinco: Indvejning Kunde Arla Foods Arinco Notat nr. 02-REVIDERET Dato 31-05-2013 Til Arinco: Anne Sønderbæk Fra Michael Jørgensen Kopi til Arla Foods: Helle Nielsen Nærværende

Læs mere

MODELLERING AF HARRESTRUP Å Grønne løsninger i København. Jørn Torp Pedersen MODELLER AF VAND I BYER IDA seminar 28.

MODELLERING AF HARRESTRUP Å Grønne løsninger i København. Jørn Torp Pedersen MODELLER AF VAND I BYER IDA seminar 28. MODELLER AF VAND I BYER IDA seminar 28. sept 2016 MODELLERING AF HARRESTRUP Å Grønne løsninger i København Jørn Torp Pedersen jtpe@orbicon.dk Anne Steensen Blicher, Heidi Taylor, Michael Juul Lønborg,

Læs mere

Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af vand fra Gudenåen på Haslund Ø

Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af vand fra Gudenåen på Haslund Ø NOTAT Projekt Haslund Enge Projektnummer 1391200163 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Randers Kommune, Natur & Landbrug Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Retningslinier for etablering af spare- og forsinkelsesbassiner på erhvervsgrunde

Retningslinier for etablering af spare- og forsinkelsesbassiner på erhvervsgrunde Retningslinier for etablering af spare- og forsinkelsesbassiner på erhvervsgrunde Udgave: 01.03.2007 Revision: 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning og baggrund... 3 1.1 Generelt...

Læs mere

Titel: Datateknisk anvisning for Regnbetingede udløb

Titel: Datateknisk anvisning for Regnbetingede udløb Titel: Datateknisk anvisning for Regnbetingede udløb Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: FDC Punktkilder: BSKOV TA henvisninger TA. nr.: Version: Oprettet: DP01-2 1.1 Gyldig fra: 01.01.2012 Sider:

Læs mere

Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Optagelse af Brønsholmdalgrøften som spildevandsteknisk anlæg August 2014 Billede indsættes i stedet for denne tekstboks Størrelsen på billedet

Læs mere

Konsekvenserne af grundvandsindsivning til afløbssystemet nu og i fremtiden

Konsekvenserne af grundvandsindsivning til afløbssystemet nu og i fremtiden Konsekvenserne af grundvandsindsivning til afløbssystemet nu og i fremtiden En analyse af, hvilke konsekvenser utætte kloakledninger har på spildevandsmængden og grundvandsspejlet i området nord for Frederikshavn,

Læs mere

Anlægsøkonomi og taksteffekt af Kapacitetsplan 2016

Anlægsøkonomi og taksteffekt af Kapacitetsplan 2016 Harrestrup Å Kapacitet, Fase 3 Anlægsøkonomi og taksteffekt af Kapacitetsplan 2016 Rekvirent Rådgiver Harrestrup Å - Kapacitetsprojektet v/ HOFOR A/S CVR-NR. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København

Læs mere

Appendix 1: Langtidssimulering i Mike Urban

Appendix 1: Langtidssimulering i Mike Urban En introduktion til LTS-beregninger Udarbejdet i forbindelse med afgangsprojektet Regnvandshåndtering i Kjellerup Anne Mikkelsen, 11705 Rikke Svenningsen, 11255 Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Titelblad

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Bilag 5: Beregning af afledte flow til kloaksystemet

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Bilag 5: Beregning af afledte flow til kloaksystemet Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 Bilag 5: Beregning af afledte flow til kloaksystemet 1 BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER I bilaget gennemgås de dimensioneringsforudsætninger for kloakering

Læs mere

Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning

Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning A/S Klimatilpasning og LAR i oplandet til Stationsforpladsen Projektbeskrivelse for Fynsgade med sidegader samt P- pladsen ved Stationsforpladsen December 2015 Udarbejdet

Læs mere

Flowmåling i afløbssystemet

Flowmåling i afløbssystemet Flowmåling i afløbssystemet v. Lene Bassø, Hvorfor flowmåle? Vil vil acceptere dette? Har det ændret sig? 60 40 Afvigelse i % set i forhold til gennemsnitlig årlig mm nedbør fra 1980-2006 20 0-20 1980

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Håndtering af regnvand i byens overflade AGENDA. Eksempel fra Aalborg Godsbaneareal ATV 26/4 2012. Jan Scheel NIRAS

Håndtering af regnvand i byens overflade AGENDA. Eksempel fra Aalborg Godsbaneareal ATV 26/4 2012. Jan Scheel NIRAS Håndtering af regnvand i byens overflade AGENDA Eksempel fra Aalborg Godsbaneareal Presentation of participants Presentation of NIRAS NIRAS Development Assistance Activities NIRAS International Infrastructure

Læs mere

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Kunde Rådgiver Viborg Kommune Orbicon A/S Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg 8800 Viborg Tlf. 87 28 11 00 Tlf. 87 25 25 25 Email mail@orbicon.dk Email tekniskforvaltning@viborg.dk

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R.

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak via rørbassin til

Læs mere

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG Hørsholm Kommune Maj 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521 Dokument

Læs mere

Separatkloakerede områder er vist med blåt og fælleskloakerede områder med grønt.

Separatkloakerede områder er vist med blåt og fælleskloakerede områder med grønt. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Tevandsbækken - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen

Læs mere

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner Bilag 1 Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner i Furesø Kommune 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt

Læs mere

Greve Solrød Forsyning

Greve Solrød Forsyning Greve Solrød Forsyning Redegørelse for øget udledning til Skelbækken December 2015 Udarbejdet til: Greve Solrød Forsyning og Solrød Kommune Udarbejdet af: EnviDan A/S Thomas Rolf Jensen og Søren Højmark

Læs mere

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING Notat ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi REVISION A 17. april 2015 Projekt nr. 220946 Dokument nr. 1215412340 Version 4 Udarbejdet af JHKR Kontrolleret af LLKR Godkendt af DPI 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej.

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej. Silkeborg Kommune Resendalvej - Skitseprojekt Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndtering af regnvand i Nye

Håndtering af regnvand i Nye Resume: Håndtering af regnvand i Nye Grønne tage og bassiner Jasper H. Jensen (jhje08@student.aau.dk) & Carina H. B. Winther (cwinth08@student.aau.dk) I projektet fokuseres der på, hvordan lokal afledning

Læs mere

: 6 stk. Mike FLOOD oversvømmelseskort for Grenaa, samt bilag

: 6 stk. Mike FLOOD oversvømmelseskort for Grenaa, samt bilag Teknisk notat Kystvej 26 8500 Grenaa Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 AquaDjurs - Udarbejdelse af oversvømmelseskort Grenaa 23. oktober 2013 Projekt: 30.8300.50

Læs mere

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand FORSLAG TIL REGULERINGSPROJEKT, HOVEDKANALEN, TAARUP INDDÆMMEDE STRAND Rekvirent Rådgiver Kerteminde Kommune att. Jacob Hansen Rye Hans Schacks

Læs mere

Bilag 1B: Beskrivelse af overløbsbygværkets udformning samt placeringen af hydrauliske sensorer på Viby renseanlæg

Bilag 1B: Beskrivelse af overløbsbygværkets udformning samt placeringen af hydrauliske sensorer på Viby renseanlæg Bilag 1B: Beskrivelse af overløbsbygværkets udformning samt placeringen af hydrauliske sensorer på Viby renseanlæg Viby renseanlæg modtager spildevand (og regnvand) fra et opland på ca. 1450 ha, hvoraf

Læs mere

Skrift 27, Funktionspraksis af afløbssystemer

Skrift 27, Funktionspraksis af afløbssystemer Nordfyns Kommune Spildevandsplan Skrift 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Rådgiver Orbicon A/S Munkehatten 9 5220 Odense SØ Telefon 6315 5313 Telefax 6615 4899 Email bda@orbicon.dk REV.

Læs mere

Medfinansiering Gl. Lyngevej

Medfinansiering Gl. Lyngevej Forsyningen Allerød Rudersdal Medfinansiering Gl. Lyngevej GENNEMGANG AF BEREGNINGER Rekvirent Forsyningen Allerød Rudersdal Skovlytoften 27 2840 Holte Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde

Læs mere

DIGE VED USSERØD Å. Fredensborg Kommune. 9. maj 2011. Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af. D: 48105790 M: 24200103 E: jbg@niras.

DIGE VED USSERØD Å. Fredensborg Kommune. 9. maj 2011. Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af. D: 48105790 M: 24200103 E: jbg@niras. Fredensborg Kommune 9. maj 2011 Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af DIGE VED USSERØD Å NIRAS A/S Sortemosevej 2 3450 Allerød CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I T: 4810 4200 F: 4810 4300 E:

Læs mere

Faktablad om dimensionering af større infiltrationsbassiner

Faktablad om dimensionering af større infiltrationsbassiner Aalborg Universitet, 2012 Faktablad om dimensionering af større infiltrationsbassiner Formålet med faktabladet er at give en kort vejledning om hvordan infiltrationsbassiner dimensioneres. Faktabladet

Læs mere

Målrettet sporing af uvedkommende vand - det betaler sig. Dorte Juul Sørensen, NIRAS

Målrettet sporing af uvedkommende vand - det betaler sig. Dorte Juul Sørensen, NIRAS Målrettet sporing af uvedkommende vand - det betaler sig Dorte Juul Sørensen, NIRAS Målrettet sporing af uvedkommende vand - det betaler sig Hvad mener jeg med uvedkommende vand? Hvorfor skal vi interessere

Læs mere

I det følgende præsenteres forslag til separeringsprojekter til kommende spildevandsplansperiode, , i Faxe Kommune.

I det følgende præsenteres forslag til separeringsprojekter til kommende spildevandsplansperiode, , i Faxe Kommune. Teknisk notat til Faxe Kommune Sendt per e-mail den 21.9.2016 Til Poul Jensen og Jacob Hald, Faxe Kommune. Fra Faxe Forsyning. Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev

Læs mere

HVORFOR PERMEABLE BELÆGNINGER LEVETID OG DIMENSIONERING AF PERMEABLE BEFÆSTELSER

HVORFOR PERMEABLE BELÆGNINGER LEVETID OG DIMENSIONERING AF PERMEABLE BEFÆSTELSER HVORFOR PERMEABLE BELÆGNINGER FORMÅL / FORDELE Vandplaner udledning 0,5-3 l/s ha Aflastning - Recipient Aflastning - Rensningsanlæg Reducere opstuvning Belægning vandret - muligt ANLÆGSBESKRIVELSE Principiel

Læs mere

Ansøgning om nedsivning af vejvand

Ansøgning om nedsivning af vejvand Rebild Kommune Ansøgning om nedsivning af Rekvirent Anders Rye-Andersen Hobrovej 160 9530 Støvring Rådgiver Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Udgivet 28-04-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Placering og

Læs mere

Bilag 4: Favrskov Kommune Skrift 27 - Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Bilag 4: Favrskov Kommune Skrift 27 - Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Bilag 4: Favrskov Kommune Skrift 27 - Funktionspraksis for afløbssystemer 1/1 Rekvirent Favrskov Kommune Teknik og Miljø Torvegade 7 8450 Hammel Lone Bejder Telefon 89 64 53 06 E-mail lb@favrskov.dk Rådgiver

Læs mere

Performance benchmarking

Performance benchmarking Formål I vandsektorloven er indført i krav om, som vil blive et krav fra foråret 2018 med data for 2017. Det er Naturstyrelsen, der har ansvaret for indhentning af data og præsentation af resultatet. Det

Læs mere

GRØNNE TAGES HYDROLOGI MEKANISMER OG BEGREBER.

GRØNNE TAGES HYDROLOGI MEKANISMER OG BEGREBER. GRØNNE TAGES HYDROLOGI MEKANISMER OG BEGREBER. M I C H A E L R. RASMUSSEN I N S T I T U T F O R B Y G G E R I O G A N L Æ G Michael R. Rasmussen, Institut for Byggeri og Anlæg, AAU Hanne Kjær Jørgensen,

Læs mere

Klimatilpasning i Herlev - Små tiltag med stor effekt. v. Gustav Mathiasen

Klimatilpasning i Herlev - Små tiltag med stor effekt. v. Gustav Mathiasen Klimatilpasning i Herlev - Små tiltag med stor effekt v. Gustav Mathiasen 12-06-2013 Klimatilpasning i Herlev Gennemførte projekter Magasinering af regnvand Åbent jordbassin nær beboelsesområde Terrænregulering

Læs mere

Valg af regn i Silkeborg

Valg af regn i Silkeborg Valg af regn i Silkeborg Rev. 5, september 2010 Rekvirent Silkeborg Forsyning Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Jan Pedersen Telefon 89 70 59 71 E-mail jp@silkeborgforsyning.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls

Læs mere

brug af in-situ sensorer i afløbssystemet

brug af in-situ sensorer i afløbssystemet URBANWATER Weather Radar Applications Forbedring af regnestimatet fra vejrradarer ved brug af in-situ sensorer i afløbssystemet Malte Ahm - ma@civil.aau.dk Præsentation til EVA temadag 13. marts 2013 EVA

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Hjørring Kommune Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere ndal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Tillæg 2 af 2016 Optagelse af vandløb

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Spildevandsplan 2012-2016

Frederikshavn Kommune - Spildevandsplan 2012-2016 BILAG A: Skemaforklaring Side 1 A. SKEMAFORKLARING A.1 KLOAKOPLANDE Hovedoplande Frederikshavn Kommune er inddelt i 11 hovedoplande svarende til hvilket renseanlæg, der afledes til: Hovedopland 1 Brønden

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra rørbassin ved Kornerup Landevej 29 i Kornerup til Langvad Å

Tilladelse til udledning af overfladevand fra rørbassin ved Kornerup Landevej 29 i Kornerup til Langvad Å Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Dato: 30. april 2014

Læs mere

STITUNNEL RIBE INDHOLD. 1 Indledning og formål. 2 Datagrundlag. 1 Indledning og formål 1. 2 Datagrundlag 1

STITUNNEL RIBE INDHOLD. 1 Indledning og formål. 2 Datagrundlag. 1 Indledning og formål 1. 2 Datagrundlag 1 VEJDIREKTORATET STITUNNEL RIBE TOLKNING AF PRØVEPUMPNING OG FORSLAG TIL GRUNDVANDSSÆNKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

Rensning af tyndt spildevand lokalt ved Mathias Nørlem, projektleder, Krüger A/S. Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid

Rensning af tyndt spildevand lokalt ved Mathias Nørlem, projektleder, Krüger A/S. Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Rensning af tyndt spildevand lokalt ved Mathias Nørlem, projektleder, Krüger A/S Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Tid til planlægning o Forsyningerne er i rivende udvikling og har haft mange udfordringer

Læs mere

Bilag 7 Afløbskoefficient

Bilag 7 Afløbskoefficient Bilag 7 Afløbskoefficient Oversigt over afløbskoefficienter og kendelser fra landvæsenskommissionen Indledning I denne spildevandsplan indføres der krav til den maksimale afledning af regnvand fra en ejendom

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

AFSKÆRING AF THORSAGER TIL MØRKE RENSEANLÆG. Ansøgning om udledningstilladelse for regnbetingede udledninger til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk

AFSKÆRING AF THORSAGER TIL MØRKE RENSEANLÆG. Ansøgning om udledningstilladelse for regnbetingede udledninger til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk AFSKÆRING AF THORSAGER TIL MØRKE RENSEANLÆG Ansøgning om udledningstilladelse for regnbetingede udledninger til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk Regnbetingede udledningsnumre: GOV1, GOV2, TH1U, TH3U og

Læs mere

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI.

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI. Esbjerg Kommune Vandløb Park, Natur & Vandløb Frodesgade 30 6700 Esbjerg Sag nr.: 114745 Dato: 21. august 2012 E-mail: ojp@j-k-as.dk Tlf.nr. 7676 7332

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen Teori Klimatilpasning til fremtidens regnmængder På grund af klimaforandringer oplever vi i Danmark stigende temperaturer og øgede regnmængder. Den stigende regnmængde, og det faktum at der udbygges af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

NOTAT. 1. Risiko for oversvømmelse fra Sydkanalen

NOTAT. 1. Risiko for oversvømmelse fra Sydkanalen NOTAT Projekt Vådområde Enge ved Sidinge Fjord Kunde Naturstyrelsen Vestsjælland Notat nr. 02 Dato 2016-10-10 Til Fra Kopi til Olaf Gudmann Christiani Henrik Mørup-Petersen PML 1. Risiko for oversvømmelse

Læs mere

Bilag 2. Forklaring til skemaerne for: - Oplande. - Udløb. - Renseanlæg

Bilag 2. Forklaring til skemaerne for: - Oplande. - Udløb. - Renseanlæg Bilag 2 Forklaring til skemaerne for: - Oplande - Udløb - Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Holbæk Kommune HOLBÆK KOMMUNE, KLIMATILPASNINGSPLAN 2013 Dokumentation for de hydrauliske beregninger til grund for oversvømmelseskortet

Holbæk Kommune HOLBÆK KOMMUNE, KLIMATILPASNINGSPLAN 2013 Dokumentation for de hydrauliske beregninger til grund for oversvømmelseskortet Notat Holbæk Kommune HOLBÆK KOMMUNE, KLIMATILPASNINGSPLAN 2013 Dokumentation for de hydrauliske beregninger til grund for oversvømmelseskortet 26. juni 2013 Projekt nr. 210391 Dokument nr. 127747920 Version

Læs mere

Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand

Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand Bo Christensen 1 12 MAJ 2016 Disposition: 1 Udfordringerne 2 Løsningsmuligheder i de 3 områder 3 December 2015-hændelsen 4 Økonomi 5 Spørgsmål 2 Problem 1: Stigende

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2008-2011 Tillæg nr. 1 til gl. Gedveds Spildevandsplan Servicemål, sikkerhedsfaktor og bassiner TEKNIK OG MILJØ 1 Indledning For at forebygge klimaændringernes påvirkning på det kommunale

Læs mere

Afgangsprojekt 2011 Indiran Sivabala Forord Side 1 af 41

Afgangsprojekt 2011 Indiran Sivabala Forord Side 1 af 41 Forord Side 1 af 41 Titel: Separatkolakering af afløbssystemet i Dømmestrup Projektperiode: 1. november 2010 19. januar 2011 Projektudarbejdelse: Synopsis: De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Måling af turbulent strømning

Måling af turbulent strømning Måling af turbulent strømning Formål Formålet med at måle hastighedsprofiler og fluktuationer i en turbulent strømning er at opnå et tilstrækkeligt kalibreringsgrundlag til modellering af turbulent strømning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Ordforklaring Bilag 1

Ordforklaring Bilag 1 Ordforklaring Af hensyn til entydig forståelse af de anvendte fagtermer er der herunder anført en liste med de mest anvendte fagudtryk fra spildevandsplanen. Aflastning Når opblandet regn- og spildevand

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning På grund

Læs mere

Tilladelse til udledning af opspædet spildevand fra overløbsbygværk ved Basaa

Tilladelse til udledning af opspædet spildevand fra overløbsbygværk ved Basaa Sagsnr.: 13/29194 KS: thgr Sønderborg Forsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af opspædet spildevand fra overløbsbygværk ved Basaa versionsnr.: 1.3 14-05-2012, msnl 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Spildevandsplan høringssvar

Spildevandsplan høringssvar Spildevandsplan høringssvar På G/F Stenvadpark vegne skal jeg hermed fremkomme med følgende høringssvar til Furesø Kommunes Spildevandsplan 2014-2017. Det undrer mig meget, at den problematiske Krogvadrende

Læs mere

Udledningstilladelse til overløb via Isterød pumpestation (P29) til Usserød Å fra fælleskloakeret opland

Udledningstilladelse til overløb via Isterød pumpestation (P29) til Usserød Å fra fælleskloakeret opland Udledningstilladelse til overløb via Isterød pumpestation (P29) til Usserød Å fra fælleskloakeret opland Udløbsnummer:P029 Koordinator: 717.396,6; 6.197.567,3 (UTM32) Adresse: Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

OVERBLIK - Der hvor du ønsker det.

OVERBLIK - Der hvor du ønsker det. OVERBLIK - Der hvor du ønsker det. TELELOG Flowmålestation i Tadebæk på Sejerø Med denne skrivelse vil vi henlede din opmærksomhed på de produkter og ydelser som TELETRONIC Denmark ApS kan levere. Med

Læs mere

Rettelsesbrev nr. 1 Rådgivning - Separatkloakering Ugerløse

Rettelsesbrev nr. 1 Rådgivning - Separatkloakering Ugerløse Dato 18-03-2014 Sagsnr. 3117 Sagsbeh als Rettelsesbrev nr. 1 Rådgivning - Separatkloakering Ugerløse Bygherre har følgende ændringer til udbudsmaterialet: Holbæk Forsyning A/S Tåstrup Møllevej 5 4300 Holbæk

Læs mere

Ansøgning om medfinansiering af privat klimatilpasningsprojekt på Engvej Nord

Ansøgning om medfinansiering af privat klimatilpasningsprojekt på Engvej Nord 1. Beskrivelse & formål: Formålet med projektet er at klimatilpasse vejen samt de omkringliggende områder mod den øgede nedbør, der forventes at komme i fremtiden. Målet er at håndtere regnvandet lokalt,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 3 BEREGNING AF AFLEDTE FLOW TIL DET OFFENTLIGE KLOAKSYSTEM

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 3 BEREGNING AF AFLEDTE FLOW TIL DET OFFENTLIGE KLOAKSYSTEM TÅRNBY KOMMUNE BILAG 3 BEREGNING AF AFLEDTE FLOW TIL DET OFFENTLIGE KLOAKSYSTEM INDHOLDSFORTEGNELSE Beregningsforudsætninger 3 Opland I, II, III og IV. 4 Opland V 6 Opland VI 9 TÅRNBY KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN

Læs mere

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Indholdsfortegnelse Opbygning af kortlægningen... 2 Udfordringer og usikkerheder ved kortlægningen... 2 Grundlæggende begreber... 3 Hændelser... 3 Højdemodellen...

Læs mere

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Vandløb Sag nr.: Dato: 7.06.0 E-mail: cha@j-k-as.dk Bjarne Christensen Vindmøller i Måde Ansøgning om godkendelse efter

Læs mere

Udledning af overfladevand samt etablering af et regnvandsbassin ved Mårup Å. Ansøgning om udledningstilladelse til Mårup Å

Udledning af overfladevand samt etablering af et regnvandsbassin ved Mårup Å. Ansøgning om udledningstilladelse til Mårup Å Ansøgning om udledningstilladelse til Mårup Å Udledning af overfladevand samt etablering af et regnvandsbassin ved Mårup Å Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Mårup Å Projektnummer: 530088 Udarbejdet

Læs mere

Opfølgning på møde mellem Vandløbslauget for Landbækken og Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Opfølgning på møde mellem Vandløbslauget for Landbækken og Aalborg Forsyning, Kloak A/S Notat Dato: 22.04.2014 Sagsnr.: 2012-29736 Dok. nr.: Direkte telefon: 7743 9250 Initialer: BOL Kloak A/S Stigsborg Brygge 5 Postboks 169 9400 Nørresundby Opfølgning på møde mellem Vandløbslauget for Landbækken

Læs mere

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen Handleplan 1 Møde den 23. april 2012 Chefrådgiver Mogens Terkelsen Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen - Resumé Roskilde Kommunes handleplan, september 2011 2 TRIN 1 Gennemføre

Læs mere

Notat Side 1 af januar 2013 Ref.: Frank Agerskov

Notat Side 1 af januar 2013 Ref.: Frank Agerskov Vedr.: Pipeline 3 Ansøgning om etablering af pumpestation og spildevandsledning. Sagsnummer 12/13676 Notat Side 1 af 6 30. januar 2013 Ref.: Frank Agerskov Til: Rudersdal Kommune Fra: Krüger A/S Kopi til

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til spildevandsplan

Forslag til tillæg nr. 1 til spildevandsplan Forslag til tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2013-2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning og formål...3 Lovgrundlag...4 Forhold til anden planlægning...4 Vandplan...4 Kommuneplan...4

Læs mere