Kolding, den 19. februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015"

Transkript

1 Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Formandens beretning for det forløbne år. 3 Det reviderede regnskab forelægges af kassereren til godkendelse. 4 Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent m. m. for det kommende år. 5 Valg af formand. 6 Valg af sekretær. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer. 8 Valg af bestyrelsessuppleanter. 9 Valg af bestyrelsesmedlemmer til Antenneforeningen. 10 Valg af bestyrelsessuppleanter til Antenneforeningen. 11 Valg af 2 revisorer. 12 Valg af 1 revisorsuppleant. 13 Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, og som kan henvises til 17 skal være formanden i hænde senest den 15. januar. 14 Eventuelt herunder forslag, som kan henføres til 16, og som må være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen. Senere indkomne forslag kan kun behandles med generalforsamlingens samtykke. ad 5 ad 6 ad 7 ad 8 ad 9 ad 10 Ad 11 Ad 12 Ad 13 Gordy Strømdahl er ikke på valg. Niels Jørgen Rasmussen er på valg, modtager ikke genvalg. Jens F. Jensen er på valg, modtager genvalg. Lars Akselsen & Kim Søndergaard er ikke på valg. Holger Nielsen/Møllegærdet og Sv. Aage Nielsen/Aagærdet er på valg, modtager genvalg. Hugo Madsen/ Mariesmindevej/Lundgærdet, og Aase Lildballe/Bakkegærdet er ikke på valg. Bjarne-Schnedler-Pedersen/Skovgærdet udtræder. Kim Søndergaard og Lars Akselsen er ikke på valg. Jørn Viborg og Bjarne Schnedler-Pedersen er ikke på valg. Holger Nielsen og Søren Rasmussen er ikke på valg. Per Nielsen er ikke på valg. Forslag til vedtægtsændringer: Dagsordenens 8 punkt 5 valg af formand udgår. Dagsordenens 8 punkt 6 valg af sekretær udgår. Efterfølgende punkter rykkes op, således det slutter med pkt de 2 første linjer udgår, i stedet skrives: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer efter hver generalforsamling.

2 Generalforsamlingen blev indledt med en velkomst fra grundejerforeningens formand Gordy Strømdal til de fremmødte, suppleret med en kort præsentation af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Ad 1. Per Olsen blev valgt som dirigent, takkede for valget og indledte med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig hvorefter han kort gennemgik dagsordenen. Ad 2. Grundejerforeningens formand: Beretning for 2014 Bestyrelsen har i det forgangne år taget sig af de faste opgaver vedrørende den sædvanlige vedligehold, de fornødne aftaler og tilsyn af de grønne områder, - herunder efterplantning, fældning af generende og nødlidende træer m.v. Firmaet, som vedligeholder, er Ren og Grøn v/ Johnny Jensen, som har haft opgaven gennem flere år og derfor kender hele området særdeles godt. Hvert år anmoder vi om tilbud på arbejdet, - og vi får, hvad vi betaler for og ind imellem lidt mere. Snerydning og saltning foretages af entreprenør Torben Olesen, som også kender vort område, og der laves hvert år en ny kontrakt, hvor aftalen går på timepris og pris for saltforbrug. Med kommunens park-, kloak- og vejafdeling har der været regelmæssig kontakt og møde i området vedrørende kommunens forpligtigelser for vedligehold. Vi får almindeligvis udført det, som de har ressourcer til. Bestyrelsen har ved de regelmæssige tilsyn i området og efter henvendelse fra grundejere taget sig af forhold vedrørende hegn, træer og asfalteringen på Bakkegærdet. Af egen drift har bestyrelen rettet henvendelse til de grundejere, som ikke har sørget for den nødvenlige hækklipning. Der er udleveret vejmærkater til placering ved vejsystemets afløbsriste ifm. projekt Hjælp fisken en kampagne Kolding Kommune iværksatte i Foreningens hjemmeside v/ Lars Akselsen er blevet genetableret i foråret efter nedbrud i Niels Rasmussen har på bestyrelsens vegne deltaget i et indbudt dialogmøde afholdt af Kolding Kommune om fremtidens bosætning i Kolding. Undertegnede har tilsvarende deltaget i et andet møde indbudt af Kolding Kommune om fremtidens affaldsplan, hvor de forskellige input efterfølgende er gennemgået og analyseret, hvorefter konklusionen blev, at kommunen arbejder videre med: Sorteringsproblematikken fleksibilitet formidling og læring.

3 Ved generalforsamlingen i februar 2014 var der forslag til forskønnelse, lege- og multibane. Dette blev debatteret med divergerende holdninger, men sluttede med nedsættelse af en arbejdsgruppe, som ville arbejde videre med emnerne. De ville gerne have input/forslag undervejs. Arbejdsgruppen skulle komme med et forslag til ansøgning om bydelspenge fra Kolding Kommune. Senere præsenterede Martin Schwabe et forslag, og i fællesskab med bestyrelsen blev dette indsendt hvilket resulterede i en andel på kr ,-. Arbejdsgruppen og bestyrelsen har i årets løb holdt besigtigelse og møder vedrørende forskønnelse af området. Det blev til det grønne område ved Lundgærdet/Aagærdet. Efter at have orienteret naboerne skriftligt kom der adskillige indsigelser, hvorefter der blev holdt møde med de implicerede (de parceller, der grænser op til det grønne område). Efter en længere debat med modstand mod projektet, ændredes dette så det var spiseligt for de fleste. Den 25. oktober mødte beboere op med redskaber, trillebør m.v. og udførte jord- og plantearbejde og dette foregik i et hyggeligt samvær. Efter generalforsamlingen blev der fremsendt et brev vedrørende valg af formand iht. vedtægterne, som nok er lidt kryptiske, idet der skal tages hensyn til, hvem der er vejrepræsentant. Derfor fremsætter bestyrelsen nu ved generalforsamlingen forslag til vedtægtsændring iht. 17. Tak til alle for samarbejdet i Kolding, den 19. februar 2015 Gordy Strømdahl formand Beretningen blev godkendt. Ad 3. Regnskabet blev gennemgået af kasserer Kim Søndergaard og godkendt efter en kort uddybning af enkelte poster. Ad 4. Budgettet blev kort gennemgået og efter en kort debat bemærkes at kontingentet fortsætter uændret med kr ,- årligt. Ad 5. Formand Gordy Strømdal, ikke på valg. Ad 6. Morten Nissen, Svend Aage Nielsen og Martin Schwabe alle fra Aagærdet var opstillet til sekretærposten idet nuværende sekretær (Niels Rasmussen) ikke ønskede genvalg. Efter skriftlig afstemning blev Svend Aage Nielsen valgt som ny sekretær. Ad 7. Jens F. Jensen blev genvalgt.

4 Ad 8. Holger Nielsen blev genvalgt for Møllegærdet og Morten Nissen blev valgt for Aagærdet. Bjarne Ipsen og Martin Øland fra Skovgærdet blev valgt som hhv. 1. og 2. suppleant. Ad 9. Ad 10. Per Olsen blev valgt. Ad 11. Ad 12. Ad 13. Der indkaldes snarest til ekstraordinær generalforsamling fsv. vedtægtsændringer i fht.dagsordenens pkt. 5 og 6 som foreslåes at udgå. Ad 14. eventuelt Der var en dybere debat omkring anvendelse af pesticider som sluttede med en afstemning, hvorefter generalforsamlingen vedtog at gartneren ikke længere må anvende pesticider. Der blev drøftet forskellige muligheder for fælles afhentning af haveaffald, men uden endelig afklaring af dette punkt. Martin Jørgensen fra Møllegærdet havde på baggrund af nyligt indbrud et indlæg omkring sikring. Kig på hjemmesiden naeralarm.dk for nærmere inspiration. Forslag om opsætning af skilte om nabohjælp blev drøftet uden endelig afklaring. Det blev aftalt at bestyrelsen tilser at der ved kommende forskønnelsesprojekter altid var involvering af de omkringboende. Bestyrelsen blev opfordret til at afholde et visionsmøde for vort område. Bestyrelsen blev derudover opfordret til at rette henvendelse til kommunen omkring nyt asfalt på en del af vores vejnet samt genopretning af striberne ved parkeringspladserne. For de af vore beboere der er på Facebook opfordres der til at besøge facebookgruppen Mariesminde Kolding. Generalforsamlingen herefter afsluttet. Referent Niels J. Rasmussen

5

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Grundejerforeningen Romerparken

Grundejerforeningen Romerparken Grundejerforeningen Romerparken Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 8. april 2015 kl. 19.30 på Den gyldne Hane Mødet blev indledt med forårssangen Det er i dag et vejr et forårsvejr 1 Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2.

af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2. 25.2.2014 Referat af Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2. Grundejerforeningens formand Finn Bjørnholdt bød forsamlingen velkommen

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Torsdag den 14. marts 2013 kl. 19.30 på Usserød Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag:

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere