REFERAT af. Forbundsmøde 2008 afholdt på. Hotel Scandic Kolding Kokholm Kolding. Søndag d. 6. april, kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT af. Forbundsmøde 2008 afholdt på. Hotel Scandic Kolding Kokholm 2 6000 Kolding. Søndag d. 6. april, kl. 10.00"

Transkript

1 Dansk Bueskytteforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Tlf.: Fax: Hjemmeside: REFERAT af Forbundsmøde 2008 afholdt på Hotel Scandic Kolding Kokholm Kolding Søndag d. 6. april, kl

2 Forbundsmøde d. 6. april 2008 Dagsorden 1. Valg af dirigent og mødesekretær 2. Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg 3. Optagelse af nye foreninger 4. Aflæggelse af beretninger 4.1 Bestyrelsen 4.2 Breddeudvalget 4.3 Eliteudvalget 4.4 Lovudvalget 4.5 Dommerudvalget 5. Regnskab, økonomiansvarlige forelægger: 5.1 Det reviderede regnskab og status for Fastsættelse af kontingent til forbundet 5.3 Budgetforslag 2008 og Behandling af indkomne forslag 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter: Forbundets næstformand Eliteidrætsudvalgets formand Et bestyrelsesmedlem (Sjælland) 1. suppleant 2. suppleant 8. Valg af nedsatte udvalg: 2 medlemmer af Breddeidrætsudvalget i år 3 2 medlemmer af lovudvalget godkendes/vælges 2 medlemmer af Dommerudvalget Dommer øst og vest 1 medlem af Eliteidrætsudvalget 1 medlem af amatør- og ordensudvalget (3 årig periode) 2. suppleant til amatør- og ordensudvalget 9. Valg af revisor. 1. Intern revisor 1. revisorsuppleant 2. revisorsuppleant 10. Fastsættelse af: 10.1 Tilmeldingsafgift for FITA-runden 10.2 Næste Forbundsmøde 11. Eventuelt

3 Mødet startede kl. 10. Dansk Bueskytteforbunds formand Rolf Lind åbnede mødet og bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent og mødesekretær Jan Darfelt (JD)), Danmarks Idrætsforbund, blev valgt som dirigent og Helle Jakobsen, DBSF, blev valgt til mødesekretær. JD takkede for valget og konstaterede, at det ser ud til, dagsorden m.m. var udsendt i henhold til forbundets love samt at der var 82 stemmer til stede i salen. Ad. 2 Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg Torben Olsen (Herning Bskl.), Bent Gormsen (Hillerød Bskl.) samt Peter Rygaard blev valgt. Ad. 3. Optagelse af nye foreninger Ingen nye foreninger Ad 4. Aflæggelse af beretninger Rolf Lind (RL) oplyste, at han i år havde valgt at henvise til de udsendte skriftlige beretninger. Kommentarer samt spørgsmål hertil ville kunne stilles efter frokost. RL oplyste, at der den kommende onsdag vil blive afholdt møde med FITA omkring afholdelse af World Cup finalen 2009 i Danmark. Wonderful Copenhagen er kontraktunderskriver, og sammen med Sports Event Denmark finansierer de to organisationer de 1,3 mio. kr. som arrangementet vil komme til at koste Danmark. Præmiepenge, transport af skytter samt alt teknisk udstyr betales af FITA. RL opfordrede alle klubber til at få deres medlemmer til at tage til København og se arrangementet. Cuppen vil blive vist live på TV over hele verden. RL oplyste herefter, at han med udgangspunkt i beretningerne og de spørgsmål, der stilles deri samt tidligere års beretninger og de ting, der her har været drøftet, har forsøgt at lave et oplæg til et gruppearbejde nogle spørgsmål, som deltagerne bedes tage stilling til. I hver gruppe vil der være et bestyrelsesmedlem, der skal være mødeleder samt efterfølgende referere gruppens konklusioner til RL, der efter frokost så vil gennemgå dem for forbundsmødet. Konklusionerne vil blive samlet i et idékatalog, som vil blive udsendt til klubberne og som bestyrelsen efterfølgende vil bruge som redskab til at arbejde videre ud fra. RL gennemgik herefter spørgsmålene, opfordrede deltagerne til at tage spørgsmålene/deres notater med hjem til deres egne bestyrelser og drøfte de samme ting og deltagerne blev efterfølgende sendt ud i de forskellige grupper. Spørgsmålene vedhæftes nærværende referat. Efter frokosten gennemgik RL kort alle svar /inputs fra de forskellige grupper. RL valgte at gøre dette, da deltagerne evt. gerne ville kommentere noget undervejs, se hvad de andre grupper var kommet frem til eller måske få nogle idéer med hjem. Alle svar vil - som tidligere nævnt - blive samlet i et idékatalog der vil blive udsendt til samtlige klubber, samt lagt på nettet og vil derfor ikke blive refereret her. RL overlod herefter ordet til JD, der spurgte, om der var nogen, der havde nogle kommentarer både til det lige gennemgåede men også til de udsendte beretninger. Poul Heinsen (PH), KBL udtalte, som kommentar til formandens beretning, at KBL ikke er kommet smertefrit igennem de nye sikkerhedsregler, idet de er blevet nødt

4 til at flytte deres baner ud til Amager. Det betyder for dem, at de, hver gang de rykker fra indendørs til udendørs, mister ca. 50 medlemmer. PH henviste derudover til, at alle sportsgrene i disse tider mister medlemmer og spurgte til, om vi ikke bare skal slappe af, være det vi er og få det til at blive godt. I forbindelse med Eliteudvalgets beretning ønskede han at vide, hvor mange personer, der pt. er på. Og fra breddeudvalget savner de i KBL, at de foldere, der tidligere blev lavet bliver opdateret f.eks. en om fysisk træning eller om trimning. Torben Olsen (TO), Herning Bskl. var glad for det nye tiltag med gruppearbejde, ville dog gerne have haft spørgsmålene tilsendt i forvejen. TO udtalte herefter, at han er stor modstander af fjerne al behandling af lovforslag bortset fra kapitel 1 fra forbundsmødet, da han mener, Forbundsmødet er det overordnede organ, der udstikker de regler og vedtægter, der arbejdes under i DBSF. Han tror ikke på, at en evt. arbejdsgruppe vil kunne udvise den kontinuitet i lovgivningen, som der bør være. Han foreslår i stedet, at Forbundsmødet udvides til 2 dage, hvoraf den ene dag kan bruges til gruppearbejde. Henny Jeremiassen (HJ), ARCUS vil gerne have uddybet, hvordan man specifikt har tænkt sig, at den nye struktur omkring lovudvalget skulle være. Rolf Lind (RL) kommenterede herefter bemærkningerne: Til PH s forslag om at hvile i sig selv vil RL fastholde sin tidligere holdning om, at jo flere vi er, jo større gennemslagskraft har vi. Vi har pt. 7 skytter på Elitecentret, men det er jo specielt Team Danmarks penge, der bruges hertil. Derudover har vi afholdt en del skyttekurser, Kim fra Korea været her, John Dudley fra USA, og derudover har der været afholdt en del aktiviteter, der ligger i grænsefeltet mellem elite og bredde, idet det er svært at skelne mellem, hvad der er hvad. Ungdomsprojektet samt senior og ungsenior projekter rækker ind i eliten. RL medgav TO, at det kunne have været godt, om spørgsmålene var sendt ud inden Forbundsmødet. RL havde i år ikke tilføjelser til de skriftlige beretninger og der er ikke grund til at gentage de allerede udsendte beretninger. Idéen med focusgrupperne kom et par uger inden og da der i år ikke var så mange lovforslag, var det derfor praktisk muligt. Såfremt vi vælger at holde fast i denne nye form, så er det en god idé at sende forslagene ud inden Forbundsmødet. Mht. at fjerne lovforslagene på Forbundsmødet: Alle mennesker har deres egne, meget faste holdninger og vi bruger en masse tid på at diskutere, hvad nogle kan opfatte som petitesser, hvorefter vi alligevel skal stemme om forslagene. RL er godt klar over, at det kan virke en anelse udemokratisk, men på den anden side mener han også, at vi må have tillid til, at det lovudvalg vi nedsætter, kan behandle det her. Det er på samme måde, det fungerer med bylaws i FITA. Man kan sende forslag ind til lovudvalget, de kigger på det, vurderer om det har relevans, udarbejder en formulering, sender det videre til bestyrelsen, der så evt. indfører det. Man kan så evt. på Forbundsmødet vælge at sige nej til det men der skal ikke diskuteres om det. Formålet med at fjerne disse diskussioner fra Forbundsmødet er at få nogle mere visionære Forbundsmøder, hvor vi kan diskutere vores Forbund og ikke om man skal skyde 12 eller 13 meter. Beretningerne blev herefter godkendt.

5 Ad. 5. Regnskab, økonomiansvarlige forelægger: Da Steen Jørgensen (SJ) ikke var til stede, blev regnskabet på hans vegne fremlagt af RL. RL understregede, at regnskabet efter udsendelse til foreningerne er blevet underskrevet af hhv. bestyrelsen og kritiske revisorer. 5.1 Det reviderede regnskab og status for 2007 Regnskabet udviser et overskud på mod et budgetteret underskud på RL betragter det som et udtryk for en økonomisk bevidsthed vi bruger ikke flere penge end der er behov for, og vores egenkapital er på kr RL gennemgik herefter kort regnskabet, redegjorde for forskellige poster og opfordrede i den sammenhæng til, at flere tager uddannelsen som dommer, samt at regionerne bliver bedre til at udnytte det midler, der er afsat til dem. Der var efterfølgende et par uddybende spørgsmål til nogle af noterne: Poul Heinsen (PH), KBL ville gerne have uddybet, hvad det beløb, der fremgår af Note 10 scoringssystem er blevet brugt til, Note 12 trænerhonorar og transport, hvad er hvad - samt Note 16 hvad er sociale udgifter. RL svarede hertil, at Note 10 - beløbet til scoringssystemet er en forudbetaling til Danage 55 håndholdte scoringstavler. Resten betales ved levering i Note 12 Det fremgår af underbilagene til løn og til transport Note 16 Sociale udgifter er en form for løn til skytterne, så de kan leve på centret. Tilskud til husleje, mad og drikke og det er 100% Team Danmark finansieret. Torben Olsen, Herning ønskede, at det blev gjort valgfrit at få bladet Bueskydning. Hans skytter finder de oplysninger de skal bruge på Internettet. Henny Jeremiassen, ARCUS efterlyste en blanket, så man lettere kunne søge de regionale tilskud. RL svarede vedr. bladet at han, på de tilkendegivelser, der var fremkommet tidligere på dagen i focusgrupperne, fornemmede, at der er et flertal, der gerne vil beholde bladet i en eller anden form og det vil bestyrelsen arbejde videre med. Med hensyn til de regionale midler, skal DBSF være bedre til at meddele regionerne om mulighederne for tilskud samt gøre det lettere for dem at søge. Regnskabet blev herefter godkendt. 5.2 Fastsættelse af kontingent til forbundet RL foreslog, at det tidligere vedtagne kontingent på 240 kr. for voksne og 180 kr. for børn blev fastholdt. Steffen Thorkildsen (ST), ARCUS foreslog som det første, at der byttes rundt på punkterne 5.2 og 5.3 så vi først finder ud af, hvad der skal bruges af penge og dernæst, hvad man så må betale i kontingent, for at få de ting. Han foreslog herefter, at man, med baggrund i de seneste års overskud, fastsatte kontingentet til 160 kr. for voksne og 120 kr. for børn, så det stemmer bedre overens med det faktiske regnskab og ikke budgettet.

6 RL svarede hertil, at han måtte give ST ret i, at der bør byttes rundt på punkterne. Derudover svarede han, at det vil blive svært at sætte kontingentet op, såfremt man først har sat det ned og vi risikerer i så fald i løbet af nogle år at komme til at mangle penge og må så skære dybt i aktiviteterne. Der vil de kommende år blive fremsat en ny elitepolitik og en ny måde at gøre tingene på fra Team Danmark. Det giver allerede nu os og flere andre små forbund store diskussioner omkring egenfinansieringen. Vi har pt. en egenfinansiering på elitedelen på ca. 35 % - Team Danmark vil gerne have den op på 45 %. Så hvis vi fortsat ønsker bevægrum, ønsker han det nuværende kontingent fastholdt. Bestyrelsens forslag blev herefter vedtaget. 5.3 Budgetforslag 2008 og 2009 RL henviste til det udsendte materiale, og specielt til hvorledes tallene ser ud uden Team Danmarks tilskud hvoraf det fremgår, at vi stadig bruger flest penge på bredden. Henny Jeremiassen, ARCUS (HJ) ville gerne have uddybet, hvad den øgede udgift til landstræner skyldes. RL svarede hertil, at, efter aftale med Team Danmark, vil Bo Steimann blive deltidsansat på Elitecentret, med det formål at være med til at udbrede elitecentret til resten af vores organisation. Bo skal ud til klubberne. I og med vi nu er et udviklingsforbund er det også vigtigt at vi fører den viden vi opsamler på centret ud til klubberne. Budgettet blev herefter vedtaget. Dagsordenen blev herefter suspenderet, og hædersbevisningerne blev overdraget ved Rolf Lind Som noget nyt har Danage of Scandinavia valgt at sponsorere forbundets ungdomspokal med et kontant beløb. Rolf Lind takkede for denne opbakning til de unge skytter og dermed til forbundets ungdomsarbejde. DBSF s og Danage of Scandinavia s Ungdomspokal 2008 gik til Thor Sørensen, Brande Bsk. for hans gode resultater, for at være et godt socialt menneske, en god kammerat, et venligt menneske, en person, som godt vil være med til at udbrede buesporten. RL overrakte herefter Thor en graveret vase samt en check fra Danage på kr. Jubilæumspokalen 2008 gik til Martin Damsbo, Brande Bsk. for hans fantastisk gode resultat VM bronze medalje i Leipzig. Præmien en graveret vase blev herefter overdraget til Mette Klingenberg, da Martin desværre ikke kunne være til stede. Herefter blev nålene, som gives til personer, der har udført et stort arbejde indenfor bueskydning, uddelt. En bronzenål gik til Margaret Bang, Lavia-Odense der var indstillet af klubben for hendes store arbejde for klubben. MB var ikke til stede og nålen blev i stedet overdraget til Finn Larsen, der ville sørge for at den blev overdraget til hende. Endnu en bronzenål gik til Preben Andersen fra TIK. Preben er en ildsjæl i TIK, står for meget af materiellet, banerne, er stævnearrangør etc. PA var ikke til stede, og nålen blev i stedet overdraget til en repræsentant fra TIK.

7 Den tredje bronzenål gik til Otto Zebitz, der er blevet indstillet af sin klub, Viking, for sit virke som klubmand, dommer, skytte, underviser og træner. OZ fik herefter overdraget nålen. En sølvnål gik til Bjarne Jensen - den dommer, der har været i dommergerningen længst. Han har startet Glostrup Bskl., været formand for København og er nu ved at starte en bueklub i Greve. BJ var desværre i Australien, så den vil blive udleveret senere. En guldnål gik til Villy Hengeberg, der er blevet indstillet hertil af sin klub, for det ekstraordinært store arbejde han har lavet for klubben gennem en menneskealder og DBSF kan 100 % bakke op omkring det. VH fik herefter overdraget nålen. Et æresmedlemsskab blev herefter tildelt Erik Hjortebjerg. EH startede i 1982 som skytte i Lavia-Odense og har siden haft utallige poster i forbundet bl.a. som formand og senest som viceformand. EH har nu valgt at træde af og som en gestus for hans store virke i forbundet gennem mere end 30 år vil DBSF gerne takke ham ved at udnævne ham til æresmedlem af DBSF. Alle æresmedlemmer, Bent Gormsen, Ib Gilberg og Erik Hjortebjerg fik herefter udleveret en erindringsgave. Ad. 6 Behandling af indkomne forslag Forslag 1 fra Vejen Bskl. Ændring omkring National Buejægerklasse bl.a. indførsel af max trækvægt på 80 pund. Samt ændringsforslag fra Herning der mener, at det udstyr der benyttes, når der skydes buejægerklasse skal være så buejagtrelateret som overhovedet muligt. Indførsel af en max trækvægt på 80 pund vil betyde, at skytter kan stille op til et stævne med udstyr, der ikke må benyttes ved jagt. Forslag 1 blev ikke vedtaget og Herning trak derefter deres. Forslag 2 fra Lovudvalget Specificering af afstandene ved en 70m runde, så de modsvarer FITA s 70m runde. Afstandene i denne runde skal bruges som grundlag for OL runden og finaleskydning Forslag 2 blev vedtaget Ad. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter: Forbundets næstformand Morten Holm-Nielsen er valgt for 2 år Eliteidrætsudvalgets formand Sanne Rahbek er valgt for 2 år Breddeudvalgsformand Finn Larsen er valgt udenfor tid for 1 år Et bestyrelsesmedlem (Sjælland) Klaus Lykkebæk er valgt for 2 år Et bestyrelsesmedlem (Fyn) David Hauge er valgt udenfor tid for 1 år 1. suppleant Kasper H. Christensen, Århus Bskl. er valgt for 1 år 2. suppleant - Jesper Lie, Aalborg Bskl. er valgt for 1 år Ad. 8 Valg af nedsatte udvalg: 2 medlemmer af Breddeidrætsudvalget David Hauge, Brande Bsk og Jakob Ruud Poulsen, Aalborg Bskl. valgt for 2 år 2 medlemmer af lovudvalget godkendes/vælges Flemming Skjoldborg, Randers Bskl. blev udenfor tid valgt for 1 år som formand og Bjarne Strandby, Silkeborg Bskl. samt Carsten Schultz-Nielsen blev godkendt som menige medlemmer for 2 år.

8

DAGSORDEN. Forbundsmøde 2015. DLG FAF Hvidkærvej 29 5250 Odense SV. Søndag d. 12. april 2015 kl. 10.00. Denne dagsorden medbringes

DAGSORDEN. Forbundsmøde 2015. DLG FAF Hvidkærvej 29 5250 Odense SV. Søndag d. 12. april 2015 kl. 10.00. Denne dagsorden medbringes Bueskydning Danmark Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Tlf.: +45 43 26 27 28 Fax: +45 43 26 27 29 Hjemmeside: www.bueskydningdanmark.dk E mail: info@bueskydningdanmark.dk DAGSORDEN Forbundsmøde

Læs mere

Stævnekalender. www.dbsf.dk

Stævnekalender. www.dbsf.dk Dansk Bueskytteforbunds officielle tidsskrift Bueskydning nr.7 September 2008 1 www.dbsf.dk Stævnekalender Dato Måned Sted Arrangør Type Ude 2008 1-6 9 Llwynnpia, Wales FITA VM Felt Arrowhead 7 9 Grønningen,

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere

Referat DKF. Søren Andersen. John Ludwig Gorm Larsen. Ballerup Kano- og Kajakklub. Charlottenlund Kajakklub Palo

Referat DKF. Søren Andersen. John Ludwig Gorm Larsen. Ballerup Kano- og Kajakklub. Charlottenlund Kajakklub Palo Referat Mødegruppe: s årsmøde Dato: 30. marts 2009 Sted: Hotel Scandic, Silkeborg Referenter: Klavs Klavsen, Lars Henrik Petersen, Vibe Ørum Rasmussen, Michael Fjeldvig, Christian Jacobsen Baggrundsmateriale:

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes de personer, som var afgået ved døden

Læs mere

ETHAFOAM. gimli-store.dk. www.langbue.dk Alt til den traditionelle bueskytte

ETHAFOAM. gimli-store.dk. www.langbue.dk Alt til den traditionelle bueskytte Medlemsblad for Dansk Bueskytteforbund Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / December 2012 BESØG FRA BHUTAN GLÆDEN VED BUESKYDNING DANSK SUCCeS VED FACE2FACE NYE VÆRKTØJER TIL DE FRIVILLIGE www.langbue.dk

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts 2006 2 2006 April 2006 Info SRØ 16.

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

Referat Repræsentantskabsmøde 2012

Referat Repræsentantskabsmøde 2012 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2012 SØNDAG DEN 22. APRIL 2012 KL. 10.00 Odense Congress Center Ørbækvej 350 5220 Odense SØ 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen

Læs mere

Dansk Squash Forbund Stadionvej 47, 5200 Odense V, Danmark Telefon: +45 66 19 08 22 Fax: +45 66 13 01 98 Mail: squash@dsqf.dk

Dansk Squash Forbund Stadionvej 47, 5200 Odense V, Danmark Telefon: +45 66 19 08 22 Fax: +45 66 13 01 98 Mail: squash@dsqf.dk Dansk Squash Forbund Stadionvej 47, 5200 Odense V, Danmark Telefon: +45 66 19 08 22 Fax: +45 66 13 01 98 Mail: squash@dsqf.dk R e f e r a t EMNE: Repræsentantskabsmøde 2008 DELTAGERE: Bestyrelsen (Tom

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Medlemsblad For Dansk Bueskytteforbund. april 20008

Medlemsblad For Dansk Bueskytteforbund. april 20008 Medlemsblad For Dansk Bueskytteforbund Dansk Bueskytteforbunds officielle tidsskrift Bueskydning nr.3 April 2008 april 20008 1 www.dbsf.dk Stævnekalender Dato Måned Sted Arrangør Type 5 4 København København

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere