Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015"

Transkript

1 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding

2 Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander er hvid med blå bogstaver K.D.R omsluttet af 2 blå ringe. Klubben er stiftet den 27. juni Klubbens formål er at give medlemmer adgang til at dyrke roning og udenfor ro- sæsonen, om muligt, at øve anden idræt samt ved sammenkomster at knytte medlemmer sammen. Klubben er tilsluttet DFfR under Dansk Idrætsforbund og er underlagt disses vedtægter og bestemmelser. 2 Medlemskab Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer. a. Som aktivt medlem kan optages piger, der inden 1. januar i det år, de ønskes optaget, er fyldt 12 år. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge. Enhver, som ønsker sig optaget som aktivt medlem, må ved indmeldelse afgive de nødvendige kontaktoplysninger, dvs.: Navn, adresse, alder, telefon, mail. Ethvert aktivt medlem modtager et eksemplar af klubbens vedtægter og reglementer, og er pligtig til at gøre sig bekendt med disse. Ethvert medlem er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter og reglementer og leve op til klubbens formålsbestemmelse, jf. 1. b. Som passivt medlem kan optages enhver, der interesserer sig for klubben. Passive medlemmer har ret til at deltage i klubbens forskellige arrangementer og generalforsamlinger. Passive medlemmer har ikke ret til at ro. c. Som æresmedlem kan udnævnes personer, som i særlig høj grad har arbejdet for og støttet klubben. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes ved en generalforsamlingsbeslutning. Æresmedlemmer har rettigheder som aktive medlemmer. 3 Kontingent Kontingentet fastsættes hver år på generalforsamlingen. Det opkræves 2 gange årligt pr. 1. februar og 1. juli. For passive medlemmer kun én gang årligt pr. 1. februar. Enhver har først medlemsrettigheder når 1. kontingentopkrævning er betalt. Kolding Dame- Roklubs bestyrelse skal kun betale ½ kontingent, som en anerkendelse for deres arbejde i klubben. 2

3 4 Restance Hvis et aktivt medlem ikke 1 måned efter fastsat betalingsfrist har betalt kontingent, kan hun opføres på restanceliste i klubben og nægtes adgang til klubben indtil kontingentet er betalt. Hvis et medlem ikke har betalt kontingentet 2 måneder efter fastsat betalingsfrist, og har modtaget en skriftlig påmindelse herom, er bestyrelsen berettiget til at ekskludere hende. Vedkommende kan kun genoptages mod betaling af det skyldige beløb. 5 Udmeldelse Udmeldelse eller meddelelse om overgang til passivt medlemskab skal ske til kassereren. 6 Eksklusion Medlemmer, som overtræder klubbens vedtægter og reglementer, som gør sig skyldig i en adfærd, der krænker klubbens anseelse, eller modarbejder klubben kan idømmes karantæne eller i grovere tilfælde ekskluderes under appel til den første påfølgende generalforsamling. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer beslutning om eksklusion. 7 Erstatningspligt Medlemmer, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed foranlediger skade på eller tab af klubbens materiel eller ejendele, er, efter bestyrelsens beslutning herom, erstatningspligtige overfor klubben. 8 Bestyrelse Bestyrelsen består af 7 medlemmer: Formand Næstformand Kasserer Sekretær Ro- chef Materialeforvalter 1 bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlemmer skal være aktive medlemmer over 18 år. Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen. De øvrige 3

4 bestyrelsesmedlemmer vælges også på generalforsamlingen. De konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig med følgende poster: Næstformand, sekretær, ro- chef, materialeforvalter og 1 menigt bestyrelsesmedlem. Valgt er det medlem, som har opnået flest stemmer. Man vælges for 2 år ad gangen, og der er henholdsvis 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år. I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer. Formanden og kassereren er skiftevis på valg. På ulige årstal er formanden på valg. Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter og 2 revisorer. Disse vælges for et år ad gangen. Såfremt der er flere kandidater til en post, sker valget ved skriftlig afstemning. Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte særlige udvalg til varetagelse af specielle opgaver f.eks. ungdomsroning, PR, instruktion, fester mv. 9 Beslutninger Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Ved afstemninger, hvor stemmetallet står lige, gør formandens eller næstformandens stemme udslaget. 10 Dokumentation Bestyrelsen er pligtig til at føre følgende fortegnelser over : Regnskab Elektronisk medlemsregistrering Referater fra bestyrelsesmøder Personlige ro- kort og bådkort Regnskabet går fra 1. januar til 31. december. Revision af årsregnskabet foretages af to på den foregående generalforsamling valgte revisorer og skal være tilendebragt inden generalforsamlingen i januar måned. Revisorerne, der til enhver tid har adgang til at se klubbens regnskab, er pligtige til at overbevise sig om tilstedeværelsen af kassebeholdningen og klubbens eventuelle formue. 4

5 11 Generalforsamling Den ordinære generalforsamling er klubbens højeste myndighed i alle anliggender og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Generalforsamlingen afholdes i januar måned. Indkaldelse og forslag til punkter på dagsorden kan ske ved mail og/eller ved opslag i klubben og på klubbens hjemmeside. Den indkaldes med 4 ugers skriftlig varsel fra bestyrelsen og ledes af en dirigent, som vælges af generalforsamlingen, og det må ikke være et bestyrelsesmedlem. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Orientering om budget for det kommende år 5. Fastsættelse af kontingent 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af formand (ulige år) Valg af kasserer (lige år) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af 2 suppleanter 9. Valg af 2 revisorer 10. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må skriftligt indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før. Bestyrelsen sender herefter forslaget til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er aktive medlemmer over 18 år, og som ikke er i kontingentrestance. Almindelig stemmeflerhed er afgørende, dog kræves til vedtægtsændringer eller eksklusion mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver må personligt afgive sin stemme. 12 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens bestemmelser eller når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede aktive medlemmer med navns underskrift indsender skriftlig begæring derom til bestyrelsen med opgivelse af forhandlingstemaet. I så tilfælde skal ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 6 uger efter begæringen. Indkaldelse og afholdelse af ekstraordinær generalforsamling sker som ved ordinær generalforsamling. 5

6 13 Reglement Reglement for klubben udfærdiges af bestyrelsen og bringes til medlemmernes kundskab ved opslag i klubben og på klubbens hjemmeside. 14 Bemyndigelse Klubben tegnes af formanden. Bestyrelsen har bemyndigelse til at tegne og handle i klubbens navn. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse godkendes af generalforsamlingen. Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser som påhviler klubben. 15 Repræsentation Formanden er klubbens repræsentant. Øvrige repræsentanter vælges af bestyrelsen. 16 Opløsning Bestemmelse af klubbens opløsning kan kun tages på en i øjemed særlig indkaldt generalforsamling, ved hvilken 2/3 af klubbens medlemmer skal være til sted, og der kræves 5/6 af det samlede antal stemmer til en afgørelse. Er der ikke mødt det tilstrækkelige antal, indvarsles til en ny generalforsamling, som er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. I tilfælde af klubbens opløsning og realisation af klubbens bygning, både og inventar skal det derfor indkomne beløb, efter at klubbens eventuelle gæld er betalt, indsættes på en konto i pengeinstitut. Det på kontoen indestående beløb + renter må kun anvendes til oprettelse af en ny roklub med mindst 20 aktive medlemmer i Kolding. Denne klub skal være medlem af DFfR. Hvis der ikke oprettes en ny roklub inden 10 år, overgår midlerne til almennyttige formål under varetagelse af DFfr. 17 Vedtægtsændringer Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 6

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere