DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE"

Transkript

1 til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 1/14 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer. 2. Gyldighed Akkrediteringsbestemmelsen fastlægger den tolkning af specifikke forhold i DS/EN ISO/IEC 17021, der anvendes ved akkreditering til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer. Betegnelsen "skal" benyttes gennem hele dette dokument til at angive de bestemmelser, som er obligatoriske, idet de afspejler kravene i DS/EN ISO/IEC Betegnelsen "bør" benyttes til at angive de bestemmelser, som forventes at blive fulgt af certificeringsorganet. Afvigelse fra disse vil kun være tilladt, når certificeringsorganet over for DANAK har godtgjort, at det opfylder kravene i det relevante punkt i DS/EN ISO/IEC på tilsvarende måde. De specifikke bestemmelser i AB 14 er identificeret med bogstavet "G" efterfulgt af det relevante artikelnummer fra DS/EN ISO/IEC Efter dette nummer følger en fortløbende nummerering af AB 14 s underafsnit under den pågældende artikel. 3. Akkrediteringsbestemmelser med henvisning til: DS/EN ISO/IEC Termer og definitioner G. 3 1 Foruden definitionerne i DS/EN ISO/IEC gælder følgende: Akkrediteret certifikat: Et certifikat udstedt af et certificerende organ i overensstemmelse med betingelserne givet i dets akkreditering. Certifikatet skal indeholde akkrediteringsmærke eller anden henvisning til det akkrediterende organ. Bedømmelse: Enhver aktivitet i forbindelse med en certificering og overvågning af en virksomhed for at bestemme om virksomheden opfylder alle relevante krav i den foreskrevne standard, og om de er korrekt implementeret. Bedømmelse omfatter gennemgang af dokumentation, audit, udarbejdelse og vurdering af auditrapporten og andre relevante aktiviteter, der er nødvendige for at fremskaffe tilstrækkelige oplysninger. Afvigelse: Manglende tilstedeværelse af, eller undladelse af at implementere og vedligeholde, et eller flere krævede ledelsessystemelementer; eller en situation, som på grundlag af objektivt vidnesbyrd rejser væsentlig tvivl om et arbejdsmiljøledelsessystems evne til at opfylde virksomhedens arbejdsmiljøpolitik og -mål. Certificeringsorganet kan frit præcisere forskellige grader af mangelfuldhed og muligheder for forbedring (f.eks. større og mindre grader af afvigelse, observationer, osv.). Enhver mangel, der omfattes af ovenstående definition af afvigelse, skal imidlertid behandles som fastlagt i DS/EN ISO/IEC art og

2 til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 2/ Lovmæssige og kontraktmæssige forhold G G Overensstemmelse med lovgivningen Certificeringsorganet skal sikre og bekræfte, at organisationer med et certificeret ledelsessystem opfylder den krævede overensstemmelse med en standard og eventuelle supplerende bestemmelser, og at systemet er fuldt implementeret, samt at ledelsessystemet er effektivt til opnå og sikre løbende overholdelse af relevant lovgivning. Overholdelse af lovgivning er organisationens ansvar, og certificeringsorganet bør ved stikprøver i det etablerede ledelsessystem opnå tillid til, at systemet sikrer denne overholdelse. Det betyder, at certificeringsorganet bør have procedurer, der omfatter og sikrer: a) at der tidligst muligt i et certificerings-/auditforløb tilvejebringes et kendskab til, hvilke bestemmelser der er relevante, og som organisationen er omfattet af. b) at der allokeres tilstrækkelig kompetence i auditholdet til at foretage en dækkende evaluering af organisationens overholdelse af legale bestemmelser. c) at organisationen informeres om, hvilken dokumentation (beskrivelse, tegninger, godkendelser, rapporter, korrespondance etc.) samt eventuelt personale der skal være rådighed ved audit for en dækkende bedømmelse af området. d) at der er en beskrivelse af de handlinger, der skal foretages af certificeringsorganet i det tilfælde, hvor der findes uoverensstemmelse eller tegn på uoverensstemmelse med et relevant lovkrav, samt at organisationen er informeret om disse fremgangsmåder. e) at en organisation har identificeret alle relevante lovkrav, og har etableret, implementeret og vedligeholder procedurer for periodisk evaluering af overensstemmelse med alle relevante lovkrav samt identifikation af nye og/eller ændrede lovkrav. f) at certificeringsorganet på baggrund af en række stikprøver dokumenterer vurderingen af, om organisationen opfylder legale krav, og om der forefindes fremgangsmåder, ressourcer og kompetence til at sandsynliggøre, at organisationen vil være i stand til at sikre løbende overholdelse af relevant lovgivning. g) at det kræves, at organisationen kan demonstrere overensstemmelse med relevante lovkrav gennem egen evaluering før udstedelse af certifikat. Ved manglende opfyldelse af lovkrav efter udstedelse af certificering skal organisationen anmodes om at foretage korrigerende handlinger inden for en efter forholdene rimelig tidsfrist. Derefter skal certificeringen trækkes tilbage, hvis der ikke er foretaget de tilstrækkelige forbedringer. h) at hvor der konstateret uoverensstemmelse med et relevant lovgivningskrav (enten af organisationen selv eller certificeringsorganet) foretages en evaluering af, om afhjælpningen og den forebyggende foranstaltninger giver tillid til organisationens håndtering af området. i) at en organisation, der ikke er i overensstemmelse med relevant lovgivning, i givet fald har en dokumenteret aftale med den relevante myndighed om en plan for at opnå overensstemmelse, samt at denne plan har den fornødne prioritet i ledelsessystemet. Certificeringsorganet skal verificere implementering af sådanne planer ved audit.

3 til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 3/14 j) at hvor certificeringsorganet eller eventuelt andre parter (med mindre kendskab til faktiske forhold) vil kunne rejse begrundet tvivl om fuld opfyldelse af lovgivningen på et givet område i en auditeret/certificeret organisation, skal certificeringsorganets bedømmelse og baggrund for konklusion om det specifikke forhold dokumenteres udførligt i auditrapporten, checklister eller noter fra bedømmelsen. k) at der ved henvendelser/klager, eller hvis der på anden måde rejses tvivl, om en certificeret organisations opfyldelse af lovgivningen foretages en dokumenteret vurdering af, hvilken reaktion der er nødvendig for, at der kan opnås tillid til certifikat og certificeringsordningen. Mulige reaktioner kan omfatte, at sagen skal undersøges ved forespørgsel til organisationen, fornyet/ekstraordinært audit, note på sagen om opfølgning ved førstkommende ordinære audit etc. 7.1 Ledelsens og personalets kompetence G G Certificeringsorganet skal have procedurer, der sikrer kendskab til de teknologiske fremskridt og eventuelle lovgivningsmæssige tiltag, der er relevante for arbejdsmiljøledelse inden for det pågældende tekniske område. Certificeringsorganet skal have et effektivt system til at analysere de kompetencer i arbejdsmiljøledelse, som det kan trække på i relation til certificeringsorganets aktivitetsområde. G For vurdering af virksomhedstype og arbejdsmiljøets kompleksitet henvises til bilag 1. G Certificeringsorganet skal kunne demonstrere, at det har gennemført en kompetenceanalyse (bedømmelse af færdigheder i forbindelse med identificerede behov) af kravene i hvert af de relevante, tekniske områder, inden det foretager kontraktgennemgang. I særdeleshed skal certificeringsorganet være i stand til at demonstrere, at det har kompetence til at gennemføre følgende aktiviteter: a) identificere de væsentlige arbejdsmiljøbelastninger inden for det pågældende tekniske område; b) definere de kompetencer, der er nødvendige hos certificeringsorganet for at certificere i relation til det pågældende tekniske område og de tilknyttede arbejdsmiljøforhold. 7.2 Personale, der er involveret i certificeringsaktiviteter G Certificeringsorganet skal kunne demonstrere, at det har kompetence til at gennemføre følgende aktiviteter for de virksomheder, hvis arbejdsmiljøledelsessystem det certificerer: a) definere virksomhedens aktivitetsområder og tilhørende væsentlige arbejdsmiljøforhold; b) bekræfte at de typiske arbejdsmiljøforhold, der opstår af hele rækken af aktiviteter i virksomheden, svarer til dem, der identificeres ovenfor; c) bekræfte, at den krævede kompetence er tilstede.

4 til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 4/14 9. Proceskrav 9.1 Generelle krav G G G Auditplan Certificeringsorganet skal oplyse virksomheden om, at registreringer (herunder alle registreringer af uheld, brud på regler eller love og relevant korrespondance med myndigheder), på hvilke virksomheden baserer sin bedømmelse af overholdelse af lovgivningens krav, kan være nødvendige ved audit (fase 1) og kan blive krævet til detaljeret vurdering ved audit (fase 2). Udvælgelse af auditteams Certificeringsorganet skal have kriterier for udvælgelse af auditteam. Disse kriterier skal sikre passende niveauer af kompetence med hensyn til: a) kendskab til arbejdsmiljøledelsessystemer; b) forståelse af kravene til arbejdsmiljøledelsessystemer; c) forståelse af arbejdsmiljømæssige spørgsmål; d) teknisk kendskab til den aktivitet, der skal auditeres; e) kompetence i audit af ledelsessystemer; f) kendskab til eventuelle lovmæssige krav i forbindelse med virksomhedens aktiviteter eller arbejdsmiljøledelsessystem. Audittid Certificeringsorganet skal have procedurer til fastlæggelse af den tid, der kræves for at dække alle de relevante elementer af audit (fase 1 & 2, jf. beskrivelsen af audit metode nedenfor), idet det i relevant omfang tager nedenstående faktorer i betragtning: a) resultater og rapporter fra den interne audit af arbejdsmiljøledelsessystemet; b) resultaterne af ledelsesevaluering; c) ledelsessystemets udviklingsniveau; d) virksomhedens vidensniveau; e) virksomhedens størrelse og eventuelle forandringer i sammensætning mv.; f) virksomhedens kompleksitet jf. bilag 1; g) registreringssystemernes kompleksitet og eventuel integration med andre ledelsessystemer; h) eventuelt skifte-/natholdsarbejde; i) afvigelser i arbejdsrutiner; j) omfanget af ensartede funktioner; k) variationer i virksomhedens aktiviteter; l) omfanget af regler, der har arbejdsmiljømæssig relevans i forhold til virksomhedens aktiviteter; m) interessenters synspunkter.

5 til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 5/14 Certificeringsorganets fremgangsmåder skal desuden sikre, at den allokerede tid til arbejdsmiljøaudit følger IAF s guidelines (IAF MD-dokumenter) for EMS Auditor time sammen med anvendelse af kompleksitetskategoriseringen fra denne retningslinjes bilag 1. G Multi-site Hvis en virksomhed har aktiviteter under kontrol af et enkelt ledelsessystem, som dækker flere lokaliteter, kan certifikater udstedes således, at de dækker flere lokaliteter under forudsætning af, at hver af de lokaliteter, der er omfattet af certifikatets anvendelsesområde, er blevet enten: a) individuelt auditeret af certificeringsorganet, eller b) er omfattet af en stikprøvebaseret ordning (se nedenfor). Det er kun ensartede lokaliteter, hvor certificeringsorganet, hverken ved kontraktgennemgang eller i certificeringsforløbet har identificeret arbejdsmiljømæssige forskelle mellem lokaliteterne eller specifikke forhold på de enkelte lokaliteter i relation til faktorer nævnt i G c), der kan omfattes af en stikprøvebaseret ordning. Ved flere grupper af sammenlignelige lokaliteter kan hver gruppe auditeres efter en stikprøvebaseret ordning. G G G G G Stikprøveordning Certificeringsorganer, der ønsker at bruge en stikprøvebaseret fremgangsmåde til bedømmelse af steder med ens aktiviteter, skal have faste procedurer, der sikrer, at alle nedenstående punkter er omfattet i opbygningen af deres stikprøveprogram. Inden det foretager sin første stikprøvebaserede bedømmelse, skal certificeringsorganet stille oplysninger til rådighed for DANAK om den metode og de procedurer, som det anvender, og fremlægge underbygget bevismateriale til påvisning af, hvorledes disse tager hensyn til nedenstående punkter ved bedømmelse af flere lokaliteter. Certificeringsorganets procedurer skal tilsikre, at den indledende kontraktbedømmelse i så vidt omfang som muligt identificerer forskellen mellem lokaliteter, således at der bliver fastlagt et passende niveau for stikprøvetagningen i overensstemmelse med bestemmelserne i G c) til e). I det tilfælde, hvor anvendelsen af certificeringsorganets procedurer medfører et mindre antal, end det der ville fremkomme ved anvendelsen af nedenstående retningslinjer, skal certificeringsorganet begrunde og registrere dette og demonstrere, at det er i overensstemmelse med den godkendte procedure. Minimumsantallet af lokaliteter (sites), der skal besøges pr. audit, er: Certificeringsaudit: Antallet af stikprøver skal minimum være kvadratroden af sammenlignelige fjerntliggende lokaliteter (y= x) rundet op til et helt tal. Overvågningsaudit: Antallet af stikprøver skal minimum være kvadratroden af sammenlignelige fjerntliggende lokaliteter multipliceret med 0,6 som en koefficient (y=0,6 x) rundet op til et helt tal (se dog G c).

6 til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 6/14 Recertificeringsaudit: Antallet af stikprøver skal minimum være som ved certificeringsauditten. Hvis arbejdsmiljøledelsessystemet over en treårig periode har dokumenteret sin effektivitet, kan antallet af stikprøver reduceres med en faktor 0,8 (y=0,8 x) rundet op til et helt tal. G Hvor en virksomhed har flere lokaliteter med aktiviteter af samme art, der omfattes af et enkelt ledelsessystem, kan der udstedes et certifikat til den virksomhed, der omfatter alle sådanne lokaliteter, under forudsætning af at: a) alle lokaliteter, der omfattes af dette ledelsessystem, administreres og auditeres centralt og er underkastet central ledelsesevaluering; b) alle lokaliteter er blevet auditeret i overensstemmelse med den eller de interne auditprocedure(r); c) certificeringsorganet har auditeret en repræsentativ stikprøve af lokaliteterne, under hensyntagen til nedenstående faktorer: resultater og rapporter fra den interne audit af ledelsessystemet på såvel de enkelte anlægsområder som på det centrale ledelsessystem; resultaterne af ledelsens evaluering; ledelsessystemets udviklingsgrad; virksomhedens eksisterende viden; variationer i lokaliteternes størrelse; ledelsessystemets kompleksitet; lokaliteternes kompleksitet; skifte-/-natholdsarbejde; variationer i arbejdspraksis; omfanget af enslignende funktioner; variationer i de aktiviteter, man påtager sig; spredningen af virksomhedens personale på arbejdsstederne; betydning og omfang af arbejdsmiljøbelastende aktiviteter; omfanget af de regler, der kan have betydning for virksomhedens arbejdsmiljøbelastende aktiviteter; interessenters synspunkter; d) stikprøven dels er selektiv, baseret på c) ovenfor og dels ikke-selektiv, og resulterer i udvælgelse af en række forskellige lokaliteter, uden udelukkelse af et element af tilfældighed i udvælgelsen af lokaliteter; e) opfølgningsprogrammet omfatter besøg på virksomhedens hovedkvarter, er opbygget på baggrund af ovenstående faktorer, og inden for en rimelig periode omfatter alle virksomhedens lokaliteter i overensstemmelse med certificeringsorganets stikprøvemetode (fx 1-2 certificeringscyklusser); f) hvis der observeres afvigelser enten i hovedkvarteret eller en enkelt lokalitet, i en virksomhed med et arbejdsmiljøcertifikat, der dækker flere lokaliteter, skal den

7 til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 7/14 korrigerende handlingsprocedure omfatte alle de lokaliteter, som certifikatet dækker; g) audit (fase 1) behandler aktiviteterne i virksomhedens hovedkontor for at sikre, at et enkelt arbejdsmiljøledelsessystem bliver anvendt på alle lokaliteter, og at der udøves central styring på driftsniveau. Audit (fase 1) bør behandle alle de punkter, der er nævnt i a) til f) ovenfor. G Rapporten til virksomheden skal omfatte: a) entydig identifikation af de væsentligste dokumenter i ledelsessystemet, som er blevet bedømt; b) arbejdsmiljøhandlingsplaner; c) den grad af tillid, der kan sættes til den interne audit; d) et resumé af de vigtigste observationer, både positive og negative, vedrørende implementeringen og effektiviteten af ledelsessystemet; e) de konklusioner, som auditteamet når til. G Auditteamets rapportering til certificeringsorganet For at skaffe et grundlag for beslutningen om at certificere behøver certificeringsorganet en eller flere klare rapporter fra auditteamet, som giver de fornødne oplysninger til at tage beslutningen. For at opnå dette, bør rapporten eller rapporterne opfylde de generelle krav til rapportering af overensstemmelsesvurdering. a) Rapporter fra auditteamet til certificeringsorganet kræves som minimum ved afslutningen af audit fase 1 og 2. I kombination med oplysninger i dokumenterne bør disse rapporter mindst indeholde: en beskrivelse af audit (fase 1 og 2) omfattende et resumé af dokumentgennemgangen og audit (fase 2), herunder anvendte auditdage (inklusiv forberedelse og audit på stedet (audit fase 1), audit (fase 2) og rapportering); afklaringer af afvigelser; de auditundersøgelser, der er blevet fulgt, begrundelsen for deres udvælgelse og den fulgte metode; anbefaling fra auditteamet til certificeringsorganet. b) Opfølgningsrapporter bør indeholde oplysninger om opklaring af tidligere identificerede afvigelser eller andre opfølgningsområder. c) Rapporter om fornyet bedømmelse bør som minimum omfatte hele kravet i a) ovenfor Ansøgning G For at en virksomheds arbejdsmiljøledelsessystem kan certificeres: a) bør ledelsen af de aktiviteter, der omfattes af arbejdsmiljøledelsessystemet: være i stand til at vise ansvarlighed for alle de for arbejdsmiljøledelsessystemets relevante arbejdsmiljømæssige aspekter;

8 til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 8/14 have autoritet til at bestemme, hvorledes arbejdsmiljøpolitikken iværksættes og vedligeholdes med hensyn til opstilling af egne målsætninger og programmer til at overholde dem; have mandat til at afsætte passende finansielle og personalemæssige ressourcer til arbejdsmiljømæssig styring og forbedring. Dette kan ske inden for budgetter eller andre begrænsninger. Ekstra ressourcer til arbejdsmiljømæssige forbedringer kan kræve bemyndigelse fra overordnet ledelse. b) bør berøringsflader mellem ydelser eller aktiviteter, der ikke fuldt ud ligger inden for arbejdsmiljøledelsessystemets anvendelsesområde (f.eks. underleverandører), også behandles inden for det arbejdsmiljøledelsessystem, der skal certificeres; c) bør der desuden tages hensyn til anvendelsesområdet for virksomhedens eventuelle aftaler og andre forpligtelser ved afgørelsen af certificeringens omfang. G G Aktiviteter De aktiviteter, der skal omfattes af certificeringen, bør være klart definerede. Organisation (virksomhed) Defineres typisk som hele det fysiske område på hvilket de aktiviteter foretages, der styres af en organisation på et givet sted. Dette omfatter al tilknyttet oplagring af råvarer, biprodukter, mellemprodukter, færdige produkter og affald, og alt udstyr eller infrastruktur, der benyttes i aktiviteterne, uanset om de er fastmonterede eller ej. Hvis definitioner af et område er angivet eller nærmere afgrænset i national lovgivning, lokale godkendelser, tilladelser eller lignende, anvendes disse i stedet. Der kan også anvendes andre definitioner, hvis dette findes påkrævet. a) Midlertidige arbejdspladser som f.eks. byggepladser, er omfattet af den virksomheds arbejdsmiljøledelsessystem, som har den ledende myndighed, uden hensyn til hvor arbejdspladserne findes. Disse arbejdspladser kan underkastes bedømmelse på stikprøvebasis som del af certificeringsprocessen for at belyse arbejdsgangen og systemets effektivitet. b) Hvis det ikke er praktisk muligt at definere et sted (f.eks. for tjenesteydelser), bør certificeringens geografiske område både tage hensyn til virksomhedens hovedkvarters aktiviteter og leveringen af dens tjenesteydelser. Hvor det i specielle tilfælde er relevant, kan certificeringsorganet beslutte, at en certificeringsaudit skal udføres alene hvor virksomheden leverer sine ydelser. I sådanne tilfælde bør berøringsfladerne med dens hovedkvarter auditeres Gennemgang af ansøgningen G Følgende gælder for hvert medlem af auditteamet: Alle medlemmer af auditteamet bør som minimum være fortrolige med følgende: a) standarder for arbejdsmiljøledelse eller andre normative dokumenter; b) generelle begreber i ledelsessystemer; c) metoder til vurdering af arbejdsmiljøbelastende aktiviteter; d) auditeringsprincipper.

9 til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 9/14 G Følgende gælder for auditteamet som helhed: a) Inden for hvert af følgende områder bør mindst ét medlem af auditteamet opfylde certificeringsorganets kriterier for at tage ansvar for: at lede teamet og styre auditprocessen; anvendte ledelsessystemer og auditmetoder; at der er viden om arbejdsmiljøforhold inden for det pågældende tekniske område; at der er kendskab til eventuelle særlige arbejdsmiljømæssige krav i relation til virksomhedens aktiviteter. b) Auditteamet bør samlet have erfaring, uddannelse og ajourført viden om følgende: analyse af arbejdsmiljøforhold inden for det pågældende tekniske område; relevant gældende arbejdsmiljølovgivning; fremgangsmåder til at reducere arbejdsmiljøbelastninger og disse fremgangsmåders anvendelse i praksis inden for det pågældende tekniske område. c) Auditteamet bør være kompetent til at spore tegn på svigt i virksomhedens arbejdsmiljøledelsessystem tilbage til de pågældende elementer af arbejdsmiljøledelsessystemet. d) Et auditteam kan bestå af én person, forudsat at denne person overholder alle de ovennævnte krav til et auditteam. G Anvendelse af eksperter Eksperter med konkret viden om særlige forhold og eventuel regulering heraf, men som ikke tilfredsstiller alle ovenstående kriterier, kan indgå i auditteamet. Eksperter kan ikke arbejde uafhængigt af auditor. G For vurdering af auditteamets kompetence henvises endvidere til DANAK s retningslinje RL Indledende certificeringsaudit G Hvis audit (fase 1), herunder dokumentgennemgang, ikke foretages af en enkelt person, bør certificeringsorganet være i stand til at påvise, hvorledes de forskellige teammedlemmers aktiviteter bliver koordineret. G Certificeringsaudit (fase 2) a) På grundlag af resultatet af audit (fase 1) udarbejder certificeringsorganet en auditplan for gennemførelsen af audit (fase 2). b) Certificeringsaudit (fase 2) skal søge at verificere implementeringen af alle kravelementer (undtagen elementer som fuldt ud blev bekræftet implementeret med fase 1). Der skal især fokuseres på virksomhedens: identifikation og beskrivelse af virksomhedens arbejdsmiljøforhold;

10 til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 10/14 vurdering og udpegning af væsentlige arbejdsmiljøbelastninger samt prioritering af områder for forbedring; fremgangsmåder til at sikre overholdelse af eventuelle lovkrav og andre forpligtelser; de mål, der afledes af prioriteringen; overvågning, måling, rapportering og gennemgang af indsatsen på baggrund af de opsatte mål; identificering og bedømmelse af afvigelser og iværksættelse af korrigerende/forebyggende handlinger; intern audit og ledelsens evaluering; ledelsens ansvar for arbejdsmiljøpolitikken; forbindelser mellem politik, aktiviteter og dermed forbundne arbejdsmiljøbelastninger, mål, ansvar, programmer, procedurer, opnåede resultater, intern audit og ledelsens evaluering. G Bedømmelse af den Interne Audit a) Omfanget af audit (fase 2) kan blive påvirket af, hvor stor tillid der kan fæstes til virksomhedens interne audit. Ved audit (fase 1) bør certificeringsorganet efter detaljeret analyse afgøre, i hvilken udstrækning det kan fæste lid til resultaterne af den interne audit. Dokumentation af den interne audit bør være tilstrækkelig omfattende til at afgive data, der kan godkendes af certificeringsorganet som bekræftelse af auditprocessens effektivitet. Certificeringsorganet bør over for DANAK kunne redegøre for grundlaget for fastsættelsen af omfanget af certificeringsorganets audit (fase 2). b) Certificeringsorganet bør på stikprøvebasis bekræfte den interne audits generelle pålidelighed. c) Certificeringsorganet bør især gøre dette ved at søge objektive vidnesbyrd om nedenstående punkter: De interne auditorers kompetence, erfaring, uddannelse og uafhængighed; auditeringsprocedure og metode, og især omfanget af audit; anvendte standarder for audit; ressourcer, der er til rådighed for audit; organisering af audit; udførte kontroller og verificeringer; resultater af audit, herunder rapporter og referater; effektiviteten af opfølgningen på audit; korrigerende handlingers rettidighed og effektivitet. d) Ved certificering efter stikprøvebaseret ordning (Multi-site), der delvis er baseret en velfungerende på intern audit, bør ovenstående være veldokumenteret.

11 til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 11/14 e) Interne auditprogrammer bør tage hensyn til væsentligheden af de forskellige områder af virksomhedens aktiviteter. G Registrering og vurdering af arbejdsmiljøforhold og kontrol med dem, der anses for væsentlige a) For at skabe tillid til at virksomheden er konsekvent i etablering og opretholdelse af procedurer til identifikation, beskrivelse og evaluering af arbejdsmiljøforholdene og de dermed forbundne arbejdsmiljøbelastninger, bør certificeringsorganers procedurer afspejle følgende faktorer: det er virksomhedens opgave at definere de kriterier, hvorefter arbejdsmiljøforholdene og de dermed forbundne arbejdsmiljøbelastninger bedømmes som værende væsentlige og at udvikle en eller flere fremgangsmåder hertil; det er certificeringsorganets opgave at bedømme om den eller de procedurer, hvorefter virksomheden afgør, hvilke arbejdsmiljøforhold og -belastninger der er væsentlige, er rimelige og bliver anvendt i praksis; certificeringsorganet bør meddele virksomheden, hvor den skal tage affære med hensyn til manglende sammenhæng mellem virksomhedens politik, mål og procedure(r) eller resultaterne af deres anvendelse. b) Certificeringsorganet bør fastslå, om de kriterier, der anvendes til at analysere arbejdsmiljøforholdenes væsentlighed, er rimelige og passende implementeret. Certificeringsorganet skal kontrollere, at arbejdsmiljøforholdene og de dermed forbundne arbejdsmiljøbelastninger, som er blevet identificeret som værende væsentlige, bliver styret inden for arbejdsmiljøledelsessystemet. Dette kan medføre bedømmelse af kombinationer af følgende: undersøgelse og udvikling af muligheder for yderligere forbedring; programmer for planlagt forbedring; styring for at opretholde arbejdsmiljøledelsessystemets effektivitet. c) Væsentlige arbejdsmiljøforhold og dermed forbundne arbejdsmiljøbelastninger begrænses ikke nødvendigvis til et enkelt geografisk sted. De kan også omfatte andre aspekter af en virksomheds aktiviteter, produkter eller tjenesteydelser, som den kan kontrollere, og over hvilke den kan forventes at have indflydelse. I særdeleshed kan disse omfatte aktiviteter hos leverandører, kunder eller tilknyttede virksomheder, der kan have betydning for arbejdsmiljøforholdene. G Registrering og vurdering af fortsatte forbedringer og forebyggelse af arbejdsmiljøbelastninger For at skabe tillid til at virksomheder har etableret fremgangsmåder til opnåelse af løbende arbejdsmiljøforbedringer, skal certificeringsorganets procedurer afspejle følgende faktorer: a) det er virksomhedens opgave at dokumentere, hvordan man vil leve op til arbejdsmiljøpolitikkens forpligtelser med hensyn til løbende forbedring og at igangsætte aktiviteter hertil samt at måle fremskridt i den henseende; b) det er certificeringsorganets opgave at bedømme, om virksomhedens fremgangsmåder og kriterier er rimelige, og om de bliver anvendt i praksis;

12 til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 12/14 c) certificeringsorganet bør meddele virksomheden, hvor den skal tage affære med hensyn til manglende sammenhæng mellem virksomhedens politik, mål og procedurer og dens aktiviteter eller resultatet af disse. G Arbejdsmiljøledelsessystemets dokumentation Den dokumentation, der kræves af det normative grundlag, bør beskrive arbejdsmiljøledelsessystemet og redegøre for forbindelsen med ethvert andet relateret ledelsessystem, der er i brug i virksomheden, eller som har indflydelse på det arbejdsmiljøledelsessystem, der er under certificering. Det er acceptabelt at kombinere dokumentation for arbejdsmiljøledelse og andre ledelsessystemer (som f.eks. for miljø, kvalitet, og energi), når arbejdsmiljøledelsessystemets komponenter tydeligt kan identificeres sammen med de relevante berøringsflader med de andre systemer. G Samtidig audit af flere ledelsessystemer Audit af arbejdsmiljøledelse kan kombineres med audit af andre ledelsessystemer. Denne kombination er mulig under forudsætning af, at det kan påvises, at audit omfatter alle krav til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer. Auditprogrammet bør fastlægge hvert medlems rolle i auditteam og de kriterier, hvert medlem skal auditere. Alle elementerne i et arbejdsmiljøledelsessystem bør klart fremgå og være lette at identificere i auditrapporterne. Audit af arbejdsmiljøledelsessystemet må ikke forringes, ved at der samtidig foretages audit af andre ledelsessystemer Oplysninger med henblik på tildeling af certificering første gang G Beslutningsgrundlag De oplysninger, der indsamles under certificeringsprocessen, bør være tilstrækkelige til at: a) sætte certificeringsorganet i stand til at tage en begrundet beslutning om certificering (eller fornyet certificering efter fornyet bedømmelse); b) sikre sporbarhed til sagens akter f.eks. i tilfælde af, at der bliver klaget eller ved planlægning af den næste audit (muligvis af et andet team); c) sikre kontinuitet. 9.3 Overvågningsaktiviteter G G G Overvågningsaktiviteter - Generelt Certificeringsorganet skal være i stand til at tilpasse sit overvågningsprogram til de arbejdsmiljøspørgsmål, der har forbindelse med virksomhedens aktiviteter, og til at begrunde dette program. Certificeringsorganets overvågningsprogram bør fastlægges under hensyntagen til det interne auditprogram og den pålidelighed, det kan tillægges. Konkrete datoer for besøg bør aftales med den certificerede virksomhed. Som et minimum bør certificeringsorganets overvågning hvert år omfatte følgende:

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6 Side : 1/6 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Retningslinjen er gældende for alle organer, som er eller ansøger om at blive akkrediteret til inspektion af arbejdsmiljø og/eller certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer.

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 Indledning Akkreditering til certificering samt til verifikation omfatter, at DANAK udfører bedømmelse/overvågning af certificeringsorganers/verifikatorers

Læs mere

Energiledelse Nr. : RL 16 Kompetencekrav ved certificering Dato : 2010.03.23 Side : 1/6

Energiledelse Nr. : RL 16 Kompetencekrav ved certificering Dato : 2010.03.23 Side : 1/6 Side : 1/6 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Retningslinjen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering af energiledelsessystemer. 2. FORMÅL Denne retningslinje fastlægger

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11

INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 I. Anvendelsesområde Denne akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse ved DANAK s akkreditering i henhold til DS/EN ISO/IEC 17020:2012 Overensstemmelsesvurdering Krav til

Læs mere

Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle. Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015

Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle. Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015 Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015 To mål og flere støtteordninger Forebyggelse bedre arbejdsmiljø Fastholdelse Seniorpakke

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Henrik Tofteng A/S Divello A/S

Henrik Tofteng A/S Divello A/S A/S Divello A/S For audit d. 02.-08.08.2013 vedr. DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Auditoplysninger Audittype...

Læs mere

Certificering og akkreditering (5 point)

Certificering og akkreditering (5 point) 5. Certificering og akkreditering (max. 50 point) Opgave 86 Certificering og akkreditering (5 point) Besvar kort spørgsmålene med stikord eller med eksempler: 1. Hvad betyder begreberne certificering og

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU Kære Josefine Thrane Sletten Det er med fornøjelse, jeg sender vores rammeaftale vedr. certificering /

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Værdien af arbejdsmiljøcertificering

Værdien af arbejdsmiljøcertificering Værdien af arbejdsmiljøcertificering Workshop på AM2010 tirsdag d. 9/11 kl. 13.00 Sektorchef Lars Vestergaard Jensen Program Præsentation Kort om arbejdsmiljøledelse/arbejdsmiljøcertificering Erfaringer

Læs mere

PEFC Danmarks. Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4

PEFC Danmarks. Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4 PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4 PEFC Danmarks Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift Udkast til revideret standard marts 2012, med tilføjelser oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Auditering af psykisk arbejdsmiljø

Auditering af psykisk arbejdsmiljø Auditering af psykisk arbejdsmiljø Fokuspunkter, muligheder og begrænsninger Operation Manager Ruth Kjeldsmark Oktober 2008 Agenda 1. Hvorfor er psykisk arbejdsmiljø i fokus for virksomheder med arbejdsmiljøledelse?

Læs mere

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2 Lektion 1 1 Grundlæggende begreber for ledelse Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation Lektion 1 2 De 8 grundprincipper Interessent

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer SCP.06.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med program for styring af systemændringer... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven Kvalitetsstyringsloven Opfølgningsaudit 2013 DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Bemærkninger I henhold til

Læs mere

MILJØSEKRETARIATET. Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001

MILJØSEKRETARIATET. Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001 MILJØSEKRETARIATET Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001 Indhold Forord.......................................... 3 Indledning....................................... 4 Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøledelsessystemet...

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

REGLER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER

REGLER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER REGLER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER INTRODUKTION Foreliggende regler vedrører akkrediteret auditerings- og certificeringsvirksomhed hos D.I.C, der er akkrediteret af bl.a. DANAK og som er autoriseret

Læs mere

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder Hensigten med direktivet: 2020 mål 20% EE ift 2007 Alle

Læs mere

DVC Produktcertificering tilknyttet Teknologisk Institut

DVC Produktcertificering tilknyttet Teknologisk Institut PROD Reg. nr. 7002 DVC Produktcertificering DVC Produktcertificering tilknyttet Teknologisk Institut Bestemmelser vedrørende certificering af produkters overensstemmelse op imod certificeringsgrundlaget

Læs mere

Tolkningsnotat om kvalitetscertificering af miljø- og natursagsbehandling:

Tolkningsnotat om kvalitetscertificering af miljø- og natursagsbehandling: Tolkningsnotat om kvalitetscertificering af miljø- og natursagsbehandling: Rev. 02 (14.12.2008) Det Norske Veritas (DNV) side 1 af 20 Kontaktperson Kontraktperson; DET NORSKE VERITAS, DANMARK A/S Industry

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK 2.udgave Januar 2011 Akkreditering af laboratorier DANAK påbegyndte akkreditering af laboratorier tilbage i 1973 som det daværende Statens Tekniske

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Nordisk Guideline Certificering af personer, der udfører el-termografering Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Side 1 af 8 BF 1020:1 Forord De nordiske brandforsvarsforeninger er blevet enige om at

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Præsentation Energisynskonsulent B-004 (1992) Teknisk Ekspert kwh verifikator Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Godkendt Auditbilag for intern audit Bilag 13.3 ..199

Godkendt Auditbilag for intern audit Bilag 13.3 ..199 Side 1 af 6 Detailplan for audit Formålet med intern audit i DanLinks kvalitetsstyringssystem er: A At undersøge om proceduren(e) i kvalitetshåndbogen beskriver arbejdet som det udføres i praksis. A At

Læs mere

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier.

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier. 2 Beskrivelse af ansøgningsformularen Denne ansøgningsformular består af et firdelt spørgeskema og et afsnit med generelle oplysninger om uddannelsesinstitutionen. Hvert af de fire afsnit ser på effektiviteten

Læs mere

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Ledelsesprocesser Kvalitetsstyringssystemet - beskrivelse Godkendt af: BHM Dato: 04.09.2012 Sagsnr.: 727-2009-16666 L6 version 8

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

Klar til nye muligheder

Klar til nye muligheder 1. Klar til nye muligheder 1.Præsentation 2.Hvad er HSEQ 3.Krav til underleverandører 4.Motivation for certificering 5.Mulige effekter af HSEQ certificering 6.Krav til certificering 7.Forudsætninger for

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

4. Audit og auditteknik (max. 20 points)

4. Audit og auditteknik (max. 20 points) 4. Audit og auditteknik (max. 20 points) Opgave 79 Gennemførelse af audit (3 point) Forklar kort hvad der menes med flg. begreber: - 1., 2. og 3. parts audit - Auditeringens faser eller trin - Objektivt

Læs mere

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Dansk standard DS 3999 1. udgave 2010-10-12 Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Requirements for security of cash centers, transit stations

Læs mere

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår.

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. 1. Indledning.... 3 2. Overordnede retningslinjer for indgåelse af aftaler.... 3 2.1 Hvilke aftaler er omfattet.... 4

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0 SCP.01.01.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med teststandarderne... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens... 3 2.1.1 Første certificering...

Læs mere

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 1 Nu varer det ikke længe ISO9001:2015 er lige på trapperne. Final Draft blev udgivet den 9. juli 2015 og medio september 2015 udgives både 9001 og 14

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Myndighed... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Målgruppe... 4 1.4 Version... 4 1.5 Henvendelser... 4 2 Certificering... 5 2.1 Rammer for certificering...

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT HVORFOR OG HVORDAN?

ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT HVORFOR OG HVORDAN? MILJØ- OG SOCIALSEKRETARIATET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT HVORFOR OG HVORDAN? Arbejdsmiljøcertifikat hvorfor og hvordan? Der er alvorlige arbejdsmiljøproblemer på over halvdelen af virksomhederne inden for

Læs mere

Velkommen. Gruppe SJ1. IADK - SJ1 19. september 2012. www.lasseahm.dk COPYRIGHT 1. Tankerne bag. Lasse Ahm Consult. 19. september 2012.

Velkommen. Gruppe SJ1. IADK - SJ1 19. september 2012. www.lasseahm.dk COPYRIGHT 1. Tankerne bag. Lasse Ahm Consult. 19. september 2012. Velkommen Gruppe SJ1 Lasse Ahm Consult 19. september 2012 23:12 1 23:12 2 Tankerne bag At skabe relationer mellem auditorer At skabe øget værdi når vi auditorer Erfaringsudvekling på tværs af virksomheder

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Hvad er et energisyn?

Hvad er et energisyn? Velkommen! Hvad er et energisyn? Hvad skal der ske? Velkomst Bekendtgørelsen om energisyn Energiledelse som alternativ til energisyn Udvidet energisyn/energiledelse light En virksomheds erfaringer Afrunding

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Auditering Vejledning af virksomhed Dette auditskema er udviklet til at vurdere, hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. 1 Virksomhedsdata

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Kommentarer: Formålet med enhver organisation er at søge og bevare en kundekreds, for uden denne vil virksomheden ikke kunne eksistere.

Kommentarer: Formålet med enhver organisation er at søge og bevare en kundekreds, for uden denne vil virksomheden ikke kunne eksistere. De 8 ledelsesprincipper og deres sammenhæng med kvalitetsledelse. På de følgende sider beskrives de 8 ledelsesprincipper lidt mere detaljeret for at give et genkendeligt billede i forhold til kvalitetsledelse.

Læs mere

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit en CeRTIfICeRInG GøR DIn virksomhed I stand TIl AT dokumentere, AT DeT, I siger, er DeT, I GøR. Målet med en certificering

Læs mere

Guideline. - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer. FødevareIndustrien En del af Dansk Industri

Guideline. - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer. FødevareIndustrien En del af Dansk Industri Guideline - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer INDLEDNING Mange fødevarevirksomheder får besøg af certificerede auditorer og/eller kundeauditorer med henblik på kontrol af overholdelse af standarder,

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget.

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget. DFDS A/S Bestyrelsesudvalg 1. Revisionsudvalg Formålet med Revisionsudvalget ( Udvalget ) er at bistå bestyrelsen med at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med kontrol af kvaliteten og rigtigheden

Læs mere

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA-redegørelse 2013 Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA redegørelse 2013 Beskrivelse af virksomheden Søndergaard Nedrivning A/S er en familievirksomhed grundlagt i 1958

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012 NEPCon 29 juli 2012 1. Introduktion Outsourcing af produktionsprocesser er i fremvækst som følge af

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9 Supplerende bestemmelser for produktcertificering Dato 2015-06-16 Sign: Side 1 af 8 0. GENERELT Nærværende supplerende bestemmelser for produktcertificering gælder som tillæg til Dancerts Almindelige vilkår

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere