DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE"

Transkript

1 til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 1/14 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer. 2. Gyldighed Akkrediteringsbestemmelsen fastlægger den tolkning af specifikke forhold i DS/EN ISO/IEC 17021, der anvendes ved akkreditering til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer. Betegnelsen "skal" benyttes gennem hele dette dokument til at angive de bestemmelser, som er obligatoriske, idet de afspejler kravene i DS/EN ISO/IEC Betegnelsen "bør" benyttes til at angive de bestemmelser, som forventes at blive fulgt af certificeringsorganet. Afvigelse fra disse vil kun være tilladt, når certificeringsorganet over for DANAK har godtgjort, at det opfylder kravene i det relevante punkt i DS/EN ISO/IEC på tilsvarende måde. De specifikke bestemmelser i AB 14 er identificeret med bogstavet "G" efterfulgt af det relevante artikelnummer fra DS/EN ISO/IEC Efter dette nummer følger en fortløbende nummerering af AB 14 s underafsnit under den pågældende artikel. 3. Akkrediteringsbestemmelser med henvisning til: DS/EN ISO/IEC Termer og definitioner G. 3 1 Foruden definitionerne i DS/EN ISO/IEC gælder følgende: Akkrediteret certifikat: Et certifikat udstedt af et certificerende organ i overensstemmelse med betingelserne givet i dets akkreditering. Certifikatet skal indeholde akkrediteringsmærke eller anden henvisning til det akkrediterende organ. Bedømmelse: Enhver aktivitet i forbindelse med en certificering og overvågning af en virksomhed for at bestemme om virksomheden opfylder alle relevante krav i den foreskrevne standard, og om de er korrekt implementeret. Bedømmelse omfatter gennemgang af dokumentation, audit, udarbejdelse og vurdering af auditrapporten og andre relevante aktiviteter, der er nødvendige for at fremskaffe tilstrækkelige oplysninger. Afvigelse: Manglende tilstedeværelse af, eller undladelse af at implementere og vedligeholde, et eller flere krævede ledelsessystemelementer; eller en situation, som på grundlag af objektivt vidnesbyrd rejser væsentlig tvivl om et arbejdsmiljøledelsessystems evne til at opfylde virksomhedens arbejdsmiljøpolitik og -mål. Certificeringsorganet kan frit præcisere forskellige grader af mangelfuldhed og muligheder for forbedring (f.eks. større og mindre grader af afvigelse, observationer, osv.). Enhver mangel, der omfattes af ovenstående definition af afvigelse, skal imidlertid behandles som fastlagt i DS/EN ISO/IEC art og

2 til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 2/ Lovmæssige og kontraktmæssige forhold G G Overensstemmelse med lovgivningen Certificeringsorganet skal sikre og bekræfte, at organisationer med et certificeret ledelsessystem opfylder den krævede overensstemmelse med en standard og eventuelle supplerende bestemmelser, og at systemet er fuldt implementeret, samt at ledelsessystemet er effektivt til opnå og sikre løbende overholdelse af relevant lovgivning. Overholdelse af lovgivning er organisationens ansvar, og certificeringsorganet bør ved stikprøver i det etablerede ledelsessystem opnå tillid til, at systemet sikrer denne overholdelse. Det betyder, at certificeringsorganet bør have procedurer, der omfatter og sikrer: a) at der tidligst muligt i et certificerings-/auditforløb tilvejebringes et kendskab til, hvilke bestemmelser der er relevante, og som organisationen er omfattet af. b) at der allokeres tilstrækkelig kompetence i auditholdet til at foretage en dækkende evaluering af organisationens overholdelse af legale bestemmelser. c) at organisationen informeres om, hvilken dokumentation (beskrivelse, tegninger, godkendelser, rapporter, korrespondance etc.) samt eventuelt personale der skal være rådighed ved audit for en dækkende bedømmelse af området. d) at der er en beskrivelse af de handlinger, der skal foretages af certificeringsorganet i det tilfælde, hvor der findes uoverensstemmelse eller tegn på uoverensstemmelse med et relevant lovkrav, samt at organisationen er informeret om disse fremgangsmåder. e) at en organisation har identificeret alle relevante lovkrav, og har etableret, implementeret og vedligeholder procedurer for periodisk evaluering af overensstemmelse med alle relevante lovkrav samt identifikation af nye og/eller ændrede lovkrav. f) at certificeringsorganet på baggrund af en række stikprøver dokumenterer vurderingen af, om organisationen opfylder legale krav, og om der forefindes fremgangsmåder, ressourcer og kompetence til at sandsynliggøre, at organisationen vil være i stand til at sikre løbende overholdelse af relevant lovgivning. g) at det kræves, at organisationen kan demonstrere overensstemmelse med relevante lovkrav gennem egen evaluering før udstedelse af certifikat. Ved manglende opfyldelse af lovkrav efter udstedelse af certificering skal organisationen anmodes om at foretage korrigerende handlinger inden for en efter forholdene rimelig tidsfrist. Derefter skal certificeringen trækkes tilbage, hvis der ikke er foretaget de tilstrækkelige forbedringer. h) at hvor der konstateret uoverensstemmelse med et relevant lovgivningskrav (enten af organisationen selv eller certificeringsorganet) foretages en evaluering af, om afhjælpningen og den forebyggende foranstaltninger giver tillid til organisationens håndtering af området. i) at en organisation, der ikke er i overensstemmelse med relevant lovgivning, i givet fald har en dokumenteret aftale med den relevante myndighed om en plan for at opnå overensstemmelse, samt at denne plan har den fornødne prioritet i ledelsessystemet. Certificeringsorganet skal verificere implementering af sådanne planer ved audit.

3 til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 3/14 j) at hvor certificeringsorganet eller eventuelt andre parter (med mindre kendskab til faktiske forhold) vil kunne rejse begrundet tvivl om fuld opfyldelse af lovgivningen på et givet område i en auditeret/certificeret organisation, skal certificeringsorganets bedømmelse og baggrund for konklusion om det specifikke forhold dokumenteres udførligt i auditrapporten, checklister eller noter fra bedømmelsen. k) at der ved henvendelser/klager, eller hvis der på anden måde rejses tvivl, om en certificeret organisations opfyldelse af lovgivningen foretages en dokumenteret vurdering af, hvilken reaktion der er nødvendig for, at der kan opnås tillid til certifikat og certificeringsordningen. Mulige reaktioner kan omfatte, at sagen skal undersøges ved forespørgsel til organisationen, fornyet/ekstraordinært audit, note på sagen om opfølgning ved førstkommende ordinære audit etc. 7.1 Ledelsens og personalets kompetence G G Certificeringsorganet skal have procedurer, der sikrer kendskab til de teknologiske fremskridt og eventuelle lovgivningsmæssige tiltag, der er relevante for arbejdsmiljøledelse inden for det pågældende tekniske område. Certificeringsorganet skal have et effektivt system til at analysere de kompetencer i arbejdsmiljøledelse, som det kan trække på i relation til certificeringsorganets aktivitetsområde. G For vurdering af virksomhedstype og arbejdsmiljøets kompleksitet henvises til bilag 1. G Certificeringsorganet skal kunne demonstrere, at det har gennemført en kompetenceanalyse (bedømmelse af færdigheder i forbindelse med identificerede behov) af kravene i hvert af de relevante, tekniske områder, inden det foretager kontraktgennemgang. I særdeleshed skal certificeringsorganet være i stand til at demonstrere, at det har kompetence til at gennemføre følgende aktiviteter: a) identificere de væsentlige arbejdsmiljøbelastninger inden for det pågældende tekniske område; b) definere de kompetencer, der er nødvendige hos certificeringsorganet for at certificere i relation til det pågældende tekniske område og de tilknyttede arbejdsmiljøforhold. 7.2 Personale, der er involveret i certificeringsaktiviteter G Certificeringsorganet skal kunne demonstrere, at det har kompetence til at gennemføre følgende aktiviteter for de virksomheder, hvis arbejdsmiljøledelsessystem det certificerer: a) definere virksomhedens aktivitetsområder og tilhørende væsentlige arbejdsmiljøforhold; b) bekræfte at de typiske arbejdsmiljøforhold, der opstår af hele rækken af aktiviteter i virksomheden, svarer til dem, der identificeres ovenfor; c) bekræfte, at den krævede kompetence er tilstede.

4 til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 4/14 9. Proceskrav 9.1 Generelle krav G G G Auditplan Certificeringsorganet skal oplyse virksomheden om, at registreringer (herunder alle registreringer af uheld, brud på regler eller love og relevant korrespondance med myndigheder), på hvilke virksomheden baserer sin bedømmelse af overholdelse af lovgivningens krav, kan være nødvendige ved audit (fase 1) og kan blive krævet til detaljeret vurdering ved audit (fase 2). Udvælgelse af auditteams Certificeringsorganet skal have kriterier for udvælgelse af auditteam. Disse kriterier skal sikre passende niveauer af kompetence med hensyn til: a) kendskab til arbejdsmiljøledelsessystemer; b) forståelse af kravene til arbejdsmiljøledelsessystemer; c) forståelse af arbejdsmiljømæssige spørgsmål; d) teknisk kendskab til den aktivitet, der skal auditeres; e) kompetence i audit af ledelsessystemer; f) kendskab til eventuelle lovmæssige krav i forbindelse med virksomhedens aktiviteter eller arbejdsmiljøledelsessystem. Audittid Certificeringsorganet skal have procedurer til fastlæggelse af den tid, der kræves for at dække alle de relevante elementer af audit (fase 1 & 2, jf. beskrivelsen af audit metode nedenfor), idet det i relevant omfang tager nedenstående faktorer i betragtning: a) resultater og rapporter fra den interne audit af arbejdsmiljøledelsessystemet; b) resultaterne af ledelsesevaluering; c) ledelsessystemets udviklingsniveau; d) virksomhedens vidensniveau; e) virksomhedens størrelse og eventuelle forandringer i sammensætning mv.; f) virksomhedens kompleksitet jf. bilag 1; g) registreringssystemernes kompleksitet og eventuel integration med andre ledelsessystemer; h) eventuelt skifte-/natholdsarbejde; i) afvigelser i arbejdsrutiner; j) omfanget af ensartede funktioner; k) variationer i virksomhedens aktiviteter; l) omfanget af regler, der har arbejdsmiljømæssig relevans i forhold til virksomhedens aktiviteter; m) interessenters synspunkter.

5 til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 5/14 Certificeringsorganets fremgangsmåder skal desuden sikre, at den allokerede tid til arbejdsmiljøaudit følger IAF s guidelines (IAF MD-dokumenter) for EMS Auditor time sammen med anvendelse af kompleksitetskategoriseringen fra denne retningslinjes bilag 1. G Multi-site Hvis en virksomhed har aktiviteter under kontrol af et enkelt ledelsessystem, som dækker flere lokaliteter, kan certifikater udstedes således, at de dækker flere lokaliteter under forudsætning af, at hver af de lokaliteter, der er omfattet af certifikatets anvendelsesområde, er blevet enten: a) individuelt auditeret af certificeringsorganet, eller b) er omfattet af en stikprøvebaseret ordning (se nedenfor). Det er kun ensartede lokaliteter, hvor certificeringsorganet, hverken ved kontraktgennemgang eller i certificeringsforløbet har identificeret arbejdsmiljømæssige forskelle mellem lokaliteterne eller specifikke forhold på de enkelte lokaliteter i relation til faktorer nævnt i G c), der kan omfattes af en stikprøvebaseret ordning. Ved flere grupper af sammenlignelige lokaliteter kan hver gruppe auditeres efter en stikprøvebaseret ordning. G G G G G Stikprøveordning Certificeringsorganer, der ønsker at bruge en stikprøvebaseret fremgangsmåde til bedømmelse af steder med ens aktiviteter, skal have faste procedurer, der sikrer, at alle nedenstående punkter er omfattet i opbygningen af deres stikprøveprogram. Inden det foretager sin første stikprøvebaserede bedømmelse, skal certificeringsorganet stille oplysninger til rådighed for DANAK om den metode og de procedurer, som det anvender, og fremlægge underbygget bevismateriale til påvisning af, hvorledes disse tager hensyn til nedenstående punkter ved bedømmelse af flere lokaliteter. Certificeringsorganets procedurer skal tilsikre, at den indledende kontraktbedømmelse i så vidt omfang som muligt identificerer forskellen mellem lokaliteter, således at der bliver fastlagt et passende niveau for stikprøvetagningen i overensstemmelse med bestemmelserne i G c) til e). I det tilfælde, hvor anvendelsen af certificeringsorganets procedurer medfører et mindre antal, end det der ville fremkomme ved anvendelsen af nedenstående retningslinjer, skal certificeringsorganet begrunde og registrere dette og demonstrere, at det er i overensstemmelse med den godkendte procedure. Minimumsantallet af lokaliteter (sites), der skal besøges pr. audit, er: Certificeringsaudit: Antallet af stikprøver skal minimum være kvadratroden af sammenlignelige fjerntliggende lokaliteter (y= x) rundet op til et helt tal. Overvågningsaudit: Antallet af stikprøver skal minimum være kvadratroden af sammenlignelige fjerntliggende lokaliteter multipliceret med 0,6 som en koefficient (y=0,6 x) rundet op til et helt tal (se dog G c).

6 til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 6/14 Recertificeringsaudit: Antallet af stikprøver skal minimum være som ved certificeringsauditten. Hvis arbejdsmiljøledelsessystemet over en treårig periode har dokumenteret sin effektivitet, kan antallet af stikprøver reduceres med en faktor 0,8 (y=0,8 x) rundet op til et helt tal. G Hvor en virksomhed har flere lokaliteter med aktiviteter af samme art, der omfattes af et enkelt ledelsessystem, kan der udstedes et certifikat til den virksomhed, der omfatter alle sådanne lokaliteter, under forudsætning af at: a) alle lokaliteter, der omfattes af dette ledelsessystem, administreres og auditeres centralt og er underkastet central ledelsesevaluering; b) alle lokaliteter er blevet auditeret i overensstemmelse med den eller de interne auditprocedure(r); c) certificeringsorganet har auditeret en repræsentativ stikprøve af lokaliteterne, under hensyntagen til nedenstående faktorer: resultater og rapporter fra den interne audit af ledelsessystemet på såvel de enkelte anlægsområder som på det centrale ledelsessystem; resultaterne af ledelsens evaluering; ledelsessystemets udviklingsgrad; virksomhedens eksisterende viden; variationer i lokaliteternes størrelse; ledelsessystemets kompleksitet; lokaliteternes kompleksitet; skifte-/-natholdsarbejde; variationer i arbejdspraksis; omfanget af enslignende funktioner; variationer i de aktiviteter, man påtager sig; spredningen af virksomhedens personale på arbejdsstederne; betydning og omfang af arbejdsmiljøbelastende aktiviteter; omfanget af de regler, der kan have betydning for virksomhedens arbejdsmiljøbelastende aktiviteter; interessenters synspunkter; d) stikprøven dels er selektiv, baseret på c) ovenfor og dels ikke-selektiv, og resulterer i udvælgelse af en række forskellige lokaliteter, uden udelukkelse af et element af tilfældighed i udvælgelsen af lokaliteter; e) opfølgningsprogrammet omfatter besøg på virksomhedens hovedkvarter, er opbygget på baggrund af ovenstående faktorer, og inden for en rimelig periode omfatter alle virksomhedens lokaliteter i overensstemmelse med certificeringsorganets stikprøvemetode (fx 1-2 certificeringscyklusser); f) hvis der observeres afvigelser enten i hovedkvarteret eller en enkelt lokalitet, i en virksomhed med et arbejdsmiljøcertifikat, der dækker flere lokaliteter, skal den

7 til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 7/14 korrigerende handlingsprocedure omfatte alle de lokaliteter, som certifikatet dækker; g) audit (fase 1) behandler aktiviteterne i virksomhedens hovedkontor for at sikre, at et enkelt arbejdsmiljøledelsessystem bliver anvendt på alle lokaliteter, og at der udøves central styring på driftsniveau. Audit (fase 1) bør behandle alle de punkter, der er nævnt i a) til f) ovenfor. G Rapporten til virksomheden skal omfatte: a) entydig identifikation af de væsentligste dokumenter i ledelsessystemet, som er blevet bedømt; b) arbejdsmiljøhandlingsplaner; c) den grad af tillid, der kan sættes til den interne audit; d) et resumé af de vigtigste observationer, både positive og negative, vedrørende implementeringen og effektiviteten af ledelsessystemet; e) de konklusioner, som auditteamet når til. G Auditteamets rapportering til certificeringsorganet For at skaffe et grundlag for beslutningen om at certificere behøver certificeringsorganet en eller flere klare rapporter fra auditteamet, som giver de fornødne oplysninger til at tage beslutningen. For at opnå dette, bør rapporten eller rapporterne opfylde de generelle krav til rapportering af overensstemmelsesvurdering. a) Rapporter fra auditteamet til certificeringsorganet kræves som minimum ved afslutningen af audit fase 1 og 2. I kombination med oplysninger i dokumenterne bør disse rapporter mindst indeholde: en beskrivelse af audit (fase 1 og 2) omfattende et resumé af dokumentgennemgangen og audit (fase 2), herunder anvendte auditdage (inklusiv forberedelse og audit på stedet (audit fase 1), audit (fase 2) og rapportering); afklaringer af afvigelser; de auditundersøgelser, der er blevet fulgt, begrundelsen for deres udvælgelse og den fulgte metode; anbefaling fra auditteamet til certificeringsorganet. b) Opfølgningsrapporter bør indeholde oplysninger om opklaring af tidligere identificerede afvigelser eller andre opfølgningsområder. c) Rapporter om fornyet bedømmelse bør som minimum omfatte hele kravet i a) ovenfor Ansøgning G For at en virksomheds arbejdsmiljøledelsessystem kan certificeres: a) bør ledelsen af de aktiviteter, der omfattes af arbejdsmiljøledelsessystemet: være i stand til at vise ansvarlighed for alle de for arbejdsmiljøledelsessystemets relevante arbejdsmiljømæssige aspekter;

8 til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 8/14 have autoritet til at bestemme, hvorledes arbejdsmiljøpolitikken iværksættes og vedligeholdes med hensyn til opstilling af egne målsætninger og programmer til at overholde dem; have mandat til at afsætte passende finansielle og personalemæssige ressourcer til arbejdsmiljømæssig styring og forbedring. Dette kan ske inden for budgetter eller andre begrænsninger. Ekstra ressourcer til arbejdsmiljømæssige forbedringer kan kræve bemyndigelse fra overordnet ledelse. b) bør berøringsflader mellem ydelser eller aktiviteter, der ikke fuldt ud ligger inden for arbejdsmiljøledelsessystemets anvendelsesområde (f.eks. underleverandører), også behandles inden for det arbejdsmiljøledelsessystem, der skal certificeres; c) bør der desuden tages hensyn til anvendelsesområdet for virksomhedens eventuelle aftaler og andre forpligtelser ved afgørelsen af certificeringens omfang. G G Aktiviteter De aktiviteter, der skal omfattes af certificeringen, bør være klart definerede. Organisation (virksomhed) Defineres typisk som hele det fysiske område på hvilket de aktiviteter foretages, der styres af en organisation på et givet sted. Dette omfatter al tilknyttet oplagring af råvarer, biprodukter, mellemprodukter, færdige produkter og affald, og alt udstyr eller infrastruktur, der benyttes i aktiviteterne, uanset om de er fastmonterede eller ej. Hvis definitioner af et område er angivet eller nærmere afgrænset i national lovgivning, lokale godkendelser, tilladelser eller lignende, anvendes disse i stedet. Der kan også anvendes andre definitioner, hvis dette findes påkrævet. a) Midlertidige arbejdspladser som f.eks. byggepladser, er omfattet af den virksomheds arbejdsmiljøledelsessystem, som har den ledende myndighed, uden hensyn til hvor arbejdspladserne findes. Disse arbejdspladser kan underkastes bedømmelse på stikprøvebasis som del af certificeringsprocessen for at belyse arbejdsgangen og systemets effektivitet. b) Hvis det ikke er praktisk muligt at definere et sted (f.eks. for tjenesteydelser), bør certificeringens geografiske område både tage hensyn til virksomhedens hovedkvarters aktiviteter og leveringen af dens tjenesteydelser. Hvor det i specielle tilfælde er relevant, kan certificeringsorganet beslutte, at en certificeringsaudit skal udføres alene hvor virksomheden leverer sine ydelser. I sådanne tilfælde bør berøringsfladerne med dens hovedkvarter auditeres Gennemgang af ansøgningen G Følgende gælder for hvert medlem af auditteamet: Alle medlemmer af auditteamet bør som minimum være fortrolige med følgende: a) standarder for arbejdsmiljøledelse eller andre normative dokumenter; b) generelle begreber i ledelsessystemer; c) metoder til vurdering af arbejdsmiljøbelastende aktiviteter; d) auditeringsprincipper.

9 til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 9/14 G Følgende gælder for auditteamet som helhed: a) Inden for hvert af følgende områder bør mindst ét medlem af auditteamet opfylde certificeringsorganets kriterier for at tage ansvar for: at lede teamet og styre auditprocessen; anvendte ledelsessystemer og auditmetoder; at der er viden om arbejdsmiljøforhold inden for det pågældende tekniske område; at der er kendskab til eventuelle særlige arbejdsmiljømæssige krav i relation til virksomhedens aktiviteter. b) Auditteamet bør samlet have erfaring, uddannelse og ajourført viden om følgende: analyse af arbejdsmiljøforhold inden for det pågældende tekniske område; relevant gældende arbejdsmiljølovgivning; fremgangsmåder til at reducere arbejdsmiljøbelastninger og disse fremgangsmåders anvendelse i praksis inden for det pågældende tekniske område. c) Auditteamet bør være kompetent til at spore tegn på svigt i virksomhedens arbejdsmiljøledelsessystem tilbage til de pågældende elementer af arbejdsmiljøledelsessystemet. d) Et auditteam kan bestå af én person, forudsat at denne person overholder alle de ovennævnte krav til et auditteam. G Anvendelse af eksperter Eksperter med konkret viden om særlige forhold og eventuel regulering heraf, men som ikke tilfredsstiller alle ovenstående kriterier, kan indgå i auditteamet. Eksperter kan ikke arbejde uafhængigt af auditor. G For vurdering af auditteamets kompetence henvises endvidere til DANAK s retningslinje RL Indledende certificeringsaudit G Hvis audit (fase 1), herunder dokumentgennemgang, ikke foretages af en enkelt person, bør certificeringsorganet være i stand til at påvise, hvorledes de forskellige teammedlemmers aktiviteter bliver koordineret. G Certificeringsaudit (fase 2) a) På grundlag af resultatet af audit (fase 1) udarbejder certificeringsorganet en auditplan for gennemførelsen af audit (fase 2). b) Certificeringsaudit (fase 2) skal søge at verificere implementeringen af alle kravelementer (undtagen elementer som fuldt ud blev bekræftet implementeret med fase 1). Der skal især fokuseres på virksomhedens: identifikation og beskrivelse af virksomhedens arbejdsmiljøforhold;

10 til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 10/14 vurdering og udpegning af væsentlige arbejdsmiljøbelastninger samt prioritering af områder for forbedring; fremgangsmåder til at sikre overholdelse af eventuelle lovkrav og andre forpligtelser; de mål, der afledes af prioriteringen; overvågning, måling, rapportering og gennemgang af indsatsen på baggrund af de opsatte mål; identificering og bedømmelse af afvigelser og iværksættelse af korrigerende/forebyggende handlinger; intern audit og ledelsens evaluering; ledelsens ansvar for arbejdsmiljøpolitikken; forbindelser mellem politik, aktiviteter og dermed forbundne arbejdsmiljøbelastninger, mål, ansvar, programmer, procedurer, opnåede resultater, intern audit og ledelsens evaluering. G Bedømmelse af den Interne Audit a) Omfanget af audit (fase 2) kan blive påvirket af, hvor stor tillid der kan fæstes til virksomhedens interne audit. Ved audit (fase 1) bør certificeringsorganet efter detaljeret analyse afgøre, i hvilken udstrækning det kan fæste lid til resultaterne af den interne audit. Dokumentation af den interne audit bør være tilstrækkelig omfattende til at afgive data, der kan godkendes af certificeringsorganet som bekræftelse af auditprocessens effektivitet. Certificeringsorganet bør over for DANAK kunne redegøre for grundlaget for fastsættelsen af omfanget af certificeringsorganets audit (fase 2). b) Certificeringsorganet bør på stikprøvebasis bekræfte den interne audits generelle pålidelighed. c) Certificeringsorganet bør især gøre dette ved at søge objektive vidnesbyrd om nedenstående punkter: De interne auditorers kompetence, erfaring, uddannelse og uafhængighed; auditeringsprocedure og metode, og især omfanget af audit; anvendte standarder for audit; ressourcer, der er til rådighed for audit; organisering af audit; udførte kontroller og verificeringer; resultater af audit, herunder rapporter og referater; effektiviteten af opfølgningen på audit; korrigerende handlingers rettidighed og effektivitet. d) Ved certificering efter stikprøvebaseret ordning (Multi-site), der delvis er baseret en velfungerende på intern audit, bør ovenstående være veldokumenteret.

11 til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 11/14 e) Interne auditprogrammer bør tage hensyn til væsentligheden af de forskellige områder af virksomhedens aktiviteter. G Registrering og vurdering af arbejdsmiljøforhold og kontrol med dem, der anses for væsentlige a) For at skabe tillid til at virksomheden er konsekvent i etablering og opretholdelse af procedurer til identifikation, beskrivelse og evaluering af arbejdsmiljøforholdene og de dermed forbundne arbejdsmiljøbelastninger, bør certificeringsorganers procedurer afspejle følgende faktorer: det er virksomhedens opgave at definere de kriterier, hvorefter arbejdsmiljøforholdene og de dermed forbundne arbejdsmiljøbelastninger bedømmes som værende væsentlige og at udvikle en eller flere fremgangsmåder hertil; det er certificeringsorganets opgave at bedømme om den eller de procedurer, hvorefter virksomheden afgør, hvilke arbejdsmiljøforhold og -belastninger der er væsentlige, er rimelige og bliver anvendt i praksis; certificeringsorganet bør meddele virksomheden, hvor den skal tage affære med hensyn til manglende sammenhæng mellem virksomhedens politik, mål og procedure(r) eller resultaterne af deres anvendelse. b) Certificeringsorganet bør fastslå, om de kriterier, der anvendes til at analysere arbejdsmiljøforholdenes væsentlighed, er rimelige og passende implementeret. Certificeringsorganet skal kontrollere, at arbejdsmiljøforholdene og de dermed forbundne arbejdsmiljøbelastninger, som er blevet identificeret som værende væsentlige, bliver styret inden for arbejdsmiljøledelsessystemet. Dette kan medføre bedømmelse af kombinationer af følgende: undersøgelse og udvikling af muligheder for yderligere forbedring; programmer for planlagt forbedring; styring for at opretholde arbejdsmiljøledelsessystemets effektivitet. c) Væsentlige arbejdsmiljøforhold og dermed forbundne arbejdsmiljøbelastninger begrænses ikke nødvendigvis til et enkelt geografisk sted. De kan også omfatte andre aspekter af en virksomheds aktiviteter, produkter eller tjenesteydelser, som den kan kontrollere, og over hvilke den kan forventes at have indflydelse. I særdeleshed kan disse omfatte aktiviteter hos leverandører, kunder eller tilknyttede virksomheder, der kan have betydning for arbejdsmiljøforholdene. G Registrering og vurdering af fortsatte forbedringer og forebyggelse af arbejdsmiljøbelastninger For at skabe tillid til at virksomheder har etableret fremgangsmåder til opnåelse af løbende arbejdsmiljøforbedringer, skal certificeringsorganets procedurer afspejle følgende faktorer: a) det er virksomhedens opgave at dokumentere, hvordan man vil leve op til arbejdsmiljøpolitikkens forpligtelser med hensyn til løbende forbedring og at igangsætte aktiviteter hertil samt at måle fremskridt i den henseende; b) det er certificeringsorganets opgave at bedømme, om virksomhedens fremgangsmåder og kriterier er rimelige, og om de bliver anvendt i praksis;

12 til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 12/14 c) certificeringsorganet bør meddele virksomheden, hvor den skal tage affære med hensyn til manglende sammenhæng mellem virksomhedens politik, mål og procedurer og dens aktiviteter eller resultatet af disse. G Arbejdsmiljøledelsessystemets dokumentation Den dokumentation, der kræves af det normative grundlag, bør beskrive arbejdsmiljøledelsessystemet og redegøre for forbindelsen med ethvert andet relateret ledelsessystem, der er i brug i virksomheden, eller som har indflydelse på det arbejdsmiljøledelsessystem, der er under certificering. Det er acceptabelt at kombinere dokumentation for arbejdsmiljøledelse og andre ledelsessystemer (som f.eks. for miljø, kvalitet, og energi), når arbejdsmiljøledelsessystemets komponenter tydeligt kan identificeres sammen med de relevante berøringsflader med de andre systemer. G Samtidig audit af flere ledelsessystemer Audit af arbejdsmiljøledelse kan kombineres med audit af andre ledelsessystemer. Denne kombination er mulig under forudsætning af, at det kan påvises, at audit omfatter alle krav til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer. Auditprogrammet bør fastlægge hvert medlems rolle i auditteam og de kriterier, hvert medlem skal auditere. Alle elementerne i et arbejdsmiljøledelsessystem bør klart fremgå og være lette at identificere i auditrapporterne. Audit af arbejdsmiljøledelsessystemet må ikke forringes, ved at der samtidig foretages audit af andre ledelsessystemer Oplysninger med henblik på tildeling af certificering første gang G Beslutningsgrundlag De oplysninger, der indsamles under certificeringsprocessen, bør være tilstrækkelige til at: a) sætte certificeringsorganet i stand til at tage en begrundet beslutning om certificering (eller fornyet certificering efter fornyet bedømmelse); b) sikre sporbarhed til sagens akter f.eks. i tilfælde af, at der bliver klaget eller ved planlægning af den næste audit (muligvis af et andet team); c) sikre kontinuitet. 9.3 Overvågningsaktiviteter G G G Overvågningsaktiviteter - Generelt Certificeringsorganet skal være i stand til at tilpasse sit overvågningsprogram til de arbejdsmiljøspørgsmål, der har forbindelse med virksomhedens aktiviteter, og til at begrunde dette program. Certificeringsorganets overvågningsprogram bør fastlægges under hensyntagen til det interne auditprogram og den pålidelighed, det kan tillægges. Konkrete datoer for besøg bør aftales med den certificerede virksomhed. Som et minimum bør certificeringsorganets overvågning hvert år omfatte følgende:

1. Anvendelsesområde DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

1. Anvendelsesområde DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE Side : 1/13 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering af energiledelsessystemer. 2. Gyldighed Akkrediteringsbestemmelsen

Læs mere

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6 Side : 1/6 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Retningslinjen er gældende for alle organer, som er eller ansøger om at blive akkrediteret til inspektion af arbejdsmiljø og/eller certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer.

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2015-apr-28 til 2015-apr-29 Certificeringens dækningsområde Hidtidigt gyldighedsområde: Sagsbehandling på natur- og miljøområdet Nyt gyldighedsområde: Administration og sagsbehandling

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Onsdag, den 25. september 2013 15:26 1 Kl. 10.05 11.00 Bordet rundt Kl. 11.00 12.00 Den gode audit DS/EN ISO 19 011 Kl. 12.00 12.45 Frokost & networking Kl. 12.45

Læs mere

Initiativ 6: DANAK s redegørelse for akkreditering af og tilsyn med certificeringsorganerne vedr. arbejdsmiljøcertificering, 7.

Initiativ 6: DANAK s redegørelse for akkreditering af og tilsyn med certificeringsorganerne vedr. arbejdsmiljøcertificering, 7. TITEL: Styrket arbejdsmiljøindsats Initiativ 6: DANAK s redegørelse for akkreditering af og tilsyn med certificeringsorganer vedr. arbejdsmiljøcertificering Denne redegørelse er DANAK s bidrag til initiativ

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøcertificering

En styrket arbejdsmiljøcertificering Bilag til aftale om En styrket arbejdsmiljøcertificering November 2016 Initiativ 1: Indsamling af viden om certificeringsorganernes tilsyn med virksomhedernes arbejdsmiljø Virksomheder, der har et anerkendt

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

Kvalifikationskrav ved Miljøcertificering Nr.: RL 13 og Miljøverifikation Dato: 2009.03.27 Side: 1/5

Kvalifikationskrav ved Miljøcertificering Nr.: RL 13 og Miljøverifikation Dato: 2009.03.27 Side: 1/5 Side: 1/5 1. AFGRÆNSNING OG FORMÅL Denne retningslinje fastlægger DANAK s fortolkning af kravene til faglig kompetence, som miljøcertificeringsorganer og miljøverifikatorer skal råde over ved miljøcertificering

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

NOTAT: psykisk arbejdsmiljø

NOTAT: psykisk arbejdsmiljø NOTAT: Belastningsindeks for psykisk arbejdsmiljø og muskel-skeletbesvær Belastningsindeks for psykisk arbejdsmiljø og muskelskeletbesvær Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020-strategien Indhold

Læs mere

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 Indledning Akkreditering til certificering samt til verifikation omfatter, at DANAK udfører bedømmelse/overvågning af certificeringsorganers/verifikatorers

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING DS/OHSAS 18001:2008 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87 af 31. januar 2005 Nr. Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal have

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Onsdag den 23. maj 2012 Certificeringsprocessen fra A-Å v./business developer Lars Vestergaard Jensen Certificering

Læs mere

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Information om Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Certificering af indbrudshæmmende produkter beregnet til indbygning som skalsikring af bygninger. Dancert-sekretariat:

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

TA_RC RAPPORT. Emborg-Form ApS. Ledelsessystemcertificering

TA_RC RAPPORT. Emborg-Form ApS. Ledelsessystemcertificering TA_RC RAPPORT Emborg-Form ApS Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2015 Auditstart og -slut: Projektnr: DNV GL teamleader: Auditteam: 27-mar.-2017 PRJC-498414-2014-MSC-DNK Jesper Halmind Jesper Halmind

Læs mere

Energiledelse Nr. : RL 16 Kompetencekrav ved certificering Dato : 2010.03.23 Side : 1/6

Energiledelse Nr. : RL 16 Kompetencekrav ved certificering Dato : 2010.03.23 Side : 1/6 Side : 1/6 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Retningslinjen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering af energiledelsessystemer. 2. FORMÅL Denne retningslinje fastlægger

Læs mere

Akademi uddannelse i Arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet

Akademi uddannelse i Arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet Akademi uddannelse i Arbejdsmiljø mandag den 29. marts 2010 Ved tilsynsførende Per Stegler Markussen Arbejdstilsynet Tilsynscenter 2 1 Arbejdstilsynets struktur 2 Tilsynsgrupper i Arbejdstilsynet TG1:

Læs mere

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen?

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen? Rød: Udgår af 17020 Gul: Ændringer og tilføjelser i 17020:2012 ISO 17020:2005, ISO 17020:2012 3 Administrative krav 5 Krav til opbygning 5.1 Administrative krav 3.1 Juridisk identificerbar afd. 5.1.1 Juridisk

Læs mere

2. Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i strategien

2. Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i strategien 2. Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien April 2017 J.nr. 20175000361 Ifølge den politiske aftale En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 skal der i og 2017 i samarbejde med

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

DANAKs strategi 2010-2014

DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs mission DANAK sikrer troværdig dokumentation gennem akkreditering. DANAKs vision DANAK vil udbrede markedets kendskab til akkreditering, og være en troværdig samarbejdspartner.

Læs mere

Denne publikation er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon dk

Denne publikation er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon dk Denne publikation er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 52 00 digst@digst dk Design: Bgraphic Foto: Colourbox Elektronisk publikation: ISBN:

Læs mere

NFA s arbejdsmiljøovervågning, indtil 2020. Direktør Inger Schaumburg / Forskningschef Elsa Bach

NFA s arbejdsmiljøovervågning, indtil 2020. Direktør Inger Schaumburg / Forskningschef Elsa Bach NFA s arbejdsmiljøovervågning, indtil 2020 Direktør Inger Schaumburg / Forskningschef Elsa Bach Arbejdsmiljøindsatsen i Danmark og Europa 15.00-15.20 NFAs arbejdsmiljøovervågning, nu og til 2020 Ved direktør

Læs mere

Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø oktober Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen

Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø oktober Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø 27. + 28. oktober 2011 Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen Auditteam: Asger Højland Lorentzen (AHL), Ledende auditor arbejdsmiljø Karin Birgitte Hils

Læs mere

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Information om Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Certificering af kvalitetsstyringssystemer Certificering af produkter Prøvning Forløbet trin

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Information om DANAK-akkreditering til

Information om DANAK-akkreditering til Information om DANAK-akkreditering til Prøvning Kalibrering Medicinsk undersøgelse Certificering af referencematerialer Præstationsprøvning Akkrediteringsforløbet trin for trin December 2010 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

IADK - SJ1 6. december 2012. Velkommen. Gruppe SJ1 21:36 1. - præsentation af hver enkelt deltager ved dagens møde

IADK - SJ1 6. december 2012. Velkommen. Gruppe SJ1 21:36 1. - præsentation af hver enkelt deltager ved dagens møde Velkommen Gruppe SJ1 Lasse Ahm Consult 6. december 2012 21:36 1 Program Kl. 10.00 Kl. 10.05 10.45 Kl. 10.45 12.00 Kl. 12.00 13.00 Kl. 13.00 13.30 Kl. 13.30 14.25 Kl. 14.30 Velkomst ved Lasse Michael Ahm

Læs mere

Redegørelse vedr. Siemens Wind Power og Vestas

Redegørelse vedr. Siemens Wind Power og Vestas Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 251 Offentligt Redegørelse vedr. Siemens Wind Power og Vestas 2016-06-08 NV GL bedømmer ved årlige audits, om Siemens Wind Power og Vestas opfylder krav

Læs mere

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9 s HA-guidelines I henhold til DS 3027 Side 1 af 9 s HA guidelines for Operatører. Afsnit 1 1.1. Hvad er HA? Side 3 1.2. HA-processen Side 4 1.3. Flowdiagram for HA-systemet Side 5 1.4. Kontrol og rapportering

Læs mere

Henrik Tofteng A/S Divello A/S

Henrik Tofteng A/S Divello A/S A/S Divello A/S For audit d. 02.-08.08.2013 vedr. DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Auditoplysninger Audittype...

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificat og audits af psykisk arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøcertificat og audits af psykisk arbejdsmiljø Arbejdsmiljøcertificat og audits af psykisk arbejdsmiljø IDA Arbejdsmiljø 29. April 2016 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København Diskussionen om arbejdsmiljøcertifikatet

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

PEFC Danmarks. Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer PEFC DK PEFC Danmark standard

PEFC Danmarks. Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer PEFC DK PEFC Danmark standard PEFC Danmark standard PEFC DK 005-3 PEFC Danmarks Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer Revideret standard marts 2012, med tilføjelser oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-2

Velkommen Gruppe SJ-2 Velkommen Gruppe SJ-2 Lasse Ahm Consult Torsdag den 22. september 2016 17.01 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Kl. 10.05 11.00 Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 13.00 Kl. 13.00 14.15 Velkomst ved

Læs mere

INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11

INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 I. Anvendelsesområde Denne akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse ved DANAK s akkreditering i henhold til DS/EN ISO/IEC 17020:2012 Overensstemmelsesvurdering Krav til

Læs mere

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet 2 VELKOMMEN Opsamling på resultaterne v/greenet Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet Hvordan kommer vi videre? Matchmaking: Parring

Læs mere

Værdien af arbejdsmiljøcertificering

Værdien af arbejdsmiljøcertificering Værdien af arbejdsmiljøcertificering Workshop på AM2010 tirsdag d. 9/11 kl. 13.00 Sektorchef Lars Vestergaard Jensen Program Præsentation Kort om arbejdsmiljøledelse/arbejdsmiljøcertificering Erfaringer

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU Kære Josefine Thrane Sletten Det er med fornøjelse, jeg sender vores rammeaftale vedr. certificering /

Læs mere

Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle. Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015

Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle. Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015 Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015 To mål og flere støtteordninger Forebyggelse bedre arbejdsmiljø Fastholdelse Seniorpakke

Læs mere

Anerkendelse af statikere

Anerkendelse af statikere Bilag 3 Anerkendelse af statikere A. Anerkendelse af statikere Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) bemyndiges af Trafik- og Byggestyrelsen til at anerkende statikere inden for følgende rammer: 1 Gyldighed

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator Notat Til: Hovedudvalg og Områdeudvalg Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: HR/arbejdsmiljøkoordinator Oplæg til drøftelse af arbejdsmiljøcertificering Indledning I 2007 besluttede Hovedudvalget,

Læs mere

Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykiatrien i Region Syddanmark Ledelsessystemcertificering 3. september 2014 til 12. september 2014 Certificeringens dækningsområde DNV team leader: Auditteam: Drift af psykiatriske afdelinger Jens H. Østergaard Jens H. Østergaard Pelle

Læs mere

Information om akkreditering til

Information om akkreditering til Information om akkreditering til Certificering af produkter personer og ledelsessystemer Inspektion Miljøverifikation (EMAS) CO 2 -verifikation Akkrediteringsforløbet trin for trin XX 2016 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

PEFC Danmarks. krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-X

PEFC Danmarks. krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-X PEFC Danmark standard PEFC DK 003-X PEFC Danmarks krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift Arbejdsgruppens udkast til revideret standard august 2011 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg

Læs mere

Revideret Miljøledelsesstandard

Revideret Miljøledelsesstandard Revideret Miljøledelsesstandard ISO 14001:2015 Ændringer ift. DS/EN ISO 14001:2004 Dokumentationskrav i ny ISO 14001 GREENET- Revideret ISO 14001 1 MiljøForum Fyn - Revideret ISO 14001 2 1 Termer og definitioner

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Bofællesskaberne Edelsvej

Bofællesskaberne Edelsvej Ledelsessystemcertificering 16. september 2013 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Drift af døgninstitution for voksne med psykisk handicap Søren Hald Søren Hald Projektnr.:PRJC-140725-2009-MSC-DNK

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Onsdag, den 9. marts 2016 17.38 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 10.05 Kl. 10.05 11.15 Kl. 11.15 12.00 Kl. 12.00 13.00 Kl. 13.00 13.45 Kl. 13.45 14.15

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2 Lektion 1 1 Grundlæggende begreber for ledelse Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation Lektion 1 2 De 8 grundprincipper Interessent

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Auditering af psykisk arbejdsmiljø

Auditering af psykisk arbejdsmiljø Auditering af psykisk arbejdsmiljø Fokuspunkter, muligheder og begrænsninger Operation Manager Ruth Kjeldsmark Oktober 2008 Agenda 1. Hvorfor er psykisk arbejdsmiljø i fokus for virksomheder med arbejdsmiljøledelse?

Læs mere

FTF s vurdering af fornyelsen af Forebyggelsesfonden

FTF s vurdering af fornyelsen af Forebyggelsesfonden 09-0959 - SIKO - 04.11.2009 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 FTF s vurdering af fornyelsen af Forebyggelsesfonden Arbejdsmiljøforligskredsen har den 4. november fordelt pengene i Forebyggelsesfonden

Læs mere

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017 Skanderborg Kommune ISMS-regler Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO 27001:2017 02-04-2018 Indholdsfortegnelse 4 Organisationens kontekst 1 4.1 Forståelse af organisationen og dens kontekst

Læs mere

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2010 Sag: Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem

Læs mere

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED:

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: AT Bekendtgørelse nr. 743 af 23.09.1999 Bilag 1 afsnit 3.1.2 Endelig sammenføjning Personalet skal være godkendt af kompetent tredjepartsorgan: - et bemyndiget organ

Læs mere

Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse 2011

Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse 2011 arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2006-11 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2011 Anmeldte arbejdsulykker 2006-2011 Årsopgørelse 2011 Arbejdstilsynet, august 2012 ISBN nr. 87-7534-603-6 Forord Arbejdstilsynets

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Særlige krav. Outsourcing / Multisite

Særlige krav. Outsourcing / Multisite Særlige krav Outsourcing / Multisite - Outsourcing - Certificering af flere sites (multisite) 2 of 14 Outsourcingkrav Den certificerede virksomhed skal opretholde juridisk ejerskab til varerne Der skal

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø

Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø (beretning nr. 9/2014)

Læs mere

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder Hensigten med direktivet: 2020 mål 20% EE ift 2007 Alle

Læs mere

Certificering og akkreditering (5 point)

Certificering og akkreditering (5 point) 5. Certificering og akkreditering (max. 50 point) Opgave 86 Certificering og akkreditering (5 point) Besvar kort spørgsmålene med stikord eller med eksempler: 1. Hvad betyder begreberne certificering og

Læs mere

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven Kvalitetsstyringsloven Opfølgningsaudit 2013 DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Bemærkninger I henhold til

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 17. marts 2015 21:05 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Vurderingsprincipper i DDKM af 2014 for almen praksis

Vurderingsprincipper i DDKM af 2014 for almen praksis Vurderingsprincipper i DDKM af 2014 for almen praksis Vejledning for surveyors og Akkrediteringsnævn Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1. Indledning... 3 1.1 Målet med vurderingen...

Læs mere

Ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar - Kravbeskrivelse

Ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar - Kravbeskrivelse Dansk standard DS 49001 1. udgave 2011-06-01 Ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar - Kravbeskrivelse Social responsibility management system Dansk Standard Eftertryk uden tilladelse forbudt DS 49001

Læs mere

ERHVERVSSYGDOMME. Bilag. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013. over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet

ERHVERVSSYGDOMME. Bilag. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013. over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet ERHVERVSSYGDOMME Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013 over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet Bilag Bilag til Anmeldte erhvervssygdomme 2013 Tabel 1.1 Anmeldte erhvervssygdomstilfælde

Læs mere

Status for arbejdsmiljøet og fremtidens arbejdsmiljøindsats Jacob Buch

Status for arbejdsmiljøet og fremtidens arbejdsmiljøindsats Jacob Buch Status for arbejdsmiljøet og fremtidens arbejdsmiljøindsats Jacob Buch Tilsynschef Tilsynscenter Nord www.arbejdstilsynet.dk 1 Det vil jeg komme ind på Det politiske grundlag- Arbejdsmiljøstrategien 2020

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune Screening af systemdokumentationen 11/8 2009 Skanderborg Kommune Auditteam: Ledende auditor Kim Hammersholt Hansen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold

Læs mere

PEFC Danmarks. Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4

PEFC Danmarks. Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4 PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4 PEFC Danmarks Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift Udkast til revideret standard marts 2012, med tilføjelser oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875

Læs mere

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv Transport. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv Transport. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv Transport v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder Hensigten med direktivet: 2020 mål 20% EE ift

Læs mere

START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM. Vejledning

START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM. Vejledning START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM Vejledning Sikker vej til certificering Denne vejledning sigter på at give et grundlæggende indblik i, og forståelse af certificering af ledelsessystemer.

Læs mere

Ny bekendtgørelse om krav til sikkerhedsledelsessystemer for virksomheder, der skal opnå sikkerhedscertifikat eller sikkerhedsgodkendelse

Ny bekendtgørelse om krav til sikkerhedsledelsessystemer for virksomheder, der skal opnå sikkerhedscertifikat eller sikkerhedsgodkendelse Jernbanesession 10 Ny bekendtgørelse om krav til sikkerhedsledelsessystemer for virksomheder, der skal opnå sikkerhedscertifikat eller sikkerhedsgodkendelse Trafik- og Byggestyrelsens Sikkerhedskonference

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25. DS Certificering A/S

Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25. DS Certificering A/S Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25 Thomas Bruun DS Certificering A/S Program Certificering hvad er det Certificering Værdien af certificering Elementer i en certificeringsordning Hvordan foregår certificering

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Information om auditering. Tidsfastsættelse Udpegning af ledende auditor Godkendelse

Information om auditering. Tidsfastsættelse Udpegning af ledende auditor Godkendelse Side 1 af 5 1) Planlægning af audit (Kvalitetskoordinator). Tidsfastsættelse Udpegning af ledende auditor Godkendelse 2) Forberedelse af den enkelte audit (Her starter auditors rolle) Valg af auditorer.

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011 Styregruppens kommentarer: Nærværende analyserapport er første udgave af Faxe Kommunes rapport vedr. ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet.

Læs mere

BEK nr 1461 af 19/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017

BEK nr 1461 af 19/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 BEK nr 1461 af 19/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00007 Senere ændringer

Læs mere

Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune

Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune Denne politik er godkendt af kommunalbestyrelsen januar 2016. Og træder i kraft januar 2016. Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på,

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere