Høje Taastrup Station. Lokalplan Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. Retteeksemplar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høje Taastrup Station. Lokalplan Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. Retteeksemplar"

Transkript

1 Høje Taastrup Boulevard Høje Taastrup Station Dalbergstrøget Lokalplan Taastrup Boulevard Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup Retteeksemplar

2 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan Indhold: Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed... 3 Baggrund og formål med lokalplanen... 4 Lokalplanens indhold... 4 Områdets historie og eksisterende forhold... 6 Forhold til anden planlægning... 6 Miljøvurdering af planer og programmer... 9 Forhold til områdets andre funktioner, herunder støj og trafik... 9 Tilladelser fra andre myndigheder... 9 Bæredygtig udvikling... 9 Midlertidige retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens formål Områdets afgrænsning Områdets zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Veje og stier Parkering Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden Skiltning Ubebyggede arealer Lednings- og forsyningsanlæg Forudsætnnger for ibrugtagning af ny bebyggelse Afskærmningsforanstaltninger Grundejerforening Ophævelse lokalplan Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Bilag: Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Matrikelkort og eksisterende bebyggelse Bilag 3: Arealanvendelsesplan Bilag 4: Illustrationsplan Bilag 5: Anvisning for skiltning, Høje Taastrup By

3 3 Redegørelse Indledning Områdets beliggenhed En lokalplan er en detaljeret fysisk plan for et geografisk område. Lokalplanen er bygget op af en redegørelsesdel og en vedtægtsdel. I redegørelsen beskrives planens intentioner og baggrund samt dens forhold til anden planlægning. I vedtægtsdelen fastlægges planområdets afgrænsning og anvendelse samt planens retsvirkninger. Der optages bestemmelser for udnyttelsen af den enkelte ejendom, herunder byggeriets omfang, udformning og udseende, adgangsforhold, friarealer og beplantning m.v. En lokalplan skal efter reglerne i Planloven annonceres og fremlægges som forslag i mindst 8 uger. I denne periode har alle mulighed for at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag til planen. Hvis planen ikke ændres væsentlig, kan den herefter vedtages endeligt af Byrådet. Ejendomme, der er omfattet af planen, må kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Lokalplan omfatter et område beliggende ud til stationsforpladsen syd for Høje Taastrup Station. Området afgrænses af Høje Taastrup Boulevard mod vest, Thistedgade mod syd, mens Struergade og Dalbergstrøget udgør lokalplanens østlige og nordlige grænse. Dele af Høje Taastrup Boulevard, Dalbergstrøget og Struensegade indgår desuden i lokalplanområdet. Området er på ca m 2. Her af udgør vejarealet ca m 2. Luftfoto, der viser lokalplanområdets beliggenhed.

4 4 Baggrund og formål med lokalplanen Baggrund Baggrunden for at udarbejde lokalplan er, at den gældende lokalplan ikke giver mulighed for at etablere et supermarked med en tidssvarende størrelse indenfor området. Byrådet har derfor vedtaget at udarbejde en ny lokalplan for området, der bl.a. skal indeholde følgende bestemmelser: Lokalplanen skal give mulighed for indretning af en dagligvarebutik på op til 1000 m 2. Lokaler mod plads og gade skal benyttes til salgsarealer med kundeadgang. Eksisterende vinduesåbninger mod plads og gade skal bibeholdes Butiksvinduer mod plads og gade må kun monteres med vinduesrammer med glas. Glaspartier mere end 160 cm over gadeniveau skal være klart glas. Indgang til butikkerne skal ske fra Høje Taastrup Boulevard. Der må ikke være indgang fra Dalbergstrøget. Der kan etableres udendørs udstilling af varer, når dette sker efter klare retningslinjer. Den nye lokalplans bestemmelser skal i øvrigt svare til bestemmelserne i den nugældende lokalplan Formål Lokalplanen skal tilvejebringe det planmæssige grundlag for etablering af et byområde med en blanding af butikker, kontorer, boliger, liberale erhverv, kulturelle og offentlige formål og mindre, ikke generende fremstillingsvirksomhed. Her under en dagligvarebutik på op til 1000 m 2 ud mod Høje Taastrup Boulevard. Lokalplanen skal desuden sikre, at: Butikkerne bliver en integreret del af stationsforpladsen med åbne facader og kundeorienterede funktioner mod gade og plads. Bebyggelsen skal udformes, så den markerer gadeforløbene og pladsen, samt understøtter bylivet i området. Lokalplanens indhold Lokalplanområdet er omfattet af flere rammelokalplaner og desuden af en byggeretsgivende lokalplan. Lokalplan viderefører størstedelen af bestemmelserne fra tidligere lokalplaner, således, at området generelt bevarer sit udtryk og sin karakter i forhold til den øvrige del af Høje- Taastrup centrum. Det fastlægges derfor med lokalplan , at den eksisterende bebyggelse skal udgøre det fremtidige byggefelt. Derved fastholdes områdets stramme og præcise karakter. Ligeledes fastlægges det, at materialer til belægning, facader, tag og mindre bygningsdele skal udføres i den samme type materialer, som der allerede i dag er anvendt i nærområdet. For at den bymæssige karakter kan opretholdes, skal byggeriet opføres i 2-3 etager og mindst 3 etager mod Høje Taastrup Boulevard. Stueetagen mod Høje Taastrup Boulevard og pladsen skal tilnærmelsesvist have gulvkote i plan med tilstødende gadeniveau af hensyn til adgangsforhold til butikkerne. Lokalplanen indeholder retningslinjer for, hvordan bebyggelsen i lokalplanområde skal anvendes og udformes. Det bliver

5 5 Anvisning for skiltning, Høje Taastrup By, 1. etape og 2. etape fra 10. januar bl.a. fastlagt, at stueetagen ikke må anvendes til boliger. Til gengæld kan 1. og 2. sal indrettes til kontorer og boliger, blot må boligerne ikke udgøre mere end godt halvdelen af bebyggelsens samlede etageareal. I stueetagen skal der mod Høje Taastrup Boulevard indrettes butikker. Dog kan en mindre del indrettes til andre kundeorienterede erhverv, som frisør, ejendomsmægler, rejsebureau, offentlig service og tilsvarende. Lokaler mod plads og boulevard skal benyttes til kundeorienterede funktioner som salgsarealer og lignende. Der kan indrettes i alt m 2 til butikker, svarende til det vestlige byggefelt. Arealet for en dagligvarebutik fastlægges til højst m 2, hvilket svarer til et moderne discount supermarked. Øvrige butikker må ikke have et areal på over 500 m 2. Mod Høje Taastrup Boulevard og forpladsen, skal bygningen udformes med en arkade, hvorunder der indrettes offentligt fodgængerareal. Karréens Lokalplanområdet nordlige hjørneareal mod vest udlægges som en del af et større pladsareal syd for stationen Derudover fastholdes et privat gård- og haveanlæg mellem bebyggelserne byggefelterne. Den østlige og vestlige del af bebyggelsen kan udstykkes som to selvstændige matrikler, når kravene til opholdsarealer og parkering m.v. er opfyldte. Der ændres ikke på forhold omkring parkering og vejføring i området, og disse bestemmelser er derfor videreført fra den øvrige planlægning, idet det præciseres, at der skal etableres handicapparkeringspladser. Dalbergstrøget langs nordsiden af bebyggelsen fastholdes indrettet med fodgængerområde og kørebane for cykeltrafik og lokal biltrafik i begrænset omfang (citystrøg). Der vil derfor ikke blive etableret bilparkeringspladser inden for vejarealet. Vejstykket langs østsiden, Struergade, indrettes med kantstensparkering langs den ene side (lokalgade). Parkering skal foregå dels på egen grund, dels som fælles parkering for hele centerområdet. Der er vurderet et behov på i alt 106 parkeringspladser for lokalplanområdet. 21 pladser skal anlægges indenfor lokalplanområdet. Bebyggelsen tillægges desuden en andel af fællesparkeringen i hele byområdets gade- og p-pladsareal på 52 pladser. Anlæg af parkeringspladser svarende til den resterende del af bebyggelsens beregnede parkeringsbehov, 33 p-pladser, kan med sikkerhedsstillelse udskydes indtil Byrådet vurderer, at de skal anlægges. Det forventes, at de etableres som en del af et fælles parkeringshus. Bebyggelsen skal udformes, så der gives gode betingelser for personer med fysiske handicap, såvel bevægelseshæmmede som synshæmmede. Der skal bl.a. etableres handicapparkeringspladser. For at sikre en ensartet skiltning indenfor bycenteret, har Byrådet vedtaget et sæt regler for skiltning, der gælder for hele området. Skiltning indenfor lokalplanområdet skal overholde de til enhver tid gældende fælles bestemmelser. Kun hvor særlige forhold taler for det kan Byrådet fravige bestemmelserne. Skilteanvisningen indgår som bilag til lokalplanen.

6 6 Områdets historie og eksisterende forhold Området ligger centralt i den nye Høje-Taastrup by, der er planlagt i samarbejde med Blegvads tegnestue i 1970 erne. Hensigten med planlægningen er, at bymidten skal udvikles til en levende bydel med en blanding af de bymæssige aktiviteter, der hører hjemme i en klassisk bymidte, dvs. boliger, butikker, cafeer, restauranter, liberale erhverv og andre bymidteaktiviteter. Udviklingen af området tog fart efter stationens åbning i Lokalplanområdet er i Høje Taastrup Planen benævnt bygningskarré 14. Det er omfattet af de to oprindelige rammelokalplaner fra henholdsvis 1978 og 1979, der har dannet grundlag for udviklingen af Høje Taastrupbyen og strukturen og udseendet af området omkring stationen. De to rammelokalplaner vil derfor også fortsat være gældende for området. I dag er karréen fuldt udbygget, og parkerings- og opholdsarealer er etableret efter intentionerne i de gældende lokalplaner for området. Karréen er generelt velfungerende, dog har stueetagen i bebyggelsen mod Høje Taastrup Boulevard stået tom i en længere periode. Lokalplanområdets eksisterende bebyggelse set fra Høje Taastrup Boulevard. Forhold til anden planlægning Fingerplan 2007 samt forslag til Fingerplan 2013 Lokalplanområdet er en del af det ydre storbyområde, Roskilde-byfingeren. Lokalplanområdet er stationsnært og ligger inden for en 600 meters gangafstand fra Høje-Taastrup Station. I Fingerplanen benævnt det stationsnære kerneområde. Kommuneplan 2010 Lokalplanområdet ligger inden for rammeområde 223 i Kommuneplan for Høje-Taastrup Kommune. Området er udlagt centerformål i form af butikker, kontorer, boliger, offentlige formål og mindre, ikke generende fremstillingsvirksomhed. Der fastlægges et maksimalt antal etager på 3. Butiksareal: Kommuneplanen fastlægger koter for nye butiksarealer i kommunen. Lokalplan udvider butiksarealet indenfor området med ca. 500 m 2. Udvidelsen tages af kvoten på 2000 m 2 til generel udvidelse af detailhandelsarealet for kommunen som helhed. Kvoten er anført i kommuneplan 2010, Hovedstrukturen/byer/ Overordnede ret-

7 7 Planloven: 5 t. Stk. 1: Beregning af bruttoetagearealet til butiksformål sker efter bygningsreglementets bestemmelser om beregning af bebyggelsens etageareal, idet dog den del af kælderen, hvor det omgivende terræn ligger mindre end 1,25 m under loftet i kælderen medregnes. Stk. 2: Ved beregning af bruttoetagearealet kan fradrages arealer til personalekantine, personaletoiletter, personalefitnessfaciliteter og personalepauserum, dog maksimalt i alt 200 m 2. ningslinjer for udnyttelse af areal i byerne/detailhandel. Lokalplan er således i overensstemmelse med bestemmelserne i Kommuneplan Lokalplaner Lokalplanområdet er omfattet af følgende lokalplaner: Lokalplan Et område omkring Høje Taastrup Boulevard mellem Skåne Boulevard og Gadehavegårdsvej, Lokalplan for Banegårdsområdet, Lokalplan med tilhørende supplement omfattende selve karréen. De to rammelokalplaner, 2.13 og fastlægger overordnede bestemmelser for hele stationsområder for bl.a. vejføring, parkeringskrav, arealanvendelser m.v. De vil derfor fortsat være gældende med vedtagelsen af lokalplanen Hvis der er modstrid mellem planerne, vil det dog være bestemmelserne i lokalplan , der er gældende. Bl.a. vil det ikke være hensigtsmæssigt at opretholde den overordnede planlægnings intention om en sluttet karrébebyggelse, dels fordi stationsforpladsen optager en del af arealet, dels fordi der er behov for en varegård til butikkerne. Lokalplan med supplement vil blive aflyst med vedtagelsen af lokalplan Den væsentligste forskel mellem lokalplan og Lokalplan er udlægget af butiksarealer. Den maksimale butiksstørrelse for dagligvare butikker udvides til 1000 m 2, og det samlede maksimale areal til butiksformål udvides fra 995 m 2 til m 2, udregnet efter bestemmelserne i Planloven. Butiksarealet svarer således til det vestlige byggefelt. Derved gives der mulighed for at indrette et supermarked, der opfylder dagens normer for et lavprissupermarked. Lokalplanområdets eksisterende bebyggelse og forpladsen ved Høje-Taastrup Torv. Detailhandel påvirkning af bymiljø Området er en del af den allerede etablerede bymidte i Høje- Taastrup. Lokalplanen ændrer ikke på den hidtidige anvendelse af området, men med muligheden for at etablere en dagligvarebutik på op til m² skabes et mere tidssva-

8 8 rende grundlag for butiksudviklingen. Dette skal medvirke til at fastholde bylivet i området omkring Høje-Taastrup Torv. Samtidig vil muligheden for at udstille varer foran dagligvarebutikkens indgang være med til at skabe liv i gadebilledet. På forpladsen ved Høje Taastrup Boulevard er der fastlagt bestemmelser, der skal sikre, at de udstillede varer og skiltning ikke er til gene for færdselen af forgængere og cyklister. Det er på illustrationsplanen vist hvor på arealet, der må opstilles varer, skiltning og udeservering. Dette er med til at sikre, at pladsen får et mere stringent udtryk samt at området fortsat bliver let at færdes i. Området er velbeliggende i forhold til kollektiv trafik og overordnede veje. Der er desuden god tilgængelighed for gående og cyklister. Den eksisterende arkade mellem bebyggelsen og forpladsen ved Høje-Taastrup Boulevard. Servitutter I henhold til Planlovens 18 fortrænger lokalplanen privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med planen. Ejer foranlediger aflysning af eventuelle servitutter, der er i strid med lokalplanbestemmelserne, eller som ikke længere har relevans for området. Planloven: 15, stk. 2: I en lokalplan kan der optages bestemmelser om tilvejebringelse af eller tilslutning til fællesanlæg i eller udenfor det af planen omfattede område som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse. Miljøbeskyttelsesloven: 28, stk. 4: Der er tilslutningspligt for ejendomme til kloaknettet, når stikledning er ført frem til grundgrænsen. Sektorplaner Lokalplanområdet er beliggende i et område, hvor der er tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning i form af fjernvarme. Bebyggelse inden for lokalplanområdet tilsluttes vandforsyning efter det til enhver tid gældende vandforsyningslov. Området er separatkloakeret. Området er af miljøstyrelsen udpeget til område med særlige drikkevandsinteresser. Det indebærer, at det ved placering af aktiviteter og anlæg skal sikres, at der ikke sker forurening af grundvandet. Zoneforhold Området ligger i byzone og forbliver i byzone med vedtagelse af lokalplanen.

9 9 Ledninger Indenfor lokalplanområdet er placeret en 10 kv transformerstation og 10 kv kabelanlæg. Før eventuelle arbejder påbegyndes, skal der indhentes ledningsoplysninger hos DONG Energy. Se bilag 2. Miljøvurdering af planer og programmer Kommunen skal i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer foretage en vurdering af planer omfattet af lovens 3. (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009). Vurderingen kan dog undlades, hvis der er tale om mindre områder eller mindre ændringer, og planen ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet jf. 3, stk. 2. Forhold til områdets andre funktioner, herunder støj og trafik Lokalplanen er omfattet af 3, stk. 1, nr. 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Planen skal derfor miljøvurderes, hvis kommunen vurderer, at den kan få væsentlig indflydelse på miljøet. Kommunen har gennemført en screening af planen for at afgøre, om der skal foretages miljøvurdering og udarbejdes miljørapport. Konklusionen på screeningen er, at planen ikke vil få væsentlig indflydelse på miljøet. Kommunen har derfor afgjort, at der ikke skal foretages miljøvurdering. Afgørelsen begrundes med, at lokalplanen, overordnet set, viderefører den eksisterende planlægning af et allerede udbygget centerområde. Der ændres ikke på de generelle anvendelsesbestemmelser, bebyggelsens omfang eller de trafikale forhold. Virksomhedsstøj Ved etablering af virksomheder skal det foranstaltes, at virksomhederne ikke påfører omgivelserne et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, der er gældende i henhold til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj. Støj fra veje Det skal påses, at det konstante, udendørs støjniveau, som vejstøj påfører støjfølsom bebyggelse, f.eks. boliger og kontorer, ikke overstiger de grænseværdier, der er gældende i henhold til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafikstøj. Støj fra jernbaner Det skal påses, at det konstante, udendørs støjniveau, som jernbanestøj påfører støjfølsom bebyggelse, f.eks. boliger og kontorer, ikke overstiger de grænseværdier, der er gældende i henhold til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra jernbaner. Tilladelser fra andre myndigheder Fortidsminder Findes der under et jordarbejde grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Museet på Kroppedal, og vil i givet fald være omfattet af museumslovens 27 (bekendtgørelse af museumsloven lovbekendtgørelse nr af 14. december 2006). Bæredygtig udvikling Det er Byrådets holdning at man ved byggeri og udvikling i Høje-Taastrup Kommune skal stræbe efter en udvikling der både økonomisk og økologisk er bæredygtig. Bygningernes ressourceforbrug skal så vidt muligt begrænses. Der skal

10 10 tages hensyn til ressourceforbruget både ved opførelsen og ved den fremtidige drift. Høje-Taastrup Kommune er, efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, indstillet på positivt at overveje at give de tilladelser og dispensationer, der er nødvendige for at fremme en bæredygtig udvikling. Midlertidige retsvirkninger Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet må området, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter Planlovens 17, stk. 1, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan der eventuelt efter Planlovens 17, stk. 2 opnås tilladelse til at udnytte en ejendom i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelse af lokalplanforslaget og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil 1 år efter offentliggørelse af lokalplanforslaget. Formateret: Overskrift 2

11 11 Lokalplanens bestemmelser Med hjemmel i Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 beskrevne område. 1. Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at: 1. Området udlægges til anvendelser, der traditionelt findes i bycentre. 2. Sikre at den sydlige stationsforplads kommer til sin ret som en af byens centrale pladser, og at den indrettes så den fremmer det byliv, der hører en sådan plads til. 3. Området får en bycentermæssig karakter gennem bebyggelsens dimensioner og fremtræden. 2. Områdets afgrænsning Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 2, og omfatter følgende ejendomme: Matr. nr.: 67e, del af matr. nr.: 67k og del af: vejlitra 7000x alle Høje-Taastrup By, Høje-Taastrup Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den 20. september 2013 udstykkes fra disse ejendomme. 3. Områdets zonestatus Området ligger i byzone og forbliver i byzone. 4. Områdets anvendelse. 1. Området anvendes til butikker, kontorer, boliger, restaurationsvirksomhed, liberalt erhverv, undervisning, kulturelle og offentlige formål og mindre, ikke forurenende fremstillingsvirksomhed. Der må ikke indrettes spillehaller med gevinstgivende spilleaktiviteter.. 2. Indenfor byggefeltet mod Høje Taastrup Boulevard og pladsen, må stueetagen kun bruges til butikker. Der kan dog indrettes kundeorienteret liberalt erhverv som pengeinstitut, ejendomsmægler og tilsvarende med en samlet facadelængde på i alt 30 meter i den sydlige del af bebyggelsen, der ligger direkte ud til Høje Taastrup Boulevard. 3. Inden for lokalplanområdet kan der maksimalt indrettes m² til detailhandel. Hele kvoten til detailhandel skal placeres i stueetagen i bygningen mod Høje Taastrup Boulevard og pladsen. 4. Den enkelte detailhandelsbutik må højst have et bruttoetageareal på m² for handel med dagligvarer, og maks. 500 m² for handel med udvalgsvarer. Hertil kan tillægges et areal på op til 200 m² til personalefaciliteter til den enkelte butik, jf. Planlovens bestemmelser. 5. I den sydlige del af bebyggelsen beliggende ud til Høje Taastrup Boulevard kan der i stueetage indrettes pengeinstitut, forsikringsselskab eller lign. virksomheder med en samlet facadelængde på op til 30 meter. 6. Op til m² af det samlede etageareal på m 2 etageareal kan indrettes til boligformål. Boliger må ikke indrettes i stueetagen.

12 12 5. Udstykning Det vestlige og det østlige byggefelt (j.f. Bilag 3) kan udstykkes som to selvstændige matrikler. 6. Veje og stier. 1. Langs lokalplanområdets østgrænse udlægges areal til en lokalgade i en bredde af 10,8 meter med en vejprofil i princippet som vist nedenfor. Se kortbilag 3 (Struergade). 2. Langs lokalplanområdets nordgrænse udlægges areal til en 14,4 meter bred strøggade for fodgænger- og cykeltrafik samt for lokal biltrafik med en vejprofil i princippet som vist nedenfor. Se kortbilag 3 (Dalbergstrøget). 3. Lokalplanområdets færdselsarealer skal belægges med betonsten. Stenene skal udføres af sandfarvet beton i samme farve som nærområdets øvrige færdselsarealer. 4. Adgangsområder skal udformes med belægninger, kontraster, profilering og hældninger, som giver synshæmmede mulighed for at orientere sig og tillader kørsel med kørestole, gangstativer m.v. 5. Der er vejadgang til lokalplanområdet fra Dalbergstrøget og Thistedgade, i princippet som angivet på kortbilag Parkering 1. Der skal til bebyggelse inden for lokalplanområdet reserveres parkeringsarealer svarende til mindst 106 parkeringspladser: Mindst 21 pladser skal anlægges inden for lokalplanens område. 52 pladser af cityområdets fælles gade- og p- pladsparkering medtages i beregningen. 33 pladser skal findes i en fælles parkeringsløsning for hele cityområdet, f.eks. parkeringshus, når Byrådet forlanger det.

13 13 2. Indenfor lokalplanområdet skal anlægges mindst to handicapparkeringspladser. En p-plads til almindelige biler (3,5 x 5,0 meter) og en til kassebiler (4,5 x 8,0 meter). 3. Der skal etableres cykelparkering svarende til mindst en plads pr. 40 m 2 etageareal. 8. Bebyggelsens omfang og placering 1. Ny bebyggelse skal placeres inden for de på kortbilag 3 angivne byggefelter. 2. Det samlede etageareal inden for lokalplanområdet må ikke overstige m². 3. Bebyggelse indenfor det vestlige byggefelt skal opføres i mindst 3 etager. Bebyggelse indenfor det østlige byggefelt skal opføres i 2 eller 3 etager. Bygningshøjden må maksimalt være 10,4 m målt fra terræn (niveauplan) og op til skæringen mellem facadelinje og tagflade. 4. Facadebebyggelse langs Høje Taastrup Boulevard og mod den i 11 stk. 1 nævnte forplads, skal opføres som sluttet bebyggelse i 3 etager og udformes med en 3,6 m bred kolonnade langs boulevard og plads. 5. I bebyggelsen med facade mod Høje Taastrup Boulevard og den i 10 stk. 1 nævnte forplads, må stueetagens gulvkote ikke være hævet mere en 0,2 m over terræn (niveauplan). 9. Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden 1. Facader skal fremtræde som muret byggeri med overflade af tegl med skrabefuge. Bygninger skal opføres af sandfarvede mursten i samme nuance som eksisterende byggeri i nærområdet. 2. Randbebyggelse skal opføres med saddeltag med 20 hældning afsluttet med gesims. Taget skal beklædes med sort eternitskifer. 3. Synlige tagrender og nedløbsrør skal udføres i metal. 4. Synlige betonsøjler eller bjælker samt sokler skal udføres sandfarvede som gadebelægningen. 5. Døre, vinduesrammer og lignende mindre bygningsdele skal være hvide. 6. Til- og sammenbygninger skal udføres med ens tagform, materiale- og farveholdning, så bygningerne som helhed fremstår som en sammenhængende bebyggelse. 7. Indgangspartier, der vender mod Dalbergstrøget, Struergade og Thistedgade, skal være trukket så langt tilbage, at trapper, åbentstående døre og lign. holdes uden for gadearealet. 8. Butikker beliggende ud til Høje Taastrup Boulevard skal have adgang fra denne. Der kan ikke etableres indgang fra Dalbergstrøget. 9. Eksisterende vinduesåbninger mod Høje Taastrup Boulevard og den i 11 stk. 1 nævnte forplads skal bibeholdes. 10. I bebyggelsens stueetage skal facaden mod Høje Taastrup Boulevard og den i 10 stk. 1 nævnte forplads, fortrinsvis udføres som vinduesareal med klart glas. Dog kan der ske tilklæbning af vinduer i op til 1,6 m højde over terræn. 11. Der må ikke være forhindringer eller fremspring, der udgør en fare for svagtseende.

14 Skiltning 1. Skiltning skal fremtræde enkel og informativ og skal i omfang, udformning og farve tilpasses bygningens størrelse, facadernes fagopdeling og det samlede gadebillede. 2. Facadeskiltning skal udføres som løse bogstaver, symboler og logoer, og må ikke få karakter af facadebeklædning. 3. Vinduer må ikke dækkes med reklamer i over 1,6 meters højde over terræn. 4. Skiltning skal i øvrigt ske i overensstemmelse med Anvisning for skiltning, Høje Taastrup By, 1. etape og 2. etape fra 10. januar Skiltevejledningen er vedhæftet lokalplan som bilag Ubebyggede arealer 1. Der udlægges areal til forplads og færdselsareal i princippet som angivet på kortbilag 3. Der skal være offentlig adgang til dette areal. 2. Inden for areal til forplads og færdselsareal kan der etableres parkering samt, i tilknytning til butikkers indgange, opstilles skilte og udstilles varer tilhørende butikken. Der kan ligeledes etableres udeservering til caféer, restauranter o.l. 3. Udstilling af varer og skiltning samt møbler til udeservering må ikke være til færdselsgene for fodgængere og cyklister og skal i princippet placeres inden for arkaden og forarealet som angivet på kortbilag Der skal udlægges areal til vareleverings- og parkeringsareal i princippet som angivet på kortbilag Der skal udlægges udendørs opholdsareal svarende til mindst 100 % af etagearealet til boliger og mindst 10 % af etagearealet til andre formål. En del af dette areal kan indrettes på terrasser, på overdækket gårdareal og lignende. Egentlige lege- og opholdsarealer for børn, må dog kun indrettes på terræn. 6. Opholdsareal for områdets bebyggelse skal placeres i princippet som vist på kortbilag 3. Dette areal må kun indrettes til opholds- og legeareal, gårdsplads mv. samt enkelte parkeringspladser. 7. Ved indretning af opholdsarealer skal det tilstræbes, at en del af disse sikres mod indbliksgener. 8. Oplagring må kun finde sted i bygninger, i varegård eller på visuelt skærmede og hegnede arealer. 12. Lednings- og forsyningsanlæg 1. Bebyggelse inden for lokalplanens område skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. 2. Bebyggelse inden for lokalplanens område skal tilsluttes offentlig separeret kloaksystem. 3. Bebyggelse inden for lokalplanens område skal tilsluttes kollektiv vandforsyning. 4. Der skal afsættes den fornødne plads til opbevaring af affald og genbrug i henhold til kommunens affaldsregulativ. Affald og genbrug skal kunne afhentes i henhold til regulativets bestemmelser. 5. El-ledninger, herunder til vejbelysning, skal fremføres som jordkabler. 13. Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Ny bebyggelse må ikke tages i brug før: 1. De i 7, pkt. 1-3 anførte parkeringskrav er opfyldte. 2. Bebyggelsen er tilsluttet de i 12, pkt. 1-4 nævnte fællesanlæg.

15 Afskærmningsforanstaltninger 1. Der må opsættes støjafskærmning med en placering i princippet som angivet på kortbilag Støjafskærmning skal udformes som et beplantet hegn og må opføres i op til 3 meters højde. 15. Grundejerforening Ejere af ejendomme inden for lokalplanens område skal være medlemmer af Grundejerforeningen Høje Taastrup Station Syd, der varetager en række fælles opgaver i bydelen. 16. Ophævelse af lokalplan 1. Lokalplan Høje Taastrup Boulevard/Dalbergstrøget (vedtaget 23. april 1985) med tilhørende supplement (vedtaget 18. februar 1986), ophæves i sin helhed og erstattes af nærværende Lokalplan nr Nedenstående bestemmelser i rammelokalplan (vedtaget af Byrådet den 11. oktober 1978), ophæves for den del, der er omfattet af nærværende Lokalplan nr s område: 3, stk. 3.4 om placering af boligetagearealet. 6, stk. 6.2 om fælles forsyningsanlæg. 7, stk. 7.6, afsnit 1 om bebyggelsens placering. 17. Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanen gælder også for forhold der ikke kræver byggetilladelse, fx opførelse af carporte, skure og lign. samt hegn og beplantning. Dispensation: Planens anvendelsesbestemmelser betragtes generelt som principielle. Dispensationer fra sådanne anvendelsesbestemmelser kan kun meddeles i meget begrænset omfang. Byrådet kan dispensere fra bestemmelser, der regulerer bebyggelsens omfang, udformning og placering, med mindre disse specielt er medtaget for at sikre en særlig karakter af bebyggelsen. 1. Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må de ejendomme der er omfattet af planen, ifølge Planlovens 18, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg med videre der er indeholdt i planen. 2. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., med mindre Byrådet skønner at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (Planlovens 19 og 20). 3. I henhold til Planlovens 47 er der mulighed for at ekspropriere ejendomme eller rettigheder over ejendomme når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for realisering af lokalplanen. 4. I henhold til Planlovens 18 fortrænger lokalplanen privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med planen.

16 16 Vedtagelsespåtegning Lokalplan vedtages endeligt i henhold til 27 i Lov om Planlægning. Vedtaget af Høje-Taastrup Byråd den 28. januar 2014 Michael Ziegler borgmester / Jørgen Lerhard teknisk direktør

17 Høje Taastrup Boulevard Lokalplan Høje Taastrup Boulevard Høje Taastrup Station Dalbergstrøget CITY Meter Bilag 1: Oversigtskort SAG: 13/14194 Høje Taastrup Dato:

18 Lokalplan Lokalplangrænse 10 kv jordkabler Bilag 2: Matrikelplan SAG: 13/14194 Høje Taastrup By, Høje Taastrup Dato:

19 Lokalplan Bilag 3: Arealanvendelsesplan SAG: 13/14194 Høje Taastrup Dato:

20 Lokalplan Bilag 4: Illustrationsplan SAG: 13/14194 Høje Taastrup Dato:

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44 Forslag til lokalplan for Høje-Taastrup Kommune Udarbejdet af: Teknik- og miljøcenteret Høje-Taastrup Kommune, Byrådscentret Bygaden Taastrup

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2 Høje p stru Taa rd leva Bo u Høje Taastrup Station et strøg g r e Dalb Høje Taastrup Boulevard Lokalplan 2.13.1.24 Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup CITY 2 2 Høje-Taastrup

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

Kingosvej DDO, COWI. Lokalplan 1.01.12. Fælleshus, forsamlingslokale samt butik i Kingosparken. Taastrup

Kingosvej DDO, COWI. Lokalplan 1.01.12. Fælleshus, forsamlingslokale samt butik i Kingosparken. Taastrup Roskildevej DDO, COWI Kingosvej Taastrup Hovedgade Lokalplan 1.01.12 Fælleshus, forsamlingslokale samt butik i Kingosparken. Taastrup 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 1.01.12 Indhold: Redegørelse 3 Indledning...3

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Høje Taastrup Gymnasium. Lokalplan Bygaden 25 Høje Taastrup

Høje-Taastrup Kommune. Høje Taastrup Gymnasium. Lokalplan Bygaden 25 Høje Taastrup Halland Boulevard Høje-Taastrup Kommune Frøbjerget Bygaden Høje Taastrup Gymnasium Lokalplan 2.07.8 Bygaden 25 Høje Taastrup 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.07.8 Indhold: Lokalplan 1 Lokalplanen udlægger

Læs mere

Lokalplan Taastrup Kirkeplads til Rønnevang Kirke

Lokalplan Taastrup Kirkeplads til Rønnevang Kirke Taastrup Hovedgade Rugkærgårdsvej Røjlevangen Lokalplan 1.70 Taastrup Kirkeplads til Rønnevang Kirke 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 1.70 Indhold: Redegørelse Indledning...3 Områdets beliggenhed...3

Læs mere

Lokalplan 4.16.8. Brandvænget 36 Hedehusene

Lokalplan 4.16.8. Brandvænget 36 Hedehusene Brandvænget Brandhøjgårdsvej Lokalplan 4.16.8 Brandvænget 36 Hedehusene 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.8 Indhold: 3 Redegørelse Indledning områdets beliggenhed. 3 Områdets beliggenhed 3 Baggrund

Læs mere

Lokalplan 1.02.2. Taastrup Hovedgade 140 A Taastrup. Forslag

Lokalplan 1.02.2. Taastrup Hovedgade 140 A Taastrup. Forslag Taastrup Hovedgade Lokalplan 1.02.2 Taastrup Hovedgade 140 A Taastrup Forslag 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 1.02.2 Indhold: Redegørelse... 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed... 3 Baggrund og formål

Læs mere

Lokalplan nr. 2.13.1.20

Lokalplan nr. 2.13.1.20 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.13.1.20 Kongsbak Informatik LOKALPLAN 2.13.1.20 Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.13.1.20 Lokalplanen omfatter Bygningskarre 6 BK 6 ved Høje

Læs mere

Lokalplan Sognehus ved Fløng Kirke Fløng

Lokalplan Sognehus ved Fløng Kirke Fløng Lokalplan 5.06.5 Sognehus ved Fløng Kirke Fløng 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 5.06.5 Indhold: Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed... 3 Baggrund og formål med lokalplanen... 3 Lokalplanens

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Taastrup. Ældreboliger. 19. september Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Taastrup. Ældreboliger. 19. september Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 1.58 Taastrup Ældreboliger 19. september 2003 Kongsbak Informatik c:\temp\plotwork.dgn 01-10-2003 11:05:21 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 1.58 Henriksdal Plejecenter

Læs mere

Lokalplan nr

Lokalplan nr Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.13.1.21 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.13.1.21 Lokalplanen udlægger en ejendom på Høje Taastrup Boulevard / Banestrøget til cityformål 3 Redegørelse

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Lokalplan nr. 2.13.1.22

Lokalplan nr. 2.13.1.22 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.13.1.22 Lokalplanen omfatter en ejendom på hjørnet Gadehave-gårdsvej Høje Taastrup Boulevard og Haslevgade. Høje Taastrup Boliger og erhverv 06-09-2006 Kongsbak Informatik

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Taastrup Idrætshaller. Lokalplan 1.07.3. Område med boliger og daginstitution ved Parkvej Taastrup

Taastrup Idrætshaller. Lokalplan 1.07.3. Område med boliger og daginstitution ved Parkvej Taastrup Jernbane Parkvej Mølleholmen Taastrup Idrætshaller Lokalplan 1.07.3 Område med boliger og daginstitution ved Parkvej Taastrup 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 1.07.3 Indhold: Redegørelse 3 Indledning...

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Taastrup. Boliger. 8. juli Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Taastrup. Boliger. 8. juli Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 1.19.1 Taastrup Boliger 8. juli 2003 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 1.19.1 Lokalplanen omfatter ejendommen Valbyvej 20 i Taastrup 2 Høje-Taastrup

Læs mere

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 023-707 Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING Vejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

Nørre Alslev Kommune. Lokalplan nr. 40. Parkeringsplads Netto

Nørre Alslev Kommune. Lokalplan nr. 40. Parkeringsplads Netto Nørre Alslev Kommune Lokalplan nr. 40 Parkeringsplads Netto INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens forholdet til anden planlægning side 4-6 Lokalplanens indhold side 7 Lokalplan nr. 40 side

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 40 for et område ved Søndergade i Vamdrup Redegørelse Vamdrup Kommune Del af centerområde Beliggende: Lokalplanen omfatter et område på 2300 m 2, beliggende ved Søndergade

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

PLAN ERHVERV. Juni Forslag. Lokalplan nr Perron 1, Slagelse Station

PLAN ERHVERV. Juni Forslag. Lokalplan nr Perron 1, Slagelse Station PLAN ERHVERV Juni 2010 Forslag Lokalplan nr. 1091 Perron 1, Slagelse Station HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen)

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 374 Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) Offentligt bekendtgjort den 29. januar 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole Lokalplan 203 Udvidelse af Torsted Skole TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2006 Lokalplan 203 Indhold Indhold Redegørelse Formål med lokalplanen 4 Fremtidige forhold 4 Tekniske forhold 6 Forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Forslag til Lokalplan for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup. Endeligt vedtaget af byrådet den 16. maj 2012. Lokalplan nr.

Forslag til Lokalplan for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup. Endeligt vedtaget af byrådet den 16. maj 2012. Lokalplan nr. Forslag til Lokalplan for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup. Endeligt vedtaget af byrådet den 16. maj 2012. Lokalplan nr. 049 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Baldersbrønde. Ældreboliger. Dato... Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Baldersbrønde. Ældreboliger. Dato... Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 4.06.6 Baldersbrønde Ældreboliger Dato... Kongsbak Informatik c:\temp\plotwork.dgn 17-09-2003 10:51:14 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.06.6 Baldersbo Plejecenter i

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Lokalplan nr. 035. Lokalplan for anvendelse af Amsterdamhusene 1 Vedtaget af Frederikssund Byråd den 26. maj 2010

Lokalplan nr. 035. Lokalplan for anvendelse af Amsterdamhusene 1 Vedtaget af Frederikssund Byråd den 26. maj 2010 Lokalplan for anvendelse af Amsterdamhusene 1 Vedtaget af Frederikssund Byråd den 26. maj 2010 Lokalplan nr. 035 Tillæg til Lokalplan nr. 80 for et boligområde på Østkajen, vedtaget af Frederikssund Byråd

Læs mere

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL.

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. LØKKEN -VRÅ KOMMUNE v M LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. ~~ LBKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.2.1.2. Lokalplan for et område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret Lokalplan 11-54 Centerområde i Rådhuscentret LOKALPLAN NR. 11-54 FOR ET CENTEROMRÅDE I RÅDHUSCENTRET I VOJENS BY NOVEMBER 1997 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr. 11-54 for Rådhuscenteret i Vojens by Dette

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE

LOKALPLAN NR. BE LOKALPLAN NR. BE 11.01.02 BLANDET BOLIG OG ERHVERV I FRØRUP ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN BE 11.01.02 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side Lokalpianens baggrund

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Lokalplan nr. 78 For Strandgadekarreen i Hvide Sande

Lokalplan nr. 78 For Strandgadekarreen i Hvide Sande Lokalplan nr. 78 For Strandgadekarreen i Hvide Sande INDHOLD INDHOLD Indledning Om lokalplanen 2 Indsigelser og bemærkninger 2 Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Formålet med lokalplanen

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere