Miljøredegørelse Affald og Genbrug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøredegørelse Affald og Genbrug"

Transkript

1 Miljøredegørelse Affald og Genbrug TEKNIK OG MILJØ

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD AFFALD OG GENBRUG Indledning Kerneydelser, myndighedsforpligtelser og opgaver Beskrivelse af Affald og Genbrugs driftsafdelinger og indsamlingsordninger Affaldsproducenter og kilder LEDELSENS REDEGØRELSE Ledelsens beretning Miljøpolitik for Affald og Genbrug Generelt om miljømål og udvælgelse af delmål Miljømål for Affald og Genbrug Udvikling i indikatorer Blev målene nået for Handlingsplan BILAG 1: BASISOPLYSNINGER BILAG 2: MILJØFORHOLD BILAG 3: MILJØDATA OG NØGLETAL Genbrugs og containerplads Renovationen Øvrige ordninger Affaldsdeponi, Mellemdepot og Jordhotel Opgørelse over registrerede arbejdsskader og skriftlige borgerhenvendelser BILAG 4: KERNEYDELSER, MYNDIGHEDSFORPLIGTIGELSER OG OPGAVER BILAG 5: LUFTFOTO AF DRIFTAFDELINGER BILAG 6: TILSYNSMYNDIGHEDENS UDTALELSE

3 Forord Horsens Kommune har siden 1996 været medlem af det regionale miljønetværk Green Network. Medlemskabet forpligtiger Affald og Genbrug til at arbejde for et renere miljø, og løbende forbedre miljøindsatsen. Rapporten er udarbejdet af Lars Lund Svendsen og Henrik BeckRasmussen. Hvert andet år er der blevet udarbejdet en offentlig miljøredegørelse i Green Network regi for Genbrugspladsen, som omfatter kortlægning af miljøforhold, nye mål og tiltag til miljøforbedringer. Genbrugspladsens første miljøredegørelse blev udarbejdet i Lossepladsen er omfattet af bekendtgørelse om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab. Første miljøredegørelse og grønne regnskab for Lossepladsens blev offentliggjort i 2005 gældende for regnskabsåret Efterfølgende er der årligt udarbejdet grønt regnskab for Lossepladsen. I marts 2007 skiftede miljøredegørelserne både indhold og form som en led i Horsens Kommunes fælles mål mod at blive miljøcertificeret. I indhold ved at alle tidligere miljøredegørelser blev samlet i én redegørelse, der i dag omhandler hele Affald og Genbrug s miljøarbejde som virksomhed, herunder grønt regnskab for Lossepladsen. I form ved at redegørelsen bliver trykt som en informationsredegørelse, der indeholder indikatorer for udviklingen i miljøarbejdet, handlingsplan, miljøpolitikken og 23 udvalgte historier om Affald og Genbrug s arbejde fra året der gik. Denne miljøredegørelse skal, som de foregående grønne regnskaber, årligt indsendes til tilsynsmyndighedens udtagelse dernæst til Erhvervs og Selskabsstyrelsen. Næste samlede miljøredegørelse til Green Network forventes afleveret i foråret Denne miljøredegørelse er udarbejdet i en arbejdsgruppe bestående af: Afdelingsingeniør Lars Lund Svendsen Formand, Ole Nielsen Driftsassistent, Jens Peter List Larsen Driftsleder Mikkel Gandrup Ingeniør Annette Jørgensen Ingeniør Carsten Lund Nielsen Civilingeniør Jette Jørgensen Miljøtekniker Henrik BeckRasmussen 3

4 1 Affald og Genbrug 1.1 Indledning Horsens, Gedved og Brædstrup er efter 1. januar blevet til én kommune, Horsens Kommune. På affaldsområdet har indenrigs og Sundhedsministeren den 27. juni 2006 givet en dispensation jf. 41 i lov nr. 540 af 27. juni 2005 om revision af den kommunale inddeling der gør det muligt, at sammenlagte kommuner indtil 1. januar 2009 med visse undtagelser, kan opretholde forskellige anvisnings og indsamlingsordninger i forskellige geografiske dele, der indtil 1. januar 2007 udgjorde forskellige kommuner eller dele af forskellige kommuner. Horsens Kommune er pr. 1. januar 2007 blevet interessent i det fælleskommunale affaldsselskab Renosyd I/S, dog med ønsket om snarligt at udgå af samarbejdet. I det øjeblik anlæggene og aktiviteterne overgår til at blive administreret af Horsens Kommune, vil miljødata og handlingsplaner for disse områder indgå i Affald og Genbrugs miljøredegørelse. Der arbejdes på at få harmoniseret affaldsordningerne inden 1. januar Kerneydelser, myndighedsforpligtelser og opgaver Affald og Genbrug i Horsens Kommune er ansvarlig myndighed for affaldsafgiftsloven og dele af miljøbeskyttelsesloven omhandlende Affald, Genanvendelse og renere teknologi samt en række andre relevante bekendtgørelser, vejledninger, skrivelser og EU forordninger. Hertil kommer myndighedsforpligtelser og opgaver, fx forpligtelsen til at udarbejde kommunens affaldsplaner og udarbejdelse og håndhævelse af kommunale affaldsregulativer. En vigtig opgave er bl.a. at anvise bortskaffelsesmulighed for alt affald produceret i Kommunen. Der anvises bl.a. til fælleskommunale selskaber, private modtageanlæg og Horsens Kommunes egne anlæg. Derudover arbejdes bl.a. med rådgivning, administration af dagrenovation, udarbejdelse af licitationsmateriale, kravspecifikationer, servicedeklarationer, tilfredshedsundersøgelser, rundvisninger af besøgende, udformning af tryksager og elektronisk informationsmateriale. Affald og Genbrug har det administrative ansvar for, at den driftsmæssige del af afdelingens arbejde udføres. Den daglige Kommunale interne virksomhedsdrift udføres af Driftsgårdens personale, hvor Affald og Genbrug er bestiller. Det er afdelinger som Genbrugspladsen, Deponiet, Mellemdepotet, Jordhotellet og Renovationen. Dertil kommer eksterne aftaler med transportører og modtageanlæg om transport og behandling af genanvendeligt affald. Sammenhængen mellem Affald og Genbrugs myndighedsopgaver og den Kommunale virksomhedsdrift ses i diagramform i bilag 4. Samarbejdspartnere: Forbrænding: Horsens Kommune har aftale med Horsens Kraftvarmeværk A/S om forbrænding af alt forbrændingsegnet og ikke genanvendeligt affald, der genereres i Kommunen. Farligt affald: Horsens Kommune er part i den fælleskommunale modtagestation for farligt affald Modtagestation Syddanmark I/S (Motas). Selskabet administrerer og forestår indsamlingen af olie og kemikalieaffald, samt tømning af sandfang, benzin og olieudskillere for Kommunen. Horsens Kommune har endvidere i 2007 besluttet at tilslutte sig indsamlingsordningen for klinisk risikoaffald, som i løbet af 2. halvår 2008 vil blive administreret af Motas. Indtil ordningen træder i kraft, har Horsens Kommune indgået aftale med privat transportør om indsamling af klinisk risikoaffald til godkendt affaldsbehandlingsanlæg. Genanvendeligt affald fra De Grønne Pladser og Genbrugspladsen: Der er indgået aftale med private transportører og modtageanlæg om indsamling og behandling af genanvendelige affaldsfraktioner fra de Grønne Pladser og affaldsfraktioner fra Genbrugspladsen. Tværgående aktiviteter: Affald og Genbrug samarbejder med en række afdelinger i Horsens Kommune. Sekretariatet journaliserer sager, omdeler post, passer telefon ved mødeaktiviteter mv. Økonomiafdelingen varetager økonomiske og regnskabsmæssige forhold som opkrævning af takster, betalinger til driften, administration af kundekartotek til bl.a. affaldsdeponi og Horsens Kraftvarmeværk mv. Organisations og IKT afdeling administrerer personalemæssige forhold. IKTafdelingen (Informations, Kommunikations og Teknologianvendelsen) fastsætter den overordnede IKTsikkerhed i kommunen. Grafisk værksted udarbejder vejledninger, brochure, plakater, layoutmateriale til rapporter, regulativer mv. Miljø samarbejder løbende med Affald og Genbrug om registrering og anmeldelse af farligt affald samt virksomhedernes tilmelding til Horsens Kommunes indsamlingsordning for dagrenovation og dagrenovationslignende affald. Affald og Genbrug bistår Mil 4

5 jø i sager om bl.a. afbrænding og deponering af affald. Sund By Butikken afholder projekter, forbrugerarrangementer, affaldsdage og undervisningsforløb i samarbejde med Affald og Genbrug. I butikken er der mulighed for at købe bl.a. kompostbeholdere og miljøposer mv. Jobcenter Horsens samarbejder med Affald og Genbrug ved arrangementer omkring praktiske opgaver og produktion af kompostbeholdere og flis. I Affald og Genbrug bliver mange af opgaverne koordineret på tværs af afdelingerne. Målsætning er, at vi internt i vores opgaveløsning vil arbejde efter princippet enhedsforvaltning, og udadtil arbejder på at gøre kontakten til borgere og kunder så direkte og effektiv som mulig. Afdelingen har i samarbejde med et konsulentfirma fået udviklet undervisningsmateriale til klassebrug, der sætter fokus på sammenhængen mellem det stigende forbrug og miljøproblemer, der kan opstå i forbindelse med affaldsbortskaffelsen. I 2007 blev endvidere udarbejdet en ny hjemmeside som indeholder ideer og inspiration til hvordan der kan arbejdes med emnerne affald, vand, spildevand i forbindelse med Ren uge 40. I april afholdes den årlige Kompostdag på Genbrugspladsen, hvor borgere frit kan afhente kompostorme, kompost og købe kompostbeholdere. Hvert år i maj deltager Affald og Genbrug ligeledes i et tværgående arrangementer i samarbejde med Sund By Butikken og Vandafdelingen med rådgivning om kompostering, og hvordan man dyrker giftfri have. I 2007 besøgte ca borgere Affald og Genbrugs hjemmeside som har fået nyt design. Dette har medført et stort opdateringsarbejde. Hjemmesiden bliver løbende opdateret med nye retningslinier, ordninger og faciliteter. Der arbejdes løbende på at gøre hjemmesiden brugervenlig og informativ. 1.3 Beskrivelse af Affald og Genbrugs driftsafdelinger og indsamlingsordninger Affaldsrådgivning Affald og Genbrug rådgiver både private og erhverv i affaldsbortskaffelse. I afdelingen er alle medarbejder klædt på til at modtage og svare på spørgsmål fra borgere og virksomheder, og har tæt samarbejde med egne institutioner og afdelinger. Således har vi fået indført affaldssortering af genanvendelige materialer på skolerne, og skolerne har fået udleveret en et antal gratis kasser med tryk til papirgenbrug. Da afdelingens arbejde i høj grad er baseret på forbrugeroplysning og vejledning, udarbejdes informationsmateriale. Der er udarbejdet undervisningsmateriale til undervisningsinstitutioner. Ordninger for private beskrives løbende i opdaterede vejledninger, annoncer mv. Ved nytilflytninger udsendes en flyttekasse, hvor der er samlet relevant materiale om affald og genbrug. Dialog med borgere og virksomheder Affald og Genbrug får jævnligt henvendelser om rundvisninger på anlæg. I forbindelse med Ren uge 40 afholdes undervisningsforløb for skolerne. Undervisningen kombineres med rundvisning på Genbrugspladsen (5. klasser). På pladsen får eleverne gennem praktiske opgaver lært om affaldssortering og affaldets betydning for miljøet Genbrugs og containerpladser Affald og Genbrug varetager driften af Genbrugspladsen i Horsens og containerpladsen på øen Endelave. Genbrugspladsen i Horsens De første containere, der senere skulle udvikle sig til at blive til en del af Genbrugspladsen i Horsens og arealerne hvor kompostpladsen ligger, blev etableret i Indlevering af hårde hvidevarer i Horsens 5

6 I 1986 blev Genbrugspladsen mere formaliseret, hvor indkørslen blev delt i to en til Lossepladsen og en til den daværende grusbelagte genbrugsplads, hvor kompostpladsen ligger i dag. I 1991 blev indført flere affaldsfraktioner og containere pladsen blev asfalteret. I 1996 blev Genbrugspladsens bom opstillet, og adgangsregulering til pladsen foregik med magnetkort. I 2001 blev det muligt for erhverv at anvende pladsen. I 2007 blev bommen nedtaget i forbindelse med kommunesammenlægningen og harmonisering af affaldsordningerne i Brædstrup og Gedved kommune. Der gives fri adgang for biler op til kg. totalvægt, og der modtages alle typer affald bortset fra dagrenovation, biler og motorcykler, fyrværkeri og klinisk risikoaffald. Pladsen rummer mandskabsbygning, kemikalierum, værksted, makuleringsrum, kontorer, frokoststue og mandskabsfaciliteter. Pladsens ca. 11 ansatte varetager den daglige drift af selve Genbrugspladsen, Deponi, Mellemdepotet, Jordhotellet samt brovægten. Transport af containere til og fra pladsen foretages med en ophalervogn. Intern transport af materialer foregår med truck, minilæsser og en gummiged. En servicevogn anvendes til afhentning af bl.a. batterier og maleraffald ved Kommunes indsamlingsordninger.. Genbrugspladsens formål er at modtage affald fra borgere i Horsens Kommune. I pladsens 45 faste containere sorteres affaldet enten til genanvendelse, forbrænding eller deponering i ca. 30 forskellige fraktioner. Derudover kan afleveres farligt affald, elektronikskrot, papir til markulering, sager til genbrugsbutikken og komposterbart affald på særskilt plads. Affald og Genbrug arbejder løbende på at forbedre sorteringen. Dette gøres ved at tilføre medarbejderne viden om affaldssorteringens betydning i større miljøsammenhænge, således at medarbejderne kan formidle viden om affaldssortering til kunderne (borgerne). Endvidere arbejdes løbende på at forbedre indretningen, så den bliver mere overskuelig for borgere og personale. Herved forventes sorteringen at blive bedre, ved at borgerne får overblik over containerne og personalet får overblik over borgerne. Sammenblanding af tung og let trafik søges begrænset, til fordel for arbejdsmiljøet. I 2009 er der planer om en ny Genbrugsplads i Horsens Containerpladsen på Endelave Pladsen blev etableret omkring 1990 samtidig med, at indsamlingsordningen for dagrenovation blev etableret på øen. Pladsen er ubemandet og åben alle dage. En tilsynsførende på øen varetager opsyn med pladsen og transport af containere. Der er fast opstillet 5 containere til hhv. genanvendeligt, forbrændings eller deponeringsegnet affald. På pladsen kan endvidere afleveres rent jord, som stakkes op til senere afhentning. Fyldte containere transporteres på ladvogn til Endelave havn, hvor de udskibes til enten Snaptun eller Horsens Havn af havnes personale. Her afhentes containerne af Genbrugspladsens personale. Den efterfølgende affaldsbehandling og sortering foregår på Genbrugspladsen i Horsens. Farligt affald indsamles af miljøbilen, som har fast rute på øen 2 gange årligt. Der arbejdes på at få indsamlingen af farligt affald gjort mere effektiv. I foråret 2008 vil der blive uddelt en husstandsomdelt miljøkasse til farligt affald, som indsamles af renovationsbilen. Kasserne sorteres efterfølgende på Genbrugspladsen i Horsens. Flasker, papir og batterier afleveres på Den Grønne Plads ved Endelave havn. Den øgede affaldsmængde på containerpladsen og de skærpede krav til sortering har de seneste år skabt behov for mere affaldskapacitet. I 2008 vil der være behov for at få pladsen godkendt miljøgodkendt til bl.a. at kunne rumme flere containere Renovationen Allerede tilbage i 1903 blev der foretaget renovationsindsamling i Horsens Kommune. Renovationen var delt op i en dag og natrenovation. Natrenovationen omfattede tømning af toiletspande dagrenovationen blev indsamlet i blikspande. I 1951 opførte man Danoformalingsanstalten, og renovationen flyttede ned på Endelavevej. Dengang blev alt det formalede affald deponeret. I 1972 flyttede renovationen ind i de nuværende bygninger i forbindelse med oprettelsen af et Kommunalt ejet forbrændingsanlæg. Samme år blev blikspandene udskiftet med B72 trådstativer til papirsække. Poserne blev hentet i fladvogn, så det gjaldt for skraldemændene om at stable så mange poser på som muligt. I 1991 blev det nuværende Horsens Kraftvarmeværk ejet af Elsam A/S taget i brug. Horsens Kommune valgte at privatisere driften af det gamle forbrændingsanlæg som følge af udsigten til store udgifter i forbindelse med en teknologisk opdatering af for 6

7 brændingsanlægget, dog med fortsat drift af neddeleren. I 1997 overtog renovationen samtlige bygninger fra forbrændingsanlægget, som i mellemliggende periode var blevet delvis renoveret. I 2005 blev neddeleren taget ud af drift i forbindelse med etableringen af en ny neddeler på Horsens Kraftvarmeværk. Samme år blev de to brovægte foran indkørslen til Horsens Kraftvarmeværk nedlagt. En ny overfladevægt blev etableret ved indkørslen til Lossepladsen. Indvejning af forbrændingsegnet affald foregår i dag på Horsens Kraftvarmeværk s brovægte. Renovationens primære arbejdsopgaver er at indsamle dagrenovation, organisk køkkenaffald og papir fra Gl. Horsens Kommune samt Endelave. Endvidere tilrettelægges køreruter og koordineres planer for udbringning af sække, stativer, kompostbeholdere mv. Der føres lagerbeholdning og statistik med indsamlede affaldsmængder, brug af diesel mv. Økonomi og personaleforhold varetages af Driftgårdens sekretariat. Ved siden af renovationskontoret er bygget mandskabsrum, garager, vaskehal, lagerrum til sække og minicontainere mv. Vaskehallen anvendes tillige til vask af driftsgårdens maskiner. Renovationen indsamler dagrenovation i 15 komprimatorvogne 3 servicevogne anvendes til udbringning af sække, stativer, kompostbeholdere, afhentning af sække mv. Desuden anvendes 1 ophalervogne til afhentning af maxicontainere Øvrige ordninger Farligt affald fra private som fx olie og kemikalieaffald skal afleveres til Genbrugspladsen. Undtaget er klinisk risikoaffald som fx medicinrester, emballager med medicinrester og kanyler mv., der skal afleveres til apotekerne (apotekerordningen). Private kan endvidere aflevere malingsaffald til farvehandlerne som en del af den Kommunale indsamling. Batterier kan tillige afleveres på De Grønne Pladser. Farligt affald fra virksomheder og institutioner mv. indsamles af Modtagestation Syddanmark I/S (Motas). Virksomheder kan frit bortskaffe affaldet til anden behandler såfremt det kan dokumenteres, at modtageanlægget har den nødvendige godkendelse og følger retningslinierne i gældende regulativer. Virksomheder, detailhandlere, private og offentlige institutioner tilbydes en batteriboks til opsamling af batterier, som ombyttes gratis af Horsens Kommune. Producenter af klinisk risikoaffald tilmeldes indsamlingsordning for klinisk risikoaffald. De Grønne Pladser er etableret centrale steder i Kommunen, hvor der erfaringsmæssigt har vist sig et behov for indsamling af papir, flasker og batterier. Der er etableret ca. 120 pladser i Kommunen. Storskrald bliver afhentet på adressen efter forudgående bestilling til Renovationen. Boligforeninger og større lejlighedsbyggerier kan låne en container til bortskaffelse af storskrald. Storskrald er fx barnevogne, cykler, møbler, elektronik, edbudstyr, tøj og sko mv. Horsens Kommune har udarbejdet anvisningsordninger for private, offentlige institutioner og virksomheder, hvor kommunen anviser retningslinier for håndtering og bortskaffelse af affald til modtageanlæg for affald, jf. Horsens Kommunes Regulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald og Regulativ for erhvervsaffald. Information om indsamlingsordninger og regulativer, kan ses og hentes på Affaldsdeponi, Mellemdepot og Jordhotel Deponeringen på Horsens Losseplads øst for Høegh Guldbergs Gade blev indledt i 1933 efter forudgående godkendelser fra Ministeriet for offentlige Arbejder, Farvandsdirektoratet mv. I dag er der placeret erhvervsvirksomheder på en stor del af det gamle opfyldningsområde. Indtil 1974 blev alt affald fra Horsens By deponeret på opfyldnings området. Efter 1974 blev kun deponeret ikke forbrændingsegnet affald og kemikalieaffald. Efter 1976 ophørte deponering af kemikalieaffald. I 2004 blev Mellemdepotet og Jordhotellet taget i brug. Tilkørselsvejen til Affaldsdeponiet, Mellemdepotet og Jordhotellet er forsynet med bom, som er aflåst uden for normal arbejdstid. I arbejdstiden er bommen altid nede, og åbner først i det øjeblik, at affal 7

8 det er vejet og kontrolleret ved brovægten. Foruden bommen efter brovægten er der monteret bom med overvågningskamera foran selve deponeringsområdet. Bommen styres af driftspersonalet, så området kan holdes lukket for uvedkommende. Modtageområdet med brovægt drives fælles med Horsens Genbrugs og Kompostplads. Affaldet indvejes og registreres i et dataopsamlingssystem på basis af den medfølgende affaldsdeklaration. Dataopsamlingssystemet er koblet op på Horsens Rådhus fælles netværk. Efter modtagekontrollen træffes afgørelse om affaldet kan modtages og aflæsningsstedet anvises. Der anvises til nummereret anvisningssted, hvor affaldet efter aflæsning kontrolleres. Alt affald til og fra Lossepladsen, enten affaldsdeponi, mellemdepot eller Jordhotel, vejes og registreres. I foråret 2005 blev givet en 19 tilladelse til etablering af en støjvold i Risengård, hvor der anvendes lettere forurenet jord som en erstatning for andet materiale. Anvendelse af lettere forurenet jord skal godkendes af Kommunalbestyrelsen efter 19 i miljøbeskyttelsesloven. I er mellemdepotet udbygget til at modtage rent træ og imprægneret træ fra erhverv mod betaling. Dermed får erhverv mulighed for at aflevere rent træ til genanvendelse og imprægneret træ til nyttiggørelse i miljøgodkendt anlæg Flowdiagram for affaldsbehandling i Horsens Kommune Den 13. december 2006 blev udarbejdet nye miljøgodkendelser for områderne hvilket har medført, at tidligere gældende miljøgodkendelser udgår. I de nye miljøgodkendelser er opstillet vilkår til driften af områderne, som Affald og Genbrug i løbet af 2007 har indarbejdet i et sæt driftsinstrukser indeholdende kravspecifikationer. Kravspecifikationer og driftsinstrukser bliver løbende implementeret i driften de kommende år. Affaldsdeponi Affald fra erhverv* Affald fra private og erhverv* DEPONI GENBRUGS PLADS Ren jord til anlægsformål Miljøbehandling Forbrænding Affaldsdeponiet er åbent alle hverdage for erhverv. Der må deponeres ikke brændbare, ikke genanvendelige og ikke farlige affaldstyper af storskrald, haveaffald, erhvervsaffald og bygningsaffald som fx PVC, sanitet, isolering, glaserede fliser, spejle, glas, asbestplader, lettere forurenet jord, mv. Vilkårene for driften i henhold til de reviderede miljøgodkendelser indebærer bl.a., at der fra 1. marts 2007 ikke må deponeres imprægneret træ. I 2007 er der fundet nye afsætningsmuligheder. Mellemdepot og Jordhotel Mellemdepotet og Jordhotellet fungerer som omlastestation for Genbrugspladsen og offentlige anlægsprojekter. Horsens Kommune har indført et anmeldesystem for flytning af forurenet jord. I 2004 blev Jordhotellet, som anvendes til midlertidig oplagring af jord fra mindre kommunale vej og ledningsarbejder, etableret. På baggrund af analyser af jorden tages stilling til, hvilken godkendt modtager, der kan aftage jorden. Generelt er der øget fokus på anlægsprojekter, hvor der kan genanvendes lettere forurenet jord. Affald fra erhverv* Lettere forurenet jord Dagrenovation MELLEMDEPOT JORDHOTEL RENOVATIONEN Figur 1: Viser materialestrømmen i affaldshåndteringen i Horsens Kommune *Erhverv herunder offentlige institutioner mv. 1.4 Affaldsproducenter og kilder Genanvendelse Til godkendt modtager Forbrænding Befolkningstilvæksten i Horsens er stadigt stigende, og dette afspejles i en stigning i både antallet af virksomheder og affaldsproduktionen. På landsplan steg mængderne til Genbrugsstationer hele 12 % fra 2004 til Specielt udviklingen i byggeriet og en bestandig stigende forbrugskultur skaber samlet set større affaldsmængder. Der er sket en forøgelse i mængderne til oparbejdning, mens mængderne til forbrænding og deponi er relativt stabile. Affald og Genbrug udarbejder en affaldsplan hvert 4 år, der indeholder datagrundlag for langsigtet plan 8

9 lægning og målsætning. Opgørelse herunder er uddrag fra affaldsplanen, og beskriver årene Affaldsplanen kan i sin helhed ses og hentes på Næste affaldsplan skal udarbejdes og godkendes af Horsens Byråd inden år Husholdningsaffald kg. pr. indbygger Antal indbyggere Figur 2: Udviklingen i mængden af produceret husholdningsaffald pr. indbygger (kilde: Affaldsplan ). Husholdning 30% Slagger og flyveaske 10% Erhverv 60% Figur 3: Fordelingen af affald i Affaldet produceres af især to store grupper; husholdninger og erhverv. En tredje og mindre del er behandlingsrester fra Horsens Kraftvarmeværk. Erhverv står for ca. 60 %, husholdning 30 %, mens slagger og flyveaske udgør de sidste 10 % (kilde: Affaldsplan ). Erhverv Erhvervsaffaldet i Horsens Kommune stammer primært fra Industrien og Bygge/anlæg. Det er også fra disse to kilder, at det meste affald bliver oparbejdet til genbrug. Industrien og Institutioner, handel og kontor står for produktion af størstedelen af det farlige affald, mens byggeri/anlæg og renseanlæg producerer mest affald til deponi. Institutioner, handel og kontor producerer mest af det affald, der forbrændes. Husholdning Består af dagrenovation, emballage, storskrald, haveaffald og farligt affald. Mængden af dagrenovation ligger stabilt og har tidligere udgjort størstedelen af husholdningsaffaldet, men de seneste år, har den stigende mængde af storskrald overhalet Metoder og redskaber til affaldsminimering og genanvendelse Affaldshierarkiet Behandlingen af affaldet i Horsens Kommune følger et hierarki, der beskriver hvorledes behandlingen/ udnyttelsen af affaldet bør prioriteres, for at det ressourcemæssigt, miljømæssigt og økonomisk er mest fordelagtigt. Affaldsminimering er at foretrække, dvs. det at undgå at lave affald i det hele taget. Et eksempel på affaldsminimering er salg af brugte ting på loppemarkeder, gennem annoncer, aviser mv. Endvidere benytter mange borgere sig af genbrugsbutikker, hvor brugte ting og sager kan afleveres og købes. Genbrugspladsen har aftale med Jobcenteret om afhentning af brugte ting til Genbrugscenteret. Genanvendelse dækker som begreb over genbrug, genindvinding og genudnyttelse. Ved genbrug anvendes affaldsfraktionen til sit oprindelige formål, fx flasker der indsamles, sorteres, skylles og genfyldes. Ved genvinding anvendes affaldsfraktionen til fremstilling af nye produkter. Glasskår, der anvendes til fremstilling af nye flasker eller isoleringsmateriale, er et eksempel på genvinding af glas. Genudnyttelse betyder, at affaldet ikke udnyttes i væsentlig grad. Dette kan eksempelvis for glassets vedkommende være, at glasset indgår i forbrændingsslagge, der anvendes til vejbygning. Forbrænding står på 3. pladsen i hierarkiet, hvor energien udnyttes til produktion af elektricitet og fjernvarme. Deponering af affaldet står på sidstepladsen i affaldshierarkiet, fordi ressourcerne i affaldet går tabt. Der findes normalt ikke brugbare metoder, hvormed affaldet kan genanvendes. Affaldet kan også indeholde miljøskadelige stoffer fx elektronikskrot, der afleveres til miljøbehandling. 9

10 2 Ledelsens redegørelse Dette afsnit indeholder oplysninger om Affald og Genbrugs miljøpolitik, miljømål, delmål og indikatorer, som beskriver udviklingen i miljøarbejdet. Sidst i afsnittet har vi oplistet en handlingsplan for det kommende år. Basisoplysninger fremgår af bilag 1. Oplysninger om miljøgodkendelser, udledning til recipient, miljøkrav til leverandører, medarbejderinddragelse, arbejdsmiljømæssige risici, eventuelle vilkårsovertrædelser, klager og afvigelser mv. fremgår af bilag 2. Miljødata og nøgletal over Affald og Genbrugs væsentligste ressourceforbrug og miljøpåvirkninger findes i bilag Ledelsens beretning Harmoniseringen af Affald og Genbrugs affaldsordninger, som konsekvens af kommunesammenlægningen 1. januar 2007, vil fortsætte jævnt over kalenderåret. Ordninger for indsamling af dagrenovation er vedtaget i Byrådet til indførelse, og de resterende ordninger vil følge til implementering senest Som et led i Horsens Kommunes samlede ambition om at blive EMAScertificeret på koncernniveau, har Affald og Genbrug opbygget et brugbart miljøstyringssystem. Der er udarbejdet en håndbog og et sæt kravspecifikationer for Affald og Genbrug s miljøarbejde, der i første omgang gælder for Deponiet. Udvælgelsen af Deponiet som det første område, hvor der ønskes indført miljøstyring er sket som en naturlig konsekvens af de nye miljøgodkendelser og ændrede vilkår til driften. På Endelave arbejdes på en fornyet indretning af den eksisterende containerplads, hvilket har til formål at forbedre sorteringen af det indleverede affald. På miljøsiden arbejdes på at samkøre brændbart affald med dagrenovation, så der opnås en besparelse på transportomkostningerne. Pladsen vil blive miljøgodkendt til at modtage de pågældende fraktioner, hvilket der vil blive arbejdet videre på i Affald og Genbrug ønsker at forbedre indsamlingen af farligt husholdningsaffald for borgerne på Endelave, der ikke har mulighed for at aflevere farligt affald på containerpladsen. I foråret 2008 får borgerne på Endelave udleveret en miljøkasse, som når den er fuld, stilles ud til afhentning sammen med den almindelige dagrenovation. Ved indførelsen af den nye indsamlingsordning, vil borgere på Endelave få mulighed for at aflevere farligt husholdningsaffald på en nemmere og mere effektiv måde end hidtil til gavn for miljøet og servicen. Horsens Kommunes udmeldte målsætninger, initiativer, specifikationer og redegørelser skal grundliggende sætte fokus på miljø og miljøforståelse og være igangsættende for praktisk handling i forhold til miljøet. Lars Lund Svendsen 18. marts 2008 Horsens Kommune fik i starten af 2007 nyt ansigt udadtil i form af en ny hjemmeside med nyt design og indhold. Det har medført, at eksisterende information har måttet ændres og suppleres. Endvidere har Affald og Genbrug udviklet en ny elektronisk informationsportal til folkeskoler, institutioner og læreranstalter, hvor der kan hentes inspiration til undervisningen om bl.a. affald og genbrug. De Grønne Pladser er i 2007 blevet moderniseret og ca. 30 % af pladserne har fået udskiftet containere og belægning. Nogle af pladserne har fået ændret nærmiljøet med beplantning og opstilling af parkmateriel. På Genbrugspladserne indsamlers og sorteres årligt store mængder affald. En forudsætning for fortsat fremgang i genanvendelsesprocenten er, at rammerne for sortering og genanvendelse løbende forbedres i takt med udviklingen og teknologien. Affald og Genbrug har udarbejdet et skitseprojekt til en ny Genbrugsplads i Horsens til gennemførelse i løbet af

11 2.2 Miljøpolitik for Affald og Genbrug Horsens Kommune har en overordnet miljøpolitik, der gælder for alle kommunens enheder. Det er Horsens Kommunes Mission, at der skal arbejdes for en miljømæssig bæredygtig udvikling med såvel lokalt som globalt sigte, for at være med til at sikre fremtidige generationers mulighed for et rent miljø. Sundhed, trivsel og bedre levevilkår for kommunens borgere skal gå hånd i hånd med udviklingen af erhvervenes produktionsbetingelser under hensyntagen til natur og miljø. Horsens Kommune ønsker derfor gennem en målrettet, systematisk, helhedsorienteret og langsigtet indsats at arbejde ud fra følgende værdier: En kønnere og grønnere kommune Bæredygtighed Sundhedsfremme og forebyggelse Kvalitetsudvikling Affald og Genbrug arbejder overordnet for at fremme affaldsminimering at øge andelen af affald til genanvendelse, for derved at spare på forbruget af nye råvarer og ressourcer samt reducere affaldsmængden til deponi. Derfor ønsker Affald og Genbrug at: Skabe en højere miljøbevidsthed hos Kommunens borgere gennem øget information om affaldssortering, affaldsbehandling og genanvendelse Sikre, at borgere og virksomheder får en serviceorienteret og god vejledning om bedst mulige affaldsløsninger og forebyggelsesmetoder inden for det økonomiske og tekniske råderum Basere aktiviteter, affaldsbehandling, sortering, indkøb, planlægnings og udførelsesopgaver på ansvarlighed i forhold til miljøet og tilgængelige ressourcer Sikre let tilgængelige informationer, så miljøarbejdet bliver kendt både internt og eksternt 2.3 Generelt om miljømål og udvælgelse af delmål Affald og Genbrug arbejder med tre overordnede mål. De tre overordnede mål er vurderet i forhold til væsentlighed og står angivet i prioriteret rækkefølge. For hvert af de overordnede mål er der udvalgt indikatorer, som beskriver udviklingen for hvert mål. Indikatorerne opgøres hvert år og revideres løbende i takt med udviklingen. Inden for hvert af de overordnede mål besluttes hvert år en række delmål, som indgår i Affald og Genbrugs handlingsplan. Der foretages en status af hvilke miljømål der er nået, og hvilke miljømål der eventuelt skal medtages i den fremtidige handlingsplan. Når vi udvælger delmål og fastsætter handlingsplanen, sker vurderingen på basis af følgende væsentlighedskriterier Påvirkninger som skal løses i forhold til myndighedskrav og/eller af hensyn til lokalforholdene i området Påvirkninger der har konsekvenser for miljø, sikkerhed og/eller sundhed Påvirkninger der har indflydelse på forsyningssikkerheden samt service og kvalitetsniveauet Påvirkninger som økonomisk set let kan løses inden for en overskuelig periode Påvirkninger der kræver langsigtet budgettering og indebærer store driftsomkostninger Både det ydre miljø og arbejdsmiljøet går i denne redegørelse under fællesbetegnelsen miljø. 2.4 Miljømål for Affald og Genbrug Mål Øge andelen af affald til genbrug og reducere affaldsmængden til deponi Indikatorer Indsamlede genanvendelige materialer i % af potentialet og mål (papir og pap, glas og flasker). Genbrug, forbrænding, deponi og miljøbehandling i % af total mængde behandlet affald på Genbrugspladsen. Registrering af skriftlige borgerhenvendelser Have et højt kvalitets, service og informationsniveau internt og eksternt Begrænse miljøbelastninger Dieselforbrug fordelt på maskintype i liter Udledning af CO 2, SO 2 og NO x Forbrug af containerforinger og renovationssække i kg pr. enhed Fastholde arbejdsmiljøstatus som en niveau1 virksomhed Registrering af arbejdsskader Genbrug og deponering Det er en løbende opgave at sikre, at så meget affald som muligt bliver genanvendt. En stor genanvendelsesprocent opnås bl.a. ved at sikre effektive indsamlingsordninger og modtageanlæg. Affald og Genbrug udvider løbende antallet af De Grønne Pladser i takt med behovet og affaldsmængderne. Det prioriteres højt, at pladserne fremstår tidssvarende, brugervenlige, og at de er placeret centralt i forhold til, hvor borgerne færdes. 11

12 Formålet med Genbrugspladsen er at genbruge mest muligt at det sorterede affald. Internt arbejdes på at optimere denne proces, så affaldsmængden til forbrænding, deponi samt antallet af fejlsorterede læs reduceres. Ved udtagning af stikprøvekontroller af affald til affaldsforbrændingsanlæg samt modtageanlæg kan det konstateres, om affaldet er sorteret korrekt med henblik på genanvendelse. Udviklingen i affaldsmængderne til genanvendelse er indirekte et udtryk for samfundsudviklingen, forbrugsmønsteret og borgernes viden om affaldssortering samt mulighederne for affaldsbortskaffelse. Tiltag til nye indsamlingsordninger tages løbende op til overvejelse i forhold til Horsens Kommunes affaldsregulativer, affaldsplan, Regeringens affaldsstrategi samt love og bekendtgørelser mv. Kvalitets, service og informationsniveau Borgerhenvendelserne forventes at indgå i den fremtidige planlægning og gennemførelse af indsatsområder, og til at forudse eventuelle effekter af tiltag samt vurdere eksisterende ordninger. Miljøledelsessystemet og informationsniveauet internt vil blive udbygget løbende, så alle i organisationen som minimum får relevante miljøoplysninger og kender miljøpolitikken. Miljøbelastninger Den største direkte miljøbelastning er forbruget af diesel til transport. Diesel anvendes til drift af renovations og servicebiler, større og mindre entreprenørmaskiner anvendt til intern transport i og mellem afdelingerne. Udledningen af CO 2, SO 2, NO x og partikler er indirekte et udtryk for forbruget, motorens virkningsgrad (EUROnorm), belastning samt brændstoffets svovlindhold. Der anvendes energi i form af el til belysning, makulator, komprimatorer og ventilation. Naturgas til Genbrugspladsen og biogas til Renovationen bruges til opvarmning af mandskabsbygninger, lagerlokaler, garager, værksted mv. Vandforbruget til mandskabsbygninger vurderes minimalt i det samlede miljøregnskab. Til vaskehal bruges vand og kemikalier i form af sæbe samt forskellige additiver. Skylle og vaskevand afledes til fælleskommunalt spildevandssystem. Vaskehallens miljøforhold hører under Driftsgårdens miljøredegørelse. Til indlæg i containere og dagrenovationsstativer anvendes plastposer af polyethylen (PE). Plastposerne indgår sammen med affaldet til forbrænding i Horsens Kraftvarmeværk. Siden 2000, hvor den første miljøredegørelse for Genbrugspladsen blev udarbejdet, har arbejdsmiljøet været prioriteret højt. Affald og Genbrug følger udviklingen i antallet af arbejdsskader inden for eget driftsområde. Typiske arbejdsområder, hvor der er risiko for uheld og arbejdsmiljøbelastninger ses i forbindelse med renovationsmedarbejdernes afhentning af affald, arbejde med vending af kompostmiler, arbejde med farligt affald, op og nedstigning fra maskiner, klemningsfare, skarpe og spidse genstande samt skærmarbejde. 2.5 Udvikling i indikatorer Indsamlet papir og pap samt glas og flasker i % af potentialet og mål: Regeringen har i den nationale affaldsplan, Affald 21 lagt op til, at kommunerne skal indsamle mere papir og pap samt glas og flasker fra husstandene. Miljøstyrelsen har beregnet hvor meget papir eksempelvis aviser og reklamer der uddeles disse mængder kaldes potentialer. Der har i været gennemført en række kampagner for at øge borgernes opmærksomhed om udsortering af papiraffald og brugen af De Grønne Pladser. Disse kampagner vurderes at have haft en positiv effekt på indsamlingen af glas og flasker. I 2007 er også medtaget genanvendelige materialer fra tidligere Brædstrup og Gedved kommuner, og der er medtaget papir/pap og glas/flasker fra erhverv og institutioner Indsamlet papir og pap i % af potentialet og mål t t t t Krav til indsamling af papir og pap er 55 % af potentialet (stiblede linie). Det kan konkluderes, at Horsens Kommune ligger et godt stykke over Miljøstyrelsens krav til indsamling på 55 % af potentialet i Ved potentialeberegningen er der taget udgangspunkt i Miljøstyrelsens nye papir og pappotentialer, november Indsamlet glas og flasker i %af potentialet og mål t 908 t 916 t 996 t t t I ovenstående opgørelse er ikke indregnet glas og flasker fra boligforeninger i tidligere Horsens kommune. Derfor vil genanvendelses % i virkeligheden ligge højere end søjlerne viser. Regeringens sigteli 12

13 nie (den stiblede linie) for genbrug af glas og flasker til og med 2007 er 55 % af potentialet, men allerede i 2008 hæves den til 80 % af potentialet. Sammenlægningen med tidligere Gedved og Brædstrup kommuner gør det svært at nå målet i 2008 på 80 % af potentialet. Der er ved potentialeberegningen taget udgangspunkt i Miljøstyrelsens miljøprojekt nr. 836 fra Genbrug, forbrænding, deponi og miljøbehandling i % af total mængde behandlet affald på Genbrugspladsen: % Fordelingen af affaldsfraktioner i % af total mængde affald Genbrug Forbrænding Deponi Miljøbehandling Fra er forbrændings og deponeringsprocenterne reduceret. Samtidig ses en lille stigning i genbrugsprocenterne hvilket er positivt og indikerer, at en større del af affaldet bliver udsorteret. Det er især mursten, brokker, rent træ og kompost der har positiv effekt. Fra september 2007 blev der lukket for modtagelse af asbest på Genbrugspladsen, dette kan være medvirkende årsag de reducerede affaldsmængder til deponi. Samtidig har de skærpede krav til Deponiet primo 2007 medført, at der ikke må deponeres imprægneret træ. Imprægneret træ er herefter bortskaffet til specialbehandling (forbræding med nyttiggørelse). tons Registrering af skriftlige borgerhenvendelser: % Indleveret affald fordelt på affaldsfraktioner Erhverv Genbrug Forbrænding Deponi Miljøbehandling Motas tidligere K.O.K. Genbrugspladsen De Grønne Pladser I 2007 har borgerhenvendelserne ved De Grønne Pladser især drejet sig om forespørgsler og ønsker om etablering af nye pladser og manglende oprydning på pladserne. I løbet af 2007 er ca. 30 pladser blevet udskiftet og 9 nye er etableret, så det samlede antal er oppe på 116 pladser. Ud fra antallet af skriftlige borgerhenvendelser at bedømme, har udskiftningen haft en positiv indflydelse på borgernes vurdering af pladsernes brugervenlighed og generelle standard. Den 1. januar 2007 blev bommen til Genbrugspladsen i Horsens nedtaget, og der blev givet fri adgang for biler med maksimal tilladelig totalvægt på kg. Dette har givet anledning til en del spørgsmål omkring reglerne for køretøjer. Horsens Kommune har i 2006 valgt at opkræve administrationsgebyret for farligt affald til Motas sammen med erhvervsafgifterne. Administrationsgebyret har ikke givet anledning til nævneværdige spørgsmål i Sammenlægningen med Brædstrup og Gedved kommuner i 2007 har givet anledning til mange henvendelser omkring fritagelse for pligten til at betale erhvervsgebyr fra disse kommuner. Erhverv med registreret erhvervsareal i BBR over 15 m 2 skal betale erhvervsafgift. Flere erhverv, fx landejendomme, har efterfølgende fået ændret BBR oplysningerne, så de slipper for at betale erhvervsafgift. Antallet af skriftlige borgerhenvendelser for dagrenovation og dagrenovationslignende affald i 2007 dækker kun tidligere Gedved og Brædstrup kommuner. Det nye elektroniske sags og dokumenthåndteringssystem ESDH, som med forventet implementering i maj 2007, er blevet udsat til ibrugtagning tidligst til marts I systemet vil der være indbygget en mulighed for at søge skriftlige borgerhenvendelser. Der vil blive udarbejdet en brugerhåndbog som skal sikre, at fx skriftlige borgerhenvendelser gemmes entydigt og nemt vil kunne identificeres. Dieselforbrug fordelt på maskintype: Største forbrug af diesel går til drift af renovationsbiler. Totalt set har forbruget af diesel været stabilt de seneste år, men i 2007 ses en stigende tendens. Dieselforbruget pr. transporteret tons affald er steget i renovationen, mens den er faldet på Genbrugspladsen. Stigningen i renovationen kan skyldes omlægning af ruter som følge af nedbrud af materiel, ændret køreadfærd og udskiftning af personale. Affald og Genbrug samarbejder med Driftsgården om at minimere forbruget af diesel bl.a. ved gennemførelse af undervisning i miljøvenlig, tomgangsfri kørsel og planlægning af ruter (logistikplan). Der transporteres i videst muligt omfang kun fyldte con 13

14 tainere. Der er opstillet 10 gode køreråd, som forsøges efterlevet i praksis. Liter Dieselforbrug fordelt på maskintype Udledning af CO 2, SO 2 og NO x : Entreprenørmaskiner Servicevogne Ophalervogne Renovationsbiler hvor det stigende forbrug af diesel skaber større udslip af specielt NO x. I 2005 er SO 2 udslippet fra diesel faldet markant med 76 % i forhold til året før, hvilket skyldes anvendelse af miljødiesel. En reduktion i udslippet af NO x fra diesel er indirekte et udtryk for, at der anvendes motorer med en bedre virkningsgrad (EUROnorm). Driftsgården prioriterer dieselforbruget og udledningerne forbundet hermed højt og ønsker at styre og dokumentere miljørigtig transport ved at stille krav til køretøjer ved indkøb, anvendelse af miljødiesel/bioethanol og optimere logistikplaner. Forbrug af renovationssække og containerforinger: Ton CO SO2 Naturgas og fjernvarme El Diesel Det er pt. for tidligt at drage konklusioner om udviklingen og forbruget af råvarer, men det årlige forbrug er generelt lavere i forhold gennemsnitsberegningen i perioden Arbejdsmiljø: I 2007 fik en renovationsmedarbejder stik af kanyle og på Genbrugspladsen fik en medarbejder en komprimatorcontainer over fødderne. Det er lykkes at fastholde arbejdsmiljøstatus som niveau1 virksomhed Kg NOx Kg Udledning af CO 2, SO 2 og NO x fremkommer ved forbrug af diesel, el til belysning og drift af maskiner samt forbrug af naturgas og fjernvarme til opvarmningsformål. Fjernvarme produceres i al væsentlighed ved afbrænding af biogas, der regnes som CO 2 neutral. Der er blevet opstillet supplerende bimålere i i Renovationen, så det er muligt at udlæse El samlet for lager, driftskontor, vaskehal og garager. Afbildning af dette forbrug i 2007, giver i forhold til tidligere år, en forøgelse af udslippet af SO 2. Udslippet fra maskiner har de seneste år ligget stabilt med svag faldende tendens til trods for stigende affaldsmængder. Denne udvikling er vendt i 2007, 14

15 2.6 Blev målene nået i 2007 DELMÅL/HANDLING Genbrug og deponering Fastholde andelen af affald der genanvendes på mere end 60 % af total på Genbrugspladsen. Intern og ekstern undervisning i affaldssortering og vejledning af kunder (borgere) for medarbejderne på Genbrugspladsen. Plan for udarbejdelse af informationsmateriale til borgerne Reducere mængden af affald til deponi Kontrol og journal med indkomne læs, undersøgelse af udvalgte fraktioner Forbedring af sortering af bygge og anlægsaffald STATUS Det er lykkes at fastholde andelen af affald der genanvendes på mere end 60 % af total. Tallene i 2007 viser, at den genanvendelige andel af total ligger på 69 %. Fra 2008 vil en del af den jord der modtages på Genbrugspladsen være omfattet af de nye regler for områdeklassificeret jord. Dvs. en del af den jord, der før blev kategoriseret som genanvendeligt jord, vil blive kategoriseret som jord til deponi. Endvidere forventes det, at der vil kunne opstå uregelmæssigheder i forbindelse med ombygning af kompostpladsen, så havekompost i perioder vil skulle oplagres/behandles andre steder. Derfor vil det være realistisk at fastholde samme mål (60 % genanvendelse) for 2008 Affald og Genbrug drøfter jævnligt uddannelse med driftsleder og driftspersonale. Fortsat relevant. Målet for 2008 er, at der med udgangspunkt i månedlige opgørelser af tilførte affaldsmængder drøftes tiltag til bedre sortering på koordineringsmøderne med Driften. Der opstilles metoder til bedre affaldssortering herunder information til medarbejdere på pladsen samt kunder (borgere). Der er besluttet at revidere tidligere vejledning om sortering og brug af Genbrugspladsen. Ny vejledning udarbejdes primo Medtages i handlingsplan Det er lykkes at reducere den deponerede affaldsmængde til deponi. Ændringen skyldes, at imprægneret træ fra og med marts 2007 er afsat til nyttiggørelse. Deponering af slam, ristestof og sand er næsten ophørt i Da det ikke er muligt at styre udviklingen i de tilførte deponerede mængder, har vi valgt fremover kun at opstille mål for kontrollen af det deponerede affald. Der er udarbejdet kravspecifikationer for kontrol og journal med indkomne læs og undersøgelse af udvalgte fraktioner. Det skal sikres, at de tilhørende kravspecifikationer følges og at der sker afrapportering hvilket medtages i handlingsplan Gennemført. Revideret informationsmateriale om sortering af bygge og anlægsmaterialer. Intensiveret opfølgning på anmeldelser af byggeaffald. Udarbejdelse af ny vejledning om sortering af affald i landbruget. Medtages i handlingsplan Gennemført. Kun deponering af ganske få tons slam i Ophør af slamdeponering, henvisning til Horsens Kommunes Centralrenseanlæg Forbedre indsamling, farligt affald fra husholdninger Informationskampagne for farligt affald Er under udarbejdelse. Forventes udsendt medio Medtages i handlingsplan Kvalitet og service Løbende forbedring af informationsniveau Udbygning af ny hjemmeside Undervisningsmateriale til børnehaver Uddannelse Opfølgning, uddannelsesplan, Driftsgård Opfølgning, Bbevis (2medarbejdere) Interne procedurer og politikker EMASCertificering af Affald og Genbrug Udarbejdelse af miljøhåndbog Dialog med Driftsgård om registrering af Gennemført. Hjemmeside med nyt design er opdateret med nye informationer vedrørende sammenlægning mv. Folder om ren jul er udarbejdet. Resten mangler. Medtages i handlingsplan Gennemført. Medtages fremover på koordineringsmøderne med driften. Uddannelse beskrives i kravspecifikationer som punkt på dagsorden. Medtages i handlingsplan Udannelse af medarbejdere A og Bbevis forventes afsluttet i løbet af foråret Punktet medtages fremover på koordineringsmøderne med driften, se uddannelsesplan herover. Der mangler at blive udarbejdet kravspecifikationer for De Grønne Pladser, Genbrugsplads, Jordtip (Endelave), Renovation (Endelave), Renovation (Horsens) og øvrige indsamlingsordninger. Endvidere mangler at blive beskrevet interne procedure for Affald og Genbrug, Rådhustorvet 4. Listen med love og regler skal udarbejdes. De udarbejdede kravspecifikationer for driftsdelen skal implementeres i Driften, så de er kendte og følges. Medtages i handlingsplan Gennemført. Håndbogen opdateres løbende. Gennemført. Driftsgården rapporterer årligt om forbrug af råvarer, 15

16 miljødata System til registrering af borgerhenvendelser Harmonisering af affaldsområdet Udarbejdelse af affaldsplan Revideret miljøgodkendelse af Horsens Losseplads Implementering af den pr. 1. januar 2007 vedtagne overgangsplan i Lossepladsens driftsform Udarbejdelse af driftsinstrukser, driftsjournal over modtaget/afvist affald, vedligeholdelsesplaner og indberetningssystem mv. Mellemdepotet Udbygges til at modtage imprægneret og rent træ fra erhverv Containerplads på Endelave Miljøgodkendelse containerplads Miljøbelastninger Reducere dieselforbrug med 5 % (liter/tons) på Genbrugsplads i perioden energi samt renovationsbilernes kørte km. Skal beskrives i kravspecifikationer i ESDH bliver først implementeret i Affald og Genbrug pr. 1. marts Der bliver i udarbejdet en håndbog om journalisering, der bl.a. har til formål at sikre, at skriftlige borgerhenvendelser fremover, på en nem og overskuelig måde, kan genfindes og opgøres. Medtages i handlingsplan Udarbejdelse af Affaldsplan er påbegyndt primo Medtages i handlingsplan Indførsel af miljøgodkendelsernes vilkår i kravspecifikationer for så vidt angår den driftsmæssige del er gennemført. Implementering i Driften mangler. Medtages i handlingsplan Gennemført. For Deponiet, etape B, C, og D, Asbestdeponiet etape E, Brovægten, Mellemdepot, Nedlukning og efterbehandling er udarbejdet kravspecifikationer/driftinstrukser. Mangler implementering. Medtages i handlingsplan Gennemført i martsapril Ansøgning til Miljø afleveret i efteråret Endelig miljøgodkendelse forventes udarbejdet (Miljø, Horsens Kommune) første halvdel af Ny containerplads skal udbygges og tilpasses miljøgodkendelsens vilkår. Medtages i handlingsplan Gennemført. Det er lykkes at reducere forbruget (liter/tons) med 21 %. I samme periode er det samlede dieselforbrug steget med 12 %. Da Affald og Genbrug ikke har mulighed for at styre aktiviteterne og udviklingen af dieselforbruget direkte, er det i 2007 i samarbejde med Driftsgården besluttet, at Affald og Genbrug fremover ikke opstiller konkrete mål for dieselforbruget. For at kunne styre udviklingen af forbruget i en positiv retning, vil Affald og Genbrug for fremtiden stille krav til Driftens forbrug og anvendelse af diesel. Det kunne fx være krav til indkøb og vedligeholdelse af maskiner.. Medtages i handlingsplan Opfølgning, kurser, miljørigtig kørsel Er ikke gennemført i Forventes gennemført i løbet af 2. halvdel af år Fremover vil Affald og Genbrug formulere krav til Driften i kravspecifikationer, hvad angår forbrug og anvendelse af diesel. Medtages i handlingsplan Opfølgning, optimering tømning af containere og containervolumen ved nyindkøb Reducere dieselforbruget med 5 % (liter/driftstime) på Lossepladsen i perioden Opfølgning, kurser i miljørigtig kørsel Opfølgning, anvendelse af kompaktor frem for dozer til komprimering, planering og tildækning Gennemført. I 2007 er chauffører informeret om vigtigheden af at optimere tømningen af containere. Ved nyindkøb er taget hensyn til containervolumen. I udkast til ny Genbrugsplads i er optimering af tømning og vurderinger af containervolumen indarbejdet. Fremover vil Affald og Genbrug formulere krav til optimering af tømning og containervolumen i kravspecifikationer. Medtages i handlingsplan Driftsgården har i samarbejde med Affald og Genbrug besluttet ikke at registrere antallet af driftstimer pr. maskine. Derfor kan det ikke med sikkerhed afgøres, om dieselforbruget (liter/driftstime) er reduceret. Da Affald og Genbrug ikke har mulighed for at styre aktiviteterne og udviklingen i dieselforbruget direkte vil Affald og Genbrug for fremtiden ikke opstille konkrete mål, men i stedet stille krav til Driftens forbrug og anvendelse af diesel. Det kunne fx være krav til indkøb og vedligeholdelse. Medtages i handlingsplan I 2007 er der ikke gennemført kurser i miljørigtig kørsel. Kurserne forventes gennemført i 2. halvdel af 2008, men kun for lastvognschauffører. Fremover vil Affald og Genbrug formulere krav til Driften i kravspecifikationer, hvad angår forbrug og anvendelse af diesel. Medtages i handlingsplan Gennemført. Kompaktor anvendes i videst muligt omfang til komprimering, planering og tildækning. Fremover vil Affald og Genbrug opstille mål om anvendelsen af entreprenørmaskiner på Lossepladsen i kravspecifikationer. Medtages i handlingsplan

Miljøredegørelse 2006-2007 Affald og Genbrug

Miljøredegørelse 2006-2007 Affald og Genbrug Miljøredegørelse 20062007 Affald og Genbrug TEKNIK OG MILJØ FORORD...3 1 AFFALD OG GENBRUG...4 1.1 Indledning...4 1.2 Kerneydelser, myndighedsforpligtelser og opgaver...4 1.3 Beskrivelse af Affald og Genbrugs

Læs mere

Miljøredegørelse Affald og Genbrug

Miljøredegørelse Affald og Genbrug Miljøredegørelse 20082009 Affald og Genbrug TEKNIK OG MILJØ INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 1 AFFALD OG GENBRUG... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Kerneydelser, myndighedsforpligtelser og opgaver... 4 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø Affaldssortering i landbruget Teknik og Miljø 1 Indhold Affaldssorteringen... 3 Affaldshierarkiet... 3 Genanvendelse... 3 Bygge- og anlægsaffald... 3 Affald til forbrænding... 3 Afbrænding... 3 Træ/-halmfyr

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013 Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG 2013 INDLEDNING - BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL FOR OMRÅDET... 4 OPGØRELSER... 5 KONKLUSION - BESKRIVELSE AF UDVIKLING... 7 OPGØRELSER/GENBRUGSPLADSERNE... 8 KONKLUSION

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

KØBENHAVN OG AFFALDET

KØBENHAVN OG AFFALDET KØBENHAVN OG AFFALDET En del af hverdagen Når vi køber det, er det en vare. Når vi har brugt det, er det affald. Det bliver til meget i løbet af et år. Derfor er det en god idé at genbruge og at sørge

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Containerhaven Rudersdal Kommune

Containerhaven Rudersdal Kommune Containerhaven Rudersdal Kommune Miljøberetning 2007 Indledning Fra årets start blev Containerhavens åbningstider harmoniseret med kommunens anden genbrugsplads, og antallet af åbningstimer blev dermed

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området 1. Beskrivelse af området Miljø- og teknikudvalgets budget er fordelt på 2 bevillingsområder: det skattefinansierede og det brugerfinansierede. På det brugerfinansierede område er der udgifter for i alt

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S Odense Renovation A/S liste gældende fra 2016 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugsstationer Farligt affald Flaskekuber er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugsstationer

Læs mere

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handlingsplan for affaldsplanarbejdet i 2015

Handlingsplan for affaldsplanarbejdet i 2015 Handlingsplan for affaldsplanarbejdet i Gladsaxe Kommunes Affaldsplan -2024 forventes godkendt i første halvår af. I affaldsplanen lægges der op til at Miljøudvalget hvert år godkender en Handlingsplan

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Årsberetning og Årsrapport 1. januar 31. december 2009 2. Regnskabsår

Årsberetning og Årsrapport 1. januar 31. december 2009 2. Regnskabsår Årsberetning og Årsrapport 1. januar 31. december 2009 2. Regnskabsår Modtagestation Syddanmark I/S Vejlbyvej 21 7000 Fredericia 2 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2009...3

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Redegørelse/indstilling

Redegørelse/indstilling Sagsnr.: 2009/02983 Dato: 01-12-2009 Sag: Affaldsgebyrer for erhverv 2010 Sagsbehandler: Per Hauge Teksten i kursiv er identisk med teksten i sagsfremstillingen Sagens kerne Ny lovgivning betyder, at der

Læs mere

REVAS BUDGET 2016. Hovedoversigt - udgiftsbaseret

REVAS BUDGET 2016. Hovedoversigt - udgiftsbaseret Til godkendelse i Klima- og miljøudvalget den 18. juni 2015 1 Hovedoversigt - udgiftsbaseret Affaldscenter 2.288 2.149 2.469 2.469 2.469 2.469 Fordeling Affaldscenter -2.288-2.149-2.469-2.469-2.469-2.469

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan

Sorø Kommunes affaldsplan Page 1 of 24 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Page 2 of 24 Page 3 of 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Sorø Kommunes målsætninger for planperioden 2010-2020 5 Sorø Kommunes

Læs mere

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 BILAG 1b Takster på affaldsområdet og etablering af lille innovativt affaldsanlæg Benævnelse: Administration, bolig Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Ikast-Brande Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan 2014 AFFALDSPLAN 2024 Fra affald til ressource Kom med dine idéer til den nye affaldsplan Affaldet luner i stuen Frem til den 9. februar 2015 er Vejen Kommunes nye affaldsplan i høring, og du er velkommen

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016 TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 27. juni 2012 Projekt nr. A418 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 LOKALISERING 4 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Bilag Side 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Opfyldelse af mål 2000-2012... 7 2.1 Mål... 7 2.2 Udviklingen i mængderne fra 2004-2007... 8 2.3 Initiativer... 10 2.3.1 Bemærkninger

Læs mere

Alle virksomheder skal sortere deres affald

Alle virksomheder skal sortere deres affald Alle virksomheder skal sortere deres affald Affald fra virksomheder Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffald og svarerne Spørgsmål: Skal virksomheder sortere deres affald? Svar: Ja, affaldssortering er

Læs mere

Workshop Bioaffald, plast & metal

Workshop Bioaffald, plast & metal Workshop Bioaffald, plast & metal DET GRØNNE HUS 11. april 2013 Udarbejdet af: Martin Damgaard Lehmann Vægtbaseret afregning af dagrenovation Eksempel fra Holbæk kommune I 2008 etablerede Holbæk Kommune

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald i Dragør Kommune 1 Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Tillæg 3 til Regulativ for Erhvervsaffald Dragør Kommune Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald

Læs mere

Affaldssortering i landbruget WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ

Affaldssortering i landbruget WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ Affaldssortering i landbruget TEKNIK OG MILJØ Har du styr på affaldssorteringen? Affaldshåndtering med omtanke medvirker til et rent miljø og en sund økonomi for landbruget, Kommunen og samfundet som helhed.

Læs mere