Resultater og Opfølgninger Det evigt grønne lyssignal: I sidste nummer af Nyhedsbrevet omtalte vi problemet med dette lyssignal ud for den gamle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater og Opfølgninger Det evigt grønne lyssignal: I sidste nummer af Nyhedsbrevet omtalte vi problemet med dette lyssignal ud for den gamle"

Transkript

1 Nyhedsbrev Kære medlemmer Oktober 2015 Den 29. april holdt vi generalforsamling i Grundejerforeningen, på Skovbrynet Skole. Traditionen tro blev den indledt med et hyggeligt fælles pølse/ostebord med vin, øl og kaffe. Derefter gik vi over til selve generalforsamlingen, hvor formanden H-C Gelf-Larsen aflagde beretning om årets aktiviteter i foreningen, og Steen Andersen fremlagde årsregnskabet. Bestyrelsen blev genvalgt i sin helhed, og vi ser frem til fortsat at kunne støtte vore medlemmer, og arbejde med generelle sager. Læs hele referatet på vores hjemmeside under Medlemsarkiv. Login: Brugernavn medlem kodeord 2880 God fornøjelse med vores Nyhedsbrev. Læs blandt andet om plejeplanen for Bagsværd og Lyngby sø, en byggesag på Søvej og mange andre historier. 1

2 Resultater og Opfølgninger Det evigt grønne lyssignal: I sidste nummer af Nyhedsbrevet omtalte vi problemet med dette lyssignal ud for den gamle Bagsværd Skole. Det viser stort set altid grønt, til stor gene for bilister der skal ud fra vejen Til Jernbanen På grundejerforeningernes årlige møde med byrådet anbefalede vi derfor at nedlægge lyssignalet, men Vej og Park ville ikke gennemføre det nu, idet man ønskede at afvente, hvordan trafikforholdene udviklede sig når det nye boligbyggeri på skolegrunden var taget i brug. Tilgroede stier: På dette møde havde vi også stillet spørgsmål om de mange tilgroede stier og passager i byen. Disse er ofte dårligt belyste og har en ringe gangbelægning. Vej og Park lovede løbende at efterse så mange som muligt og renovere der, hvor det er nødvendigt. De ville evt. også rette henvendelse til grundejerne om fornøden hækklipning o.l. Afdelingen appellerede til borgerne om også selv at henvende sig omkring steder, der trængte til et eftersyn. 2

3 Byggesag Søvej 19 Grundejerforeningen har fået henvendelse fra beboere på Søvej, der er naboer til nr.19, hvor der er ansøgt om byggetilladelse til at opføre et 2-plans hus. I en naboorientering skriver kommunens byggesagsafdeling, at de vil dispensere fra Lokalplan 74, der kun tillader byggeri i 1 plan, dog med mulighed for udnyttelse af en tagetage (1½ plan), samt at man fremover har planer om at give dispensation til byggeri i 2 etager. Dette har beboerne på Søvej protesteret imod, hvorefter et møde med byggesagsafdelingen kom i stand med deltagelse af 2 bestyrelsesmedlemmer fra Grundejerforeningen. På mødet blev det meddelt, at dispensationen var givet, fordi man betragtede det som et 1½ plans hus, da anden etage lå inden for en lovlig saddeltagsprofil. Beboerne har protesteret imod dette, idet man har fundet definitioner på 1½ - og 2 plans huse, der går imod dette. Grundejerforeningen har meddelt beboerne, at vi støtter dem i protesten. Kommunen kan ikke uden videre dispensere fra lokalplanen. Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe Kommune har ligeledes protesteret med et brev til Kommunens politikere. 3

4 Vellykket aftentur i Slotsparken Onsdag den 3. juni var foreningen vært ved en guidet aftentur i parken. Med lokalhistoriker Finn Sørensen som guide og meget inspirerende fortæller fik vi mange grundige, levende og morsomme forklaringer på både historiske og naturvidenskabelige seværdigheder. Finn Sørensen havde lavet et stort forarbejde med at opsætte supplerende billeder og tekster ved alle de seværdigheder, vi stoppede op ved. Til stor overraskelse for mange af deltagerne rummer parken faktisk mange af den slags, som det kunne være interessant at se nærmere på efter denne gennemgang! 4

5 Aftenen rundedes af i den gamle, hyggelige keglebane, hvor vi spiste og samtidig afholdt en morsom kegleturnering. Alt i alt en overordentlig vellykket medlemsaften, som godt kunne tåle gentagelse. Blot lidt ærgerligt, at hele 17 ud af 49 tilmeldte bare blev væk og derved efterlod bestyrelsen med et stort overskud af dejlig mad, samt at vi havde mange på venteliste, som så kunne have deltaget. Indvielse af det nye vandværk Den 21. oktober fandt den officielle åbning af det nye vandværk i Bagsværd sted. Borgmester Søjbjerg Holst foretog den officielle åbning. De store tanke rummer hver 125 m 3 vand, og hvert år vil der strømme 1,2 mill. m 3 gennem vandværket, og da hver m 3 er 1000 liter, vil det række til temmelig mange kopper kaffe! Den 10. november vil der være åbent hus for borgerne, hvis de husker at melde sig til. 5

6 Plejeplanen for Bagsværd og Lyngby Sø Foreningen indsendte i august vores endelige høringssvar til Plejeplanen for Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser. Vi havde noteret os, at kommunen i deres revision af planen nu havde taget flere af de forslag med, som foreningen tidligere havde indsendt i forbindelse med kommunens første udkast til planen. Vi blev ikke imødekommet omkring rosportens mulighed for at fjerne vandplanter af sikkerhedsmæssige årsager. Fredningskendelsen giver alene tilladelse til at fjerne siv. Vi har præciseret, at anden form for plantefjernelse derfor retteligt kun kan udføres efter en dispensation fra Fredningsnævnet. Vi gentog også vores forslag om at der etableres en græsslette nord for slotsruinen, således at der skabes udsigt til Rhododendronlunden. Endvidere frarådede vi fortsat at etablere et vandområde syd for slottet i parken. 6

7 Vores forslag om at tydeliggøre og forbedre det rekreative område ved startstedet syd for Nybrovej opretholdes, ligesom vi fortsat ønsker, at den eksisterende bredsikring indtegnes på kortet over søen, hvilket vil kunne sikre, at fremtidig vedligeholdelse kan gennemføres. 7

8 Fortov på RING 4 Der arbejdes for tiden flere steder på Ring 4 mellem Frederikssundsvej og Hillerødmotorvejen. Krydsene ved Åvej og ude ved Klausdalsbrovej er ved at blive væsentligt forbedrede med mere trafikvenlige svingbaner. I forbindelse med disse arbejder har Vejdirektoratet besluttet samtidig at etablere fortov på hele strækningen, idet der ikke har været fortov, men kun en græsrabat på Ringvejen i mange år. Den første etape, der renoveres, er strækningen fra Hillerødmotorvejen til Åvej. Tidligere var der en grusrabat i begge sider beregnet til gående. Disse blev holdt fri for græs ved hjælp af pesticider, men da man ophørte med at sprøjte mod ukrudt, groede rabatterne til med græs. Fodgængere på Ringvejen har derfor i mange år været tvunget til at gå blandt cyklisterne på cykelstien, så det bliver en dejlig forbedring. 8

9 Bagsværdlund - Byggeplaner Bagsværdlund (den gamle Bagsværd skole) er nu solgt, og både skolen og desværre også den gamle kirke bliver nu revet ned, så der kan bygges nyt. Langs Bagsværd Hovedgade må der bygges op til 4 etager blandet bolig og erhverv. Langs Vadstrupvej op til 5 etager, også blandet bolig og erhverv. Det areal, som ligger mod Pinievej, må bebygges i 2 etager, og langs Granvej må der bygges i 3 etager, evt. rækkehuse med en lille have og egne terrasser. Selve byggeriet skal være varieret, så det giver et pænt område at færdes i. De områder, som ikke bliver bebygget, skal være grønne områder, som også skal bruges til at håndtere regnvandet lokalt. Ringbo, som skulle have været lukket i år 2014/2015, er der jo som bekendt stadig. Der er ca. 400 beboere på Ringbo, og det forlyder, at udflytningen først skal foregå i Det bliver spændende at se, hvilken løsning den nye bygherre vælger inden for de rammer, som lokalplanen giver. 9

10 Kastanjealleen på Søhuse bevares Beboernes kamp for at bevare de smukke store gamle kastanjetræer har båret frugt. Ved at møde op til byrådsmøder og til samtaler med Teknik og Trafikudvalget, har beboerne fået udvirket, at TTU nu har besluttet ikke at fælde træerne, og har i stedet indvilget i at foretage en kronereducering på 1/3 af træerne, svarende til de største kroner. Kommunen havde ønsket at fælde træerne af sikkerhedsmæssige årsager, men beboerne havde selv indhentet en ekspertvurdering fra Københavns Universitet, der udtalte, at en beskæring var fuldt forsvarligt i relation til sikkerheden og træernes fortsatte trivsel. På baggrund af udtalelsen indvilgede kommunen i at prøve med en beskæring af kronerne på de største træer, og efterfølgende foretage den nødvendige udtynding af de nye skud i de beskårne træer hvert andet år. 10

11 Parterne er enige om løbende at vurdere træernes sundhedstilstand, da kastanjetræer har et svagt immunforsvar især mod råd og svamp. Arbejdet vil allerede blive udført senest i slutningen af oktober af hensyn til flagermusenes reder. Beslutningen har også vagt glæde i alle børneinstitutionerne i hele Bagsværd da træerne er kendt for at være det bedste sted for at samle flotte kastanjer om efteråret. 11

12 Behold alt regnvand fra taget og modtag kr. Gladsaxe Kommune og Nordvand tilbyder de grundejere, der selv vil sørge for at deres regnvand fra tag og pladser siver ned i egen grund, et engangsbeløb på op til kr. Der er dog visse regler, der skal overholdes, før en autoriseret kloakmester endeligt kan sætte en prop i regnvandsledningen. Man kan nedgrave faskiner på sin grund eller opsætte tønder, men der kan også skabes mange spændende haveløsninger i form af f.eks. blomstrende nedsivningsbede, vandhuller og render, eller blot udsivning over græsplænen. På kommunens hjemmeside kan man allerede se resultaterne fra 6 haver, hvor nedsivning er etableret, og man bliver lidt overrasket over, hvor beskeden en plads det optager på grunden. På hjemmesiden kan man bl.a. læse mere om de regler, der skal overholdes. Gå ind på: Gladsaxe kommune/miljø og Klima/. Find "Nyttige Link" og klik på "Regnvand på egen grund. Interesserede kan også ringe til Nordvand, ingeniør Torben Christensen, tlf

13 Brakmarken ved Boldklubben AB Foreningen har tidligere rettet henvendelse til Vejdirektoratet om renovering af den brakmark, der ligger øst for AB og op til Hillerødmotorvejen. Det ret store område blev i hast for 10 år siden fyldt op med ringe jord for at tildække og nedlægge (trods lokale protester) den tilkørselsvej, der gik fra Skovdiget op til Hillerødmotorvejens kryds med Ring 4. De store jordmængder blev kastet direkte oven på vejens asfaltbelægning, og den rå jord har siden ligget helt ubehandlet hen. Det store område er nu selv groet til med krat og ukrudt, og affaldet flyder rundt omkring. Et uskønt syn. Foreningen har derfor anmodet om en renovering af området og fjernelse af asfalten. Vi har i den forbindelse endvidere foreslået, at en del af området f.eks. også kunne bruges til tiltrængte parkeringspladser til sportsudøverne i boldklubben, ligesom den meget stejle gangsti, der fører ned til S-stationen, kan få en meget mere fodgængervenlig udformning gennem en ændret linjeføring og hældning. Da vi endnu intet har hørt fra Vejdirektoratet, har vi desværre måttet rykke for et svar. 13

14 Pynt postkassen op Hvorfor ikke benytte sig af, at en busk forvilder sig op i postkassen. Her er det en Akebia, der er på færde. OBS! - Send os din adresse Alle medlemmer opfordres til at sende os deres adresse. På den måde bliver det lettere at sende information ud, som f.eks. at minde om arrangementer eller ændringer i disse. Adressen sendes til kasserer Steen Andersen 14

15 Kontakt Bestyrelsen: Medlemmer af foreningen er altid velkomne til at kontakte bestyrelsen for at gøre opmærksom på sager, som foreningen burde tage op. Bestyrelsen kan foruden telefon og fodpost nås med gennem hjemmesiden eller Indmelding i foreningen foregår via vores hjemmeside. Post: Navn, adresse, Telefon Formand Hans-Christian Gelf-Larsen Krogmosevej 37 Best. medlem Ole Berner Elmevænget 3B Best.medlem Steen Andersen & Kasserer Vadtoften 9 Best.medlem Gudrun Westergaard Skovsøen 26 Best.medlem Thorkild Harsløf Elmevænget 9 Suppleant Frank Paulsen Skovalleen 39 Suppleant Jørgen Nielsen Bagsværdvej

16 16

Ordinær Generalforsamling Onsdag den 29. april 2015 kl. 18:30-21:00 På Skovbrynet Skole

Ordinær Generalforsamling Onsdag den 29. april 2015 kl. 18:30-21:00 På Skovbrynet Skole Nyhedsbrev Kære medlemmer April 2015 Velkommen til en ny sæson i Bagsværd Grundejerforening. God fornøjelse med vores Nyhedsbrev, som denne gang er udvidet grundet de mange artikler. Læs blandt andet om

Læs mere

Ny plejeplan for Bagsværd Søpark

Ny plejeplan for Bagsværd Søpark Nyhedsbrev Kære Grundejer Oktober 2013 Den 24. april holdt vi generalforsamling i Grundejerforeningen, hvor ca. 50 medlemmer var mødt op til en hyggelig aften på Skovbrynet Skole, indledt med et fælles

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 kl. 18:30-21:00 På Skovbrynet Skole

Ordinær Generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 kl. 18:30-21:00 På Skovbrynet Skole Nyhedsbrev Kære Grundejer Marts 2013 Velkommen til en ny sæson, som vi vanen tro vil indlede med vores årlige Generalforsamling. Vi glæder os til at se så mange medlemmer som muligt, så kom og mød bestyrelsen

Læs mere

Nyhedsbrev. 15 oktober Kære Grundejer

Nyhedsbrev. 15 oktober Kære Grundejer Nyhedsbrev 15 oktober 2007 Kære Grundejer Efteråret er i fuld gang med, alt hvad det indebærer af nedfaldne blade regn i store mængder og voldsomme storme. Ligesom vi gør bilerne vinterklar, bør vi også

Læs mere

Nyhedsbrev. 1. november Kære Grundejer

Nyhedsbrev. 1. november Kære Grundejer Nyhedsbrev Kære Grundejer 1. november 2011 Læs om postkasser, nyt byggeri i bymidten, sjov på genbrugspladsen og meget mere i dette nummer af nyhedsbrevet. Og husk at melde dig til medlemsarrangementet

Læs mere

Kære Grundejer April 2012

Kære Grundejer April 2012 Nyhedsbrev Kære Grundejer April 2012 Velkommen til en ny sæson i Grundejerforeningen, som traditionen tro starter med den årlige generalforsamling. Vi i bestyrelsen glæder os til at se så mange som muligt

Læs mere

Vi giver nedenfor ordet til det nye medlem Jørgen Nielsen: Jeg har boet i Gladsaxe Kommune siden 1980 med bopæl på Bagsværdvej 135, 2800 Kgs. Lyngby.

Vi giver nedenfor ordet til det nye medlem Jørgen Nielsen: Jeg har boet i Gladsaxe Kommune siden 1980 med bopæl på Bagsværdvej 135, 2800 Kgs. Lyngby. Nyhedsbrev Kære medlemmer Oktober 2014 Den 24. april holdt vi generalforsamling i Grundejerforeningen, hvor ca. 52 medlemmer var mødt op til en hyggelig aften på Skovbrynet Skole. Traditionen tro blev

Læs mere

"Nu falmer skoven trindt om land, og fuglestemmen daler"

Nu falmer skoven trindt om land, og fuglestemmen daler Nyhedsbrev "Nu falmer skoven trindt om land, og fuglestemmen daler" Kære Grundejer Oktober 2012 Med ovennævnte strofe byder vi velkommen til efteråret med alt hvad dertil hører. Haven skal lukkes ned,

Læs mere

Bagsværd grundejerforening Beretning 2010 (aflagt 12. april 2011)

Bagsværd grundejerforening Beretning 2010 (aflagt 12. april 2011) Bagsværd grundejerforening Beretning 2010 (aflagt 12. april 2011) Indhold: Internt i foreningen Temaområder (fysisk planlægning, affald, støj, trafik, forsyning, rekreative områder, anden service) Koordination

Læs mere

BAGSVÆRD GRUNDEJERFORENING Beretning for året ,ved generalforsamlingen den Siden den sidste generalforsamling den 23.

BAGSVÆRD GRUNDEJERFORENING Beretning for året ,ved generalforsamlingen den Siden den sidste generalforsamling den 23. 1. BAGSVÆRD GRUNDEJERFORENING Beretning for året 2014-2015,ved generalforsamlingen den 29-4-15. Siden den sidste generalforsamling den 23. april 2014: Aktiviteter: 9 bestyrelsesmøder. 1 medlemsmøde: Den

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

spændende medlemsmøde i november

spændende medlemsmøde i november Nyhedsbrev Kære medlemmer Oktober 2016 Den 29. april holdt vi generalforsamling i Grundejerforeningen, på Skovbrynet Skole. Traditionen tro blev den indledt med et hyggeligt fælles pølse/ostebord med vin,

Læs mere

Kære Grundejer Oktober 2008

Kære Grundejer Oktober 2008 Nyheds- Kære Grundejer Oktober 2008 Velkommen til efteråret, med nedfaldne blade, regn og rusk. Det er tid at tjekke tagrender. Effektive, godt vedligeholdte tagrender er vigtige for et sundt hus. Utætte

Læs mere

Kære Grundejer Oktober 2010

Kære Grundejer Oktober 2010 Nyhedsbrev Kære Grundejer Oktober 2010 Velkommen til efteråret og en ny sæson i Bagsværd Grundejerforening. Det glæder os hermed at præsentere sæsonens første Nyhedsbrev, som vi håber I vil læse med interesse.

Læs mere

Kære Grundejer April Hvis vinteren er her, kan foråret være langt væk?

Kære Grundejer April Hvis vinteren er her, kan foråret være langt væk? Nyhedsbrev Kære Grundejer April 2011 Hvis vinteren er her, kan foråret være langt væk? P.B. Shelley 1820 I skrivende stund strenges vinteren, og vi venter alle utålmodigt på varmere vinde. Måske kommer

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2016

Bestyrelsens beretning 2016 Bestyrelsens beretning 2016 Et tilbageblik på året har vist, at der har været nok at se til. Vi startede året med en lille udskiftning i bestyrelsen. Vi sagde farvel til Troels og Jan. Tusind tak for et

Læs mere

Medlemsnyt september 2007

Medlemsnyt september 2007 Medlemsnyt september 2007 Bestyrelsen lovede på den ordinære generalforsamling, at der fremover jævnligt ville udkomme nyhedsbreve til medlemmerne. I dette nyhedsbrev vil vi orientere om det der er sket

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2009

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2009 Risskov den 28. april 2009 Referat fra ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2009 1. Valg af Referent. Torben nr. 41 blev valgt som referent. 2. Valg af dirigent. John nr. 31 blev valgt som dirigent.

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2002

Referat fra generalforsamlingen 2002 \ Referat fra generalforsamlingen 2002 Formanden bød velkommen og fremviste dagsordenen. Formanden informerede om de nye tiltag i området: Området nord for Børnehaven udstykkes og anlægges, så snart der

Læs mere

Søndag d. 5. december Kl. 16:30 18:00

Søndag d. 5. december Kl. 16:30 18:00 Nyhedsbrev fra Kære Grundejer 15. november 2004 Bagsværd Grundejerforenings 125 års jubilæum skal fejres. Sæt kryds i kalenderen. Alle medlemmer med familie, bedsteforældre, børn og børnebørn inviteres

Læs mere

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Punkt 1. Valg af dirigent. Poul Erik Christensen blev valgt. - Konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Udfordringer ved Vindinge Nord Der er stor forståelse for, at Vindinge betragtes som en eftertragtet landsby, som mange gerne vil bosætte sig i, hvorv

Udfordringer ved Vindinge Nord Der er stor forståelse for, at Vindinge betragtes som en eftertragtet landsby, som mange gerne vil bosætte sig i, hvorv Udfordringer ved Vindinge Nord Der er stor forståelse for, at Vindinge betragtes som en eftertragtet landsby, som mange gerne vil bosætte sig i, hvorved flere boliger efterspørges. Der ses derfor som udgangspunkt

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Onsdag den 27. april 2016 kl. 18:30-21:00 På Skovbrynet Skole

Ordinær Generalforsamling Onsdag den 27. april 2016 kl. 18:30-21:00 På Skovbrynet Skole Nyhedsbrev Kære medlemmer April 2016 Velkommen til en ny sæson i Bagsværd Grundejerforening. God fornøjelse med vores Nyhedsbrev, som igen indeholder mange artikler, som vi håber I vil læse. Som sædvanlig

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Onsdag den 23. april 2014 kl. 18:30-21:00 På Skovbrynet Skole

Ordinær Generalforsamling Onsdag den 23. april 2014 kl. 18:30-21:00 På Skovbrynet Skole Nyhedsbrev Kære Grundejer April 2014 Når Bagsværd Grundejerforening hermed indkalder til generalforsamling er det også lidt af en forårsbebuder. Snart vokser alt det grønne frem og skal passes, om det

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Den 9. marts 2011 på Snejbjerg Skole i Snejbjerg kl. 19.00. Formanden Jacob Melau bød velkommen og generalforsamlingen blev gennemført

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

Dion Brun, Frederik Agergaard, Georg Ørnskov Rønsch, Kim Sommer, Lisbeth Garder, & Stefan Krebs Jensen.

Dion Brun, Frederik Agergaard, Georg Ørnskov Rønsch, Kim Sommer, Lisbeth Garder, & Stefan Krebs Jensen. Referat af bestyrelsesmøde Deltagere: Afbud: Dato: Dion Brun, Frederik Agergaard, Georg Ørnskov Rønsch, Kim Sommer, Lisbeth Garder, & Stefan Krebs Jensen. Renè Olesen 19. november 2013 kl. 19.30 på Skibelund

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 GF Sølodden Tirsdag d.14 april 20l5 Sognegården, Måløv Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab

Læs mere

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage.

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde d. 27. marts (hos Mads) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Konstituering Formand: Preben Sørensen Næstformand: Mads Reffstrup Pedersen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørhavegaard

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørhavegaard Grundejerforeningen Rørhavegaard Juni 2016 Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørhavegaard Afholdt søndag d. 5. juni 2016 på Blistrup Skole Dagsorden 1. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Kære beboere på og omkring Aarhus Ø På din vej til og fra Aarhus Ø, når du kigger ud af vinduerne fra din lejlighed og når du færdes i området, kan du se, at vi arbejder

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold:

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold: NYHEDSBREV Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006 Formanden har ordet Parkeringsproblematikken Travetur Fastelavn Ny hjemmeside Løst og Fast Indhold: Husk den historiske travetur Søndag

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Den 9. juni 2010 på Hotel Fortunen.

Ordinær Generalforsamling Den 9. juni 2010 på Hotel Fortunen. Ordinær Generalforsamling Den 9. juni 2010 på Hotel Fortunen. Grundejerforeningen for Fortunen og Nærmeste Omegn (Grundlagt 1921) www.gf-fortunen.dk 1. Valg af dirigent Til dirigent valgtes Søren Gundorf,

Læs mere

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen.

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen. Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Brinks Klit lørdag d. 23. maj 2015 kl. 10.00 på Sandvejen 4 1. Valg af dirigent Guri Engmark Valg af mødesekretær Agnes Nielsen I generalforsamlingen

Læs mere

Dagsorden. Referat fra mødet mandag den 11. august 2008. Mødet blev afholdt hos Jane

Dagsorden. Referat fra mødet mandag den 11. august 2008. Mødet blev afholdt hos Jane Grundejerforeningen " Det gamle Egby " 12. august 2008 Dagsorden. 1. Valg af protokolfører Mødedeltagere: 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Justesen 3. Meddelelser fra formanden Keld Graugart 4.

Læs mere

Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til Sommerfest søges!

Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til Sommerfest søges! GRUNDEJERFORENINGEN GRANLY NYHEDSBREV MAJ 2008 WWW.SANDKROGEN.DK Indhold: Referat fra generalforsamlingen d. 27/3-2008 Formandens beretning 2007 Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

b. Overskudsjord Preben sender svar til Poul (nr. 12), at det faktisk er udført pænt, og at der ikke er noget at påtale.

b. Overskudsjord Preben sender svar til Poul (nr. 12), at det faktisk er udført pænt, og at der ikke er noget at påtale. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde den 1. juni (hos Niels) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Siden sidst a. Høns Preben har sendt bestyrelsens svar til Jytte Sonne vedr.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Grundejerforeningen Arresøgrundene.

Referat fra ordinær generalforsamling i. Grundejerforeningen Arresøgrundene. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Arresøgrundene. Mødet blev afholdt mandag den 12. marts 2012 kl. 19:00 i Annisse forsamlingshus. Dagsorden a) Valg af dirigent b) Protokol og

Læs mere

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til Grundejerforeningen LILLEMARKEN Gevninge Indkaldelse til: 44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus torsdag den 8. april 2010 kl. 19.30 Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer

Læs mere

Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Attebjerghøj torsdag den 25. februar 2016

Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Attebjerghøj torsdag den 25. februar 2016 Generalforsamling Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Attebjerghøj torsdag den 25. februar 2016 1. Valg af dirigent Bestyrelsens forslog Jens Rasmussen fra Æblevænget 20 A som dirigent, og

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Dion Brun, Georg Rønsch, Kim Reenberg, Kim Sommer & Lisbeth Garder

Dion Brun, Georg Rønsch, Kim Reenberg, Kim Sommer & Lisbeth Garder Referat af bestyrelsesmøde Deltagere: Afbud: Dato: Dion Brun, Georg Rønsch, Kim Reenberg, Kim Sommer & Lisbeth Garder Linda Kampmann 27. november 2012 kl. 19.30 på Skibelund Krat Dagsorden 1.1. Vej & sti

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Vasevej cykelsti og vejregulering

Vasevej cykelsti og vejregulering Vasevej cykelsti og vejregulering Tegningen viser, hvordan Vasevej ændres - med dobbeltrettet cykel- og gangsti. De røde linjer viser henholdsvis ny kørebane og cykelsti, den hvide det eksisterende vejforløb.

Læs mere

Bestyrelsesberetning 2013. Efter generalforsamlingen sidste år konstituerede bestyrelsen sig med følgende.

Bestyrelsesberetning 2013. Efter generalforsamlingen sidste år konstituerede bestyrelsen sig med følgende. GRUNDEJERFORENINGEN ÅSEN Formand: Peter Rasselnberg Heksehøjen 15 4700 Næstved tlf. 2116 96 22 Hjemmeside: www.gf-åsen.dk. E-mail: gf.aasen@ofir.dk CVR-nr. 33027206.Konto: Spar Nord 9380 457 68 10003 Bilag

Læs mere

Beboerinformation Måløv Park marts 2011

Beboerinformation Måløv Park marts 2011 Beboerinformation Måløv Park marts 2011 Indhold: Vinterparkering Parkeringsudvalg Postkasser Brug af grill, udendørs pejs eller bålfad Nye carporte Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Vinterparkering

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00.

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. Tilstedeværende bestyrelse: Formand: Dirigent: Kasser: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Velkommen til alle, og særlig velkommen til nye medlemmer af foreningen.

Velkommen til alle, og særlig velkommen til nye medlemmer af foreningen. Formandsberetning Velkommen til alle, og særlig velkommen til nye medlemmer af foreningen. I år afholdes den 65. generalforsamling i Vesterled. Generalforsamlingen er vores vigtigste sociale begivenheder

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Kilden-områdets Grundejerforening (GF)

Kilden-områdets Grundejerforening (GF) Kilden-områdets Grundejerforening (GF) Referat af ordinær generalforsamling tirsdag, den 29. april 2014, kl. 19, i Kunstskoven på Café Fylle, Brønderslevvej 25, 9900 Frederikshavn. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Jørgen Lakjer Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 003-12 25. september 2012 Dato:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Grundejerforeningen Svenstibakkevej Lild Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Valg af dirigent: Ib Horsmark - indkaldelse er i henhold til vedtægterne og lovlig

Læs mere

Spørgsmål om hvorvidt vi skal få foretaget en rodfræsning af stubbene, var der ikke umiddelbart stemning for på mødet.

Spørgsmål om hvorvidt vi skal få foretaget en rodfræsning af stubbene, var der ikke umiddelbart stemning for på mødet. Grundejerforeningen Ovesdal Referat 2: Bestyrelsesmøde d. 2. september (hos Keld) Til stede: Charlotte, Preben, Søren, Keld og John (Ref). 1. a. Træfældning: fordeling af brænde og bortkørsel af grenaffald,

Læs mere

Soldaterparken og Søkærparken Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere

Soldaterparken og Søkærparken Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Soldaterparken og Søkærparken Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Ejendom og Bolig Soldaterparken og Søkærparken Tips, gode råd og vejledning til

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken, Aabybro

Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken, Aabybro Mødereferat Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken, Aabybro Tid: Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19:00 Sted: Friskolen, Aabybro Deltagere: I alt 36

Læs mere

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd Ordinær generalforsamling 2014 Generalforsamlingen fandt sted den 30.03.14 på Thoras Minde i Bagsværd klokken 9.00 11.00 Punkt 1, Valg af dirigent. Næstformand Flemming Yssing Hansen blev valgt og konstaterede,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 10. marts 2011.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 10. marts 2011. Generalforsamlingen blev åbnet at formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING SØLLERØD GRUNDEJERFORENING Generalforsamling 2013 Velkommen Aftenens program: Generalforsamlingens formelle del (Dagsordenen) Spørgsmål til Rudersdal kommune Jens Ive, Randi Mondorf, Iben Koch og Erik

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 25. ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 Formand Helle (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 25. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det flotte fremmøde.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Antal fremmødte: 70 Antal stemmer: 106 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt som dirigent 2. Formandens beretning Årsberetning 2015

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRANLY NYHEDSBREV MARTS 2011 WWW.SANDKROGEN.DK

GRUNDEJERFORENINGEN GRANLY NYHEDSBREV MARTS 2011 WWW.SANDKROGEN.DK GRUNDEJERFORENINGEN GRANLY NYHEDSBREV MARTS 2011 WWW.SANDKROGEN.DK Indhold: Referat fra generalforsamlingen d. 3/3-2011 Formandens beretning 2010 Fastelavn 2011 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

1. Grønne områder: b. Behov for dræn i områderne Problemer mange steder. Det bliver dog for uoverskueligt at dræne de steder, hvor der er behov.

1. Grønne områder: b. Behov for dræn i områderne Problemer mange steder. Det bliver dog for uoverskueligt at dræne de steder, hvor der er behov. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde den 2. november 2015 (hos Preben) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Grønne områder: a. Evaluering af samarbejdet med Klock Park & Have

Læs mere

Nils Arnfjord Vibevænget Bagsværd 19. marts 2015

Nils Arnfjord Vibevænget Bagsværd 19. marts 2015 Byggesagsafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 7Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 05. E-mail: byggesag@gladsaxe.dk Nils Arnfjord Vibevænget 129 2880 Bagsværd 19. marts 2015 Byggetilladelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2011-12.

Bestyrelsens beretning for 2011-12. Bestyrelsens beretning for 2011-12. Grundejerforeningen ønsker at sikre Trørød dets grønne karakter. Grønne haver med plads til træer, plæner, blomsterbede. En rolig trafik gennem landsbyen, der ikke skæmmer

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

MIKKELMARK GRUNDEJERFORENING

MIKKELMARK GRUNDEJERFORENING MIKKELMARK GRUNDEJERFORENING 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling d. 29.06.2013 Alf Jacobsen blev valgt. Han takkede for valget, konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet,

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Generalforsamling afholdt d. 11. april ny suppleant valgt ind i bestyrelsen: Thorkild Harsløff.

Generalforsamling afholdt d. 11. april ny suppleant valgt ind i bestyrelsen: Thorkild Harsløff. Bagsværd grundejerforening Beretning 2011 (aflagt 25. april 2012) Formanden aflagde beretning på generalforsamlingen 25. april 2012. Beretningen blev på de enkelte punkter uddybet af de bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Søndag den 12. april 2015 kl. 9.30 på Restaurant Nordvest, Havnevej 20, Havnsø, 4591 Føllenslev Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Jørgen Frank (63). Konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. Optælling af deltagere gav følgende resultat: 28 stemmeberettigede.

Jørgen Frank (63). Konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. Optælling af deltagere gav følgende resultat: 28 stemmeberettigede. o HVIDEGARDENS o HVIDEGARDSPARKEN 2800 LYNGBY GRUNDEJERFORENING o R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G Lyngby Uddannelsescenter Tirsdag den 21.03.1995 REFERAT Henvisning til tidligere udsendte

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2014 / 2015

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2014 / 2015 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2014 / 2015 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 3 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2014 og 1 i foråret 2015. Til vore møder er suppleanterne inviteret

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Nyhedsbrev oktober Del 2.

Nyhedsbrev oktober Del 2. Nyhedsbrev oktober 2016. Del 2. Nyt fra bestyrelsen Bestyrelsen holdt møde 25. oktober, og her blev regnskabet for 3. kvartal gennemgået. Det ser pænt ud, og et af de steder hvor der er et overforbrug

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere