gladsaxe.dk Lokalplan 240 for Bagsværdlund incl. Miljøvurdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "gladsaxe.dk Lokalplan 240 for Bagsværdlund incl. Miljøvurdering"

Transkript

1 gladsaxe.dk g a sl r o F Lokalplan 240 for Bagsværdlund incl. Miljøvurdering

2 Hvorfor lokalplan? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af bygninger, og når forældede byplanvedtægter skal moderniseres. Hvad er en lokalplan? En lokalplan består af to dele - en redegørelse for planen og planens juridiske bestemmelser. Formålet med redegørelsen er at orientere kommunens borgere og andre interesserede om den planlagte udvikling. I redegørelsen for planen beskrives de eksisterende forhold i området. Lokalplanens indhold og dens forhold til den øvrige plan lægning beskrives. Desuden forklares lokalplanens retsvirkninger. Den juridiske del indeholder de bestemmelser, der efter lokalpla nens vedtagelse er bindende for grundejerne og brugerne. Lokalplanens bestemmelser er udformet som paragraffer og supple ret med kortbilag. Alle gældende lokalplaner kan ses på og på kommunens egen hjemmeside, gladsaxe.dk. Indsigelsesfrist For at sikre borgernes indsigt og medindflydelse i planlægningen frem lægges hermed et forslag til lokalplan. Forslaget er fremlagt i perioden Har du indsigelser eller ændringsforslag til kommuneplantillægget, skal du skrive til: Gladsaxe Byråd By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé Søborg eller på Fristen for indsendelse af indsigelser og ændringsforslag er fast sat til Før en lokalplan vedtages endeligt, behandler byrådet de modtagne, skrift lige tilkendegivelser og beslutter, i hvilket omfang ændrings forslag og indsigelser skal imødekommes i den færdige lokalplan. Byrådet bekendtgør herefter lokalplanens endelige vedtagelse på kommunens hjemmeside, gladsaxe.dk. Dagsordener til byrådet og økonomiudvalgets møder kan ses på kommunens hjemmeside. Dagsorden til økonomiudvalgets møder lægges på hjemmesiden cirka en uge inden mødets afholdelse. Eventuelle yderligere oplysninger om lokalplanforslaget kan fås ved hen vendelse til Byplanafdelingen, tlf

3 Redegørelse for forslag til lokalplan 240 for Bagsværdlund Baggrund Gladsaxe Kommune er fraflyttet den gamle Bagsværd Skole. I den forbindelse har Byrådet i 2013 vedtaget en helhedsplan for området. Helhedsplanen er Byrådets vision for området, som har fået navnet Bagsværdlund. Visionen er at omdanne arealet ved Bagsværd Skole til et boligområde omkring fælles grønne arealer. De grønne fællesarealer skal udgøre et rekreativt mødested til glæde for områdets beboere, erhvervsdrivende og byen som helhed. Lokalplanens formål - at muliggøre bolig- og erhvervsbebyggelse i området - at fastlægge bestemmelser for udformning af et attraktivt boligområde, - at sikre at områdets fælles friarealer udformes som et rekreativt og vildt grønt område, hvor håndtering af regnvand bliver anvendt som rekreativt element Det er intentionen, at de grønne arealer skal udformes som et naturlandskab, som giver beboerne og byens øvrige borgere mulighed for nye oplevelser og rekreative aktiviteter midt i byen. Samtidig skal arealerne fungere som klimatilpasningsløsning, hvor regnvand kan samles i midlertidige søer, der udgør rekreative lavvandsområder til glæde for børn og voksne. Lokalplanen giver mulighed for et byggeri med rækkehuse i 2-3 etager, der er samlet omkring og orienteret mod de større grønne områder. For at opnå et varieret udtryk, skal husrækkerne indeholde forskydninger mellem de enkelte boligenheder. I kanten af området, ud mod Bagsværd Hovedgade og Vadstrupvej, er det muligt at opføre byggeri i op til henholdsvis 4 og 5 etager. Nærværende lokalplan udgør det plangrundlag, der muliggør realisering af helhedsplanen. Lokalplanens område Lokalplanen dækker den gamle Bagsværd Skoles arealer, inklusiv boldbaner. Mod nord afgrænses området af Bagsværd Hovedgade og mod syd af Vadstrupvej. Mod øst grænser området op mod rækkehuse på Pinievej og stien fra Pinievej ud til Vadstrupvej. Mod vest afgrænses området af Granvej og Sofieskolen. Historie De ældste skolebygninger i området daterer sig tilbage til LOKALPLANENS OMRÅDE 3 Målforhold Dato 1:

4 1905. Siden er skolen udvidet, første gang i 1940 med bygninger tegnet af Vilhelm Lauritzens tegnestue. Skolen er af flere omgange blevet suppleret med nye undervisningslokaler, indtil området blev fraflyttet, da den nye skole i Bagsværd stod klar efter sommerferien i Indhold Lokalplanen indeholder bestemmelser for omdannelsen af området til et bolig- og erhvervsområde. Området er inddelt i et antal bygefelter med mulighed for rækkehusbebyggelser i midten af området. Ud mod Bagsværd Hovedgade og Vadstrupvej er der mulighed for etagebyggeri i form af boliger eller erhverv. EN AF SKOLENS UDBYGNINGER FRA 1960-ERNE For nybyggeri i midten af området, skal byggeriet disponeres i 2-3 etagers rækkehuse med egne terrasser og små haver, der omkranser større grønne fælles friarealer. Bestemmelser for rækkehusene skal sikre rytme og variation i bebyggelserne, der kan gøre området varieret og mere interessant at færdes i. Ud til Bagsværd Hovedgade og Vadstrupvej er det muligt at opføre etageboligbebyggelse i op til 4 etager langs Bagsværd Hovedgade og op til 5 etager mod Vadstrupvej. Langs Bagsværd Hovedgade og Vadstrupvej kan der også være erhverv og andre byfunktioner. De ubebyggede arealer har dels en rekreativ funktion, dels skal arealerne fungere som klimatilpasningsløsninger, der håndterer regnvandet lokalt og sikrer området mod skybrud i op til en 100-års hændelse. Klimatilpasningsløsningerne skal bidrage til den rekreative værdi af området. Arkitektoniske overvejelser Helhedsplanens hovedgreb er at samle bebyggelsen omkring de store grønne fællesområder. Rækkehusene orienteres ud mod disse arealer for at medvirke til at styrke de sociale bånd og fremme det gode naboskab. KAPELLET OG DEN ÆLDSTE AF SKOLEBYGNINGERNE Rækkehusene skal have variation i facaderne i form af materialeskift og forskydninger, som sikrer et varieret udtryk og attraktive, lægivende indhak. Ved visuelt at bryde facaderne op, opnås en menneskelig skala, der gør området mere indbydende at færdes i. Mod Bagsværd Hovedgade og Vadstrupvej vil en højere bebyggelse i op til henholdsvis 4 og 5 etager være med til at definere vejrummet, og samtidig skærme boliger og grønne fællesarealer mod trafikstøj. Der er også mulighed for at opføre rækkehuse i 2-3 etager ud mod Vadstrupvej. Rækkehusene vil også skærme de bagvedliggende boliger og friarealer mod trafikstøj. Principperne i helhedsplanens arkitektur og bebyggelsesplan videreføres i lokalplanens bestemmelser. 4

5 Lokalplanens miljømæssige konsekvenser Der er foretaget en screening af lokalplanens påvirkning af miljøet. Screeningen viser, at nybyggeriet vil kunne påvirke miljøet væsentligt internt i lokalplanområdet, idet området da vil ombygges fuldstændigt. Der er derfor udarbejdet en miljørapport, hvor lokalplanens miljømæssige konsekvenser er behandlet og løsninger vurderet. Miljørapporten følger med lokalplanen. Bevaringsværdige bygninger Tre bygninger i området er i Kommuneatlasset registreret med en middel bevaringsværdi (kategori 4). Den ene bygning er et mindre kapel med adressen Bagsværd Hovedgade 163. Derudover er to af skolebygningerne registreret som bevaringsværdige, den ældste skolebygning med adressen Bagsværd Hovedgade 157 og Vilhelm Lauritzens bygning fra 1940 med adressen Bagsværd Hovedgade 151. Med lokalplanen udpeger Byrådet ikke de tre bygninger som bevaringsværdige, da bygningerne kun er i middel bevaringsværdi i Kommuneatlasset, og er vanskelige at ombygge til andre funktioner end de er opført til. Beskyttelseslinier Bagsværd Kirke er omgivet af bymæssig bebyggelse, og er derfor ikke omfattet af kirkebeskyttelseslinjen efter Naturbeskyttelsesloven. Byggeri i lokalplanområdet skal derfor ikke pålægges restriktioner i den sammenhæng. Trafik Granvej og Pinievej er adgangsveje ind til boligerne i den kommende bebyggelse. Adgangsvejene er angivet på kortbilag 2. VADSTRUPVEJ MED DEN SYDLIGE DEL AF LOKALPLANOMRÅDET TIL VENSTRE De fælles grønne friarealer skal friholdes for gennemkørende biltrafik. Derfor ender de interne veje i området blindt eller fører til parkeringskældre. Den nord-sydgående stiforbindelse knytter an til den kommende grønne stiforbindelse fra Bagsværd Bypark til Bagsværd Sø. Mindre stier internt i området skal sikre, at der er adgang for gående i de grønne fællesområder. Parkeringsforhold Parkeringsnormen fastlægges til 1 bilparkeringplads pr. bolig og 1 bilparkeringsplads pr. 75 m 2 erhverv. Ved udformning af et projekt, hvor der kan dokumenteres en dobbeltudnyttelse af parkeringsarealet, kan kravet nedsættes til 1 plads pr. 100 m 2 erhvervsareal. Derudover skal der anlægges 1,5 cykelparkeringsplads pr. 100 m 2 kontorareal. Støj Lokalplanområdet er påvirket af støj fra vejtrafikken på Bagsværd Hovedgade og Vadstrupvej. Derudover er den sydlige del af området berørt af virksomhedsstøj fra Bagsværd Jernhandel i erhvervsområdet Bagsværd Bypark. Støjproblematikken behandles særskilt i den vedlagte miljørapport. VILHELM LAURITZENS SKOLEBYGNING FRA

6 Vejbyggelinie På Bagsværd Hovedgade ud for lokalplanområdet er der af Københavns Amt tinglyst en vejbyggelinje på 20 m fra vejmidte. Nybyggeri der overskrider vejbyggelinjen forudsætter derfor en dispensation fra Gladsaxe Kommune som vejmyndighed. Helhedsplanen for Bagsværdlund indeholder forslag til ny bebyggelse inden for vejbyggelinjen. Varmeforsyning Området ligger inden for Vestforbrændingens fjernvarmeforsyning, hvortil der er tilslutningspligt. Opføres nyt byggeri som lavenergibebyggelse, er Gladsaxe Kommune pligtig til at dispensere fra kravet om tilslutning til kollektiv varmeforsyning. Afvandingsforhold Lokalplanområdet ligger inden for et af de 13 udpegede områder i Gladsaxe Kommunes klimatilpasningsplan. Det vil sige, at der her skal gøres en særlig indsats for at sikre mod resultatet af klimaændringer i form af øget nedbør. Det er en vigtig del af helhedsplanen og visionen for Bagsværdlund, at det skal være et klimasikret område, hvor klimatilpasningsløsningen skal medvirke til at øge den rekreative værdi i området. Helhedsplanen for Bagsværdlund beskriver, hvordan der skal håndteres og udnyttes regnvand på ejendommen. Af lokalplanens bestemmelser fremgår således, at ved ny bebyggelse skal regnvand afkobles kloaksystemet og håndteres på egen grund. Regnvandshåndteringen skal dimensioneres til håndtering af en 100-årshændelse. Der kan dog fortsat være overløbsmulighed for regnhændelser over en 100-årshændelse. Vandforsyning Lokalplanområdet ligger i Nordvand A/S vandforsyningsområde. Jordforurening Lokalplanens område er beliggende i byzone, og ejendomme, der ligger i byzone, er som udgangspunkt klassificeret som lettere forurenet i henhold til jordforureningsloven. Dette kaldes områdeklassificering. Forureningen kan være opbygget gennem mange år og skyldes f.eks. boligop varmning, bilers udstødning, industriens udledning, opfyld og terrænreguleringer samt andre diffuse kilder. Hvis der skal flyttes jord fra et areal, der er områdeklassificeret, skal jorden anmeldes til kommunens miljøafdeling. Der er ikke registreret jordforurening inden for lokalplanområdet. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at der ikke findes jordforurening i området, men blot at der ikke på nuværende tidspunkt findes oplysninger herom, som er registreret af 6

7 myndighederne. Træffes jordforurening i forbindelse med nedrivning eller jordarbejde på ejendommene, skal kommunens miljøafdeling kontaktes. Kommuneplan Lokalplanområdet dækker fire kommuneplanrammer i Kommuneplan 2013: 2.BE.1, Bagsværdlund 2.B.23, Bagsværdlund 2.B.24, Bagsværdlund 2.BE.2, Bagsværdlund Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanrammerne. Byplanvedtægt Området er omfattet af Byplanvedtægt nr. 15. I forbindelse med vedtagelsen af nærværende lokalplan, aflyses Byplanvedtægt nr. 15 inden for lokalplanens område. Tilladelse fra andre myndigheder Kroppedal Museum har udført en indledende arkivalsk undersøgelse af området. Denne undersøgelse er blevet suppleret med søgninger i graverender i den sydlige del af området (boldbanerne). Museet vurderede, at det var eneste tilbageværende mulighed for fund. Efter søgningen i graverender, er jorden blevet frigivet til byggeri. Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i den endelige plan. Der gælder efter planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet under visse forudsætninger give tilladelse til udnyttelse af de omfattede ejendomme i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst 1 år efter forslagets offentliggørelse. Enkeltområde 2.BE.1 Betegnelse Bagsværdlund Anvendelse Bl. bolig og erhverv Maks. bebyggelsesprocent 90 Maks. antal etager 4 Andet: 4 etager kun ud mod Bagsværd Hovedgade. Mod Pinievej kun op til 2 etager og 8 meter. Del af en grøn fælled. Enkeltområde 2.B.23 Betegnelse Bagsværdlund Anvendelse Boligområde Maks. bebyggelsesprocent 60 Maks. antal etager 3 Andet: Mod Pinievej kun op til 2 etager og 8 meter. Del af en grøn fælled. Enkeltområde 2.B.24 Betegnelse Bagsværdlund Anvendelse Boligområde Maks. bebyggelsesprocent 65 Maks. antal etager 3 Andet: Del af en grøn fælled. Enkeltområde 2.BE.2 Betegnelse Bagsværdlund Anvendelse Bl. bolig og erhverv Maks. bebyggelsesprocent 150 Maks. antal etager 5 Andet: Maksimalt 2 etager og 8 meter i den østlige del af området. Del af en grøn fælled. 2C7 2D1 2BE1 Lokalplanens retsvirkninger Efter Byrådets offentlige bekendtgørelse af lokalplanens vedtagelse har lokalplanen retsvirkninger som beskrevet i 18. 2D3 2D9 2B23 2B24 2C5 2BE2 7

8 Miljørapport for forslag til lokalplan 240 for Bagsværdlund Resumé Lokalplan 240 giver mulighed for at opføre en bebyggelse med ca. 200 boliger opført som rækkehuse i 2 og 3 etager. Langs Bagsværd Hovedgade og langs Vadstupvej kan der bygges henholdsvis op til 4 og 5 etager, og her kan der desuden etableres kontorerhverv. Området vil blive anlagt omkring flere grønne arealer, der skal fungere som både rekreativt fællesareal og til håndtering af 100-årsregn. Der er i henhold til miljøvurderingsloven foretaget en screening af forslaget til lokalplan, som viser, at bebyggelsen vil kunne påvirke miljøet væsentligt. Kommune har derfor valgt at udarbejde en miljøvurdering omkring følgende parametre: ytrafik på lokale veje (Pinievej) ystøj fra veje (Vadstrupvej og Bagsværd Hovedgade) ystøj fra erhvervsvirksomheder ypåvirkning af nærtliggende erhvervsområde (ved etablering af boliger) yskyggepåvirkning af naboer yhåndtering af regnvand og sikring af grundvand ytilslutning til fjernvarme ynaturværdier og rekreative værdier ykulturhistoriske værdier og bevaringsværdige bygninger Vadstrupvej kan der etableres boliger. Det skal derfor sikres, at disse boliger bliver udformet på en måde, så både det indendørs støjniveau og forholdene på udendørs opholdsarealer overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Lokalplanen lægger op til, at der opføres bebyggelse langs de to veje. Herved opnås en skærmvirkning for de bagved liggende områder. For boliger langs Bagsværd Hovedgade kan udendørs opholdsarealer med fordel placeres på sydsiden af bebyggelsen, hvor støjniveauet vil være reduceret. Langs Vadstrupvej giver lokalplanen mulighed for etablering af støjværn i form af landskabsbearbejdning kombineret med støjhegn. 0-alternativet Hvis planen ikke realiseres, vil der ikke i første omgang kunne opføres boliger. På længere sigt vil der dog med stor sandsynlighed ske en udbygning af det tidligere skoleområde, som vil åbne mulighed for boligbyggeri eller anden støjfølsom anvendelse. Trafik på lokale veje (Pinievej) Pinievej er en privat fællesvej, som idag hovedsageligt betjener 12 boliger. Vejen giver desuden adgang til en offentlig parkeringsplads. Da Bagsværd Skole endnu var i drift, gav Pinievej adgang til skolefritidsordningen, som lå for enden af vejen. Med lokalplanen vil Pinievej blive adgangsvej for ca. 32 nye boliger, hvoraf ca. 10 vil have indkørsel fra enden af vejen, hvor skolefritidsordningen lå. Det er Gladsaxe Kommunes vurdering, at selv om trafikforøgelsen på Pinievej vil kunne mærkes, vil der ikke blive tale om uacceptable forhold for de eksisterende beboere. Vejens bredde og fysiske udformning vurderes at være dimensioneret til den øgede belastning. 0-alternativ Hvis planen ikke realiseres, vil trafikken på Pinievej ikke ændres. På længere sigt vil der sandsynligvis under alle omstændigheder ske en udbygning af det tidligere skoleområde, som måske vil påvirke trafikken på Pinjevej. Støj fra veje Lokalplanen giver mulighed for byggeri langs Bagsværd Hovedgade og langs Vadstrupvej, som begge er væsentlige støjkilder for vejtrafikstøj. Både langs Bagsværd Hovedgade og langs Signaturforklaring Veje i by, 1,5m over 75 db db 65-70dB db db 8

9 Støj fra erhvervsvirksomheder Gladsaxe Kommune har fået udarbejdet en støjrapport vedrørende virksomhedsstøj fra Bagsværd Jernhandel, som ligger i Bagsværd Bypark på sydsiden af Vadstrupvej. Af støjrapporten fremgår det, at virksomhedsstøjen, inklusiv impulstillæg, vil overskride de vejledende støjgrænser for boliger med op til 8 dba i en højde, hvor der er direkte sigt til jernhandelen. Derfor skal boligernes primære udendørs opholdsarealer skærmes, så grænseværdierne ikke overskrides. Da boligerne i forvejen skal skærmes som følge af vejtrafikstøj, vil grænseværdierne fra virksomhedsstøjen hermed blive overholdt ved jordniveau. For øvrige etager skal bebyggelsen udformes med tekniske løsninger, der håndterer støjpåvirkningen tilstrækkeligt.. Støjafskærmningen mod Vadstrupvej skal udformes som en landskabeligt bearbejdet vold med beplantning, der om nødvendigt må suppleres med et hegn for oven. Støjvold og eventuelt støjhegn skal begge beplantes, så der sikres et grønt udseende ud mod Vadstrupvej. Det fremgår af den udarbejdede støjrapport, at området må forventes at være omfattet af reglerne om huludfyldning, jf. tillæg til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 af Af tillægget fra juli 2007 fremgår, at støjkravet ved bygningens facade bortfalder. Der vil således alene være krav til udendørs opholdsområder og internt støjniveau i bygningerne. 0-alternativ Hvis planen ikke realiseres, vil der ikke i første omgang kunne opføres boliger langs Vadstrupvej. På længere sigt vil der dog med stor sandsynlighed ske en udbygning af det tidligere skoleområde, som vil åbne mulighed for boligbyggeri eller anden støjfølsom anvendelse. Påvirkning af nærtliggende erhvervsområde (ved etablering af boliger) Planlægning for boliger i et område med væsentlig virksomhedsstøj vil kunne have konsekvenser for den støjende virksomhed, idet virksomheden kan blive pålagt at nedbringe støjbelastningen til et acceptabelt niveau. Derfor stiller planloven krav om, at der i planlægningen tages højde for sådanne problemer. Lokalplanen stiller derfor krav om støjafskærmning for boliger og anden støjfølsom anvendelse langs Vadstrupvej. Boligernes primære udendørs opholdsarealer skal skærmes, så grænseværdierne ikke overskrides. Da boligerne i forvejen skal skærmes som følge af vejtrafikstøj, vil grænseværdierne fra virksomhedsstøjen blive overholdt ved jordniveau. For øvrige etager skal bebyggelsen udformes med tekniske løsninger, der håndterer støjpåvirkningen tilstrækkeligt. 0-alternativ Hvis planen ikke realiseres, vil der i første omgang ikke kunne opføres boliger langs Vadstrupvej. På længere sigt vil der dog med stor sandsynlighed ske en udbygning af det tidligere skoleområde, som vil åbne mulighed for boligbyggeri eller anden støjfølsom anvendelse. Skyggepåvirkning af naboer Lokalplanens område er nabo til et lille rækkehusområde på Pinievej. Planen giver mulighed for at opføre boliger i henholdsvis to og tre etager i nærheden af disse rækkehuse. Afstanden til naboskel skal være henholdsvis mindst syv og fire meter. Der er udarbejdet skyggediagrammer, der viser, hvordan skyggerne fra den nye bebyggelse vil kunne påvirke omgivelserne. Skyggediagrammerne er vedlagt nærværende miljørapport side Efter Gladsaxe Kommunes vurdering, er lokalplanens bestemmelser om etageantal og bygningshøjder tilstrækkeligt til at sikre mod uacceptable skyggegener for naboerne. 0-alternativ Hvis planen ikke realiseres, vil der i første omgang ikke kunne opføres boliger nær rækkehusene på Pinievej. På længere sigt vil der dog med stor sandsynlighed ske en udbygning af det tidligere skoleområde, som vil åbne mulighed for byggeri af en vis størrelse. Håndtering af regnvand og sikring af grundvand Helhedsplanen for Bagsværdlund beskriver, hvordan området kan indrettes med grønne fællesarealer, der udformes som regnbede og lavninger, så alt regnvand fra hustage og overflader bliver håndteret og nedsivet på egen grund. Lokalplanen stiller krav om udformning af fællesarealer, der svarer til denne beskrivelse. Regnvandshåndteringen skal dimensioneres til håndtering af en 100-årshændelse. Gladsaxe Kommunes nedsivningskort af jordbunden indikerer, at jorden i området er egnet til nedsivning. Da området er sårbart i forhold til påvirkning af grundvandets kvalitet, vil der blive stillet betingelser om rensning af overfladevand inden det udledes til nedsivningsområderne. Området er et såkaldt NFI-område (Nitratfølsomt indvindingsområde), hvor der som udgangspunkt ikke må planlægges for nye anvendelser, der belaster grundvandet mere end hidtil. Med lokalplanen omdannes området til boligområde, og med de ovennævnte betingelser om rensning af overfladevand, er der taget højde for eventuel negativ påvirkning af grundvandet. Nedsivning af regnvand fra veje og parkering samt tagvand fra større byggerier kræver dog tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser. På området nær Vadstrupvej findes regionens afværgeanlæg med to afværgeboringer, der pumper grundvand op og renser det inden det igen returneres til grundvandsmagasinet. Funktionen vil fortsat være i drift uanset bebyggelse efter lokalplanen. 9

10 0-alternativ Hvis planen ikke realiseres, vil der ikke ske ændringer af den nuværende påvirkning af grundvandet, og regnvand fra hustage og overflader vil fortsat blive ledt til fælleskloak og strømme ukontrolleret på terræn ved skybrud, med risiko for skader. Tilslutning til fjernvarme Lokalplanen stiller krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning. Herved medvirker lokalplanens område til at sikre et bæredygtigt opland til den kommunale fjernvarmeforsyning, som bygger på en miljøvenlig brug af varmen fra blandt andet affaldsforbrænding. Tilslutningspligten udelukker dog ikke, at der også kan anvendes andre energikilder til opvarmning. Dette forudsætter dog en redegørelse for, at dette vil være samfundsmæssigt fordelagtigt i forhold til fjernvarme. Udføres bebyggelsen som lavenergibyggeri, er Gladsaxe Kommune pligtig til at dispensere fra kravet om tilslutning til fjernvarmenettet. 0-alternativ Hvis planen ikke realiseres, er der ikke handlepligt til at skifte en eksisterende varmekilde, og den nuværende fjernvarmelednings ledige kapacitet vil ikke blive udnyttet. Med lokalplanen udpeger Byrådet ikke de tre bygninger som bevaringsværdige, da bygningerne kun er i middel bevaringsværdi i Kommuneatlasset, og er vanskelige at ombygge til andre funktioner end de er opført til. En nedrivning vil betyde, at en del af Gladsaxe Kommunes bygningsarv forsvinder. 0-alternativ Hvis planen ikke realiseres, vil der umiddelbart ikke ske nedrivning af de registrerede bygninger. Bygningerne forventes dog ikke at blive vedligeholdt i samme grad som hidtil, da anvendelsen som skole er ophørt. I Gladsaxe Kommune bevares bygninger i kategori 1-3 generelt, mens bygninger registreret i kategori 4 vurderes enkeltvis i forbindelse med ny planlægning. På længere sigt vil der med stor sandsynlighed ske en udbygning af det tidligere skoleområde, som vil åbne mulighed for nedrivning af bygningerne, eller hvor bygningerne kan finde anvendelse til anden brug. Overvågning Gladsaxe Kommune anbefaler den kommende bygherre at foretage støjmålinger efter opførelse af den konkrete bebyggelse inden denne tages i anvendelse, for at sikre at den udførte støjafskærmning er tilstrækkelig. Naturværdier og rekreative værdier Helhedsplanen for Bagsværdlund beskriver hvordan området kan indrettes med grønne fællesarealer, der udformes som regnbede og lavninger. De fælles friarealer udnytte regnvandshåndteringen på en måde, så det medvirker til at skabe en rekreativ værdi for områdets beboere og byens borgere i øvrigt. Lokalplanens bestemmelser sikrer, at en væsentlig del af området omdannes til arealer med både naturværdi og rekreative værdier i form af varieret terræn og beplantning, og dermed plads og forskellighed til oplevelser og ophold. 0-alternativ Hvis planen ikke realiseres, vil der ikke ske ændringer af den nuværende naturværdi og rekreative værdi, som idag udgøres af en boldbane på den sydlige del af området og de forladte skolegårde fra områdets anvendelse som skole. Kulturhistoriske værdier og bevaringsværdige bygninger Tre bygninger i området er i Kommuneatlasset registreret med en middel bevaringsværdi (kategori 4). Den ene bygning er et mindre kapel med adressen Bagsværd Hovedgade 163. Derudover er to af skolebygningerne registreret som bevaringsværdige, den ældste skolebygning med adressen Bagsværd Hovedgade 157 og Vilhelm Lauritsens bygning fra 1940 med adressen Bagsværd Hovedgade

11 SKYGGEDIAGRAMMER - SOMMERSOLHVERV 21. JUNI 06:30 08:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 19:

12 SKYGGEDIAGRAMMER SKYGGEDIAGRAMMER - 12 JÆVNDØGN 20. MARTS JÆVNDØGN 22. SEPTEMBER 08:30 10:30 12:30 08:30 10:30 12:30 14:30 16:30 17:30 14:30 16:30 17:

13 SKYGGEDIAGRAMMER - VINTERSOLHVERV 21. DECEMBER 10:30 12:30 14:30 13

14 Forslag til lokalplan 240 for Bagsværdlund I henhold til lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 587 af ) med senere ændringer fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 Lokalplanens formål Denne lokalplan har til formål: yat fastlægge anvendelsen af området til blandet bolig- og erhvervsformål yat give mulighed for at opføre en attraktiv boligbebyggelse med rækkehuse, etageboliger og blandede byfunktioner, yat sikre at bebyggelsen anlægges omkring grønne fællesarealer, der bliver landskabeligt udformet, så de både fungerer som et rekreativt naturområde og til opsamling af regnvand, og yat fastlægge de overordnede retningslinjer for bebyggelsens udseende og placering 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet, som er beliggende i byzone, afgrænses som vist på kortbilag Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 5f og 5dt af Bagsværd. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området skal anvendes til boligformål i form af tæt lav boliger til helårsbeboelse. Der må desuden opføres bygninger til ejendommens nødvendige drift og fælles brug, herunder teknikog fælleshuse. Der må opstilles mobilmaster. 3.2 Bebyggelse, der opføres med facade langs Bagsværd Hovedgade, må dog kun anvendes til boligformål i form af etageboliger til helårsbeboelse eller erhverv og blandede byfunktioner i stueetagen, herunder kontor- og serviceerhverv, offentlige formål, kulturinstitutioner, restauranter, caféer og lignende. 3.3 Bebyggelse, der opføres med facade langs Vadstupvej, må anvendes til boligformål i form af tæt lav boliger eller etageboliger til helårsbeboelse, erhverv, blandede byfunktioner, herunder kontor- og serviceerhverv, offentlige formål, kulturinstitutioner, restauranter, caféer og lignende. 4 Udstykning 4.1 Ved udstykning af hele området eller dele heraf, hvorved der oprettes individuelle matrikler til de enkelte rækkehusboliger, skal det sikres, at mindst 50% af arealet skal reserveres til andre formål, herunder til grønne fællesarealer og fælles adgangsveje for bebyggelsen som helhed. 4.2 Ved udstykning til individuelle boliger, skal fælles adgangsveje oprettes som private fællesveje. 5 Bebyggelsens omfang og placering 5.1 Det samlede etageareal for området som helhed må ikke overstige m². Der må herudover dog opføres op til 20 m² sekundære bygninger som udhuse, overdækninger og småskure. 5.2 Følgende omfangsbestemmelser skal desuden overholdes: yinden for byggefelt må der opføres højst m² etageareal. yinden for byggefelterne 5+6 må der opføres højst m² etageareal. yinden for byggefelterne må der samlet dog opføres højst m² etageareal. yinden for byggefelterne 7+8 må der opføres højst m² yinden for byggefelt 9+10 må der opføres højst m² yinden for byggefelt 11 må der opføres højst m². 5.3 Bebyggelse må kun opføres inden for de på kortbilag 2 viste 14

15 byggefelter. Sekundære bygninger som udhuse, overdækninger og småskure må dog placeres delvis uden for byggefelterne, men kun sammenbygget med de primære bygninger. 5.4 Garager må kun opføres inden for byggefelterne og kun som en integreret del af den enkelte boligenhed, hvor garagens tag skal udnyttes til opholdsterrasse eller bolig. Af hensyn til naboer må terrasser dog ikke etableres på taget af garagerne inden for byggefelt 4 og Der kan etableres parkering i konstruktion i forbindelse med bebyggelse langs Bagsværd Hovedgade eller Vadstrupvej. Disse arealer må i begrænset omfang overskride byggefelterne, hvis tagene anvendes som adgangsarealer eller opholdsarealer. 5.6 Fælles redskabsskur, teknikkabiner, affalds- og cykeloverdækninger og andre mindre bygninger, som er nødvendige for områdets fælles drift, må opføres uden for byggefelterne. 5.7 Samlet bygningsdybde for rækkehuse må være højst 16,5 meter. For etageboliger og erhverv må husdybden højst være 15 meter. Parkeringsarealer i konstruktion samt trappe- og elevatortårne er undtaget fra bestemmelsen om husdybde. 5.8 Husbredden for den enkelte bolig i en rækkehusbebyggelse inden for byggefelterne 5, 6, 7, 8 og 9 må være højst 5,5 meter, og inden for byggefelterne 2, 3, 4, 10 og 11 højst 6,5 meter. 5.9 Boligstørrelserne skal være mellem 80 og 180 m 2 med en hovedvægt af boliger mellem 90 og 140 m². 6 Bebyggelsens højde Følgende bestemmelser om bygningshøjder skal overholdes: yinden for byggefelt 1 må højden ikke overstige 4 etager og 16 meter. yinden for byggefelterne 2, 3, 6, 7, 8, 9 og 10 må højden ikke overstige 3 etager og 12 meter. yinden for byggefelterne 4 og 5 må højden ikke overstige 2 etager og 8 meter. yinden for byggefelt 11 må højden ikke overstige 5 etager og 20 meter. 7.1 Bebyggelsen skal udformes således, at området fremstår varieret, men med et fælles arkitektonisk udtryk, der samler og omfatter hele bebyggelsen eller kendetegner forskellige mindre grupper af bebyggelse. 7.2 Bebyggelse inden for byggefelt 1 langs Bagsværd Hovedgade skal udformes som randbebyggelse, der understøtter hovedgadens profil. Bygninger må være forskudt i forhold til hinanden, men facader skal opføres parallelt med Bagsværd Hovedgade. 7.3 Rækkehusbebyggelse inden for byggefelterne 2-11 skal sikres et varieret udseende i form af eksempelvis forskydninger i facaden, variation i højden, tilbagetrækning af øverste etage og brug af forskellige materialer. 7.4 Rækkehusbebyggelse i 3 etager skal have differentieret bygningshøjde i form af tilbagetrækning eller punktvis udnyttelse af øverste etage. 7.5 Stænger af rækkehuse må højst indeholde 10 boligenheder, og der skal være forskydninger i facaden for mindst hver fjerde boligenhed. Forskydninger i samme stang skal være i forskellige dybder. 7.6 Facademateriale må være blank mur i blødstrøgne sten, puds, træ eller natursten, for eksempel skifer. Som kontrastmateriale må der være plademateriale, natursten, træ og metal på mindre flader. 7.7 Tagflader, som ikke anvendes til opholdsareal eller solceller, skal udformes som grønne tage med bevoksning af sedum, græs eller lignende. Tagflader under 3 m² er dog undtaget. 8 Veje og stier 8.1 Bebyggelsen skal vejbetjenes fra Pinievej og Granvej, og der skal etableres interne veje i princippet, som vist på kortbilag Der skal etableres en offentligt tilgængelig hovedsti gennem området med et forløb i princippet, som vist på kortbilag Der skal anlægges sekundære stier fra bebyggelserne ud til hovedstien som angivet i princippet på kortbilag 2. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 15

16 8.4 Hovedstien gennem området skal udføres i fast, lys belægning. Sekundære stier belægges med grus. Stier udføres uden kantafgrænsning. 9 Byggelinier og parkering 9.1 Langs Bagsværd Hovedgade gælder den af vejmyndigheden fastsatte byggelinje. 9.2 Der fastlægges en byggelinje på 7 meter fra naboskel mod rækkehusene på Pinjevej 12-32, mod stiforbindelsen mellem Pinjevej og Vadstrupvej og mod institutionen på Granvej 3. Fra det sydvestvendte skel mod Pinjevej 32 fastlægges byggelinjen dog til 4 meter. Se kortbilag Der skal etableres 1 parkeringsplads pr. bolig og 1 parkeringsplads pr. 75 m² erhverv. Ved dobbeltudnyttelse, kan kravet til parkering for erhverv reduceres til 1 plads pr. 100 m² erhverv. 9.4 Parkering på Granvej kan ikke indregnes i parkeringsdækningen. 9.5 Ved rækkehusbebyggelse skal parkering integreres i den enkelte boligenhed. 9.6 Ved erhvervs- og etagebyggeri skal minimum 85 % af parkeringen udføres i konstruktion. 9.7 Der skal anlægges 1,5 cykelparkeringsplads pr. 100 m² kontorerhverv. Cykelparkering skal placeres nær hovedindgangen eller ved anden indgang med god cykelfremkommelighed. 10 Trafikstøj 10.1 Støjbelastning fra trafikstøj må ikke overstige Miljøstyrelsens vejledende retningslinjer. For at opnå dette, kan der etableres støjafskærmning langs Vadstrupvej i form af en landskabeligt bearbejdet vold med beplantning Hvis det er nødvendigt for at kunne overholde Miljøstyrelsens regler, må støjvolden suppleres med et støjhegn på op til 1,8 meters højde over volden. Der skal i så fald plantes buske langs støjhegnet for at sikre et grønt udseende fra Vadstrupvej. 11 Ubebyggede arealer og hegning 11.1 Mindst 25 % af områdets samlede grundareal skal anlægges til sammenhængende grønne fællesarealer. Hvis området udbygges i etaper, skal arealet af enhver etape, hvor der opføres rækkehuse, indeholder en tilsvarende andel af de grønne fællesarealer Inden for fællesarealerne skal der etableres anlæg til lokal regnvandshåndtering med lavninger og regnbede, hvorfra der kan fordampe og nedsive regnvand fra bebyggelsens hustage og befæstede arealer. Den principielle placering af to større arealer til lokal håndtering af regnvand fremgår af kortbilag Anlægget skal indeholde områder, der er permanet våde. Der skal være vandhuller med et permanent vandspejl på mindst 4 m². Jordbundsforholdene inden for disse områder må ikke ændres væsentligt i retning mod at øge nedsivningen. Hovedparten af fællesområderne skal være områder med fælledkarakter, hvor græsset kun klippes få gange årligt. Kun i de yderste 2 meter af de grønne fællesarealer kan der være områder med mere plejet natur i form af kultiveret græsplæne De grønne fællesarealer med fælledkarakter skal anlægges og plejes som et område, der som helhed har karakter af vild eller ukultiveret natur. Plantearter skal være naturligt hjemmehørende Fællesarealerne skal beplantes med både enkeltstående træer og grupper af træer og buske. Til de enkelte områder, skal der vælges hjemmehørende arter, der vil egne sig til de forskellige grader af fugtighed Private haver, som grænser op til de grønne fællesarealer må være højst 40 m 2. Der må hegnes imellem de enkelte private haver med enten hæk eller fast hegn, som begrønnes med planter. Fast hegn må være op til 150 cm højt og skal have et udseende, som er ens for alle rækkehuse i samme del af bebyggelsen. Der må kun være fritvoksende hæk eller busketter mellem den enkelte private have og de åbne, grønne fællesarealer Oplag af større både, uindregistrerede biler, uindregistrerede campingvogne samt lignende materialer og genstande må ikke finde sted. 16

17 12 Antenner og skiltning 12.1 Der må opsættes parabolantenner på flade tage under forudsætning af, at de er trukket tilbage fra facaden, så parabolantennen ikke er til synsmæssig gene fra terræn. Andre placeringer kræver Byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Bygningsreglementets bestemmelser er gældende for antenner i øvrigt Skiltning i forbindelse med erhvervsudøvelse må kun finde sted ud mod Bagsværd Hovedgade og Vadstrupvej, og skal godkendes af Byrådet i hvert enkelt tilfælde. 13 Afvandingsforhold 13.1 Ved ny bebyggelse skal alt regnvand kunne håndteres inden for lokalplanområdet i form af nedsivning og fordampning fra regnbede og lavninger i fællesarealet eller på egen grund Regnvandshåndteringen skal dimensioneres til håndtering af en 100-årshændelse Regnvand kan i øvrigt nedsives på nærmere angivne vilkår i de dele af området, hvor jordbunds- og forureningsforhold tillader det For at undgå skader i forbindelse med skybrud kan bebyggelsen fortsat være tilsluttet kloaksystemet i form af mulighed for overløb i særlige situationer, som ligger ud over en 100 års hændelse. 14 Kollektiv varmeforsyning Bebyggelsen skal tilsluttes kollektiv fjernvarmeforsyning. Opføres nyt byggeri som lavenergibebyggelse, er Gladsaxe Kommune pligtig til at dispensere fra kravet om tilslutning til kollektiv varmeforsyning. 15 Grundejerforening 15.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for alle ejere af ejendomme inden for lokalplanområdet. Foreningen skal oprettes, når Gladsaxe Byråd forlanger det Grundejerforeningen skal forestå drift, pleje og vedligeholdelse af områdets fællesarealer, veje, parkeringspladser, øvrige fællesanlæg, herunder vedligeholdelse af spildevandskloak og anlæg til håndtering af regnvand Pleje og vedligehold af områdets fællesarealer skal blandt andet sikre, at anlægget til regnvandshåndtering fungerer og fremstår efter hensigten Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Gladsaxe Byråd. 16 Vilkår for ibrugtagen af ny bebyggelse Ny bebyggelse må ikke tages i brug før yanlæg til håndtering af regnvand er etableret, herunder terrænregulering og beplantning, som beskrevet i 11. ynødvendig støjafskærmning langs Vadstrupvej er etableret som beskrevet i 10 ybebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning som beskrevet i Ophævelse af byplanvedtægt Byplanvedtægt nr. 15, tinglyst den , ophæves for de ejendomme, der er omfattet af denne lokalplan. 18 Lokalplanens retsvirkninger 18.1 Ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, må kun udstykkes, bebygges og anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil, idet lokalplanen ikke medfører en handlepligt i form af krav om etablering af de anlæg, som planen muliggør Byrådet kan meddele dispensationer til mindre afvigelse fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser kan kun finde sted ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Således vedtaget af Gladsaxe Byråd, den Karin Søjberg Holst / Philip Hartmann 17

18 Ved Byrådets behandling fremsatte Venstre følgende mindretalsudtalelse som ændringsforslag: Venstre foreslår, at den tidligere Bagsværd kirke/ kapel skal bevares for eftertiden. 18

19 6mq 9 6ez 177 5ab 5v æ 17 5ø 6ef ax 5ay ep 14 3 Granvej 188 6hx 6r 5ef ed 6ee f 5dq 5dp 5do 5dn 5dm 5dl 5dk 5di 5dh 5ba 5f 6ab 6ah 6fp Bagsværd Hovedgade dr Pinjevej 5bg dt 6bl 5el 5bh c 11 5bp eg 6aq 22 5ac de 6al z 5bq 20A 20B 25A 25B "cf" Vadstrupvej 6o "z" 21 3dx df 5ds "al" 16A16C 16B 16D 18A 22 18B18C 18D 20A 20B20C 20D Vadstrupvej 45 4a 41 4aæ 35 3ds 3fh 1 3gz 3A 2 3dr 3ha 3B 3ge 5 3er 3hl 3ez 53 4al 4ap 4bf 3gb 3gc 4 7 3gf 3ap Lokalplan 240 Kortbilag 1 Lokalplanens område 9 Gladsaxe Kommune byplanafdelingen 1:2.000

20

21 6mq 9 6ez 177 5ab 5v æ 17 5ø 6ef ep ax 5ay hx 6r 5ef ed 6ee dq 5dp 5do 5dn 5dm 5dl 5dk 5di 5dh 5ba 6ab 6ah 6fp Bagsværd Hovedgade dr Pinjevej 5bg bl 5el 5bh c eg 6aq 162 5de 6al z bq 20A 20B "cf" Vadstrupvej 6o "z" df Granvej 8. 5bp 22 5ac 21 3dx A 25B 5ds "al" 16A16C 16B 16D 18A 22 18B18C 18D 20A 20B20C 20D Vadstrupvej a 41 4aæ 35 3ds 3fh 1 3gz 3A 2 3dr 3ha 3B 3ge 5 3er 3hl 3ez 53 4al 4ap 4bf 3gb 3gc 4 7 3gf 3ap Lokalplan 240 Kortbilag 2 1:2.000 Gladsaxe Kommune byplanafdelingen Vejadgang Interne veje og adgangsstier Principiel placering af offentligt tilgængelig hovedsti og sekudære stier Principiel placering af anlæg til regnvandshåndtering Højst 5 etager og 20 meter 9 Højst 4 etager og 16 meter Højst 3 etager og 12meter Højst 2 etager og 8 meter Byggelinjer på hhv. 7 meter og 4 meter fra skel

22 Lokalplan 240

gladsaxe.dk Lokalplan 199 Højtoft på Granvej 6-10 m.m.

gladsaxe.dk Lokalplan 199 Højtoft på Granvej 6-10 m.m. gladsaxe.dk Lokalplan 199 Højtoft på Granvej 6-10 m.m. Hvorfor lokalplan? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres større udstykninger

Læs mere

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 er fremlagt i perioden 05.03.203 til 07.05.203. Har du indsigelser eller ændringsforslag

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

gladsaxe.dk Lokalplan 192 Bagsværd Torv, Bagsværd Hovedgade og Til Jernbanen

gladsaxe.dk Lokalplan 192 Bagsværd Torv, Bagsværd Hovedgade og Til Jernbanen gladsaxe.dk Lokalplan 9 Bagsværd Torv, Bagsværd Hovedgade og Til Jernbanen Hvorfor lokalplan? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN 83. Tobaksvejen Gladsaxe erhvervskvarter

LOKALPLAN 83. Tobaksvejen Gladsaxe erhvervskvarter LOKALPLAN 83 Tobaksvejen Gladsaxe erhvervskvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

gladsaxe.dk Lokalplan 248 Boliger på Holmevej 9-15

gladsaxe.dk Lokalplan 248 Boliger på Holmevej 9-15 gladsaxe.dk Lokalplan 248 Boliger på Holmevej 9-15 Hvorfor lokalplan? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres større udstykninger

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

gladsaxe.dk Forslag Lokalplan 184 Pleje- og ældreboliger ved Møllegården

gladsaxe.dk Forslag Lokalplan 184 Pleje- og ældreboliger ved Møllegården gladsaxe.dk Forslag Lokalplan 184 Pleje- og ældreboliger ved Møllegården Hvorfor lokalplan? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Lokalplan nr. 5.49.B. Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby. Kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan nr. 5.49.B. Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby. Kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan nr. 5.49.B Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby Kommuneplantillæg nr. 4 27.08.2003 Lokalplan nr. 05.49.B - Rolighedsvej, St. Lyngby SKÆVINGE KOMMUNE 29.04.2003 rtammclsegård, Store Lyngby

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

gladsaxe.dk Lokalplan 222 Søborg Skole m.fl.

gladsaxe.dk Lokalplan 222 Søborg Skole m.fl. gladsaxe.dk Lokalplan Søborg Skole m.fl. Hvorfor lokalplan? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres større udstykninger eller

Læs mere

LOKALPLAN 57. For et område ved Mørkhøjvej Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 57. For et område ved Mørkhøjvej Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 57 For et område ved Mørkhøjvej Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1990 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 94 Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1995 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN 73. Blandet bolig- og erhvervsområde langs Gladsaxevej Søborg kvarter

LOKALPLAN 73. Blandet bolig- og erhvervsområde langs Gladsaxevej Søborg kvarter LOKALPLAN 73 Blandet bolig- og erhvervsområde langs Gladsaxevej Søborg kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE G S3Q.0 O"* ti":- M,»«, ro CM UJ»" - CM O O SØHOLM ARKJTEKTERNE PAR, NØRREGADE 11, 7100 VEJLE PERSPEKTIV SET FRA HAVEN Tillæg til kommuneplan 1997-2008 Anmelder: og Lokalplan nr. 46 for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj I henhold til Planloven (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Stenhusstræde,

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten)

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) -sl Indholdsfortegnelse Lokalplanens baggrund, ^,,,,, I Lokalplanens indhold,,,,, I Lokalplanens retsvirkninger,,,,,,, 2 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? ejendommen jalles Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, fx om : - anvendelse - udstykning - vej- og stiforhold - placering og udformning

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ ULLERSVEJ NYVANGSVEJ VIDARSVEJ FRIGGSVEJ ENERGIVEJ Lokalplan 328 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på 42 nye boliger kan opføres på arealet

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 40 for et område ved Søndergade i Vamdrup Redegørelse Vamdrup Kommune Del af centerområde Beliggende: Lokalplanen omfatter et område på 2300 m 2, beliggende ved Søndergade

Læs mere

ANMELDER: Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde. Lokalplan 50.27.01. Tæt-lav boligområde ved Sendergård

ANMELDER: Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde. Lokalplan 50.27.01. Tæt-lav boligområde ved Sendergård ANMELDER: Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde Lokalplan 50.27.01 Tæt-lav boligområde ved Sendergård VEJLEDNING OG REDEG0RELSE Side i Opfsrelse af tæt-lav boligbebyggelse ved Sendergård i Storvorde

Læs mere