Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 By- og Teknikudvalget, Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 23. september 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer: Formand: Jean Brahe (C) Næstformand: Steen Wrist Ørts (A) Christian Bro (A) Jan Schrøder (O) Lars Ejby Pedersen (A) Nicolaj Wyke (V) Turan Savas (A) Side 1

2 By- og Teknikudvalget, Indholdsfortegnelse 105 Godkendelse af dagsorden Orientering: Skiltning i byen og i det åbne land Detailhandelsplanen - kommissorium Forslag til Lokalplan 329 Vestcentret, Center- og erhvervsområde ved Vejlevej Forbud mod opdeling i to beboelseslejligheder på ejendommen beliggende Jens Kromans vej 12 efter planlovens Ansøgning om graffitimaleri i teatersmøgen Lukket - Genforhandling - Reklamefinancieret byudstyr - koncessionsaftale Orientering - Fredericia Cykelby - etablering af cykelparkering ved stationen Orienteringssag vedr afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet Lukket - Orientering: Salg af ejendom Lukket - Orientering...23 Side 2

3 By- og Teknikudvalget, Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: By- og Teknikudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Godkendt. Side 3

4 By- og Teknikudvalget, Orientering: Skiltning i byen og i det åbne land Sagsnr.:08/2907 Sagen afgøres i: By- og Teknikudvalget Sagsbeskrivelse: Natur & Miljø og By & Erhverv vil på hhv. By- og Teknikudvalgsmødet og Miljø- og Energiudvalgsmødet orientere nærmere om regler for skiltning i byen og i det åbne land samt præsentere forskellige eksempler på lovlig og ulovlig reklameskiltning mv. Skiltning i byområder I bymæssig bebyggelse skal der søges byggetilladelse til opsætning af skilte. Byområder er som udgangspunkt reguleret af lokalplaner, hvori der generelt er redegjort for størrelse, udformning og farvesætning af skiltning. Det er således den enkelte lokalplan, der fastsætter, hvad der er tilladt. I ældre lokalplaner findes der ofte ukonkrete, uspecifikke formuleringer om, at skiltning må ske i sædvanlig omfang, mens der i nyere lokalplaner er fastsat konkrete bestemmelser om højder, antal og placering på facader og mod vej. For at sikre ensretning af sagsbehandlingen for skiltning, tages der, i lokalplaner uden konkrete bestemmelser, udgangspunkt i vedhæftede bilag, som er generelle retningslinjer for opsætning af skilte. Retningslinjerne er som udgangspunkt indarbejdet i nyere lokalplaner. Af retningslinjerne fremgår det, at lokalplanerne ikke tillader egentlige reklameskilte eller løse bannere. Administrationen har i øjeblikket en række forespørgsler og ansøgninger på LED reklameskilte med skiftende billeder eller film. LED skærme fremstår markant anderledes end traditionel skiltning, og der er således behov for en principiel vurdering af, hvorvidt denne type skiltning kan tillades i Fredericia Kommune. I den forbindelse skal det bemærkes, at forvaltningslovens lighedsprincip betyder, at det i tilfælde, hvor der gives tilladelse til en sådan skiltetypologi på én placering, vil være vanskeligt at give afslag på placering af samme type et andet sted. Skiltning i det åbne land Det fremgår af naturbeskyttelseslovens 21, at der i det åbne land ikke må anbringes plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed. Det åbne land skal i denne sammenhæng tolkes meget bredt og omfatter mere end en landzone. Der er tale om åbent land, når skiltet kan ses af forbipasserende på en baggrund af ubebygget område/natur. Grønne kiler i byområder er således omfattet af bestemmelserne. Der er en række undtagelser fra forbuddet: Side 4

5 By- og Teknikudvalget, Mindre oplysningsskilte på egen grund ved indkørslen til ejendommen (krav til størrelse, farve og placering) Skilte i ubebyggede områder, der ved lokalplan er udlagt til erhvervsområde (krav til størrelse, farve og placering) Ikke dominerende virksomhedsreklamer i direkte tilknytning til virksomheden (krav til placering og synlighed på afstand) Der gælder særlige regler for opsætning af trafikpropaganda, valgplakater samt skilte på idrætsanlæg, herunder golfbaner. Kommunen kan ikke dispensere fra reklameforbuddet, bortset fra reklamer på idrætsanlæg og golfbaner. Der opstår ofte sager om skiltning, der er i strid med naturbeskyttelseslovens 21. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Natur & Miljø og By & Erhverv indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Folder om skiltning i det åbne land Åben - skiltning i byområder Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Orienteringen blev taget til efterretning. Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Orienteringen blev taget til efterretning. Side 5

6 By- og Teknikudvalget, Detailhandelsplanen - kommissorium Sagsnr.:14/3078 Sagen afgøres i: By- og Teknikudvalget Sagsbeskrivelse: By- og Teknikudvalget har på temamødet om detailhandel den 2. september 2014, drøftet hvilke mål man ønsker skal indgå i detailhandelsplanen, samt processen for udarbejdelsen af detailhandelsplanen. Målene for detailhandelsplanen er gengivet herunder. Detailhandelsplanen skal: Vise hvordan Fredericia skal som handelsby udvikles med fokus på, at det er en by der tilbyder noget særligt, der adskiller sig fra de konkurrerende handelsbyer Satse på bymidten særligt her skal detailhandel udvikles sammen med de andre aktiviteter, der kan skabe byliv Tydeliggøre rollefordelingen mellem bymidten og aflastningscenteret ved Vejlevej Fokusere på, at bymidten udvikles i retning mod FredericiaC, så bymidten og FredericiaC kobles sammen Have som mål, at omsætningen i kommunens butikker skal øges - dækningsgraden for kommunen skal op på 100. By- & Erhverv har udarbejdet et udkast til et kommissorium for detailhandelsplanen, der på baggrund af input fra temamødet beskriver indhold i detailhandelsplanen i følgende punkter: Motivation/baggrund, Formål Produkter Succeskriterier Projektets organisering Tidsramme Økonomi/ressourcer Evaluering af projektet Kommissoriet er vedhæftet som bilag: Kommissorium for detailhandelsplan Fredericia Kommune. Tidsplanen for udarbejdelsen af detailhandelsplanen er beskrevet herunder (tidsplanen fremgår også af kommissoriet). På temamødet den 2. september blev der besluttet ændringer i processen for detailhandelsplanen, herunder at detailhandelsplanen også skal drøftes på møder i andre politiske udvalg, og der undervejs holdes temamøder med Kultur- og Idrætsudvalget. Tidsplanen er derfor ændret, og detailhandelsplanen forventes færdig i april Side 6

7 By- og Teknikudvalget, Undervejs i processen holdes der løbende møder mellem formandskabet i By- og Teknikudvalget og By & Erhverv, med henblik på at afstemme forventninger til indhold i detailhandelsplanen. Tidsplan - møder: Dato Formål med mødet Deltagere 23. Godkendelse af By- og Teknikudvalget september 2014 kommissorium. 29. oktober Godkendelse af Kultur- og Idrætsudvalget november november januar 13. januar januar 2015 kommissorium. Orientering om detailhandelsanalysen og proces for detailhandelsplan. Belyse hvordan kulturaktiviteter kan medvirke til at styrke bymidtens detailhandel. Studietur kombineret med udvalgsmøde - Udkast til indhold i detailhandelsplanen Drøftelse af udkast til detailhandelsplanen. Beslutningsmøde: Beslutning om indhold i detailhandelsplan. Udkast til indhold i detailhandelsplan. 27. januar marts Præsentation af detailhandelsplanen 10. marts Godkendelse af færdig 2015 detailhandelsplan. Byrådet By- og Teknikudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget By- og Teknikudvalget Kultur- og Idrætsudvalget By- og Teknikudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Fredericia Shopping, Fredericia Erhvervsforening, FredericiaC By- og Teknikudvalget Økonomiudvalget By- og Teknikudvalget Kultur- og Idrætsudvalget By- og Teknikudvalget 11. marts 2015 Godkendelse af færdig detailhandelsplan. 24. marts Godkendelse af færdig 2015 detailhandelsplan 13. april 2015 Godkendelse af færdig detailhandelsplan 15. april 2015 Informationsmøde om færdig detailhandelsplan. Kultur- og Idrætsudvalget Økonomiudvalget Byrådet Alle kommunens butiksdrivende og ejere af ejendomme med butikker, By- og Teknikudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Fredericia Shopping, Side 7

8 By- og Teknikudvalget, Fredericia Erhvervsforening, FredericiaC Af kommissoriet fremgår foruden tidsplanen for møder, som vist herover, også en tidsplan for indhold i processen. Økonomiske konsekvenser: En detailhandelsplan der medvirker til at styrke Fredericia som handelsby kan øge omsætningen i byens butikker og øvrige serviceerhverv. Over tid kan det bidrage til at løfte kommunens økonomi. Vurdering: By- & Erhverv vurderer, at der vil være brug for supplerende konsulentanalyser til følgende: En analyse af optimal placering og tidspunkt i forhold til markedsgrundlag af en dagligvarebutik i bymidten. Interviewundersøgelser, der belyser muligheder for udvikling af Fredericia som handelsby. Vejlevej contra bymidten udvikling af begge områder, uden at de konkurrerer. Tilgængelighedsanalyse trafik, parkering, ankomstpunkter til bymidten. Indstillinger: By- & Erhverv indstiller, - At kommissorium for udarbejdelse af detailhandelsplanen godkendes, herunder formål, tidsplan samt udarbejdelse af supplerende konsulentanalyser. - At opstart af idéfasen med aktiviteter, der skaber input til detailhandelsplanen godkendes. - At kommissorium videresendes til Kultur- og Idrætsudvalget med anbefaling om godkendelse Bilag: Åben - Kommissorium for detailhandelsplan - Fredericia Kommune.pdf Åben - Detailhandelsplan, aktiviteteter i idéfasen Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Godkendt som indstillet. Side 8

9 By- og Teknikudvalget, Forslag til Lokalplan 329 Vestcentret, Center- og erhvervsområde ved Vejlevej Sagsnr.:13/11755 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: By & Erhverv har i samarbejde med Årstiderne Arkitekter og Rune Kjældgaard, NorCap udarbejdet forslag til Lokalplan 329 Vestcentret, Centerog erhvervsområde ved Vejlevej. Lokalplanens indhold Lokalplanområdet omfatter ejendommen hvor det tidligere Vestcenter lå, samt de omkringliggende ejendomme og afgrænses af Vejlevej, Jupitervej, Venusvej og Teglværksvej. Ejendommene er aktuelt omfattet af Lokalplan nr. 127" som med denne lokalplan aflyses for det pågældende område. Med lokalplanen åbnes mulighed for at opføre et nyt center, samt at gennemføre en samlet planlægning af centerområdet ved Vejlevej, så det kommer til at leve op til nuværende og fremtidige behov for detailhandel. Med lokalplanen er der mulighed for at opføre ny bebyggelse til eksempelvis butikker, servicevirksomheder, kontorer og lignende. Lokalplanen opstiller krav til butiksstørrelser og planlægges således området kommer til at indeholde dagligvarebutikker samt store udvalgsvarebutikker. Lokalplanen har desuden til formål at fastlægge bestemmelser for placering og udformning af ny bebyggelse, sikre hensigtsmæssige adgangs- og parkeringsarealer til områdets funktioner samt bevare områdets beplantningsstruktur. Miljøvurdering Det er ved en screening af planen vurderet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Rambøll Danmark A/S har udarbejdet støjberegninger, som redegør for de støjmæssige udfordringer ved varelevering fra Venusvej. Konklusionen af støjberegningen viser, at støjen fra varelevering i dagstimerne kan overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj i dagtimer forudsat, at der etableres en støjskærm mellem Venusvej og butikkerne. Derudover viser beregningerne, at det ikke er muligt at overholde Miljøstyrelsens vejledende grænser for støj i tidsrummet 22-07, hvorfor det ikke vil være muligt at få varer leveret i natteperioden. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Side 9

10 By- og Teknikudvalget, By & Erhverv vurderer, at der med lokalplan 329 skabes det nødvendige plangrundlag, som sikrer områdets fremtidige anvendelse som en del af et attraktivt aflastningsområde i forhold til Fredericia bymidte. Området vil komme til at indeholde dagligvare- og store udvalgsvarebutikker det vil sige den type udvalgsvarebutikker, som på grund af butikskoncept, størrelse og varesortiment normalt ikke placerer sig i bymidterne. Lokalplanen fastlægger en minimumsstørrelse for butikkerne på 500 m 2. Dette stemmer overens med retningslinjen for detailhandel i Kommuneplan , hvor der står, at For at fastholde og styrke bymidten inkl. FredericiaC vil det blive prioriteret, at der ikke sker udbygning af detailhandlen med mindre udvalgsvarebutikker i andre områder end i bymidten, og at der i vestbyen prioriteres butikker over 500 m 2 (hovedstrukturens afsnit 2.4). Retningslinjen har til formål at sikre, at små strøgbutikker placerer sig i bymidten og herved undgå uhensigtsmæssig konkurrence med butikkerne i Fredericia midtby som kommunens handelscentrum. Den har baggrund i undersøgelser, som COWI lavede i forbindelse med kommuneplanlægningen i Der har i forbindelse med lokalplanens udarbejdelse været fremsat ønske om muligheden for at etablere tre butikker uden minimumsstørrelse. Derudover har By & Erhverv været i dialog med de eksisterende butiksejere i området. Generelt ønsker de ikke en minimumsstørrelse på butikker, da det vil begrænse deres fremtidige muligheder for en fleksibel anvendelse af butiksarealerne. Fredericia Kommune har igangsat en detailhandelsanalyse, hvorfra de første resultater tyder på, at bymidten er sårbar overfor konkurrence fra Vestbyen. På baggrund af resultatet af detailhandelsanalysen anbefaler By & Erhverv derfor fortsat, at Fredericia Vest forbeholdes til butikker, der har behov for større lokaler, og at minimumsstørrelsen for butikker på 500 m 2 fastholdes i lokalplanen. Realiseringen af butikscenteret har ingen betydning for den i planloven fastlagte kvote for nybyggeri af butikker i Fredericia Vest, da der opføres præcis det samme etageareal, som de eksisterende, samt netop nedrevne bygninger rummede i alt. Indstillinger: By & Erhverv indstiller, - at By- & Teknikudvalget drøfter spørgsmålet om minimumsstørrelser på butikker til udvalgsvarer. og at det indstilles overfor Økonomiudvalget og Byrådet, Side 10

11 By- og Teknikudvalget, at Forslag til Lokalplan 329 Vestcentret, Center- og erhvervsområde ved Vejlevej vedtages som forslag, og - at lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i 8 uger. Bilag: Åben - Lokalplanforslag 329 Vestcentret Center- og erhvervsområde ved Vejlevej.pdf Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Udvalget anbefaler, at forslag til lokalplan 329 Vestcentret, Center- og erhvervsområde ved Vejlevej vedtages som forslag og sendes i offentlig høring i 8 uger. Fraværende: Turan Savas, Nicolaj Wyke Beslutning i Økonomiudvalget den : Tilbagesendes til By- og Teknikudvalget. Fraværende: Henning Due Lorentzen Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ny behandling Økonomiudvalget har bedt By & Erhverv undersøge, muligheden for, at tillade bestemte typer butikker (ex. køkkenbutikker) under 500 m 2 i forhold til bestemmelserne i lokalplanforslaget. By & Erhverv har i den forbindelse været i dialog med Naturstyrelsen for at afsøge muligheden for dette. Det er By & Erhvervs vurdering, at det ikke er muligt med lokalplanforslaget, at tillade butikker under 500m 2 begrænset til nogle bestemte udvalgte varegrupper. By & Erhverv vurderer fortsat, at det er afgørende for bylivet og handelslivet i kommunen, at der sikres en god og klar arbejdsdeling mellem bymidten og vestbyen som beskrevet i Detailhandelsanalysen for Fredericia Kommune 2014 : Arbejdsdelingen mellem bymidten og aflastningsområdet i Fredericia vest kan gøres tydeligere, så de to områder supplerer hinanden frem for at konkurrere. Konkurrence mellem de to områder skaber en situation med to indkøbsområder med mindre udbud og dermed lavere attraktivitet end to indkøbsområder med et stort udbud inden for hvert sit segment af butikker. Aflastningsområdet kan Side 11

12 By- og Teknikudvalget, fremover målrettes butikker inden for bil og bolig og forbeholdes butikker, der har behov for større lokaler. By & Erhverv vurderer, at den bedste model for at understøtte arbejdsdelingen mellem bymidten og vestbyen, vil være at fastholde en minimumsbutiksstørrelse på 500 m 2. Indstillinger: By & Erhverv indstiller, at det anbefales over for overfor Økonomiudvalget og Byrådet, - at lokalplanen vedtages som forslag, inkl. bestemmelsen om en minimumsbutiksstørrelse på 500 m 2, med følgende indskrevet i redegørelsen: - at lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i 8 uger. Bilag: Åben - Lokalplanforslag nr 329 Vestcentret Center- og erhvervsområde ved Vejlevej.pdf Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Anbefales. Side 12

13 By- og Teknikudvalget, Forbud mod opdeling i to beboelseslejligheder på ejendommen beliggende Jens Kromans vej 12 efter planlovens 14 Sagsnr.:14/6868 Sagen afgøres i: By- og Teknikudvalget Sagsbeskrivelse: Ejerne af Jens Kromanns Vej 12 har ansøgt om byggetilladelse til at opdele ejendommen i to boliger. Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt nr. 1 fra 1948 for et område af den tidligere Erritsø Kommune. Efter byplanvedtægtens 2, må der på de enkelte ejendomme opføres bebyggelsesbygninger, som højst må være i én etage med udnyttet tagetage, samt nødvendige udhuse. Der er ikke i byplanvedtægten fastsat bestemmelse om det maksimalt tilladte antal boliger pr. ejendom. Ejer ansøgte i 2012 kommunen om at måtte opføre en tilbygning til et eksisterende énfamiliehus, hvortil kommunen den 11. december 2012 meddelte dispensation fra byplanvedtægtens 4 som bl.a. fastlægger, at bebyggelsen skal holdes i en afstand på mindst 10 m fra vejmidte. Vurderingen var, at det svarede til det sædvanlige i området, hvor der tidligere var givet tilsvarende dispensationer. Flere naboer indgav negative høringssvar i forbindelse med naboorienteringen af dispensationsansøgningen. Ejer ansøgte efterfølgende den 14. maj 2013 kommunen om tilladelse til at opdele enfamiliehuset i 2 beboelseslejligheder. By & Erhverv var herefter i dialog med ejer/rådgiver, hvorefter der den 3. april 2014 blev meddelt afslag til det ansøgte. By & Erhverv har vurderet, at en opdeling i 2 beboelseslejligheder ikke svarer til det sædvanlige i området. Derudover har By & Erhverv holdt det ansøgte op imod kommuneplanens rammebestemmelse E.B.08, som har et mål om, at områdets struktur og bebyggelsestæthed ønskes fastholdt. På den baggrund er det vurderet at der ikke bør udstykkes nye grunde til selvstændig bebyggelse, samt at der kun kan være én bolig pr. grund. Der er endvidere ikke meddelt tilsvarende tilladelser til byggeri af 2 beboelseslejligheder i nyere tid, idet det hidtil har været By & Erhvervs vurdering, at et tofamilieshus med vandret lejlighedsskel ikke var i overensstemmelse med plangrundlaget. Ejer har påklaget afgørelsen til Natur og Miljøklagenævnet som giver ejeren medhold med baggrund i, at det alene er bestemmelserne i byplanvedtægten, der har skullet lægges til grund for kommunens afgørelser, idet en kommuneplan i modsætning til en lokalplan eller en byplanvedtægt ikke er direkte bindende for borgere/bygherrer, men alene skal danne grundlag for den efterfølgende lokalplanlægning. Side 13

14 By- og Teknikudvalget, Fastholdelse af området som et attraktivt område med mulighed for store velbeliggende boliger kræver at der nedlægges et 14 forbud efter planloven, hvorefter der skal udarbejdes en lokalplan som fastsætter bestemmelser for områdets udnyttelse og bebyggelse. 14 forbuddet har været varslet til ejerne af ejendommen Jens Kromanns Vej 12, som den 22. august 2014 har fremsendt indsigelse mod forbuddet. I indsigelsen anfører ejerne, at de opfatter nedlæggelse af et 14 forbud som en ekspropriation, og de vil påberåbe sig erstatning, idet de har betalt ejendomsskat af deres grund i forhold til, at den var stor nok til at kunne udstykkes i to grunde. Ejerne giver udtryk for, at de ikke forstår kommunens hensigt med at ønske at forhindre deres ønskede byggeri, og de føler sig frustrerede og udsat for magtfordrejning. Ejerne har tidligere ønsket at udstykke grunden, og har i 2010 fået positiv tilkendegivelse fra Fredericia Kommune til udstykning. Men pga. modstand fra nabo, der også er vejejer, har det af privatretlige årsager ikke kunne lade sig gøre. Derfor opfordrer de som et kompromis i sagen Fredericia Kommune til at ekspropriere retten til at de må bruge Jens Kromanns Vej som adgang til deres grund, som de så ønsker at udstykke i to. De vurderer, at det er erstatningsfrit for kommunen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: By & Erhverv vurderer, at der bør træffes beslutning om nedlæggelse af 14 forbud mod den ansøgte opdeling, hvorefter der skal udarbejdes lokalplan, der forhindrer det ansøgte og fastsætter retningslinjer for områdets fremtidige udnyttelse og bebyggelse, inden for et år. Indstillinger: By & Erhverv indstiller, at der nedlægges 14 forbud mod opdeling af boligen. Bilag: Åben - Vedr. bemærkninger til paragraf 14 forbud - journal nr Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Lars Ejby Pedersen Side 14

15 By- og Teknikudvalget, Ansøgning om graffitimaleri i teatersmøgen Sagsnr.:14/9374 Sagen afgøres i: By- og Teknikudvalget Sagsbeskrivelse: Ejendomsafdelingen har modtaget en forespørgsel fra Fredericia Teater om tilladelse til at skabe et street art kunstværk i teatersmøgen mellem Prinsessegade 29 og 31. Teatret vil samarbejde med Ungdommens Hus omkring at få fyldt smøgen med graffiti. Væggene skal fremstå som et stort kunstværk, fyldt med farver og indtryk, frem for hvad det er nu en kedelig gang, hvor der allerede er malet lidt graffiti. Teatret argumenterer videre for, at det er "et win-win-projekt, der kan aktivere noget af den kunstneriske undergrund, og skabe et flot, indtryksfuldt område med street art, som vedligeholder sig selv. Ansøger oplyser om at der findes et form for kodeks blandt street art kunstnere, hvor man ikke maler andres værker over, medmindre man kan lave noget der er bedre. Der er selvfølgeligt ingen garantier, men det er sandsynligt, at det kun vil blive pænere og pænere, og at der vil være en god udskiftning af værker, så området vil formentligt hele tiden fremstå som nyt. Ansøger har vedhæftet visualiseringer af Teatersmøgen før og efter en evt. bemaling med graffiti. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Facademaleriet kræver godkendelse i henhold til gældende lokalplan nr. 164 Facader og Skilte i Fredericia Bymidte. Af lokalplanens 3.1 fremgår at: Ny bebyggelse og om - og tilbygninger skal i sine væsentlige træk have en sådan udformning og fremtræden, herunder farveholdning, at der i forbindelse med den øvrige bebyggelse på stedet kan opnås en god arkitektonisk helhedsvirkning. Ny arkitektur, som i form, farver og materialer tilføjer gadebilledet nye værdier med respekt for den ældre bebyggelse kan dog tillades. By & Erhverv vurderer, at Teatersmøgen i dag fremstår som en lidt ydmyg passage mellem Prinsessegade og Købmagergade, men harmonisk, idet både teaterbygningen og muren overfor begge er opført i blank mur med gule sten. By & Erhverv vurderer endvidere, at den foreslåede graffiti bemaling ikke tilfører gadebilledet nye værdier med respekt for den ældre bebyggelse, og at der er risiko for, at en tilladelse til graffiti i Teatersmøgen vil medføre og tiltrække graffitimalere til bydelen, med det resultat at der males på andre bygninger i nærheden. Indstillinger: By & Erhverv indstiller, at der meddeles afslag til forespørgselen. Side 15

16 By- og Teknikudvalget, Bilag: Åben - FT Smøge før.jpg Åben - FT Smøge efter.jpg Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Et flertal bestående af (A) og (V) stemte for at imødekomme det ansøgte da det sker i.f.m en kulturinstitution. Et mindretal bestående af (O) og (C) stemte for indstillingen. Fraværende: Lars Ejby Pedersen Side 16

17 By- og Teknikudvalget, Lukket - Genforhandling - Reklamefinancieret byudstyr - koncessionsaftale Sagsnr.:14/674 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Et flertal i udvalget bestående af (A), (O) og (C) anbefaler indstillingen. Et mindretal bestående af (V) stemte imod. Side 17

18 By- og Teknikudvalget, Orientering - Fredericia Cykelby - etablering af cykelparkering ved stationen Sagsnr.:10/4912 Sagen afgøres i: By- og Teknikudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Station er et af landets vigtigste knudepunkter for kombination af togrejser og bus, cykel, gang og bil. Imidlertid er stationsområdet hverken visuelt eller funktionelt optimalt. Derfor har Fredericia Kommune og DSB i 2010 i fællesskab udarbejdet "Helhedsplan for Fredericia Stationsområde". Behandlet den 24. august 2010 i Tekniskudvalg. I forbindelse med Fredericia Cykelby projektet har kommunen forpligtet sig til at etablere og forbedre cykelparkeringen i byen. Med udgangspunkt i helhedsplanen, planlægges en realisering af delelementer omhandlende etablering af overdækket cykelparkering i to etager. Fredericia Kommune har modtaget tilsagn fra DSB om, at de vil bidrage økonomisk til etablering af cykelparkering med 50% af udgifterne, dog maksimalt 0,7 mio. kr. ekskl. moms. DSB s tilsagn bortfalder såfremt projektet ikke er realiseret senest ved udgangen af Intentionerne i helhedsplanen er at etablere langt flere cykelparkeringspladser i umiddelbar nærhed af stationens hovedindgang. Vej og park har foreslået DSB, at den nævnte cykelparkering i to etager, med op til 208 pladser, etableres på arealet, hvor der i dag er skråparkering med tidsbegrænsning på 1 time. Ved den tilbageværende skråparkering tænkes tidsbegrænsningen ændret til 30 min. Vej og park har foretaget tællinger der viser, at den omtalte skråparkering er meget lidt benyttet, og at der samtidig er uudnyttet kapacitet på de øvrige parkeringsarealer. Samtidig viser tællingerne, at der er en præference for at benytte de uaflåste overdækkede cykelparkeringspladser tæt på stationsbygningen. Der er således talt en belægningsgrad på hhv. 111% på østsiden og 113% på vestsiden med løst henstillede cykler til følge. Vej og park mener derfor, at forslaget til cykelparkeringen understøtter brugernes ønsker. I Fredericia Cykelby projektet har vi i overfor vejdirektoratet forpligtet os til at etablere cykelparkering i byen. Budgettet er på kroner. Heraf er der forbrugt ,- kroner. De resterende midler forventes anvendt til cykelparkering ved banegården. Vi holder os således indenfor det eksisterende budget. Økonomiske konsekvenser: Ingen økonomiske konsekvenser. Vurdering: Vej og park vurderer, at forpligtelserne i Fredericia Cykelby om at forbedre cykelparkeringsforholdene i byen, stemmer godt overens med intentionerne i helhedsplanen for stationsområdet. Side 18

19 By- og Teknikudvalget, Indstillinger: Vej og park indstiller, at orienteringspunktet tages til efterretning. Bilag: Åben - Visualisering_cykelparkering ved stationen.jpg Åben - Situationsplan_Cykelparkering Fredericia station.pdf Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Orienteringen blev taget til efterretning. Fraværende: Lars Ejby Pedersen Side 19

20 By- og Teknikudvalget, Orienteringssag vedr afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet Sagsnr.:13/12514 Sagen afgøres i: By- og Teknikudvalget Sagsbeskrivelse: Firmaet LIVESIGNMEDIA ansøgte den 4. april 2013 om dispensation til opsætning af et 7,6 m2 stort LED skilt til fremvisning af skiftende billede reklamer på ejendommen Vejlevej 34. Begrundelsen var, at der flere andre steder var opført tilsvarende skiltning. By & Erhverv meddelte den 5. april 2013 afslag til dispensation fra lokalplanen nr. 214, 8.6. Begrundelsen for afslaget var, at det ansøgte skilt med en bredde på 3,80 m, mod det tilladte på 1,5 meter, ville fremstå meget markant. Det blev samtidigt understreget, at det ansøgte måtte betragtes som et reklameskilt og ikke som et henvisningsskilt. Fredericia Kommunes afgørelse blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet via kommunen. Det blev i klagen anført, at kommunen var bekendt med, at der længere henne af Vejlevej var placeret et reklameskilt med mål, der stort set var identiske med det ansøgte. By & Erhverv videresendte klagen til nævnet, men kommenterede ikke klagers påstand i klagen. Natur- og Miljøklagenævnet traf den 2. august 2013 afgørelse i klagesagen. Da Fredericia Kommune ikke havde forholdt sig til det af klager - såvel i ansøgningen som i klagen - rejste spørgsmål om lighedsgrundsætningen, ophævede nævnet kommunens afgørelse og hjemviste sagen til kommunens fornyede behandling og afgørelse. Som anført i afgørelsen måtte kommunen i den forbindelse forholde sig til det af klager anførte. By & Erhverv har herefter, som følge af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse, foretaget fornyet behandling af sagen og truffet ny afgørelse den 11. september By & Erhverv har meddelt afslag til det ansøgte, idet kommunen ikke har ønsket at dispensere fra lokalplanens 8.6, som det ansøgte er i strid med. By & Erhverv har i den forbindelse anført, at der ikke er praksis for at tillade skiltning, der ikke vedrører egen virksomhed. By & Erhverv har omkring det rejste spørgsmål vedrørende lighedsgrundsætningen anført, at det af klager omtalte reklameskilt andetsteds på Vejlevej er fjernet efter påbud herom fra By & Erhverv. By & Erhverv har endvidere anført, at kommunen har opstillet informationstavler ved byens indfaldsveje, hvorpå der også er opsat reklamer. Der er ligeledes opsat reklamer på kommunale busskure. Denne afgørelse blev påklaget den 24. november Den 10. juli 2014 træf Natur og Miljøklagenævnet afgørelse om at nævnet ikke giver klager medhold i klagen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Side 20

21 By- og Teknikudvalget, Vurdering: Ingen. Indstillinger: By & Erhverv indstiller, at By- og Teknikudvalget tager orienteringen til efterretning Bilag: Åben - AFGØRELSE i sag om Fredericia Kommunes afslag på dispensation Åben - NMK AFGØRELSE i sag om Fredericia Kommunes afslag på dispensation til opsætning af et reklameskilt på ejendommen beliggende Vejlevej 34 - Afgørelse.pdf Åben - Ansøgning om tilladelse til skiltning vejlevej34.pdf Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Orienteringen blev taget til efterretning. Fraværende: Lars Ejby Pedersen Side 21

22 By- og Teknikudvalget, Lukket - Orientering: Salg af ejendom Sagsnr.:14/7882 Sagen afgøres i: By- og Teknikudvalget Bilag: Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Orienteringen blev taget til efterretning. Fraværende: Lars Ejby Pedersen Side 22

23 By- og Teknikudvalget, Lukket - Orientering Sagsnr.:14/144 Sagen afgøres i: By- og Teknikudvalget Bilag: Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Orienteringen blev taget til efterretning. Fraværende: Lars Ejby Pedersen Side 23

24 By- og Teknikudvalget, Underskriftsside Jean Brahe Steen Wrist Ørts Lars Ejby Pedersen Christian Bro Turan Savas Nicolaj Wyke Jan Schrøder

25 Bilag: Folder om skiltning i det åbne land Udvalg: By- og Teknikudvalget Mødedato: 23. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 56140/14

26

27

28 Bilag: skiltning i byområder Udvalg: By- og Teknikudvalget Mødedato: 23. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 62142/14

29

30 Bilag: Kommissorium for detailhandelsplan - Fredericia Kommune.pdf Udvalg: By- og Teknikudvalget Mødedato: 23. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 64725/14

31 Detailhandelsplan for Fredericia 17. september 2014 Kommissorium for detailhandelsplan for Fredericia Kommune Motivation/baggrund for projektet I arbejdet med at øge Fredericias attraktivitet som by er detailhandel et vigtigt emne. Med udgangspunkt i rapporter om detailhandlens generelle udvikling og fremtidige struktur i forhold til nethandel, samt Fredericias placering mellem handelscentrene Århus og Odense samt nærheden til Kolding og Vejle, ønskes at få skabt et overblik over status og udviklingen i kommunens detailhandel, samt at få beskrevet muligheder for udvikling heraf. Med den nye viden der hermed fremkommer om detailhandel, skal detailhandelsplanen også forholde sig til Fredericia s eksisterende handelsgader, og hvordan der kan skabes funktionsmæssig sammenhæng med FredericiaC. Der skabes bredt ejerskab til detailhandelsplanen. Fredericia Shopping, Fredericia Erhvervsforening og FredericiaC skal medvirke til at sikre den rigtige problemformulering samt vurdering af muligheder for udvikling og handlinger, der kan styrke detailhandlen, herunder hvad butikkerne selv kan gøre for at styrke byens detailhandel. Andre relevante interessenter/aktører aktiveres i processen. 2. Formål Formålet med projektet er at få udarbejdet en detailhandelsplan, der på baggrund af detailhandelsanalysens beskrivelse af status og udvikling i detailhandlen generelt og i Fredericia Kommune specifikt, beskriver strategier og handlinger, der fremadrettet styrker detailhandlen, herunder også sammenhæng mellem Fredericias eksisterende centrum og FredericiaC. Analysen har skabt et godt overblik over, hvordan udviklingen har været fra 2008 til Analysen viser, at: Der er et fald i omsætningen i butikkerne på ca. 10% Der er et fald i antallet af butikker - især i bymidten og udenfor gågadenettet Dækningsgraden er faldet. Borgerne generelt bruger færre penge på at handle i Fredericia - især tøj og sko Også andre udvalgsvarer (hvidevarer, møbler, bøger, elektronik mv.) handles mindre i Fredericia Der er en meget lille dagligvareomsætning i bymidten og dermed mindre kundeflow i bymidten Fredericia har fået stærkere konkurrence fra de omkringliggende handelsbyer. Nethandelen stiger fortsat. Side 1 af 4

32 Detailhandelsplanen skal imødegå de udfordringer Fredericia har som detailhandelsby og formulere handlinger, der sætter gang i en positiv udvikling. Detailhandelsplanen skal: Vise hvordan Fredericia skal som handelsby udvikles med fokus på, at det er en by der tilbyder noget særligt, der adskiller sig fra de konkurrerende handelsbyer Satse på bymidten særligt her skal detailhandel udvikles sammen med andre aktiviteter, der kan skabe byliv Tydeliggøre rollefordelingen mellem bymidten og aflastningscenteret ved Vejlevej Fokusere på, at bymidten udvikles i retning mod FredericiaC via Gothersgade, så bymidten og FredericiaC kobles sammen Have som mål, at omsætningen i kommunens butikker skal øges - dækningsgraden for kommunen skal op på Produkter - En detailhandelsplan med en strategi for handlinger, der omsætter målene med planen til virkelighed. - En proces med inddragelse af Fredericia Shopping, Fredericia Erhvervsforening, FredericiaC og kommunens borgere. - En proces målrettet forskellige aldersgrupper og befolkningsgrupper i byen, som kan give deres input til udvikling af detailhandel i Fredericia. - Supplerende analyser og undersøgelser: En analyse af effekter, optimal placering og tidspunkt i forhold til markedsgrundlag af en dagligvarebutik i bymidten samt type Interviewundersøgelser, der belyser muligheder for udvikling af Fredericia som handelsby Vejlevej contra bymidten udvikling af begge områder uden at de konkurrerer. Tilgængelighedsanalyse - trafik, parkering, ankomstpunkter til bymidten Belyse muligheder for at placere offentlige, udadrettede funktioner i bymidten med henblik på at øge antal besøgende i bymidten 4. Succeskriterier Succeskriterier er: At der foreligger en færdig detailhandelsplan primo 2015 At handelsbalancen kommer op på 100 i Fredericia Kommune At der generelt er en oplevelse af mere byliv i bymidten At der gradvist kommer flere udadvendte byfunktioner i Gothersgade ned mod FredericiaC området. 5. Projektets organisering Projektet varetages af By & Erhverv og organiseres internt i By & Erhverv. Kultur & Fritid deltager i forhold til belysning af supplering med kulturaktiviteter, der kan medvirke til at skabe byliv. Side 2 af 4

33 Interessenter: Detailhandelsplanen udarbejdes i samarbejde med Fredericia Shopping, Fredericia Erhvervsforening og FredericiaC. 6. Tidsramme Projektopstart er den 26. august 2014 med beslutning i By- og Teknikudvalget om igangsætning af arbejdet med detailhandelsplanen. Tidsplan over møder og mødeindhold er vist herunder. Desuden er der vedhæftet en tidsplan, der foruden møder også viser processen. Dato Formål med mødet Deltagere 23. september 2014 Godkendelse af kommissorium. By- og Teknikudvalget 29. oktober 2014 Godkendelse af kommissorium. Kultur- og Idrætsudvalget 10. november 2014 Orientering om detailhandelsanalyse og proces for Byrådet detailhandlen. 18. november 2014 Belyse hvordan kulturaktiviteter kan medvirke til at styrke bymidtens detailhandel og indgå i detailhandelsplanen januar Studietur kombineret med udvalgsmøde - Udkast til indhold i detailhandelsplan. 13. januar Drøftelse af udkast til indhold i detailhandelsplan. 27. januar Udkast til indhold i detailhandelsplan. 5. marts Præsentation af detailhandelsplanen. 10. marts 2015 Godkendelse af færdig detailhandelsplan. By- og Teknikudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget By- og Teknikudvalget Kultur- og Idrætsudvalget By- og Teknikudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Fredericia Shopping, Fredericia Erhvervsforening, FredericiaC Økonomiudvalget By- og Teknikudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget By- og Teknikudvalget 11. marts 2015 Godkendelse af færdig detailhandelsplan 24. marts 2015 Godkendelse af færdig detailhandelsplan 13. april 2015 Godkendelse af færdig detailhandelsplan 15. april 2015 Informationsmøde om færdig detailhandelsplan. Kultur- og Idrætsudvalget Økonomiudvalget Byrådet Alle kommunens butiksdrivende og ejere af ejendomme med butikker, By- og Teknikudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Fredericia Shopping, Fredericia Erhvervsforening, FredericiaC Side 3 af 4

34 Projektet planlægges af afsluttet i april 2015 med en færdig detailhandelsplan vedtaget af Byrådet. 7. Økonomi/ressourcer Det vurderes, at der til konsulentanalyser, som beskrevet sidst under punkt 3, skal afsættes kr. Beløbet kan afholdes ud af By- & Erhvervs budget. 9. Evaluering af projektet By- og Teknikudvalget evaluerer processen for projektet efter vedtagelsen af detailhandelsplanen. Der følges op på detailhandelsplanen i et udvalgsmøde en gang årligt, hvor der vurderes på fremskridt i forhold til opfyldelse af de handlinger, der beskrives i detailhandelsplanen. Side 4 af 4

35 Detailhandelsplanen - tids- og procesplan Signatur: Idéfase Møder 1. arbejdsperiode 2. arbejdsperiode September Oktober Nov November November Dec December December Jan Januar Feb Januar Februar Mar 14/15 Ma On On 1 1 Lø 1 Lø 1 Ma 1 49 Ma 1 49 To 1 Nytårsdag 49 To 1 Nytårsdag Sø 1 Sø Sø 1 M 1 O 1 L 1 M 1 T 1 Nytårsdag S 1 S 1 O 1 Ti 2 To To 2 2 Sø 2 Sø 2 Ti 2 Ti 2 Fr 2 Fr 2 Ma6 2 Ma 610Ma 2 T 2 T 2 S 2 T 2 F 2 M 2 M 2 T 2 Skærtorsdag 106 On 3 Fr Fr 3 3 Ma 3 Ma On 3 45 On 3 Lø 3 Lø 3 Ti 3 Ti Ti 3 O 3 F 3 M 3 O 3 L 3 T 3 T 3 F 3 Langfredag To 4 Lø Lø 4 4 Ti 4 Ti 4 To 4 To 4 Sø 4 Sø 4 On 4 On On 4 T 4 L 4 T 4 T 4 S 4 O 4 O 4 L 4 Fr 5 Sø Sø 5 5 On 5 On 5 Fr 5 Fr 5 Ma 5 2 Ma 52 To 5 BTU + K&I 2 To - To 5 F 5 S 5 O 5 F 5 M 5 T 5 T 5 fællesmøde S 5 Påskedag Lø 6 Ma Ma To 41 6 To 6 Lø 6 Lø 6 Ti 6 Ti 6 Fr 6 Fr Fr 6 15 L 6 M 6 Idéfase - afvikling T 6 L 6 T 6 F 6 F 6 M 6 2. påskedag Sø 7 Ti Ti 7 7 Fr 7 Fr 7 Sø 7 Sø 7 On 7 On 7 Lø 7 Lø Lø 7 S 7 T 7 af aktiviteter, F 7 S 7 O 7 L 7 L 7 T 7 Ma On der skaber On 8 8 input 37 Lø 8 Lø 8 Ma 8 50 Ma 8 50 To 8 50 To 8 Sø 8 Sø Sø 8 M 8 O 8 til detailhandelsplanen, interviews studietur L 8 M 8 T 8 BTU og K&I S 8 S 8 O 8 Ti 9 To To 9 9 Sø 9 Sø 9 Bearbejdning Ti 9 af Ti 9 Fr 9 Fr 9 Ma 9 Ma 7 Ma 9 T 9 T 9 S 9 T input fra idéfase F 9 M 9 M 9 T 9 On 10 Fr og supplerende udvalgsmøde 10 Fr 10 Ma 10 Ma On On 10 Lø 10 Lø 10 Ti 10 Ti 10 Ti 10 O 10 F 10 M 10 Byrådsmøde - O 10 og møder til et L 10 T 10 T 10BTU udvalgsmøde analyse F 10 To 11 Lø 11 Lø 11 orientering Ti 11 Ti 11 udkast Totil 11 detail To 11 Sø 11 Sø 11 On 11 On 11 On 11 T 11 L 11 T 11 T 11 S 11 O 11 O 11K&I udvalgsmøde L 11 handelsplan Fr 12 Sø 12 Sø 12 On 12 On 12 Fr 12 Fr 12 Ma 12 3 Ma 123 To 12 3 To 12 To 12 F 12 S 12 O 12 F 12 M 12 T 12 T 12 S 12 Lø 13 Ma 13 Ma To To 13 Lø 13 Lø 13 Ti 13 Ti 13 Fr 13 Fr 13 Fr L 13 M 13 T 13 L 13 T 13 Fællesmøde- F 13 F 13 M 13 Byrådsmøde Sø 14 Ti 14 Ti 14 Fr 14 Fr 14 Sø 14 Sø 14 BTU, K&I, On 14 On 14 Lø 14 Lø 14 Lø 14 S 14 T 14 F 14 S 14 O 14 L 14 L 14 T 14 Shopping, Ma On 15 On 15 Lø 15 Lø 15 Ma Ma To To 15 Sø 15 Sø 15 Sø 15 M 15 O 15 L 15 M 15 T 15 Erhvervsforeningen, S 15 S 15 O 15 Møde for alle Ti 16 To 16 To 16 Sø 16 Sø 16 Ti 16 Ti Fr 16 Ma 16 Ma 8 16 Ma 16 T 16 T 16 S 16 T 16 F 16 FredericiaC 8 12 butiksdrivende, M 16 M 16 T præsentation af On 17 Fr 17 Fr 17 Ma 17 Ma On On 17 Lø 17 Lø 17 Ti 17 Ti 17 Ti 17 O 17 F 17 M 17 O 17 L 17 T 17 Færdigbearbejdning Sø af 18 detail- On 18 On 18 On 18 T 17 F 17 detailhandelsplan To 18 Lø 18 Lø 18 BTU Ti 18 + K&I Ti - 18 To 18 To 18 Sø 18 T 18 L 18 T 18 fællesmøde T 18 S 18 O 18 handelsplan O 18 L 18 Fr 19 Sø 19 Sø 19 On 19 On 19 Fr 19 Fr 19 Ma 19 4 Ma 194 To 19 4 To 19 To 19 F 19 S 19 O 19 F 19 M 19 T 19 T 19 S 19 Lø 20 Ma 20 Ma To To 20 Lø 20 Lø 20 Ti 20 Ti 20 Fr 20 Fr 20 Fr L 20 M 20 T 20 L 20 T 20 F 20 F 20 M 20 Sø 21 Ti 21 Ti 21 Fr 21 Fr 21 Sø 21 Sø 21 On 21 On 21 Lø 21 Lø 21 Lø 21 S 21 T 21 F 21 S 21 O 21 L 21 L 21 T 21 Ma On 22 On 22 Lø 22 Lø 22 Ma Ma To To 22 Sø 22 Sø 22 Sø 22 M 22 O 22 L 22 M 22 T 22 S 22 S 22 O 22 Ti 23 To 23 To 23 Sø 23 Sø 23 Ti 23 Ti 23 Fr 23 Fr 23 Ma923 Ma Ma 23 T 23BTU udvalgsmøde T 23 S 23 T 23 F 23 M 23 M 23 T On 24 Fr 24 Fr 24 Ma 24 Ma On On 24 Lø 24 Lø 24 Ti 24 Ti 24 Ti 24 O 24 F 24 M 24 O 24 L 24 T 24 T 24 ØK udvalgsmøde F 24 To 25 Lø 25 Lø 25 Ti 25 Ti 25 To 25 JuledagTo 25 JuledagSø 25 Sø 25 On 25 On 25 On 25 T 25 L 25 T 25 T 25 Juledag S 25 O 25 O 25 L 25 Fr 26 Sø 26 Sø 26 On 26 On 26 Fr juledag Fr juledag Ma 26 5 Ma 265 To 26 5 To 26 To 26 F 26 S 26 O 26 F juledag M 26 T 26 T 26 S 26 Lø 27 Ma 27 Ma To To 27 Lø 27 Lø 27 Ti 27 Ti 27 Fr 27 Fr 27 Fr L 27 M 27 T 27 L 27 T 27ØK udvalgsmøde F 27 F 27 M 27 Sø 28 Ti 28 Ti 28 Fr 28 Fr 28 Sø 28 Sø 28 On 28 On 28 Lø 28 Lø 28 Lø 28 S 28 T 28 F 28 S 28 O 28 L 28 L 28 T 28 Ma On 29 On 29 Lø 29 Lø 29 Ma 29 1 Ma 29 1 To 29 1 To 29 Sø 29 Palmesøndag M 29 O 29 K&I udvalgsmødel 29 M 29 T 29 S 29 Palmesøndag O 29 Ti 30 To 30 To 30 Sø 30 Sø 30 Ti 30 Ti 30 Fr 30 Fr 30 14Ma 30 T 30 T 30 S 30 T 30 F 30 M 30 T Fr 31 Fr 31 On 31 On 31 Lø 31 Lø 31 Ti 31 F 31 O 31 L 31 T arbejdsdage 22 arbejdsdage ekskl. 4 ekskl. lørdage 4 lørdage 22 arbejdsdage 23 arbejdsdage 23 ekskl. arbejdsdage 4 lørdageekskl. 4 lørdage 20 arbejdsdage ekskl. 520 lørdage arbejdsdage ekskl. 521 lørdage arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 21 arbejdsdage 21 ekskl. arbejdsdage 4 lørdageekskl. 5 lørdage 21 arbejdsdage 20 arbejdsdage ekskl. 5 ekskl. lørdage 4 lørdage 23 arbejdsdage 20 arbejdsdage 21 arbejdsdage 21 arbejdsdage 20 arbejdsdage 22 arbejdsdage Februar Marts Apr arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 19 arbejdsdage

36 Bilag: Detailhandelsplan, aktiviteteter i idéfasen Udvalg: By- og Teknikudvalget Mødedato: 23. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 62539/14

37 Detailhandelsplan - aktiviteter i idéfasen 9. september 2014 Foreløbig liste med aktiviteter i idéfasen, der kan levere input til detailhandelsplanen. Listen vil blive udvidet i samarbejde med Fredericia Shopping og Erhvervsforening i løbet af september. Der vil blive lagt vægt på brugerdrevne aktiviteter rette mod forskellige målgrupper, så der opnås et bredt perspektiv på, hvordan Fredericia opleves som handelsby og hvordan byens detailhandel og byliv kan forbedres. Aktivitet Aktør Output Tid Innocamp 2014 IBC: brobygningsforløb for 8. Klasserne i samarbejde med ungdomsuddannelserne Forslag til hvordan de unge ser at Fredericia kan udvikles som detailhandelsby Oktober Danmarks bedste handelsby Institut for Centerplanlægning: Interviewanalyse med 100 stamkunder. Vurdering af byens atmosfære, butikslivet, serviceniveauet. Samlet vurdering i forbindelse med konkurrencen 7. oktober FredericiaC sammenbinding FredericiaC og Fredericia Kommune Gothersgade projekt med bylivs skabende aktiviteter mellem Sjællandsgade og ned til FredericiaC (ansøgning om penge fra fond) September - oktober Postkort i butikker: kunder kan udfylde og aflevere et kort i butikker: Hvad er godt? Hvad kan gøres bedre? Fredericia Shopping og butiksdrivende Direkte tilbagemeldinger fra kunder til butiksejere med forslag til forbedringer af lige netop deres butik. Giver kunder en oplevelse af, at butiksejerne er interesseret i deres kunder og deres mening. September - oktober

38 Bilag: Lokalplanforslag nr 329 Vestcentret Center- og erhvervsområde ved Vejlevej.pdf Udvalg: By- og Teknikudvalget Mødedato: 23. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 64908/14

39 Lokalplan 329 Vestcentret Center og erhvervsområde ved Vejlevej FORSLAG Offentliggjort 22. oktober 2014 I høring til 17. december 2014 Forslag september

40 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 3 Redegørelse Formål 4 Baggrund 5 Eksisterende forhold 6 Fremtidige forhold 8 Forhold til miljøet 11 Tekniske anlæg og forsyning 13 Forhold til anden planlægning og lovgivning 14 Bilag Kortbilag 1 - Lokalplanens afgrænsning 41 Kortbilag 2 - Luftfoto 42 Kortbilag 3 - Eksisterende forhold 43 Kortbilag 4 - Fremtidige forhold 44 Kortbilag 5 - Illustrationsplan 45 Bilag 6 - Servitutredegørelse 46 Bestemmelser 17 1 Lokalplanens formål 18 2 Område- og zonestatus 19 3 Anvendelse 20 4 Vej, sti og parkeringsforhold 22 5 Udstykning 24 6 Tekniske anlæg og forsyning 25 7 Klima og miljøforhold 26 8 Bebyggelsens omfang og placering 27 9 Bebyggelsens udformning og fremtræden Skiltning Ubebyggede arealer Terrænregulering Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Servitutter Ophævelse af lokalplan Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning 40 2 Lokalplanforslag 329 Vestcentret, Center- og erhvervsområde ved Vejlevej

41 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som kan fastlægge et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, veje og stier, friarealer osv. indenfor lokalplanens område. Ifølge planloven kan kommunen altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at kommunen skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større byggeog anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre sammenhæng i planlægningen. For at give alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag skal kommunen offentliggøre et forslag til lokalplan, inden planen kan vedtages endeligt. Således skal lokalplanforslaget annonceres og fremlægges offentligt i mindst 8 uger. Bemærkningerne skal indgå i kommunens videre overvejelser. Men det er alene Fredericia Kommune, der står med den endelige afgørelse, når lokalplanen skal endeligt vedtages. Efter den endelige vedtagelse af lokalplanen bliver den indberettet til PlansystemDK. En lokalplan består af 2 afsnit. I Redegørelse er der gjort rede for lokalplanens indhold samt lokalplanens forhold til anden planlægning. I sidste afsnit følger Bestemmelser, der indeholder de egentlige bebyggelsesregulerende bestemmelser, som er bindende for de enkelte grundejere og endelig lokalplanens retsvirkninger. Lokalplanforslag 329 Vestcentret, Center- og erhvervsområde ved Vejlevej 3

42 Formål REDEGØRELSE Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre et nyt Vestcenter samt at gennemføre en samlet planlægning af centerområdet ved Vejlevej, så det lever op til nuværende og fremtidige behov for detailhandel i Fredericia Kommune. Lokalplanen afgrænses af Vejlevej, Venusvej, Jupitervej og Teglværksvej og er i Kommuneplan udlagt til centerformål som en del af et aflastningscenter til Fredericia midtby. Her er mulighed for at opføre ny bebyggelse til eksempelvis butikker, servicevirksomheder, kontorer og lignende. Vejlevej Lokalplanen opstiller krav til butiksstørrelser og planlægger således for, at området fortrinsvis kommer til at indeholde dagligvarebutikker samt store udvalgsvarebutikker, som pga. butikskoncept og varesortiment normalt ikke placerer sig i bymidterne. Lokalplanen har desuden til formål at fastlægge bestemmelser for placering og udformning af ny bebyggelse, sikre hensigtsmæssige adgangs- og parkeringsarealer til områdets funktioner samt bevare områdets beplantningsstruktur. Jupitervej Teglværksvej Venusvej Lokalplanområdet 4 Lokalplanforslag 329 Vestcentret, Center- og erhvervsområde ved Vejlevej

43 Baggrund REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen er et ønske fra ejeren af Vestcentret, beliggende på matrikel nr. 1fx, Fredericia Stadsjorder, Venusvej 10, om at opføre et nyt butiksbyggeri med næsten samme beliggendhed som det netop nedrevne Vestcenter. Baggrunden for dette ønske er bl.a., at den tidligere centerbebyggelse ikke var tidssvarende og attraktiv i forhold til både udformning, karakter og funktion af et centerområde. Lokalplanområde 329 Lokalplanen skal sikre, at området kan omdannes til et attraktivt centerområde som en del af det eksisterende aflastningscenter til midtbyen. Derfor har Fredericia Kommune ønsket at inddrage et større område i lokalplanen således, at der sikres et ensartet plangrundlag for centerområdet. Detailhandelsfordeling Fredericia Kommune Signaturforklaring Detailhandel midtbyen Bydelscentre Aflastningscenter Område til butikker med særlig pladskrævende varegrupper Lokalplanforslag 329 Vestcentret, Center- og erhvervsområde ved Vejlevej 5

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 23. september 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-19:00 Medlemmer: Fraværende: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 30. september 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 6. juli 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 9:30-9:45 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Teknik og Miljø INDSIGELSESNOTAT

Teknik og Miljø INDSIGELSESNOTAT Teknik og Miljø 21. januar 2015 Sags-ID: 13/11755 Sagsbehandler: Sine Rauff Schultz INDSIGELSESNOTAT Forslaget til Lokalplan 329 Vestcentret, Center- og erhvervsområde ved Vejlevej har været fremlagt i

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:45-19:00 Medlemmer: Formand: Jacob Bjerregaard (A)

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Centerområde ved Hovedgaden Agerskov 420.71.5 420.71.4 420.51.2 420.41.1 420.11.3 420.51.1 420.11.2 420.11.1 420.71.3 420.31.7 420.11.5 420.71.2

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR Forslag til offentlig debat i perioden 6. maj 2015 til 3. juli 2015

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR Forslag til offentlig debat i perioden 6. maj 2015 til 3. juli 2015 Bilag 7 BILAG 7 Lokalplan nr. 1100 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13-17 KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-17 Forslag til offentlig debat i perioden 6. maj 2015 til 3. juli 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Høring af forslag til ophævelse af Lokalplan for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/Centervej i Græsted

Høring af forslag til ophævelse af Lokalplan for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/Centervej i Græsted - Sag: 2016/13065 016 Id: 004804 Afdelingsnavn By og Bolig Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 04. oktober 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge tlf: 7249 6009 e-mail: BEE@Gribskov.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164 SLAGELSE KOMMUNE Torvegade Jernbanegade Smedegade Sct.Mikkelsgade Rådhuspladsen Skolegade Løvegade Stenstuegade Schweizerpladsen Rosengade Gl.Torv Nytorv Fisketorvet Langes Gård Skovsøgade H.P.Hansens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Til: Ejere, brugere og naboer til planområdet, offentlige myndigheder, visse foreninger og andre høringsberettigede efter planlovens 25 og 26.

Til: Ejere, brugere og naboer til planområdet, offentlige myndigheder, visse foreninger og andre høringsberettigede efter planlovens 25 og 26. Til: Ejere, brugere og naboer til planområdet, offentlige myndigheder, visse foreninger og andre høringsberettigede efter planlovens 25 og 26. Forslag til Lokalplan 111 med Kommuneplantillæg nr. 6 - Butik

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/2 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Marts 2000 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992.

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Bykernen i Nyborg Nørregade 25-37 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Offentlig høring af forslag til ophævelse af lokalplan 276 Boliger ved Himmerigskov

Offentlig høring af forslag til ophævelse af lokalplan 276 Boliger ved Himmerigskov 4. maj 2016 Sags id.: 15/6616 Sagsbehandler: Tove Stockmarr Offentlig høring af forslag til ophævelse af lokalplan 276 Boliger ved Himmerigskov Fredericia Kommune har udarbejdet forslag til ophævelse af

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN Tillæg 1 til Lokalplan Erhvervsområde ved Slangerupvej FORSLAG. i offentlig høring fra 23. december 2016 til 23 februar 2017

LOKALPLAN Tillæg 1 til Lokalplan Erhvervsområde ved Slangerupvej FORSLAG. i offentlig høring fra 23. december 2016 til 23 februar 2017 LOKALPLAN 100-1 Tillæg 1 til Lokalplan 100 - Erhvervsområde ved Slangerupvej FORSLAG i offentlig høring fra 23. december 2016 til 23 februar 2017 UDKAST AF 30. NOVEMBER 2016 2 Tillæg 1 til Lokalplan 100

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et. område ved Brydes Allé, Assens By

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et. område ved Brydes Allé, Assens By FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et område ved Brydes Allé, Assens By September 2017 Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 Forslag til tillæg nr 1 til Lokalplan nr.1-c602 er i

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Forslag til lokalplan 98 med miljøvurdering samt tillæg 1

Forslag til lokalplan 98 med miljøvurdering samt tillæg 1 Forslag til lokalplan 98 med miljøvurdering samt tillæg 1 Forslag til lokalplan 98 for en bebyggelse med boliger og erhverv på Herlev Ringvej er sendt i offentlig høring fra den 16. december 2014 til den

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

PLAN ERHVERV. Juni Forslag. Lokalplan nr Perron 1, Slagelse Station

PLAN ERHVERV. Juni Forslag. Lokalplan nr Perron 1, Slagelse Station PLAN ERHVERV Juni 2010 Forslag Lokalplan nr. 1091 Perron 1, Slagelse Station HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

Ny bydelscenter på Københavnsvej

Ny bydelscenter på Københavnsvej Forslag Politisk behandling Ny bydelscenter på Københavnsvej Tillæg 17 til Roskilde Kommuneplan 2009 Dagligvarebutik på Københavnsvej 85 Lokalplan 585 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Formålet med lokalplan 1071 er at muliggøre Køge Idrætspark, som omfatter modernisering af Køge Stadion og etablering af nye faciliteter samt mulighed for

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 5. Aalborg Midtby, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (2. forelæggelse). 2013-33915. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Fra: Steen Sandgaard Til: kommunen Emne: Høringssvar vedrørende lokalplan 329 Dato: 7. november 2014 13:40:20 Vedhæftede filer: 1044_001.pdf Som administrator skal vi herved på vegne af Kirk & Thorsen

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan 2007 2018 Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. 1 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplantillæg: Kommuneplanen

Læs mere

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser.

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser. Mål At skabe levende handelscentre med et varieret udbud af butikker i kommunens bycentre. At alle har en nem, hurtig og kort vej til dagligvarebutikker, så afhængigheden af bil nedbringes. At der er mulighed

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191 Dronningborg Maskinfabrik Randers Kommune INDHOLD Ophævelse af lokalplan nr. 191 Høringsperiode Minimum 8 uger fra offentliggørelsen af aflysningen Indhold

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 17:00-18:00 Medlemmer: Fraværende: Formand:

Læs mere

Forslag til lokalplan 98 er i høring

Forslag til lokalplan 98 er i høring Herlev Bygade 90 2730 Herlev 13. januar 2015 Journalnr. 163-2014-23143 Forslag til lokalplan 98 er i høring Kommunalbestyrelsen i Herlev Kommune har den 10. december 2014 vedtaget at sende forslag til

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016 Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Oktober 2016 Lokalplan nr. 1-020 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger,

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 011 ændring af maksimal højde på bebyggelse.

Kommuneplantillæg nr. 011 ændring af maksimal højde på bebyggelse. Kommuneplantillæg nr. 011 ændring af maksimal højde på bebyggelse. Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde E 1.18, Pedersholmparken i Frederikssund. Endeligt vedtaget

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm land.by.kultur@rksk.dk Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus

Læs mere

Lokalplan for ejendommen Aurehøjvej 24

Lokalplan for ejendommen Aurehøjvej 24 Lokalplan 256.1 for ejendommen Aurehøjvej 24 !!!! Søbøtkers Alle INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 256.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPIAN NR. 64 FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPLAN ML 64 I VORGOD - BARDE Videbæk Kommune. LOKALPLAN NR. 64 for en børneinstitution

Læs mere

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til kommuneplantillæg Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt fra den

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Forslag til Tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- X. XXXXX 2016 FORORD

Læs mere