Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen Nørrebro Københavns Kommune Opfølgende uanmeldt tilsyn Maj 2012

2 Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet Samlet tilsynsresultat for Hjemmesygeplejen Begrundelse for tilsynsresultatet Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Oversigt over resultater for de enkelte mål Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Tilsynets formål og indhold Indhold og metode Vurderingsskalaen Yderligere oplysninger Underskrifter Bilag 1: Høringssvar for fejl og opklarende informationer Bilag 2 formelt høringssvar

3 1 Fakta om tilsynet Nedenfor præsenteres tilsynssted samt tilsynets datagrundlag og metoder kort. Leverandørens navn og adresse Københavns Kommune, Hjemmeplejen Nørrebro Leder Hjemmeplejeleder Tina Fårup Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg 16. og 17. april 2012, henholdsvis kl og kl Datagrundlag Ved tilsynet er der indsamlet data ved 12 borgere, der dels er fordelt på 2 plejetyngdekategorier, og dels modtager både hjemmehjælp og hjemmesygepleje dag og/eller aften. I dagtiden er der gennemført tilsyn hos 8 borgere, fordelt på 4 borgere, der modtager fra 2 til 8 timers hjælp, samt 4 borgere, der modtager mere end 8 timers hjælp om ugen. Om aftenen er der gennemført tilsyn hos 4 borgere, fordelt på 2 borgere, der modtager mellem 2 og 8 timers hjælp og 2 borgere, der modtager mere end 8 timers hjælp om ugen. Dataindsamlingen er foretaget ved gennemgang af borgernes pleje- og omsorgsjournal (faglig dokumentation), observationer af borgeren og dennes hjem samt interview med henholdsvis borgere og medarbejdere. Alle 12 borgere har givet tilsagn om at deltage i tilsynet. Tilsynet har gennemført interview med 7 medarbejdere, der på tilsynstidspunktet havde det pleje- og omsorgsfaglige ansvar for 10 af de deltagende borgere. Det var ikke muligt at opnå kontakt med medarbejdere, som var bekendte med de sidste 2 borgere. De deltagende medarbejdere havde følgende faglige baggrund: 4 sygeplejersker samt 3 social- og sundhedsassistenter, heraf 1 dagvagt og 2 aftenvagter. Tilsynsførende Lis Oline Madsen, chefkonsulent, sygeplejerske Lisbeth Lind, chefkonsulent, sygeplejerske, MPA 3

4 2 Samlet tilsynsresultat for Hjemmesygeplejen BDO KR har på vegne af Københavns Kommune gennemført et opfølgende uanmeldt tilsyn i Hjemmesygeplejen Nørrebro. På baggrund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende kvalitative samt kvantitative analyse heraf, tildeler BDO KR Hjemmesygeplejen Nørrebro Alvorlige fejl og ved det opfølgende uanmeldte tilsyn. Resultatet præsenteres nedenfor. Samlet vurdering Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene i Hjemmesygeplejen vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. med Dette betyder, at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Alvorlige fejl og Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Manglerne er af et sådan omfang eller af en sådan karakter, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere borgere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Det ovennævnte vurderingsresultat er baseret på de principper, der er udarbejdet i forbindelse med gennemførelse af tilsyn på ældreområdet i Københavns Kommune (se afsnit 4 samt notat om Tilsynskoncept 2012 af ). Hjemmesygeplejen Nørrebro har styrker på en række faglige områder, men tilsynet har fundet alvorlige fejl og i den samlede vurdering af mål 3, der vedrører kvaliteten af medicindosering, som kan medføre alvorlig risiko for borgernes helbred. Derfor er det samlede tilsynsresultat vurderet som værende med alvorlige fejl og. 4

5 2.1 Begrundelse for tilsynsresultatet Den overordnede vurdering begrundes nedenfor. Styrker Hjemmesygeplejen Nørrebro er karakteriseret ved, at borgerne er trygge og særdeles tilfredse med kvaliteten af sygeplejeydelserne. Borgerne fremhæver, at Hjemmesygeplejen yder en helhedsorienteret indsats, og de oplever, at der er en god omgangstone. Mangler På trods af generel god dokumentation, er der hos 7 ud af 11 borgere manglende dokumentation i helbredsoplysninger i forhold til, hvilken medicinsk behandling, der er ordineret i relation til borgerens sygdomme. Alvorlige fejl og Hjemmesygeplejen Nørrebro har en udfordring i medicindosering, idet der hos 4 borgere ud af 9 er fundet alvorlige fejl og. Desuden er der alvorlige fejl og vedrørende skemamedicin hos 3 borgere. Dels på grund af manglende registreringsskemaer og dels på grund af manglende udfyldelse af skemaerne. 2.2 Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til Hjemmesygeplejens fremadrettede udvikling: Bemærkninger 1. Manglende sammenhæng mellem helbredsoplysninger og medicinoplysninger i journalen. 2. Manglende overensstemmelse mellem opbevaring af medicin og gældende retningslinjer. 3. Manglende overensstemmelse mellem skemaet Aktuel medicin i samarbejdsbogen og medicinindholdet i doseringsæsken. 4. Tilsynet bemærker, at Hjemmesygeplejen har udfordringer i forhold til at sikre dokumentation og ajourføring af skemamedicin. Anbefalinger At Hjemmesygeplejen undervises og oplæres i udarbejdelse af helbredsoplysninger, således at disse afspejler, hvorvidt behandling er iværksat. At Hjemmesygeplejen udarbejder principper for både metode og kvalitetskontrol, for at sikre, at borgernes doseringsæsker markeres med navn og cpr-nr., samt at borgernes aktuelle og uaktuelle medicin opbevares adskilt. At Hjemmesygeplejen undervises og oplæres i medicinhåndtering ud fra gældende retningslinjer. At Hjemmesygeplejen øger opmærksomheden på Københavns Kommunes Vejledning til registrering af medicin i hjemmeplejen (side 7 10) med særlig fokus på medicin, som skal gives efter skema. 5

6 2.3 Oversigt over resultater for de enkelte mål BDO KR s samlede vurderinger Det faglige skøn kvalitativ vurdering Pointtildeling Kvantitativ vurdering med Alvorlige fejl og Målopfyldelsesprocent Mål 1 Der er sammenhæng mellem tildelte ydelser og borgerens behov Mål 2 Der er sammenhæng mellem de tildelte og leverede ydelser Mål 3 Kvalitet af medicindosering er tilfredsstillende Mål 4 Kvaliteten af medicinadministration/injektion er tilfredsstillende Mål 5 Kvaliteten af sygeplejeydelser (ud over medicin) er tilfredsstillende Mål 6 Borgeren oplever god kontakt til medarbejderne og respekt i hverdagen 86 % 66 % 95 % 90 % Samlet tilsynsresultat på målniveau Gnsn. 90 % De to anvendte metodiske tilgange - det kvalitative, faglige skøn og den kvantitative pointtildeling - fører frem til det endelige vurderingsresultat (se det samlede tilsynsresultat i afsnit 2). Som det fremgår af ovenstående tabel, er der i mål 3 forskellighed i det faglige skøn og pointtildelingen. Kvaliteten af medicindosering vurderes ud fra et fagligt skøn at være til alvorlige fejl og, selvom der er opnået en målopfyldelse på 66 % i pointtildelingen. Det samme gør sig gældende ved mål 1 hvor det faglige skøn fører til godkendt med, selvom der i målopfyldelsen er opnået henholdsvis 86 % ved pointtildelingen. Ifølge vurderingskriterierne er det faglige skøn udslagsgivende for det endelige vurderingsresultat. 6

7 3 Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Kvalitativ vurdering - det faglige skøn Kvantitativ vurdering - pointtildeling med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 1 Der er sammenhæng mellem tildelte ydelser og borgerens behov X Borgerne modtager de sygeplejeydelser, som de har behov for. Der er stor tilfredshed med sygeplejeydelserne og sygeplejerskerne er bekendte med, hvordan ydelsestildelingen til borgerne ændres, hvis borgeren måtte have behov herfor. 86 % Udfordringen ligger i at forbedre udfyldelse af borgerens Helhedsbeskrivelse, hvoraf borgerens helbredsoplysninger fremgår, samt skabe overensstemmelse mellem helbredsoplysninger og medicinoplysninger. 7

8 Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af tilsynsresultat Indikator 1.1 Dokumentation Er alle 11 områder i helbredsbeskrivelsen udfyldt (jf. embedslægens krav)? Tilsynet vurderer, at helbredsoplysningerne generelt er overordnet beskrevet. Hos 5 borgere er alle 11 områder beskrevet. Hos 2 borgere helbredsoplysninger på et område. Hos 3 borgere helbredsoplysninger på 2 områder. Hos 1 borger beskrivelsen af 4 områder. Hos 1 borger beskrivelsen af 7 områder. Opfyldt 5 Delvis opfyldt 5 Ikke opfyldt 2 Ikke relevant 0 63 % Indikator 1.2 Dokumentation Stemmer helbredsoplysninger overens med medicinoplysninger i journalen? Tilsynet observerer, at medicinskemaer er ajourførte hos alle borgere. Men i næsten 2/3 del af borgernes helbredsoplysninger beskrivelse af borgernes sygdomme i forhold til den medicin borgeren får. Hos 1 borger beskrivelsen af baggrund for behandling med blodtrykssænkende medicin i helbredsoplysningerne. Hos en anden borger beskrivelse af baggrund for behandling med insulin. Hos en tredje borger beskrivelse af baggrund for behandling med blodfortyndende medicin og mangel på B12- vitamin. Opfyldt 4 Delvis opfyldt 5 Ikke opfyldt 2 Ikke relevant 1 59 % Hos en fjerde borger 8

9 beskrivelse af baggrund for behandling med medicin for knogleskørhed og mangel på B12- vitamin. En femte borger beskrivelse af baggrund for behandling med medicin for lavt stofskifte og for folinsyremangel. En sjette borger beskrivelse af baggrund for behandling med medicin for forstoppelse, høfeber, forhøjet blodtryk og væskeophobning. Syvende borger beskrivelse af baggrund for behandling med medicin for mavesår, knogleskørhed, svamp i munden, kronisk obstruktiv lungelidelse og natlige lægkramper. Indikator 1.3 Observation Er der sammenhæng mellem de tildelte sygeplejeydelser og borgerens helbredstilstand? Herunder er der taget hånd om observerbare symptomer på helbredsskadelige sundhedsproblemer? Tilsynet observerer, at der er sammenhæng mellem de tildelte sygeplejeydelser og borgerens tilstand. Opfyldt 12 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 0 9

10 Indikator 1.4 Observation Er der overensstemmelse mellem helbredsoplysninger og borgerens aktuelle helbred? Hos 11 borgere kan der observeres overensstemmelse mellem helbredsoplysninger og borgerens aktuelle helbred. Hos 1 borger er der observerbar uoverensstemmelse mellem helbredsoplysningerne og borgerens aktuelle helbred. Hos 1 borger, som er diabetiker og i insulinbehandling, observeres svær overvægt. Borgerens overvægt fremgår ikke af helbredsoplysningerne. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 0 92 % Indikator 1.5 Interview med borger Vurderer borgeren, at den tildelte sygeplejehjælp svarer til borgerens behov? Tilsynet vurderer, at borgerne får den tildelte sygeplejehjælp, som de har behov for. Alle borgere giver udtryk for, at de får den hjælp, de har behov for. Opfyldt 12 Delvis opfyldt 0 IKKE opfyldt 0 Ikke relevant 0 Indikator 1.6 Interview med medarbejder Ved medarbejderen hvad han/hun skal gøre, såfremt borgerens behov for sygepleje ændrer sig? Tilsynet vurderer, at alle medarbejdere ved, hvad de skal gøre, såfremt borgerens behov for sygepleje ændrer sig. Alle medarbejdere er bekendte med retningslinjerne for ændring i tildelte ydelser i overensstemmelse med borgerens behov. Opfyldt 10 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 2 10

11 med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 2 Er der sammenhæng mellem tildelte og leverede ydelser Tilsynet finder, at der er sammenhæng mellem tildelte og leverede ydelser. Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 2.1 Dokumentation Er der en registrering af leverede besøg i Borgers plan? Tilsynet vurderer, at retningslinjer for registrering af besøg er fulgt. Borgernes planer indeholder registrering af leverede besøg. Opfyldt 12 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 0 Indikator 2.2 Interview med borger Har borgeren modtaget de seneste registrerede besøg med henblik på tidspunkt og hyppighed? Tilsynet vurderer, at retningslinjer for registrering af besøg er fulgt. Alle borgere giver udtryk for at have modtaget de seneste registrerede besøg med henblik på tidspunkt og hyppighed. Opfyldt 12 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 0 11

12 med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 3 Kvaliteten af medicindosering er tilfredsstillende Tilsynet vurderer, at borgernes medicinskemaer indeholder dokumentation iht. retningslinjer. Tilsynet vurderer, at der er alvorlige i forhold til skemaet Aktuel medicin og det observerede indhold i doseringsæskerne. 66 % Tilsynet vurderer, at der er alvorlige fejl og med udfyldelse af skemamedicin. Tilsynet vurderer, at der er delvise med opbevaring af medicin. 12

13 Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 3.1 Dokumentation Indeholder borgerens medicinskema dokumentation i henhold til gældende retningslinjer Tilsynet vurderer, at medicinskemaerne indeholder tilfredsstillende dokumentation i henhold til retningslinjerne. 9 borgere ud af 12 er visiteret til medicindosering ved Hjemmesygeplejen. Hos alle 9 borgere indeholder borgerens medicinskema dokumentation i henhold til retningslinjer. Opfyldt 9 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 3 13

14 Indikator 3.2 Observation Er medicinen, inkl. den doserede, opbevaret i overensstemmelse med gældende retningslinjer i forhold til: Doseringsæsker og andre beholdere med ophældt medicin er mærket med borgerens navn og personnummer? Aktuel medicin opbevares adskilt fra Ikke-aktuel medicin? Tilsynet vurderer, at medicinen kun delvis er opbevaret i overensstemmelse med gældende retningslinjer. Hos 3 borgere er doseringsæsker og andre beholdere samt Aktuel medicin og Ikke aktuel medicin mærket/opbevaret i overensstemmelse med gældende retningslinjer. Hos 3 borgere er enten mærkning af doseringsæsker eller opbevaring af Aktuel medicin sammen med Ikke aktuel medicin ikke i overensstemmelse med retningslinjer. Hos 3 borgere er både mærkning og opbevaring af medicin ikke i overensstemmelse med retningslinjer. Opfyldt 3 Delvis opfyldt 3 Ikke opfyldt 3 Ikke relevant 3 50 % 14

15 Indikator 3.3 Observation Er der overensstemmelse mellem Aktuel medicin i KOS og Aktuel medicin i samarbejdsbogen? Tilsynet vurderer, at der kun delvis er overensstemmelse mellem Aktuel medicin i KOS og Aktuel medicin i samarbejdsbogen. Hos 4 borgere er der overensstemmelse mellem Aktuel medicin i KOS og Aktuel medicin i samarbejdsbogen. Hos 5 borgere observeres uoverensstemmelse mellem skema Aktuel medicin i KOS og Aktuel medicin i borgerens hjem.. Opfyldt 4 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 4 Ikke relevant 3 50 % Heraf, hos en borger, skemaet Aktuel medicin i KOS oplysninger om, at borgeren selv administrerer smertestillende medicin. Hos 3 borgere er skemaet Aktuel medicin i hjemmet påført håndskrevne tilføjelser, og da rettelserne er foretaget for mere end 14 dage siden følges interne retningslinjer ikke. En femte borger har ikke skemaet Aktuel medicin i hjemmet. 15

16 Indikator 3.4 Observation Er der overensstemmelse mellem Aktuel medicin i samarbejdsbogen og indhold i doseringsæsken? Tilsynet vurderer, at der er alvorlige fejl og ift. overensstemmelse mellem skemaet Aktuel medicin i samarbejdsbogen og indhold i doseringsæsken. Hos 5 borgere ud af 9 observeres overensstemmelse mellem skemaet Aktuel medicin og indhold i doseringsæskerne. Hos 4 borgere ud af 9 observeres alvorlige fejl og ift. overensstemmelse mellem skemaet Aktuel medicin og indhold i doseringsæsken: Opfyldt 5 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 4 Ikke relevant 3 56 % Hos en borger er der doseret ½ tablet for meget tirsdag aften. Hos samme borger er der onsdag doseret 1 tablet for lidt morgen og 1 tablet for meget til middag. Hos en anden borger skal der hver morgen være doseret 11½ tablet. Der er doseret 12½ tablet. Hos samme borger doseres blodfortyndende medicin efter skema i særskilte doseringsæsker. Af dette skema fremgår, at borgeren skal have medicin alle ugedage også onsdag. Der foreligger doseringsæsker til torsdag og fredag, men ikke til onsdag. 16

17 Til dette oplyser ledelsen, at hjemmesygeplejerskerne er bekendte med, at borgeren er glemsom og ordblind og derfor kan have taget fejl at doseringsæskerne. Borgeren insisterer på fortsat at administrere sin medicin. Problematikken er dokumenteret i borgerens journal og drøftet med dialyseafdelingen, hvor borgeren er tilknyttet. For uddybning af ovenstående problematik henvises til ledelsens svar på faktuel høring for fejl og opklarende informationer bilag 1. side 29. Hos en tredje borger er der doseret 1 tablet for meget om søndagen og doseret 1 tablet for lidt om mandagen. Hos en fjerde borger er der om tirsdagen doseret 1 tablet for meget både morgen og aften. 17

18 Indikator 3.5 Observation Hvis borgeren får skemamedicin gennemgås skemaerne Er der skema hos borger? Er skemaet udfyldt i overensstemmelse med gældende retningslinjer? Tilsynet vurderer, at der er alvorlige fejl og i forbindelse med udfyldelse af skemaer ifm. skemamedicin. 5 borgere får medicin efter skema. Hos 2 borgere foreligger skema til dokumentation af skemamedicin efter retningslinjerne. Hos 1 borger skema i forhold til, at tablet Eltroin skal doseres i forskellig dosis på ulige og lige datoer. Opfyldt 2 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 3 Ikke relevant 7 40 % Hos samme borger skema i forhold til dosering af tablet Folimet. Hos en anden borger skal medicin gives i interval 1 gang ugentlig. Der er udarbejdet intervalbaseret doseringsskema, men skemaet er ikke ajourført. Samme borger skal have anden medicin også med intervaller, men det er uklart dokumenteret, hvorvidt medicin skal gives om aftenen. Hos en tredje borger registreringsskema i forhold til 2 præparater, som administreres af Hjemmesygeplejen. 18

19 Indikator 3.6 Interview med medarbejder Kender og anvender medarbejderen de gældende retningslinjer for medicindosering herunder: Tilsynet vurderer, at medarbejderne kender og anvender gældende retningslinjer for medicindosering Alle 7 interviewede medarbejdere kan redegøre for gældende retningslinjer for medicindosering. Opfyldt 7 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 5 Ophældning af medicin til en periode af gangen Medicindosering i æske Dosisdispensering med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 4 Kvaliteten af medicinadministration/in jektion er tilfredsstillende Borgerne modtager, med en enkelt undtagelse, hjælp til medicinadministration/injektion i en tilfredsstillende kvalitet. 95 % 19

20 Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 4.1 Dokumentation Indeholder borgerens medicinskema dokumentation i henhold til retningslinjer Tilsynet vurderer, at medicinskemaerne indeholder dokumentation i henhold til gældende retningslinjer. 5 borgere er visiteret til medicinadministration. Hos alle 5 borgere indeholder borgerens medicinskema dokumentation i forhold til gældende retningslinjer. Opfyldt 5 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 7 Indikator 4.2 Observation Er der overensstemmelse mellem skemaet Aktuel medicin i KOS og skemaet Aktuel medicin i borgerens hjem? Tilsynet vurderer, at der er overensstemmelse mellem skema Aktuel medicin i KOS og Aktuel medicin i borgerens hjem. Hos 1 borger skema Aktuel medicin i hjemmet. Opfyldt 4 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 7 80 % 20

21 Indikator 4.3 Observation Hvis borgeren får skemamedicin gennemgås skemaerne: Er der skema hos borger Er det udfyldt i overensstemmelse med retningslinjer Tilsynet vurderer, at alle borgere har relevante skemaer, som er udfyldt i overensstemmelse med retningslinjer. Opfyldt 5 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 7 Indikator 4.4 Interview med medarbejder Kan medarbejderen redegøre for de observationer, der skal gøres hos borgeren i forhold til medicinadministration/inj icerede jf. gældende retningslinjer? Tilsynet vurderer, at alle medarbejdere kan redegøre for de observationer, der skal gøres hos borgeren i forhold til gældende retningslinjer. Alle medarbejdere kan redegøre for observationer i forhold til gældende retningslinjer for medicinadministration. Opfyldt 4 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 8 21

22 med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 5 Kvaliteten af sygeplejeydelser (ud over medicin) er tilfredsstillende X Tilsynet vurderer, at der generelt er sammenhæng mellem fokusområder og de leverede sygeplejeydelser. Borgerne føler sig trygge. 90 % Nogle medarbejdere har manglende kendskab til fokusområderne. Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 5.1 Dokumentation Er ydelserne beskrevet tilfredsstillende i fokusområder? Tilsynet vurderer, at der er udarbejdet fokusområder i overensstemmelse med retningslinjer. Opfyldt 9 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 3 22

23 Indikator 5.2 Observation Er der sammenhæng mellem fokusområderne og de leverede sygeplejeydelser? Tilsynet vurderer, at der er sammenhæng mellem fokusområder og de leverede sygeplejeydelser. Opfyldt 9 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 3 Indikator 5.3 Interview med borger Er borgeren tryg i forbindelse med hjælp til sygeplejeydelser? Tilsynet vurderer, at alle borgere er trygge i forbindelse med hjælp til sygeplejeydelser. Alle borgere tilkendegiver at være meget trygge i forbindelse med hjælp til sygeplejeydelser. Opfyldt 12 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 0 Indikator 5.4 Interview med medarbejder Kender medarbejderen de udarbejdede fokusområder for de ydelser, som medarbejderen skal levere - og følger medarbejderen op på dem? Tilsynet vurderer, at medarbejderne delvist har kendskab til de udarbejdede fokusområder og opfølgning på disse. 3 medarbejdere har kendskab til de udarbejdede fokusområder. 2 medarbejdere har ikke kendskab til de udarbejdede fokusområder. 1 medarbejder er vikar og 1 anden fast aftenvagt. Det oplyses, at der fortrinsvis arbejdes med fokusområder om dagen. Opfyldt 3 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 2 Ikke relevant 7 60 % 23

24 med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 6 Borgeren oplever god kontakt til medarbejderne og respekt i hverdagen Tilsynet vurderer, at borgerne oplever god kontakt til medarbejderne samt respekt i hverdagen i forhold til deres ønsker og levevis. Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 6.1 Interview med borger Oplever borgeren en god kontakt med sygeplejerskerne og respekt i hverdagen, herunder: At aftaler overholdes, herunder at sygeplejerskerne kommer som aftalt eller der gives besked om ændringer Respektfuld tiltale og kommunikation At sygeplejerskerne udviser respekt for borgerens levevis Tilsynet vurderer, at borgerne oplever en god kontakt med sygeplejerskerne og respekt i hverdagen. Alle borgerne oplever at have en god kontakt og dialog med sygeplejerskerne. Sygeplejerskerne overholder indgåede aftaler og udviser respekt i forhold til borgerens levevis. Opfyldt 12 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 0 24

25 Indikator 6.2 Interview med medarbejder Kan medarbejderen forklare hvilke (eventuelle) ønsker borgeren har i forhold til tiltaleform, respekt og levevis Tilsynet vurderer, at alle medarbejdere kan forklare, hvilke ønsker borgeren har i forhold til tiltaleform, respekt og levevis. Alle medarbejdere kan fortælle om borgerens ønsker i forhold til tiltaleform samt respekt og levevis. Opfyldt 10 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 2 25

26 4 Tilsynets formål og indhold For at kontrollere og udvikle kvaliteten i SUF s ydelser gennemføres der løbende uanmeldte tilsyn med SUF s leverandører af hjemmepleje og hjemmesygepleje. Tilsynsopgaven varetages af BDO KR. Københavns Kommune har ønsket fokus på tre spørgsmål: 1. Får borgerne de visiterede ydelser i den faglige kvalitet, som er fastlagt af kommunen, og som borgerne har retskrav på? 2. Udføres opgaverne i overensstemmelse med kommunens retningslinjer for dels faglig dokumentation og dels det daglige arbejde? 3. Inddrages borgerne i opgaveløsningen, i det omfang de har ressourcer til det? 4.1 Indhold og metode Københavns Kommune og BDO KR har i fællesskab udarbejdet en beskrivelse af Tilsynskoncept 2012, hvor rammerne for tilsynet er præciseret. I BDO KR s tilsynskoncept for uanmeldte tilsyn med Hjemmesygeplejen i Københavns Kommune er der udarbejdet seks mål, som tager udgangspunkt i Københavns Kommunes kvalitetsstandarder, ydelseskatalog og retningslinjer. Det er med baggrund i disse seks mål, at der indsamles data ud fra følgende fire forskellige datakilder: 1. Faglig dokumentation 2. Observation 3. Interview med borgeren 4. Interview med en relevant medarbejder. Samlet set giver de fire metodiske tilgange en dybdegående viden om - og dermed belæg for at vurdere - kvaliteten af de ydelser, som borgeren modtager i hjemmet. De fire metodiske tilgange besvares i fire kategorier (1=opfyldt, ½=delvis opfyldt, 0=ikke opfyldt samt 0=ikke relevant). Dette giver god mulighed for at nuancere bedømmelserne. BDO KR's samlede vurdering baseres på både kvalitative vurderinger (faglige skøn) og kvantitative vurderinger (point). Vurderingsskalaen, der ligger til grund herfor, gennemgås nedenfor. 26

27 4.2 Vurderingsskalaen Pointene tildeles som nævnt på baggrund af observationerne på de enkelte indikatorer. Der gives 1 point hvis indikatoren er opfyldt, ½ point ved delvis opfyldt og 0 point ved ikke opfyldt. Hvis en observation ikke er relevant (f.eks. hvis en borger ikke modtager den ydelse, som indikatoren omhandler eller hvis borgeren ikke kan deltage i interview), registreres det som ikke relevant. Jo højere score, des højere grad af målopfyldelse. Den samlede score beregnes: 76- opfyldte indikatorer skaber grundlag for tilsynsvurderingen godkendt % opfyldte indikatorer skaber grundlag for tilsynsvurderingen godkendt med 0-50 % opfyldte indikatorer skaber grundlag for tilsynsvurderingen alvorlige fejl og I det faglige skøn tages der højde for alvorligheden af de fejl, der er konstateret. Det kan betyde, at en eller få alvorlige fejl kan medføre, at det samlede tilsynsresultat ikke godkendes, selv om der opnås mange point i den kvantitative vurdering. Alvorlige fejl og indebærer alvorlige konsekvenser for borgeren, herunder særligt følgende: Der er et alvorligt misforhold mellem borgerens behov og de tildelte eller leverede ydelser Der konstateres sundhedsskadelige hygiejniske forhold i hjemmet med alvorlig risiko for borgerens helbred Kvaliteten i den personlige pleje og sygeplejen medfører, at der er alvorlig risiko for borgerens helbred Den registrerede fejl i medicinhåndteringen medfører, at der er alvorlig risiko for borgerens helbred Borgeren er udsat for dokumenterbare alvorlige krænkelser i forhold til personlige ønsker, grænser og levevis. Andre alvorlige forhold kan også medføre en skærpet bedømmelse efter tilsynsførendes faglige kvalificerede vurderinger. I alle tilfælde skal afvigelser fra point-bedømmelsen beskrives særskilt, så det fremgår tydeligt, hvad begrundelsen er. 27

28 5 Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: Iben Plange Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Strategi og analysestaben Sjællandsgade København N Tlf. nr Underskrifter Dato: 29. maj 2012 Lis Oline Madsen Chefkonsulent, sygeplejerske Lisbeth Lind Chefkonsulent, sygeplejerske BDO KR Kommunernes Revision Havneholmen København V 28

29 6 Bilag 1: Høringssvar for fejl og opklarende informationer Faktuelle svar fra hjemmeplejen Nørrebro, vedrørende redegørelse fra BDO s vurderingsresultater på det opfølgende uanmeldte tilsyn i Hjemmesygeplejen Nørrebro den april 2012 Vedrørende borger 1. Hos denne borger doserer sygeplejersken hver uge. Borgeren administrerer selv sin medicin, hvilket han insisterer på at fastholde. Men det er kendt og dokumenteret i fokusområde vedr. AK-behandling, at borgeren er glemsom. Dette er drøftet med dialyseafdelingen, som har oprettet en kontaktbog, som borgeren bringer frem og tilbage mellem afdeling og hjemmet. Det er også kendt og dokumenteret at borgeren er ordblind og derfor kan have taget fejl af ugedagene. De øvrige påtalte fejl i redegørelsen tages til efterretning. Lokalområdekontor Bispebjerg/Nørrebro Lygten 2C, København NV Telefon Mobil Telefa k EAN nummer

30 7 Bilag 2 formelt høringssvar Vi har ingen kommentarer. Mvh Tina Faarup Hjemmeplejeleder BIN 30

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Områdecenter Virumgård

Områdecenter Virumgård Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Marts 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Virumgård Uanmeldt tilsyn Marts 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Helle Plejecentret Uanmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Støttecenter Ringe Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Klagesager - status for sidst halvår

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Halsnæs Alkoholambulatorium

Halsnæs Alkoholambulatorium INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Halsnæs Alkoholambulatorium Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Misbrugsbehandling - Rådgivningscentret - Ungeliv Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede...

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune kopp Tilsynsrapport Varde Kommune Café Paraplyen Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Kortlægning og måling af administrative opgaver i plejeboliger m.v.. Finansministeriet, Velfærdsministeriet og KL

Kortlægning og måling af administrative opgaver i plejeboliger m.v.. Finansministeriet, Velfærdsministeriet og KL Kortlægning og måling af administrative opgaver i plejeboliger m.v.. Finansministeriet, Velfærdsministeriet og KL April 2009 Copyright Deloitte Business Consulting A/S. All rights reserved. Rapportens

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Resultat af BTP-måling i hjemmesygeplejen

Resultat af BTP-måling i hjemmesygeplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Syddjurs Kommune Januar 2012 Notat til Syddjurs Kommune Resultat af BTP-måling i hjemmesygeplejen Januar 2012 WWW.BDO.DK 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Formål... 3 3 Hjemmesygeplejen

Læs mere