Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold."

Transkript

1 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk knyttet til KIF-Fodbold eller økonomisk afhængig af denne. 2. Formål. Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. Stk. 2: Foreningen har til formål, gennem arrangement af og ved medlemmernes aktive deltagelse i en række fritidsmæssige aktiviteter at skabe kendskab til og interesse for fodboldspillet i almindelighed og for fodboldklubben KIF-Fodbold i særdeleshed. Stk. 3: Foreningen har til formål at give KIF-Fodbold den størst mulige opbakning, såvel ude som hjemme, ved at skabe fest, farver og stemning ved kampene. Stk. 4: Foreningen har til formål at bekæmpe ethvert tilløb til hærværk, vold og racisme, krænkende adfærd og lignende i forbindelse med fodboldkampe, gennem dialog, samvær og arrangementer bl.a. med andre klubbers fans. Stk. 5: Foreningen har til formål at sikre medlemmerne de bedst mulige forhold og fordele i forbindelse med overværelse af KIF-Fodbolds kampe. 3. Medlemmer. Stk. 1: Som medlem kan optages enhver, der har interesse og lidenskab for KIF-Fodbold, og som kan tilslutte sig foreningens formål, samt ikke har gæld til foreningen. Stk. 2: Indmeldelse sker ved kontakt til et bestyrelsesmedlem. Stk. 3: Bestyrelsen kan nægte en ansøger optagelse i foreningen, såfremt bestyrelsen har bestemte grunde til at antage, at ansøgeren vil modarbejde foreningens formål eller i øvrigt være til skade for foreningen. Stk. 4: I tilfælde af, at bestyrelsen har meddelt afslag til en ansøger, kan ansøgeren ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen kræve ansøgningen behandlet på foreningens førstkommende ordinære generalforsamling. Afslaget kan omstødes, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for dette. Stk. 5: Æresmedlemmer kan udnævnes, hvis hele bestyrelsen stemmer herfor. Et æres medlemskab er kontingent frit og for livet, med mindre vedkommende påfører sig en eksklusion eller selv frasiger sig dette. Æresmedlemmer har fortsat samme rettigheder som øvrige medlemmer. Side 1 af 6

2 4. Udelukkelse og eksklusion. Stk. 1: Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter eller andre gældende, offentliggjorte bestemmelser og/eller ved ikke at overholde de til enhver tid gældende ordensregler på Kolding stadion, samt på de stadions hvor foreningens medlemmer kommer som gæster. Stk. 2: Arrangøren af busture kan efter aftale med et flertal i bestyrelsen, udelukke et eller flere medlemmer, som efter arrangørens mening opfører sig på en måde som ikke er fanklubben værdig, fra at deltage i transporten til udekampene. Udelukkelsen skal være tidsbestemt og meddeles den/de implicerede hurtigst muligt efter afgørelsen. Denne udelukkelse har ingen direkte indflydelse på medlemskabet af foreningen. 5. Indmeldelse og udmeldelse. Stk. 1: Indmeldelse sker skriftligt på en indmeldelsesblanket eller via til foreningen. Såfremt vedkommende ikke er myndig skal henvendelsen være påtegnet af den som har myndigheden. Stk. 2: Man registreres ved indmeldelse med navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og adresse. Stk. 3: Medlemmerne modtager som bevis for betalt kontingent et medlemsbevis. Medlemsbeviset skal på forlangende forevises sammen med gyldig legitimation f.eks. ved deltagelse i foreningens arrangementer. Stk. 4: Medlemskabet tegnes for kalenderåret. Stk. 5: Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen. Stk. 6: Betalinger foretaget til foreningen i forbindelse med medlemskabet refunderes ikke. 6. Kontingent. Stk. 1: Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Dog halveres kontingentet for et kalenderår, ved tegning af medlemskab efter 1. august. Stk. 2: Opkrævningsformer: Kontant, netbank, eller efter aftale. Stk. 3: Kontingentet er gældende for kalenderåret og forfalder til betaling inden udgangen af januar måned. Stk. 4: Er kontingentet ikke betalt ved sæsonstart, betragtes vedkommende som udmeldt af foreningen. Side 2 af 6

3 7. Ordinær generalforsamling. Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, senest inden udgangen af februar måned. Stk. 3: Adgang til generalforsamlingen og taleret, har alle medlemmer af foreningen, der ikke har kontingent restance. Stk. 4: Kun myndige medlemmer, og medlemmer med minimum 3 måneders medlemskab har stemmeret. Stk. 5: Kun myndige medlemmer, og medlemmer med minimum 3 måneders medlemskab kan vælges til bestyrelsen, med mindre generalforsamlingen ved afstemning giver dispensation derfor. Stk. 6: Der kan ikke stemmes via fuldmagt og man kan ikke vælges til bestyrelsen uden at være til stede på generalforsamlingen. Stk. 7: Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Vedr. foreningens opløsning henvises til 12. Stk. 8: Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Stk. 9: Evt. indkomne forslag og det reviderede regnskab offentliggøres på generalforsamlingen. Stk. 10: En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Stk. 11: Dirigenten vælges af forsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåder. Stk. 12: Dagsorden: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde: 1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere, samt godkendelse af dagsorden 2) Bestyrelsens beretning. 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4) Behandling af indkomne forslag. 5) Fastsættelse af kontingent. 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer (i henhold til vedtægternes 9 stk. 2) 7) Valg af en eller to suppleanter til bestyrelsen (Vælges hvert år). 8) Valg af revisorer og 1 revisorsuppleant (Vælges hvert år). 9) Eventuelt. Stk. 13: Der føres forhandlingsprotokol over generalforsamlingen, som skal være tilgængelig for medlemmerne senest 4 uger efter en afholdt generalforsamling. Side 3 af 6

4 8. Ekstraordinær generalforsamling. Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en 1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. Stk. 3: For så vidt angår indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling. 9. Bestyrelsens forretningsorden og tegningsret. Stk. 1: Alle aktive medlemmer er valgbare til bestyrelsen. Stk. 2: Bestyrelsen består af 3 eller 5 medlemmer, der alle vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling, således at der i lige år er 2/3 dele af bestyrelsen på valg. Kun medlemmer der opfylder kravene i 7 stk. 5 og som ikke er i kontingentrestance kan vælges til bestyrelsen. Stk. 3: Bestyrelsen fordeler selv posterne som formand, næstformand, kasserer og sekretær. Stk. 4: Består bestyrelsen af kun 3 medlemmer kan et bestyrelsesmedlem bestride flere poster, dog kan formand/ næstformand og formand/kasserer ikke være samme person. Stk. 5: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 6: Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, herunder formanden eller næstformanden. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. I formandens fravær er næstformandens stemme udslagsgivende. Stk. 7: Medlemmer som ønsker forslag behandlet på et bestyrelsesmøde, indgiver disse skriftligt til et af bestyrelsens medlemmer. Stk. 8: Over bestyrelsens forhandlinger fører sekretæren en beslutningsprotokol. Stk. 9: Foreningen tegnes af formanden og i økonomiske anliggender af kassereren. Alle økonomiske dispositioner skal godkendes i bestyrelsen ved simpelt stemmeflertal. Bestyrelsen kan meddele prokura (tildele fuldmagt). Stk. 10: Ved økonomiske dispositioner over kr. kræves dog underskrift af flertallet af bestyrelsen herunder enten formand eller næstformand. Stk. 11: Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningens, til enhver tid tilhørende formue. Side 4 af 6

5 10. Udvalg og lokalafdelinger. Stk. 1: Udvalg og lokalafdelinger nedsat af foreningen er til enhver tid underlagt bestyrelsens beslutninger. Stk. 2: Oprettelsen af lokalafdelinger kan kun ske med bestyrelsens godkendelse (herunder lokalafdelingens vedtægter), og kun hvis lokalafdelingen vedkender sig foreningens vedtægter samt opfylder de til enhver tid af bestyrelsen fastlagte principper for lokalafdelinger. 11. Regnskab og revision. Stk. 1: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Stk. 2: Regnskab, der forelægges generalforsamlingen til godkendelse, skal være forsynet med alle bestyrelsesmedlemmers og revisors underskrift. Stk. 3: På den ordinære generalforsamling vælges for et år af gangen en revisor og en revisorsuppleant. Stk. 4: Bestyrelsen skal hvert år inden d. 1. februar, i samarbejde med revisor, gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Stk. 5: Revisionsformen er regnskabsmæssig revision. Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 12. Klubbens opløsning. Stk. 1: Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på, en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Stk. 2: For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Stk. 3: For at forslaget kan vedtages kræves det, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede stemmer for forslaget. Stk. 4: Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. Stk. 5: Ved opløsning tilfalder eventuel formue Ungdomsafdelingen i KIF-Fodbold. Side 5 af 6

6 Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 20. september Dirigent Bestyrelsesmedlemmer: Side 6 af 6

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30. MOTIVERING fra bestyrelsen

Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30. MOTIVERING fra bestyrelsen Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30 MOTIVERING fra bestyrelsen Baggrunden for indkaldelsen er at ensarte vedtægter og kontingenter i forhold til det holdfællesskab,

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere