VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme og arealer, herunder renholdelsesopgaver i henhold til tinglyst deklaration. Grundejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål, herunder hvorledes medlemmerne skal betale kontingent. Vedtægter udsendes til samtlige beboere, når der sker ændringer. Vedtægterne er i kraft fra vedtagelsen på generalforsamlingen. Ændringer vedtages af 2/3 af de fremmødte medlemmer og skal godkendes af Kolding Kommune. MEDLEMMERNE OG DISSES FORHOLD TIL FORENINGEN 4: Kun grundejer indenfor Trelle Agers boligområde kan være medlemmer af foreningen.

2 5: Når et medlem ophører med at være ejer af sin grund/ejendom, er vedkommende at betragte som værende ude af foreningens medlemskab og kan ikke gøre krav mod foreningens formue. En ny ejer overtager den tidligere ejers rettigheder/forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog fortsat hæfter for en evt. restance. Ved ejerskifte skal foreningens kasserer orienteres om ny ejer med angivelse af navn, adresse samt evt. matrikel nr. 6: Foreningens medlemmer hæfter i forhold til trediemand pro rata for foreningens forpligtelser. Hvert medlem indbetaler et årligt kontingent pr. ejendom/grund til dækning af foreningens udgifter beløbet indbetales forud den 1. marts. Kontingentstørrelsen fastsættes på den ordinære generalforsamling. Såfremt kontingentet ikke er betalt senest 1. april tillægges et ekstra opkrævningsgebyr på 10 % af beløbet. Betales beløbet ikke herefter afgives sagen til retslig inkasso. Et medlem i restance har ingen stemmeret på generalforsamlingen og er heller ikke valgbar. GENERALFORSAMLINGEN 7: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 8: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Den varsles med 14 dage ved annoncering i den lokale dagspresse. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen tilsendes formanden senest 8 dage før afholdelse. Følgende punkter behandles på generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab for afsluttet regnskabsår 4. Indkomne forslag 5. Budget for efterfølgende regnskabsår 6. Fastsættelse af kontingent for efterfølgende regnskabsår samt beslutning om betalingsmåder 7. Valg af formand (lige årstal) 2

3 8. Valg af kasserer (ulige årstal) 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer/suppleanter 10. Valg af 2 revisorer 11. Eventuelt Under eventuelt kan intet vedtages. Generalforsamlingen kan vedtage at ændre rækkefølgen af ovennævnte punkter nr. 4, 5 og 6. Dirigenten afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning. Medlemmer kan vælge at lade sig repræsentere ved skriftlig fuldmagt til en myndig person. Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end et medlem. 9: Ekstra ordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære og kan afholdes så ofte som bestyrelsen eller mindst ¼ af foreningens medlemmer finder det nødvendigt. Medlemmerne kan kun indkalde skriftligt og med motiveret dagsorden. Når begæringen om ekstra ordinær generalforsamling er indgivet, har bestyrelsen pligt til at afholde den senest inden 6 uger. Såfremt ikke mindst ¾ af de stemmeberettigede, der har ønsket den ekstra ordinære generalforsamling, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet. 10: Generalforsamlingen godkender afgivelse af stemme ved personligt fremmøde. Hver ejendom/grund har 2 stemmer. Således vil en enlig fremmødt ejer have 2 stemmer. For ejendomme med 2 fremmødte ejere, fordeles ejendommens 2 stemmer med 1 til hver ejer. Såfremt der kun er en ejer fremmødt af en ejendom med 2 ejere, tildeles de 2 stemmer til den fremmødte. Såfremt en ejendom har flere end 2 ejere, må ejerne indbyrdes afgøre, hvordan de 2 stemmer fordeles blandt de fremmødte ejere denne disposition meddeles dirigenten. Dirigenten skal til enhver tid kunne redegøre for medlemsantal samt restanter. Afstemning sker ved håndsrækning, med mindre generalforsamlingen eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være mere hensigtsmæssig. Beslutninger træffes ved simpelt flertal (jvnf. dog 11 ), således bortfalder forslag ved stemmelighed. Referatet underskrives af dirigent og formand, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende. 3

4 11: Ved yderligere indskud fra medlemmerne udover kontingentet eller ved optagelse af lån, kræves det, at denne beslutning vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Bestemmelsen om, at medlemmerne hæfter pro rata overfor trediemand, kan kun ændres ved enstemmighed hos samtlige medlemmer. Bestyrelsen er herefter bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt for gennemførelse af generalforsamlingens beslutning. BESTYRELSEN 12: Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen, formanden på lige årstal, og kassereren på ulige årstal. Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for 2 år ad gangen. 1 bestyrelsesmedlem afgår med formanden og 2 med kassereren. I tilfælde af formandens frafald fra bestyrelsen, indtræder næstformanden som formand. I tilfælde af kassererens frafald fra bestyrelsen, vælger bestyrelsen en ny kasserer. Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder skal, hvis den øvrige bestyrelse kræver det, udtræde af bestyrelsen. Et medlem af foreningen kan ikke undslå sig for nogen af ovennævnte bestillinger ej heller til noget andet hverv indenfor foreningen dog behøves ikke valg til noget i lige så lang tid, som vedkommende har fungeret forud. 13: Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed og varetager dens formål og interesser. Bestyrelsen er bemyndiget til at midlertidigt ansætte og bestemme lønninger m.v. af medarbejdere til at forestå ekstraordinær drift og vedligeholdelse m.v. 4

5 Der afholdes bestyrelsesmøde, når bestyrelsen finder det nødvendigt. Der behandles en fastlagt dagsorden som føres til referat. Referatet godkendes på næste møde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig med 4 medlemmer på mødet, og alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 14: Foreningen tegnes overfor trediemand af formand og kasserer i forening. 15: Generalforsamlingen vælger sine egne revisorer. Disse gennemgår mindst en gang årligt foreningens regnskab og forvisser sig om, at de opførte aktiver er til stede, hvorefter de indgiver deres rapport til bestyrelsen. Der kan når som helst foretages kasseeftersyn. 16: Regnskabsåret er kalenderåret og regnskabet tilstilles revisor inden 31. januar, og i revideret stand returneres til bestyrelsen/kasserer senest den 15. februar. 17: Generalforsamlingen fastlægger, hvilke betalingsmåder medlemmerne kan benytte sig af til indbetaling af kontingent. 18: Bestyrelsen eller halvdelen af medlemmerne kan opløse foreningen dog kun efter de om lovændringer gældende regler. Forslag om nedlæggelse af foreningen skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue. Foreningen kan ikke opløses uden samtykke fra den påtaleberettigede i henhold til tinglyst deklaration. 5

6 19: Spørgsmål, hvorom disse vedtægter intet foreskriver, har bestyrelsen ret til efter bedste evne og overbevisning, at afgøre og løse disse, men sagen skal dog forelægges den kommende generalforsamling til medlemmernes godkendelse. I specielle anliggender skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Herved forstås, at der er indtruffet forhold, der ændrer vilkårene for foreningens virke og drift væsentligt, herunder specielt markant ændrede økonomiske vilkår. 20: Ingen vedtægtsbestemmelse må være i strid med tinglyste deklarationer eller nogen kommunal vedtægt. 21: Bestyrelsen arrangerer snerydning/saltning på de private fællesveje i henhold til gældende regler og eventuelle beslutninger vedtaget af generalforsamlingen. Disse vedtægter er forelagt og godkendt af Kolding Kommune i december Herefter er de forelagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, den 6. marts 2014 På bestyrelsens vegne Rune Vestergaard - formand

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN 36522 US/kav VEDTÆGTER FOR Grundejerforeningen A-Parken Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen A-Parken. Foreningen er stiftet

Læs mere

'"/edtægter for. Navn, hjemsted og formål. Medtemmerne og disses forhold til foreningen. Foreningens navn er "Parcelforeningen Nordstranden".

'/edtægter for. Navn, hjemsted og formål. Medtemmerne og disses forhold til foreningen. Foreningens navn er Parcelforeningen Nordstranden. '"/edtægter for " Parcelforeningen Nordstranden" Navn, hjemsted og formål s1 Foreningens navn er "Parcelforeningen Nordstranden". s2 Foreningens hjemsted er Horsens Kommune under Horsens ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter 1. NAVN Foreningens navn er Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager Kvarter, i det følgende kaldet A.B.A. 2. FORENINGENS FORMÅL Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere