LOVE for Det Danske Missionsforbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOVE for Det Danske Missionsforbund"

Transkript

1 LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets hjemsted er kirkesamfundets Sekretariat. 2 Formål 1. Kirkesamfundets opgave er at virkeliggøre missionsbefalingen ved at forkynde evangeliet om Jesus Kristus, og virke for den kristne enhed i overensstemmelse med Det Nye Testamente. 2. Kirkesamfundets kirke- og menighedssyn, bibelsyn og sakramenteopfattelse er formuleret i kirkesamfundets første synode Medlemmer 1. Almindelige medlemmer af kirkesamfundet er frie, evangeliske menigheder, der har Bibelen som rettesnor for livet og læren, der ønsker at fremme et nytestamentligt menighedsliv og som kan tilslutte sig kirkesamfundets formål og love. 2. Frie evangeliske menigheder kan tilslutte sig kirkesamfundet med observatørstatus og frie evangeliske kirkesamfund kan tilslutte sig som associeret medlem, når de har Bibelen som rettesnor for livet og læren, og når de ønsker at fremme et nytestamentligt menighedsliv. 3. Almindeligt medlemskab eller tilslutning som medlem med observatørstatus eller som associeret medlem kræver repræsentantskabets godkendelse. 4. Repræsentantskabet kan anmode et medlem om at udtræde af kirke-samfundet, hvis 2/3 af repræsentanterne stemmer herfor. Hvis medlemmet afviser denne afgørelse, kan medlemmet udskilles, hvis 2/3 af repræsentanterne stemmer herfor på det næstfølgende ordinære repræsentantskabsmøde. 4 Repræsentantskabet 1

2 1. Repræsentantskabet er kirkesamfundets øverste myndighed, som samles een gang årligt til ordinært møde. 2. Bekendtgørelse af repræsentantskabsmødet skal ske i kirkesamfundets tidsskrift med mindst fem måneders varsel. Repræsentantskabsmødet skal have følgende dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Godkendelse af Forbundsrådets årsberetning 3. Godkendelse af revideret årsregnskab 4. Behandling af forslag 5. Forelæggelse af budget til godkendelse 6. Valg af medlemmer til Forbundsrådet 7. Valg af suppleanter 8. Godkendelse af ny revisor 9. Drøftelse af kirkesamfundets virksomhed 10. Evt. 3. På repræsentantskabsmødet træffes beslutning om antagelse og ordination. 4. Enhver medlemsmenighed, herunder menigheder med observatørstatus og kirkesamfund med associeret medlemskab, har ret til at lade sig repræsentere på repræsentantskabsmødet efter nærmere herom fastlagte retningslinier i kirkesamfundets vedtægter. 5. Taleret har, foruden ovennævnte repræsentanter: 1. Forbundsrådets medlemmer 2. Ordinerede præster, missionærer og øvrige forbundsansatte (dog ikke elever og volontører) 3. Forretningsudvalget for Missionsforbundets Børn og Unge 4. Formanden for Det Danske Missionsforbunds Kvinder 5. Forstanderen for Efterskolen Øresund 6. Stemmeret har alene repræsentanter fra menigheder med almindeligt medlemskab. 7. Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, kan alene fremsættes af menigheder med almindeligt medlemskab og Forbundsrådet. Forslag skal være Forbundsrådet i hænde senest 3 måneder før repræsentantskabsmødet. 2

3 8. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde finder sted såfremt Forbundsrådet eller 2/3 af de almindelige medlemmer skriftligt anmoder herom. Indkaldelse med dagsorden skal udsendes senest 2 måneder efter beslutning eller anmodning om afholdelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Indkaldelse sker med 2 måneders varsel. 9. Over alle beslutninger i repræsentantskabet føres en protokol, der underskrives af dirigenter og Forbundsrådet. 5 Forbundsrådet 1. Kirkesamfundets åndelige og administrative ledelse er Forbundsrådet. Forbundsrådet er ansvarlig for, at repræsentantskabsmødets beslutninger udføres. Forbundsrådet består af syv medlemmer. Det tilstræbes at mindst to skal være ordinerede præster og mindst to skal være lægmænd. 2. Forbundsrådet vælges af repræsentantskabet, der tillige vælger to suppleanter. 3. Forbundsrådet konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og økonomisekretær. 4. Missionsforstanderen er ansvarlig for Missionsforbundets åndelige ledelse. Missionsforstanderen vælges af repræsentantskabet og er født medlem af Forbundsrådet. Missionsforstanderen skal være ordineret og vælges for en fire-årig periode et år forud for tiltrædelsen. Genvalg kan finde sted. 5. De øvrige seks medlemmer vælges for en to-årig periode, således, at der hvert år vælges tre medlemmer. Genvalg kan finde sted. 6. Valgbar til Forbundsrådet er alene medlemmer af menigheder med almindeligt medlemskab. 7. Over alle beslutninger i Forbundsrådet føres en protokol. 8. Forbundsrådet fastlægger selv sin forretningsorden der skal være i overensstemmelse med Missionsforbundets Love og Vedtægter. 3

4 6 Regnskab og revision 1. Kirkesamfundets regnskabsår følger kalenderåret. 2. Årsregnskabet skal være gennemgået og kommenteret af en registreret eller statsaut. revisor, der godkendes af repræsentantskabet. 7 Tegning og hæftelse 1. Kirkesamfundet forpligtes udadtil ved underskrifter af formand og økonomisekretær i forening. 2: Kirkesamfundets medlemmer eller menighedsmedlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser, der påhviler kirkesamfundet. 8 Tvister 1. Hvis der opstår uoverensstemmelser mellem medlemmer af kirkesamfundet eller indenfor en medlemsmenighed kan Forbundsrådet efter begæring af én af de implicerede parter indtræde som mæglende instans. 2. Forbundsrådet kan ligeledes mægle ved en evt. fordeling af menighedens formue. Hvis der sker opløsning af menigheden, tilfalder menighedens formue kirkesamfundet. Dog kan en menighed ikke opløses, hvis den består af mindst fem medlemmer. 3. Kirkesamfundet hæfter ikke for nogen menigheds gæld. 9 Ændring af love og vedtægter 1. Til lovændring kræves at mindst 2/3 af de almindelige medlemmer er repræsenteret på repræsentantskabsmødet, og at ændringen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Hvis forslag om ændringer af kirkesamfundets love ikke opnår kvalificeret majoritet, men dog almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer, kan ændringen vedtages på næste ordinære repræsentantskabsmøde med simpel majoritet blandt de afgivne stemmer. 2. Til ændring af kirkesamfundets vedtægter kræves simpel majoritet blandt de afgivne stemmer på repræsentantskabsmødet. 10 Opløsning af kirkesamfundet 4

5 1. Til kirkesamfundets opløsning kræves, at mindst 3/4 af de almindelige medlemmer er repræsenteret og at beslutning om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. 2. Hvis forslag om opløsning ikke opnår tilstrækkelig majoritet, men dog 2/3 af de afgivne stemmer, kan opløsning vedtages på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, der finder sted senest 2 måneder efter det ordinære repræsentantskabsmøde, med 2/3 majoritet, uanset hvor mange almindelige medlemmer der er repræsenteret. 3. Ved kirkesamfundets opløsning overføres kirkesamfundets eventuelle resterende formue til forholdsmæssig fordeling blandt de almindelige medlemmer, der på opløsningstidspunktet er tilsluttet kirkesam-fundet. Vedtaget på Repræsentantskabsmødet 1997 i Kolding. Revideret på Repræsentantskabsmødet 1998 i Kolding. Revideret på Repræsentantskabsmødet 2007 i Kolding. VEDTÆGTER for Det Danske Missionsforbund 1 Formål 5

6 Det Danske Missionsforbunds formål udføres gennem arbejdet i de enkelte menigheder og gennem menighedernes fællesarbejde i og uden for Danmark. 2 Tjenester Til at varetage tjeneste i menighederne såvel som i kirkesamfundets fællesarbejde antages personer, som er udrustet hertil og uddannet i henhold til gældende regler for uddannelse, antagelse og ordination. 3 Medlemskab Almindelige medlemmer 1. Menigheder, der ønsker tilslutning til kirkesamfundet som almindelige medlemmer, sender ansøgning herom til Forbundsrådet med oplysning om menighedens vedtægter, navn og adresser på menighedsrådet og menighedsmedlemmernes antal. 2. Menighedsvedtægter skal forelægges Forbundsrådet, senere ændringer skal ligeledes meddeles Forbundsrådet. Efter skøn kan Forbundsrådet forelægge menighedsvedtægter og ændringer af disse for repræsentantskabet. 3. Almindelige medlemmer er forpligtet til efter evne at deltage i de økonomiske opgaver, der besluttes af repræsentantskabsmødet. Medlemmer med observatørstatus 4. Menigheder, der ønsker status som observatører, sender ansøgning herom til Forbundsrådet med oplysning om menighedens vedtægter samt om menighedens ledelse. 5. Tilslutning som observatør finder sted for at opnå større kendskab til kirkesamfundet med henblik på medlemskab. Menigheder med observatørstatus yder efter aftale med Forbundsrådet et årligt bidrag, der står i forhold til de ydelser, man ønsker at modtage, og til de fælles opgaver, som man ønsker at tage medansvar for. Observatørstatus kan max have en varighed af 5 år. Associerede medlemmer 6. Associeret medlemskab er en mulighed for trossamfund, som kan tilslutte sig Det Danske Missionsforbunds kirke- og menighedssyn, bibelsyn og sakramenteopfattelse som det er formuleret i kirkesamfundets første synode i

7 7. Trossamfund, der ønsker denne tilslutning, sender ansøgning herom til Forbundsrådet med oplysning om vedtægter samt om trossamfundets ledelse. 8. Associerede trossamfund yder efter aftale med Forbundsrådet et årligt bidrag, der står i forhold til de ydelser, man ønsker at modtage og til de fælles opgaver, som man ønsker at tage medansvar for. 4 Repræsentantskabsmødet 1. Det årlige repræsentantskabsmøde afholdes inden udgangen af juli måned. 2. Den foreløbige dagsorden for repræsentantskabsmødet udsendes til alle tale- og stemmeberettigede senest 5 måneder før dette afholdes. 3. Den endelige dagsorden udsendes senest 2 måneder før repræsentantskabsmødet. 4. Forbundsrådets forslag til dirigenter fremgår af den endelige dagsorden. 5. Hvis der efter udsendelsen af dagsordenen til repræsentantskabsmødet ønskes forslag optaget som tillæg til dagsordenen, kan dette ske, såfremt repræsentantskabet med simpel majoritet godkender den udvidede dagsorden, og såfremt Forbundsrådet har haft lejlighed til at behandle forslaget. Spørgsmål, om hvilke der ønskes ført en orienterende drøftelse, falder ikke ind under ovenstående bestemmelse. Repræsentation 6. Menigheder med 25 medlemmer og derunder har ret til at sende 1 repræsentant. Menigheder med over 25 medlemmer har ret til at sende 2 repræsentanter. Menigheder med over 50 medlemmer har ret til at sende 3 repræsentanter. 7

8 Menigheder med over 100 medlemmer har ret til at sende 4 repræsentanter Derefter sendes 1 repræsentant for hver påbegyndt 100 medlemmer. 7. Gyldige fuldmagter for repræsentanterne skal indsendes til Forbundsrådet før repræsentantskabsmødet. 8. På repræsentantskabsmødet afgøres kirkesamfundets anliggender ved afstemning, hvor de stemmeberettigede repræsentanter hver har en stemme. I tilfælde af stemmelighed efter to på hinanden følgende afstemninger bortfalder forslaget 9. Repræsentantskabsmødet kan udpege to interne revisorer. 10. Alle personvalg skal være skriftlige. 5 Forbundsrådet 1. Forbundsrådet modtager og forvalter alle midler, som indkommer til kirkesamfundets fællesarbejde. 2. Forbundsrådet løser en række af sine opgaver gennem udvalg. Forbundsrådet udarbejder kommissorium for hvert udvalg. Forbundsrådet har plads i alle udvalg. 3. Hvis antallet af forbundsrådsmedlemmer ved afgang i årets løb bliver mindre end 7, skal suppleant indkaldes og fungere som rådsmedlem indtil førstkommende repræsentantskabsmøde. 4. Bliver missionsforstanderposten vakant, kan Forbundsrådet anmode en ordineret præst om at varetage denne tjeneste indtil førstkommende repræsentantskabsmøde. 5. Formanden for Missionsforbundets Børn og Unge, som er navnet på kirkesamfundets børne- og ungdomsarbejde, kan deltage i Forbundsrådets møder uden stemmeret. 6 Lærespørgsmål Hvis en medlemsmenighed, herunder menigheder med observatørstatus og kirkesamfund med associeret medlemskab, fører en sådan lære, at spørgsmålet om dens fortsatte tilhørs-forhold til 8

9 kirkesamfundet kan rejses, kan Forbundsrådet tage dette op på repræsentantskabsmødet. Vedtaget på Repræsentantskabsmødet 1997 i Kolding Revideret på Repræsentantskabsmødet 2007 i Kolding 9

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere