Betjeningsvejledninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledninger"

Transkript

1 Betjeningsvejledninger KOMFUR Dansk, 1 MULTIPLO.1 F MULTIPLO.1 SF Indhold Installation, 2-3 Placering Elektrisk forbindelse Beskrivelse af apparatet, 4 Kontrolpanel Opstart og brug, 5-8 Tænde for kogepladen Tænde for kogeområderne Slukke for kogeområderne Drift med et enkelt kogeområde Timeren Programmering af kogetiden Kontrolpanel lås BOOST funktion Slukke for kogepladen Sikkerhedsanordninger Teknisk beskrivelse af modellerne Praktiske råd til brug af apparatet Medfølgende tilbehør Valgfrit ekstra sæt Forholdsregler og råd, 9 Grundlæggende sikkerhed Bortskaffelse Pleje og vedligeholdelse, 10 Slukke for apparatet Rengøre apparatet

2 Installation! Før du betjener dit nye apparat bedes du venligst læse denne betjeningsvejledning grundigt. Den indeholder vigtig information om sikker betjening, installation og vedligeholdelse af enheden.! Gem venligst disse vejledninger til fremtidig reference. Videregiv dem til nye ejere af apparatet. Placering! Opbevar alt emballage uden for børns rækkevidde. Det kan udgøre en fare for kvælning (se Forholdsregler og råd). 50 min 700 min 50 min! Apparatet skal installeres af en kvalificeret tekniker i overensstemmelse med de medfølgende vejledninger. Forkert installation kan forårsage på ejendom, personer eller dyr. Indbygget apparat Brug et passende kabinet til at sikre at apparatet fungerer korrekt. Den understøttende overflade skal være varmebestandig op til en temperatur på cirka 100 C. Undgå at installere kogepladen over en opvaskemaskine: hvis dette ikke kan undgås, skal der placeres en vandtæt adskillelsesenhed mellem de to apparater. Afhængigt af den kogeplade du ønsker at installere (se figur), skal kabinettet have de følgende mål: Fastgøre apparatet til kabinettet Apparatet skal installeres på en fuldstændig lige understøttende overflade. Enhver deformitet forårsaget af forkert fastgørelse, kan påvirke funktionerne og betjeningen af kogepladen. Før kogepladen fastgøres til bordpladen, skal den medfølgende pakningsliste påsættes langs med kogepladens yderkant, som vist i figuren. MULTIPLO.1 SF Installere halvforsænkede kogeplader (MULTIPLO.1 SF) Alle de nødvendige forholdsregler skal tages for at installere apparatet i overensstemmelse aktuelle ulykkes-forebyggende forskrifter (CEI-UNI-CIG) med hensyn til gas og elektriske forbindelser. For at sikre at kogeplader installeret i køkken kabinetter fungerer korrekt, skal du lægge mærke til de angivne minimumsafstande (se figur). Alle tilstødende overflader og bagpanelet skal også være i stand til at modstå en overophedningstemperatur på 65 C. Installations hulrummet skal have målene angivet i figuren der følger med den tidligere paragraf. Fastgør kogepladen som følger: 1. Brug de medfølgende skruer til at fastgøre de 4 indstillingsfjedre i hullerne på det centrale punkt på hver side af delen under kogepladen. 2. Placer kogepladen i hulrummet, og sørg for at den er i en central position og skub ned på hele yderkanten indtil kogepladen fastgøres til den støttende overflade.! Skruerne til indstillingsfjedrene skal være tilgængelige.! For at overholde sikkerhedsstandarderne, må apparatet ikke komme i kontakt med elektriske dele når det er installeret. 2

3 Installation FORSIDE AF KOGEPLADE UNDERSTØTTENDE OVER FLADE Tilslutning af netkablet til lysnettet Blå Brun Grøn/Gul UNDERSIDE AF KOGEPLADE Neutral N Live L Jord! Alle dele som sikrer den sikre betjening af apparatet, må ikke kunne aftages uden at bruge værktøj.! For at maksimere effektiviteten af alle vedligeholdelsesprocedurer, skal området rundt om kogepladen være let tilgængeligt efter den er installeret (f.eks. der er ingen fuldstændig aflukkede elementer). Elektrisk forbindelse Kogeplader udstyret med et trepolet strømforsyningskabel, er fremstillet til at fungere med vekselstrøm ved den angivne spænding og frekvens, angivet på datapladen (denne er placeret på den lavere del af apparatet). Jordlederen i kablet har en grøn og gul beklædning. Hvis apparatet skal installeres over en indbygget elektrisk ovn, skal kogepladens og ovnens elektriske forbindelser udføres separat, begge af elektriske sikkerhedsårsager og for at gøre udtagelse af ovnen lettere. Enkelt-fase forbindelse Hvis kogepladen er udstyret med et netkabel, skal det tilsluttes til lysnettet, mens du lægger mærke til farvekodningen på kablerne (se diagram). Den gul-grønne jordleder skal være 5 cm længere end andre kabler. Apparatet skal være direkte tilsluttet til lysnettet ved at bruge en omnipolær kontakt med en minimal kontaktåbning på 3 mm, installeret mellem apparatet og lysnettet. Kontakten skal være egnet til den angivne spænding og være i overensstemmelse med de aktuelle elektriske forskrifter (jordlederen må ikke kunne afbrydes med kontakten). Netkablet skal placeres således, at det ikke kommer i kontakt med temperaturer over 50 C på noget tidspunkt.! Installatøren skal sikre sig at den korrekte elektriske forbindelse er lavet og at den er i overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelser. Før apparatet forbindes til strømforsyningen, skal du sørge for at: Apparatet er jordet og at stikket er lovligt. Stikket kan modstå apparatets maksimale effekt, som angives på mærkepladen placeret på apparatet. Spændingen falder inden for værdiområdet angivet på datapladen. Fatningen er kompatibel med apparatets stik. Hvis stikkontakten ikke er kompatibel med stikket, skal du forhøre dig med en autoriseret tekniker for at udskifte den. Brug ikke forlængerledninger eller stikdåser.! Så snart apparatet er installeret, skal netkablet og stikkontakten være let tilgængelige.! Kablet må ikke bøjes eller trykkes.! Kablet skal kontrolleres med jævne mellemrum og kun udskiftes af autoriserede teknikere.! Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar i tilfælde af at disse sikkerhedsforholdsregler ikke observeres. 3

4 Beskrivelse af apparatet Kontrolpanel Kontrolpanelet beskrevet i denne vejledning er kun et eksempel: det er muligvis ikke magen til panelet på dit apparat. EFFEKTIVEAU INDIKATOR display VALGT KOGEOMRÅDE indikator lampe VÆLGER TIL FORRESTE KOGEOMRÅDE ØGE EFFEKT PROGRAM TIMER display PROGRAMMERET KOGEOMRÅDE indikator lampe TIL/FRA VÆLGER TIL ENKELT KOGEOMRÅDE VÆLGER TIL BAGERSTE KOGEOMRÅDE SÆNKE EFFEKT TIMER indikator lampe PROGRAM TIMER TIL/FRA indikator lampe KONTROLLER LÅST indikator lampe KONTROL LÅS PROGRAM TIMER displayet viser de valgte programmer (se Opstart og brug). PROGRAM TIMER per der aktiverer programmer for hvert kogeområde (se Opstart og brug). PROGRAMMERET KOGEOMRÅDE indikator lampe viser at det særlige kogeområde er programmeret (se Opstart og brug). TIL/FRA tænder og slukker for apparatet. TIL/FRA indikator lampen angiver at enheden er tændt. KONTROLPANEL LÅSE forhindrer ændringer til kogepladens indstillinger ved et uheld (se Opstart og brug). KONTROLLER LÅST indikator lampe der viser at kontrolpanelet er låst (se Opstart og brug). KOGEOMRÅDE VÆLGER viser at et specifikt kogeområde er valgt og at der derfor findes forskellige mulige justeringer. KOGEOMRÅDE VÆLGER bruges til at vælge det ønskede kogeområde. EFFEKT indikator tilbyder et visuelt displayet til indstilling af varmeniveauet. ØGE EFFEKT pen tænder for kogepladen og kontroller effekten (se Opstart og brug). REDUCERE EFFEKT pen kontrollerer effekten og slukker for kogepladen (se Opstart og brug). 4

5 Opstart og brug! Limen brugt på pakningerne efterlader spor af fedt på glasset. Før du bruger apparatet, anbefaler vi at du fjerner dette med et specielt rengøringsmiddel, uden slibemiddel. I løbet af de første få timer af brug, kan der forekomme en lut af gummi, som hurtigt vil forsvinde. Apparatet har 2 kogeområder og deres forskellige funktioner aktiveres ved at røre ved de respektive kontroller. Hvert valg skal aktiveres inden for 10 sekunder, ellers vil displayet blive slukket igen. Programmering af varighed af tilberedning! Alle kogeområderne kan programmeres til en længde mellem 1 og 99 minutter. 1. Vælg kogeområdet ved at bruge den tilsvarende kontrol. 2. Juster effekten til det ønskede niveau. 3. Aktiver programmeringspen. 4. Indstil den ønskede varighed af tilberedningen ved at bruge og per. Indikator 5. Bekræft valget ved at bruge pen lampen der svarer til det programmerede kogeområde begynder at blinke. Tænde for kogepladen Kogepladen tændes ved at aktivere pen. Vælge kogeområderne For at vælge det ønskede kogeområde, tryk på vælgerpen til kogetilstand alternativ på pen eller ; som for at vælge det enkelte kogeområde. Så snart det ønskede kogeområde er valgt, skal du indstille det ønskede effektniveau ved at bruge perne og. programmerede kogeområder, tryk på pen Slukke for kogeområderne Aktivere pen; kogepladens effekt vil falde løbende indtil den slukkes. Som alternativ, aktiver perne og Timeren begynder omgående nedtællingen. Når den programmerede varighed af tilberedningen er udløbet, lyder en brummer (i 1 minut) og kogeområderne slukker. Gentag proceduren beskrevet herover, for hver kogeplade som du ønsker at programmere. Den tilsvarende INDIKATOR LAMPE TIL DET PROGRAMMEREDE KOGEOMRÅDE tænder for hvert kogeområde. Når begge kogeområder er programmeret, viser displayet den resterende tid for kogeområdet, med lavere varighed og angiver positionen for den sidstnævnte med den tilsvarende blinkende indikator lampe. Indikator lampe for det andet programmerede område udsender et fast lys. For at se den resterende tid for de andre gentagne gange: tiderne for alle de programmerede varmeplader vises på hinanden følgende. Skifte programmet samtidigt; effektniveauet vil omgående vende tilbage til 0 og kogeområderne slukker. 1. Tryk på pen 2. Tryk på perne Drift med enkelt kogeområde Tænd for kogepladen. Tryk på pen perne og og for at indstille den nye tid.. Tryk på for at vælge det ønskede effektniveau. Så snart den er aktiveret, tryk på pen gentagne gange, indtil displayet viser den varmeplade, hvis tid skal ændres. indtil den når 0 for at skifte fra det enkelte kogeområde til separate kogeområder. Det vil derefter være muligt at vælge et af de to separate kogeområder. 3. Bekræft ved at trykke på pen. For at annullere et program, skal du følge vejledningerne herover. Ved trin 2, tryk på pen : varigheden falder løbende ned til 0 og slukker derefter. Programmet nulstilles og displayet forlader programmeringstilstand. 5

6 Opstart og brug Timeren Komfuret skal være tændt. Timeren tillader at indstille tid på op til 99 minutter. 1. Tryk på programmeringspen indtil timerindikator lampen tænder.. 2. Indstil den ønskede varighed, ved at bruge perne og. 3. Bekræft ved at trykke på pen. Timeren begynder omgående nedtællingen. Når tiden er udløbet, lyder en brummer (i 10 sekunder). Kontrolpanel lås Når komfuret er tændt, kan ovnens kontroller låses for at forhindre at indstillingerne ændres ved et uheld. For at aktivere funktionen, tryk og hold pen nede i 2 sekunder; kontrollerne vil blive låst og indikator lampen over pen tændes. For at bruge en af kontrollerne (f.eks. til at stoppe tilberedning), skal du slukke for denne funktion. Tryk på pen i et øjeblik, indikator lampen slukker og låsefunktionen fjernes. BOOST funktion Den ekstreme fleksibilitet og alsidighed af Multiplo betyder, at det at muligt at tilberede enhver ret hurtigt, og uden at gå på kompromis med kvaliteten. "Boost" funktionen hæver især kogetiden for retter som pasta eller stegt mad, og reducerer den generelle tid der er nødvendig med cirka 50 % i sammenligning med tiden som er nødvendig når der bruges et apparat med et enkelt kogeområde (vandret position). Til at bringe vand i kog eller til at stege mad hurtigt, tænd for komfuret, placer kogegrej centralt og i en lodret position i forhold til teksten "boost" (se figur). Tryk på pen for at vælge enkelt kogeområde, og tryk derefter på perne og for at vælge det maksimale effektniveau "16". Kogegrejets lodrette position kan opretholdes indtil kogningen er fuldendt. Som alternativ, når den korrekte koge-/stege temperatur er nået og varmepladen er slukket ved at bruge de relevante per, kan kogegrejet drejes med 90, og vende tilbage til en vandret position i det forreste kogeområde, og opretholde en konstant temperatur (se figur). Det frie kogeområde kan bruges til at starte en anden kogning ved at trykke på vælgerpen ; vælg det ønskede effektniveau ved at trykke på perne og. Slukke for komfuret Hvis der trykkes på pen slukker apparatet. Hvis apparatets kontroller er låst, vil de fortsætte med at være låst efter at komfuret tændes igen. For at tænde for komfuret igen, skal du fjerne låsefunktionen. Sikkerhedsanordninger Pande-sensor Hvert kogeområde er udstyret med en sensorenhed som påviser tilstedeværelsen af kogegrej. Varmepladen afgiver kun varme når der er placeret kogegrej på den. Hvis den numeriske indikator blinker, når apparatet er tændt og kogeområdet og det tilsvarende effektniveauet er valgt, betyder det at kogegrejet skal placeres i den respektive position. Varmeindikatorer Hvis bogstavet "H" forbliver tændt efter at apparatet har været i brug, betyder det at varmeområdet stadig er varmt (temperatur over 60 C); rør ikke. Denne indikation forsvinder når kogepladen har kølet ned. Brummer Denne kan også angive alvorlige uregelmæssigheder: Der er spildt noget på kontrolpanelet. En er blevet nedtrykket for længe. Alle de ovennævnte situationer kan få brummeren til at lyde. 6

7 Opstart og brug Fjern årsagen til defekten for at stoppe brummeren. Kontrolpanelet låser automatisk i de ovennævnte situationer. Hvis årsagen til problemet ikke afhjælpes, vil brummeren fortsætte med at lyde og komfuret vil slukke. Beskyttelse mod overophedning Komfuret er udstyret men en beskyttelsesanordning til elektroniske komponenter; i tilfælde af overophedning begrænses varmepladernes effekt automatisk. Dette kan påvirke kogetiderne lidt. Sikkerhedskontakt Apparatet har en sikkerhedskontakt, som automatisk slukker for kogeområderne, når de har været i drift inden for en specifik tidsperiode ved et givet effektniveau. Når sikkerhedskontakten er udløst, viser displayet "0". For eksempel: den bagerste kogeplade er indstillet til 5 og slukker efter 3 timer vedvarende drift, mens den forreste kogeplade er indstillet til 2 og slukker efter 10 timer. Effektniveau Maksimal tid i timer 10 9,5 9 Teknisk beskrivelse af modellerne Komfurer MULTIPLO.1 F MULTIPLO.1 SF Kogeområde Effekt (W) Bagerste I 1400 W Forreste I 1400 W Total effekt 2800 Kode: I = enkelt induktions kogeområde Praktiske råd til brug af enheden Apparatet leveres med et udvalg af tilbehør (kan gå i opvaskemaskine), som kan bruges til de forskellige typer tilberedningsmetoder. De gør det muligt at: Stege fisk, kartofler, kød, osv... Dampkoge grønsager, fisk, osv... Koge pasta, grønsager, ris, osv Pandestegte retter. Tilberedning ved lave temperaturer. Takket være de adskilte kogeenheder, er det muligt at tilberede to retter samtidigt (for eksempel, pasta i den forreste kogeenhed og en pandestegt ret på den bagerste varmeplade) ,5 7,5 7 6,5 6 5, ,5 3 2,5 2 1 BAGERSTE KOGEENHED FORRESTE KOGEENHED Anbefalede effektniveauer for forskellige typer tilberedning: Niveauer Tilberedningsmetode Bemærkning 1 Smelte chokolade Lav temperatur Stege pølser Vend med jævne mellemrum Dampkogning Omrøring F.eks. risotto Pande stegning/bruning Vend med jævne mellemrum Friturestegning/kogning 16 Kogning/friturestegning Hurtig opvarmning, vælg derefter det mest passende niveau 7

8 Opstart og brug Medfølgende tilbehør Kogeenhed Denne kan bruges som en normal kasserolle, til at stege pandestegte retter, lave sovs, osv. De maksimale fyldeniveauer for hver kogemetode er markeret på indersiden af kogegrejet: VAND og OLIE: Maksimale vand og olieniveauer, hjælper med at undgå spild. DAMP: Nødvendigt vandniveau for dampkogning. Opdeler til kogegrej Adskiller de to medfølgende kogeenheder, mens de holdes stabile. Dampkurv med specielt støttepunkt og håndtag Hæld vand ned i gryden og isæt dampkurven og dens specielle støttepunkt, som vist i figuren. Luk det medfølgende glas låg. Når du er færdig med tilberedningen, skal du fjerne kurven ved at bruge de specielle håndtag, udtag gryden og hæld vandet fra. Låg Ligesom dets funktion til visuelle formål, kan dette også bruges som en overflade til afsætning af kogegrej. Stegekurv Hæld olien ned i gryden og sæt kurven ned i olien. Håndtaget kan aftages og gryden kan lukkes med et glas låg. Så snart du er færdig med tilberedningen, skal du fjerne kurven og lade den hvile med håndtaget på grydens kant, så olien kan løbe af. Pasta kurv Hæld vand ned i gryden og isæt pasta kurven. Håndtaget kan aftages og gryden kan lukkes med et glas låg. Når du er færdig med tilberedningen, skal du fjerne pasta kurven fra gryden og si vandet fra pastaen. Valgfrit ekstra sæt Væske dræner Så snart du er færdig med tilberedningen, kan du bruge dette til at tømme gryden for vand, olie, osv Hvis du ønsker at tilberede store mængder mad, skal du overveje at købe dette sæt (tilgængeligt fra Technical Assistance Centres eller autoriserede forhandlere), som består at de følgende elementer: Stor kogegryde (bruger begge kogeområder). Stor pasta kurv. Stor dampkurv, med speciel understøttelse. Håndtagene som leveres til den standard dampkurv kan også bruges med den store dampkurv der leveres med dette sæt. 8

9 Forholdsregler og råd! Dette apparat er designet og fremstillet i overensstemmelse med internationale sikkerhedsstandarder. De følgende advarsler gives af sikkerhedsårsager og skal læses grundigt. Dette apparat er i overensstemmelse med de følgende direktiver fra det Europæiske Fællesskab: /95/EEC fra den 12/12/06 (Lav spænding) og efterfølgende ændringer; /108/EEC fra den 15/12/04 (Elektromagnetisk kompatibilitet) og efterfølgende ændringer; - 93/68/EEC fra den 22/07/93 og efterfølgende ændringer. Grundlæggende sikkerhed! Sørg for at luftindsugningen bag ved ventilator grillen ikke blokeres. Det indbyggede komfur skal modtage tilstrækkelig ventilation til at nedkøle de elektriske komponenter som bruges i apparatet.! Vi advarer mod at installere et induktionskomfur over eller et køleskab (varme) eller over en vaskemaskine (vibrationer). Der skal være tilstrækkelig plads til ventilering af de elektroniske komponenter. Apparatet blev fremstillet til brug i hjemmet og er ikke beregnet til kommercielt eller industrielt brug. Apparatet må ikke installeres udendørs, selv i overdækkede områder. Det er meget farligt at efterlade apparatet så det udsættes for regn eller storm. Rør ikke ved apparatet når du er barfodet eller har våde eller fugtige hænder eller fødder. Apparatet må kun bruges af voksne til tilberedning af mad, i overensstemmelse med vejledningerne i denne brochure. Brug ikke komfuret som bordpladen eller skærebræt. Sørg for at netkabler fra andre elektriske apparater ikke kommer i kontakt med de varme dele på komfuret. Når apparatet afbrydes, skal du altid trække stikket ud af stikkontakten; træk ikke i kablet. Udfør aldrig rengørings- eller vedligeholdelsesarbejde uden at have afbrudt apparatet fra lysnettet. Advarsel til personer med pacemakere eller andre aktive indre medicinske apparater: Komfuret er i overensstemmelse med den gældende lovgivning for elektromagnetisk interferens. Dette produkt er derfor i fuld overensstemmelse med alle lovgivningsmæssige krav (direktiv 2004/108/EEC). Det blev fremstillet til ikke at skabe interferens for andet elektrisk udstyr der bruges i nærheden, forudsat at det andet udstyr også er i overensstemmelse med den ovennævnte lovgivning. Induktionskomfuret danner elektromagnetiske kortbølge felter. For at undgå alle risici for interferens mellem komfuret og pacemakeren, skal pacemakeren være lavet i overensstemmelse med alle gældende lovgivninger. I denne henseende kan vi kun garantere vores produkts overensstemmelse. For yderligere information med hensyn til overensstemmelse eller uoverensstemmelse, bedes du venligst kontakte din læge eller fabrikanten af pacemakeren. Apparatet bør ikke betjenes af personer (inklusive børn) med nedsat fysiske, sanse- eller mentale evner, af personer uden erfaring eller af personer som ikke er fortrolige med produktet. Disse individer bør i det mindst overvåges af en person som påtager sig ansvaret for deres sikkerhed eller hvis de modtager oplæring i brug af apparatet. Lad ikke børn lege med apparatet. Hvis overfladen på komfuret er revnet, sluk for apparatet for at forhindre elektrisk stød. Placer ikke metalting (knive, skeer, låg fra pander, osv.) på komfuret, da de kan blive varme. Efter brug af komfuret, skal det slukkes ved at bruge den passende kontrolenhed; stol ikke kun på pande sensoren. Bortskaffelse Når der bortskaffes emballage: læg mærke til den lokale lovgivning, så emballagen kan blive genbrugt. Det Europæiske Direktiv 2002/96/EC med hensyn til Elektrisk og elektronisk affald (WEEE) angiver at husholdningsapparatet ikke må bortskaffes ved at bruge den sædvanlige affaldscyklus til fast affald. Brugte hvidevarer skal indsamles separat for at optimere omkostninger til genbrug af materialerne inden i maskinen, mens mulig skade på atmosfæren og på samfundets sundhed forebygges. Den overstregede affaldsspand findes på alle produkter for, at minde ejeren om deres forpligtelser med hensyn til adskilt affaldsindsamling. For yderligere information med hensyn til den korrekte bortskaffelse af gamle hvidevarer, kan ejeren kontakten den offentlige service eller deres lokale forhandler. 9

10 Pleje og vedligeholdelse Slukke for apparatet Afbryd dit apparat fra lysnettet, før du udfører arbejde på den. Rengøring af apparatet! Brug ikke slibemidler eller ætsende rengøringsmidler (for eksempel, produkter i spraydåser til rengøring af grill og ovn), pletfjernere, anti-rust produkter, pulver rengøringsmidler eller svampe med slibende overflader: disse kan ridse overfladen permanent.! Brug aldrig damprensere eller trykrensere på apparatet. Rustfrit stål kan påvirkes af hårdt vand, som efterlades på overfladen i en længere periode, eller af rengøringsmidler som indeholder fosfor. Efter rengøring, anbefales det at rengøre og tørre overfladen grundigt. Hvis der spildes vand på overfladen, skal den aftørres hurtigt og grundigt. Overfladen hvor kogegrejet placeres, er lavet af glaskeramisk materiale. Når dette komfur rengøres, skal du gøre som følger: Det er normalt tilstrækkeligt bare at vaske komfuret af med en fugtig svamp og tørre det med køkkenrulle. Hvis komfuret er ekstra beskidt, kan det gnides med et specielt glaskeramisk produkt, derefter skal det skylles og tørres grundigt. For at fjerne stridt snavs, skal du bruge en skraber (denne følger ikke med apparatet). Fjern spild så hurtigt som muligt, uden at vente på at enheden køler ned, for at undgå at rester danner aflejringer med skorper. Du kan opnå fremragende resultater ved at bruge en rustfri stålsvamp specielt fremstillet til brug på glaskeramiske overflader fugtet med sæbevand. Når det er rent, kan komfuret behandles med et specielt beskyttende vedligeholdelsesprodukt: den usynlige film som dette produkt efterlader, beskyttet overfladen mod dryp under tilberedning. Denne vedligeholdelse bør udføres, mens apparatet er lunt (ikke varm) eller kold. Husk altid at skylle apparatet med rent vand og tørre det grundigt: rester kan danne skorper ved de efterfølgende kogeprocesser. For at undgå fastbrændte rester i at blive opbygget i stegekurven og dens specielle understøttelse, skal begge rengøres med en svamp i rustfrit stål dyppet i sæbevand. Glaskeramiske komfur rensemidler Vinduesskraber med blad DIY forretninger Blad-skraberes Reserve blade DIY forretninger, supermarkeder, apoteket COLLO luneta HOB BRITE Hob Clean SWISSCLEANER Fås hos Boots, Coop forretninger, stormagasiner, Regional Electricity Company shops, supermarkeder 10

11 11

12 04/ XEROX FABRIANO 12

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning Keramisk kogeplade Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Installation 2 Opstilling Indbygning Ventilation Fastgørelse Elinstallation

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER 319252DK.fm Page 74 Wednesday, September 3, 28 4:5 PM VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER Denne håndbog indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og vedligeholdelse af den nye kogesektion. Læs omhyggeligt

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Gode råd og henstillinger

Gode råd og henstillinger Gode råd og henstillinger 1 Dette apparat er beregnet til ikke-erhvervsmæssig brug indenfor i et privat hjem. 2 Læs brugsanvisningen nøje, før apparatet tages i brug, da den indeholder meget vigtige anvisninger

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Vedligeholdelsesfolder

Vedligeholdelsesfolder Vedligeholdelsesfolder Indholdsfortegnelse Forord... 3 Låger... 4 Skuffer... 4 Korpus... 4 Hængsler... 4-5 Bordplader Plastlaminatbordplader... 5 Laboratoriebejdsede bordplader... 5 Lakerede bordplader...

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Brugsanvisning for indream damprenser

Brugsanvisning for indream damprenser Brugsanvisning for indream damprenser Effektiv, skånsom og miljøvenlig rengøring 1 06-01-2013 - Rev 1.6 Beskrivelse af enkeltdele: 1. Dæksel på håndtag 2. Hjul 3. Produktets top cover 4. Bærehåndtag 5.

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn

MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn MODEL KO604X Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn BEMÆRK: Denne brugervejledning indeholder vigtig information, herunder vigtige oplysninger om sikkerhed og installation, så du kan få mest muligt ud

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 144 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 146 3. MILJØHENSYN... 148 4. BESKRIVELSE AF BETJENINGSKNAPPERNE... 149 5. BRUG AF KOGEPLADEN... 150 6.

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK Montering Vedligeholdelsesvejledning Getacore... kvalitet hele vejen igennem Juni 2010 DK Transport Inden montage Tillykke med din nye Getacorebordplade fra Horn Bordplader A/S For at få størst mulig glæde

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere