Betjeningsvejledninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledninger"

Transkript

1 Betjeningsvejledninger KOMFUR Dansk, 1 MULTIPLO.1 F MULTIPLO.1 SF Indhold Installation, 2-3 Placering Elektrisk forbindelse Beskrivelse af apparatet, 4 Kontrolpanel Opstart og brug, 5-8 Tænde for kogepladen Tænde for kogeområderne Slukke for kogeområderne Drift med et enkelt kogeområde Timeren Programmering af kogetiden Kontrolpanel lås BOOST funktion Slukke for kogepladen Sikkerhedsanordninger Teknisk beskrivelse af modellerne Praktiske råd til brug af apparatet Medfølgende tilbehør Valgfrit ekstra sæt Forholdsregler og råd, 9 Grundlæggende sikkerhed Bortskaffelse Pleje og vedligeholdelse, 10 Slukke for apparatet Rengøre apparatet

2 Installation! Før du betjener dit nye apparat bedes du venligst læse denne betjeningsvejledning grundigt. Den indeholder vigtig information om sikker betjening, installation og vedligeholdelse af enheden.! Gem venligst disse vejledninger til fremtidig reference. Videregiv dem til nye ejere af apparatet. Placering! Opbevar alt emballage uden for børns rækkevidde. Det kan udgøre en fare for kvælning (se Forholdsregler og råd). 50 min 700 min 50 min! Apparatet skal installeres af en kvalificeret tekniker i overensstemmelse med de medfølgende vejledninger. Forkert installation kan forårsage på ejendom, personer eller dyr. Indbygget apparat Brug et passende kabinet til at sikre at apparatet fungerer korrekt. Den understøttende overflade skal være varmebestandig op til en temperatur på cirka 100 C. Undgå at installere kogepladen over en opvaskemaskine: hvis dette ikke kan undgås, skal der placeres en vandtæt adskillelsesenhed mellem de to apparater. Afhængigt af den kogeplade du ønsker at installere (se figur), skal kabinettet have de følgende mål: Fastgøre apparatet til kabinettet Apparatet skal installeres på en fuldstændig lige understøttende overflade. Enhver deformitet forårsaget af forkert fastgørelse, kan påvirke funktionerne og betjeningen af kogepladen. Før kogepladen fastgøres til bordpladen, skal den medfølgende pakningsliste påsættes langs med kogepladens yderkant, som vist i figuren. MULTIPLO.1 SF Installere halvforsænkede kogeplader (MULTIPLO.1 SF) Alle de nødvendige forholdsregler skal tages for at installere apparatet i overensstemmelse aktuelle ulykkes-forebyggende forskrifter (CEI-UNI-CIG) med hensyn til gas og elektriske forbindelser. For at sikre at kogeplader installeret i køkken kabinetter fungerer korrekt, skal du lægge mærke til de angivne minimumsafstande (se figur). Alle tilstødende overflader og bagpanelet skal også være i stand til at modstå en overophedningstemperatur på 65 C. Installations hulrummet skal have målene angivet i figuren der følger med den tidligere paragraf. Fastgør kogepladen som følger: 1. Brug de medfølgende skruer til at fastgøre de 4 indstillingsfjedre i hullerne på det centrale punkt på hver side af delen under kogepladen. 2. Placer kogepladen i hulrummet, og sørg for at den er i en central position og skub ned på hele yderkanten indtil kogepladen fastgøres til den støttende overflade.! Skruerne til indstillingsfjedrene skal være tilgængelige.! For at overholde sikkerhedsstandarderne, må apparatet ikke komme i kontakt med elektriske dele når det er installeret. 2

3 Installation FORSIDE AF KOGEPLADE UNDERSTØTTENDE OVER FLADE Tilslutning af netkablet til lysnettet Blå Brun Grøn/Gul UNDERSIDE AF KOGEPLADE Neutral N Live L Jord! Alle dele som sikrer den sikre betjening af apparatet, må ikke kunne aftages uden at bruge værktøj.! For at maksimere effektiviteten af alle vedligeholdelsesprocedurer, skal området rundt om kogepladen være let tilgængeligt efter den er installeret (f.eks. der er ingen fuldstændig aflukkede elementer). Elektrisk forbindelse Kogeplader udstyret med et trepolet strømforsyningskabel, er fremstillet til at fungere med vekselstrøm ved den angivne spænding og frekvens, angivet på datapladen (denne er placeret på den lavere del af apparatet). Jordlederen i kablet har en grøn og gul beklædning. Hvis apparatet skal installeres over en indbygget elektrisk ovn, skal kogepladens og ovnens elektriske forbindelser udføres separat, begge af elektriske sikkerhedsårsager og for at gøre udtagelse af ovnen lettere. Enkelt-fase forbindelse Hvis kogepladen er udstyret med et netkabel, skal det tilsluttes til lysnettet, mens du lægger mærke til farvekodningen på kablerne (se diagram). Den gul-grønne jordleder skal være 5 cm længere end andre kabler. Apparatet skal være direkte tilsluttet til lysnettet ved at bruge en omnipolær kontakt med en minimal kontaktåbning på 3 mm, installeret mellem apparatet og lysnettet. Kontakten skal være egnet til den angivne spænding og være i overensstemmelse med de aktuelle elektriske forskrifter (jordlederen må ikke kunne afbrydes med kontakten). Netkablet skal placeres således, at det ikke kommer i kontakt med temperaturer over 50 C på noget tidspunkt.! Installatøren skal sikre sig at den korrekte elektriske forbindelse er lavet og at den er i overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelser. Før apparatet forbindes til strømforsyningen, skal du sørge for at: Apparatet er jordet og at stikket er lovligt. Stikket kan modstå apparatets maksimale effekt, som angives på mærkepladen placeret på apparatet. Spændingen falder inden for værdiområdet angivet på datapladen. Fatningen er kompatibel med apparatets stik. Hvis stikkontakten ikke er kompatibel med stikket, skal du forhøre dig med en autoriseret tekniker for at udskifte den. Brug ikke forlængerledninger eller stikdåser.! Så snart apparatet er installeret, skal netkablet og stikkontakten være let tilgængelige.! Kablet må ikke bøjes eller trykkes.! Kablet skal kontrolleres med jævne mellemrum og kun udskiftes af autoriserede teknikere.! Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar i tilfælde af at disse sikkerhedsforholdsregler ikke observeres. 3

4 Beskrivelse af apparatet Kontrolpanel Kontrolpanelet beskrevet i denne vejledning er kun et eksempel: det er muligvis ikke magen til panelet på dit apparat. EFFEKTIVEAU INDIKATOR display VALGT KOGEOMRÅDE indikator lampe VÆLGER TIL FORRESTE KOGEOMRÅDE ØGE EFFEKT PROGRAM TIMER display PROGRAMMERET KOGEOMRÅDE indikator lampe TIL/FRA VÆLGER TIL ENKELT KOGEOMRÅDE VÆLGER TIL BAGERSTE KOGEOMRÅDE SÆNKE EFFEKT TIMER indikator lampe PROGRAM TIMER TIL/FRA indikator lampe KONTROLLER LÅST indikator lampe KONTROL LÅS PROGRAM TIMER displayet viser de valgte programmer (se Opstart og brug). PROGRAM TIMER per der aktiverer programmer for hvert kogeområde (se Opstart og brug). PROGRAMMERET KOGEOMRÅDE indikator lampe viser at det særlige kogeområde er programmeret (se Opstart og brug). TIL/FRA tænder og slukker for apparatet. TIL/FRA indikator lampen angiver at enheden er tændt. KONTROLPANEL LÅSE forhindrer ændringer til kogepladens indstillinger ved et uheld (se Opstart og brug). KONTROLLER LÅST indikator lampe der viser at kontrolpanelet er låst (se Opstart og brug). KOGEOMRÅDE VÆLGER viser at et specifikt kogeområde er valgt og at der derfor findes forskellige mulige justeringer. KOGEOMRÅDE VÆLGER bruges til at vælge det ønskede kogeområde. EFFEKT indikator tilbyder et visuelt displayet til indstilling af varmeniveauet. ØGE EFFEKT pen tænder for kogepladen og kontroller effekten (se Opstart og brug). REDUCERE EFFEKT pen kontrollerer effekten og slukker for kogepladen (se Opstart og brug). 4

5 Opstart og brug! Limen brugt på pakningerne efterlader spor af fedt på glasset. Før du bruger apparatet, anbefaler vi at du fjerner dette med et specielt rengøringsmiddel, uden slibemiddel. I løbet af de første få timer af brug, kan der forekomme en lut af gummi, som hurtigt vil forsvinde. Apparatet har 2 kogeområder og deres forskellige funktioner aktiveres ved at røre ved de respektive kontroller. Hvert valg skal aktiveres inden for 10 sekunder, ellers vil displayet blive slukket igen. Programmering af varighed af tilberedning! Alle kogeområderne kan programmeres til en længde mellem 1 og 99 minutter. 1. Vælg kogeområdet ved at bruge den tilsvarende kontrol. 2. Juster effekten til det ønskede niveau. 3. Aktiver programmeringspen. 4. Indstil den ønskede varighed af tilberedningen ved at bruge og per. Indikator 5. Bekræft valget ved at bruge pen lampen der svarer til det programmerede kogeområde begynder at blinke. Tænde for kogepladen Kogepladen tændes ved at aktivere pen. Vælge kogeområderne For at vælge det ønskede kogeområde, tryk på vælgerpen til kogetilstand alternativ på pen eller ; som for at vælge det enkelte kogeområde. Så snart det ønskede kogeområde er valgt, skal du indstille det ønskede effektniveau ved at bruge perne og. programmerede kogeområder, tryk på pen Slukke for kogeområderne Aktivere pen; kogepladens effekt vil falde løbende indtil den slukkes. Som alternativ, aktiver perne og Timeren begynder omgående nedtællingen. Når den programmerede varighed af tilberedningen er udløbet, lyder en brummer (i 1 minut) og kogeområderne slukker. Gentag proceduren beskrevet herover, for hver kogeplade som du ønsker at programmere. Den tilsvarende INDIKATOR LAMPE TIL DET PROGRAMMEREDE KOGEOMRÅDE tænder for hvert kogeområde. Når begge kogeområder er programmeret, viser displayet den resterende tid for kogeområdet, med lavere varighed og angiver positionen for den sidstnævnte med den tilsvarende blinkende indikator lampe. Indikator lampe for det andet programmerede område udsender et fast lys. For at se den resterende tid for de andre gentagne gange: tiderne for alle de programmerede varmeplader vises på hinanden følgende. Skifte programmet samtidigt; effektniveauet vil omgående vende tilbage til 0 og kogeområderne slukker. 1. Tryk på pen 2. Tryk på perne Drift med enkelt kogeområde Tænd for kogepladen. Tryk på pen perne og og for at indstille den nye tid.. Tryk på for at vælge det ønskede effektniveau. Så snart den er aktiveret, tryk på pen gentagne gange, indtil displayet viser den varmeplade, hvis tid skal ændres. indtil den når 0 for at skifte fra det enkelte kogeområde til separate kogeområder. Det vil derefter være muligt at vælge et af de to separate kogeområder. 3. Bekræft ved at trykke på pen. For at annullere et program, skal du følge vejledningerne herover. Ved trin 2, tryk på pen : varigheden falder løbende ned til 0 og slukker derefter. Programmet nulstilles og displayet forlader programmeringstilstand. 5

6 Opstart og brug Timeren Komfuret skal være tændt. Timeren tillader at indstille tid på op til 99 minutter. 1. Tryk på programmeringspen indtil timerindikator lampen tænder.. 2. Indstil den ønskede varighed, ved at bruge perne og. 3. Bekræft ved at trykke på pen. Timeren begynder omgående nedtællingen. Når tiden er udløbet, lyder en brummer (i 10 sekunder). Kontrolpanel lås Når komfuret er tændt, kan ovnens kontroller låses for at forhindre at indstillingerne ændres ved et uheld. For at aktivere funktionen, tryk og hold pen nede i 2 sekunder; kontrollerne vil blive låst og indikator lampen over pen tændes. For at bruge en af kontrollerne (f.eks. til at stoppe tilberedning), skal du slukke for denne funktion. Tryk på pen i et øjeblik, indikator lampen slukker og låsefunktionen fjernes. BOOST funktion Den ekstreme fleksibilitet og alsidighed af Multiplo betyder, at det at muligt at tilberede enhver ret hurtigt, og uden at gå på kompromis med kvaliteten. "Boost" funktionen hæver især kogetiden for retter som pasta eller stegt mad, og reducerer den generelle tid der er nødvendig med cirka 50 % i sammenligning med tiden som er nødvendig når der bruges et apparat med et enkelt kogeområde (vandret position). Til at bringe vand i kog eller til at stege mad hurtigt, tænd for komfuret, placer kogegrej centralt og i en lodret position i forhold til teksten "boost" (se figur). Tryk på pen for at vælge enkelt kogeområde, og tryk derefter på perne og for at vælge det maksimale effektniveau "16". Kogegrejets lodrette position kan opretholdes indtil kogningen er fuldendt. Som alternativ, når den korrekte koge-/stege temperatur er nået og varmepladen er slukket ved at bruge de relevante per, kan kogegrejet drejes med 90, og vende tilbage til en vandret position i det forreste kogeområde, og opretholde en konstant temperatur (se figur). Det frie kogeområde kan bruges til at starte en anden kogning ved at trykke på vælgerpen ; vælg det ønskede effektniveau ved at trykke på perne og. Slukke for komfuret Hvis der trykkes på pen slukker apparatet. Hvis apparatets kontroller er låst, vil de fortsætte med at være låst efter at komfuret tændes igen. For at tænde for komfuret igen, skal du fjerne låsefunktionen. Sikkerhedsanordninger Pande-sensor Hvert kogeområde er udstyret med en sensorenhed som påviser tilstedeværelsen af kogegrej. Varmepladen afgiver kun varme når der er placeret kogegrej på den. Hvis den numeriske indikator blinker, når apparatet er tændt og kogeområdet og det tilsvarende effektniveauet er valgt, betyder det at kogegrejet skal placeres i den respektive position. Varmeindikatorer Hvis bogstavet "H" forbliver tændt efter at apparatet har været i brug, betyder det at varmeområdet stadig er varmt (temperatur over 60 C); rør ikke. Denne indikation forsvinder når kogepladen har kølet ned. Brummer Denne kan også angive alvorlige uregelmæssigheder: Der er spildt noget på kontrolpanelet. En er blevet nedtrykket for længe. Alle de ovennævnte situationer kan få brummeren til at lyde. 6

7 Opstart og brug Fjern årsagen til defekten for at stoppe brummeren. Kontrolpanelet låser automatisk i de ovennævnte situationer. Hvis årsagen til problemet ikke afhjælpes, vil brummeren fortsætte med at lyde og komfuret vil slukke. Beskyttelse mod overophedning Komfuret er udstyret men en beskyttelsesanordning til elektroniske komponenter; i tilfælde af overophedning begrænses varmepladernes effekt automatisk. Dette kan påvirke kogetiderne lidt. Sikkerhedskontakt Apparatet har en sikkerhedskontakt, som automatisk slukker for kogeområderne, når de har været i drift inden for en specifik tidsperiode ved et givet effektniveau. Når sikkerhedskontakten er udløst, viser displayet "0". For eksempel: den bagerste kogeplade er indstillet til 5 og slukker efter 3 timer vedvarende drift, mens den forreste kogeplade er indstillet til 2 og slukker efter 10 timer. Effektniveau Maksimal tid i timer 10 9,5 9 Teknisk beskrivelse af modellerne Komfurer MULTIPLO.1 F MULTIPLO.1 SF Kogeområde Effekt (W) Bagerste I 1400 W Forreste I 1400 W Total effekt 2800 Kode: I = enkelt induktions kogeområde Praktiske råd til brug af enheden Apparatet leveres med et udvalg af tilbehør (kan gå i opvaskemaskine), som kan bruges til de forskellige typer tilberedningsmetoder. De gør det muligt at: Stege fisk, kartofler, kød, osv... Dampkoge grønsager, fisk, osv... Koge pasta, grønsager, ris, osv Pandestegte retter. Tilberedning ved lave temperaturer. Takket være de adskilte kogeenheder, er det muligt at tilberede to retter samtidigt (for eksempel, pasta i den forreste kogeenhed og en pandestegt ret på den bagerste varmeplade) ,5 7,5 7 6,5 6 5, ,5 3 2,5 2 1 BAGERSTE KOGEENHED FORRESTE KOGEENHED Anbefalede effektniveauer for forskellige typer tilberedning: Niveauer Tilberedningsmetode Bemærkning 1 Smelte chokolade Lav temperatur Stege pølser Vend med jævne mellemrum Dampkogning Omrøring F.eks. risotto Pande stegning/bruning Vend med jævne mellemrum Friturestegning/kogning 16 Kogning/friturestegning Hurtig opvarmning, vælg derefter det mest passende niveau 7

8 Opstart og brug Medfølgende tilbehør Kogeenhed Denne kan bruges som en normal kasserolle, til at stege pandestegte retter, lave sovs, osv. De maksimale fyldeniveauer for hver kogemetode er markeret på indersiden af kogegrejet: VAND og OLIE: Maksimale vand og olieniveauer, hjælper med at undgå spild. DAMP: Nødvendigt vandniveau for dampkogning. Opdeler til kogegrej Adskiller de to medfølgende kogeenheder, mens de holdes stabile. Dampkurv med specielt støttepunkt og håndtag Hæld vand ned i gryden og isæt dampkurven og dens specielle støttepunkt, som vist i figuren. Luk det medfølgende glas låg. Når du er færdig med tilberedningen, skal du fjerne kurven ved at bruge de specielle håndtag, udtag gryden og hæld vandet fra. Låg Ligesom dets funktion til visuelle formål, kan dette også bruges som en overflade til afsætning af kogegrej. Stegekurv Hæld olien ned i gryden og sæt kurven ned i olien. Håndtaget kan aftages og gryden kan lukkes med et glas låg. Så snart du er færdig med tilberedningen, skal du fjerne kurven og lade den hvile med håndtaget på grydens kant, så olien kan løbe af. Pasta kurv Hæld vand ned i gryden og isæt pasta kurven. Håndtaget kan aftages og gryden kan lukkes med et glas låg. Når du er færdig med tilberedningen, skal du fjerne pasta kurven fra gryden og si vandet fra pastaen. Valgfrit ekstra sæt Væske dræner Så snart du er færdig med tilberedningen, kan du bruge dette til at tømme gryden for vand, olie, osv Hvis du ønsker at tilberede store mængder mad, skal du overveje at købe dette sæt (tilgængeligt fra Technical Assistance Centres eller autoriserede forhandlere), som består at de følgende elementer: Stor kogegryde (bruger begge kogeområder). Stor pasta kurv. Stor dampkurv, med speciel understøttelse. Håndtagene som leveres til den standard dampkurv kan også bruges med den store dampkurv der leveres med dette sæt. 8

9 Forholdsregler og råd! Dette apparat er designet og fremstillet i overensstemmelse med internationale sikkerhedsstandarder. De følgende advarsler gives af sikkerhedsårsager og skal læses grundigt. Dette apparat er i overensstemmelse med de følgende direktiver fra det Europæiske Fællesskab: /95/EEC fra den 12/12/06 (Lav spænding) og efterfølgende ændringer; /108/EEC fra den 15/12/04 (Elektromagnetisk kompatibilitet) og efterfølgende ændringer; - 93/68/EEC fra den 22/07/93 og efterfølgende ændringer. Grundlæggende sikkerhed! Sørg for at luftindsugningen bag ved ventilator grillen ikke blokeres. Det indbyggede komfur skal modtage tilstrækkelig ventilation til at nedkøle de elektriske komponenter som bruges i apparatet.! Vi advarer mod at installere et induktionskomfur over eller et køleskab (varme) eller over en vaskemaskine (vibrationer). Der skal være tilstrækkelig plads til ventilering af de elektroniske komponenter. Apparatet blev fremstillet til brug i hjemmet og er ikke beregnet til kommercielt eller industrielt brug. Apparatet må ikke installeres udendørs, selv i overdækkede områder. Det er meget farligt at efterlade apparatet så det udsættes for regn eller storm. Rør ikke ved apparatet når du er barfodet eller har våde eller fugtige hænder eller fødder. Apparatet må kun bruges af voksne til tilberedning af mad, i overensstemmelse med vejledningerne i denne brochure. Brug ikke komfuret som bordpladen eller skærebræt. Sørg for at netkabler fra andre elektriske apparater ikke kommer i kontakt med de varme dele på komfuret. Når apparatet afbrydes, skal du altid trække stikket ud af stikkontakten; træk ikke i kablet. Udfør aldrig rengørings- eller vedligeholdelsesarbejde uden at have afbrudt apparatet fra lysnettet. Advarsel til personer med pacemakere eller andre aktive indre medicinske apparater: Komfuret er i overensstemmelse med den gældende lovgivning for elektromagnetisk interferens. Dette produkt er derfor i fuld overensstemmelse med alle lovgivningsmæssige krav (direktiv 2004/108/EEC). Det blev fremstillet til ikke at skabe interferens for andet elektrisk udstyr der bruges i nærheden, forudsat at det andet udstyr også er i overensstemmelse med den ovennævnte lovgivning. Induktionskomfuret danner elektromagnetiske kortbølge felter. For at undgå alle risici for interferens mellem komfuret og pacemakeren, skal pacemakeren være lavet i overensstemmelse med alle gældende lovgivninger. I denne henseende kan vi kun garantere vores produkts overensstemmelse. For yderligere information med hensyn til overensstemmelse eller uoverensstemmelse, bedes du venligst kontakte din læge eller fabrikanten af pacemakeren. Apparatet bør ikke betjenes af personer (inklusive børn) med nedsat fysiske, sanse- eller mentale evner, af personer uden erfaring eller af personer som ikke er fortrolige med produktet. Disse individer bør i det mindst overvåges af en person som påtager sig ansvaret for deres sikkerhed eller hvis de modtager oplæring i brug af apparatet. Lad ikke børn lege med apparatet. Hvis overfladen på komfuret er revnet, sluk for apparatet for at forhindre elektrisk stød. Placer ikke metalting (knive, skeer, låg fra pander, osv.) på komfuret, da de kan blive varme. Efter brug af komfuret, skal det slukkes ved at bruge den passende kontrolenhed; stol ikke kun på pande sensoren. Bortskaffelse Når der bortskaffes emballage: læg mærke til den lokale lovgivning, så emballagen kan blive genbrugt. Det Europæiske Direktiv 2002/96/EC med hensyn til Elektrisk og elektronisk affald (WEEE) angiver at husholdningsapparatet ikke må bortskaffes ved at bruge den sædvanlige affaldscyklus til fast affald. Brugte hvidevarer skal indsamles separat for at optimere omkostninger til genbrug af materialerne inden i maskinen, mens mulig skade på atmosfæren og på samfundets sundhed forebygges. Den overstregede affaldsspand findes på alle produkter for, at minde ejeren om deres forpligtelser med hensyn til adskilt affaldsindsamling. For yderligere information med hensyn til den korrekte bortskaffelse af gamle hvidevarer, kan ejeren kontakten den offentlige service eller deres lokale forhandler. 9

10 Pleje og vedligeholdelse Slukke for apparatet Afbryd dit apparat fra lysnettet, før du udfører arbejde på den. Rengøring af apparatet! Brug ikke slibemidler eller ætsende rengøringsmidler (for eksempel, produkter i spraydåser til rengøring af grill og ovn), pletfjernere, anti-rust produkter, pulver rengøringsmidler eller svampe med slibende overflader: disse kan ridse overfladen permanent.! Brug aldrig damprensere eller trykrensere på apparatet. Rustfrit stål kan påvirkes af hårdt vand, som efterlades på overfladen i en længere periode, eller af rengøringsmidler som indeholder fosfor. Efter rengøring, anbefales det at rengøre og tørre overfladen grundigt. Hvis der spildes vand på overfladen, skal den aftørres hurtigt og grundigt. Overfladen hvor kogegrejet placeres, er lavet af glaskeramisk materiale. Når dette komfur rengøres, skal du gøre som følger: Det er normalt tilstrækkeligt bare at vaske komfuret af med en fugtig svamp og tørre det med køkkenrulle. Hvis komfuret er ekstra beskidt, kan det gnides med et specielt glaskeramisk produkt, derefter skal det skylles og tørres grundigt. For at fjerne stridt snavs, skal du bruge en skraber (denne følger ikke med apparatet). Fjern spild så hurtigt som muligt, uden at vente på at enheden køler ned, for at undgå at rester danner aflejringer med skorper. Du kan opnå fremragende resultater ved at bruge en rustfri stålsvamp specielt fremstillet til brug på glaskeramiske overflader fugtet med sæbevand. Når det er rent, kan komfuret behandles med et specielt beskyttende vedligeholdelsesprodukt: den usynlige film som dette produkt efterlader, beskyttet overfladen mod dryp under tilberedning. Denne vedligeholdelse bør udføres, mens apparatet er lunt (ikke varm) eller kold. Husk altid at skylle apparatet med rent vand og tørre det grundigt: rester kan danne skorper ved de efterfølgende kogeprocesser. For at undgå fastbrændte rester i at blive opbygget i stegekurven og dens specielle understøttelse, skal begge rengøres med en svamp i rustfrit stål dyppet i sæbevand. Glaskeramiske komfur rensemidler Vinduesskraber med blad DIY forretninger Blad-skraberes Reserve blade DIY forretninger, supermarkeder, apoteket COLLO luneta HOB BRITE Hob Clean SWISSCLEANER Fås hos Boots, Coop forretninger, stormagasiner, Regional Electricity Company shops, supermarkeder 10

11 11

12 04/ XEROX FABRIANO 12

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning Keramisk kogeplade Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Installation 2 Opstilling Indbygning Ventilation Fastgørelse Elinstallation

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. Domino Induktion Wok WWZ40

Brugsanvisning. Domino Induktion Wok WWZ40 Brugsanvisning Domino Induktion Wok WWZ40 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Beskrivelse af kogepladen... 5 Tekniske data... 5 Betjeningspanel... 6 Sensitive Touch... 6 Display... 6

Læs mere

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet Brugsanvisning Køl/fryseskabet Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSADVARSLER... 168 2. FRYSERENS TILSIGTEDE ANVENDELSE... 169 3. INSTALLATION OG TILSLUTNING... 170 3.1 Valg af placering... 170 3.2 Placering og nivellering af apparatet...

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

VOSS ønsker Dem tillykke.

VOSS ønsker Dem tillykke. ELI 670-1 1 948201044 VOSS ønsker Dem tillykke. Kære kunde, Tillykke med Deres nye VOSS komfur. Det er vigtigt at De lærer komfurets funktioner og finesser at kende. Læs derfor denne brugsanvisning, den

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER BRUG AF KOGEPLADERNE SIDE 132 BRUG AF MINUTURET SIDE 133

INDHOLDSFORTEGNELSE KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER BRUG AF KOGEPLADERNE SIDE 132 BRUG AF MINUTURET SIDE 133 INDHOLDSFORTEGNELSE DK FØR APPARATET TAGES I BRUG SIDE 126 INSTALLATION SIDE 127 TILSLUTNING AF MINI-KØKKENET SIDE 128 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD SIDE 129 KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com 11 Rev.03 del 30-06-12 DA DA Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 11 11 Dansk

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Anvisninger til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme TM Demi LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat er designet

Læs mere

Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer. Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01

Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer. Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01 Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01 Dansk Indhold 1. Indledning... 4 2. Advarsler... 5 3. Beskrivelse af sikkerhedssystemet til komfurer... 7 4.

Læs mere