Resumé. NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 563 for sciencebygning ved Roskilde Gymnasium og tillæg 15 til kommuneplanen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé. NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 563 for sciencebygning ved Roskilde Gymnasium og tillæg 15 til kommuneplanen"

Transkript

1 Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. spc Dir. tlf NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 563 for sciencebygning ved Roskilde Gymnasium og tillæg 15 til kommuneplanen Juni 2011 I dette notat sammenfattes alle bemærkninger mv. fra lokalplanens høringsperiode fra den 6. april til den 1. juni Kommunen modtog 1 skriftlig bemærkning. Notatets indhold: 1. Resumé af høringssvar og sammenfatning af borgermøde 2. Behandling af høringssvar uddybende gennemgang af høringssvar og byrådets vurdering 3. Forvaltningens forslag til yderligere ændringer 4. Oversigtsskema for høringssvar Resumé Der blev afholdt borgermøde den 12. april Til mødet deltog formand Torben Jørgensen for Teknik- og Miljøudvalget, udvalgsmedlem Kaj V. Hansen samt repræsentanter fra forvaltningen og Roskilde Gymnasium. Herudover havde ca. 12 borgere fundet vej frem til mødet. På borgermødet blev følgende emner rejst: Svane Apoteket har brug for en parkeringsplads ved bagindgangen til Skomagergade 12. Det behov løser forslag til lokalplan 563 ikke. Ejeren af Skomagergade 12 er villig til at købe areal til en parkeringsplads Den nye sciencebygning bliver for høj, og den kommer til at ligge for tæt på den eksisterende bebyggelse langs Skomagergade. Kunne man reducere bygningen med en etage ved at grave den ned? Kommer der mere støj i Latinerhaven, når sciencebygningen bliver taget i brug? Roskilde Gymnasium burde udvide et andet sted: På Bondetinget 7 og 9 eller ved den eksisterende idrætshal på Skolegade Hvordan bliver parkeringen løst? Hvorfor er det ikke bestemt, hvad der kan bygges i byggefelterne B og C? Stiforløbet bør gå igennem porten i den tidligere tekniske skole Hvordan kommer man frem til bagindgangen til Skomagergade 12? Alt nybyggeri bør opføres samtidig for at undgå gener for andre Bliver den eksisterende vejadgang fra Karen Olsdatters Stræde bevaret? Der blev opfordret til, at det fremgår tydeligere i lokalplanen Hvordan bliver den nye sciencebygning funderet? Kan det skade de eksisterende, gamle bygninger? Der bør være adgang til arealet bag det tidligere rådhus. Lige nu er det hegnet ind. Samtidig bør affaldet fjernes fra arealet

2 Side2/10 En del af emnerne bliver beskrevet nedenfor, fordi de også indgår i det høringssvar, som forvaltningen har modtaget. Korte svar på de øvrige emner er: Mere støj: I dag bliver Latinerhaven ikke brugt til koncerter og fester. Den nye sciencebygning kan blive brugt til udadvendte aktiviteter. I den forbindelse skal det sikres, at støjniveauet ikke overskrider de tilladte grænser Udvide et andet sted: Bebyggelsesprocenten på Roskilde Gymnasiums ejendomme er lav i forhold til omgivelserne også efter at en ny sciencebygning er opført. Forvaltningen mener derfor ikke, at ejendommene bliver for tæt bebygget Parkering: Roskilde Gymnasium skal beholde de parkeringspladser, som kommunen har stillet krav om til det eksisterende byggeri. Derudover skal der være nye parkeringspladser til sciencebygningen. Roskilde Gymnasium har i forvejen flere parkeringspladser end nødvendigt i Latinerhaven. Der er planer om at flytte dem til gymnastikhuset på Skolegade Anvendelse af byggefelt B og C: Byggefelterne tilhører kommunen, som ikke har aktuelle, præcise planer for, hvad de skal bruges til. Lokalplanen udlægger giver derfor mulighed for en række af anvendelser ligesom i bymidten i øvrigt Sti gennem porten: Det er oplagt at udnytte den eksisterende port til stien mellem Latinerhaven og Stændertorvet. Den vil blive brugt til formålet, når arealet bag det tidligere rådhus renoveres midlertidigt. Den vil sandsynligvis også blive fastholdt, når byggefelt B udnyttes til bebyggelse Alt nybyggeri bør opføres samtidigt: Roskilde Gymnasium ønsker at udnytte lokalplanens mulighed med det samme. Roskilde Kommune har ingen aktuelle planer om at udnytte de kommunale byggefelter B og C. Derfor vil nybyggeriet ikke blive opført samtidigt, selvom det måske ville begrænse generne til en kortere periode. Til gengæld har det den fordel, at det belaster lokalområdet mindre, at der kun skal etableres byggeplads til gymnasiets udvidelse i nærmeste fremtid Vejadgang fra Karen Olsdatters Stræde: Vejadgangen bliver bevaret Fundering af sciencebygningen: Når sciencebygningen skal funderes, vil der blive taget hensyn til de eksisterende bygninger i omgivelserne Det fulde referat fra borgermødet kan findes i FICS under brevid Da fristen for at sende indsigelse var forbi den 1. juni 2011, havde forvaltningen modtaget bemærkninger fra ejerne af ejendommene Skomagergade 8-24, bortset fra Skomagergade 10. Ejendommene er naboer til Latinerhaven og det ubebyggede areal bag ved det tidligere rådhus på Stændertorvet. Behandling af høringssvar Vejadgang og parkeringspladser på arealet bag det tidligere rådhus på Stændertorvet Ejendommene Skomagergade 9 og 12 har haft ret til passage og parkeringspladser på kommunens areal bag det tidligere rådhus på Stændertorvet siden starten af 60 erne. Der bør etableres et grønt parkeringsareal ved bagindgangene til Skomagergade 8 og 12. Der bør stilles parkeringspladser til rådighed for de to ejendomme (herunder Svane Apoteket), afsættes areal til en affaldscontainer og være mulighed for varelevering.

3 Side3/10 Forvaltningen kan ikke finde nogen tinglyst eller hævdvunden ret til, at ejere og brugere af ejendommene Skomagergade 8 og 12 må færdes på kommunens areal bag det tidligere rådhus eller bruge det til parkering, opbevaring af affaldscontainere eller varelevering. I den gældende byplanvedtægt fra 1978 fremgår det, at der på sigt skal etableres supplerende tilkørsel til ejendommene Skomagergade 8 og 12 fra Karen Olsdatters Stræde. Ejendommene skal fortsat have vejadgang fra de omgivende gader. I 1978 var Skomagergade endnu ikke omdannet til gågade. Efter omdannelsen af Skomagergade er muligheden for vejadgang fra denne side begrænset. Det fremgår ikke i byplanvedtægt 17, at der skal anlægges parkeringspladser eller arealer til opbevaring af affaldscontainere i forbindelse med den supplerende tilkørsel. Efter nedrivningen af pavillonerne bag det tidligere rådhus på Stændertorvet kan Svane Apoteket ikke længere opbevare affaldscontainere eller parkere tjenestebilen ved bagindgangen til Skomagergade 12. Indehaveren af apoteket mener, at det forringer hendes mulighed for at drive det. Det synspunkt er forvaltningen enig i. Forvaltningen har undersøgt muligheden for levering af varer og afhentning af skrald fra Skomagergade 12 fra gågadesiden. Løsningen er ikke god, fordi det betyder, at tjenestebilen vil spærre for passage på gågaden. Desuden skal der placeres store affaldscontainere på gågaden ved den fine facade på ejendommen. Derfor har forvaltningen indgået en midlertidig aftale med Svane Apoteket om, at apoteket må stille sine affaldscontainere og tjenestebilen på de kommunale parkeringspladser ved Latinerhaven. Herfra kan skrald og varer bringes frem og tilbage på sækkevogn. Forholdene bliver bedre, når arealet bag det tidligere rådhus er blevet renoveret, som byrådet har bevilget penge til. Forvaltningen vil ikke anbefale, at der etableres vejadgang og parkeringspladser på det ubebyggede areal bag det tidligere rådhus på Stændertorvet. Det vil lægge beslag på arealer, som i stedet kunne bruges til byggeri og grønne områder. Derudover er forvaltningen ikke enig med ejerne af Skomagergade 8 og 12 i, at vejadgang og parkeringspladser er nødvendige. I stedet giver forslag til lokalplan 563 mulighed for, at der etableres en sti mellem Latinerhaven og bagindgangen til Skomagergade 12. Forvaltningen mener, at det vil være fornuftigt at åbne mulighed for, at man kan komme frem til bagindgangen til Skomagergade 8 til fods. Forvaltningen anbefaler derfor, at stien forlænges frem til bagindgangen. Forslaget udpeger arealer langs stien, som kan bruges til opbevaring af affaldscontainere. På den måde kan affald fra Skomagergade 12 også på sigt hentes fra bagindgangen, hvis ejeren af Skomagergade 12 indgår en aftale med kommunen om at realisere lokalplanens muligheder. Stien kan også bruges til levering af varer. Lokalplanen kan ikke fastsætte, at apoteket skal have brugsret til en kommunal parkeringsplads ved Latinerhaven. Det må afklares i en forhandling mellem kommunen, ejeren af Skomagergade 12 og indehaveren af apoteket. Lokalplanen ændres, så stien til Latinerhaven forlænges til bagindgangen til Skomagergade 8. Sciencebygningen bliver for anmassende Gymnasiets nye sciencebygning bliver for anmassende. Gymnasiet må enten tilpasse sig de nuværende rammer eller udvide på Bondetinget, hvis der er behov for mere plads. Byggeriet kan muligvis accepteres, hvis helhedsløsningen for området er til at leve med.

4 Side4/10 Hvis Roskilde Gymnasium får mulighed for at bygge en sciencebygning, vil bebyggelsesprocenten på gymnasiets grund være knapt 95. Det er ikke højt i midten af Roskilde, hvor der er tradition for at bygge tæt. Afstanden mellem husene er ofte lav i bymidten. Eksempelvis er der under 15 meter mellem facaderne på Skomagergade, og afstanden omtrent den samme eller mere mellem sciencebygningen om de omkringliggende bygninger. Forvaltningen mener derfor, at Roskilde Gymnasium skal have mulighed for at opføre sciencebygningen i Latinerhaven. Forvaltningen er dog enig i, at sciencebygningen skal bygges så langt mod nord af hensyn til naboerne, som det kan lade sig gøre. Lokalplanen ændres, så byggefeltet til sciencebygningen trækkes så langt mod nord, som det er muligt uden at skade fundamenterne på det eksisterende gymnasium. Det betyder i praksis, at byggefeltet placeres med en afstand på 3 meter til de eksisterende parkeringspladser syd for Latinerhaven. Byggeri i byggefelt C bliver for højt Det er uacceptabelt at bygge i byggefelt C en bygning på 3 etager vil medføre gener for Latinerhaven og naboerne. Den vil være anmassende og give indbliksgener. Forvaltningen er ikke enig i, at bebyggelse på 3½ etage i byggefelt C bliver for anmassende. På snittene nedenfor fremgår det, at der vil være omkring 30 meter fra facader med vinduer på ejendommene Skomagergade 8 og 12, som ligger syd for byggefelt C, og facaderne på bebyggelse inden for byggefeltet. Til sammenligning er der omkring 12½ meter mellem facaderne på Skomagergade. Flere af bygningerne i lokalområdet blandt andet Skomagergade 12 er opført i en tilsvarende højde, som lokalplanen giver mulighed for i byggefelt C. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen. Snit gennem Skomagergade, Skomagergade 12 og ny bebyggelse i byggefelt C.

5 Side5/10 Snit gennem Skomagergade, Skomagergade 8 og ny bebyggelse i byggefelt C. Betænkeligt at bygge i byggefelt B Det er betænkeligt at bygge i byggefelt B. De arkitektoniske linjer kan ikke tilpasses de to eksisterende bygninger. Forvaltningen er enig i, at bebyggelsen i byggefelt B skal tilpasses omgivelserne. Det sikrer lokalplanforslaget blandt andet ved at stille krav om saddeltag. Forvaltningen anbefaler dog, at tilpasning sikres endnu mere. Lokalplanen ændres, så facaderne inden for byggefeltet flugter facaderne på den eksisterende bygning med den kommunale tandpleje. Derfor indskrænkes byggefeltet. Desuden skal højde på tagfod og tagryg være den samme som på tandplejebygningen, og facader og tage i både byggefelt B og C skal fremstå med materialer, der bruges i omgivelserne Ekspropriation før der kan bygges i byggefelt C Skal der bygges i den del af byggefelt C, som ligger på ejendommen Skomagergade 14-18, forudsætter det ekspropriation. Byggefelt C ligger delvis på Skomagergade Skal der opføres et samlet byggeri i byggefeltet, kan det ske ved en aftale mellem grundejeren og kommunen, som ejer hovedparten af byggefeltet. Det kan også ske ved ekspropriation. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen. Randbebyggelse på Skomagergade ud mod Latinerhaven Der burde etableres en randbebyggelse på to etager på ejendommene Skomagergade i forlængelse af den eksisterende bygning på Karen Olsdatters Stræde 12 En randbebyggelse mod Latinerhaven kan efter forvaltningens vurdering være en fin måde at afgrænse haven på. Bebyggelsesprocenten er i forvejen høj på ejendommene, og det kan gøre det vanskeligt at bygge nyt. Derfor vil

6 Side6/10 forvaltningen bede grundejerne konkretisere forslaget. Blandt andet skal det belyses, hvordan man skaffer vejadgang, parkeringspladser og friarealer til den nye bebyggelse. Forvaltningen anbefaler ikke, at muligheden for en randbebyggelse indgår i lokalplan 563. Efter forvaltningens vurdering vil ændringen forudsætte en fornyet offentliggørelse af lokalplanforslaget, fordi ændringen er væsentlig og omfatter ejendomme som ikke tidligere har været omfattet af forslaget. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen. Adgang for bløde trafikanter fra Stændertorvet og for biler fra Karen Olsdatters Stræde Der bør kun være adgang for gående fra Stændertorvet. Vejadgang skal ske fra Karen Olsdatters Stræde. Udnyttelse af byggefelterne B og C forudsætter, at der er adgang for biler fra Stændertorvet. Men der vil kun være adgang for gående og cyklister på det ubebyggede, kommunale areal fremover, når Latinerhaven forlænges. Det er en forbedring for de bløde trafikanter i forhold til tidligere. Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslagets bestemmelser for adgang for biler, cykler og gående bør fastholdes. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen. Parkeringsarealer og vej skal adskilles fra det grønne haveareal med beplantning Parkeringsarealer og vej skal adskilles fra det grønne haveareal med beplantning. Forvaltningen er enig i, at beplantning skal danne overgang mellem Latinerhaven og parkeringspladser og vej. Derfor stiller forslag til lokalplan 563 krav om, at træerne langs Latinerhaven ikke må fældes. Nogle af træerne særligt dem der vokser syd for parkeringspladserne er dog i en dårlig tilstand. Forvaltningen anbefaler derfor, at det fremgår i lokalplanen, at de må fældes, hvis kommunen giver tilladelse til det. Tilladelsen forudsætter blandt andet, at der tages stilling til, om træerne skal erstattes. Lokalplanen ændres, så det fremgår, at bevaringsværdige træer må fældes med kommunens tilladelse. Tilladelsen vil blandt andet forudsætte, at der tages stilling til, om træerne skal erstattes. Åbning af grusarealet bag det tidligere rådhus på Stændertorvet Grusarealet bag det tidligere rådhus på Stændertorvet bør åbnes op. Forvaltningen er enig i, at grusarealet hurtigst muligt bør åbnes op. Byrådet har bevilget kroner til renovering af arealet, så det indrettes med græs, grusflader og forskellige former for sportsaktiviteter. Samtidig genskabes stien til Stændertorvet. Vedtager byrådet forslag til lokalplan 563 endeligt, får Roskilde Gymnasium behov for at etablere en byggeplads i forbindelse med, at sciencebygningen skal opføres. En af mulighederne er, at byggepladsen etableres på det kommunale areal bag det tidligere rådhus. En anden mulighed er, at byggepladsen etableres på de offentligt

7 Side7/10 tilgængelige parkeringspladser ved Latinerhaven. Forvaltningen vurderer i sommeren 2011, hvilken løsning der vil være mest hensigtsmæssig for lokalområdet. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen. Forvaltningens forslag til ændringer i lokalplanen Under høringsperioden er forvaltningen blevet opmærksom på enkelte forhold i lokalplanen, som ønskes ændret. Det er mindre ændringer uden væsentlig betydning for lokalplanens indhold. Det drejer sig om de bevaringsværdige træer inden for lokalplanområdet bestemmelserne for udformning af facader på sciencebygningen private udearealer til bebyggelse i de kommunale byggefelter og afskærmningen af dem placering af parkeringspladser til lokalplanområdets byggefelter Kortet over bevaringsværdige træer er upræcist. Forvaltningen foreslår derfor, at det beskrives tydeligere i lokalplanen, hvilke træer der skal bevares. I og ved byggefelt B står to træer, hvoraf det ene tidligere er udpeget som bevaringsværdigt. Dette træ udgår som bevaringsværdigt, fordi det er i en dårlig tilstand. Derudover står det meget tæt på byggefelt B. Det bevaringsværdige træ syd for byggefelt C fastholdes som bevaringsværdigt. Imellem Latinerhaven og kommunens areal bag det tidligere rådhus på Stændertorvet står en gruppe af træer, hvoraf nogle tidligere er udpeget som bevaringsværdige. Forvaltningen foreslår, at to markante valnøddetræer, et lindetræ og en robinie bliver fastholdt som bevaringsværdige, mens et lønnetræ og en birk kan fjernes for at skabe bedre sammenhæng mellem Latinerhaven og kommunens areal. Lokalplanforslagets bestemmelser for facader på sciencebygningen indeholder en række muligheder for beklædning. Forvaltningen foreslår, at bestemmelserne præciseres, så det fremgår tydeligere, at sciencebygningen skal fremstå med en beklædning af kobberplader. Det udelukker ikke, at placeres på underfacader af andre materialer. Eller at mindre dele af facaderne beklædes med andre materialer. Lokalplanforslaget giver mulighed for store, private udearealer ved bebyggelse i byggefelterne B og C samt den eksisterende bygning D. Forvaltningen anbefaler, at de private udearealer indskrænkes, så der bliver mere plads til fælles grønne arealer. Desuden foreslår forvaltningen, at udearealer kun må afskærmes med hæk og ikke mur eller lignende. Parkeringspladser til de enkelte byggefelter er ikke præciseret i lokalplanforslaget. Forvaltningen foreslår, at det fremgår i lokalplanen, hvor parkeringspladserne til de enkelte byggefelter skal placeres. Forvaltningens forslag medfører, at Kortbilag 4 ændres, så bevaringsværdige træer inden for lokalplanområdet markeres tydeligere. Det medfører samtidig, at enkelte træer som beskrevet ovenfor udgår som bevaringsværdige 7.1 ændres, så det præciseres, at facaderne på sciencebygningen skal fremstå hovedsagligt med kobberbeklædning på yderfacaderne

8 Side8/ samt kortbilag 3 og illustrationsplanskitsen ændres, så udlæg til private haver bliver mindre og det præciseres, at de skal afskærmes med grønne hække 5.3 og kortbilag 3 ændres, så det fremgår, hvor parkeringspladser til de enkelte byggefelter skal placeres

9 Side9/10 Indsigers navn Indhold af bemærkning Evt. ændringer i planerne Ole Hartvig (ejer af Skomagergade 8), Torben Hansen (ejer af Skomagergade 12), Peter Müller (ejer af Skomagergade 14-22) og Henrik Settrup (ejer af Skomagergade 24) Ejendommene Skomagergade 9 og 12 har haft ret til passage og parkeringspladser på kommunens areal bag det tidligere rådhus på Stændertorvet siden starten af 60 erne. Der bør etableres et grønt parkeringsareal ved bagindgangene til Skomagergade 8 og 12. Der bør stilles parkeringspladser til rådighed for de to ejendomme (herunder Svane Apoteket), afsættes areal til en affaldscontainer og være mulighed for varelevering Gymnasiets nye sciencebygning bliver for anmassende. Gymnasiet må enten tilpasse sig de nuværende rammer eller udvide på Bondetinget, hvis der er behov for mere plads. Byggeriet kan muligvis accepteres, hvis helhedsløsningen for området er til at leve med Det er uacceptabelt at bygge i byggefelt C en bygning på 3 etager vil medføre gener for Latinerhaven og naboerne. Den vil være anmassende og give indbliksgener. Det er betænkeligt at bygge i byggefelt B. De arkitektoniske linjer kan ikke tilpasses de to eksisterende bygninger Skal der bygges i den del af byggefelt C, som ligger på ejendommen Skomagergade 14-18, Lokalplanen ændres, så stien til Latinerhaven forlænges til bagindgangen til Skomagergade 8 Lokalplanen ændres, så byggefeltet til sciencebygningen trækkes så langt mod nord, som det er muligt uden at skade fundamenterne på det eksisterende gymnasium. Det betyder i praksis, at byggefeltet placeres med en afstand på 3 meter til de eksisterende parkeringspladser syd for Latinerhaven Ingen ændringer Lokalplanen ændres, så facaderne inden for byggefeltet flugter facaderne på den eksisterende bygning med den kommunale tandpleje. Derfor indskrænkes byggefeltet. Desuden skal højde på tagfod og tagryg være den samme som på tandplejebygningen, og facader og tage i både byggefelt B og C skal fremstå med materialer, der bruges i omgivelserne Ingen ændringer

10 Side10/10 forudsætter det ekspropriation Der burde etableres en randbebyggelse på to etager på ejendommene Skomagergade i forlængelse af den eksisterende bygning på Karen Olsdatters Stræde 12 Der bør kun være adgang for gående fra Stændertorvet. Vejadgang skal ske fra Karen Olsdatters Stræde Parkeringsarealer og vej skal adskilles fra det grønne haveareal med beplantning Grusarealet bag det tidligere rådhus på Stændertorvet bør åbnes op. Ingen ændringer Ingen ændringer Lokalplanen ændres, så det fremgår, at bevaringsværdige træer må fældes med kommunens tilladelse. Tilladelsen vil blandt andet forudsætte, at der tages stilling til, om træerne skal erstattes Ingen ændringer

NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 609 for seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes Vej

NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 609 for seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes Vej By, Kultur og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 196762 Brevid. 1711242 Ref. SPC Dir. tlf. 46 31 35 43 sunepc@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 609

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. SOAN Dir. tlf. 46 31 35 06 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 596 for boliger

Læs mere

NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelse til forslag til lokalplan 645 for centerområde ved Trekroner syd

NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelse til forslag til lokalplan 645 for centerområde ved Trekroner syd Kommunaldirektøren Erhvervsafdelingen Sagsnr. 279681 Brevid. 2510331 Ref. LAHN Dir. tlf. larshn@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelse til forslag til lokalplan 645 for centerområde

Læs mere

Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039

Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039 Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039 Høringssvar fra: Indsigelser: Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer i lokalplan 1. Susanne Pedersen

Læs mere

Foreløbig helhedsvurdering

Foreløbig helhedsvurdering 1 - Foreløbig Helhedsvurdering TEKNIK OG MILJØ Foreløbig helhedsvurdering Vedr.: Ejendommen Østre Kirkevej 25A, 7400 Herning. Matrikel nr.: 547H, Herning Bygrunde Sagsnr.: 02.34.02-P19-583-16 Byggeri,

Læs mere

Partshøring. «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn»

Partshøring. «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn» 1 - Partshøring #2 TEKNIK OG MILJØ «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn» Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgsj@herning.dk Tlf. 9628 8034 Sagsbehandler:

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 208124 Brevid. 1555753 Ref. HABR Dir. tlf. hannebb@roskilde.dk NOTAT: behandling af høringssvar til forslag til lokalplan 591 for butiks- og erhvervsområde

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion

Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion Indsigelser og ændringsforslag Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises

Læs mere

Notat - Vurdering af indsigelser

Notat - Vurdering af indsigelser Notat - Vurdering af indsigelser Laulundgade 3, 7400 - Opførelse af etageboliger Adresse: Laulundgade 3, 7400 Herning Dato: 16-05-2018 Sagsnr: 02.34.02-P19-107-18 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen Projektet

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Plan og Udvikling Sagsnr. 269649 Brevid. 2537559 Ref. SOAN Dir. tlf. 4631 3415 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 631 for Det Høje C på Musicon 7. april

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 392 og tillæg nr. 22 til Kommuneplan

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 392 og tillæg nr. 22 til Kommuneplan Sammenfattende miljøredegørelse til lokalplan nr. 392 og tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2009-2021 Indhold I forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 392 og af forslag til

Læs mere

Bemærkningerne på borgermødet og de indkomne skriftlige bemærkninger kan opdeles i følgende emner:

Bemærkningerne på borgermødet og de indkomne skriftlige bemærkninger kan opdeles i følgende emner: By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 242322 Brevid. 1950698 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 613 for Kamstrup landsby 4. august

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

Behandling af høringssvar De indkomne skriftlige bemærkninger kan opdeles i følgende emner: 1. Bebyggelsens højde. Planafsnittet Adam Voss

Behandling af høringssvar De indkomne skriftlige bemærkninger kan opdeles i følgende emner: 1. Bebyggelsens højde. Planafsnittet Adam Voss Planafsnittet Adam Voss Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 47393 Brevid. 2195608 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af høringssvar lp 517 for boliger ved Dalen Viby

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Til sagen Plan og Udvikling Sagsnr. 289079 Brevid. 2682827 Ref. PHF Dir. tlf. 46 31 35 67 pernillehf@roskilde.dk NOTAT: notat om behandling af høringssvar vedr. lokalplan 662 for bioliger i halområdet

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Plan og Udvikling Sagsnr. 285421 Brevid. 2715171 Ref. CH Dir. tlf. 46 31 35 44 cecilieh@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 654 og kommuneplantillæg 3 for boliger

Læs mere

Væsentligste indhold Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer af lokalplanen

Væsentligste indhold Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer af lokalplanen 1 Februar 2017 Oversigt over høringssvar til Lokalplan 44 Boliger ved Kongeskrænten og kommuneplantillæg 8 Høringssvar nr. Afsender: Navn og adresse Væsentligste indhold Administrationens bemærkninger

Læs mere

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Opsamling fra indledende offentlig høring

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Opsamling fra indledende offentlig høring Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 218170 Brevid. 1559147 Ref. DO Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk NOTAT: Opsamling fra indledende offentlig høring

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Bygherres præsentation af projektet

Bygherres præsentation af projektet Startredegørelse for nye boliger på Skolegade 5 07. November 2018 Startredegørelsen beskiver i korte træk det konkrete projekt, baggrunden for at udarbejde en ny lokalplan for området, de væsentlige problemstillinger

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan nr Parkeringsanlæg ved Rådhushaven. Rådhushaven HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Parkeringsanlæg ved Rådhushaven. Rådhushaven HOLSTEBRO KOMMUNE Rådhushaven Parkeringsanlæg ved Rådhushaven HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Byrådet har vedtaget en lokalplan for et parkeringsanlæg i den sydlige del af Rådhushaven. Lokalplanen består af: En

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 399A for et område til detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 399A for et område til detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg Sammenfattende miljøredegørelse til lokalplan nr. 399A for et område til detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg Indhold I forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 399A

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 20. februar 2018 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale

Læs mere

Nyt rammeområde ved Roskilde Gymnasium. Tillæg15 til Roskilde Kommuneplan/forslag

Nyt rammeområde ved Roskilde Gymnasium. Tillæg15 til Roskilde Kommuneplan/forslag Nyt rammeområde ved Roskilde Gymnasium Tillæg15 til Roskilde Kommuneplan/forslag Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN 167. For ældreboliger ved Geels Plads i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 167. For ældreboliger ved Geels Plads i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 167 For ældreboliger ved Geels Plads i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen..............................................................................................................................

Læs mere

NOTAT. Ændringsforslag til Lokalplan 141, hvidbog over partshøring i marts 2018

NOTAT. Ændringsforslag til Lokalplan 141, hvidbog over partshøring i marts 2018 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Center for Plan og Miljø Byplanlægger: Christian Jacob Brammann Sagsnr.: 17/30181 Ændringsforslag til Lokalplan 141, hvidbog over partshøring i marts 2018 Dato: 20-03-2018/cjb I

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Valby idrætspark Forslag til lokalplan i supplerende høring fra den 3. til den 21. november 2014

Valby idrætspark Forslag til lokalplan i supplerende høring fra den 3. til den 21. november 2014 Valby idrætspark Forslag til lokalplan i supplerende høring fra den 3. til den 21. november 2014 I denne pjece kan du læse om forslag til ændringer af det tidligere offentliggjorte lokalplanforslag, og

Læs mere

Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion

Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion Indsigelser og ændringsforslag Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises

Læs mere

NOTAT. 1. Deltagerne på mødet blev præsenteret. 2. Gennemgang af planlovens rammer for hvad der kan optages bestemmelser for i en lokalplan.

NOTAT. 1. Deltagerne på mødet blev præsenteret. 2. Gennemgang af planlovens rammer for hvad der kan optages bestemmelser for i en lokalplan. NOTAT Deltagere: Martin Løbel, Skibsegen 102 Sigurd Nielsen, Skibsegen 77, repræsentant Grundejerforeningen Skibsegen Helene Kreutzfeldt, P. W. Tegners Vej, repræsentant Grundejerforeningen Borupgård Vest

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 117 FREDERIKSBORG STATSSKOLE OG FREDERIKSBORG BYSKOLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 117 FREDERIKSBORG STATSSKOLE OG FREDERIKSBORG BYSKOLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 117 FREDERIKSBORG STATSSKOLE OG FREDERIKSBORG BYSKOLE GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Status for området før planen Det område, som lokalplanen omfatter, er beliggende mellem

Læs mere

Udkast til nye lokalplanbestemmelser for Farum erhvervsområde vest for Gammelgårdsvej.

Udkast til nye lokalplanbestemmelser for Farum erhvervsområde vest for Gammelgårdsvej. Til: Planudvalget U D K A S T Udkast til nye lokalplanbestemmelser for Farum erhvervsområde vest for Gammelgårdsvej. Dato: 2. marts 2011 Sags id: 190-2008-10408 Dokument: 190-2011-35701 By, Erhverv og

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 372 for et institutionsområde ved Lupinmarken i Viborg

Forslag til lokalplan nr. 372 for et institutionsområde ved Lupinmarken i Viborg Bilag 1: Høringssvar Forudgående offentlighed Forslag til lokalplan nr. 372 for et institutionsområde ved Lupinmarken i Viborg Der har været gennemført forudgående offentlig høring fra den 13.08.09 til

Læs mere

Frikommuneforsøget. Evaluering af frikommuneforsøget: Midlertidige aktiviteter lokalplaners anvendelsesbestemmelser

Frikommuneforsøget. Evaluering af frikommuneforsøget: Midlertidige aktiviteter lokalplaners anvendelsesbestemmelser Frikommuneforsøget Evaluering af frikommuneforsøget: Midlertidige aktiviteter lokalplaners anvendelsesbestemmelser Odense Kommune 15. marts 2016 INDHOLD 1. SAMMENFATNING Forsøget, der er godkendt den 4.

Læs mere

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 5 - Notat om henvendelser Endelig vedtagelse af lokalplan Grøndalsvængets Skole, Bispebjerg Forslag til lokalplan Grøndalsvængets

Læs mere

Emnerne i høringssvarene er meget enslydende og er sammenfattet og besvaret herunder.

Emnerne i høringssvarene er meget enslydende og er sammenfattet og besvaret herunder. Bilag 2 Besvarelse af indsigelser fra den offentlige høring af Lokalplanforslag nr. 993. Side 1 af 5 I perioden fra den 12. november 2015 til den 7. januar 2016 er der gennemført en offentlig høring af

Læs mere

HØRINGSNOTAT. LOKALPLANFORSLAG NR. 399 For boliger og sognehus ved Østergade. SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 til kommuneplan 2017

HØRINGSNOTAT. LOKALPLANFORSLAG NR. 399 For boliger og sognehus ved Østergade. SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 til kommuneplan 2017 HØRINGSNOTAT LOKALPLANFORSLAG NR. 399 For boliger og sognehus ved Østergade SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 til kommuneplan 2017 1 INDHOLD Samlet indstilling Resumé af høringssvar og forslag samt forvaltningens

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse 19. marts 2012 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 33-002 for Boligområde mellem golfbanen og Sensommervej i Resenbro I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 33-002 for boligområde

Læs mere

Høringssvar Indsigelse og bemærkninger Forvaltningens bemærkninger Ændringer. Evt. ændringsforslag i indsigelsen. enkelte punkter i indsigelsen

Høringssvar Indsigelse og bemærkninger Forvaltningens bemærkninger Ændringer. Evt. ændringsforslag i indsigelsen. enkelte punkter i indsigelsen Høringssvar Indsigelse og bemærkninger Forvaltningens bemærkninger Ændringer Hvem har fremsendt Kort resume af indsigelsen, hvor af det Her skriver vi vores bemærkninger til de Evt. ændringsforslag i indsigelsen

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Plan og Udvikling Sagsnr. 269243 Brevid. 2397709 Ref. SOAN Dir. tlf. 4631 3415 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 631 for Kildegården og kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr for et boligområde ved Klintedalsvej

Lokalplan nr for et boligområde ved Klintedalsvej Indhold Lokalplan nr. 2.1-4 for et boligområde ved Klintedalsvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Indsigelser. til forslag til. Lokalplan nr , Ribe Bykerne, Gl. Bispegade Skole.

Indsigelser. til forslag til. Lokalplan nr , Ribe Bykerne, Gl. Bispegade Skole. Indsigelser til forslag til Lokalplan nr. 40-010-0006, Ribe Bykerne, Gl. Bispegade Skole. Indsigelserne og bemærkningerne kommer fra følgende: I offentlighedsperioden: 1. Jessie og Preben Wandall, Hundegade

Læs mere

Lokalplan nr. BP8-I Sundhedshuset Engtoften

Lokalplan nr. BP8-I Sundhedshuset Engtoften Nakskov Kommune Lokalplan nr. BP8-I Sundhedshuset Engtoften (lb.nr.8) Bekendtgjort 16.10.81 NAKSKOV KOMMUNE Lokal planlægning LOKALPLAN NR. BP 8-1 FOR ET OMRADE SYDVEST FOR ENGTOFTEN TIL OFFENTLIGE FORMAL

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 549

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 549 Teknik- og Miljøudvalget Planafsnittet Sagsnr. 88472 Brevid. 1093931 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 549 30. august 2010

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3

Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 3 Plannavn Kommuneplantillæg nr. 3 Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Elementbyen og Kunstnerbyen 24. juni 2010 Høringen starter 1. juli 2010 Høringen

Læs mere

HØRINGSNOTAT januar LOKALPLANFORSLAG NR. 421 For etageboliger ved Slangerupgade SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 20

HØRINGSNOTAT januar LOKALPLANFORSLAG NR. 421 For etageboliger ved Slangerupgade SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 20 HØRINGSNOTAT januar 2017 LOKALPLANFORSLAG NR. 421 For etageboliger ved Slangerupgade SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 20 1 INDHOLD Samlet indstilling Oversigt over indkomne høringssvar og forslag Resumé af høringssvar

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT G TILLÆG NR, GLOSTRUP KOMMUNE

BYPLANVEDTÆGT G TILLÆG NR, GLOSTRUP KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT G 13 TILLÆG NR, 4 GLOSTRUP KOMMUNE ET OMRÅDE MELLEM HOVEDVEJEN OG DALVANGSVEJ, LOKALPLAN GL 13.4 - TILLÆG NR. HOVEDVEJEN OG DALVANGSVEJ. 4 TIL BYPLANVEDTÆGT G 13 - FOR ET OMRÅDE MELLEM INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Haveanlæg på rådhusgrunden i bymidten

Haveanlæg på rådhusgrunden i bymidten Pkt. 80 Haveanlæg på rådhusgrunden i bymidten Sagsnr. 196163 Byrådet Lukket punkt Resume Ansøgning om bevilling til etablering af haveanlæg på rådhusgrunden i bymidten. Beslutningskompetence Byrådet Sagsfremstilling

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 39. for et område ved Kinovej i Vamdrup

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 39. for et område ved Kinovej i Vamdrup VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 39 for et område ved Kinovej i Vamdrup R E D E G Ø R E L S E VAMDRUP KOMMUNE Del af centerområde ved Kinovej Beliggende: 2 Lokalplanen omfatter et område på 403 m, beliggende

Læs mere

Resume fra borgermøde

Resume fra borgermøde Plan og Udvikling Sagsnr. 243428 Brevid. 2096731 Ref. DO Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk 7. majl 2015 NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger til lokalplan 614 for boliger ved Himmelevvej

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

LOKALPLAN Boliger i den nordlige del af Thomas B. Thriges Gade

LOKALPLAN Boliger i den nordlige del af Thomas B. Thriges Gade LOKALPLAN 0-855 Boliger i den nordlige del af Thomas B. Thriges Gade Her skal ikke være fotos af marker, hegn o.lign, men gerne skråfotos, illustrationer eller fotos af eksisterende byggeri (Husk der er

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Forslag. Lokalplan 175 Bagsværdvej 138 A og B i Nybro kvarter

Forslag. Lokalplan 175 Bagsværdvej 138 A og B i Nybro kvarter GLADSAXE Forslag Lokalplan 175 Bagsværdvej 138 A og B i Nybro kvarter Hvorfor lokalplan? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 81615 Brevid. 2362919 Ref.spc Dir. tlf. 46 31 35 43 sunepc@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 545 og kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 40 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 40 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 40 til Rammeområder 11.C1 og 11.C13 Centerområde Vestlige del af Bethaniagade og Bredgade i Herning og Centerområde ved Bredgade og Møllegade i Herning Fremlægges fra xx. måned 20xx

Læs mere

NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 587 for udvidelse af Jyllingecentret

NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 587 for udvidelse af Jyllingecentret Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 203804 Brevid. Ref. PHF Dir. tlf. 46 31 35 67 pernillehf@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 587 for udvidelse

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Videbæk i oktober 2001 J.nr Bredgade. Lokalplan nr. 90 for 14 almennyttige boliger ved Nørregade i Videbæk.

Videbæk i oktober 2001 J.nr Bredgade. Lokalplan nr. 90 for 14 almennyttige boliger ved Nørregade i Videbæk. Videbæk i oktober 2001 J.nr. 11053 Bredgade Lokalplan nr. 90 for 14 almennyttige boliger ved Nørregade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 90 for 14 almennyttige boliger ved Nørregade i Videbæk. Indholdsfortegnelse

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken LOKALPLAN 4-13 Adventkirken KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 4-13 ADVENTKIRKEN INDHOLD : side Redegørelse Forhold til anden planlægning 5 6 Retsvirkninger 7 Lokalplanen 9 Kortbilag bagerst i hæftet KØGE KOMMUNE,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund s. 2 Lokalplanændring s. 2 Lokalplanens formål s. 3 Lokalplanens indhold s. 3 Lokalplanens forhold til s. 4 anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

NOTAT. Forslag til Lokalplan 458, Hvidbog om indkomne høringssvar

NOTAT. Forslag til Lokalplan 458, Hvidbog om indkomne høringssvar Forslag til Lokalplan 458, Hvidbog om indkomne høringssvar NOTAT Hvidovre Kommune Central- og Kulturforvaltningen Christian Jacob Brammann Plan- og Miljøafdelingen Sagsnr.: 16/33142 Dok.nr.: 10 08-02-2016

Læs mere

Loge og boliger, Hasserisgade 18, Vestbyen

Loge og boliger, Hasserisgade 18, Vestbyen 1-3-123 Loge og boliger, Hasserisgade 18, Vestbyen Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Baggrund 2 Området 3 Eksisterende planforhold 6 Projektet 7 Til lokalplanforslaget 8 Anbefaling 10 Startredegørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR Menighedshus i Nr. Herlev. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR Menighedshus i Nr. Herlev. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 161 Menighedshus i Nr. Herlev Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

QAQORTUP KOMMUNIA LOKALPLAN A1-2 LOKALPLAN FOR BEBOELSESEJENDOMME VED NAKKARTARFIK

QAQORTUP KOMMUNIA LOKALPLAN A1-2 LOKALPLAN FOR BEBOELSESEJENDOMME VED NAKKARTARFIK QAQORTUP KOMMUNIA LOKALPLAN A1-2 LOKALPLAN FOR BEBOELSESEJENDOMME VED NAKKARTARFIK MARTS 2000 FORORD Hvad er en lokalplan? Den kommunale planlægning består af to plantyper: kommuneplaner og områdeplaner

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Til sagen Plan og Udvikling Sagsnr. 301937 Brevid. 2887436 Ref. MCB madsb@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til tillæg 1 til lokalplan 571 for ROCKmagneten og Musicon C 16. august 2018

Læs mere

Tilladelse fra andre myndigheder SKIVE KOMMUNE.

Tilladelse fra andre myndigheder SKIVE KOMMUNE. SKIVE KOMMUNE. Indholdsforteqnelse: Indledning Hvad er en lokalplan Lokalplanens indhold Forholdet til den Øvrige planlægning Lokalplanens retsvirkninger Oversigtskort side 1 - - - - - 1 1 1 2 3 Lokalplanbestemmelser

Læs mere

Behandling af høringssvar De indkomne skriftlige bemærkninger kan opdeles i følgende emner:

Behandling af høringssvar De indkomne skriftlige bemærkninger kan opdeles i følgende emner: Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 266400 Brevid. 2199632 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandlig af høringssvar vedr. forslag til lokalplan 625 for social institution

Læs mere

Dato 20. november Nr. INDSIGELSER MOD KPT. NR /9651-xx v./ Cecilie Bülow Møller Miljøstyrelsen Haraldsgade København Ø

Dato 20. november Nr. INDSIGELSER MOD KPT. NR /9651-xx v./ Cecilie Bülow Møller Miljøstyrelsen Haraldsgade København Ø INDSIGELSER I FORBINDELSE MED: Kommuneplantillæg Høring Kpt. nr. 8 til Kommuneplan 2013-25 Lokalplan Høring Lokalplan GL80.5 for etageboliger og offentlige formål på hjørnet af Sydvestvej og Kildevældets

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

HØRINGSNOTAT. LOKALPLANFORSLAG NR. 444 For udvidelse af Sophienborg Plejecenter

HØRINGSNOTAT. LOKALPLANFORSLAG NR. 444 For udvidelse af Sophienborg Plejecenter HØRINGSNOTAT LOKALPLANFORSLAG NR. 444 For udvidelse af Sophienborg Plejecenter 1 INDHOLD Samlet indstilling Oversigt over indkomne høringssvar og forslag Resumé af høringssvar og forslag samt By og Miljøs

Læs mere

Bilag 3 - Høringsnotat for lokalplanforslag for dobbelthuse ved Parkvej

Bilag 3 - Høringsnotat for lokalplanforslag for dobbelthuse ved Parkvej Bilag 3 - Høringsnotat for lokalplanforslag 1-139 for dobbelthuse ved Parkvej Behandling af indkomne henvendelser i høringsperioden Der er modtaget 3 høringssvar i forbindelse med den offentlige høringsperiode

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Høringsnotat om forslag til kommuneplantillægget nr. 23 og lokalplan 3.48 Boliger ved Samsøvej

Høringsnotat om forslag til kommuneplantillægget nr. 23 og lokalplan 3.48 Boliger ved Samsøvej Høringsnotat om forslag til kommuneplantillægget nr. 23 og lokalplan 3.48 Boliger ved Samsøvej Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase samt administrationens indstilling hertil Der er modtaget

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Sag nr.: TEKNISK UDVALG REFERAT. Ansøgning om udvidelse af Netto, Grønnegade i Bjerringbro

Sag nr.: TEKNISK UDVALG REFERAT. Ansøgning om udvidelse af Netto, Grønnegade i Bjerringbro Sag nr.: Mødedato: 2. april 2012 TEKNISK UDVALG REFERAT Cirius-sag nr.: 2011/29733 Sagsbehandler: jql Ansøgning om udvidelse af Netto, Grønnegade i Bjerringbro Amstrup & Baggesen Entreprise A/S har på

Læs mere

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3.

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. Velkommen til borgermøde Krøyers Plads, Jessens Mole 7-9 - blandet bolig og erhverv Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2016 Program Velkomst ved udvalgsformand Henrik Nielsen Gennemgang af

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

HVIDBOG LOKALPLAN NR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 51 BOLIGER MELLEM SORØVEJ OG NØRREÅS, SLAGELSE SLAGELSE KOMMUNE PLAN SEPTEMBER 2017

HVIDBOG LOKALPLAN NR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 51 BOLIGER MELLEM SORØVEJ OG NØRREÅS, SLAGELSE SLAGELSE KOMMUNE PLAN SEPTEMBER 2017 HVIDBOG LOKALPLAN NR. 1182 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 51 BOLIGER MELLEM SORØVEJ OG NØRREÅS, SLAGELSE SLAGELSE KOMMUNE PLAN SEPTEMBER 2017 INDLEDNING 2 HVAD ER EN HVIDBOG Når Slagelse Kommune laver lokalplaner,

Læs mere

Forslag til ændringer ved endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 322 for stationsområdet i Løgstrup

Forslag til ændringer ved endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 322 for stationsområdet i Løgstrup Bilag 5 Forslag til ændringer ved endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 322 for stationsområdet i Løgstrup Notatet indeholder 2 ændringsforslag. Ændringsforslag 1: Ændringsforslag 2: Vejadgang

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere