Resumé. NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 563 for sciencebygning ved Roskilde Gymnasium og tillæg 15 til kommuneplanen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé. NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 563 for sciencebygning ved Roskilde Gymnasium og tillæg 15 til kommuneplanen"

Transkript

1 Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. spc Dir. tlf NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 563 for sciencebygning ved Roskilde Gymnasium og tillæg 15 til kommuneplanen Juni 2011 I dette notat sammenfattes alle bemærkninger mv. fra lokalplanens høringsperiode fra den 6. april til den 1. juni Kommunen modtog 1 skriftlig bemærkning. Notatets indhold: 1. Resumé af høringssvar og sammenfatning af borgermøde 2. Behandling af høringssvar uddybende gennemgang af høringssvar og byrådets vurdering 3. Forvaltningens forslag til yderligere ændringer 4. Oversigtsskema for høringssvar Resumé Der blev afholdt borgermøde den 12. april Til mødet deltog formand Torben Jørgensen for Teknik- og Miljøudvalget, udvalgsmedlem Kaj V. Hansen samt repræsentanter fra forvaltningen og Roskilde Gymnasium. Herudover havde ca. 12 borgere fundet vej frem til mødet. På borgermødet blev følgende emner rejst: Svane Apoteket har brug for en parkeringsplads ved bagindgangen til Skomagergade 12. Det behov løser forslag til lokalplan 563 ikke. Ejeren af Skomagergade 12 er villig til at købe areal til en parkeringsplads Den nye sciencebygning bliver for høj, og den kommer til at ligge for tæt på den eksisterende bebyggelse langs Skomagergade. Kunne man reducere bygningen med en etage ved at grave den ned? Kommer der mere støj i Latinerhaven, når sciencebygningen bliver taget i brug? Roskilde Gymnasium burde udvide et andet sted: På Bondetinget 7 og 9 eller ved den eksisterende idrætshal på Skolegade Hvordan bliver parkeringen løst? Hvorfor er det ikke bestemt, hvad der kan bygges i byggefelterne B og C? Stiforløbet bør gå igennem porten i den tidligere tekniske skole Hvordan kommer man frem til bagindgangen til Skomagergade 12? Alt nybyggeri bør opføres samtidig for at undgå gener for andre Bliver den eksisterende vejadgang fra Karen Olsdatters Stræde bevaret? Der blev opfordret til, at det fremgår tydeligere i lokalplanen Hvordan bliver den nye sciencebygning funderet? Kan det skade de eksisterende, gamle bygninger? Der bør være adgang til arealet bag det tidligere rådhus. Lige nu er det hegnet ind. Samtidig bør affaldet fjernes fra arealet

2 Side2/10 En del af emnerne bliver beskrevet nedenfor, fordi de også indgår i det høringssvar, som forvaltningen har modtaget. Korte svar på de øvrige emner er: Mere støj: I dag bliver Latinerhaven ikke brugt til koncerter og fester. Den nye sciencebygning kan blive brugt til udadvendte aktiviteter. I den forbindelse skal det sikres, at støjniveauet ikke overskrider de tilladte grænser Udvide et andet sted: Bebyggelsesprocenten på Roskilde Gymnasiums ejendomme er lav i forhold til omgivelserne også efter at en ny sciencebygning er opført. Forvaltningen mener derfor ikke, at ejendommene bliver for tæt bebygget Parkering: Roskilde Gymnasium skal beholde de parkeringspladser, som kommunen har stillet krav om til det eksisterende byggeri. Derudover skal der være nye parkeringspladser til sciencebygningen. Roskilde Gymnasium har i forvejen flere parkeringspladser end nødvendigt i Latinerhaven. Der er planer om at flytte dem til gymnastikhuset på Skolegade Anvendelse af byggefelt B og C: Byggefelterne tilhører kommunen, som ikke har aktuelle, præcise planer for, hvad de skal bruges til. Lokalplanen udlægger giver derfor mulighed for en række af anvendelser ligesom i bymidten i øvrigt Sti gennem porten: Det er oplagt at udnytte den eksisterende port til stien mellem Latinerhaven og Stændertorvet. Den vil blive brugt til formålet, når arealet bag det tidligere rådhus renoveres midlertidigt. Den vil sandsynligvis også blive fastholdt, når byggefelt B udnyttes til bebyggelse Alt nybyggeri bør opføres samtidigt: Roskilde Gymnasium ønsker at udnytte lokalplanens mulighed med det samme. Roskilde Kommune har ingen aktuelle planer om at udnytte de kommunale byggefelter B og C. Derfor vil nybyggeriet ikke blive opført samtidigt, selvom det måske ville begrænse generne til en kortere periode. Til gengæld har det den fordel, at det belaster lokalområdet mindre, at der kun skal etableres byggeplads til gymnasiets udvidelse i nærmeste fremtid Vejadgang fra Karen Olsdatters Stræde: Vejadgangen bliver bevaret Fundering af sciencebygningen: Når sciencebygningen skal funderes, vil der blive taget hensyn til de eksisterende bygninger i omgivelserne Det fulde referat fra borgermødet kan findes i FICS under brevid Da fristen for at sende indsigelse var forbi den 1. juni 2011, havde forvaltningen modtaget bemærkninger fra ejerne af ejendommene Skomagergade 8-24, bortset fra Skomagergade 10. Ejendommene er naboer til Latinerhaven og det ubebyggede areal bag ved det tidligere rådhus på Stændertorvet. Behandling af høringssvar Vejadgang og parkeringspladser på arealet bag det tidligere rådhus på Stændertorvet Ejendommene Skomagergade 9 og 12 har haft ret til passage og parkeringspladser på kommunens areal bag det tidligere rådhus på Stændertorvet siden starten af 60 erne. Der bør etableres et grønt parkeringsareal ved bagindgangene til Skomagergade 8 og 12. Der bør stilles parkeringspladser til rådighed for de to ejendomme (herunder Svane Apoteket), afsættes areal til en affaldscontainer og være mulighed for varelevering.

3 Side3/10 Forvaltningen kan ikke finde nogen tinglyst eller hævdvunden ret til, at ejere og brugere af ejendommene Skomagergade 8 og 12 må færdes på kommunens areal bag det tidligere rådhus eller bruge det til parkering, opbevaring af affaldscontainere eller varelevering. I den gældende byplanvedtægt fra 1978 fremgår det, at der på sigt skal etableres supplerende tilkørsel til ejendommene Skomagergade 8 og 12 fra Karen Olsdatters Stræde. Ejendommene skal fortsat have vejadgang fra de omgivende gader. I 1978 var Skomagergade endnu ikke omdannet til gågade. Efter omdannelsen af Skomagergade er muligheden for vejadgang fra denne side begrænset. Det fremgår ikke i byplanvedtægt 17, at der skal anlægges parkeringspladser eller arealer til opbevaring af affaldscontainere i forbindelse med den supplerende tilkørsel. Efter nedrivningen af pavillonerne bag det tidligere rådhus på Stændertorvet kan Svane Apoteket ikke længere opbevare affaldscontainere eller parkere tjenestebilen ved bagindgangen til Skomagergade 12. Indehaveren af apoteket mener, at det forringer hendes mulighed for at drive det. Det synspunkt er forvaltningen enig i. Forvaltningen har undersøgt muligheden for levering af varer og afhentning af skrald fra Skomagergade 12 fra gågadesiden. Løsningen er ikke god, fordi det betyder, at tjenestebilen vil spærre for passage på gågaden. Desuden skal der placeres store affaldscontainere på gågaden ved den fine facade på ejendommen. Derfor har forvaltningen indgået en midlertidig aftale med Svane Apoteket om, at apoteket må stille sine affaldscontainere og tjenestebilen på de kommunale parkeringspladser ved Latinerhaven. Herfra kan skrald og varer bringes frem og tilbage på sækkevogn. Forholdene bliver bedre, når arealet bag det tidligere rådhus er blevet renoveret, som byrådet har bevilget penge til. Forvaltningen vil ikke anbefale, at der etableres vejadgang og parkeringspladser på det ubebyggede areal bag det tidligere rådhus på Stændertorvet. Det vil lægge beslag på arealer, som i stedet kunne bruges til byggeri og grønne områder. Derudover er forvaltningen ikke enig med ejerne af Skomagergade 8 og 12 i, at vejadgang og parkeringspladser er nødvendige. I stedet giver forslag til lokalplan 563 mulighed for, at der etableres en sti mellem Latinerhaven og bagindgangen til Skomagergade 12. Forvaltningen mener, at det vil være fornuftigt at åbne mulighed for, at man kan komme frem til bagindgangen til Skomagergade 8 til fods. Forvaltningen anbefaler derfor, at stien forlænges frem til bagindgangen. Forslaget udpeger arealer langs stien, som kan bruges til opbevaring af affaldscontainere. På den måde kan affald fra Skomagergade 12 også på sigt hentes fra bagindgangen, hvis ejeren af Skomagergade 12 indgår en aftale med kommunen om at realisere lokalplanens muligheder. Stien kan også bruges til levering af varer. Lokalplanen kan ikke fastsætte, at apoteket skal have brugsret til en kommunal parkeringsplads ved Latinerhaven. Det må afklares i en forhandling mellem kommunen, ejeren af Skomagergade 12 og indehaveren af apoteket. Lokalplanen ændres, så stien til Latinerhaven forlænges til bagindgangen til Skomagergade 8. Sciencebygningen bliver for anmassende Gymnasiets nye sciencebygning bliver for anmassende. Gymnasiet må enten tilpasse sig de nuværende rammer eller udvide på Bondetinget, hvis der er behov for mere plads. Byggeriet kan muligvis accepteres, hvis helhedsløsningen for området er til at leve med.

4 Side4/10 Hvis Roskilde Gymnasium får mulighed for at bygge en sciencebygning, vil bebyggelsesprocenten på gymnasiets grund være knapt 95. Det er ikke højt i midten af Roskilde, hvor der er tradition for at bygge tæt. Afstanden mellem husene er ofte lav i bymidten. Eksempelvis er der under 15 meter mellem facaderne på Skomagergade, og afstanden omtrent den samme eller mere mellem sciencebygningen om de omkringliggende bygninger. Forvaltningen mener derfor, at Roskilde Gymnasium skal have mulighed for at opføre sciencebygningen i Latinerhaven. Forvaltningen er dog enig i, at sciencebygningen skal bygges så langt mod nord af hensyn til naboerne, som det kan lade sig gøre. Lokalplanen ændres, så byggefeltet til sciencebygningen trækkes så langt mod nord, som det er muligt uden at skade fundamenterne på det eksisterende gymnasium. Det betyder i praksis, at byggefeltet placeres med en afstand på 3 meter til de eksisterende parkeringspladser syd for Latinerhaven. Byggeri i byggefelt C bliver for højt Det er uacceptabelt at bygge i byggefelt C en bygning på 3 etager vil medføre gener for Latinerhaven og naboerne. Den vil være anmassende og give indbliksgener. Forvaltningen er ikke enig i, at bebyggelse på 3½ etage i byggefelt C bliver for anmassende. På snittene nedenfor fremgår det, at der vil være omkring 30 meter fra facader med vinduer på ejendommene Skomagergade 8 og 12, som ligger syd for byggefelt C, og facaderne på bebyggelse inden for byggefeltet. Til sammenligning er der omkring 12½ meter mellem facaderne på Skomagergade. Flere af bygningerne i lokalområdet blandt andet Skomagergade 12 er opført i en tilsvarende højde, som lokalplanen giver mulighed for i byggefelt C. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen. Snit gennem Skomagergade, Skomagergade 12 og ny bebyggelse i byggefelt C.

5 Side5/10 Snit gennem Skomagergade, Skomagergade 8 og ny bebyggelse i byggefelt C. Betænkeligt at bygge i byggefelt B Det er betænkeligt at bygge i byggefelt B. De arkitektoniske linjer kan ikke tilpasses de to eksisterende bygninger. Forvaltningen er enig i, at bebyggelsen i byggefelt B skal tilpasses omgivelserne. Det sikrer lokalplanforslaget blandt andet ved at stille krav om saddeltag. Forvaltningen anbefaler dog, at tilpasning sikres endnu mere. Lokalplanen ændres, så facaderne inden for byggefeltet flugter facaderne på den eksisterende bygning med den kommunale tandpleje. Derfor indskrænkes byggefeltet. Desuden skal højde på tagfod og tagryg være den samme som på tandplejebygningen, og facader og tage i både byggefelt B og C skal fremstå med materialer, der bruges i omgivelserne Ekspropriation før der kan bygges i byggefelt C Skal der bygges i den del af byggefelt C, som ligger på ejendommen Skomagergade 14-18, forudsætter det ekspropriation. Byggefelt C ligger delvis på Skomagergade Skal der opføres et samlet byggeri i byggefeltet, kan det ske ved en aftale mellem grundejeren og kommunen, som ejer hovedparten af byggefeltet. Det kan også ske ved ekspropriation. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen. Randbebyggelse på Skomagergade ud mod Latinerhaven Der burde etableres en randbebyggelse på to etager på ejendommene Skomagergade i forlængelse af den eksisterende bygning på Karen Olsdatters Stræde 12 En randbebyggelse mod Latinerhaven kan efter forvaltningens vurdering være en fin måde at afgrænse haven på. Bebyggelsesprocenten er i forvejen høj på ejendommene, og det kan gøre det vanskeligt at bygge nyt. Derfor vil

6 Side6/10 forvaltningen bede grundejerne konkretisere forslaget. Blandt andet skal det belyses, hvordan man skaffer vejadgang, parkeringspladser og friarealer til den nye bebyggelse. Forvaltningen anbefaler ikke, at muligheden for en randbebyggelse indgår i lokalplan 563. Efter forvaltningens vurdering vil ændringen forudsætte en fornyet offentliggørelse af lokalplanforslaget, fordi ændringen er væsentlig og omfatter ejendomme som ikke tidligere har været omfattet af forslaget. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen. Adgang for bløde trafikanter fra Stændertorvet og for biler fra Karen Olsdatters Stræde Der bør kun være adgang for gående fra Stændertorvet. Vejadgang skal ske fra Karen Olsdatters Stræde. Udnyttelse af byggefelterne B og C forudsætter, at der er adgang for biler fra Stændertorvet. Men der vil kun være adgang for gående og cyklister på det ubebyggede, kommunale areal fremover, når Latinerhaven forlænges. Det er en forbedring for de bløde trafikanter i forhold til tidligere. Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslagets bestemmelser for adgang for biler, cykler og gående bør fastholdes. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen. Parkeringsarealer og vej skal adskilles fra det grønne haveareal med beplantning Parkeringsarealer og vej skal adskilles fra det grønne haveareal med beplantning. Forvaltningen er enig i, at beplantning skal danne overgang mellem Latinerhaven og parkeringspladser og vej. Derfor stiller forslag til lokalplan 563 krav om, at træerne langs Latinerhaven ikke må fældes. Nogle af træerne særligt dem der vokser syd for parkeringspladserne er dog i en dårlig tilstand. Forvaltningen anbefaler derfor, at det fremgår i lokalplanen, at de må fældes, hvis kommunen giver tilladelse til det. Tilladelsen forudsætter blandt andet, at der tages stilling til, om træerne skal erstattes. Lokalplanen ændres, så det fremgår, at bevaringsværdige træer må fældes med kommunens tilladelse. Tilladelsen vil blandt andet forudsætte, at der tages stilling til, om træerne skal erstattes. Åbning af grusarealet bag det tidligere rådhus på Stændertorvet Grusarealet bag det tidligere rådhus på Stændertorvet bør åbnes op. Forvaltningen er enig i, at grusarealet hurtigst muligt bør åbnes op. Byrådet har bevilget kroner til renovering af arealet, så det indrettes med græs, grusflader og forskellige former for sportsaktiviteter. Samtidig genskabes stien til Stændertorvet. Vedtager byrådet forslag til lokalplan 563 endeligt, får Roskilde Gymnasium behov for at etablere en byggeplads i forbindelse med, at sciencebygningen skal opføres. En af mulighederne er, at byggepladsen etableres på det kommunale areal bag det tidligere rådhus. En anden mulighed er, at byggepladsen etableres på de offentligt

7 Side7/10 tilgængelige parkeringspladser ved Latinerhaven. Forvaltningen vurderer i sommeren 2011, hvilken løsning der vil være mest hensigtsmæssig for lokalområdet. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen. Forvaltningens forslag til ændringer i lokalplanen Under høringsperioden er forvaltningen blevet opmærksom på enkelte forhold i lokalplanen, som ønskes ændret. Det er mindre ændringer uden væsentlig betydning for lokalplanens indhold. Det drejer sig om de bevaringsværdige træer inden for lokalplanområdet bestemmelserne for udformning af facader på sciencebygningen private udearealer til bebyggelse i de kommunale byggefelter og afskærmningen af dem placering af parkeringspladser til lokalplanområdets byggefelter Kortet over bevaringsværdige træer er upræcist. Forvaltningen foreslår derfor, at det beskrives tydeligere i lokalplanen, hvilke træer der skal bevares. I og ved byggefelt B står to træer, hvoraf det ene tidligere er udpeget som bevaringsværdigt. Dette træ udgår som bevaringsværdigt, fordi det er i en dårlig tilstand. Derudover står det meget tæt på byggefelt B. Det bevaringsværdige træ syd for byggefelt C fastholdes som bevaringsværdigt. Imellem Latinerhaven og kommunens areal bag det tidligere rådhus på Stændertorvet står en gruppe af træer, hvoraf nogle tidligere er udpeget som bevaringsværdige. Forvaltningen foreslår, at to markante valnøddetræer, et lindetræ og en robinie bliver fastholdt som bevaringsværdige, mens et lønnetræ og en birk kan fjernes for at skabe bedre sammenhæng mellem Latinerhaven og kommunens areal. Lokalplanforslagets bestemmelser for facader på sciencebygningen indeholder en række muligheder for beklædning. Forvaltningen foreslår, at bestemmelserne præciseres, så det fremgår tydeligere, at sciencebygningen skal fremstå med en beklædning af kobberplader. Det udelukker ikke, at placeres på underfacader af andre materialer. Eller at mindre dele af facaderne beklædes med andre materialer. Lokalplanforslaget giver mulighed for store, private udearealer ved bebyggelse i byggefelterne B og C samt den eksisterende bygning D. Forvaltningen anbefaler, at de private udearealer indskrænkes, så der bliver mere plads til fælles grønne arealer. Desuden foreslår forvaltningen, at udearealer kun må afskærmes med hæk og ikke mur eller lignende. Parkeringspladser til de enkelte byggefelter er ikke præciseret i lokalplanforslaget. Forvaltningen foreslår, at det fremgår i lokalplanen, hvor parkeringspladserne til de enkelte byggefelter skal placeres. Forvaltningens forslag medfører, at Kortbilag 4 ændres, så bevaringsværdige træer inden for lokalplanområdet markeres tydeligere. Det medfører samtidig, at enkelte træer som beskrevet ovenfor udgår som bevaringsværdige 7.1 ændres, så det præciseres, at facaderne på sciencebygningen skal fremstå hovedsagligt med kobberbeklædning på yderfacaderne

8 Side8/ samt kortbilag 3 og illustrationsplanskitsen ændres, så udlæg til private haver bliver mindre og det præciseres, at de skal afskærmes med grønne hække 5.3 og kortbilag 3 ændres, så det fremgår, hvor parkeringspladser til de enkelte byggefelter skal placeres

9 Side9/10 Indsigers navn Indhold af bemærkning Evt. ændringer i planerne Ole Hartvig (ejer af Skomagergade 8), Torben Hansen (ejer af Skomagergade 12), Peter Müller (ejer af Skomagergade 14-22) og Henrik Settrup (ejer af Skomagergade 24) Ejendommene Skomagergade 9 og 12 har haft ret til passage og parkeringspladser på kommunens areal bag det tidligere rådhus på Stændertorvet siden starten af 60 erne. Der bør etableres et grønt parkeringsareal ved bagindgangene til Skomagergade 8 og 12. Der bør stilles parkeringspladser til rådighed for de to ejendomme (herunder Svane Apoteket), afsættes areal til en affaldscontainer og være mulighed for varelevering Gymnasiets nye sciencebygning bliver for anmassende. Gymnasiet må enten tilpasse sig de nuværende rammer eller udvide på Bondetinget, hvis der er behov for mere plads. Byggeriet kan muligvis accepteres, hvis helhedsløsningen for området er til at leve med Det er uacceptabelt at bygge i byggefelt C en bygning på 3 etager vil medføre gener for Latinerhaven og naboerne. Den vil være anmassende og give indbliksgener. Det er betænkeligt at bygge i byggefelt B. De arkitektoniske linjer kan ikke tilpasses de to eksisterende bygninger Skal der bygges i den del af byggefelt C, som ligger på ejendommen Skomagergade 14-18, Lokalplanen ændres, så stien til Latinerhaven forlænges til bagindgangen til Skomagergade 8 Lokalplanen ændres, så byggefeltet til sciencebygningen trækkes så langt mod nord, som det er muligt uden at skade fundamenterne på det eksisterende gymnasium. Det betyder i praksis, at byggefeltet placeres med en afstand på 3 meter til de eksisterende parkeringspladser syd for Latinerhaven Ingen ændringer Lokalplanen ændres, så facaderne inden for byggefeltet flugter facaderne på den eksisterende bygning med den kommunale tandpleje. Derfor indskrænkes byggefeltet. Desuden skal højde på tagfod og tagryg være den samme som på tandplejebygningen, og facader og tage i både byggefelt B og C skal fremstå med materialer, der bruges i omgivelserne Ingen ændringer

10 Side10/10 forudsætter det ekspropriation Der burde etableres en randbebyggelse på to etager på ejendommene Skomagergade i forlængelse af den eksisterende bygning på Karen Olsdatters Stræde 12 Der bør kun være adgang for gående fra Stændertorvet. Vejadgang skal ske fra Karen Olsdatters Stræde Parkeringsarealer og vej skal adskilles fra det grønne haveareal med beplantning Grusarealet bag det tidligere rådhus på Stændertorvet bør åbnes op. Ingen ændringer Ingen ændringer Lokalplanen ændres, så det fremgår, at bevaringsværdige træer må fældes med kommunens tilladelse. Tilladelsen vil blandt andet forudsætte, at der tages stilling til, om træerne skal erstattes Ingen ændringer

NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 609 for seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes Vej

NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 609 for seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes Vej By, Kultur og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 196762 Brevid. 1711242 Ref. SPC Dir. tlf. 46 31 35 43 sunepc@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 609

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. SOAN Dir. tlf. 46 31 35 06 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 596 for boliger

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 208124 Brevid. 1555753 Ref. HABR Dir. tlf. hannebb@roskilde.dk NOTAT: behandling af høringssvar til forslag til lokalplan 591 for butiks- og erhvervsområde

Læs mere

Bemærkningerne på borgermødet og de indkomne skriftlige bemærkninger kan opdeles i følgende emner:

Bemærkningerne på borgermødet og de indkomne skriftlige bemærkninger kan opdeles i følgende emner: By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 242322 Brevid. 1950698 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 613 for Kamstrup landsby 4. august

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Behandling af høringssvar De indkomne skriftlige bemærkninger kan opdeles i følgende emner: 1. Bebyggelsens højde. Planafsnittet Adam Voss

Behandling af høringssvar De indkomne skriftlige bemærkninger kan opdeles i følgende emner: 1. Bebyggelsens højde. Planafsnittet Adam Voss Planafsnittet Adam Voss Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 47393 Brevid. 2195608 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af høringssvar lp 517 for boliger ved Dalen Viby

Læs mere

Udkast til nye lokalplanbestemmelser for Farum erhvervsområde vest for Gammelgårdsvej.

Udkast til nye lokalplanbestemmelser for Farum erhvervsområde vest for Gammelgårdsvej. Til: Planudvalget U D K A S T Udkast til nye lokalplanbestemmelser for Farum erhvervsområde vest for Gammelgårdsvej. Dato: 2. marts 2011 Sags id: 190-2008-10408 Dokument: 190-2011-35701 By, Erhverv og

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Nyt rammeområde ved Roskilde Gymnasium. Tillæg15 til Roskilde Kommuneplan/forslag

Nyt rammeområde ved Roskilde Gymnasium. Tillæg15 til Roskilde Kommuneplan/forslag Nyt rammeområde ved Roskilde Gymnasium Tillæg15 til Roskilde Kommuneplan/forslag Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT G TILLÆG NR, GLOSTRUP KOMMUNE

BYPLANVEDTÆGT G TILLÆG NR, GLOSTRUP KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT G 13 TILLÆG NR, 4 GLOSTRUP KOMMUNE ET OMRÅDE MELLEM HOVEDVEJEN OG DALVANGSVEJ, LOKALPLAN GL 13.4 - TILLÆG NR. HOVEDVEJEN OG DALVANGSVEJ. 4 TIL BYPLANVEDTÆGT G 13 - FOR ET OMRÅDE MELLEM INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 5 - Notat om henvendelser Endelig vedtagelse af lokalplan Grøndalsvængets Skole, Bispebjerg Forslag til lokalplan Grøndalsvængets

Læs mere

Emnerne i høringssvarene er meget enslydende og er sammenfattet og besvaret herunder.

Emnerne i høringssvarene er meget enslydende og er sammenfattet og besvaret herunder. Bilag 2 Besvarelse af indsigelser fra den offentlige høring af Lokalplanforslag nr. 993. Side 1 af 5 I perioden fra den 12. november 2015 til den 7. januar 2016 er der gennemført en offentlig høring af

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

Resume fra borgermøde

Resume fra borgermøde Plan og Udvikling Sagsnr. 243428 Brevid. 2096731 Ref. DO Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk 7. majl 2015 NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger til lokalplan 614 for boliger ved Himmelevvej

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Haveanlæg på rådhusgrunden i bymidten

Haveanlæg på rådhusgrunden i bymidten Pkt. 80 Haveanlæg på rådhusgrunden i bymidten Sagsnr. 196163 Byrådet Lukket punkt Resume Ansøgning om bevilling til etablering af haveanlæg på rådhusgrunden i bymidten. Beslutningskompetence Byrådet Sagsfremstilling

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse 19. marts 2012 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 33-002 for Boligområde mellem golfbanen og Sensommervej i Resenbro I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 33-002 for boligområde

Læs mere

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken LOKALPLAN 4-13 Adventkirken KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 4-13 ADVENTKIRKEN INDHOLD : side Redegørelse Forhold til anden planlægning 5 6 Retsvirkninger 7 Lokalplanen 9 Kortbilag bagerst i hæftet KØGE KOMMUNE,

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 549

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 549 Teknik- og Miljøudvalget Planafsnittet Sagsnr. 88472 Brevid. 1093931 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 549 30. august 2010

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 81615 Brevid. 2362919 Ref.spc Dir. tlf. 46 31 35 43 sunepc@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 545 og kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3.

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. Velkommen til borgermøde Krøyers Plads, Jessens Mole 7-9 - blandet bolig og erhverv Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2016 Program Velkomst ved udvalgsformand Henrik Nielsen Gennemgang af

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3

Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 3 Plannavn Kommuneplantillæg nr. 3 Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Elementbyen og Kunstnerbyen 24. juni 2010 Høringen starter 1. juli 2010 Høringen

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Hvidbog over indsigelser lokalplan 612

Hvidbog over indsigelser lokalplan 612 Hvidbog over indsigelser lokalplan 612 Forslag til lokalplan 612 for et område til blandet bolig og erhverv ved Bryghusvej i Svendborg har været offentliggjort i 8 uger med frist den 04-03-2016. Der er

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Tilladelse fra andre myndigheder SKIVE KOMMUNE.

Tilladelse fra andre myndigheder SKIVE KOMMUNE. SKIVE KOMMUNE. Indholdsforteqnelse: Indledning Hvad er en lokalplan Lokalplanens indhold Forholdet til den Øvrige planlægning Lokalplanens retsvirkninger Oversigtskort side 1 - - - - - 1 1 1 2 3 Lokalplanbestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole

LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

Centerområde Aastrupvej

Centerområde Aastrupvej 21 2013 Centerområde Aastrupvej Status Plannavn Baggrund og formål Kladde 21 2013 Centerområde Aastrupvej Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et invester ønske om at omdanne dele af de eksisterende

Læs mere

Resumé. Økonomiudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for erhvervsområde ved ydre Københavnsvej

Resumé. Økonomiudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for erhvervsområde ved ydre Københavnsvej Økonomiudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 205326 Brevid. 1602011 Ref. CH Dir. tlf. 46 31 35 44 cecilieh@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Der fremkom 39 bemærkninger i høringsperioden, herunder et skyggestudie i form af en animation/filmklip i mp4-format.

Der fremkom 39 bemærkninger i høringsperioden, herunder et skyggestudie i form af en animation/filmklip i mp4-format. Bilag 5 Forslag til besvarelse af indkomne bemærkninger og idéer i den forudgående offentlig høring, vedr. ny boligbebyggelse på Trøjborgvej 72-74 I perioden fra den 19. februar til den 11. marts 2016

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. 07 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2010 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 26. juni 2015 Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune har fået en henvendelse fra en privat grundejer

Læs mere

LOKALPLAN 136. For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 136. For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 136 For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten)

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) -sl Indholdsfortegnelse Lokalplanens baggrund, ^,,,,, I Lokalplanens indhold,,,,, I Lokalplanens retsvirkninger,,,,,,, 2 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 94 Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1995 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.6 Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke 2001 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Ved høringsfristens udløb d. 17. august 2016, havde Teknik & Miljø modtaget 2 høringssvar fra:

Ved høringsfristens udløb d. 17. august 2016, havde Teknik & Miljø modtaget 2 høringssvar fra: Plan og By Sagbehandler: Jens Nedergaard Sagsnr. 01.02.05-P16-12-16 Dato: 4.8.2016 Notat om høringssvar Forslag til lokalplan 2016-18, Boliger, Egebjerg Bakke, Etape 3 Ved høringsfristens udløb d. 17.

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens formål side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens indhold.. side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning. side 4 LOKALPLANEN

Læs mere

Afsender Høringssvarets indhold og forslag Forvaltningens vurdering Konsekvens for lokalplan

Afsender Høringssvarets indhold og forslag Forvaltningens vurdering Konsekvens for lokalplan Notat om høringssvar om forslag til Lokalplan 70.9 for et boligområde ved Regimentsvej på Farum Kaserne Forslag til Lokalplan 70.9 for et boligområde ved Regimentsvej på Farum Kaserne har været i offentlig

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Politisk behandling. Lokalplan. Vigen Strandpark og Roskilde Camping. Lokalplan 548, tillæg 1/forslag

Politisk behandling. Lokalplan. Vigen Strandpark og Roskilde Camping. Lokalplan 548, tillæg 1/forslag Lokalplan Vigen Strandpark og Roskilde Camping Lokalplan 548, tillæg 1/ Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Lokalplantillæggets formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 7 Miljøscreening 8 Lokalplanets

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører)

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) Lokalplan nr. 34 For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) LOKALPLANEN OMFATTER: a) Redegørelse for lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning. b) Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co CD DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE % _,- --- BELLEVUES 1 ^VESTERGADE i^la^v pweysegangen \ * r -= «/ *r~ SCHMELTZ 0 PLADS co [ERNBANiGADE C/> LOKALPLAN NR. 107 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 1O7 for et område ved

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

Notat af 28. september 2016, Lokalplan , Ribe Bykerne, Gl. Bispegade Skole fra Plan, Teknik & Miljø.

Notat af 28. september 2016, Lokalplan , Ribe Bykerne, Gl. Bispegade Skole fra Plan, Teknik & Miljø. Sags nr. 15/16590 Forslag til Lokalplan nr. 40-010-0006, Ribe Bykerne, Gl. Bispegade Skole. Notat af 28. september 2016, Lokalplan 40-010-0006, Ribe Bykerne, Gl. Bispegade Skole fra Plan, Teknik & Miljø.

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

For området ved Sdr. Boulevard - Filosofganen - Odense

For området ved Sdr. Boulevard - Filosofganen - Odense For området ved Sdr Boulevard - Filosofganen - Odense Odense Magistrat 2 Afdeling Byplanafdelingen 1986 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde i Gellerup Nord og Tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2013.

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde i Gellerup Nord og Tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2016 Lokalplan 1014, Blandet byområde i Gellerup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M.

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. 6 LOKALPLAN GL 52 FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGÅRD M.M., INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 2 Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TL OFFENTLGT FORMÅL (KRKE OG KRKEGÅRD) HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE SKANDERBORG KOMMUNE 1985 NDHOLDSFORTEGNELSE SDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Ændring af rammeområde for Roskilde sygehus. Tillæg10 til Roskilde Kommuneplan

Ændring af rammeområde for Roskilde sygehus. Tillæg10 til Roskilde Kommuneplan Ændring af rammeområde for Roskilde sygehus Tillæg10 til Roskilde Kommuneplan Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere