Udeskole med internet og apps i lommen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udeskole med internet og apps i lommen"

Transkript

1 Udeskole med internet og apps i lommen Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Søren Præstholm, Københavns Universitet & Brian Krogh Lassen, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2015) Udarbejdet i forbindelse med projekt Udvikling af udeskole Selvom udeskole ofte vælges for at elever kan få konkrete sanselige erfaringer med at bruge viden i omgivelserne, er det bestemt også relevant at inddrage smartphones eller tablets i udeskolearbejdet. Artiklen viser konkrete former for brug af telefoner mv. i udeskolearbejdet og fremstiller i oversigtsform hvordan apps mv. kan bruges til at støtte læringsmålene for undervisningen. Smartphones har muligheder for at afvikle programmer (apps) og koble sig på internettet, og de har ofte også GPS, gyroskop, kompas eller kamera. En undersøgelse fra Danmarks Statistik viser, at 73 % af danskerne havde smartphone i 2014, og at næsten 50 % har tablets i hjemmet 1. Brug af mobile enheder i undervisning Udviklingen har sat sit præg på undervisningen mange steder i folkeskolen. Inden for de seneste år er der kommet en række læringsprogrammer, som kan bruges i folkeskolen. I en del kommuner er brugen af tablets blevet en indarbejdet del af skolehverdagen for såvel elever som lærere. Fx har alle elever i Syddjurs- og Odder Kommune en tablet, som de bruger til diverse læringsaktiviteter. Mange elever har smartphone, og mange skoler har enten klassesæt med tablets eller smartphones. En del programmer til tablets er velegnede til at træne fx regne-, læse- eller skrivefærdigheder i klasserummet. Mange applikationer giver eleverne mulighed for at træne i deres eget tempo. Der findes også applikationer, der samler og formidler fx formler eller fx taksonomi inden for planter eller svampe, dvs. applikationer, der kan erstatte en del af de håndbøger, som tidligere har været brugt i skolen. Mobile enheder i udeskole I denne artikel fokuseres der på applikationer (apps), der kan anvendes i forbindelse med udeskole. Det er ofte apps, som også fortæller noget om stedet, hvor udeskoleundervisningen foregår, hvad enten stedet er grønne omgivelser eller museet. Mange apps er gratis, men en del koster penge. Det sidste kan være en barriere i skolearbejdet, specielt hvis skolen ikke ejer tablets/smartphones, og eleverne selv skal anskaffe programmerne. Ved køb af apps til institutioner indgår ofte, at køberen kan bruge app en på flere mobile enheder. I indledningen vil der blive præsenteret en typologi, der bygger på tidligere artikler over apps med eksempler, som dog aldrig kan være udtømmende. Efterfølgende vil artiklen fokusere på udvalgte apps, som er lette at bruge i en skolesammenhæng i forbindelse med undervisning uden for klasselokalet. 1

2 Boks Eksempel på brug af internet og apps 7. klasse skal arbejde med min by i fagene dansk og geografi. Forløbet bygger på læringsmål fra fagene dansk og geografi. Skolen ligger i en mellemstor provinsby, og eleverne skal i gang med at arbejde med erhverv og befolkningssammensætning i byen. Eleverne skal undersøge, hvordan byen er opdelt og inddelt, og hvordan befolkningssammensætningen i beboelsesområderne er fordelt. Her skal de specielt se på indkomst, erhverv og daglig levevis. Forudsætninger for undervisningen Skolen har tablets til hver anden elev, og eleverne er fortrolige med udvalgte apps som Google Maps, videoredigering, billedbehandling og informationssøgning. De har prøvet at downloade kort, som de kan behandle med diverse værktøjer. Elevernes opgaver Eleverne kommer til at arbejde med en del kortmateriale over byen. De skal downloade kort på deres tablets og indtegne områder efter en kategorisering, de har lært i tidligere forløb. Hvor ligger virksomheder med småindustri eller håndværk? Hvor findes rekreative områder? Hvor kan borgerne købe ind? Eleverne skal også undersøge, hvor folk i byen bor. Der er store områder med parcelbyggeri, der er almennyttige rækkehuse, boligblokke, ungdomsboliger og boliger til ældre. I byen findes også en del dagtilbud, et beskyttet værksted, to skoler og en friskole. Eleverne skal endvidere prøve at beskrive, hvordan de forskellige borgere bor i byen ved at besøge deres boligområder og undersøge, hvilke faciliteter de har til rådighed. Hvor ligger bibliotek, indkøbsmuligheder, apotek, rådhus mv? Findes der fx kulturtilbud spredt ud over hele byen? De skal tage mange billeder, som de efterfølgende kan fortolke og præsentere for hinanden. Organisering af undervisningen Udeskoledagene vil blive brugt til, at eleverne cykler rundt i lokalområdet og udarbejder optegnelser til modeller af lokalområdet. De skal optage video, hvor de præsenterer deres iagttagelser og fortolkninger on location, og efterfølgende klippe og bearbejde video og billeder hjemme i klassen og formidle deres refleksioner og resultater til hinanden. I forløbet er der også en visionsfase, hvor eleverne kan diskutere, hvordan deres by kan se ud, hvis deres idealer kunne efterleves. Klassen har benyttet arbejdsformen, siden de gik i 1. klasse, med stigende frihedsgrader, så de ved godt, at de skal være tilbage på aftalte tidspunkter. De skal være præcise, når de skal møde deres dansk- eller geografilærer på bestemte lokaliteter, som er aftalt på forhånd, og de skal kunne ændre planer, hvis de får en sms om, at klassen skal mødes på en lokalitet eller på skolen. Elevernes formidling Som afslutning på forløbet skal 7. klasse lave en udstilling med resultater, som forældrene kan komme og se ved et fyraftensmøde, hvor eleverne også kort præsenterer deres iagttagelser af lokalområdet. Her kan lærerne iagttage tegn på læring gennem elevernes formidling.

3 Gennem perioden på fem uger skal eleverne bruge mobile enheder som smartphones, tablets, GPS og kameraer til at dokumentere, formidle og kommunikere resultater og modeller i dansk og geografi. Online eller download? En vigtig sondering består i, om afviklingen af en app er afhængig af om brugeren er online eller ej. Hvis en app forudsætter, at man kan trække data via internettet, kræver det et simkort, da der sjældent er Wi-Fi i naturen. Der findes en del apps, der kan anvendes online. Her kan brugeren hele tiden trække data eller dele data med andre ved udeskole. Ved online apps er eleverne afhængige af god dækning, og det kan nogle gange umuliggøre afviklingen, hvis der ikke er sikker og hurtigt mobil dækning. Ved nogle apps kan brugeren downloade det fulde indhold, fx kort, foto, video mv. Denne form for apps kan være tunge at hente og bruge, og der er ikke mulighed for at dele data med andre. Disse apps fungerer fint uden mobildækning. Mange applikationer bygger på en kombination af de to løsninger, og vægtningen af kombination kan afgøre funktionaliteten alt efter internetdækning og brugernes enhed. Forskellige typer apps: en typologi Figur 1. Figuren viser fem forskellige typer applikationer til anvendelse i forbindelse med udeskole. Efterfølgende uddybes læringsaktiviteter med eksempler. Apps kan typologiseres på mange andre måder end sondring mellem, om app en kræver, at man er online eller ej. Typologien her bygger på relation mellem udbyder, bruger og sted (Præstholm et al. 2014; Ejbye-Ernst et al. 2013). Udbyderen er aktøren, der har fået udarbejdet app en. Brugeren er her skoleklassen, og stedet er lokaliteten, hvor der praktiseres udeskole, fx i naturen, i byrummet eller på et museum.

4 Klassisk formidling via mobile enheder Den klassiske formidling svarer til den type formidling, man finder i en papirfolder om et naturområde, i en håndbog eller på et museum. Udbyderen formidler stedet eller sagen med en bestemt optik og videreformidler en bestemt viden om stedet til brugeren. Det kan være viden om planter, kunstværker, overblik over en udstilling eller fx et rensningsanlægs funktioner. Når brugeren befinder sig på stedet, er intentionen for udbyderen at åbne brugerens øjne for en bestemt forståelse af stedet (se figur 1a.). Den klassiske formidling kan være fin at have med på udeskoleture, men den aktiverer og engagerer sjældent eleverne. Den kan dog danne grundlag for elevernes egne iagttagelser eller kommende formidling af noget. I eksemplet ovenfor repræsenteres klassisk formidling af hjemmesider eller apps, hvor eleverne kan trække data ud om deres lokalområde. Klassisk formidling kan fx findes i apps fra museer (fx Blå Planet app) formidling af shelter eller overnatningspladser (fx app en Shelter), formidling af vandreture (fx app en Vandreture), fugle (fx app en Fugleguiden), svampe (fx app en SvampeGuide) samt en række naturformidlingsapplikationer. I forbindelse med udeskole kan det være brugbart at have en række af disse applikationer liggende på enhederne til undervisning afhængig af, hvor skolen ligger, og hvilket tema der arbejdes med. Klassen kan i dag have en række håndbøger indlagt på smartphonen, men ligesom med håndbøger i bogform skal eleverne guides i brugen af disse. Interaktion og deling Mulighed for brugerinteraktion er en anden funktionalitet (se figur 1b). Interaktionen kan være enten personlig eller tilgængelig for andre. Personlig interaktion kan fx. være, at eleverne kan gemme egne kort over byen, som er udarbejdet med elevernes formål for øje som i bokseksemplet. Dette indhold kan i nogle tilfælde også være tilgængeligt for andre brugere, evt. en mindre gruppe, som man har valgt at dele indhold med. For det andet kan interaktionen være indarbejdet i værktøjet, hvis fx. man deler billeder, som andre brugere af app en kan se. Endelig kan interaktionen kanaliseres via sociale medier (fx Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube mv.) blogs eller lignende. Inddragelse og deltagelse Inddragelse/deltagelse udskilles her som en særlig form for interaktion. Under interaktion ovenfor blev der fokuseret på en bruger-brugerinteraktion. Her tænkes specifikt på tilbagemeldinger fra bruger til udbyder (se figur 1c). Der er eksempler på, at brugerregistreringerne kan indgå som dataregistreringer, som senere kan anvendes og bearbejdes af forskere, myndigheder, organisationer m.fl. For eksempel kan tilbagemeldinger give input til planlægning eller brug af rekreative arealer. Denne form for inddragelse kaldes også crowd-sourcing. Der findes fx programmer, hvor eleverne registrerer vandløb efter samme metode, som regionerne bruger. Her kan biologer så gå ind og se på resultater (fx app en Dyr i vand). Der findes også undersøgelser fra interesseorganisationer (fx DOF), der bygger på disse metoder, fx registrering af fugle i haven eller diverse former for tællinger af dyr. Konkurrence og spil Konkurrence- og spilfunktioner er en fjerde kategori. Her leger eller konkurrerer brugeren med sig selv eller med andre brugere. Det konkrete sted kan godt være en vigtig forudsætning for funktionen. Spillet

5 kan være bygget op af udbyderen med henblik på at formidle noget særligt, men det centrale er legen og kampen med sig selv eller andre (se figur 1d). Denne form for app indgår ofte sekundært i fx klassisk formidling fra museer. Et konkret eksempel er dog app en Woop udarbejdet af det danske spejderkorps. App en giver muligheder for, at elever kan lave opgaveløb til hinanden i lokalområdet. Når eleverne laver en skattejagt, afsættes punkter med GPSfunktion, og på punkterne i landskabet kan der så stilles forskellige opgaver. Programmet guider brugerne rundt til de steder, hvor eleverne har udarbejdet en quiz med tre mulige løsninger. Programmet kan bruges i de fleste fag og er meget let at anvende. Quizzen er et eksempel på bruger til bruger formidling, hvor indholdet tematiseres efter fx fag. Det kan fx være matematik-quiz i skoven, hvor elever laver opgaver baseret på omgivelserne, eller natur og teknologi-quiz, der omhandler forårets blomster eller løvspring. Programmet er gratis og meget let at anvende. Læringsaktiviteter De fleste værktøjer under de hidtidige typer rummer et læringselement. Men læringsaktiviteter kan også fremhæves som en selvstændig type apps. Et særligt aspekt i forhold til læring i forbindelse med udeskole er muligheden for, at udbyder og bruger smelter sammen (se figur 1e). Teknologien giver muligheder for, at elever kan lære gennem formidling af viden om omgivelserne eller aktiviteter i omgivelserne til andre. Når eleverne formidler viden, kan lærerne se, hvordan eleverne har opfattet en given problemstilling, og dermed give feedback til eleverne. Formidling gennem præsentationer kan være gavnlig som formativ evaluering. Uddannelsesforskning viser, at feedback og formativ evaluering betyder meget for elevernes læring (Hattie 2009). Figur 2. Drengen i korte bukser og blå trøje filmer et sagn, klassen arbejder med på klassens tablets. Læreren filmer hele sammenhængen for at bearbejde elevernes arbejde på en mobiltelefon. Elevernes film bliver en fortolkning af livet i middelalderen, men lærerens bliver til respons til eleverne på deres arbejdsformer og samarbejde. Programmet Aurasma (gratis) kan fremhæves som endnu et eksempel, der kan anvendes i udeskole. Her kan læreren udarbejde forklaringer på dagens aktiviteter på baggrund af fx et ark, eleverne får med. Når eleverne scanner de forskellige symboler eller billeder på arket, kommer der et lag ovenpå opgaven (augmented reality), hvor læreren kan uddybe diverse dele af en opgave, der kan lette logistikken udenfor.

6 Programmet kan støtte elevernes selvstændige arbejde, idet de ikke behøver at lytte til lange forklaringer i blæst eller regn. Der findes en række programmer med lignende funktioner. Der findes vejledninger på YouTube. Digitale læringsaktiviteter i udeskole Mange uddannelsesinstitutioner indkøber i disse år tablets til læringsaktiviteter, og der findes et virvar af læringsrelaterede apps rettet mod skole og uddannelse. Teknologien giver nogle muligheder for, at elever kan lære gennem at formidle viden om omgivelserne eller aktiviteter i omgivelserne til andre. Det er velkendt, at de, der formidler viden eller metoder til andre, selv lærer rigtig meget, idet de både tilegner sig et stof og reflekterer over, hvordan dette stof kan tilegnes. Disse muligheder er eksempelvis afprøvet af en gruppe studerende fra pædagoguddannelsen i Grenå. De studerende tilrettelagde forskellige turforløb og udarbejdede formidling og opgaver, der blev formidlet ved hjælp af små videoklip, som kunne findes via QR-koder i Grenå Plantage. Der blev også udarbejdet en lille folder og en hjemmeside efter skabelonen 1,2,3 hjemmeside 2. Turene kan i dag anvendes af alle, men det centrale i eksemplet er, at teknologien inspirerede til en anderledes læreproces blandt de studerende. Arbejdsformen egner sig til problembaseret undervisning, hvor eleverne får et stort ansvar for produktet. De studerende undersøgte plantagens muligheder med henblik på forskellige brugergrupper i byen. På baggrund af interesse for en specifik målgruppe tilrettelagde de studerende læringsaktiviteter for børnehavebørn, elever fra skolefritidsordninger, unge og borgere med nedsat psykisk funktionsevne. De tilrettelagde aktiviteterne efter at have interviewet brugergrupperne og deres pædagoger, og de inddrog i størst mulig grad brugernes præferencer. Turene blev kombineret med faste punkter i plantagen, som indgår i projektet Find vej i Danmark 3, og den lokale orienteringsklub, som havde udarbejdet kort og opsat pælene, var glad for samarbejdet, idet det forøgede interessen for klubbens aktiviteter. Projektet blev omtalt mange steder i dagspressen. QR-koderne og upload af film til fx YouTube er en nem måde at komme i gang på. Men også anvendelse af eksempelvis Google Maps er meget simpel. Egne kort kan let oprettes. Ruter kan indtegnes, og punkter med beskrivelser, fotos, link mv. kan oprettes. Kortet kan efterfølgende deles med andre eller gøres offentligt for alle. Det er muligt at præsentere undersøgelser af et område decentralt ved at lægge småklip eller tekster på QR-koder ud i landskabet. Filmene kan lægges på YouTube, således at kun de, der har web- adressen, kan få adgang til filmene. Man kan lave en QR-kode og linke til en film ved hjælp af en QRkodegenerator (søg på Google) og sætte den genererede QR-kode på bestemte lokaliteter, der er indtegnet på kort (der findes vejledninger på YouTube)

7 Formidlings-apps til udeskole I det foregående er apps og anvendelse af mobile platforme ude i omgivelserne blevet præsenteret og diskuteret, og de basale telefon- og tablet funktioner fremhævet, herunder muligheder for at fotografere, optage video og redigere med smartphone eller tablet. Video og billeder kan danne grundlag for formidling af et stofområde, og det kan være motiverende for elever at arbejde multimodalt i stedet for kun at formidle skriftligt. Applikationen Book Creator er sammen med en række lignende apps velegnet til at sammenholde mundtlige og skriftlige udtryk med billeder og video. Eleverne kan indsamle indtryk, viden eller empiri og efterfølgende formidle deres viden i en digital bog, som kan deles gennem app en dropbox. Billeder og video kan samtidig bruges til formidling af opgaverne. Video og videoredigering er blevet meget let i dag, hvor billeder og videoer kan optages, redigeres og publiceres på samme enhed. Det er desuden let at dele videoer gennem enten eller direkte overførsel fra en tablet. Apple-produkter kan klare hele processen, idet både smartphones og tablets har de fornødne programmer (redigering i IMovie og foto- og videooptagelse). Det samme er muligt på android-baserede tablets eller smartphones, når bare programmerne hentes, og programmerne er oftest gratis. Hvis eleverne har forskellige mobiltelefoner, kan pc-programmet Movie Maker konvertere filerne, og programmet har også gode redigeringsfunktioner til at lave videofilm. På hjemmesiden Lommefilm vises mange eksempler på små film udarbejdet og redigeret af skoleelever med mobilteknologi. Her er også råd og vejledning, diverse lydarkiver og meget mere. Det lille program Explain Everything er også meget brugbart. Her kan læreren eller eleverne udarbejde opgaver, ture eller andet, som kan downloades på en ipad. Det er derfor muligt at bruge programmet overalt, og i programmet kan indgå billeder, video, tale, og der er også muligheder for at bruge animerede pegeredskaber til fx at udpege noget specifikt på billeder eller i en tekst. I programmet kan læreren stille åbne problemorienterede opgaver, eller eleverne kan selv øve sig i at gøre dette. For alle programmer gælder det, at der findes videofilm på YouTube, der præsenterer programmet og forklarer anvendelsen. Afslutning Denne artikel argumenterer for, at der er mange muligheder for at inddrage digitale gadgets i udeskoleundervisningen. Hvis udeskolelærerne bliver interesseret i dette, vil der hurtigt dukke nye muligheder op på et galoperende marked. De digitale muligheder kan indgå i undervisningsformer, hvor eleverne udforsker eller undersøger omverdenen. Det er måske relevant som afslutning at tilføje, at de digitale muligheder gerne skal være én af mange forskellige metoder i udeskole. De særlige muligheder ved undervisning i andre kontekster end klasserummet er stadig, at eleverne kan fortolke omverdenen direkte kropsligt og konkret og få mange forskellige indtryk med i deres videre bearbejdning.

8 Litteratur Ejbye-Ernst, N., Nielsen, T.T. og Præstholm, S. (2013): Håndholdt geografisk information med mobilen i naturen. Geografisk Orientering , side Hattie, John (2009): Visible Learning - A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. Routledge Præstholm, S., Ejbye-Ernst, N., Nielsen, T,T, (2014): Håndholdt geografisk information. København: Skov og Landskab. Videnblad nr

Kortlæg jeres lokalområde til udeskole

Kortlæg jeres lokalområde til udeskole Kortlæg jeres lokalområde til udeskole Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2015) Udarbejdet i forbindelse med projekt Udvikling af udeskole Når skoler påbegynder undervisning

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Inspirationsliste til nyttige apps

Inspirationsliste til nyttige apps Inspirationsliste til nyttige apps Research/videnstyring Delicious - sociale bogmærker Hvis du har en Delicious konto kan du via mobilen se dine bogmærker tilføje nye, tagge dem, for eksempel gemme links

Læs mere

Find vej PLUS Vejledning til ansøgere

Find vej PLUS Vejledning til ansøgere Find vej PLUS Vejledning til ansøgere - Vær med til at bygge videre på Find vej i Danmark! Find vej i Danmark tager afsæt i orienteringssporten, hvor det handler om at finde vej til de opsatte poster ved

Læs mere

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats sfortegnelse samlet IT & læringsindsats Lektiehjælp via IT... 2 Multimediefremstilling som alternativ til skriftlig fremstilling på 10. klasse og HG... 3 Lettere tilgang til læring gennem PC-læsning...

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Struktur og klasserumsledelse i udeskole

Struktur og klasserumsledelse i udeskole Struktur og klasserumsledelse i udeskole Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2015) Udarbejdet i forbindelse med projekt Udvikling af udeskole Udeskole kræver ofte et skærpet

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

De har ikke et tastatur. Nogle funktioner er mere besværlige end på en pc. Kræver lidt tilvænning i ft. specialfunktioner.

De har ikke et tastatur. Nogle funktioner er mere besværlige end på en pc. Kræver lidt tilvænning i ft. specialfunktioner. App Formål/anvendelse Fordele Udfordringer Hvad skal de lære Tip Pages Skrive opgaver og notater Keynotes imovie Splice Lave præsentationer og vise dem for klassen Små videoproduktioner, med film, musik,

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Energien i Horsens: Rundvisning

Energien i Horsens: Rundvisning Energien i Horsens: Rundvisning - historien om hvordan byen blev afhængig af fossile brændstoffer Når klassen ankommer til Danmarks Industrimuseum, vil den blive modtaget af en rundviser, der viser rundt

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO INTRO Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO KAREN FEDER Pædagog Uddannet pædagog i år 2000 Arbejdet 5 år som observationspædagog En bred viden om mennesker og

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner

Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner Børne- og Familieforvaltningen i Skive Kommune www.skive.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter At fremme elevernes læring ved brug af forskellige IT- redskaber At fremme elevernes motivation og læring ved inddragelse af æstetiske

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

Kravsspecifikation til Nationalpark App

Kravsspecifikation til Nationalpark App Kravsspecifikation til Nationalpark App Kravsspecifikation til Nationalpark App...1 1. Introduktion og platform...1 2. Ikke funktionelle specifikationer...2 3. Brugeroplevelse...2 4. Indholdsleverandører...2

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

ipad mini til alle skoleelever i Greve Kommune

ipad mini til alle skoleelever i Greve Kommune ipad mini til alle skoleelever i Greve Kommune Kære skoleelever og forældre I dag begynder skolereformen i hele Danmark. Det betyder, at I elever får en ny og mere varieret skoledag, og at I skal arbejde

Læs mere

Fjernundervisningens bidrag til læring

Fjernundervisningens bidrag til læring Fjernundervisningens bidrag til læring FEM TING VI KAN L ÆRE FRA UNDERSØGELSER AF FJERNUNDERVISNING I DANMARK v/søren Jørgensen, pæd.råd. evidencenter Introduktion Formålet er at vise, hvad erfaringerne

Læs mere

Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt!

Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt! Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt! Af Pernille Ulla Andersen & Benny Lindblad Johansen, lektorer I biologiundervisningen ved Læreruddannelsen i Århus arbejder de studerende med

Læs mere

Alle vil have apps. En løsning til alle

Alle vil have apps. En løsning til alle Alle vil have apps Der er flere mobiltelefoner end indbyggere i Danmark 86 % af alle nye telefoner er en smartphone 20 % af alle søgninger på nettet er via mobiltelefon Over 80 % af alle køb indledes på

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

1 LÆRERINTRODUKTION Dansk og Interaktive medier Rumpetten og de syv små stole

1 LÆRERINTRODUKTION Dansk og Interaktive medier Rumpetten og de syv små stole 1 LÆRER-INTRODUKTION Design i dansk/interaktive medier -om udstillingen Rumpetten og de syv små stole I denne del af undervisningsmaterialet til Rumpetten og de syv små stole, vil vi inspirere til at inddrage

Læs mere

om YouTube og barcodes i undervisningen

om YouTube og barcodes i undervisningen Broadcast yourself om YouTube og barcodes i undervisningen På dette mediacard skal vi arbejde med video og videodokumentation af faglige emner i undervisningen, som skal deles på YouTube og omsættes til

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen

Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen DUN Konference 2012 Nicholai Friis Pedersen, Hans Klysner og Janus Holst Aaen, AU. http://pages-tdm.au.dk Mål med Pages At aktivere de studerende og understøtte

Læs mere

FORTÆLLINGER VIS DIN HISTORIE I FREMTIDENS BIBLIOTEK

FORTÆLLINGER VIS DIN HISTORIE I FREMTIDENS BIBLIOTEK FORTÆLLINGER VIS DIN HISTORIE I FREMTIDENS BIBLIOTEK fremtidens Se introduktionsfilmen til arbejdet med Digitale Fortællinger bibliotek DIGITALE FORTÆLLINGER 3 Brugerne og biblioteket 3 Hvad er digitale

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

SKOLEN & BIBLIOTEKET

SKOLEN & BIBLIOTEKET SKOLEN & BIBLIOTEKET Skoleåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Velkommen side 4 Indskolingen Sprogfitness side 5 Mellemtrinnet Bibintro Databaser og Webetik side 6 side 7 Overbygningen Informationssøgning

Læs mere

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen IT på Højvangskolen Alle elever som kommer på skolen, vil være digitale indfødte, som færdes i en anden medie-hverdag end vi er vant til. De har andre forudsætninger og kompetencer end tidligere generationer.

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Folkeskole / STX Erhverv:Biolog 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af samspillet Fag Hvilke(t)

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

En let og legende vej til kulturelle arrangementer og steder

En let og legende vej til kulturelle arrangementer og steder Mit Kalundborg 2 9 Mit Kalundborg En let og legende vej til kulturelle arrangementer og steder Mit Kalundborg giver dig hurtigt og nemt et overblik over oplevelser, arrangementer og steder i hele kommunen.

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Mægtige maskiner Piloteringsmaskinen Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Inspiration til forløb om fagtekster i 2-3. klasse

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

Ipad projekt Charlottehøj 2013

Ipad projekt Charlottehøj 2013 Ipad projekt Charlottehøj 2013 1. 8.00-8.30 Kaffe/Rundstykker 2. 8.30-9.30 Mediepædagogik og Digital Dannelse. Eksempel på Emnearbejde. 3. 9.30-10.30 Opsætning af IPADS 4. 10.45-11.45 Eksempler på sprogstimulerende

Læs mere

Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_. It- og mediestrategi 2013-2015

Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_. It- og mediestrategi 2013-2015 Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_ It- og mediestrategi 2013-2015 Indledning Informationsteknolog bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. It indgår som en væsentlig

Læs mere

Workshops i Learning Lab

Workshops i Learning Lab Workshops i Learning Lab Foråret 2012 It på din skole Kom og prøv! Learning Lab er et nyt tilbud til lærere, elever og skoleledere i Vejle Kommune. Det er et sted, hvor ny it og nye medier er i fokus,

Læs mere

Digital dannelse digitale medier

Digital dannelse digitale medier Digital dannelse digitale medier Eksempler på digitale medier i dagtilbud Stationær og bærbar pc ipad, ipod, iphone, Nintendo DS, Wii, Xbox, Playstation 2, Playstation 3, PSP, Vidensbrønden o.l. Printer

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Min egen kirke. Undervisningsvejledning. Informationssøgning og hjemmeside-produktion. for 5. - 6. klasse. Kolofon. Materialet er samlet af

Min egen kirke. Undervisningsvejledning. Informationssøgning og hjemmeside-produktion. for 5. - 6. klasse. Kolofon. Materialet er samlet af Undervisningsvejledning Min egen kirke Informationssøgning og hjemmeside-produktion for 5. - 6. klasse Kolofon Materialet er samlet af Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Thisted og Morsø Provstier Konsulent

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

Apps og smartphones HMI. mobil devices og produktions-it. Anders Rolann, evikali A/S

Apps og smartphones HMI. mobil devices og produktions-it. Anders Rolann, evikali A/S Apps og smartphones HMI mobil devices og produktions-it Anders Rolann, evikali A/S Agenda Kort om evikali A/S Mobil Teknologi Smartdevices Fordele og ulemper ved smart devices Vision Brug af Apps i automation

Læs mere

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2014 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne er

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

K U R S U S K A T A L O G

K U R S U S K A T A L O G KURSUSKATALOG Kursuskatalog Kursuskataloget indeholder alle Restudys præsentationer, workshops og seminarer. 2 Eleverne Elevpræsentationer sikrer, at alle elever kommer godt i gang med at benytte Restudys

Læs mere

TWITTER OG #KVÆGKONGRES

TWITTER OG #KVÆGKONGRES SEGES 17-02-2015 Dorte Marcussen Projekt Videnformidling og dialog via nye kanaler TWITTER OG #KVÆGKONGRES Skriv #kvægkongres i tweets på Kvægkongressen Er klar til på #kvægkongres at se på de muligheder

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Skrevet af Leif Pedersen 26-02-2015. Denne vejledning beskriver hvilke ting du skal være opmærksom på i forbindelse med backup fra ipad.

Skrevet af Leif Pedersen 26-02-2015. Denne vejledning beskriver hvilke ting du skal være opmærksom på i forbindelse med backup fra ipad. Backup System/enhed: Backup Skrevet af Leif Pedersen 26-02-2015 Denne vejledning beskriver hvilke ting du skal være opmærksom på i forbindelse med backup fra ipad. På en ipad bliver der ikke automatisk

Læs mere

Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud. Den 1. september 2015

Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud. Den 1. september 2015 Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud KL Den 1. september 2015 Dagsorden Hvorfor DAG-intra? Meget kort gennemgang af systemet Kommunikation Komme/gå Foto plancher (DAP) Fordele

Læs mere

Introduktion - Modul 1

Introduktion - Modul 1 Introduktion - er det første forløb af i alt 4 moduler indenfor projektet første Tema: Bæredygtig By-Udvikling, Grøn Mobilitet. handler om at researche og undersøge feltet omkring Grøn Mobilitet (GM),

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6.

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. klasse Indhold Indledning 3 Undervisningsforløbet 4 Mål for forløbet

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Hvem er Jensens Kurser?

Hvem er Jensens Kurser? KURSUSKATALOG Hvem er Jensens Kurser? Jensens Kurser har igennem 25 år undervist og rådgivet indenfor IT, grafisk design, Office pakken, web- og mobile løsninger. Mange offentlige og private virksomheder

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Teknologiske muligheder i. Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder

Teknologiske muligheder i. Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder Teknologiske muligheder i undervisningen Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder Farsø Efterskole - Farsø Efterskole er for unge med læse-og skrivevanskeligheder.

Læs mere

- EN MOBIL APP UDVIKLET AF

- EN MOBIL APP UDVIKLET AF - EN MOBIL APP UDVIKLET AF MOBIL APP I TILKNYTNING TIL TV PROGRAM 2/7 NAVN: TATTOO SALONEN App en Tattoosalonen er lavet til diverse tatoveringsnørder, men også til brugeren som måske søger inspiration

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

P r o j e k t b e s k r i v e l s e

P r o j e k t b e s k r i v e l s e P r o j e k t b e s k r i v e l s e Selvbetjening.nu som digitalt redskab i kontakten med borgeren Formål HK og KL har tidligere sammen udviklet den digitale kompetenceprofil for medarbejdere i borgerservicecentre,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen

Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen i Hvidovre Kommune Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen Læring i skyen Med Google Apps kan du: Arbejde med elever og kollegaer i det samme dokument - på samme tid Nemt og hurtigt dele dokumenter,

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 13/14: 1. Studieaktivitet a. skriftligt b. mundtligt 2. IT i undervisningen (fortsat

Læs mere

UNI C 2012 Pædagogisk IT-kørekort. Basismodul 3. Frank Bach, frank@frankix.dk. Web 2.0 tjenester

UNI C 2012 Pædagogisk IT-kørekort. Basismodul 3. Frank Bach, frank@frankix.dk. Web 2.0 tjenester Basismodul 3 Frank Bach, frank@frankix.dk Web 2.0 tjenester Social eller ej?... 3 Sociale bogmærker... 3 Wikis... 5 Blogging... 6 Billede og video... 7 Sociale netværk - vennetjenester... 8 Andre tjenester...

Læs mere

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN Augmented Reality giver tryksagen en ny dimension, og det kunne 2.800 marketing- og kommunikationschefer

Læs mere

Flipped Classroom. Danmarks Læringsfestival 2014 Foredrag ved Henning Romme Lund

Flipped Classroom. Danmarks Læringsfestival 2014 Foredrag ved Henning Romme Lund Flipped Classroom Danmarks Læringsfestival 2014 Foredrag ved Henning Romme Lund Præsentation Henning Romme Lund Gymnasie-lektor på Roskilde Gymnasium Fag: Samfundsfag og historie Pædagogisk IT-vejleder

Læs mere

Kataloget kan også hentes som interaktiv ibook. Søg efter ipadkatalog i appen ibook på din ipad eller MacBook.

Kataloget kan også hentes som interaktiv ibook. Søg efter ipadkatalog i appen ibook på din ipad eller MacBook. Kataloget kan også hentes som interaktiv ibook. Søg efter ipadkatalog i appen ibook på din ipad eller MacBook. Om ipadkataloget Praktiske oplysninger Kurserne er alle målrettet undervisere i skolen, men

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Kultur er det traditionsbestemte mønster af myter, normer og rutiner som får bestemte typer

Læs mere

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Målgruppe: 6.klasse Fag: Historie (primært) Dansk (sekundært) Undervisningsmateriale: Film og audiofiler til download Materialet omhandler: 1930 Livet

Læs mere

De største kommunikationsudfordringer

De største kommunikationsudfordringer De største kommunikationsudfordringer i 2013 01 INDHOLD intro...03 1. Organisationernes kommunikationskompetencer...04 2. organisationernes vigtigste kommunikationsudfordringer...06 3. Uoverensstemmelse

Læs mere

Spørgeundersøgelse blandt eksterne deltagere i projekt Vi&Di

Spørgeundersøgelse blandt eksterne deltagere i projekt Vi&Di Spørgeundersøgelse blandt eksterne deltagere i projekt Vi&Di Brug af sociale medier mv. - Facebook - Dit brug af den digitale mulighed - privat og socialt Brug af sociale medier mv. - Facebook - Dit brug

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Ark1. Fx. hils, vink, nik, taler i mobil, musik i hovedtelefoner, taler smn. Internt, taler med andre, råber, leger

Ark1. Fx. hils, vink, nik, taler i mobil, musik i hovedtelefoner, taler smn. Internt, taler med andre, råber, leger nr antal orientering handling interaktion indtryk 1 2 3 4 5 6 7 8 Side 1 nr antal orientering handling interaktion indtryk 9 10 11 12 13 14 15 16 Side 2 17 18 19 20 21 22 23 24 Side 3 25 26 27 28 29 30

Læs mere

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Frede Braüner på besøg i april 2012. Målsætning for Læringscenteret skoleåret 2012 2013. at fungere som et kulturformidlende og skabende læringsmiljø.

Læs mere

Kursusprogram. Horsens kommunes biblioteker Forår 2015. Horsens Bibliotek Tobaksgården 12

Kursusprogram. Horsens kommunes biblioteker Forår 2015. Horsens Bibliotek Tobaksgården 12 Horsens Bibliotek Tobaksgården 12 8700 Horsens Telefon: 76 29 24 00 bibliotek@horsens.dk Åbningstid med betjening: Mandag torsdag kl. 10 19 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 13 Selvbetjent morgenbibliotek:

Læs mere