Referat af Møde i dagtilbudsnetværk den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Møde i dagtilbudsnetværk den 4 9 07"

Transkript

1 Referat af Møde den 4.september 2007 i Herlev Afbud: Karin,Bjarne-Helsingør, Paw H, Frederikssund, John Bamberger, Peter Johannesen-Bornholm, Sanni-Ishøj, Preben- HTK, Lene Fredensborg, Jette-Egedal. Kommende møder: for medlemmer af Børne-og Kulturchefforeningen Dagtilbudsnetværket, mødet holdes i Fredensborg Velkommen v/ Annette Trads Hansen, Herlev kommune. Hvad kendetegner Herlev: indbyggere, års og et dagplejehus samt 6 SFOér på skoler. Institutionerne er gode m.h.t. m2 i flere af de sammenlagte institutioner. Klagesager der drejer sig om pladser, som bliver tilbudt for langt fra hjemmet efter borgernes synspunkt. Arbejder med: Brobygning, Det narrative, Rammesat pædagogik, - rammeplan 0-10 år. Netop ansat to nye pædagogiske konsulenter. Institutionslederne er i 5 faste ledelsesnetværk, hvor hensigten er at fremtiden byder på flere skal opgaver i netværkene, f.eks koblet med tværfaglige sundhedsteam m.m. Børn og Familieafdelingen er flyttet til kulturafdelingen og under forudsætning af godkendelse bliver Annette også chef for Familieafdelingen. PPR er blevet en stabsenhed på tværs af afdelingerne, den rummer støttepædagoger, nu med stillingsbetegnelsen pædagogiske vejledere. Punkt 1. Rundbordsdrøftelse af den nye dagtilbudslov konsekvenser af dagtilbudsloven, høre om området har fået og kan anvende deres DUT midler og få dannet os et overblik over hvordan og hvor kommunerne omorganiserer områder: Dorte oplyste at vejledningen til dagtilbudsloven havde været sendt ud til foreløbig høring i en lille kreds af dagtilbudschefer, som havde tilbagemeldt på den, men den kommer til officiel høring snarest. (Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge)findes på ( du kan lave dit eget login tryk på ny bruger) Vedlægges som fil nr. 2 til dette referat. Anette, Herlev: Brugte DUT-midler til kursusmidler for personalet i projekter om Kvalitet i dagtilbud samt om social inklusion, hvor NIVE instituttet bistod. Birgit Skovbo, Furesøe: Stadig meget travlt pga fusionen, og har ikke et samlet overblik over det. Tager én dag ad gangen

2 Tove, Brøndby: Ændringerne som konsekvens af ny dagtilbudslov har været til pol. beh. DUTmidler kr er gået til sprogvurdering og pædagogiske læreplaner. Inst. Har fået 2 timer ugentligt, 100 enheders dog 6 timer. Bodil, Hvidovre: Pol. beh. I oktober. Der er med udgangspunkt i Børn- og Ungepolitikken udarbejdet en indsatsmodel. Det må komme løbende. Det er ikke afklaret om inst. får penge ud. Der bliver fulgt op på læreplaner og Børnemiljøvurdering og der arbejdes med at forenkle, så det indarbejdes i det nuværende arbejde. Simon, Ballerup: Pol.beh. i august. DUT udgjorde 1,2 mill, området har fået 0,6 mill til sprogvurderinger. Frit valg har vi ikke set konsekvensen af. De indholdsmæssige konsekvenser er ikke så langt væk fra hvor vi er på vej hen. Hanne, FR.Værk-Hundested: Vi er godt i gang med, sprogvurdering. Søger midler til APV på dagtilbudsområdet. Har orienteret pol.udv. Frit valg har som konsekvens at ½dags pladser forsvinder. Søren, Frederiksberg: Børne- og Undervisningsudvalget er forelagt konsekvenserne af ny lov og politisk stillingtagen hertil. DUT 1,8 mill, hvoraf området fik 1,2 til de ting der skulle udføres. Friplads til madordninger skal der tages stilling til. Indsatsen på nogle områder har været noget ekstra, andre områder har fået en opgradering. Pia, Rødovre: Sprogvurdering når børnene er 3½. DUT 0,7 mill - har fået 0,2 mill. Der ansættes en tale-hørepædagog. Planlægger hvorledes sprogvurderingerne skal forløbe. Margit, Gladsaxe: DUT 0,7 0,5 mill til området. Vi mangler pædagoger, arbejder med kompetenceudvikling og fastholdelse, men det er der ikke sat midler af til. Søren Kjeldsen, Gentofte: Pol.beh. i oktober. Økonomi ikke afklaret. Sprogvurderinger skal lægges ud, men inst. ønsker et korps til opgaven. Udpeget 10 ambassadører for hele området til at samarbejde alle de gode ting, der kommer fra regeringen. Birgit, Fredensborg DUT Fra det gamle Fredensborg-Humlebæk 0,184 mill til læreplaner ditto til området. Over 3½ år. anvendt til 210 pædagoger i FHK og Karlebo til1 modul i diplom, på CVU, VIPPS, Dannelse,etik og læring.7 hold i alt. (har kostet i alt 1,8mill) DUT1,6 har fået 1,4 mill til området Udarbejdet sprogvurderings-materiale 0.4 mill ca. og igangsat projekter m.h.p. at bryde social arv f.eks familiebørnehaver. 1 mill

3 Dorte, Rudersdal,. Gjort klart hvad det koster og at konsekvensen er ændrede større kvalitative krav til personalet. Vi skriver at det kræver mere uddannet personale DUT 1,3 mill til sprogvurdering Sprogstimulering og sprogvurdering ingen opkvalificering til sprogarbejde. Derimod masser af penge til læreplaner. 1/3 af DUTmidlerne skal gå til opfølgning. Anbefalet kontaktperson, hvis der skal arbejdes med omlægning af sprogarbejdet Lene Malsam, konsulent i Albertslund. Drøftelse af kommunernes tilsyn med diverse fritvalg. Konklusion : Dagtilbudsnetværket indgår en aftale mellem kommunerne om at : - Den enkelte kommune fører tilsyn med de fritvalgsordninger som eksisterer indenfor kommunegrænsen og fører således også tilsyn med andre kommuners børn som benytter disse frie valg. Københavns kommunes udflytterbørnehaver påhviler det København at føre tilsyn med - Sprogvurderinger målrettes alle børn, der benytter dagtilbud indenfor kommunegrænsen, uanset at de har bopæl i anden kommune. - Sprogvurderinger budgetteres på konto 5 Søren, Frederiksberg udarbejder et udkast som forelægges dagtilbudsnetværket på næste møde. Formelt skal Flemming Olsen, formand for BKF godkende aftalen om tilsyn og sprogvurdering. Drøftelse af offentliggørelse og dokumentation Margit, Gladsaxe: Godkendelse af Læreplanen kan delegeres. Vi laver en opsamling hvad har vi lært og hvad har vi handlet på. Lisbeth, Allerød: Politikerne i Allerød læser alle virksomhedsplaner i et distrikt inden det årlige dialogmøde. PKT. 2. Budget hvorledes påvirker det dagtilbudsområdet? Søren, Frederiksberg: VKR forlig. 55 mill til nye daginstitutioner. Herudover kalkulerer vi med merindskrivning i daginstitutionerne. Lisbeth, Allerød: Skal spare 19.mill på dagtilbudsområdet. Ny model ift socialt udsatte børn. Har en del ledige dagtilbudspladser. SFO/Fritidshjem alle Fritidshjem nedlægges. 1 selvejende nedlægges. Målet er at lokalområdet skulle være selvkørende mht. pladser. Bodil, Hvidovre: 27 mill. Var det oprindelige sparekrav det er endt med 3,5 mill. Besparelse ved nedlæggelse af institutionspladser. Derudover ikke fuld prisfremskrivning, dog undtaget løn, mad og bleer

4 Pia, Rødovre: Pasningsgarantien skal gå op. Et byområde er bygget om og der er masser af børn. Der er svamp i 3 institutioner og 300 børn skal omplaceres, når skaderne er vurderet. 2 højhuse skal nedrives og der ligger 2 vuggestuer lige i nærheden. Drøftelse af at låne institutioner i nabokommunerne. Søren, Gentofte: Nednormere med 90 pladser Birgit, Fredensborg. Ingen pol. vilje til at forringe området med besparelser, som foreslået i sparekatalog. Derimod vil analyser af LEAN og effektiviseringer på området imødeses. Margit, Gladsaxe: Der er forhandlet og der er udsigt til bredt forlig om følgende: Pr. 1 januar skal der være mad til samtlige børnehavebørn. Betyder 60 nye køkkener. Der har været en drøftelse i udvalget om hvad man skulle bruge madordningerne til. Det er ikke en madpakkeordning pol. ønsker men et måltid med inddragelse af børnene i madværksted. Evt. centralkøkkener for de mindste inst. Finansieringen sker dels ved besparelse på sundhedsplejen. Prisen på vg. Vil stige har eller været med tilskud til nedsættelse af betaling. Udrulles de næste par år, hvis det vedtages. 12,5 mill til drift- ca samme beløb til etablering. 3) Dimensionering af pædagoguddannelse/praktikpladser - tilvejebringelse af praktikpladser til pædagogstuderende 1. halvår den ny pædagoguddannelse og deraf følgende ændringer i praktikken(placering af 1. praktikperiode - status vedr. BKFs rekrutteringsundersøgelse Simon, Ballerup Det var målet at der pr tilgik Ballerup kommune en status på den enkelte kommunes tilvejebringelse af praktikpladser. TJEK I EGEN KOMMUNE OM OPGAVEN ER LØST. Udgangspunktet for dimensioneringen er den behovsudmelding som seminarierne udmelder. Der er herefter anvendt en fordelingsnøgle, som er ens for alle kommuner. Det betyder at nogle kommuner skal stiller flere og andre færre praktikpladser til rådighed. Der er set på fordelingen af seminarier. Frederiksborg (gamle amt) havde væsentlig færre uddannelsespladser end Københavns amt og FRB. Kommune. Derfor skal kommuner i dette område stille flere pladser til rådighed. Fordelingsnøglen kan i sidste ende indeholde nogle problemer, da det kræver en mobilitet hos de studerende. Specialpraktikken: Det vejledende forhold mellem almindelige praktikpladser og specialpraktikpladser er 2:1 en 3.diedel skal altså være specialpraktikpladser

5 Det har været noget af et detektivarbejde at finde de gamle amts institutioners afdeling i kommunerne, mange har ikke vidst hvilken kommune/afdeling der havde overtaget dem. Der er en forventning om at der er et uændret behov for praktikpladser de manglende er blevet fordelt på kommunerne. 1. Det er bydende nødvendigt at melde tilbage til Ballerup 2. Nogle kommuner har meldt tilbage med fuldstændig tilvejebringelse 3. Andre med lovning om snarlig tilvejebringelse 4. Meld tilbage om hvem der er ansvarlig for tilvejebringelsen i kommunen. Det opleves at opgaven i nogle kommuner er havnet på forskellige områder/afdelinger, som ikke har koordineret. Simon forventer at kunne trække på dagtilbudsnetværket. Budgetterne fra en specialinstitution følger ikke bare med fra amtet. Hvordan få man sikret at kapaciteten svarer til behovet? Det centrale organ er praktikpladsforum. Foreløbig må vi arbejde ud fra denne model og bruge erfaringen til at justere. I 2009 forventes det at praktikordningen bliver S.U. finansieret. - den ny pædagoguddannelse - Ændringen i Lov og bekendtgørelse om pædagoguddannelsen. Der er krav om en praktikstedsbeskrivelse. Der er udarbejdet en skabelon og det anbefales at man anvender den. Antallet af seminarier, som institutionerne skal samarbejde med kan være større og derfor vil det være en lettelse, at det er den samme skabelon, som alle seminarier, der er institutionens samarbejdspartner skal have. Seminarierne vil gerne tilrettelægge deres uddannelsesbeskrivelse efter og i overensstemmelse med praktikstedets beskrivelse. En idé: Kunne der i fremtiden, når der stilles krav om lignende beskrivelser, tages udgangspunkt i sammenlignelige brugerinformationer, når man skal lave skabeloner? - status på BKF rekrutteringsundersøgelse. Generelt svarer institutionerne ja til at de har et problem. Evt: Dagpleje fællestillidsrepræsentant er der nogen som har indgået en aftale? Rudersdal: FTF bliver lønnet for 4 børn, men passer 3. Tvist om ledelses retten i de tilfælde, hvor FOA kalder på FTF og det ikke passer arbejdsgiver at give FTR fri. FOA vil rejse det principielt (men ikke benytte sig af Rudersdal som eksempel) KL: afholder møde den om Sct. Georgs institutioner - 5 -

6 Legepladssikkerhed. Rudersdal har til legepladssikkerhed og har købt Gert Olsen til at gennemgå og lave rapporter på samtlige legepladser. Betalingscirkulære Børn i amts institutioner betalte ikke egenbetaling. Amts institutioner er overgået til kommuner. Lisbeth, Allerød melder til Jan om hun kan komme med noget til næste møde. Pladsanvisningsnetværk Nye strukturer med pladsanvisningen i borgerservice og nedlæggelse af amterne gør at vi tager punktet på dagsordenen næste møde. Margit. Undersøgelse udleveret Tove, Rødovre udleverede resultatet af en undersøgelse, som nogle af kommunerne har deltaget i. Inden den 18. september 2007 kan kommuner der ikke har deltaget, nå at være med. Henvendelse Tove. BKF valg til bestyrelsen Dorte har tilskrevet Børne- og Kulturchefforeningen at det ville klæde foreningen at bestyrelsen blev valgt således at der var repræsentation fra alle netværk ved valg til bestyrelsen. Projekt Sundhed i Herlev Annette vil anbefale Healthy Company hvis man agter at arbejde med krop og sundhed på arbejdspladsen. Projektet i Herlev er en pendant til tigerspring for børn. Herudover er projektet knyttet til sikkerhedsarbejdet på arbejdspladsen, hvor Healthy Company kan iagttage, hvordan pædagoger bruger deres krop- og hermed udvikle en bedre måde at bevæge sig på arbejdspladsen. Herlev har haft så stor succes med projektet og vil gerne fortsætte samarbejdet om et projekt med stressfokus. Det koster 0,5 mill. Helsefonden er ansøgt herom. Læg det ind i sikkerhedsarbejdet medarbejderne er også blevet sundhedsambassadører. Sygefraværet er faldet 1%, det lå på 6 % før projektet. Dagsordenpunkter til den 29. oktober 2007 i Fredensborg - Status på tilvejebringelse af praktikpladser - Indgåelse af aftale om kommunernes tilsyn med fritvalgordninger (Søren FRB) - Betalingscirkulære(Lisbeth, Allerød) - Netværk for pladsanvisere (Margit, Gladsaxe) - 6 -

7 Tak for et sjovt, muntert, hyggeligt og enormt indholdsmættet møde, håber jeg fik det meste med. Ref. Birgit Alstrup, Fredensborg - 7 -

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Frydenhøj Dato: 12. februar 2009 Pædagogisk konsulent: Gitte Mølgård Andersen Deltagere: - Ledelse: Janni Juhl-Petersen

Læs mere

Dagtilbud til børn. Virksomhedsplan 2010

Dagtilbud til børn. Virksomhedsplan 2010 Dagtilbud til børn Virksomhedsplan 2010 1 Indledning Denne virksomhedsplan omfatter det samlede dagtilbudsområde i Rudersdal Kommune. Virksomhedsplanen (VP) forholder sig dels til lovfastsatte krav besluttet

Læs mere

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen 1 Udgivet af Børne- og Kulturchefforeningen Ballerup Rådhus Hold-An Vej 7 2750 Ballerup Tlf.:

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 1 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2013 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 3. INTRODUKTION TIL DAGTILBUDSOMRÅDET I RINGKØBING-SKJERN

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport FOA: Pædagogisk sektor F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Statusrapport Årsmøde 2003 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Grinsted Public a/s Layout og indhold:

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødested: Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud 1 Kvalitetsrapport for 2011 For dagtilbuddene i Fredensborg Kommune Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune 1. udgave september 2012 2

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2003

Ordinær generalforsamling November 2003 Ordinær generalforsamling November 2003 Indhold Forord 4 Bestyrelsen 5 Endelig dagsorden 6 Sammenhæng i indsatsen 7 Opfølgning på Hvordan knækker vi kurven? 7 Vejledning om tavshedspligt 8 Reform af vejledningsindsatsen

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler 1 Beskrivelse af områdene Administrationen Center for Dagtilbud & Skoler Center for Dagtilbud & Skoler skal sikre den faglige kvalitet og udvikling på dagtilbudsområdet

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark F O A F A G O G A R B E J D E Privat pasning i Danmark Privat pasning i Danmark Undersøgelsen er udført af seniorkonsulent Susanne Pade og seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000 for FOA Fag og Arbejde

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT REBILD KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup 17. januar 2007 Fraværende: Ingen Møde slut kl. Administrationsbygningen i Terndrup, mødelokale 2 REFERAT

Læs mere

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af strategiseminar mandag den 16. Juni 2014 Nyt fra: a) Formanden Dagtilbudskonferencen er godt på vej. Temaet er innovativ ledelse; kan vi gøre tingene bedre,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Retsgrundlaget Retsgrundlaget for kommunernes pligt til at føre tilsyn med dagtilbud og privat pasning findes i retssikkerhedsloven 16 som fastsætter:

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang Henriette

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. S t a t usra p p o rt

FOA: Pædagogisk sektor. S t a t usra p p o rt FOA: Pædagogisk sektor S t a t usra p p o rt Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Mike Kollöffel Layout og indhold: Pædagogisk sektor Oplag: 300 Tryk: FOAs trykkeri Indhold Statusrapport

Læs mere

Vagtskifte. Strukturprocessen

Vagtskifte. Strukturprocessen Vagtskifte I marts 2008 valgte dagtilbudschef Carsten Anderskov at gå på pension. Af hensyn til fortsat at sikre sikker drift og kontinuitet, valgte direktøren i Børne- og Familieforvaltningen at konstituere

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lovgivning... 2 Kommunens godkendelsesprocedure... 4 Sammenlægning med eksisterende daginstitution... 4 Økonomi... 5 Bygninger... 6 Forsikringer... 6 Vedtægter... 6

Læs mere

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009 Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder København den 23. september 2009 Indhold INDLEDNING 1. Formål, metode og indhold... 4 1.1 Privat børnepasning og andre definitioner...

Læs mere