Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a."

Transkript

1 Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere virksomheden under navnet DFF-EDB A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Kolding kommune. 2 Selskabets formål er at levere IT-serviceydelser til andelshaverne, herunder: - at købe, sælge samt leje og udleje soft- og hardware, - at udvikle software, - at sælge serviceydelser og rådgivning, - at drive handel i øvrigt indenfor IT-området, samt i øvrigt at fremme andelshavernes økonomiske interesser som aftagere af ovennævnte ydelser. Selskabet kan tilbyde tilsvarende ydelser til ikke-medlemmer på markedsbestemte vilkår. OPTAGELSE SOM ANDELSHAVER: 3 Som andelshavere kan optages fjernvarmeforsyninger, der er medlem af Dansk Fjernvarme, forudsat at det pågældende forsyning har eller vil have omsætning med selskabet, samt Dansk Fjernvarme selv. Bestyrelsen kan med 2/3 flertal beslutte, at andre kategorier af selskaber, foreninger m.v. skal kunne optages som andelshavere, såfremt minimum 5% af selskabets omsætning har tilknytning til fjernvarmeforsyning. Størrelsen af sådanne nye andelshaveres kapitalindskud fastsættes af bestyrelsen i overensstemmelse med 4. Bestyrelsens kompetence til at optage nye andelshavere er dog begrænset derved, at fjernvarmeværker, der er medlemmer af Dansk Fjernvarme, skal udgøre 75% af andelshaverne. Anmodning om optagelse stiles til selskabets kontor, og skal forelægges bestyrelsen til godkendelse. Når en andelshaver optages i selskabet, modtager vedkommende et eksemplar af selskabets vedtægter. Andelshaverne er underkastet selskabets vedtægter, således 17. september 2013 Side 1 af 7

2 som de er udformet ved indmeldelsen, og således som de til enhver tid vil være som følge af senere vedtagne ændringer og tilføjelser. Der skal foreligge en fortegnelse over selskabets andelshavere. Det er bestyrelsens opgave at sikre at denne fortegnelse holdes ajour. SELSKABETS KAPITAL OG HÆFTELSE: 4 Selskabets andelskapital består af et indskud på kr. pr. andelshaver, idet dog bestyrelsen kan fastsætte et højere indskud af de andelshavere, der optages i medfør af 3, stk. 2. Dansk Fjernvarmes indskud udgør kr For selskabets forpligtelser hæfter dets formue. Andelshavernes hæftelse for selskabets forpligtelser er begrænset til andelshavernes indskud samt andelshavernes andel af selskabets formue. Herudover har selskabets andelshavere ingen forpligtelser. GENERALFORSAMLING: 6 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes snarest efter årsregnskabets afslutning og skal finde sted inden udgangen af oktober måned. Alle selskabets andelshavere er stemmeberettigede. Hver andelshaver har en stemme. 7 Generalforsamlingen indkaldes ved brev afsendt senest 4 uger og tidligst 6 uger før generalforsamlingen. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: a. Valg af dirigent b. Bestyrelsens årsberetning. c. Fremlæggelse af det reviderede årsrapport til godkendelse d. Orientering om budget for næste regnskabsår e. Fastsættelse af honorar til bestyrelse og formand f. Behandling af forslag fra bestyrelse og andelshavere. g. Valg af bestyrelsesmedlemmer h. Valg af revisor i. Eventuelt 17. september 2013 Side 2 af 7

3 Forslag skal for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling være indgivet senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag til kandidater til bestyrelsen skal være indleveret til selskabet inden for samme frist. Bestyrelsen kan offentliggøre oplysning om indsendte forslag og om opstillede kandidater på selskabets hjemmeside eller fremsende oplysningerne til andelshaverne. Til at lede generalforsamlingen vælger generalforsamlingen en dirigent, der træffer alle beslutninger angående ledelsen af generalforsamlingen og de foreliggende sagers behandlinger samt afstemninger. En andelshaver som ikke har mulighed for at være repræsenteret på generalforsamlingen kan meddele en anden andelshaver fuldmagt til at stemme for sig. En andelshaver kan kun afgive stemme i henhold til een fuldmagt. 8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller bestyrelsen beslutter dette, eller når skriftlig begæring herom fremsættes overfor bestyrelsen af mindst 10% af andelshaverne. Begæringen skal angive, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Bestyrelsen er pligtig, inden 8 dage efter en sådan begæring er modtaget, at indkalde til generalforsamling med mindst 10 dages og højst 15 dages varsel. Indkaldelse sker ved brev med angivelse af dagsorden. 9 Til vedtagelse af beslutninger om opløsning af selskabet eller ændring af vedtægterne kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer og forudsætter, at mindst 1/2 af andelshaverne er repræsenteret. Er ikke mindst 1/2 af andelshaverne repræsenteret, men er forslaget vedtaget med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen snarest muligt til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, uanset hvor mange andelshavere der er repræsenteret. Øvrige beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i en protokol, der underskrives af dirigenten. BESTYRELSE OG DIREKTION: 10 Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 7 medlemmer. 17. september 2013 Side 3 af 7

4 På generalforsamlingen vælges 5 bestyrelsesmedlemmer blandt selskabets andelshavere. De fire vælges blandt selskabets andelshavere som er medlem af Dansk Fjernvarme. Et medlem vælges på generalforsamlingen blandt alle andelshavere. Valg af medlemmer til bestyrelsen sker for en 2 årig periode. Genvalg kan finde sted indtil 3 gange. Et bestyrelsesmedlem, som ikke længere opfylder betingelserne for at kunne vælges til bestyrelsen skal straks udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen kan for et år ad gangen supplere sig med indtil 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand og en næstformand. Formand og næstformand vælges for et år ad gangen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum halvdelen af bestyrelsens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. 11 Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af selskabets anliggender. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelse skal ansætte en direktion bestående af en eller flere direktører til at drage omsorg for den daglige ledelse af selskabets anliggender. Direktionen kan ikke vælges blandt bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura. 12 Bestyrelsen fastlægger overfor direktionen retningslinjer for selskabets omsætning med ikke-andelshavere. TEGNINGSREGEL: 13 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller et bestyrelsesmedlem, eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør. Selskabet tegnes i øvrigt af den samlede bestyrelse. 17. september 2013 Side 4 af 7

5 BRUGERGRUPPE: 14 Til at bistå selskabets direktion og bestyrelse vedrørende tekniske/administrative forhold nedsættes en brugergruppe bestående af 5-7 medlemmer. 5 medlemmer af brugergruppen vælges af og blandt brugerne for to år ad gangen, således at to-tre medlemmer afgår hvert år. Selskabets direktør kan supplere brugergruppen med op til to medlemmer med speciel viden eller til en specifik opgave. Bestyrelsesmedlemmer i selskabet kan ikke samtidig være medlemmer af brugergruppen. De nærmere regler om valg af brugergruppen fastsættes af bestyrelsen. Regler om brugergruppens udførelse af sit hverv fastsættes i en forretningsorden for brugergruppen, som godkendes af selskabets bestyrelse. ANVENDELSE AF DRIFTSRESULTAT: 15 Regnskabsårets driftsresultat overføres til egenkapitalen, idet der ikke sker udlodning til selskabets andelshavere. REGNSKAB OG REVISION: 16 Selskabets regnskabsår går fra 1. juni til 31. maj. 17 Selskabets regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen. OVERDRAGELSE AF ANDELE Andelsbeviserne i selskabet er uoverdragelige. 18 HEMMELIGHOLDELSE: 19 Andelshaverne har pligt til at hemmeligholde alle informationer, som modtages gennem selskabet, og som vil kunne skade selskabet eller dens andelshavere ved videregivelse. Andelshaverne skal i øvrigt udvise loyalitet overfor selskabet og dets andelshavere. 17. september 2013 Side 5 af 7

6 BETALINGSBETINGELSER: 20 Alle ydelser, som andelshaverne køber gennem selskabet, sker i henhold til de betalings- og leveringsbetingelser, som er fastsat af selskabets bestyrelse. MISLIGHOLDELSE: 21 Såfremt en andelshaver væsentligt misligholder sine forpligtelser ifølge nærværende vedtægt, er vedkommende andelshaver efter påkrav fra bestyrelsen forpligtet til straks at udtræde af selskabet. Væsentlig misligholdelse anses især at foreligge, hvis der sker væsentlig tilsidesættelse af a. Betalingsforpligtelsen, jf. 20. b. Selskabets vedtægter i øvrigt. UDTRÆDEN: 22 En andelshaver kan udtræde af selskabet med 3 måneders varsel til udløbet af en måned. Meddelelse om udmeldelse fremsendes ved anbefalet brev til selskabet. Hvis en andelshavers virksomhed ophører, f.eks. som følge af konkurs eller likvidation, betragtes dette som udtræden af selskabet. 23 Udtrædende andelshavere har ikke krav på udbetaling fra selskabet, ligesom en udtrædende andelshaver i øvrigt ikke kan gøre krav på andel af selskabets formue. Den indskudte andelskapital tilfalder således selskabet. OPLØSNING: 24 Ved selskabets opløsning tilbagebetales det indskud, som Dansk Fjernvarme har erlagt i henhold til 4 med fradrag af det sædvanlige andelshaverindskud på kr., forudsat at Dansk Fjernvarmes indskud er i behold. Nettoformue derudover anvendes til gavn for fjernvarmeforsyningen i Danmark efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse, idet der heller ikke ved opløsning udbetales formueandel til andelshaverne, bortset fra det foran anførte udbetaling til Dansk Fjernvarme. 17. september 2013 Side 6 af 7

7 VOLDGIFT: 25 Enhver uenighed, der opstår mellem andelshaverne og selskabet omkring nærværende selskabs vedtægter eller samhandlen mellem selskabet og den enkelte andelshaver, skal i mangel af mindelig løsning afgøres ved voldgift. Hver af de stridende parter vælger en upartisk voldgiftsdommer, og de valgte voldgiftsdommere skal herefter udpege en opmand. Kan de to således udpegede voldgiftsdommere ikke enes om valget af opmand, udpeges denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten i København. Opmanden skal være jurist. Den afsagte kendelse afgør endeligt sagen. Når den ene af parterne har valgt sin voldgiftsdommer, og den anden ikke inden 14 dage efter, at valget er meddelt ham, har valgt sin voldgiftsdommer, udpeges også denne voldgiftsdommer på begæring af den klagende part af Præsidenten for Sø- og Handelsretten. I øvrigt finder reglerne i lov om voldgift anvendelse på voldgiftsrettens arbejde. Ikrafttræden: Således vedtaget på selskabets konstituerende generalforsamling den 29. august Ændret f.s.v.a. 7, 10 og 14 på ekstraordinær generalforsamling den 24. april Ændret f.s.v.a. 15, 25 og 26 ophævet og blev til på ordinær generalforsamling den 24. august Ændringer f.s.v.a. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 23, 24, 25 og slettes og bliver til på ordinær generalforsamling 26. august 2009 Ændret f.s.v.a. 7 på generalforsamling 28. august 2013 og ekstraordinær generalforsamling den 17. september september 2013 Side 7 af 7

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vestjyllands Andel A.m.b.a. Vesterkær 16 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 1011 Fax 9732 2350 www.vja.dk E-mail: vja@vja.dk CVR-nr. 61 72 96 15.

Vestjyllands Andel A.m.b.a. Vesterkær 16 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 1011 Fax 9732 2350 www.vja.dk E-mail: vja@vja.dk CVR-nr. 61 72 96 15. V E D T Æ G T E R Hovedkontor: Vestjyllands Andel A.m.b.a. Vesterkær 16 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 1011 Fax 9732 2350 www.vja.dk E-mail: vja@vja.dk CVR-nr. 61 72 96 15 1 1. Foreningens navn er Vestjyllands

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.

VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne. VEDTÆGTER 2012 De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a Amalievej 20 1875 Frederiksberg C. Denmark CVR- nr. 82 28 90 11 tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.dk VEDTÆGTER

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk Biogas a.m.b.a.

Vedtægter for Sønderjysk Biogas a.m.b.a. 1 J.nr. 2009062 JM/ahd Vedtægter for Sønderjysk Biogas a.m.b.a. 1 Selskabets navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Sønderjysk Biogas a.m.b.a.. 1.2 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Stk. 3. Enhver andelshaver har én stemme uanset antallet af andele.

Stk. 3. Enhver andelshaver har én stemme uanset antallet af andele. Vedtægter Maj 2015 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Andelskassens navn er Merkur Andelskasse. Andelskassens hjemsted er Københavns kommune. Andelskassen driver desuden virksomhed under binavnene Andelskassen

Læs mere

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Vedtægter for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a.

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. 1. Navn, selskabsform og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og dets navn er Syd Energi a.mb.a.. Selskabet har følgende binavne: Energiselskabet

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

St. Kongensgade 81B DK-1264 København K +45 33 13 44 44 info@kreakom.dk kreativitetogkommunikation.dk

St. Kongensgade 81B DK-1264 København K +45 33 13 44 44 info@kreakom.dk kreativitetogkommunikation.dk VEDTÆGTER FOR KREATIVITET & KOMMUNIKATION 1. NAVN & HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er Kreativitet & Kommunikation. Brancheforeningen for rådgivende kreative erhverv. 1.2 Foreningens hjemsted er København

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Forboma

Vedtægter for Forboma Vedtægter for Forboma CVR-NR 89 98 69 15 Foreningens navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Forboma. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes forsikringsmæssige interesser. Medlemskab

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for Brenderup Netselskab A.m.b.a. Side 1

VEDTÆGTER. for Brenderup Netselskab A.m.b.a. Side 1 VEDTÆGTER for Brenderup Netselskab A.m.b.a. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted 2. Selskabets formål 3. Andelshavere 4. Medejerforhold 5. Andelshavernes økonomiske ansvar 6. Ejendomsret

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A Vedtægter Marts 2012 Vedtægterne er godkendt på den ekstraordinære generalforsamlingen d. 24. oktober 2011 og af Byrådet d. 6 marts. 2012 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.

Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Græsted Fjernvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Gribskov Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. Side 1. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted. 2. Selskabets formål. 3. Andelshavere. 4. Andelshavernes økonomiske ansvar. 5. Ejendomsret til

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Nordby Fjernvarme A.m.b.a.

Nordby Fjernvarme A.m.b.a. Nordby Fjernvarme A.m.b.a. VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Nordby Fjernvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Fanø Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere