Forundersøgelse for Simested Å, hovedløb ved Aalestrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forundersøgelse for Simested Å, hovedløb ved Aalestrup"

Transkript

1 Forundersøgelse for Simested Å, hovedløb ved Aalestrup Maj

2 Titel: Forundersøgelse for Simested Å, hovedløb ved Aalestrup Udgiver: Udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune, Natur og Miljø, Dato for færdiggørelse: Maj Kontaktadresse: Vesthimmerlands Kommune Teknik og Økonomiforvaltningen Natur og Miljø Himmerlandsgade Aars Tlf.:

3 Indhold REDEGØRELSE FOR INDSATSER... 5 Basisoplysninger Basisoplysninger Planbindinger... 8 INDSATSER... 9 Simested Å ref. Nr Simested Å ref. Nr EFFEKT AF PROJEKTETS INDSATSER ØKONOMI OG TIDSPLAN KONKLUSION DETAILPROJEKT Projektomfang Vandløbsdata Diverse informationer Anlæg Detailbeskrivelser af indsatser og materialer: Strækning Strækning Strækning Strækning 4 (ref. nr. 448) BILAG BESKRIVELSE AF VANDLØBET OG INDSATSEN PROJEKTERING AAL-451 STRÆKNING Nuværende forhold Projektering af stryg

4 Vandspejlsberegninger Hydat Resultater

5 Redegørelse for indsatser Tabel 1 Herunder en gennemgang af basisoplysningerne for referencenumrene. Basisoplysninger 448 Indsats ID 448 Indsats type Vandløbets navn Vandløbssystem Vandløbets klassifikation Vandløbsmyndighed Restaurering Simested Å Simested Å Offentligt Vesthimmerlands Kommune Vandløbsregulativ Regulativ for Simested Å 2001 Basisoplysninger 451 Indsats ID Indsats type Vandløbets navn Vandløbssystem Vandløbets klassifikation Vandløbsmyndighed indsatsen gælder kun delstrækningerne: AAL29264, AAL29261 og AAL Der er dermed ikke tale om en indsats på hele ref. nr.: 451 Restaurering Simested Å Simested Å Offentligt Vesthimmerlands Kommune Vandløbsregulativ Regulativ for Simested Å

6 Figur 1 Oversigt over indsatserne i Simested Å nær Aalestrup by. 6

7 Figur 2 Oversigtskort over projektets placering i Vesthimmerlands Kommune. 7

8 Tabel 2 Herunder en gennemgang af planbindinger i projektområdet. Planbindinger Byggelinjer Indsats 448 ligger indenfor skovbyggelinje Beskyttelseslinjer Begge indsatser ligger indenfor åbeskyttelseslinjen for Simested Å. Lavbundsarealer og okkerklasse Geologisk værdifulde områder Områder med særlig landskabelig værdi Større sammenhængende landskab Økologisk forbindelse Særlige naturområder Skovrejsningsområ der Skovrejsning uønsket Drikkevandsinteres ser Fredninger Øvrige udpegninger og registreringer Nødvendige myndighedstilladels Indsats 451 ligger indenfor et område, der er udpeget som lavbundsareal og okkerklasse 2, der er middel risiko for okker. Ingen af indsatserne ligger indenfor områder, der er udpeget som geologisk værdifulde områder Begge indsatser ligger i områder med særlig landskabelig værdi Ingen af indsatserne ligger indenfor områder, der er udpeget som større sammenhængende landskab Begge indsatser ligger i et område, udpeget som en økologisk forbindelse Indsats 488 og en del af 451 ligger i et område, der er udpeget som særligt naturområde. Resten af indsats 451 ligger i et område der er udpeget som naturområde. Ingen af indsatserne ligger i områder, der er skovrejsningsområde Begge indsatser ligger indenfor områder, hvor skovrejsning er uønsket Begge indsatser ligger i område med drikkevandsinteresser, men ikke særlige drikkevandsinteresser Indsats 448 og en del af 451 ligger indenfor den fredede del af Simested Ådal Separatkloakering for området udføres i 2016 og VVM-screening, Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven, 8

9 er Fredningsnævnet 3-beskyttelse Simested Å er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Begge indsatser ligger omgivet af 3 beskyttede arealer, hovedsagligt beskyttet eng. Nationale handleplaner for truede fisk Natura2000- beskyttelse Bilag IV-arter Der er ikke nogen nationale handleplaner for truede fisk i Simested Å. Indsats 448 ligger indenfor habitatområde 30 (Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk). 451 ligger delvist indenfor H30 Der er Odder i Simested Å, og Grøn kølleguldsmed er observeret i 2013 ved Aalestrup. Indsatser Her gennemgås forholdene for de enkelte indsatser, inklusiv de nuværende forhold og løsningsforslag. Tabel 3 Simested Å ref. Nr. 448 Ref. nr. 448 Indsatstype Formål med indsats Restaurering Vi skal undersøge muligheden for at forbedre de fysiske forhold på strækningen i Simested Å, for at imødekomme behov for levesteder for både makrofauna og fisk, mens der tages hensyn til vandløbets nuværende særenge tilstand. Målsætning og eksist. Økologisk tilstand Nuværende forhold (historiske forhold) Simested Å er målsat til god økologisk tilstand (DVFI 5), men er på strækningen for indsatsen vurderet til moderat økologisk tilstand (DVFI 4) Strækningen ligger syd for Aalestrup på begge sider af broen, hvor Hvamvej krydser Simested Å. Øst for Hvamvej, i st til st , ligger haver helt ned til åen på højre side, mens arealet på den venstre side er 3 eng. Bunden er både med sand og en del sten og grus, samt adskillige puder af Vandstjerne. Lige før broen er der et rørtilløb på højre side. Dette rør udleder 9

10 Jordbrugsinteresser Ejer/ejere, matrikulære forhold og holdning vejvand og kan ved ekstreme regn hændelser udlede overløb af spildevand, hvilket kan påvirke tilstanden i Simested Å. Ifølge forsyningsselskabet, Vesthimmerlands Vand, er separatkloakering af Aalestrup igangsat og vil være gennemført for det nærliggende område i 2017, hvorefter spildevand ikke længere kan blive ledt til vandløbet. Under broen ligger groft materiale og store sten. Vest for broen er arealerne på begge sider af åen 3 eng, syd for bliver der afgræsset, nord for bliver der taget slet. Også her er der sten og grus i bunden mellem sandet og der vokser Vandstjerne og Vandranunkel. Arealerne langs åen er hovedsaligt benyttet til afgræsning og slet. Ejer Mat. Nr. Holdning til projektet Ejner Noe, Aagade 33, 9620 Aalestrup Lis Skov Laustsen, Aagade 35, 9620 Aalestrup Peter Beenfeldt Grapenthin, Elmevej 2, 9620 Aalestrup Lena Rane, Belvederevej 12 c, 4. tv., 9620 Aalestrup Jørgen Risgaard, Aaparken 52, 9620 Aalestrup Vagn Christian Hedegaard, Markedsdalen 63, 9620 Aalestrup 3dp Aalestrup By, Aalestrup 3ma Aalestrup By, Aalestrup 2cf Aalestrup By, Aalestrup 5a Aalestrup By, Aalestrup 12l Hvam By, Hvam og 1o Ll. Restrup hgd., Hvam 1x Ll. Regstrup Hgd., Hvam Kortfattet beskrivelse af indsats Hydrauliske beregninger 448: På strækningen udlægges spredte sten a cm diameter, som skjulesten og fysisk element. Vandløbet er her mellem 5,2 og 8 m bredt, med fald på ca. 0,22. Indsatsen forventes ikke at påvirke vandspejlet eller 10

11 vedligeholdelse. Afværgeforanstaltninger Stenene placeres, så de ikke påvirker grødeskæring eller hæver vandstanden i vandløbet. Figur 3 Haverne ned til åen på nordsiden og 3 beskyttet eng på sydsiden. Figur 4 Udløbet, hvor der har været tilfælde af overløb af spildevand. Med separatkloakering elimineres denne risiko. 11

12 Figur 5 Vest for vejbroen er der 3 enge på begge sider af åen. Tabel 4 Simested Å ref. Nr. 451 Ref. nr. 451 Indsatstype Formål med indsats Restaurering Vi skal undersøge muligheden for at forbedre de fysiske forhold på strækningen i Simested Å, for at imødekomme behov for levesteder for både makrofauna og fisk, mens der tages hensyn til vandløbets nuværende særenge tilstand. Målsætning og eksist. Økologisk tilstand Nuværende forhold (historiske forhold) Simested Å er målsat til god økologisk tilstand (DVFI 5) men er på strækningen for indsatsen vurderet til moderat økologisk tilstand (DVFI 4) Strækningen begynder ved Gl. Aalborgvej i st og slutter i st. 9573, kort før den gamle jernbanebro, den nuværende Himmerlandsstien. Reference nr. 451 er i vandplanen udpeget som en 7022 m lang strækning, men da Vesthimmerlands Kommune laver et vådområdeprojekt ovenfor Gl. Aalborgvej, omfatter dette projekt kun den del af udpegningen, der ikke bliver dækket i vådområdeprojektet. Strækningen er besigtiget ved en gennemsejling d. 15. oktober 2015: Hele strækningen har stor fysisk variation i dybde, bredde, substrat og flora. Den er præget af en del sand, der nogle steder danner banker så åen bliver lavvandet, mens der andre steder 12

13 Jordbrugsinteresser Ejer/ejere, matrikulære forhold og holdning findes dybe partier. Bredden varierer fra 4-9 m, med en vurderet gennemsnitlig bredde på 6 m. På alle dele af strækningen kan der findes en del grus og større sten. Da der græsses helt ned til åen på begge sider, ses der sjældent høje stauder langs vandløbet, der er dog Høj sødgræs, Tagrør, Rørgræs, Brændenælder og Dueurt på brinkerne, samt Brøndkarse og Andemad langs kanten. Nede i vandløbet vokser Enkelt pindsvineknop, Sideskærm og Vandpest spredt på hele strækningen, men også talrige store tuer af Vandstjerne og Vandranunkel og enkelte steder ses Kruset vandaks. Brinkerne er hovedsagligt af tørv, overhængende og lave. To steder på strækningen vokser træer helt ned til åen, samlet set ca. 200 m er således skygget af bevoksning. Arealerne langs åen er hovedsaligt benyttet til afgræsning og slet. Denne strækning af Simested Å er sjældent plaget af oversvømmelse. Ejer Matrikel Holdning Jeppe Elmer Neergaard Pedersen, Borgergade 74, 9620 Aalestrup 10x Simested By, Simested; 1kx Ll. Restrup Hgd, Hvam; 1a Båndrup By, Simested Kaja Raarup, Borgergade 79, 9620 Aalestrup AALESTRUP NATUREFTERSKOLE, Borgergade 41, 9620 Aalestrup Erik William Scharling Winther, Ll Restrupvej 71, 9620 Aalestrup Palle Valsted Eriksen, Sofiesmindevej 51, 9620 Aalestrup Niels Kristian Kristensen, Rostrup Byvej 24, 9510 Arden Erik Marius Kristensen, Gl Aalborgvej 23, 9620 Aalestrup 1p Båndrup By, Simested 2a Båndrup By, Simested 1a Ll. Restrup Hgd., Hvam 1u Ll. Restrup Hgd., Hvam.1g Båndrup By, Simested 3k Skærshale By, Simested 3f og 4d Skærshale 13

14 By, Simested Line Bisgaard-Andersen, Gl Aalborgvej 43, 9620 Aalestrup Henrik Bisgaard-Andersen, Gl Aalborgvej 43, 9620 Aalestrup AARS BOLIGFORENING, Kirkegade 2, 9600 Aars 4b Skærshale By, Simested 4b Skærshale By, Simested 3tv Aalestrup By, Aalestrup Kortfattet beskrivelse af indsats 451: hele strækningen: Der udlægges kampesten i/ved brinken på egnede, overbrede (>6,5 m) steder. Det tilstræbes ikke at påvirke afvanding eller grødeskæring, sådan at de 6,5 m vedligeholdelsesbredde i regulativet er til stede. Strækning 1: udlægning af større sten, cm diameter, på begge sider af broen, fortrinsvis udenfor strømrenden, på en 110 m strækning, der er overbred (>10m). Det forventes ikke at påvirke afvanding eller grødeskæring nævneværdigt. Faldet på en 170m strækning op og nedstrøms broen er ca. 0,24. Strækning 2: udlægning af to stryg af (gyde)grus på hver 15 m længde, samt skjulesten, cm diameter. Strygene sikres med sten i begge ender. Ved at strygene holdes under en kritisk længde, vil opstuvningseffekten være minimal, selvom bunden hæves ca. 30 cm. Åen er her 8-10 m bred, og der vil være god plads til, at vandet stadig kan passere. Faldet på strækningen er ca. 1,69. 14

15 Hydrauliske beregninger Afværgeforanstaltninger Alectia har udført vandspejlsberegninger, der viser at ved 5- års maksimum vinter afstrømning, kan der forekomme en stigning i vandstand på ca. 1 cm i forhold til nuværende forhold, hvilket ikke forventes at give en dårligere afvanding for opstrøms eller nærliggende marker. Se bilag 1. Stenene på strækning 1 placeres, så de ikke påvirker grødeskæring eller hæver vandstanden i vandløbet. Strygene på strækning 2 er placeret på strækningen, hvor der er overbredt, så der er plads til, at vandet kan brede sig ud, når bunden hæves. De to stryg laves forholdsvis korte, hvilket vil medføre en begrænset vandstandshævning. Figur 6 Strækningen mellem Gl. Aalborgvej og Hovedvejen. Figur 7 Der findes mange fine puder af Vandstjerne i Simested Å. 15

16 Figur 8 Der findes allerede kampesten i brinkerne visse steder, så det er et oplagt virkemiddel at benytte til indsnævring og værn mod sandudvaskning. Effekt af projektets indsatser Herunder redegøres for de forventede konsekvenser af indsatsen Tabel 5 Forventede konsekvenser af indsatserne Fisk Smådyr og DVFI DTU Aqua har udgivet en Plan for fiskepleje i Simested Å i 2015, så informationerne om fiskebestanden i Simested Å er friske. På stationerne 10 og 12, som ligger i hhv. hver ende af projektområdet, er der elektrofisket i På station 10 blev der på 147m 2 fanget 17 yngel og 8 ældre fisk, samt 3- og 9-piggede hundestejler. På station 12 blev der på 84m 2 fanget 147 yngel og 2 ældre fisk, samt elritse og 3-pigget hundestejle. På Ørredkortet 1 svarer station 12 til høj økologisk tilstand og station 10 til moderat tilstand i DFFVø. Vi forventer, at de foreslåede tiltag vil forbedre forholdene for fisk i Simested Å. Udlægning af skulesten giver yngel bedre mulighed for at gemme sig og skaber afskærmning, så der er plads til flere store fisk pr. m 2. De to stryg på strækning 2 vil give en strækning med lavere vand hvor yngel kan opholde sig. Mange arter, der foretrækker rent og friskstrømmende vand, har behov for fysiske elementer at hæfte sig fast på, hvilket de udlagte skjulesten vil give dem. Derfor forventer vi, at der vil komme flere rentvandsarter i vandløbet efter indsatsen. Der ligger DVFI stationer umiddelbart oven- og nedenfor ref. nr På den ovenfor liggende

17 er den seneste registrering fra 2006 og har en DVFI-klasse 4. På den nedenfor liggende, lige før Aalestrup rensningsanlæg, er den seneste registrering fra 2013 og har en DVFI-klasse på 6. Der er fundet 45 forskellige arter, herunder Strømklobille og Huesnegl, som begge er rigtig gode indikatorer for god miljøtilstand. Der er fundet 8 arter af døgnfluenymfer, 9 arter af vårfluelarver med hus og 3 arter uden, herunder Rhyacophila, der tæller positivt. Der er fundet meget få af de arter der tæller negativt, der er dog fundet Vandbænkebider og Hundeigle. Artslisten fra DVFI prøven viser, at den gode vandløbsfauna er i vandløbet, men har brug for et løft af den fysiske tilstand, for at kunne brede sig til flere strækninger. Vandløbsplanter Fysisk vandløbskvalitet Passageforhold for smådyr og fisk Afvandingsmæssige forhold Beskyttet natur Natura beskyttelse Der blev ved besigtigelsen registreret Enkelt pindsvineknop, Vandkarse, Sideskærm, Vandpest, store tuer af Vandstjerne og Vandranunkel samt Kruset vandaks. Viborg Kommune har kontakten med entreprenøren, der vedligeholder Simested Å, og oplyser at grødeskæringen tager hensyn til grødearterne. Således er der fokus på at fremme de ønskede arter som Vandranunkel og Vandstjerne, og begrænse de uønskede arter som Pindsvineknop og Vandkarse. Der er taget en Dansk Fysisk Vandløbsindeks-prøve ca. 1,1 km nedstrøms ref. nr med et resultat på 29. Det svarer til God tilstand. De to strækninger er præget af en del sand, men har også gode områder med sten og grus og varierende bunddybder. Indsatsen forsøger at forbedre de fysiske forhold ved at øge antallet af sten som fysiske elementer og skjul. Desuden indsnævres strømrenden til en mere naturlig bredde, samtidig med at vandløbets naturlige udvikling af slyng støttes. Med et smallere forløb forventes det, at strømmen lettere vil kunne skylle strømrenden ren for sand, så grusbunden kommer frem. Der er ingen spærringer på projektstrækningerne, der begrænser fisk eller smådyrs vandring, og det forventes ikke, at projektets indsatser vil forringe passageforholdene for smådyr og fisk. Der er ved alle indsatser taget højde for regulativdimensioner og vedligeholdelse, så projektet forventes ikke at forringe afvandingen af de nærliggende arealer. Simested Å er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3, ligesom de fleste af de vandløbsnære arealer langs projektstrækningerne er beskyttet eng. De foreslåede projekter forventes ikke at påvirke beskyttet natur på en negativ måde, men kræver en dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Projektområdet ligger indenfor habitatområde 30 (Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk). Projektet forventes ikke at påvirke Natura2000-området 17

18 negativt. Bilag IV-arter Øvrige udpegninger Der er observeret Odder og Grøn kølleguldsmed i nærheden af projektområdet, og det kunne desuden forventes, at der er forekomst af arter som damflagermus, vandflagermus, markfirben, stor vandsalamander og grøn mosaikguldsmed. Projektets gennemførelse forventes at være til fordel for disse arter, da vandløbets naturlige forhold forbedres. Ingen bemærkninger. 18

19 Økonomi og tidsplan Herunder findes en vurdering af projektets økonomi. Tabel 6 Indsats nr Art Pris 451 Gydegrus til 2 stryg a 15 m*10m*0, Håndsten ca. 20m Kampesten ca. 24 placeringer af 5 m Håndsten ca. 10 m og 448 Køreplader, etablering mm Projektledelse og tilsyn I alt Referenceværdi (x5) Konklusion Simested Å opfylder på de udpegede strækninger ikke målsætningen om god økologisk tilstand. Det er derfor nødvendigt, at foretage restaurerings indsatser for at løfte miljøtilstanden. Der er i projektet foreslået tiltag, der skal forbedre forholdene for fisk, vandløbs smådyr og vandløbsplanter ved at øge den fysiske variation. Samtidig er der taget højde for at vandløbsvedligeholdelsen kan foregå uændret i overensstemmelse med regulativet for Simested Å. Der vil blive udlagt sten og grus i vandløbet til gavn for fisk og smådyr. Den nuværende vedligeholdelse sigter efter at påvirke plantesammensætningen i retning af større diversitet, ved at skære hårdt på dominerende arter og skåne sjældnere arter. Dette vil givetvis blive forstærket i en kommende regulativrevision. De foreslåede restaureringsindsatser forventes at kunne gennemføres indenfor referenceværdien. Da vi anbefaler, at de foreslåede indsatser i Simested Å gennemføres, er der efterfølgende udfærdiget et detailprojekt. 19

20 Detailprojekt Projektomfang Projektet består af restaureringsindsatser i Simested Å på strækningen mellem Aalestrup og Gl. Aalborgvej. Projektet er delt op i fire delstrækninger, hvoraf to delstrækninger drejer sig om udlægning af sten som fysisk element i vandløbet, en delstrækning drejer sig om etablering af to stryg på en 80 m strækning, og en delstrækning drejer sig om indsnævring med kampesten på egnede lokaliteter på en 2,2 km strækning. Figur 9 Placering af strækninger. For ref. nr.: 451: Gul markering er Strækning 1. Røde markeringer er Strækning 2: foreløbige placeringer af kampesten. Strækning 3 er markeret med grøn. For ref. nr.: 448: Strækning 4 markeret med lyseblåt. Vandløbsdata Simested Å er omfattet af regulativ fra Viborg Kommune står for at koordinere vedligeholdelsen. Vandløbet er et type 2 vandløb. Det skæres med båd i den naturlige strømrende, 3 gange i vækstsæsonen. Indenfor projektstrækningen findes følgende forhold: Fysisk bredde: 6-10 m Vedligeholdelsesbredde: ved ref. nr.: 451: 6,5 m. Ved ref. nr. 448: 7,5 m. 20

21 Gennemsnitligt fald: 0,25 Diverse informationer Ledningsejere og ledningsoplysninger Der er søgt oplysninger om ledninger og kabler via ledningsejerregistret LER. Resultatet er, at der ligger kloak fra Vesthimmerlands Vand, telefonkabler TDC og fiberkabler HEF i området. Det formodes, at ledningerne ikke ligger i/ved vandløbet, men planer er ikke rekvireret. Tekniske anlæg Der er 2 store vejbroer over Simested Å på projektstrækningen, samt en mindre overkørsel. Fortidsminder Der er ikke kendskab til fortidsminder i området. Gravearbejderne anmeldes af bygherren til Vesthimmerlands Museum, inden arbejderne påbegyndes. Rydninger Der forventes ikke behov for at rydde træer og buske i projektet. Dræn Der er kendskab til enkelte drænrør og flere grøfter i området. Hvis drænrør træffes, skal de sikres udløb i vandløbet. Anlæg Detailbeskrivelser af indsatser og materialer: Strækning 1 Adgangsvej via markvej fra Ll. Restrupvej. Der udlægges sten(20-40cm) spredt på strækningen. Der tilstræbes at placere stenene, så det undgås at de bliver til gene grødeskæringsbåden, de største sten lægges hovedsagligt udenfor skærerenden mens de mindre kan ligge indenfor skærerenden. De lægges vilkårligt, men ikke på en måde, der medvirker til erosion af brinken. Forventet materialeforbrug: der forventes et forbrug på ca. 10m 3 sten (20-40cm). Strækning 2 Adgangsvej via Ll. Restrupgård ad handikapfiskestien fra p-pladsen. Da de nyeste opmålinger fra strækningen er fra 1995, foretages en opmåling af strækningen forud for etableringen, så viden om sandaflejringer og profil er opdaterede. Herefter opgraves sand fra bunden for at få et stabilt underlag. Sandet spredes i et ikke over 10 cm tykt lag 21

22 udenfor 2 m bræmmen, betinget af opnået dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3, ellers skal det køres bort. Der etableres to stryg på strækningen efter nærmere aftale med entreprenøren på stedet. Der udlægges gydegrus i hele vandløbets bredde på en 15 m strækning, således at bunden hæves cm over regulativbunden. I opstrøms ende lægges håndsten til at stabilisere, der udlægges desuden håndsten som fysisk variation og skjul. Faldet over stryget skal være 2. Der anvendes følgende blanding af grus til stryget (efter DTU Aquas anvisninger for vandløb >1 m): 75 % sten på mm (nøddesten) 25 % sten på mm (singels + håndsten) Forventet materialeforbrug: gydegrus: 15 m*10m*0,5=150m 3. Håndsten (20-40 cm): 10 m 3. Strækning 3 Kampesten placeres som indsnævringer og brinksikring på udvalgte steder. Kortet på figur 9 er vejledende, de endelige placeringer aftales med entreprenøren på stedet. På steder hvor vandløbets naturlige slyngninger ønskes forstærket, lægges de i indersving som strømledere. Der, hvor en uønsket erosion af brinken forekommer, placeres stenene som sikring. Der skal anvendes passende maskiner, der ikke ødelægger brinker eller tilstødende arealer. Som alternativ kan udlægges træ efter kommende vejledning fra Aarhus Universitet. Forventet materialeforbrug: kampesten af min 0,5*0,5*0,5 m.: ca. 24 placeringer af 5 m3 =120 m 3 =203 t Strækning 4 (ref. nr. 448) Adgangsvej via Hvamvej. Der udlægges sten(20-40cm) spredt på strækningen. Det tilstræbes at placere stenene, så det undgås, at de bliver til gene for grødeskæringsbåden. De største sten lægges hovedsagligt udenfor skærerenden, mens de mindre kan ligge indenfor skærerenden. De lægges vilkårligt, men ikke på en måde, der medvirker til erosion af brinken. Forventet materialeforbrug: Skjulesten (20-40 cm) ca. 10 m3 Retablering Alle arealer og flader, der har været berørt af anlægsarbejderne, retableres generelt til standard som før arbejdets start. På græsarealer, der er i omdrift, sås der græs igen. 22

23 Bilag Bilag 1: Rapport med vandspejles beregninger fra Alectia: Projektering af indsatser i Simested Å Kunde Vesthimmerlands Kommune Projektnr Projekt Vesthimmerland beregninger Dato Emne Forundersøgelse x-vandløb Initialer sira Beskrivelse af vandløbet og indsatsen Der er i vandplanen for udpeget følgende indsatser med restaurering i Simested å: Ref. nr. 451 og 448. Vesthimmerlands kommune har selv udarbejdet forundersøgelser for indsatserne og har bedt ALECTIA A/S om vejledning til beregning af hydrauliske konsekvenser af projekteringen. Indsats 451, strækning 2: I det materiale, som ALECTIA har modtaget fra kommunen er beskrevet følgende: Udlægning af to stryg af (gyde)grus på hver 15 m længde, samt skjule sten, cm diameter. Strygene sikres med sten i begge ender. Ved at strygene holdes under en kritisk længde, vil op stuvnings effekten være minimal, selvom bunden hæves ca. 30 cm. Åen er her 8-10 m bred og der vil være god plads til at vandet stadig kan passere. Faldet på strækningen er ca. 1,69. Kommunen ønsker ALECTIAs hjælp til at vurdere hvilken indvirkning de projekterede stryg har på vandstanden, og hvor langt de skal ligge fra hinanden for ikke at have indbyrdes påvirkning. Projektering AAL-451 Strækning 2 Nuværende forhold Kommunen ønsker strygene hævet 30-25,5 cm over regulativ bund i hhv. opstrøms og nedstrøms ende. På strækningen st er vandføringsevnen dog bestemt på baggrund af Q/H-kurver, hvorfor der ikke er fastlagt regulativmæssige bundkoter. For dimensionering af strygene er der derfor taget udgangspunkt i opmålte bundkoter og profiler. Det er ikke kontrolleret om Q/H-kravene er overholdt. Som det ses på Figur 10 er varierer de opmålte bundkoter betydeligt gennem strækningen. For at strygene skal have en egentlig effekt skal lavningen i st og omkring udjævnes og strygene opbygges derefter 2. Der er derfor indsat geometiske profiler (GEO-SIM) i st. 9147, 9259 og 9360, hvor bundkoten giver jævnt fald, og bundbredden på 7 meter svarer til opmålt bund. Se princippet i Figur Bunden hæves cm med en bredde på 2 m (kun den centrale del af profilet har lavere bundkote end regulativet). På 200 m strækning giver det 140 m 3. Denne mængde er behæftet med stor usikkerhed, idet kun ét opmålt profil danner grundlag for vurdering af mængden. 23

24 Figur 10: Opmålt bundkote på en delstrækning af Simested Å (grå), og bunden af kunstige indsatte profiler (sort højere bund) Figur 11 Opmålt profil i station 9259, samplottet med geometrisk profil, hvor bunden ligger højere Projektering af stryg To stryg placeres i hhv. st og st Oprindelig bundkote i tabellen herunder er fra den udjævnede strækning (som vist på Figur 12) Station Bundkote m DVR 90 Bemærkning Oprindelig Ny , , ,5 11,62 Stryg 9229,5 11, , , ,5 11,58 Stryg 9294,5 11, , ,20 24

25 Figur 12: Bundkoten med projekterede stryg, vandspejl for vintermiddel vist. Vandspejlsberegninger Der er udført vandspejlsberegninger på nuværende og projekterede forhold, så det belyses hvordan afvandingen påvirkes af åbningen. Hydat Alle data stammer fra Regulativ til Simested Å Afstrømningsdata: - Lille afstrømning : 3 l/s/km 2 - Vintermiddel: 12 l/s/km 2 - Vinter 5-års maks: 37 l/s/km 2 Oplandsstørrelser: - St. 0: 104 km 2 - St. 9735: 142 km 2 Manningtal i åbent forløb og projekteret strækning: 22 Resultater Ved de i regulativet angivne afstrømninger (vintermiddel og vinter 5-års maks) ses minimal ændring i de beregnede vandspejl som følge af de projekterede stryg. Dette skyldes, at vandløbsprofilet er 8-10 meter bredt, samt at faldet i vandløbet begrænset. Ved en mindre afstrømning (valgt til 3 l/s/km 2 ) ses en forskel på 3 cm vandspejl. Forskellen er så lille, at det vurderes, at etablering af strygene ikke vil medføre forringede afvandingsforhold. Tabel 2 viser sammenligning af vandspejlet omkring strygene. Tabel 2: Sammenligning af vandspejlskoter St St St Stryg 1 Stryg 2 Vintermiddel Før 12,23 12,21 12,20 Efter 12,24 12,22 12,21 25

26 Vinter 5-års maksimum Før 12,88 12,85 12,84 Efter 12,88 12,86 12,85 Lille afstrømning (3 l/s/km 2 ) Før 11,79 11,78 11,78 Efter 11,82 11,81 11,79 Kommunen har foreslået en afstand på 50 m mellem de projekterede stryg. Det er vanskeligt at vurdere, om der sker indbydes stuvning på mellem strygene når forskellen i vandspejl er så lille. Det kan ikke udelukkes, at der vil ske en lille påvirkning strygene indbyrdes. Igennem VASP er hastighedsændringen omkring strygene fundet. Hastigheden på strygene stiger fra ca. 0,22 m/s til 0,33 m/s (ved vintermiddel). Længdeprofil for strækningen med beregnede vandspejl ved de opgivne afstrømningshændelser findes i bilag. ALECTIA A/S Simon Rahbek Direkte tlf

27 27

28 Teknik- og miljø Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade Aars Telefon:

Genåbning af rørlagt strækning i Borremosegrøften

Genåbning af rørlagt strækning i Borremosegrøften Genåbning af rørlagt strækning i Borremosegrøften 1 Indhold Genåbning af rørlagt strækning i Borremosegrøften... 1 Indledning... 3 Udførelsen... 4 Bilag 1... 13 Detailprojekt for genåbning af rørlagt strækning

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk Vandløb: Det private vandløb Skravad Bæk Dato:

Læs mere

FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272

FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272 Thisted Kommune Sundby Å, AAL-1272 FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617 Projekt

Læs mere

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015.

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Indsats

Læs mere

Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1187

Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1187 Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1187 FORUNDERSØGELSE AF GUNDTOFT Å, AAL-1187 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617 Projekt

Læs mere

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 2 EKSISTERENDE FORHOLD... 2 PROJEKTFORSLAG... 3 KONSEKVENSER... 4 ØKONOMI...

Læs mere

UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt i Landeby Bæk

UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt i Landeby Bæk Lystfiskerforeningen Brede Å Mølleparken 251 6240 Løgumkloster Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929237 Mail: cws@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-2-16 Ks: xx. august 2016 UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt

Læs mere

Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1189

Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1189 Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1189 FORUNDERSØGELSE AF GUNDTOFT Å, AAL-1189 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617 Projekt

Læs mere

Tinghuse Å med angivelse af restaureringsstrækningerne indsats-220, 227 og 229(markeret med ring).

Tinghuse Å med angivelse af restaureringsstrækningerne indsats-220, 227 og 229(markeret med ring). Restaureringsforslag til Tinghuse Å, Indsats-220, 227 og 229 Vandplan 1 Tinghuse Å er et tilløb til Pøle Å og dermed en del af Arresø Systemet. Tinghuse Å udspringer i Harager Hegn, tæt ved byen Mårum

Læs mere

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å.

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Restaureringsprojekt - Damvad Å. Station 5695 6383 INDLEDNING... 3 BAGGRUND... 3 NUVÆRENDE OG FREMTIDIG SKIKKELSE.... 3

Læs mere

Frederikshavn Kommune Krogens Møllebæk, genåbning af rørlagt strækning, indsats AAL-640

Frederikshavn Kommune Krogens Møllebæk, genåbning af rørlagt strækning, indsats AAL-640 Frederikshavn Kommune Krogens Møllebæk, genåbning af rørlagt strækning, indsats AAL-640 FORUNDERSØGELSESRAPPORT Rekvirent Rådgiver Frederikshavn Kommune Center for Teknik og Miljø Rådhus Allé 100 9900

Læs mere

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand FORSLAG TIL REGULERINGSPROJEKT, HOVEDKANALEN, TAARUP INDDÆMMEDE STRAND Rekvirent Rådgiver Kerteminde Kommune att. Jacob Hansen Rye Hans Schacks

Læs mere

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB-00913 Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Fjernelse af spærring RIB-00913 Formål Omlægning af den spærrende rørbro skal sikre fiskepassage til de opstrøms dele af Ralm

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1.

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. Dato: 29. januar 2014 Sagsnummer: 13/14267 Forfatter: Allan Dalmark Jensen Emne: Forundersøgelse for Elling Å 1 Knivholt Bæks indløb i rørlægning. Indhold

Læs mere

Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Kragvad Bæk

Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Kragvad Bæk Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Kragvad Bæk AAL 337 Statens kommentarer: Rørunderføring vej, defekt rør Strækningen er naturbeskyttet. Tilstødende arealer er naturbeskyttet. Ved besigtigelse er

Læs mere

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Bosætning og Erhverv Mellemgade 15, 5600 Faaborg HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Udlægning af gydegrus og strømkoncentratorer i Lammehavebækken st. 3.200-4.200 m og st. 5.060-7.350

Læs mere

Karensborg Bæk, restaurering ref. 620

Karensborg Bæk, restaurering ref. 620 Brønderslev Kommune: Karensborg Bæk, restaurering ref. 620 FORUNDERSØGELSE AF KARENSBORG BÆK, RESTAURERING REF. 620 Rekvirent Rådgiver Brønderslev Kommune Teknisk Forvaltning Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Udlægning af 4 gydebanker i Odense Å. Vandpleje Fyn har den 15. april 2015 søgt om godkendelse til at udlægge 4 gydebanker på 4 delstrækninger

Læs mere

Thisted Kommune Vallensbæk, AAL-1179

Thisted Kommune Vallensbæk, AAL-1179 Thisted Kommune Vallensbæk, AAL-1179 FORUNDERSØGELSE AF VALLENSBÆK, RØRLÆGNING AAL-1179 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617

Læs mere

Brønderslev Kommune: Elbæk, spærring AAL-375

Brønderslev Kommune: Elbæk, spærring AAL-375 Brønderslev Kommune: Elbæk, spærring AAL-375 FORUNDERSØGELSE VEDRØRENDE FJERNELSE AF SPÆRRING I ELBÆK, ID. AAL-375 Rekvirent Rådgiver Brønderslev Kommune Teknisk Forvaltning Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Århus Å. Etablering af gydebanker. Detailprojektering A A R H U S K O M M U N E

Århus Å. Etablering af gydebanker. Detailprojektering A A R H U S K O M M U N E A A R H U S K O M M U N E Århus Å Etablering af gydebanker Detailprojektering 2014-05-28 Version: 1 Udarbejdet af: EAKR Kvalitetssikring: KARA Sags. nr.: 105731 Skanderborgvej 190 8260 Viby J Danmark Tlf.:

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk.

Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. Bilag 2 Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. AAL 40. Her ligger en rørledning på 214 m med en diameter på Ø 60 cm. Rørledningen ligger med et fald på 9,1 0/00. Rørlægningen blev gennemført

Læs mere

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Vandløb: Tudserenden Projekt: Etablering af sandfang, udlægning af gydegrus og sten i Tudserenden. Sted: Tudserenden st. 1906-4045 m, Langeland

Læs mere

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Læs mere

Forundersøgelse af spærring i Klitmøller Å AAL-1126

Forundersøgelse af spærring i Klitmøller Å AAL-1126 Thisted Kommune Forundersøgelse af spærring i Klitmøller Å AAL-1126 FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL FJERNELSE AF SPÆRRING I FORBINDELSE MED KRAFTIGT FALD I KLITMØLLER Å. Thisted Kommune Forundersøgelse

Læs mere

Gettrup Bæk spærring AAL- 1154

Gettrup Bæk spærring AAL- 1154 Thisted Kommune Gettrup Bæk spærring AAL- 1154 FORUNDERSØGELSE AF MULIGHEDEN FOR FJERNELSE AF SPÆRRING I GETTRUP BÆK, ID: AAL-1154, PROJEKT 7 - SYDTHY Rekvirent Thisted Kommune Kirkevej 9 7760 Hurup Att.

Læs mere

Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus

Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus Aabenraa Kommune 2017 Kultur, Miljø og Erhverv Juli 2017 Byg, Natur & Miljø Journal nr.: 17/19610

Læs mere

Bo Gundersen Lundevej Vejstrup

Bo Gundersen Lundevej Vejstrup Bo Gundersen Lundevej 19 5882 Vejstrup Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring vedr. reguleringssag om udlægning

Læs mere

Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur. Rådhuspladsen Skive. 7. september 2016

Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur. Rådhuspladsen Skive. 7. september 2016 Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur Rådhuspladsen 2 7800 Skive 7. september 2016 Tilladelse til omlægning af rørbro i det offentlige vandløb Lyby- Grønning Skelgrøft Skive Kommune

Læs mere

Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup Karlsbjergvej 39, Sdr. Broby 5672 Broby

Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup Karlsbjergvej 39, Sdr. Broby 5672 Broby HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Realisering af en vandplansindsatser i Albækken og en i Sallinge Å Faaborg-Midtfyn Kommune har den 1. november 2015 søgt om godkendelse til at

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø FORUNDERSØGELSE RIB-00259 Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø April 2014 Forundersøgelse RIB-00259 Etablering af passage til Linding Møllesø Side 1 Indhold Formål med indsatsen/projektet... 2 Eksisterende

Læs mere

Projektbeskrivelse Projektet er ændret på følgende punkter siden første udkast pr. 20-04- 2015:

Projektbeskrivelse Projektet er ændret på følgende punkter siden første udkast pr. 20-04- 2015: Kvitbæk Vandløbsrestaurering Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Projektbeskrivelse Projektet er ændret på følgende punkter siden første udkast pr. 20-04-

Læs mere

Restaurering Faxe Å fra station

Restaurering Faxe Å fra station Restaurering Faxe Å fra station 3000-3500 Redegørelse Faxe Kommune ønsker at forbedre de fysiske forhold i Faxe Å fra station 3000 til 3500 mellem Lindegårdsvej og Faxe Havnevej. Faxe Kommune arbejder

Læs mere

Skive Kommune Teknisk Forvaltning Byg og Miljø. Rådhuspladsen Skive. 26. august 2016

Skive Kommune Teknisk Forvaltning Byg og Miljø. Rådhuspladsen Skive. 26. august 2016 Skive Kommune Teknisk Forvaltning Byg og Miljø Rådhuspladsen 2 7800 Skive 26. august 2016 Tilladelse til omlægning af rørbro i det offentlige vandløb Strømbæk Skive Kommune har den 26. august 2016 i henhold

Læs mere

Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse

Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse Indhold 1. Projektets formål...1 2. Projektområde...2 3. Nuværende forhold...2 3.1 Præstbjergbæk...2 3.3 Natur...3 3.4 Plangrundlag...3 3.5 Ejendomsforhold...3

Læs mere

Trend Dambrug Fjernelse af spærring

Trend Dambrug Fjernelse af spærring Trend Dambrug Fjernelse af spærring Slutrapport December 2017 1 Indhold Slutrapport... 1 1. BAGGRUND... 3 1.1 Indhold i slutrapport... 3 1.2 Projektlokaliteten... 3 1.2 Vandløbet og den fysiske spærring...

Læs mere

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 Afstrømningsmæssige forhold...

Læs mere

Dispensation 3 natur. Afgørelse

Dispensation 3 natur. Afgørelse Natur, Miljø og Sekretariat Vesthimmerlands Kommune Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Vandløbsgruppen v/ Elise Baastrup Stilling ebs@vesthimmerland.dk Dispensation 3 natur Dato: 23. januar 2017 Natur, Miljø

Læs mere

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Lindes Å, som løber gennem Mindelunden, er en del af Tude Å systemet. Tude

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Vangen Bæk

Detailprojekt Vandplanprojekt Vangen Bæk Hjørring Kommune Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Vangen Bæk Ref. 698. Indsatsen har til formål at skabe kontinuitet og gydemuligheder i Vangen Bæk, ved udlægning af sten og grus på stræk og Ref.

Læs mere

Frederikshavn Kommune Sæby Å, faunapassage, indsats AAL- 649

Frederikshavn Kommune Sæby Å, faunapassage, indsats AAL- 649 Frederikshavn Kommune Sæby Å, faunapassage, indsats AAL- 649 FORUNDERSØGELSESRAPPORT Rekvirent Rådgiver Frederikshavn Kommune Center for Teknik og Miljø Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Niels-Otto

Læs mere

Notat. Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Gislinge Å. : Holbæk Kommune. : Peter Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen)

Notat. Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Gislinge Å. : Holbæk Kommune. : Peter Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Notat Grontmij A/S Dusager 8 Aarhus N Danmark T +5 8 5 F +5 8 555 www.grontmij.dk CVR-nr. 85 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Gislinge Å 7. september 5 Vores reference:..5

Læs mere

Slutrapport. Vandplanprojekt Grårup Bæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond

Slutrapport. Vandplanprojekt Grårup Bæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond Slutrapport Vandplanprojekt Grårup Bæk Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Den Europæiske Fiskerifond: Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur Den

Læs mere

Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013

Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013 Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013 Kultur, Miljø og Erhverv Juni 2013 Byg, Natur & Miljø Journal nr.: 09/48279 Dokument

Læs mere

Holmgård Mølle Å, spærring AAL-1185 og restaurering ref. 453

Holmgård Mølle Å, spærring AAL-1185 og restaurering ref. 453 Thisted Kommune: Holmgård Mølle Å, spærring AAL-1185 og restaurering ref. 453 FORUNDERSØGELSE AF HOLMGÅRD MØLLE Å, SPÆRRING AAL-1185 OG RESTAURERING REF. 453, PROJEKT 1 - SYDTHY Rekvirent Rådgiver Thisted

Læs mere

Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind.

Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind. Til Høringsberettigede 20. december 2016 Sagsnr.: 16/41298 Kontaktperson: Niclas Patrick Boyton 87535249 npb@syddjurs.dk Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind. Syddjurs

Læs mere

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Foto: Kastkær Bæk nedstrøms for omløbsstryget. Indholdsfortegnelse Formål 3 Baggrund og fysiske forhold 3 Planlagte typer

Læs mere

Detailprojekt RIB Faunapassage ved Debel Fiskeri August 2016

Detailprojekt RIB Faunapassage ved Debel Fiskeri August 2016 Detailprojekt RIB-00191 Faunapassage ved Debel Fiskeri August 2016 Fjernelse af spærring RIB-00191 Formål Nedbrydning af dambruget stemmeværk og anlæggelse af et 160 meter langt stryg skal sikre fiskepassagen

Læs mere

Vordingborg Kommune, Land og Miljø, Vandløbsmyndigheden, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk

Vordingborg Kommune, Land og Miljø, Vandløbsmyndigheden, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 13/6225 Land og Miljø Sagsbehandler: Jimmi Spur Olsen Dir. 55 36 24 96 jso@vordingborg.dk Reguleringsprojekt

Læs mere

Billund Kommune. Juni Ansøgning om delvis åbning af rørlagt strækning af Billund Bæk

Billund Kommune. Juni Ansøgning om delvis åbning af rørlagt strækning af Billund Bæk Billund Kommune Juni 2016 Ansøgning om delvis åbning af rørlagt strækning af Billund Bæk PROJEKT Projekt nr. 222149 Dokument nr. 1219892346 Version 4 Udarbejdet af PBP Kontrolleret af HPE Godkendt af HPE

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIN

FORUNDERSØGELSE RIN FORUNDERSØGELSE RIN-00621-28 Fjernelse af 8 spærringer i Skjærbæk Oktober 2016 1 Indhold Bilag... 2 Formål med indsatsen/projektet... 3 Eksisterende forhold... 3 Nuværende regulativmæssige forhold... 4

Læs mere

Odderbæk. Forundersøgelse for Odderbæk

Odderbæk. Forundersøgelse for Odderbæk Odderbæk Forundersøgelse for Odderbæk April 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Identifikation af projektet... 4 2. GENEREL BESKRIVELSE AF PROJEKTET... 5 2.1 Områdebeskrivelse...

Læs mere

Forslag til reguleringsprojekt af privat grøft, Mademose Bæk, ved Nørreholmvej 11, 7490 Aulum.

Forslag til reguleringsprojekt af privat grøft, Mademose Bæk, ved Nørreholmvej 11, 7490 Aulum. Forslag til reguleringsprojekt af privat grøft, Mademose Bæk, ved Nørreholmvej 11, 7490 Aulum. Oversigtskort Maj 2015-1 Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis

Læs mere

1 Baggrund Data Manningtal Opland Afstrømning Fysisk udformning Nuværende...

1 Baggrund Data Manningtal Opland Afstrømning Fysisk udformning Nuværende... Notat VASP Kunde Helsingør Kommune Projektnr. 01217 Projekt Hetlands Å Dato 2016-06-21 Emne Notat / Memo (DK/UK/D) Initialer THKN Indhold 1 Baggrund... 2 2 Data... 2 2.1 Manningtal... 2 2.2 Opland... 2

Læs mere

Bilag 2a Detailprojekt Vandplanprojekt Lysmose Bæk

Bilag 2a Detailprojekt Vandplanprojekt Lysmose Bæk Bilag 2a Detailprojekt Vandplanprojekt Lysmose Bæk AAL 251. Statens kommentarer: Lille styrt, 15 cm, bør fjernes. Strækningen har en længde på ca. 15 m. Strækningen er ikke naturbeskyttet. Tilstødende

Læs mere

Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014

Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014 Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014 Slagelse Kommune har sammen med en lang række lodsejere restaureret mere end 50 km vandløb de sidste ti år. Det har medført en klar forbedring af vandløbstilstanden generelt

Læs mere

Reguleringsprojekt. Herningsholm Å syd for Silkeborgvej. F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1

Reguleringsprojekt. Herningsholm Å syd for Silkeborgvej. F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1 Herningsholm Å syd for Silkeborgvej Reguleringsprojekt F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Baggrund... 3 2.0 Eksisterende forhold... 3 2.1 Vandløbsforhold...

Læs mere

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Tlf. 65 15 14 67 Fax sby@kerteminde.dk Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Kerteminde Kommune undersøger i øjeblikket mulighederne for at forbedre Holev Bæk på to strækninger gennem vandløbsrestaurering.

Læs mere

Fjernelse af spærring i Henrikebæk

Fjernelse af spærring i Henrikebæk TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 Marts 2014 Bornholms Regionskommune E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Fjernelse af spærring i Henrikebæk

Læs mere

Generelt om vandløbsregulativer

Generelt om vandløbsregulativer Bilag til dagsordenspunkt den 12. august 2013. Generelt om vandløbsregulativer Ifølge vandløbsloven skal vandløbsmyndigheden udarbejde et regulativ for alle offentlige vandløb. Regulativet skal blandt

Læs mere

Regulativ for Langstrup Mosevandløb

Regulativ for Langstrup Mosevandløb April 2014 Regulativ for Langstrup Mosevandløb INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Regulativ for Langstrup Mosevandløb 3 1.1 Vandløbet 3 1.2 Klassifikation 3 1.3 Lovgrundlag 3 1.4 Grundlaget for regulativet 4 1.5 Regulativet

Læs mere

Projektområde: Matr.nr. og ejerlav: Matr. nr.: 1aty, 1bo, 1amh, 1amg, 7000an Bramming Hgd., Bramming.

Projektområde: Matr.nr. og ejerlav: Matr. nr.: 1aty, 1bo, 1amh, 1amg, 7000an Bramming Hgd., Bramming. Esbjerg Kommune Teknik og Miljø Att.: Tine Baatrup 1. MARTS 201 Udarbejdet af FHM Kontrolleret af HLP ANSØGNING OM OMLÆGNING AF STRÆKNING AF HØE BÆK ESBJERG KOMMUNE Formål I forbindelse med reduktion af

Læs mere

Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse

Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse Indhold Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse 1. Projektets formål... 2 2. Projektområde... 2 2.1 Lokalitetsbeskrivelse... 2 3. Nuværende forhold... 4 3.1 Grimstrup Bæk... 4 3.2 Opland

Læs mere

Reguleringens parter Ansøger: Skive Kommune Byg og Miljø. Rådhuspladsen Skive. Berørte lodsejere:

Reguleringens parter Ansøger: Skive Kommune Byg og Miljø. Rådhuspladsen Skive. Berørte lodsejere: 12. september 2017 Høring af forslag til reguleringer i Lille Ramsing Bæk Forud for Skive Kommunes regulativrevision af det offentlige vandløb Lille Ramsing Bæk, ønsker vandløbsmyndigheden en regulering

Læs mere

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Offentlig høring af restaureringsprojekt i Gammelby Mølleå Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Høring af forslag til restaurering af Kighanerenden

Høring af forslag til restaurering af Kighanerenden Rudersdal Kommune Natur, Park og Miljø 2840 Holte Teknik og Miljø Natur, Park og Miljø tom@rudersdal.dk Høring af forslag til restaurering af Kighanerenden Baggrund Vandløbsmyndigheden i Rudersdal Kommune

Læs mere

Vestervig Å, rørlægning

Vestervig Å, rørlægning Thisted Kommune: Vestervig Å, rørlægning FORUNDERSØGELSE VEDR. VESTERVIG Å, RØRLÆGNING AAL-2012, PROJEKT 1 - SYDTHY Rekvirent Rådgiver Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej

Læs mere

Vandløb ved Gretehøje rørlægning

Vandløb ved Gretehøje rørlægning Thisted Kommune Vandløb ved Gretehøje rørlægning AAL-1165 FORUNDERSØGELSE AF MULIGHEDEN FOR ÅBNING AF RØRLAGT STRÆKNING I VANDLØB VED GRETEHØJE, ID: AAL-1165, PROJEKT 7 - SYDTHY Rekvirent Thisted Kommune

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

BILAG 4. Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å

BILAG 4. Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å BILAG 4 Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å PROJEKT Udarbejdet af CMR Kontrolleret af ERI Godkendt af LHL NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Thisted Kommune. Restaurering i Klitmøller Å - Ref. nr. 600 FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL RESTAURE- RING AF EN METER STRÆKNING I KLITMØLLER Å.

Thisted Kommune. Restaurering i Klitmøller Å - Ref. nr. 600 FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL RESTAURE- RING AF EN METER STRÆKNING I KLITMØLLER Å. Thisted Kommune Restaurering i Klitmøller Å - Ref. nr. 600 FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL RESTAURE- RING AF EN 2.675 METER STRÆKNING I KLITMØLLER Å. Thisted Kommune Restaurering i Klitmøller Å - Ref. nr.

Læs mere

Vandløb i Skyum, rørlægning AAL-1180

Vandløb i Skyum, rørlægning AAL-1180 Thisted Kommune Vandløb i Skyum, rørlægning AAL-1180 FORUNDERSØGELSE AF MULIGHEDEN FOR AT ÅBNE RØRLAGT STRÆK- NING I VANDLØB I SKYUM, ID AAL-1180, PROJEKT 7 -SYDTHY Rekvirent Thisted Kommune Kirkevej 9

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

Spærringen er ligger i Hellerup Å på matriklerne 1a og 1t Hellerup Hgd. Hellerup.

Spærringen er ligger i Hellerup Å på matriklerne 1a og 1t Hellerup Hgd. Hellerup. HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Fjernelse af spærring ODE-708 i Hellerup Å. Faaborg-Midtfyn Kommune har 1. marts 2017 søgt om godkendelse til, at regulere Hellerup Å i st. 5.711

Læs mere

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune NOTAT Til: Danmarks Fiskeriundersøgelser, Fiskeplejemidlerne Fra: Skælskør Kommune v. Hedeselskabet Miljø og Energi as Dato: 21.02.06 Emne: Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden,

Læs mere

Forundersøgelse af restaurering i Svingelbjerg Bæk

Forundersøgelse af restaurering i Svingelbjerg Bæk Forundersøgelse af restaurering i Svingelbjerg Bæk Teknisk- og ejendomsmæssig forundersøgelse Dato : 17-11-2014 Sagsnr. : 106233 Version : 1.0 Projektleder : EAKR Udarbejdet af : HERO, ANGA, EAKR Godkendt

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt 02-07-2014 Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.4 Køge Bugt : 2.4 Genslyngning

Læs mere

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Naturlig og dårlig restaurering grundkursus Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Arbejd aktivt med vandløbets fald, så det udnyttes Det skal ikke udlignes.

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk Esbjerg Kommune Att.: Tomas Jensen Teknik & Miljø, Vej & Park Torvegade 74 6700 Esbjerg Ribe, den 7. maj 2013 Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk Haulund Bæk (Havlund

Læs mere

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Havørred Rapport til Næstved Kommune Udarbejdet 9. oktober 2003 af Biotop v/rådgivende biolog Jan Nielsen Ønsbækvej

Læs mere

Thisted Kommune Sundby Å/Fald Bæk, Spærring AAL-1271 og restaurering ref. nr. 555

Thisted Kommune Sundby Å/Fald Bæk, Spærring AAL-1271 og restaurering ref. nr. 555 Thisted Kommune Sundby Å/Fald Bæk, Spærring AAL-1271 og restaurering FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å/FALD BÆK. REF. NR. 555, SAMT SPÆRRING AAL-1271 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur-

Læs mere

Natur og Miljø Forslag til Restaureringsprojekt i Bunds å st. 1760-3398

Natur og Miljø Forslag til Restaureringsprojekt i Bunds å st. 1760-3398 Natur og Miljø Forslag til Restaureringsprojekt i Bunds å st. 1760-3398 RESTAURERING AF BUNDS Å 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Bunds Å, forløb og tilstand... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 4.

Læs mere

Mere om vedligeholdelse

Mere om vedligeholdelse Mere om vedligeholdelse Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb har været i EU udbud over en 4 årig periode 2012 2016. Vedligeholdelsen forestås af 4 private entreprenører og opgaven er inddelt i 10

Læs mere

Høring af reguleringsprojekt af Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug

Høring af reguleringsprojekt af Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug TEKNIK OG MILJØ Se liste Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8084 mynwp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.03-P20-10-15 Høring af reguleringsprojekt

Læs mere

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb Indledning Bestemmelserne fastlægger, hvordan private vandløb i Silkeborg Kommune skal vedligeholdes på en miljømæssigt forsvarlig måde samtidig med

Læs mere

Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken Brande 9. januar 2017

Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken Brande 9. januar 2017 Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 7330 Brande 9. januar 2017 Reguleringsprojekt, fjernelse af styrt og ombygning af stryg. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 7330 Brande

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2012 Michael Deacon, Jakob Larsen Indledning: Råsted Lilleå, der har sit udspring øst for

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Industrivej 2 4683 - Rønnede Projektbeskrivelse

Læs mere

Vandløbsrestaureringsprojekt i kommunevandløb H35 Høring

Vandløbsrestaureringsprojekt i kommunevandløb H35 Høring Vandløbsrestaureringsprojekt i kommunevandløb H35 Høring Fjernelse af tre spærringer i det offentlige vandløb H35 for at forbedre dyrelivets vandring i vandløbet. 1. Offentliggørelse Kommunen agter at

Læs mere

Randers Kommune meddeler hermed tilladelse efter Vandløbslovens 17 og 37 til fjernelse af en spærring mellem matriklerne nr. 7a og 8e Ålum By, Ålum.

Randers Kommune meddeler hermed tilladelse efter Vandløbslovens 17 og 37 til fjernelse af en spærring mellem matriklerne nr. 7a og 8e Ålum By, Ålum. Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1686 08-07-2016 / 06.02.10-P20-7-15 hwl@randers.dk www.randers.dk Tilladelse efter Vandløbslovens 17 og 37, samt

Læs mere

Vestervig Å, spærring AAL- 1168

Vestervig Å, spærring AAL- 1168 Thisted Kommune: Vestervig Å, spærring AAL- 1168 FORUNDERSØGELSE VEDR. VESTERVIG Å, SPÆRRING AAL-1168, PROJEKT 1 - SYDTHY Rekvirent Rådgiver Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen

Læs mere

15. august Godkendelse til omlægning af dræn og regulering af bundkoten i Mogenstrup. i Mogenstrup Østre Vandløb.

15. august Godkendelse til omlægning af dræn og regulering af bundkoten i Mogenstrup. i Mogenstrup Østre Vandløb. 15. august 2016 Godkendelse til omlægning af dræn og regulering af bundkoten i Mogenstrup Østre Vandløb Skive Kommune ønsker at omlægge eksisterende drænledning med udløb i Mogenstrup Østre Vandløb samt

Læs mere

Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus og forbedring af de fysiske forhold i Rønbæk

Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus og forbedring af de fysiske forhold i Rønbæk Hadsten Lystfiskerforening Søndergade 61 8370 Hadsten c/o John Eistrøm Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Hadsten, den 10. juni 2016 Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus

Læs mere

30. november Hørring om eventuel godkendelse af ændring af dimensioner af delstrækning af det offentlige vandløb Næstild Bæk

30. november Hørring om eventuel godkendelse af ændring af dimensioner af delstrækning af det offentlige vandløb Næstild Bæk 30. november 2016 Hørring om eventuel godkendelse af ændring af dimensioner af delstrækning af det offentlige vandløb Næstild Bæk I forbindelse med Skive Kommunes igangværende regulativrevision af det

Læs mere

Baggrund og tidligere høring. Dette er 2. udgaven af et forslag til et restaureringsprojekt som Helsingør Kommune fremmelægger til offentligheden,

Baggrund og tidligere høring. Dette er 2. udgaven af et forslag til et restaureringsprojekt som Helsingør Kommune fremmelægger til offentligheden, Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2527 rha02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 24.06.2016 Sagsnr. 15/4530 Sagsbeh. Roar Hauch Projektforslag: Restaurering

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Terræn i højre side Terræn i venstre side Opmålt vandspejl Dybeste punkt i tværprofilet. Kote i m DVR90 1:

Terræn i højre side Terræn i venstre side Opmålt vandspejl Dybeste punkt i tværprofilet. Kote i m DVR90 1: Bilag 1 Gisselbæk Gisselbæk, restaureringprojekt Nuværende forhold (opmåling 2011) Vandspejl ved mellem vinter vandføring (25 l/s/km2) Regulativ 1998 og 2002 (tilpasset) Terræn i højre side Terræn i venstre

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere