MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND"

Transkript

1 S O R A M E R B L A D E T MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND 27. A argan g - Nr. 2 FEBRUAR 1942 SORANER-BLADETS NYE TITEL Soraner-Biddet præsenterer sig med dette N um mer for første Gang m ed sit»ny Hoved«, saadan som det bebudedes i Januarnum ret. Det gam le Hoved, som havde været i Brug fra Bladets Start i Foraaret 1916, var tegnet af Arkitekt Tyge Hvass, der ogsaa med kam m eratlig Tjenstvillighed og Elskværdighed har gjort Bladel den Tjeneste at tegne det nye. Bladets Ledelse, d. v. s. Bladudvalget, hvori Bedaktion og Adm inistration er repræsenteret, vedtog sidste Efteraar af Grunde, som kortelig nævnes neden for, at ændre Bladets Titel eller»hoved«, og Tyge Hvass, som vi bad om at levere T egning dertil, fandt selv i høj Grad, at der trængtes til en Forandring. Der er ingen Tvivl om, at ogsaa Læserne vil synes om Forandringen. Den over 25 Aar gam le, hævdvundne Titel Soraner- Bladet er bibeholdt. Men den gamle Undertitel»Medlem sblad for Soransk Samfund«er ændret til: Maanedsskrift for Soransk Samfund, saaledes at Bladets fulde Titel fremtidig er: Soraner-Bladet M aanedsskrift for Soransk Sam fund M otiveringen for Æ ndringen er, al denne nye Undertitel bedre end den gam le karakteriserer Bladets Opgave og Indhold, som er, ikke blot at bringe M eddelelser om Soransk Sam funds M edlemmer og om Begivenheder indenfor Soransk Sam fund, men ogsaa Artikler og Afhandlinger om Sorø Akademis Gods og Skole i Fortid og Nutid, hvad m an altsaa forstaar ved Sorana i Ordets videste Betydning. Bladets hele Opgave karakteriseres derfor rettest af Navnet Maanedsskrift, der fremhæver, at Soraner-Bladet er noget andet og mere end et Skolesam funds Medlemsblad i dette Ords gængse Betydning. Af denne Grund fremtræder Soraner-Bladet nu m ed en ny Undertitel, saaledes som Læserne vil se den første Gang paa dette Numm er. HOLBERGS SELVBIOGRAFI I NY UDGAVE D ocent, Dr. phil. Billeskov Jansen er efter Forlydende i Gang med at udarbejde en ny Udgave af Holbergs Selvbiografi, som i mange Aar har været udsolgt. Docenten, som er en anerkendt Holberg-Forsker, har tilvejebragt et rigt Illustrationsmateriale, nemlig ca. 50 Billeder, til Selvbiografien, der med sine Kommentarer m. m. sikkert vil blive et vægtigt Led i Holberg-Litteraturen. Bogen vil udkomme til Foraaret DISTRIKTSINGENIØR CARL FREDERIK BECH f. 6. Juli 1851, død 7. Februar H æ d ersk la ssen indenfor Soransk Samfund, de rigtig»gamle Drenge«,»the nonagenarians«er i Følge Sagens Natur kun faatallig. Senior blandt os alle fhv. Proprietær Fiehn runder til Som m er de 97 og er m ig bekendt»still going strong«, Viceduksen Herredsfoged Christian Siersted i Herning døde i Sommer benved 94 Aar gammel, og nu har Manden med Leen ogsaa fældet Klassens Benjam in, Ingeniør Carl Bech, der»kun«var 90 og altsaa en Dreng i F ieh n s Øjne. Carl Frederik Bech fødtes 6. Juli 1851 i København som Søn af senere Birkedom m er i Antvorskov Birk i Slagelse, Justitsraad, senere Konferensraad F. C. Bech, den sidste sportellønnede Underretsdommer, og Hustru Eline, f. Mathiesen blev Bech Student fra Sorø Akadem is Skole, og i 1878 cand. polyt. Han blev ansat ved K øbenhavns Søbefæstning og arbejdede ved Byens Havnevæsen, senere kom han i Vandbygningsvæsenet og arbejdede i F rederikshavn, ved K øbenhavns F rihavn og i Lem vig, indtil han i 1898 blev ansat i H elsingør og blev Distriktsingeniør m ed Havnen under sig. I 1907 blev Bech Form and for Helsingør Havneraad. Fra Stillingen i Helsingør søgte han for ca. 20 Aar siden Afsked o" flyttede til Charlottenlund, hvor han nød sit m angeaarige, vel fortjente Otium med en kær Datter I il om hyggeligt al sørge for ham. Han var gift m ed Helga f. Friederichsen, som døde i 1933; han var hædret m ed Ridderkorset og Sølvkorset. I Carl Bech har vi Soranere m istet en meget kær gam m el Kammerat, en trofast, en ægte Soraner, der i hele sit Liv gjorde Moder Soer Ære. Meget hyppigt saa vi ham ved vore Sam m enkom ster, og altid lyste hans sm ukke, ranke Skikkelse med det hvide Skæg op i Forsam lingen, rank var han ogsaa af Karakter, og Svig var der aldrig i hans Mund. Ved vor sidste Sam m enkom st paa Holbergs Fødselsdag den 3. December 1941 gjorde det et m eget stærkt Indtryk paa den store F orsamling, da vor 90aarige Ven tog Ordet og med klar Røst og i varm e Ord tolkede sin T aknem lighed mod vor Skole, som han havde forladt som Student for godt

2 10 SORANER-BLADET 27. AARGANG NR Aar siden. Blandt vore Gæster den Aften var bl. a. 46 Drenge og Piger fra vor Skoles 3 Gym nasieklasse, og disse kære unge M ennesker vil sikkert aldrig glem m e de m anende, alvorlige Ord, som den gam le aandsog legem sfriske Mand rettede til dem om altid at huske paa, hvor m eget de skyldte Sorø Akademis Skole,»den bedste Skole i Verden«føjede han til. For de unge blev det en Oplevelse, som gik dybt i Sindet, at se og høre denne gam le Skolekammerat fra en Tid, der for dem m aatte være Oldtiden, og for os andre blev det det sidste sm ukke Minde om vor kære, trofaste gam le Ven. Fred m ed hans Støv og Ære være hans Minde. Carl Bech blev begravet fra Skovshoved Kirke Onsdag d. 11. Februar, livor Form anden repræsenterede Soransk Sam fund, og hvor Blom ster tolkede vor Tak. København, 11. Februar LEGATERNE John Knox. P a a Bestyrelsesmødet den (i. Februar 1942 vedtoges det at tildele fliv. Handelsskoleejer- og -forstander Valdemar Petersens Legat til: Hans Jørgen Moesgaard Kjeldsen, Erik Vagn Jensen og Aksel Larsen. Rektor West meddeler, at i et Skoleraadsmøde den 6. Februar behandledes de 7 indkomne Ansøgninger om Overlærer Sibberns Legat. Legatet blev givet til stud. theol. Johannes Rudolf Buchhave (Aargang 1941) med 68,82 Kr. Efter Sædvane blev en Ansøger af de yngste Aargange foretrukket. DEN SORANSKE LEKTIEHJÆLP ndnu et lille Skud p a a Soransk Samfunds Stamme er brudt frem i disse Dage, idet der under Bestyrelsens Ægide er dannet en Sammenslutning af Studenter, der er organiseret saaledes, at der kan tilbydes Lektiehjælp til enhver Elev i hvilken som helst Klasse i et hvilket som helst Fag. De soranske Lærere, der har Elever, der trænger til Lektiehjælp, opfordres samtidig hermed til at ringe til den soranske Lektiehjælp, Cenral 13773, cand. jur. Svend Clausen, der straks kan give fuld Besked om hele Ordningen. Svend Clausen. FILATELISTKLUBBEN T orsd ag d. 15. Januar afholdt»gamle Soraneres Filatelistklub«sin første ordinære Generalforsamling hos Direktør Rasmusen og Frue i deres smukke og hyggelige Hjem i Charlottenlund. Her beværtedes vi først storstilet med Masser af dejlig, forloren Skildpadde, Kiks, Ost, 01 og Snaps, senere under Generalforsamlingen med Kaffe, Cigarer og diverse Forfriskninger. 90 % af Klubbens Medlemmer var fremmødt. Alle Valg var Genvalg: Nyholm, Rasmusen og Hauerslev; Torben Madsen valgtes til Sekretær i Stedet for Max Ebert, der havde bedt sig fritaget for Hvervet. Nye Medlemmer kan stadig optages ved Henvendelse til Kassereren: Tandlæge K. Hauerslev, Axelborg, V. EN TAK TIL SORANER-KA V1MERATERNE F o r nogen Tid siden afgik en trofast Soraner: Forstkandidat Gustav Hoff-Hansen (en Broder til den afdøde Bektor i Nykøbing og tidligere Overlærer i Sorø) ved Døden. Soransk Samfund sendte paa hans Kammeraters Vegne en Kondolence-Skrivelse til Gustav Hoff-Hansens efterladte Enke: Ellen Hoff-Hansen, Datter af Oberstløjtant Sauerzapff. Og her aftrykkes hendes smukke Tak til hendes Mands Skolekammmerater:»Hr. Næstformand Louw! Maa jeg bede Dem bringe min mands Soranerkammerater en varm tak fra mig for de smukke tanker og oi d, hvormed De mindes min kære mand. Ja han var Soraner altid og allesteder. Paa Java hang paa vor væg den elskede gamle skole. Jeg hørte om det altsammen. De glade aftener i sovesalene spillopperne og den varme morgenmælk med rugbrød til. Og saa kammeraterne! For den lille dreng var Sorø indbegrebet af alt godt og stort. Det prægede ham for livet. Nu den sidste uge, min mand levede, læste han Sorø- Bogen om igen. Jeg følte mig ogsaa næsten som Soraner efterhaanden jeg har jo oplevet det altsammen med ham. Men nu maa jeg gaa videre alene. Sorøbladet vil jeg dog ikke slippe. Det har saa mange minder for mig saa det lille blad maa De blive ved med at sende mig. Der er saa mange minder derved gode og glade fornøjelige Minder. En inderlig tak for den ære hans Sorø-Kammerater har vist min mands minde. Ellen Hoff-Hansen.«Jeg har ment, at denne smukke og varmfølte Takkeskrivelse burde komme til alle Gustav Hoff-Hansens Kammerater, hvilket hermed er sket Fyldest. Det tilføjes, at Bestyrelsen med Glæde har besluttet fortsat at tilsende Fru Ellen»Soraner-Bladet«, som hun saa gerne vil læse. SORANER-AFTENEN 4. MARTS Louw. O n sd a g den 4. Marts Kl. 18,30 vil Bordene i Restaurant»KARNAPPEN«, midt i det gamle København: Niels Hemmingsensgade 8 10, være dækkede for Servering af de genopstandne: Gule Ærter, Flæsk, Pølser og Pandekager med tilhørende Øl og Kaffe for en samlet Enhedspris (incl. Betjening) af 5 Kr. 50 Øre og efterpaa (Kl. 20) vil Soraneren og Kunsthistorikeren Professor, Dr. phil. Christian Elling fortælle sine Kammerater: Om Holbergs København det med saa stor Forventning imødesete Foredrag, som han paa Grund af Sygdom ikke fik holdt ved Sammenkomsten paa Holbergs sidste Fødselsdag den 3. December. Derefter er der Lejlighed til Kortspil men Spillekort maa da medbringes. Af Hensyn til disse Dispositioner har Aftenens Værtinde, Direktrice Fru Anna Lauersen ønsket Anmeldelse i god Tid om Deltagelse. Dette maa da ske snarest til Sekretæren: Johan Madelung, Admiralgade 21, Telf. Palæ 1207 y mellem 18,30 20 og senest Mandag d. 2. Marts Kl. 20, da Tegningslisten sluttes og afgives. Arrangementsudvalget

3 27. AARGANG NR. 2 SORANER-BLADET SPORTSPLADS PAA FLOMMEN OG KLASSEBYGNING PAA GRØNNE PLADS I Soraner-Bladets Novembernummer i Fjor (26. Aargang, Nr. 11 S. 95) meddeltes det, at der er Planer fremme om at anlægge en Sportsplads paa Flommen for Sorø Akademis Skole. I Skolebladet Skyls 3. Aargang Nr. 7, 31. Januar 1942 giver Kurator Korsgaard en Række detaljerede Oplysninger herom, og da Sagen sikkert interesserer gamle Soranere, bringes her et Resumé af Kurators Oplysninger. Det foreløbige Projekt gaar ud paa at anlægge en Kricketplads, et Stadion og to Fodboldbaner. Kricketpladsen skal ligge paa selve Flommen langs Banevej og bliver 200 X 100 m. Store Plads maaler kun c. 70 X 70 m. For Enden af Kricketpladsen er det Meningen at indrette nogle Kastegaarde. Stadion kommer sandsynligvis til at ligge ved Gaaseøen. Syd for Gaaseøen anlægges en midlertidig Fodboldbane, medens den rigtige Fodboldbane skal ligge mellem Kricketpladsen og Banelinien, hvorfor den nuværende Flomsti skal flyttes ind langs Banelinien. Muligvis anbringes der en Løbebane om denne Fodboldbane, men muligvis foretrækkes Terrænet ved Gaaseøen ogsaa hertil. Ved Siden af de nuværende Tennisbaner ved Filosofgangen opføres en lille Bygning til Omklædning, Brusebade og Sportsrekvisitter. Hvis Projektet godkendes, sættes Arbejdet i Gang i dette Foraar, men Anlægget kan næppe tages i Brug før i Om Vinteren kan Kricketbanen maaske ved Overrisling forvandles til Skøjtebane. Paa Store Plads skal der saas Græs, og den vedbliver at være Træningsbane for de mindre Elever. Hele Anlægget anslaas til at ville koste c. 200,000 Kr. Naar der ovenfor er Tale om en midlertidig Fodboldbane, hænger dette sammen med, at der er Forslag fremme om paa Grønne Plads - i ældre Tid Lille Plads at opføre en Bygning, der skal rumme Undervisningslokaler for Fysik og Kemi samt Klasseværelser for de Klasser, som nu ikke har faste Lokaler. Da Grønne saaledes forsvinder som Fodboldbane, gaar man allerførst i Gang med at anlægge en midlertidig saadan ved Gaaseøen. Skolens Gartner, Lektor Georgsen, har udarbejdet Planerne til den nye Sportsplads. Over disse Linier gengives hans Grundrids. DØDSFALD D e n 28. April i Fjor døde i München Sigurd Hanson Clausen, som var født den 31. Marts 1895 i Sorø som Søn af A poteker Harald Ulrik Victor Clausen o«h ustru Anna L ouise Katrine, f. H anson. Sigurd Clausen gik i Sorø Akadem is Skole og forlod den m ed Realeksamen. Siden har han været beskæftiget paa en M edicinalfabrik i København og var ogsaa en Tid Indehaver af en Række Kolonialforretninger. For et Par Aar siden rejste han til Tyskland, hvor han altsaa er død. FHV. AMTSLÆGE H. TRAUTNER DØD F h v. Amtslæge Holger Trautner er afgaaet ved D øden den 30. Januar. B isæ ttelsen foregik i Stilhed. Holger Petersen Trautner var født den 4. Juli 1868 i Stiftsbjergby som Søn af senere Købmand i Sorø Ju lius W illiam Trautner (døde 1914) og Hustru Ida Theodora, f. Petersen (død 1870). Han blev Student 1886 fra Sorø A kadem is Skole og tog seks Aar senere m edicinsk Eksam en. [ Efteraaret 1892 under K oleraepidemien i Ham borg var han Skibslæge paa Korsør Kielruten og derpaa Reservelæge ved Odense A m tssygehus til I 1894 nedsatte han sig som praktiserende Læge i Grenaa, udnævntes i 1915 til Kredslæge for Nørre D jursland og i 1923 til Amtslæge for Skanderborg Amt, et Em bede han log Afsked m ed i 1936, hvorefter han flyttede til København. H olger Trautner var en m eget virksom og interesseret Læge, der gjorde en betydelig Indsats paa flere Omraader. Han var saaledes en a f de første Læger herhjem m e, der fik Specialistanerkendelse i G igtsygdom me. I var han Form and for Skanderborg Amts Afdeling af Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse, Form and for Plejebørnstilsynet i Grenaa og i Skanderborg fra Desuden sad han som Form and eller Bestyrelsesm edlem i en Række o f fentlige og private Institutioner og Foreninger og udnævntes i 1931 til Æ resm edlem i Skanderborg Amts Jordem oderforening. Saavel i inden- som i udenlandske lægevidenskabelige Tidsskrifter har han skrevet talrige Artikler, og i 1903 paaviste han, at Golibacillen i T arm kanalen er Aarsag til D annelse af Urinsyre og dermed til Gigt og Rheum atism e. I 1907 m odtog han fra Carlsbergfondet U n d erstøttelse til videnskabeligt Arbejde. Udover Lægegerningen interesserede han sig bl. a. for Politik og var opstillet som konservativ F olketingskandidat i Grenaa og Ebeltoftkredsene ved Valgene i Trautner blev i Novem ber 1894 gift m ed Marie Kirstine Louise (Maja) Trautner, f. 11. Februar 1871 i K øbenhavn som Datter af Grosserer O. J. Budtz-Jørgensen (død 1913) og H ustru Marie K ristine, f. M ikkelsen (død 1917). Fru Trautner overlever sin Mand sam m en m ed en Søn og to Døtre. KILDEREJSEN D en 13. Januar havde Operaen»Kilderejsen«Holbergs Komedie i Vilhelm Andersens Gendigtning og med Musik af Finn Høffding Premiere paa Det kgl. Teater. For 35 Aar siden havde»maskerade«, ligeledes i Vilhelm Andersens Gendigtning og med Carl Nielsens Musik, Premiere paa samme Scene. Efter denne Begivenhed aftalte Komponisten med Forfatteren, at de skulde prøve endnu en Gang, og de valgte»kilderejsen«. Vilhelm Andersen var færdig med Librettoen i 1921, men Carl Nielsen opgav Kompositionen og foreslog i 1929 at overlade Opgaven til Finn Høffding, som i 1931 havde Musiken færdig. Først 11 Aar efter fik Operaen omsider Premiere.

4 S O R A N E R - B L A D E T 27. AARGANG NR. 2 Vilhelm Andersens Tekst er udkommet hos Gyldendal som en lille Bog:»Kilderejsen. Komisk Opera i tre Akter. Efter Holbergs Komedie ved Vilh. Andersen. Med Musik af Finn Høffding. (Pris Kr. 2,75). Det er en Fornøjelse alene at læse Teksten. Vilhelm Andersen kan jo sin Holberg baade forfra og bagfra, og at han uden Grænser mestrer den ædle Rimkunst er en kendt Sag, burde i al Fald være det. Er De ikke paa det rene hermed, læs saa blot hans Oversættelse af Poul Møllers»Laus tabaci«. Der bliver ingen Tvivl mulig efter, og Overbevisningen fæstnes yderligere ved Konfrontationen med de Jette, muntre, underfundige og ofte slyngede Rim, han præsterer i»kilderejsen«, som slutter med Henriks Tale til Spectatores: Paa Kongens Nytorv skal der knejse en Ære-Støtte for vor Kilderejse. Paa Støtten staar Hans Navn, som først har foreskrevet København den Sundhedskur, der hedder Ungdom og Natur. Og paa dens Sokkel litteris Latinis: Invenit Petronella for med den Pige kan jeg ikke lignes og saa: Henricus fecit. Soranere, som Holberg jo ogsaa har foreskrevet adskilligt, kan kun have Glæde og Udbytte af at ofre et Par Timer paa»kilderejsen«s Vers. Vilhelmus fecit. frey. IN MEMORIAN Kredslæge Paul Nørgaard f. 20/ t /» K red slæ ge Paul Nørgaard, N ykøbing Mors, døde den 24. November i Fjor i en Alder al 49 Aar efter at være blevet indlagt paa Sygehuset i N ykøbing Mors lidende af en ondartet T yfus, som han havde paadraget sig ved at tilse Tyfuspatienter indenfor sin Praksis, hvor der var flere alvorlige Tilfælde. Kredslæge Paul Henrik Carl Victor Nørgaard var født den 20. April 1892 i Lem ved Skive og var Søn af Lærer Niels Nørgaard og Hustru Em ilie Louise Heegaard. H an kom paa Sorø Akadem i, hvorfra han dim itteredes som Student i 1913; efter Artium tog han straks fat paa det m edicinske Studium, og i 1921 blev han Kandidat. Derefter var Afdøde Kandidat paa Blegdam shospitalet i København samt havde forskellige Vikariater; var en Tid knyttet til den kirurgiske Afdeling paa St. Josephs H ospital og var fra Reservelæge ved Am tssygehuset i Rudkøbing; derfra kom han til Fiederiksberg Hospital. I 1928 tog Kredslæge Nørgaard Em bedslægeeksam en, hvorefter han praktiserede i Køge, indtil han i 1936 udnævntes til Kredslæge i N ykøbing paa Mors. Afdøde blev hurtigt alm indelig afholdt i sin Lægekreds og vandt Anseelse som en dygtig og m eget om sorgsfuld Læge samt en frisk og energisk Em bedsm and. Kredslæge Nørgaard ægtede i 1922 Sigrid Boubjerg Hansen, en Datter af Arkitekt og Murermester Niels Christian B. H. og Hustru, født Stecker; Fru Nørgaard overlever sin Mand sam m en med en ung Datter. mmer. AKADEMISTERENS LIV PAA SORØ I AARENE Af Dom m er John Knox. D, vel kendte Godsejer af Sanderumgaard Johan Iiiilow, der ved sin Dygtighed, Retsindighed og Flid arbejdede sig op til de tørste I rin paa Statsstyrelseus Stige, var født 1751 i Nyborg og kom i en m eget ung Alder ind i Hæren. M ilitærlivet kunde im idlertid ikke fyld e hans Virketrang, og i 1768 skaffede han sig L ejlighed til at kom m e ind paa Akademiet i Sorø, hvor han studerede og tilbragte tre for ham meget frugtbringende, minderige Aar. Mange Aar senere, da han uden egen Skyld havde m istet den kongelige Naade, som i saa rigt Maal var bleven ham til Del under Kong Fr. V l s lange Regeringstid som Kronprins, og sad som gam m el Godsejer paa Sanderumgaard, hvor han døde 1828, skrev han et Brev til daværende Direktor ved Sorø Akademi og Skole Etatsraad Tauber, hvoraf det tydeligt frem gaar, m ed hvilken Glæde Biilow ser paa sine Sorø Aar. Den dybe Æ rbødighed og sønlige Kærlighed, hvormed gam le Soranere omfatter den kære gam le Skole og alt hvad Sorø hedder og Sorø er, har aabenbart ogsaa karakteriseret Datidens gam le Soranere for næsten 200 Aar siden. Det gamle Tidsskrift»Blandinger fra Soroe«for Aaret 1831 meddeler p. 165 ff følgende Uddrag af Bvilows om talte Brev til Tauber:»Hvorofte i mine Hviletimer arbejdede jeg mig ikke i min Baad i stærk Blæst hen til Høgholmen, hvor der var smukke Lyststeder og Gange, indrettede af Professor Schytte og Akademisterne. Der tog jeg en stor Ellegren, som jeg satte foran i Baaden, og nu styrede jeg i fuld Fart tilbage med Vinden, for at igentage samme Sejlads. Oh det var en herlig Fornøjelse! Paa Halvøen ligefor Academiet havde vi anlagt en lille Skibsbro, ogsaa havde vi indrettet nogle Græsbænke dér. En gammel kroget Eg, som stod nær ved Broen, var der af Grev Christian Rewentlov, da han var Academist, gjort Trappetrin i. Disse blev forbedrede af mig, og da Træet havde en tyk Top, kunde man, beskyttet for alle Vinde, sidde at læse deroppe. Der sad jeg mange Gange i Skygge og la'ste. I Farvandet derved lærte jeg mig at svømme. Om Vinteren var Skøjteløbet paa den dejlige Sø en behagelig og sund Tidsfordriv for os alle. Professor Schiønning løb derimod paa Skier, naar der var dyb Sne. Vi havde og 2 å 3 Baller hver Vinter, som jeg tog lidenskabelig Del i. De begyndte Kl. 7 Slet om Aftenen og endte sjældent før Kl. henimod 9 Dagen efter. De fleste af Omegnens Damer dansende Damer var dertil indbudne, og alle blev vel beværtede. I de Slagelse Baller tog vi og undertiden Del. Saaledes kunde man dele Tiden imellem det Utile og Dulce. Oh hvilket Tidsrum af min Tilværelse! Det sidste Aar jeg var paa Academiet, indrettede vi med vor kære Overhofmesters Tilladelse, et Theater i Spisesalen. Akademisterne var de eneste Skuespillere, Lowzow og Schøller, (Privatist) maatte være Skuespillerinder, og Repetenten Hr. Kongslev var saa god at paatage sig at være Souffleur. Det første Stykke, der blev givet, var»det arabiske Pulver«af Holberg, hvori jeg havde Leanders, Lowzow Oldfuxes og Wormskjold en Jødes Bolle. De øvrige erindrer jeg ikke mere. Det

5 27. AARQANG NR. 2 SORANER-BLADET 13 andet Stykke var»franskmanden i London«hvori jeg var Baronen. Det tredie skulde være»zaire«, hvori Orosman faldt i min Lod, men just Dagen før dette skulde gives, kom der Efterretning om at Dronning Sophia Mag dal ene var død, og dermed var al Comedie endt. Liebhavere udgjorde Orkestret, og jeg stod for Balletterne. Concerter havde vi hver Lørdag Aften, hvori Overhofmester Rejsenstejn, som var en stor Musikelsker og opmuntrede Academisterne til at lægge sig efter Musik, blæste den første Fløjte, jeg den anden, Dr. Buchhave den første Violin, Dansemester Schubler den anden, Sprogmester Almer Bas (siden ogsaa jeg) og hans Frue Clavicembale. Urne og Degnen Musted sang, Lowzow, Wormslcjold og Informator Ibsen spillede siden paa Fløjte. Saaledes havde vi en ganske taalelig Concert for Tilhørerne og en behagelig Øvelse selv.«fraset Ballernes Længde, som i m in Tid aldrig strakte sig udover Kl. 4, da»forgangen Nat«uvægerlig lød for uigenkaldelig sidste Gang, kan jeg nikke genkendende til hele Biilows Beretning, baade hvad Sejlads, Svømning, Skøjteløbning, Baller, Komedier og Concerter (dog i m ere beskeden Maalestok) angaar, ogsaa jeg siger»h vilket herligt Tidsrum af m in Tilvæ relse!«det forekom m er m ig, at m an allerede paa det Tidspunkt af Biilows Liv ser den unge dygtige, vel udrustede og interesserede Mand, der senere gjorde sig saa fortjent af sit Fædreland og blev den store Mæcen og Bogelsker, hvem Sorø Akadem is Bibliotek, særlig hvad Manuskripter angaar, staar i saa stor Gæld til. 25 AARS JUBILARER Realisterne fra 1916 fejrede i Fjor Sommer deres 25 Aars Jubilæum med en kammeratlig Udflugt til Sorø. Noget post festum bringes fra denne Udflugt her et Billede, paa hvilket ses i forreste Række fra venstre: S. Schräder S. A. Borchorst S. Ingerslev - C. Steinmetz. Og i bageste Række fra venstre: B. Formark Inger Hansen Laura Kamphovener, f. Petersen Asta Wiberg (f. Hansen) - O. Hechlermann- Jensen. TRE SORANERE I det Jubilæumsskrift, som Frederiksborg Amts Spareog Laanekasse udgav i Anledning af sit Hundredaarsjubilæum den 18. Januar d. A., omtales mellem de Mænd, der deltog i Sparekassens Ledelse i dens første Aar, Soraneren Michael Frederik Gustav Smith. Michael Smith var født den 24. Maj 1815 i København soin Søn af Justitsraad, Godsejer til Bækkeskov Michel Leigh Smith (død 22. Januar 1843) og Hustru, født de Coninck. Han kom paa Sorø Akademi 1827, tog Studentereksamen 1834 og 1836 Filosofikum ved den akademiske Læreanstalt i Sorø, blev juridisk Kandidat 1842, købte Skovsgaard ved Slagelse, i 1848 Eskemosegaard ved Birkerød og i 1857 Skonabiick i Skaane for endelig at gøre sit Livs Hovedgerning i Ordningen og Moderniseringen af Landbodriften paa Rudbjerggaard ved Rødby, som han ogsaa erhvervede. Saalænge Smith ejede Eskemosegaard, deltog han i det offentlige Liv, der udfoldede sig omkring Frederiksborg Slot og Hillerød. I 1856 indtraadte han saaledes i Sparekassens Direktion, men da han i 1857 flyttede fra Amtet, nedlagde han sit Hverv. Samme Aar udnævnte Frederik den Syvende ham til Jægermester. Smith, som var gift med Emma Elisa Eleonora Henriette Tichy, Datter af preussisk Konsul i Triest Antonio Tichy og Hustru Emilie, f. Johannot d Echandent, døde i København den 9. Juli Han var meget populær i Soransk Samfund, deltog hyppigt i dets Sammenkomster og Udflugter og skal have været en morsom Taler. Hans Søn Antonio Gustav Gottlieb Leigh Smith gik paa Sorø Akademi og blev ogsaa Student derfra. Han var født den 26. December 1848 paa Eskemosegaard og traadte efter Studentereksamen ind i Hæren. Den 24. Juli 1868 blev han Sekondløjtnant i Artilleriet og 1. November 1872 Premierløjtnant. I de følgende Aar læste han til statsvidenskabelig Eksamen og blev cand. polit. den 19. Januar Den 1. Juli 1881 traadte han udenfor Nummer i Hæren og overtog samme Aar Bedaktørstillingen ved»fædrelandet«, da Plougs gamle Blad var overtaget af et Interessentskab, som vilde skaffe det større Udbredelse ved at lægge mere Vægt paa Nyheder og Handelsinteresser end hidtil. Smith var ingenlunde uden Dygtighed, men kunde dog ikke løse den stillede Opgave, og»fædrelandet«ophørte at udkomme den 31. Marts Den 25. Juni 1883 afskedigedes han af Hæren for atter den 1. April 1884 at blive udnævnt til Kaptajn i Artilleriets Forstærkning. I 1889 ansattes han som Ekstraassistent i Rigsarkivet og gik senere i Udenrigstjeneste. Den 29. Juni 1896 udnævntes han til udsendt Kgl. Konsul og Konsuldommer for Kina i Shanghai, traadte 1. August s. A. atter udenfor Nummer i Hæren, afskedigedes fra Konsulembedet 24. Oktober 1903 fra 1. November s. A. og døde i København den 13. April Smith, som var ugift, var Ridder af Dannebrog og af den svenske Nordstjerneorden samt Indehaver af en kinesisk Ordensdekoration. Jægermester Smiths Broder, altsaa Antonios Farbroder, Gottlieb Smith, gik ligeledes paa Sorø Akademi, i Aarene , da han blev udmeldt af øverste Klasse. Det var en meget alvorlig og pinlig Affære. Gottlieb Smith og hans Kammerat Chr. Friedenreich kom berusede hjem til Sengetid, forlod atter Sovesalen paa Hovedbygningen, sneg sig ud gennem et Kældervindue og soldede videre paa Akademiboligen, Regensen paa Sorø Torv. Lærerforsamlingen besluttede, at Justitsraad Smith paa Bækkeskov skulde anmodes om at udmelde sin Søn, og i den Anledning veksledes nogle interessante Breve mellem Direktør H. F. J.

6 14 S O R A N E R - B L A D E T 27. AARGANG NR. 2 Estrup og Justitsraaden, hvem den pludselige og bratte Afslutning paa Sønnens Skolegang bragte i Harnisk. Dr. Olaf Carlsen har i Soraner-Bladets 14. Aargang, Numrene 3 og 4, omtalt denne Affære og Brevvekslingen udførligt. Sagen har, skriver Carlsen, utvivlsomt kastet en mørk Skygge over de sidste Maaneder af Estrups Direktortid og givet ham et bittert Minde at rejse bort med. Ja, saadanne personalhistoriske Meddelelser kan der altsaa komme ud af nogle Linier i en Sparekasses Jubilæumsskrift. frey. GAMLE SORANERE OG SORANSKE NOTER Soransk Samfunds ordinære Generalforsamling afholdes Lørdag Aften den 18. April Timelærer ved Sorø Akademis Skole, cand. mag. Otto Jensen, har fint bestaaet Eksamen i praktisk Undervisnings-Færdighed. Som Vejleder har fungeret Rektor West i Historie, Adjunkt Truelsen i Geografi og Adjunkt Nordaht Svendsen i Kemi. # Ved Gymnasiastforeningen»Baldur«s Julefest blev Lektor Hubert Rosen udnævnt til Æresmedlem. Rosen har selv i sin Tid været Baldur-Præsident og har ofte holdt Foredrag i Foreningen. # Paa»Grønningen«s Udstilling paa Charlottenborg har Victor Haagen-Miiller solgt to Malerier: Sommer, Anholt, 700 Kr., og Foraar i Tibirke Lunde, 350 Kr. Følgende gamle Soranere har i Tidsrummet 8. December Februar 1942 indmeldt sig i Soransk Samfund: Godsejer Jørgen Bech, Brorupgaard pr. Havrebjerg. Forpagter Henrik Castenschiold, Østerhovedgaard pr. Skelskør. Direktør Jonas Lind, Avenue de Mareschall Foch 20 bis St. Cloud, Paris. Assurandør Niels Wissing, Mølholm, Lido, Vejle. Stud. tech. Bent Christensen, Hospitalsvej 5, 1. (1940) Kontorist John Rudolf Hansen, Hotel Klubben, Sorø. (1940) Stud. jur. Vald. Skovgaard Jensen, Aldersrovej 9, Aarhus Stud. med. Bent Hallager, Lykkesholms Alle 12 Ferdinand S. Olsen, Sandvaadsgaard, Fuldby pr. Sorø Stud. mag. Niels Holger Skyum-Nielsen, Maglekildevej 17 Savværksstuderende Jørgen Sabroe, Københavnsvej 27, Hillerød Stud. med. E. Søgaard Rasmussen, Herluf Trollesgade 43, Aarhus Harald Eich, Trautnersvej, Sorø Steffen Johansen, Østbanegade 159, 5. Rørlægger Erik Pedersen, Rolighed 22, Sorø Leif Kof oed, Torvet, Nexø, Bornholm Repræsentant Jørgen Rasmussen, Flakholmen 36 (1924). Stud. polit. Ove Sevel, Istedgade 14, 2 Søkadet Arne Thuesen, Søofficersskolen, Holmen (1940) Stud. mere. Ellen Jørgensen, C. N. Petersensvej 28 Stud. jur. Bent Wejdling, Rosenvængetsalle 14 Stud. med. Peer Pærregaard, Berlings Bakke 4, Chl. Skovfogedelev Henning Nielsen, Lundsgaardsvej 3, Sorø Proprietær Palle Elkiær, Vældinggaard pr. Børkop (1906). Boghandlermedhjælper Ove Roy, Slotsgade 11, Hillerød (1935). Stud. jur. Daniel Hansen, Silkeborgvej 116, 2., Aarhus Stud. mag. N. M. Saxtorph, Engtoftevej 6. Sekretær, cand. polit. Niels Elkær Hansen ( 34) har indgaaet Ægteskab med Frøken Vibeke Klerk. Forlovelse er indgaaet mellem Bygningskonstruktør Ib Marcussen (R. 34) og Frøken Karen Jordan, Søster til stud, med. Ole Jordan ( 36) og Datter af Departement chef i det kinesiske Toldvæsen K. Jordan, Shanghai. Forlovelse er indgaaet imellem stud. jur. Jørgen Drechsel og Frøken Birgitte Grandjean, Datter af Kommandør Asger Grandjean. Ekspeditionssekretær i Indenrigsministeriet, Dr. juris Ernst Andersen er blevet antaget som Lektor i Betsvidenskab ved Universitetet for et Tidsrum af tre Aar fra den 1. Januar. Louis E. Grandjean har i Kommission hos Dambæks Boghandel i Fredericia under Titlen»Fra Dauphine til Fredericia«udsendt en lille Bog indeholdende fem personalhistoriske Essays om Hugenot-Slægten Armand, der via Schweiz og Tyskland kom til Danmark i 1722 og siden fordanskede Slægtsnavnet til Herman. Forlovelse er indgaaet mellem Frk. Ruth Hansen, Ringe, og exam. pharm. Niels Ulrik Møller (R. 35), Ringe, Søn af afdøde Telegrafbestyrer Knud Møller, Sorø. I Soraner-Bladet Nr. 12 for 1941, Side 104, var i en Notits afdøde Alfred Jensen betegnet som Herredsfoged i Sorø. Der skulde have staaet Birkefuldmægtig. Fhv. Lektor Gøtzsche paa Herlufsholm gør Soraner- Bladet opmærksom paa, at den i Bladet Nr. 12, 1941, omtalte afdøde Købmand i Sandved Felix Perch-Nielsen havde en Søster Ida Louise (død 17. November 1941), som var gift med Herlovianeren Alexis Michelsen, tidligere Proprietær og senere Inspektør ved Østifternes Landhypotekforening.

7 27. AARGANG NR. 2 SORANER-BLADET 15 Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt XXIX 1941 er udkommet. Den indeholder følgende: De tvende Kirketaarne. Af Forfatter August F. Schmidt, Brabrand. - Bidrag til Slagelse Latinskoles Historie. Af Sognepræst, Dr. theol. Niels Nøjgaard, Slagelse. Skælskør Tøndemaal? Af stud. mag. Poul Rasmussen, Riisskov. Ejerskikkelser fra Skjoldenæsholm. Af Pastor J. Nauinann, Jystrup. Træk fra Indre Missions Frembrud i Haslev. Af Højskolelærer N. P. Pedersen, Haslev. Begivenheder i Sorø Amt under Krigen med Englænderne Af Lærer M. A. Ebbesen, Stigsnæs. Desuden bringes nogle Foreningsmeddelelser. Aarsinødet holdtes den 24. August 1941 paa Sorø Akademis Skole, hvor Lektor, Dr. P. Helms var Fører paa en Rundtur i Hovedbygningen og i Kirken. Den 12. Oktober var Medlemmerne i Nationalmuseet, hvor Direktøren, Dr. P. Nørlund, fortalte om Museets Historie. Den til Onsdag Aften den 4. Februar berammede Sammenkomst i Zoneredningskorpsets Centralstation med paafølgende Garagefest udsattes paa Grund af Kulden til et senere Tidspunkt. Udenrigsministeriet meddelte Lørdag den 31. Januar: Den danske Gesandt i Buenos Aires, Fin Lund, der tillige er akkrediteret i Montevideo, Santiago og La Paz, har afslaaet af efterkomme Udenrigsministeriets Instruktioner og har forsøgt at opretholde en officiel Position som dansk Gesandt i de Lande, hvor han i sin Tid blev akkrediteret. Da Minister Lund ved denne Handlemaade har gjort sig skyldig i grov Insubordination og Tilsidesættelse af sine Pligter som Tjenestemand, er han ved kgl. Resolution af 24. f. M. blevet afskediget af Statstjenesten uden Varsel i Henhold til Tjenestemandslovens Regler. Spørgsmaalet om de strafferetslige Følger af hans Handlemaade er forelagt de vedkommende Myndigheder. Med den argentinske Regerings Indforstaaelse er Gesandskabets Ledelse indtil videre overgivet til den ved Gesandtskabet ansatte Hr. C. Carbel som Chargé d Affaires. Fin Lund tog i Sommeren 1900 Realeksamen fra Sorø Akademis Skole. Rektor West talte den 4. Februar om Emnet»Indtryk og Erfaringer fra Grænselandet «paa et Fællesmøde, som Grænseforeningens Ungdomsforeninger i København holdt i Borgernes Hus. Gamle Soranere, som for den resterende Del af Skoleaaret vil tegne Abonnement paa Skolebladet»Skyls«, kan gøre dette ved Henvendelse til Gymnasiast Frank Damkier, Sorø Akademis Skole. Prisen er Kr. 1,50 (Porto iberegnet). Højesteretssagfører Carl Ballhausen har afløst Stationsforstander Helsø som Bestyrelsesmedlem i Gentofte Kommunal- og Grundejerforening. Lørdag Aften den 24. Januar afholdtes det saakaldte Vandbal paa Sorø Akademis Skole. Dansk-Kanadieren Erling Porsild er ifølge en til New York indløbet Meddelelse ankommet til Kolonien Godhavn paa Diskoøen, hvor han skal fungere som kanadisk Konsul. Civilingeniør Vilhelm Benedikt Kami Rasmussen ( 27) er fra Maj 1941 fratraadt sin Stilling som Afdeligsingeniør og Salgsleder i A/S Vølund og har paabegyndt selvstændig Virksomhed i Samarbejde med Civilingeniør Cornelius Hansen. Firmaets Speciale er Konstruktion og Udførelse af kit-fri Glastage og Specialkonstruktioner i Træ og Staal. Firmaet paatager sig endvidere Planlæggelse og Beregning af Dagslysbelysning. Civilingeniør V. Kann Rasmussen var fra 1932 til 1939 Leder af Firmaet Edv. Storrs tekniske Afdeling. Firmaet V. Kann Rasmussen & Co. har i den forløbne Tid faaet overdraget en Række Arbejder, bl. a. Glastagene paa Hørskætteriet i Viby, Trælamelkonstruktionen og BRØDRENE MARKERS BOGTRYKKERI Central 14,278 Inger Norries Sølvsm edie Leverandør til Varelotteriet Husbukke Assurance-Compagniet Dagmarhus, København V. Telefon 13,773 Nikolaj Plads Palæ K litte n s F o l K Optegnelser vedrørende Almuelivet paa Holms lands Klit - tilrettelagt af Lektor Henrik Ussing. Pris Kr Svegårds Boghandel, Sorø TANDLÆQE BØRGE HØFT Dr. med. dent. Vimmelskaftet 30 vis å vi» Silkehuset). P a læ Konsultation fra Kl. JO 4 (bede forudbestilt).

8 16 SORANER-BLADET 27. AARQANG NR. 2 Ovenlys til Sportshallen i Høng m. v. I Samarbejde med Firmaet David Unmack udfører det for Tiden Glastagene paa Udvidelsen af Dalum Papirfabrik. Frederiksborg Amtsraad udnævnte den 29. Januar 1. Reservelæge paa Rigshospitalets Afdeling B, Dr. med. 'l'orben Andersen ( 23) til Overlæge for Hillerød nye Centralsygehus medicinske Afdeling. Den nye Overlæge, som er 37 Aar, erhvervede i Efteraaret 1937 Doktorgraden paa en Afhandling om»faareblodlegemernes antigene Struktur«. Hans ældre Broder er Soraneren, Overlæge paa Dronning Louises Børnehospital, Professor, Dr. med. Oluf Andersen. Dr. Olaf Curlsen har i»aarhus Stiftstidende«for 31. Januar skrevet en Kronik om den i 1911 afdøde Pædagog, Overlærer ved Aarhus Katedralskole J. Hoffmeyer, der ogsaa var den første Chef for Statsbiblioteket i Aarhus. Julius Jens Emil Hoffmeyer, som var født i 1841, blev Student fra Sorø i Det ny Orgel til Sorø Kirke ankom midt i December. Det er tegnet af Arkitekt Kaare Klint, en Søn af Grundtvigskirkens Arkitekt, og er betydeligt større end det gamle Orgel, idet det har 37 Stemmer mod dettes 21. Regnskabet for Sorø Akademis Skole for Regnskabsaaret viser en Udgift paa 823,000 Kr. Der er et Overskud paa 429,000 Kr. mod budgetteret 199,000 Kr. I det forudgaaende Regnskabsaar var Overskudet 152,000 Kr. Ved Valgene i December til Den danske Præsteforenings Hovedbestyrelse valgtes Pastor Paul Nedergaard, København, til Medlem. Vesterbros Samaritan fejrede den 28. Januar 50 Aars Jubilæum. Soraner-Bladets Administrator, Bagermester Rogert Møller har i 25 Aar været Medlem af Bestyrelsen og var indtil for nogle Aar siden i en Periode paa 10 Aar dennes Formand. Lektor ved Svanholm Gymnasium Ove Thayssen ( 00) fyldte 60 Aar den 6. Februar og modtog en Hilsen fra Soransk Samfund. Forlovelse er indgaaet mellem Læge, Frøken Nelly B. A. Larsen, Datter af fhv. Kontorchef i Landbrugsministeriet L. P. Larsen, og Læge Johannes Dam, Søn af afdøde Sognepræst P. M. Dam. Ægteskab er indgaaet mellem Frøken Else Nielsen, Datter af Forstander, Kommunelærer I. P. M. Nielsen, Præstø, og cand. pharm. Andreas Lose Hee, Søn af afdøde Grosserer L. Hee, København. Ægteskab er indgaaet mellem Frøken Lona Poulsen, Datter af Styrmand H. C. Poulsen, Nordby paa Fanø, og Styrmand S. E. Koch Sørensen, Søn af Styrmand Koch Sørensen, Aarhus. Missionær Johs. Rasmussen, Hellerup, er udnævnt til Ridder af Dannebrog. Paa Munksgaards Forlag er udkommet: Ragnar Spårck»Den danske Dyreverden dyregeografisk og indvandringshistorisk belyst«, 116 Sider. Pris: Kr. 7,50. Hos Gyldendal udkommer en Samling færøsk Lyrik under Titlen»Røster fra Nordatlanten«og indeholdende Digte bl. a. af C hr. Matras og Regin Dahl. Følgende Soranere har bestaaet den lægevidenskabelige Embedseksamen med Laudabilis: V. J. Baark (tidligere Arkivar i Soransk Samfund), J. Seidelin Dam, Mogens Fog- Poulsen og Eilif Joensen. Cand. mag. H. Haarløv er fra 1. Februar ansat som 'I imelærer ved Sorø Akademis Skole. Lørdag Aften den 31. Januar holdt Adjunkt Nordahl Svendsen i Døvstummeforeningen i København sit Foredrag om Elektroner og Atomer. En Tolk oversatte gennem Fingersproget Foredraget for Mødedeltagerne. I»Svendborg Amtstidende«s 100 Aars Jubilæumsnummer den 3. Januar skrev Professor, Dr. phil. Johannes Pedersen under Titlen»Jeg husker...«om sine Barndomsminder og Dommer Knox om Oprindelsen til Byen Svendboigs Navn. Kurator ved Københavns Universitet og Chef for Sorø Akademis økonomiske Forvaltning M. Korsgaard fyldte 60 Aar den 10. Februar og modtog en Hilsen fra Soransk Samfund. i Ægteskab er indgaaet mellem Radiotelegrafist Mogenp Lerche og Frk. Inger Risom. Forlovelse er indgaaet mellem Frøken Gerda Hansen, København, Datter af Overassistent A. C. Hansen, og Amtsfuldmægtig, cand. jur. Leo Willert, Holbæk, Søn af Proprietær N. Chr. Petersen, Krebshus pr. Sorø. R edaktion: Tranevej 10, N V., cand. polit. V. Sorgenfrey Hansen, Tlf. Taga Ekspedition: Vesterbrogade 30, V., Tlf. C. 274<j. Brødr. Markers Bogtrykkeri, Knippelsbrogade 8, København K. - Tlf. C. 14,278.

TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen

TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen Kære rektor, kære lærere på Sorø Akademis Skole, og især: Kære jubilarer, Det er en stor

Læs mere

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk Børge Riis Larsen Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen Liv og værk UNIVERSITÅT3BI3LIOTHEK KIEL - ZENTRALB1ELI0THEK - Syddansk Universitetsforlag 2013 Indhold Forord 11 Indledning 13 Afgrænsning af emnet

Læs mere

SORANER-BLADET, MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND

SORANER-BLADET, MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND SORANER-BLADET, MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND Slægten Trautner og Sorø Akademi... 1 Holger Petersen Trautner... 3 Mogens Johansen Trautner... 5 Slægten Trautner og Sorø Akademi 27. AARGANG NR. 5,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT En SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE STIFTET 1879 PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 73. AARGANG (13. RÆKKE 1. BIND 3.4. HEFTE) ' 1952 UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI DIGTNINGE OM DANMARK 1940 Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI INDHOLDSFORTEGNELSE I. PAA AARETS TÆRSKEL AXEL JUEL: HVAD EVNER ORD? Skrevet til

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Rektor Monrad og arkitekt Tage Corfitzen under det store byggeri i 1968

Rektor Monrad og arkitekt Tage Corfitzen under det store byggeri i 1968 Rektor Monrad og arkitekt Tage Corfitzen under det store byggeri i 1968 Høng Gymnasium set fra Møllevej efter afslutningen af det store byggeri i 1968. Huset i midten med skorstenen er den tidligere møbelforretning

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KØBENHAVN 2 UDSTILLING AF MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KUNSTFORENINGEN MARTS 1915 TRYKT HOS F. E. BORDING Maalene i Centimeter. Højden først. 1. 1899. FIGUR MOD ET VINDU. 43x35. Tilh. Vekselmægler Sam.

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver:

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Tak for jeres arbejde med at ajourføre slægtsregnskabet. Jeg kan fortælle, at vores mor 6.7. Else Kirstine (Stinne)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933) Originalt emne Aarhus Museum Aarhus Teater Begravelsesvæsen Begravelsesvæsen i Alm. Belysningsvæsen Bevillingsnævn Biblioteker Boligforeninger Brandkommission

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Oprettet Legat Tildelingskriterier Bemærkninger

Oprettet Legat Tildelingskriterier Bemærkninger Legater historisk Aalborg Katedralskoles Fællesfond. Midlerne til fonden er blevet skabt gennem Aalborg Katedralskoles historie af fremsynede, gavmilde eller taknemmelige mænd og kvinder, som gennem årene

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H.C. Andersen er Odenses berømte bysbarn. Næsten alle mennesker i hele verden kender H. C. Andersens eventyr. I Odense ligger det hus, hvor han voksede op.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Forord Dette dokument er udarbejdet af Georg Brandt Christensen, Ørnebakken 47, 2840 Holte. Hjemmeside: www.igbc.dk. På denne web kan man også se en stamtavle

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 1 RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 2006 Hanstholm løbet 2006-4,2 km - piger Navn By Nr Tid Hold PR Ald Total LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 565 23,23 H ATELTIK 0.00 10 1 LOUISE POULSEN THISTED 564 26,57 0.00 14

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE

SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE JOA J. Oskar Andersen 150 år Kirkehistorisk eftermiddag mandag den 14. november 2016 kl. 13-16. Det Teologiske Fakultet i København. Kældercafeen, Købmagergade 44,

Læs mere

Hans Majestæt Urkokken

Hans Majestæt Urkokken Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Fagforeninger Foreninger Hospitalernes Funktionærer Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 28. april 1921 2) Byrådsmødet den 12. maj 1921 3) Byrådsmødet

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT. HÄKfiNS ARjyv. SYVENDE RÆKKE. PAUL HENNINGS. 1. BIND. (37 AAHGAN(i). SAMFUNDET FOR DAXSK-XORSK GENEALOGI

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT. HÄKfiNS ARjyv. SYVENDE RÆKKE. PAUL HENNINGS. 1. BIND. (37 AAHGAN(i). SAMFUNDET FOR DAXSK-XORSK GENEALOGI HÄKfiNS ARjyv. PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT. SYVENDE RÆKKE. 1. BIND. (37 AAHGAN(i). UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DAXSK-XORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE VED PAUL HENNINGS. I KOMMISSION HOS H. HAGERUP, or,

Læs mere

NYBORG VOLDSPILS HISTORIE ÅR FOR ÅR Redaktion: Kaj og Tove Bonde (Eventuelle tilføjelser eller ændringer kan sendes til:

NYBORG VOLDSPILS HISTORIE ÅR FOR ÅR Redaktion: Kaj og Tove Bonde (Eventuelle tilføjelser eller ændringer kan sendes til: 1980 NYBORG VOLDSPILS HISTORIE ÅR FOR ÅR Redaktion: Kaj og Tove Bonde (Eventuelle tilføjelser eller ændringer kan sendes til: bonde.kato@mail.dk) SOMMER I TYROL LYSTSPIL AF OSKAR BLUMENTHAL OG GUSTAV KADELBURG

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter)

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) 1966-67 30.10.66 24.9.67 1967-68 24.9.67 28.9.68 1968-69 28.9.68 27.9.69 1969-70 27.9.69 26.9.70 1970-71 26.9.70 1971-72 uden dato 24.9.72

Læs mere

Deltagerliste Hold Nr.

Deltagerliste Hold Nr. Deltagerliste Hold Nr. Navn Klub 1 Jette Møller - Johannes Christensen Høng 2 Finn R. Jensen - Ole Jensen Trolden / Næstelsø-Brandelev 3 Jørgen Bo Wind - Kanren Margrethe Sjølander 4 Nina Larsen - Jørgen

Læs mere

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad mange Aar har anløbet Nykøbing Havn, vil Havnefoged Jensen staa som Indbegrebet af den korrekte og hensynsfulde Embedsmand og som det udprægede Ordensmenneske, der i saa høj Grad satte sit Præg Havnens

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere